Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach"

Transkrypt

1 DO Katowice r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot zamówienia: Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach obejmujących: - usługi doradcze w zakresie systemów i usługi techniczne, - usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu, - usługi konfiguracji oprogramowania, - usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym. A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia danych, z czterech, wybranych kompletów nośników archiwizacyjnych, 1.2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji plan testów odtworzeniowych Uruchomienie na dostarczonym przez Wykonawcę serwerze odtworzonego systemu maszyny wirtualnej z zainstalowanym system NOWS. A następnie odtworzenie i uruchomienie bazy FireBird programu Pomost Std Uruchomienie na dostarczonym serwerze odtworzonego systemu maszyny wirtualnej z zainstalowanym system Microsoft Windows Server wraz z serwerem baz danych Microsoft SQLServer Uruchomienie na dostarczonym przez Wykonawcę serwerze odtworzonego systemu NOWS pracującego w jednostce terenowej Zamawiającego Przeprowadzenie przeglądu i oceny procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa w systemie Zamawiającego Dostarczeniu pełnej dokumentacje przeprowadzonej symulacji i oceny. 2. Przegląd systemów sieciowych, pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa: Przeprowadzenie przeglądu konfiguracji systemów pod kątem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa, zgodności polityką bezpieczeństwa Ośrodka, instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Ośrodku, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz skuteczności stosowanych zabezpieczeń, obejmuje w szczególności sprawdzenie: 2.1. Udostępnianych w sieciach (LAN i WAN) zasobów oraz uprawnień do tych zasobów Uprawnień i haseł kont użytkowników w systemach (usługi katalogowe, konta lokalne, konta administracyjne, konta do zarządzania sprzętem, konta do usług sieciowych). 1

2 2.3. Konfiguracji filtrów, firewall-i i urządzeń UTM Portów w sieciach LAN i WAN Usług uruchomianych na serwerach i stacjach roboczych Zainstalowane poprawki oprogramowania serwerów, przełączników SAN, NAS, routerów i UTM-ów Systemu zasilania Systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa Systemu antywirusowego Systemu zabezpieczającego przed spamem Systemu kontroli dostępu do zasobów Internetu Udostępnionych stron internetowych Systemu poczty elektronicznej Systemu logów Wszystkie inne wymagane prace oraz dostarczenie szczegółowego raport z przeprowadzonych prac wraz z listą czynności koniecznych do przeprowadzenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. 3. Systemy wykorzystywane w MOPS: 3.1. Novell Open Enterprise Server 3.2. SUSE Linux 3.3. Novell NetWare Windows Server 3.5. Microsoft SQLServer, 3.6. FireBird 3.7. Sybase SQL AnyWhere 3.8. MySQL 3.9. ZENworks desktop Management, ZENworks Configuration Management, ArcServe, NOD, ApertOS, Oprogramowanie routerów - Allied Telesyn, CISCO IOS firmware serwerów, macierzy, przełączników FC i sprzętu sieciowego, firmware Fortigate GroupWise VMware ESXi Novell Open Workgroup Server JBoss Apache 2

3 3.22. OpenUpload SEPI SPLUNK Novell Secure Login SLES XEN ZEN Works Endpoint Security Management Microsoft Terminal Services/Remote Desktop Services ZEN Works Patch Management ZAN Works Asset Management SEP Drupal Novell Full Disk Encryption Novell Cluster Services SLES High Availability Extension oraz wszystkie nowsze wersje zainstalowane w ramach ubezpieczenia wersji lub zakupione w czasie trwania umowy oraz pozostałe systemy zakupione w trakcie obowiązywania umowy. 4. Poziomy zgłoszeń serwisowych: 4.1. Poziom A całkowita awaria jednego z systemów lub jego istotnej części - nie jest możliwa praca osób korzystających z systemu, nastąpiła konieczność wyłączenia systemu lub części systemu, uniemożliwiająca realizację zadania Ośrodka lub zagrażająca ciągłości realizacji zadań Ośrodka Poziom B poważna awaria jednego z systemów lub jego istotnej części - praca osób korzystających z systemu jest mocno utrudniona Poziom C uszkodzenie komputera, awaria systemu lub jego części, nieutrudniająca w istotny sposób pracy Ośrodka oraz niewpływająca na poziom realizacji zadań Ośrodka. 5. Instalacja poprawek i aktualizacji oprogramowania: 5.1. Wykonawca instaluje poprawki i aktualizacje oprogramowania następujących systemów: Routery Przełączniki sieciowe Firmware serwerów, UPS-ów, przełączników SAN, urządzeń NAS, macierzy, bibliotek taśmowych Systemy operacyjne serwerów, wraz z uruchomionymi usługami Oprogramowanie systemów zarządzania bazami danych objęte umową Pozostały sprzęt i oprogramowanie objęte umową w szczególności nowe wersje oprogramowania systemowego, uzyskane przez Zamawiającego w ramach programów ubezpieczenia wersji Oprogramowanie instalowane jest wg harmonogramu: Poprawki w ciągu 6 tygodni od dnia udostępnienia przez dostawcę oprogramowania Poprawki krytyczne, które po dokonaniu oceny Zamawiającego lub Wykonawcy tego wymagają, instaluje się niezwłocznie Nowe wersje oprogramowania po ustaleniu z Zamawiającym. 3

4 5.3. Oprogramowanie nie będzie instalowane, jeżeli będzie istniało podejrzenie jego niekompatybilności z innym wykorzystywanym oprogramowaniem lub sprzętem lub w jakikolwiek inny sposób będzie zagrażało bezpieczeństwu systemu, przetwarzanych informacji lub dostarczanych usług Jeżeli bezpośrednio w wyniku przeprowadzonych prac w szczególności zainstalowania oprogramowania, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, w tym działań polegających na usunięciu awarii, dostarczeniu sprzętu zastępczego, jego konfiguracji, wykonaniu i odtworzeniu kopii bezpieczeństwa, konfiguracji innych systemów, będą one przeprowadzone nieodpłatnie przez wykonawcę z zachowaniem reżimu priorytetu błędu odpowiadającego zaistniałej sytuacji Niezwłocznie po zainstalowaniu poprawek oraz nowych wersji oprogramowania, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania lub na żądanie Zamawiającego Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, opisujące zakres przeprowadzonych prac oraz wykaz nowych wersji oprogramowania udostępnionych przez dostawców oprogramowania. 6. Usługi doradcze: Usługi doradcze obejmują: 6.1. Wsparcie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wsparcie telefoniczne, przy rozwiązywaniu problemów serwisowych i związanych z administrowaniem systemami sieciowymi Wsparcie przy określaniu potrzeb sprzętowych, programowych i tworzeniu planów migracji Doradztwo w zakresie ewentualnego doposażenia sprzętu lub nowych zakupów oraz udziela wsparcia przy przygotowaniu specyfikacji przetargowych Opracowanie na żądanie Zamawiającego wyceny planowanych przez Zamawiającego prac i zakupów Wsparcie przy określaniu kosztów modyfikacji lub budowy nowych systemów sieciowych Ośrodka Wsparcie przy określaniu wymagań dla nowych systemów lub modyfikacji systemów już wykorzystywanych u Zamawiającego. B. Usługi płatne ryczałtowo: 1. W pierwszym miesiącu trwania umowy Wykonawca tworzy i dostarcza Zamawiającego w formie elektronicznej oraz papierowej, dokumentację opisującą szczegółową konfigurację sieci: a) adresacja, b) uruchomione usługi, c) lista sprzętu sieciowego w szczególności routerów i przełączników sieciowych wraz z jego konfiguracją, d) szczegółowa lista VPN wraz z konfiguracją, e) lista serwerów sieciowych wraz z ich konfiguracją, f) dokumentacja konfiguracji zabezpieczeń na styku z Internetem, g) lista drukarek sieciowych we wszystkich lokalizacjach wraz z ich konfiguracją, h) konta administracyjne, i) wersje zainstalowanego firmware, w szczególności routerów, przełączników sieciowych, serwerów, UPS-ów, przełączników SAN, urządzeń NAS, macierzy, bibliotek taśmowych, 4

5 j) wszelkie inne niezbędne informacje. W trakcie trwania umowy, Wykonawca uwzględnia w dokumentacji wszystkie zmiany i co najmniej raz w miesiącu dostarcza Zamawiającego aktualną wersję w formie elektronicznej. 2. Wykonawca utrzymuje oprogramowanie i sprzęt objęty umową, który może być użyczony Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości pracy zgodnie z wymaganym poziomem usług. 3. Wykonawca zapewnia działania prewencyjne i wsparcie dla Działu Analiz i Informatyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa, pomoc w przypadku wykrycia luk w systemie zabezpieczeń lub prób włamania do systemu, 4. Wykonawca określa wpływ zainstalowania nowych poprawek do systemów wykorzystywanych w systemach Zamawiającego. 5. Wykonawca prowadzi Instalacja poprawek i aktualizacji oprogramowania. 6. Wykonawca zapewnia sprawne świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego. 7. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzeniem serwisu. C. Usługi płatne po ich wykonaniu: 1. Wykonawca dokonuje okresowego przeglądu sprzętu, jego konserwacji i czyszczenia nie rzadziej niż raz na rok (aktywny sprzęt sieciowy, UPS-y, serwery, punkty węzłowe sieci, sprzęt do przeprowadzania backupu, routery, przełączniki sieciowe). Prace będą przeprowadzane w miejscu zainstalowania sprzętu. 2. W miesiącach: maj i listopad, Wykonawca wykonuje testy odtworzeniowe. 3. W miesiącach: kwiecień, sierpień i grudzień, Wykonawca przeprowadza we wszystkich jednostkach Ośrodka testy bezpiecznego wyłączania systemu na wypadek zaniku zasilania. Wykonawca dostarcza dokumentację przeprowadzonych testów, listę zaleceń oraz opisaną procedurę bezpiecznego zamykania systemu. 4. Wykonawca przeprowadza przegląd systemów sieciowych, pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. 5. Wykonawca przeprowadza zdalny monitoring i kontrolę zapisów logów systemowych routerów, serwerów, urządzeń NAS, UTM oraz zapisów logów usług i aplikacji działających na serwerach Zamawiającego raz w tygodniu. Raport z monitoringu, wraz z listą zaleceń Wykonawca przekazuje Zamawiającego drogą elektroniczną, nie później niż na drugi dzień roboczy po jego przeprowadzeniu. Przekazany raport zawierają co najmniej: informacje o istotnych wykrytych błędach i ostrzeżeniach, informacje o nieprawidłowym działaniu sprzętu, informacje o stwierdzonej możliwości wystąpienia problemów, w tym o małej ilość miejsca na dyskach, zbyt niskiej wydajności sprzętu, zalecania dla Zamawiającego, dacie i godzinie ostatniego wpisu w każdym logu, Dla zdalnego monitoringu i kontroli zapisów logów, Wykonawca korzysta z centralnego systemu zbierania i zarządzania logami (SPLUNK). 6. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzonymi pracami. 5

6 D. Usługi płatne wg ustalonej stawki godzinowej: 1. Wykonawca wprowadza zmiany w konfiguracji polityk, tworzy i modyfikuje obiekty aplikacji oraz przeprowadza zmiany w konfiguracji systemów ZENworks Desktop Management, ZENworks Configuration Management, ZEN Works Endpoint Security Management, ZENworks Patch Management, Novell Secure Login, Zen Works Asset Management - zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 2. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, Wykonawca odpowiada za przeniesienie danych na ten system, a następnie jego ponownie przeniesienie na system Zamawiającego. 3. Instalacja nowych wersji oprogramowania. 4. Inne prace serwisowe i administracyjne. 5. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 6. Ustalona stawka godzinowa nie obejmuje kosztów zakupu części i podzespołów. 7. W wypadku usuwania awarii, czas liczony jest rzeczywisty czas usuwania awarii, bez względu na ilość zaangażowanych osób, w szczególności nie uwzględnia się czasu od zgłoszenia awarii do podjęcia działań oraz czasu od przywrócenia funkcjonowania usługi do potwierdzenia funkcjonowania usługi. 8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca instaluje oprogramowanie, wprowadza zmiany konfiguracji systemów oraz przeprowadza wszelkie inne prace związane z administrowaniem systemami objętymi umową. 9. Wykonawca prowadzi prace po podaniu maksymalnego czasu trwania prac, maksymalnego czasu zakończenia prac, informacji o potencjalnych zagrożeniach i uzyskaniu pisemnej akceptacji przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 10. W wypadku braku możliwości uzyskania pisemnej akceptacji, dopuszcza się akceptację w innej formie, w szczególności telefonicznej lub mailowej. Należy niezwłocznie dopełnić pisemnej formy akceptacji. 11. Jeżeli ilość godzin niezbędnych dla przeprowadzenia prac okaże się wyższa niż deklarowana, płatność obejmie jedynie godziny deklarowanie wstępnie przez Wykonawcę. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzeniem serwisu. E. Określenie poziomu usług 1. Wykonawca gwarantuje: 1.1. W wypadku zgłoszenia priorytetu A Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika serwisowego w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgłaszanych z tym priorytetem i zagwarantowania, że łączny czas trwania awarii o tym priorytecie nie może przekroczyć 24 godzin roboczych Ośrodka w okresie trwania umowy W wypadku zgłoszenia priorytetu B Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika Wykonawcy w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgłaszanych z tym priorytetem i zagwarantowania, że łączny czas trwania awarii o tym priorytecie nie może przekroczyć 60 godzin roboczych Ośrodka w okresie trwania umowy. 6

7 1.3. W wypadku zgłoszenia priorytetu C Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika Wykonawcy w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia W wypadku świadczenia usług doradczych, Wykonawca gwarantuje czas reakcji, obejmujący podanie informacji o przewidywanym czasie zakończenia prac, do godziny następnego dnia roboczego oraz niezwłoczne rozpoczęcie prac. 2. W wypadku awarii serwerów, urządzeń sieci LAN, WAN, systemu storage (sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa, dyskowych macierzy dyskowych) - Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika serwisowego w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik serwisowy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca podejmuje się przestrzegania 8 godzinnych terminów napraw, a w przypadku niemożności zakończenia naprawy w czasie 8 godzin licząc od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu zastępczego funkcjonalnie odpowiadającego uszkodzonemu, (przy zastrzeżeniu wymagań wynikających z poziomu zgłoszenia serwisowego). W wypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy serwisowej, jest ona płatna osobno, pozostałe prace są płatne zgodnie z ustaloną stawką godzinową. W wypadku awarii biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej lub przełącznika FC, jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości podstawienia sprzętu w pełni odpowiadającego sprzętowi wykorzystywanemu w MOPS, zobowiązany jest do przeprowadzenia prac i udostępnienia sprzętu, umożliwiającego kontynuację pracy Ośrodka. 3. Awarię uważa się za usuniętą, w chwili potwierdzenia przez Zamawiającego przywrócenia funkcjonowania usługi. 4. W wypadku zdalnego usuwania awarii, Wykonawca informuje Zamawiającego o jej usunięciu niezwłocznie, drogą elektroniczną lub telefoniczną. 5. Wykonawca wskaże osoby upoważnione do potwierdzania przywrócenia funkcjonowania usługi. 6. Wszystkie prace, wizyty i konsultacje są potwierdzane odpowiednim protokołem. Niezależnie Wykonawca dostarcza dokumentację wszystkich zmian konfiguracji systemu w ramach przeprowadzonych prac. W protokole, Strony potwierdzają czas usunięcia awarii. 7. Wykonawca dostarcza szczegółowy raport z prac przeprowadzonych w ramach umowy w danym miesiącu (załącznik nr 6 do umowy), nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu miesiąca, a w wypadku raportu za miesiąc grudzień, do 20 grudnia 2015r. 8. W wypadku awarii, których usunięcia będzie wymagało prac poza godzinami pracy Ośrodka, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do pomieszczeń. 9. Osoby wykonujące prace z ramienia Wykonawcy muszą posiadać certyfikaty MCSE i Microsoft Certified IT Proffesional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008, CNE lub inżyniera systemu Linux odpowiednio do systemów, których ich prace będą dotyczyć. 10. Z zastrzeżeniem pkt. 10, wszystkie wymagane protokoły i załączniki Wykonawca dostarcza w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń, poczty elektronicznej lub na płycie CD) oraz pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną. 11. Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania oraz Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, są przekazywane jedynie w formie elektronicznej. F. Dodatkowe ustalenia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczania dokumentów określonych w załącznikach do umowy 7

8 2. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków może skutkować rozwiązaniem umowy. 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4, wszystkie wymagane protokoły i załączniki Wykonawca dostarcza w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń, poczty elektronicznej lub na płycie CD) oraz pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną. 4. Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania oraz Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, są przekazywane jedynie w formie elektronicznej. 5. Prowadzenie prac w jednostkach terenowych Ośrodka, wymaga wcześniejszego poinformowania upoważnionych pracowników Ośrodka. G. Ochrona danych osobowych: 1. Osoby wykonujące prace ze strony Wykonawcy, muszą posiadać imienne upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, do przebywania na terenie Ośrodka i do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących praw autorskich i ochrony danych osobowych oraz zarządzeń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach dotyczących ochrony danych osobowych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; b) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w lit. a niniejszego ustępu; c) dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie; d) wydawania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych; e) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; f) spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, którym odpowiadać powinny urządzenia i systemy informatyczne stosowane przez niego do przetwarzania danych osobowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); g) umożliwienia Administratorowi Danych nadzoru prawidłowości realizacji zapisów ustawy o Ochronie danych osobowych. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy: a) informacje o zastosowanych środkach organizacyjnych i technicznych o których mowa w ust. 3 lit. a, w zakresie dotyczącym danych, których przetwarzanie zostanie powierzone; b) dokumentację o której mowa w ust. 3 lit. b, w zakresie dotyczącym danych, których przetwarzanie zostanie powierzone; c) informacje czy został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji, a jeżeli został wyznaczony, podanie jego danych. 8

9 5. Po sporządzeniu sprawozdania o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie danych osobowych, Wykonawca przekaże je Zamawiajacemu w zakresie dotyczącym danych, których przetwarzanie zostanie powierzone. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych, których przetwarzanie zostało powierzone niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Wykonawca usunie dane ze wszystkich nośników, bądź przekaże je Zamawiającemu. 7. Wykonawca może powierzyć (podpowierzyć) przetwarzania danych podmiotom trzecim, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 8. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych do nowych przepisów. H. Wykaz sprzętu objętego umową, obecnie wykorzystywanego w Ośrodku: 1. Sprzęt będący na wyposażeniu jednostek terenowych na terenie miasta Katowice: serwerów z systemem Novell Open Enterprise Server, UPS-ów, routerów, sieci lokalnych (przełączniki, urządzenia aktywne), 2. Sprzęt w Dyrekcji Ośrodka: routey, 2.2. Dwa przełączniki 3 warstwy, punkty centralne sieci (10 przełączników warstwy 2, 2 UPS-y), 2.4. Biblioteka taśmowa, 2.5. Macierz dyskowa, przełączniki FC, serwerów fizycznych NOWS, na których działa: 5 serwerów wirtualnych MsWindows (w tym 3 z Microsoft SQLServer oraz jeden pracujący jako serwer usług terminalowych, jeden z usługą WSUS), 13 serwerów NOWS serwer VMware ESXi, 1 serwer wirtualny Netware serwerów fizycznych MsWindows Sprzętowy system zabezpieczający (Dwa urządzenia UTM), Manager pasma, NAS. Ze względu na prowadzone prace, ilość instalacji poszczególnych systemów może ulec zmianie przed terminem podpisania umowy i należy ją traktować jako orientacyjną. W szczególności zmiana może wynikać z instalacji dodatkowych maszyn wirtualnych. 3. Umowa obejmuje również sprzęt zakupiony, wymieniony lub dodatkowo zainstalowany w trakcie jej obowiązywania. I. System elektronicznej obsługi zgłoszeń. 1. Wykonawca zapewni nieodpłatnie, rejestrację i pełną obsługę zgłoszeń i innych prac wynikających z Umowy w Systemie elektronicznej obsługi zgłoszeń. 2. System będzie własnością Wykonawcy i zostanie udostępniony Zamawiającemu przez stronę WWW. 9

10 3. W zakresie udostępnionym Zamawiającego, System będzie umożliwiał: 3.1. Rejestrację zgłoszeń przez uprawnionych użytkowników Zamawiającego (w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub przekazanego pocztą elektroniczną, wpis zostanie wykonany przez Dostawcę) Bieżącą kontrolę stanu realizacji zgłoszeń, a w szczególności spełniania warunków Umowy Generowanie bieżących raportów zgodnie z ustalonymi wzorami Wysyłanie do Zamawiającego poprzez powiadomień o zmianach statusów zgłoszeń Składanie zleceń dodatkowych, kontrolę stanu realizacji tych zleceń Rejestrację czasu usuwania awarii Wykonawca będzie prowadził w Systemie i udostępni Zamawiającego bazę sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem obsługi serwisowej, baza będzie stale aktualizowana z zachowaniem historii napraw i interwencji Wykonawca będzie zapisywał w Systemie i udostępniał Zamawiającego wszystkie przewidziane umową raporty. J. Wykaz lokalizacji objętych umową: Umowa obejmuje wszystkie jednostki Zamawiającego, w szczególności: 1. Systemy w budynku Dyrekcji MOPS: ul.jagiellońska Jednostki w których zainstalowano sieć lokalną oraz serwer: 1) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 ul.andrzeja 10 2) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 ul.warszawska 42 3) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 ul.oblatów 24 4) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 ul.gliwicka 96 5) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 ul.dębowa 16c 6) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 3 7) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 Świetlica Specjalistyczna nr 4 Dział Dodatków Mieszkaniowych 8) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 Sekcja ds. Mieszkań Chronionych 9) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 Dom Noclegowy Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2 Program Aktywności Lokalnej na rzecz Młodzieży Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz MY" 10 ul.czecha 2 ul.świdnicka 35a ul.łętowskiego 6a ul.krakowska ) Sekcja ds. Bezdomnych ul.morcinka 19a

11 Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii (Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół ds. Asysty Rodzinnej) 11) Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul.kilińskiego 19 12) Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.mikołowska 13a 13) Dział Obsługi Administracyjnej ul.wojewódzka 23 14) Nowa lokalizacja, w której systemy zaczną pracę w 2015r. ul.francuska Jednostki w których zainstalowano sieć lokalną: 1) Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom Świetlica Specjalistyczna nr 1 Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 1 ul.orkana 7a 2) Świetlica Specjalistyczna nr 2 Pl.Powstańców 3 3) Świetlica Specjalistyczna nr 3 ul.gliwicka 74a 4) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul.gliwicka Umowa obejmuje również: inne jednostki, które powstaną w trakcie obowiązywania umowy, systemy w jednostkach które obecnie nie posiadają sieci komputerowych, powyższe jednostki, w razie zmiany ich lokalizacji, sprzęt przenośny oraz sprzęt przenośny łączący się z sieciami Zamawiającego z wykorzystaniem łącz VPN. K. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie systemów wykorzystywanych w MOPS. II. Termin wykonania zamówienia: do r. III. Istotne warunki udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dokonał łącznie wdrożenia następujących systemów informatycznych: a) wdrożenie ZEN v.11 min. dwie usługi, b) wdrożenie GroupWise v. 8 lub nowsze min. Dwie usługi, Warunek ten należy potwierdzić dołączając do oferty wykaz zrealizowanych w w/w zakresie usług wdrożenia w/w systemów informatycznych wraz z potwierdzeniami, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością druk wykazu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 2. Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą lub osobami posiadającymi łącznie, następujące certyfikaty: a) Microsoft Certified IT Proffesional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008, b) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012, c) certyfikat CNE, 11

12 d) certyfikat RHCE lub Novell CLE. Warunek ten należy potwierdzić dołączając do oferty wykaz osób posiadających w/w certyfikaty druk wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 3. Wykonawca nie jest wstanie upadłości ani likwidacji. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca musi dostarczyć aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. IV. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert. Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia składa swoją ofertę (druk oferty stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi załącznikami do dnia r. do godz w formie pisemnej na adres pocztowy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojewódzka 23, Katowice. Oferta przygotowana wg załącznika nr 3 powinna zawierać: ceny brutto wyszczególnionych pozycji przedmiotu zamówienia (oferowanych usług) opisanych w części I zapytania ofertowego, na podstawie wzoru określonego w części V zapytania ofertowego. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: Cena oferty musi być ustalona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cenę ofertową Wykonawca zobowiązany jest obliczyć zgodnie z tabelami zawartymi w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, z uwzględnieniem danych zawartych w części V zapytania ofertowego. Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglić ją do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3) wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału, określonych w części III zapytania ofertowego. V. Kryteria wyboru oferty. Ocena wszystkich ofert, będzie dokonywana wg następujących kryteriów, z uwzględnieniem niżej podanych wag procentowych: cena 100%. Cena CENA = cena ryczałtowa w okresie trwania umowy + odpłatność za usługi płatne po ich wykonaniu + stawka godzinowa x szacunkowa ilość godzin usług w okresie trwania umowy Gdzie szacunkowa ilość godzin usług w okresie trwania umowy wynosi 700, na podstawie wyliczenia: Modyfikacje Zen 200 godzin Awarie 200 godzin Modyfikacja i konfiguracja usług 300 godzin Razem: 700 godzin Przy czym rzeczywista ilość godzin będzie mogła być mniejsza lub większa. odpłatność za usługi płatne po ich wykonaniu jest obliczana zgodnie z zapytaniem ofertowym w części I lit. C zapytania ofertowego: 12

13 Usługa Przewidywana ilość Konserwacja sprzętu 1 Testy odtworzeniowe 2 Testy bezpiecznego wyłączenia systemu na wypadek zaniku zasilania Przegląd bezpieczeństwa systemów sieciowych 4 Zdalny monitoring i kontrola logów 52 3 Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru: najniższa cena x 100 cena oferty badanej Wykonawca, którego oferta otrzyma największą ilość punktów wygrywa postępowanie. VI. Informacje dodatkowe. 1. Złożenie oferty oznacza przyjęcie przez wykonawcę warunków umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Umowa zostanie podpisana z wybranym wykonawcą. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej, niż po zatwierdzeniu posiadania wystarczających środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie i/lub drogą elektroniczną. 2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy zwycięski Wykonawca dostarcza Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów, o których mowa w części III pkt 1 pkt 2 zapytania ofertowego. 3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania: Grzegorz Adamczyk pok. 32, tel wewn. 170, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru, szczególnie jeśli przedstawione oferty nie będą spełniały oczekiwań merytorycznych lub możliwości finansowych określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 7. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający umieści na stronie D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Anna Trepka 13

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu składowania danych, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia danych, z

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

WZÓR UMOWA na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej załącznik nr 4 WZÓR UMOWA na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ul. Bohaterów 3d; 68-300 Lubsko NIP: 928-207-52-77 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/U/2015/03/63 Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 wzór umowy. UMOWA nr

Załącznik nr 7 wzór umowy. UMOWA nr Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn NIP: 739-05-04-515 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym firmą Alt It, przedstawiamy ofertę wstępną na stałą obsługę serwisową Państwa Przedsiębiorstwa. Oferta zawiera:

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Wykonywanie obowiązków Centralnego Administratora Systemów Informatycznych (zgodnie z Polityką bezpieczeństwa oraz instrukcją zarządzania systemami informatycznymi) wraz z obsługą informatyczną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Instytut Energetyki Instytut Badawczy Warszawa, ul. Mory 8 REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ zawarta w dniu. pomiędzy. z siedziba w. reprezentowanym przez.- zwanym dalej Użytkownikiem; a Marcinem Łożyńskim prowadzącym działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu... pomiędzy,

UMOWA NR. zawarta w dniu... pomiędzy, UMOWA NR. załącznik nr 1 do siwz zawarta w dniu... pomiędzy, MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75674-2015:text:pl:html Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674 Wstępne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Część I

OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Część I OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Część I ZAŁĄCZNIK Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Administrowanie, konserwację, i serwis sprzętu informatycznego pracującego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób:

MODYFIKACJA SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób: Opole, dnia 6 grudnia 2013r. L.dz. G-2130-9/13 MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Usługa administrowania systemem

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/08/2013/OnJKnP 1 FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 1/08/2013/OnJKnP w sprawie zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oraz w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług firma Neteris przygotowała program opieki informatycznej skierowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 6. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. System ma charakter hybrydowy, złożony i rozległy. 2. System informatyczny

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. 2008-12-22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko Informatyka w Wydziale Obsługi Starostwa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy Usługi nadzoru nad systemem informatycznym Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne

PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot Sopot, dnia 29 czerwca 2009 r. PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Zp 341/6/10 Kołbaskowo, dn. 08.03.2010 r. Wszyscy Wykonawcy Zaproszenie do złożenia oferty (na podst. art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zmianami) Gmina Kołbaskowo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Stromiec dysponuje następującym sprzętem komputerowym: 30 stanowisk komputerowych wraz z urządzeniami bezpośrednio związanymi, 4 laptopy

Urząd Gminy Stromiec dysponuje następującym sprzętem komputerowym: 30 stanowisk komputerowych wraz z urządzeniami bezpośrednio związanymi, 4 laptopy GMINA STEOMIEC woj. mazowieckie, pow. białobrzeski 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4 Stromiec dn. 12 grudnia 2014r. NIP:798-142-60-72, Regon:670224025 tek: 48 619 10 20, fax: 48 619 10 17 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Zamawiający i adres siedziby: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B 65-514 Zielona Góra NIP: 973-06-07-989 REGON: 970779541 Znak sprawy: Or/K.2301.1.2015 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354332-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające 2011/S 217-354332 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz Umowa serwisowa Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a:...... NIP:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM Rok szkolny 2013/2014 1 Obowiązki Administratorów Systemu Do obowiązków Administratorów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329063-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo