Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach"

Transkrypt

1 DO Katowice r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot zamówienia: Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach obejmujących: - usługi doradcze w zakresie systemów i usługi techniczne, - usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu, - usługi konfiguracji oprogramowania, - usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym. A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia danych, z czterech, wybranych kompletów nośników archiwizacyjnych, 1.2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji plan testów odtworzeniowych Uruchomienie na dostarczonym przez Wykonawcę serwerze odtworzonego systemu maszyny wirtualnej z zainstalowanym system NOWS. A następnie odtworzenie i uruchomienie bazy FireBird programu Pomost Std Uruchomienie na dostarczonym serwerze odtworzonego systemu maszyny wirtualnej z zainstalowanym system Microsoft Windows Server wraz z serwerem baz danych Microsoft SQLServer Uruchomienie na dostarczonym przez Wykonawcę serwerze odtworzonego systemu NOWS pracującego w jednostce terenowej Zamawiającego Przeprowadzenie przeglądu i oceny procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa w systemie Zamawiającego Dostarczeniu pełnej dokumentacje przeprowadzonej symulacji i oceny. 2. Przegląd systemów sieciowych, pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa: Przeprowadzenie przeglądu konfiguracji systemów pod kątem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa, zgodności polityką bezpieczeństwa Ośrodka, instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Ośrodku, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz skuteczności stosowanych zabezpieczeń, obejmuje w szczególności sprawdzenie: 2.1. Udostępnianych w sieciach (LAN i WAN) zasobów oraz uprawnień do tych zasobów Uprawnień i haseł kont użytkowników w systemach (usługi katalogowe, konta lokalne, konta administracyjne, konta do zarządzania sprzętem, konta do usług sieciowych). 1

2 2.3. Konfiguracji filtrów, firewall-i i urządzeń UTM Portów w sieciach LAN i WAN Usług uruchomianych na serwerach i stacjach roboczych Zainstalowane poprawki oprogramowania serwerów, przełączników SAN, NAS, routerów i UTM-ów Systemu zasilania Systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa Systemu antywirusowego Systemu zabezpieczającego przed spamem Systemu kontroli dostępu do zasobów Internetu Udostępnionych stron internetowych Systemu poczty elektronicznej Systemu logów Wszystkie inne wymagane prace oraz dostarczenie szczegółowego raport z przeprowadzonych prac wraz z listą czynności koniecznych do przeprowadzenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. 3. Systemy wykorzystywane w MOPS: 3.1. Novell Open Enterprise Server 3.2. SUSE Linux 3.3. Novell NetWare Windows Server 3.5. Microsoft SQLServer, 3.6. FireBird 3.7. Sybase SQL AnyWhere 3.8. MySQL 3.9. ZENworks desktop Management, ZENworks Configuration Management, ArcServe, NOD, ApertOS, Oprogramowanie routerów - Allied Telesyn, CISCO IOS firmware serwerów, macierzy, przełączników FC i sprzętu sieciowego, firmware Fortigate GroupWise VMware ESXi Novell Open Workgroup Server JBoss Apache 2

3 3.22. OpenUpload SEPI SPLUNK Novell Secure Login SLES XEN ZEN Works Endpoint Security Management Microsoft Terminal Services/Remote Desktop Services ZEN Works Patch Management ZAN Works Asset Management SEP Drupal Novell Full Disk Encryption Novell Cluster Services SLES High Availability Extension oraz wszystkie nowsze wersje zainstalowane w ramach ubezpieczenia wersji lub zakupione w czasie trwania umowy oraz pozostałe systemy zakupione w trakcie obowiązywania umowy. 4. Poziomy zgłoszeń serwisowych: 4.1. Poziom A całkowita awaria jednego z systemów lub jego istotnej części - nie jest możliwa praca osób korzystających z systemu, nastąpiła konieczność wyłączenia systemu lub części systemu, uniemożliwiająca realizację zadania Ośrodka lub zagrażająca ciągłości realizacji zadań Ośrodka Poziom B poważna awaria jednego z systemów lub jego istotnej części - praca osób korzystających z systemu jest mocno utrudniona Poziom C uszkodzenie komputera, awaria systemu lub jego części, nieutrudniająca w istotny sposób pracy Ośrodka oraz niewpływająca na poziom realizacji zadań Ośrodka. 5. Instalacja poprawek i aktualizacji oprogramowania: 5.1. Wykonawca instaluje poprawki i aktualizacje oprogramowania następujących systemów: Routery Przełączniki sieciowe Firmware serwerów, UPS-ów, przełączników SAN, urządzeń NAS, macierzy, bibliotek taśmowych Systemy operacyjne serwerów, wraz z uruchomionymi usługami Oprogramowanie systemów zarządzania bazami danych objęte umową Pozostały sprzęt i oprogramowanie objęte umową w szczególności nowe wersje oprogramowania systemowego, uzyskane przez Zamawiającego w ramach programów ubezpieczenia wersji Oprogramowanie instalowane jest wg harmonogramu: Poprawki w ciągu 6 tygodni od dnia udostępnienia przez dostawcę oprogramowania Poprawki krytyczne, które po dokonaniu oceny Zamawiającego lub Wykonawcy tego wymagają, instaluje się niezwłocznie Nowe wersje oprogramowania po ustaleniu z Zamawiającym. 3

4 5.3. Oprogramowanie nie będzie instalowane, jeżeli będzie istniało podejrzenie jego niekompatybilności z innym wykorzystywanym oprogramowaniem lub sprzętem lub w jakikolwiek inny sposób będzie zagrażało bezpieczeństwu systemu, przetwarzanych informacji lub dostarczanych usług Jeżeli bezpośrednio w wyniku przeprowadzonych prac w szczególności zainstalowania oprogramowania, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, w tym działań polegających na usunięciu awarii, dostarczeniu sprzętu zastępczego, jego konfiguracji, wykonaniu i odtworzeniu kopii bezpieczeństwa, konfiguracji innych systemów, będą one przeprowadzone nieodpłatnie przez wykonawcę z zachowaniem reżimu priorytetu błędu odpowiadającego zaistniałej sytuacji Niezwłocznie po zainstalowaniu poprawek oraz nowych wersji oprogramowania, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania lub na żądanie Zamawiającego Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, opisujące zakres przeprowadzonych prac oraz wykaz nowych wersji oprogramowania udostępnionych przez dostawców oprogramowania. 6. Usługi doradcze: Usługi doradcze obejmują: 6.1. Wsparcie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wsparcie telefoniczne, przy rozwiązywaniu problemów serwisowych i związanych z administrowaniem systemami sieciowymi Wsparcie przy określaniu potrzeb sprzętowych, programowych i tworzeniu planów migracji Doradztwo w zakresie ewentualnego doposażenia sprzętu lub nowych zakupów oraz udziela wsparcia przy przygotowaniu specyfikacji przetargowych Opracowanie na żądanie Zamawiającego wyceny planowanych przez Zamawiającego prac i zakupów Wsparcie przy określaniu kosztów modyfikacji lub budowy nowych systemów sieciowych Ośrodka Wsparcie przy określaniu wymagań dla nowych systemów lub modyfikacji systemów już wykorzystywanych u Zamawiającego. B. Usługi płatne ryczałtowo: 1. W pierwszym miesiącu trwania umowy Wykonawca tworzy i dostarcza Zamawiającego w formie elektronicznej oraz papierowej, dokumentację opisującą szczegółową konfigurację sieci: a) adresacja, b) uruchomione usługi, c) lista sprzętu sieciowego w szczególności routerów i przełączników sieciowych wraz z jego konfiguracją, d) szczegółowa lista VPN wraz z konfiguracją, e) lista serwerów sieciowych wraz z ich konfiguracją, f) dokumentacja konfiguracji zabezpieczeń na styku z Internetem, g) lista drukarek sieciowych we wszystkich lokalizacjach wraz z ich konfiguracją, h) konta administracyjne, i) wersje zainstalowanego firmware, w szczególności routerów, przełączników sieciowych, serwerów, UPS-ów, przełączników SAN, urządzeń NAS, macierzy, bibliotek taśmowych, 4

5 j) wszelkie inne niezbędne informacje. W trakcie trwania umowy, Wykonawca uwzględnia w dokumentacji wszystkie zmiany i co najmniej raz w miesiącu dostarcza Zamawiającego aktualną wersję w formie elektronicznej. 2. Wykonawca utrzymuje oprogramowanie i sprzęt objęty umową, który może być użyczony Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości pracy zgodnie z wymaganym poziomem usług. 3. Wykonawca zapewnia działania prewencyjne i wsparcie dla Działu Analiz i Informatyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa, pomoc w przypadku wykrycia luk w systemie zabezpieczeń lub prób włamania do systemu, 4. Wykonawca określa wpływ zainstalowania nowych poprawek do systemów wykorzystywanych w systemach Zamawiającego. 5. Wykonawca prowadzi Instalacja poprawek i aktualizacji oprogramowania. 6. Wykonawca zapewnia sprawne świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego. 7. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzeniem serwisu. C. Usługi płatne po ich wykonaniu: 1. Wykonawca dokonuje okresowego przeglądu sprzętu, jego konserwacji i czyszczenia nie rzadziej niż raz na rok (aktywny sprzęt sieciowy, UPS-y, serwery, punkty węzłowe sieci, sprzęt do przeprowadzania backupu, routery, przełączniki sieciowe). Prace będą przeprowadzane w miejscu zainstalowania sprzętu. 2. W miesiącach: maj i listopad, Wykonawca wykonuje testy odtworzeniowe. 3. W miesiącach: kwiecień, sierpień i grudzień, Wykonawca przeprowadza we wszystkich jednostkach Ośrodka testy bezpiecznego wyłączania systemu na wypadek zaniku zasilania. Wykonawca dostarcza dokumentację przeprowadzonych testów, listę zaleceń oraz opisaną procedurę bezpiecznego zamykania systemu. 4. Wykonawca przeprowadza przegląd systemów sieciowych, pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. 5. Wykonawca przeprowadza zdalny monitoring i kontrolę zapisów logów systemowych routerów, serwerów, urządzeń NAS, UTM oraz zapisów logów usług i aplikacji działających na serwerach Zamawiającego raz w tygodniu. Raport z monitoringu, wraz z listą zaleceń Wykonawca przekazuje Zamawiającego drogą elektroniczną, nie później niż na drugi dzień roboczy po jego przeprowadzeniu. Przekazany raport zawierają co najmniej: informacje o istotnych wykrytych błędach i ostrzeżeniach, informacje o nieprawidłowym działaniu sprzętu, informacje o stwierdzonej możliwości wystąpienia problemów, w tym o małej ilość miejsca na dyskach, zbyt niskiej wydajności sprzętu, zalecania dla Zamawiającego, dacie i godzinie ostatniego wpisu w każdym logu, Dla zdalnego monitoringu i kontroli zapisów logów, Wykonawca korzysta z centralnego systemu zbierania i zarządzania logami (SPLUNK). 6. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzonymi pracami. 5

6 D. Usługi płatne wg ustalonej stawki godzinowej: 1. Wykonawca wprowadza zmiany w konfiguracji polityk, tworzy i modyfikuje obiekty aplikacji oraz przeprowadza zmiany w konfiguracji systemów ZENworks Desktop Management, ZENworks Configuration Management, ZEN Works Endpoint Security Management, ZENworks Patch Management, Novell Secure Login, Zen Works Asset Management - zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 2. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, Wykonawca odpowiada za przeniesienie danych na ten system, a następnie jego ponownie przeniesienie na system Zamawiającego. 3. Instalacja nowych wersji oprogramowania. 4. Inne prace serwisowe i administracyjne. 5. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 6. Ustalona stawka godzinowa nie obejmuje kosztów zakupu części i podzespołów. 7. W wypadku usuwania awarii, czas liczony jest rzeczywisty czas usuwania awarii, bez względu na ilość zaangażowanych osób, w szczególności nie uwzględnia się czasu od zgłoszenia awarii do podjęcia działań oraz czasu od przywrócenia funkcjonowania usługi do potwierdzenia funkcjonowania usługi. 8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca instaluje oprogramowanie, wprowadza zmiany konfiguracji systemów oraz przeprowadza wszelkie inne prace związane z administrowaniem systemami objętymi umową. 9. Wykonawca prowadzi prace po podaniu maksymalnego czasu trwania prac, maksymalnego czasu zakończenia prac, informacji o potencjalnych zagrożeniach i uzyskaniu pisemnej akceptacji przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 10. W wypadku braku możliwości uzyskania pisemnej akceptacji, dopuszcza się akceptację w innej formie, w szczególności telefonicznej lub mailowej. Należy niezwłocznie dopełnić pisemnej formy akceptacji. 11. Jeżeli ilość godzin niezbędnych dla przeprowadzenia prac okaże się wyższa niż deklarowana, płatność obejmie jedynie godziny deklarowanie wstępnie przez Wykonawcę. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzeniem serwisu. E. Określenie poziomu usług 1. Wykonawca gwarantuje: 1.1. W wypadku zgłoszenia priorytetu A Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika serwisowego w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgłaszanych z tym priorytetem i zagwarantowania, że łączny czas trwania awarii o tym priorytecie nie może przekroczyć 24 godzin roboczych Ośrodka w okresie trwania umowy W wypadku zgłoszenia priorytetu B Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika Wykonawcy w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgłaszanych z tym priorytetem i zagwarantowania, że łączny czas trwania awarii o tym priorytecie nie może przekroczyć 60 godzin roboczych Ośrodka w okresie trwania umowy. 6

7 1.3. W wypadku zgłoszenia priorytetu C Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika Wykonawcy w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia W wypadku świadczenia usług doradczych, Wykonawca gwarantuje czas reakcji, obejmujący podanie informacji o przewidywanym czasie zakończenia prac, do godziny następnego dnia roboczego oraz niezwłoczne rozpoczęcie prac. 2. W wypadku awarii serwerów, urządzeń sieci LAN, WAN, systemu storage (sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa, dyskowych macierzy dyskowych) - Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika serwisowego w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik serwisowy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca podejmuje się przestrzegania 8 godzinnych terminów napraw, a w przypadku niemożności zakończenia naprawy w czasie 8 godzin licząc od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu zastępczego funkcjonalnie odpowiadającego uszkodzonemu, (przy zastrzeżeniu wymagań wynikających z poziomu zgłoszenia serwisowego). W wypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy serwisowej, jest ona płatna osobno, pozostałe prace są płatne zgodnie z ustaloną stawką godzinową. W wypadku awarii biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej lub przełącznika FC, jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości podstawienia sprzętu w pełni odpowiadającego sprzętowi wykorzystywanemu w MOPS, zobowiązany jest do przeprowadzenia prac i udostępnienia sprzętu, umożliwiającego kontynuację pracy Ośrodka. 3. Awarię uważa się za usuniętą, w chwili potwierdzenia przez Zamawiającego przywrócenia funkcjonowania usługi. 4. W wypadku zdalnego usuwania awarii, Wykonawca informuje Zamawiającego o jej usunięciu niezwłocznie, drogą elektroniczną lub telefoniczną. 5. Wykonawca wskaże osoby upoważnione do potwierdzania przywrócenia funkcjonowania usługi. 6. Wszystkie prace, wizyty i konsultacje są potwierdzane odpowiednim protokołem. Niezależnie Wykonawca dostarcza dokumentację wszystkich zmian konfiguracji systemu w ramach przeprowadzonych prac. W protokole, Strony potwierdzają czas usunięcia awarii. 7. Wykonawca dostarcza szczegółowy raport z prac przeprowadzonych w ramach umowy w danym miesiącu (załącznik nr 6 do umowy), nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu miesiąca, a w wypadku raportu za miesiąc grudzień, do 20 grudnia 2015r. 8. W wypadku awarii, których usunięcia będzie wymagało prac poza godzinami pracy Ośrodka, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do pomieszczeń. 9. Osoby wykonujące prace z ramienia Wykonawcy muszą posiadać certyfikaty MCSE i Microsoft Certified IT Proffesional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008, CNE lub inżyniera systemu Linux odpowiednio do systemów, których ich prace będą dotyczyć. 10. Z zastrzeżeniem pkt. 10, wszystkie wymagane protokoły i załączniki Wykonawca dostarcza w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń, poczty elektronicznej lub na płycie CD) oraz pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną. 11. Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania oraz Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, są przekazywane jedynie w formie elektronicznej. F. Dodatkowe ustalenia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczania dokumentów określonych w załącznikach do umowy 7

8 2. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków może skutkować rozwiązaniem umowy. 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4, wszystkie wymagane protokoły i załączniki Wykonawca dostarcza w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń, poczty elektronicznej lub na płycie CD) oraz pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną. 4. Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania oraz Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, są przekazywane jedynie w formie elektronicznej. 5. Prowadzenie prac w jednostkach terenowych Ośrodka, wymaga wcześniejszego poinformowania upoważnionych pracowników Ośrodka. G. Ochrona danych osobowych: 1. Osoby wykonujące prace ze strony Wykonawcy, muszą posiadać imienne upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, do przebywania na terenie Ośrodka i do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących praw autorskich i ochrony danych osobowych oraz zarządzeń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach dotyczących ochrony danych osobowych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; b) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w lit. a niniejszego ustępu; c) dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie; d) wydawania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych; e) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; f) spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, którym odpowiadać powinny urządzenia i systemy informatyczne stosowane przez niego do przetwarzania danych osobowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); g) umożliwienia Administratorowi Danych nadzoru prawidłowości realizacji zapisów ustawy o Ochronie danych osobowych. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy: a) informacje o zastosowanych środkach organizacyjnych i technicznych o których mowa w ust. 3 lit. a, w zakresie dotyczącym danych, których przetwarzanie zostanie powierzone; b) dokumentację o której mowa w ust. 3 lit. b, w zakresie dotyczącym danych, których przetwarzanie zostanie powierzone; c) informacje czy został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji, a jeżeli został wyznaczony, podanie jego danych. 8

9 5. Po sporządzeniu sprawozdania o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie danych osobowych, Wykonawca przekaże je Zamawiajacemu w zakresie dotyczącym danych, których przetwarzanie zostanie powierzone. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych, których przetwarzanie zostało powierzone niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Wykonawca usunie dane ze wszystkich nośników, bądź przekaże je Zamawiającemu. 7. Wykonawca może powierzyć (podpowierzyć) przetwarzania danych podmiotom trzecim, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 8. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych do nowych przepisów. H. Wykaz sprzętu objętego umową, obecnie wykorzystywanego w Ośrodku: 1. Sprzęt będący na wyposażeniu jednostek terenowych na terenie miasta Katowice: serwerów z systemem Novell Open Enterprise Server, UPS-ów, routerów, sieci lokalnych (przełączniki, urządzenia aktywne), 2. Sprzęt w Dyrekcji Ośrodka: routey, 2.2. Dwa przełączniki 3 warstwy, punkty centralne sieci (10 przełączników warstwy 2, 2 UPS-y), 2.4. Biblioteka taśmowa, 2.5. Macierz dyskowa, przełączniki FC, serwerów fizycznych NOWS, na których działa: 5 serwerów wirtualnych MsWindows (w tym 3 z Microsoft SQLServer oraz jeden pracujący jako serwer usług terminalowych, jeden z usługą WSUS), 13 serwerów NOWS serwer VMware ESXi, 1 serwer wirtualny Netware serwerów fizycznych MsWindows Sprzętowy system zabezpieczający (Dwa urządzenia UTM), Manager pasma, NAS. Ze względu na prowadzone prace, ilość instalacji poszczególnych systemów może ulec zmianie przed terminem podpisania umowy i należy ją traktować jako orientacyjną. W szczególności zmiana może wynikać z instalacji dodatkowych maszyn wirtualnych. 3. Umowa obejmuje również sprzęt zakupiony, wymieniony lub dodatkowo zainstalowany w trakcie jej obowiązywania. I. System elektronicznej obsługi zgłoszeń. 1. Wykonawca zapewni nieodpłatnie, rejestrację i pełną obsługę zgłoszeń i innych prac wynikających z Umowy w Systemie elektronicznej obsługi zgłoszeń. 2. System będzie własnością Wykonawcy i zostanie udostępniony Zamawiającemu przez stronę WWW. 9

10 3. W zakresie udostępnionym Zamawiającego, System będzie umożliwiał: 3.1. Rejestrację zgłoszeń przez uprawnionych użytkowników Zamawiającego (w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub przekazanego pocztą elektroniczną, wpis zostanie wykonany przez Dostawcę) Bieżącą kontrolę stanu realizacji zgłoszeń, a w szczególności spełniania warunków Umowy Generowanie bieżących raportów zgodnie z ustalonymi wzorami Wysyłanie do Zamawiającego poprzez powiadomień o zmianach statusów zgłoszeń Składanie zleceń dodatkowych, kontrolę stanu realizacji tych zleceń Rejestrację czasu usuwania awarii Wykonawca będzie prowadził w Systemie i udostępni Zamawiającego bazę sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem obsługi serwisowej, baza będzie stale aktualizowana z zachowaniem historii napraw i interwencji Wykonawca będzie zapisywał w Systemie i udostępniał Zamawiającego wszystkie przewidziane umową raporty. J. Wykaz lokalizacji objętych umową: Umowa obejmuje wszystkie jednostki Zamawiającego, w szczególności: 1. Systemy w budynku Dyrekcji MOPS: ul.jagiellońska Jednostki w których zainstalowano sieć lokalną oraz serwer: 1) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 ul.andrzeja 10 2) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 ul.warszawska 42 3) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 ul.oblatów 24 4) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 ul.gliwicka 96 5) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 ul.dębowa 16c 6) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 3 7) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 Świetlica Specjalistyczna nr 4 Dział Dodatków Mieszkaniowych 8) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 Sekcja ds. Mieszkań Chronionych 9) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 Dom Noclegowy Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2 Program Aktywności Lokalnej na rzecz Młodzieży Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz MY" 10 ul.czecha 2 ul.świdnicka 35a ul.łętowskiego 6a ul.krakowska ) Sekcja ds. Bezdomnych ul.morcinka 19a

11 Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii (Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół ds. Asysty Rodzinnej) 11) Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul.kilińskiego 19 12) Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.mikołowska 13a 13) Dział Obsługi Administracyjnej ul.wojewódzka 23 14) Nowa lokalizacja, w której systemy zaczną pracę w 2015r. ul.francuska Jednostki w których zainstalowano sieć lokalną: 1) Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom Świetlica Specjalistyczna nr 1 Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 1 ul.orkana 7a 2) Świetlica Specjalistyczna nr 2 Pl.Powstańców 3 3) Świetlica Specjalistyczna nr 3 ul.gliwicka 74a 4) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul.gliwicka Umowa obejmuje również: inne jednostki, które powstaną w trakcie obowiązywania umowy, systemy w jednostkach które obecnie nie posiadają sieci komputerowych, powyższe jednostki, w razie zmiany ich lokalizacji, sprzęt przenośny oraz sprzęt przenośny łączący się z sieciami Zamawiającego z wykorzystaniem łącz VPN. K. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie systemów wykorzystywanych w MOPS. II. Termin wykonania zamówienia: do r. III. Istotne warunki udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dokonał łącznie wdrożenia następujących systemów informatycznych: a) wdrożenie ZEN v.11 min. dwie usługi, b) wdrożenie GroupWise v. 8 lub nowsze min. Dwie usługi, Warunek ten należy potwierdzić dołączając do oferty wykaz zrealizowanych w w/w zakresie usług wdrożenia w/w systemów informatycznych wraz z potwierdzeniami, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością druk wykazu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 2. Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą lub osobami posiadającymi łącznie, następujące certyfikaty: a) Microsoft Certified IT Proffesional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008, b) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012, c) certyfikat CNE, 11

12 d) certyfikat RHCE lub Novell CLE. Warunek ten należy potwierdzić dołączając do oferty wykaz osób posiadających w/w certyfikaty druk wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 3. Wykonawca nie jest wstanie upadłości ani likwidacji. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca musi dostarczyć aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. IV. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert. Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia składa swoją ofertę (druk oferty stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi załącznikami do dnia r. do godz w formie pisemnej na adres pocztowy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojewódzka 23, Katowice. Oferta przygotowana wg załącznika nr 3 powinna zawierać: ceny brutto wyszczególnionych pozycji przedmiotu zamówienia (oferowanych usług) opisanych w części I zapytania ofertowego, na podstawie wzoru określonego w części V zapytania ofertowego. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: Cena oferty musi być ustalona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cenę ofertową Wykonawca zobowiązany jest obliczyć zgodnie z tabelami zawartymi w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, z uwzględnieniem danych zawartych w części V zapytania ofertowego. Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglić ją do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3) wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału, określonych w części III zapytania ofertowego. V. Kryteria wyboru oferty. Ocena wszystkich ofert, będzie dokonywana wg następujących kryteriów, z uwzględnieniem niżej podanych wag procentowych: cena 100%. Cena CENA = cena ryczałtowa w okresie trwania umowy + odpłatność za usługi płatne po ich wykonaniu + stawka godzinowa x szacunkowa ilość godzin usług w okresie trwania umowy Gdzie szacunkowa ilość godzin usług w okresie trwania umowy wynosi 700, na podstawie wyliczenia: Modyfikacje Zen 200 godzin Awarie 200 godzin Modyfikacja i konfiguracja usług 300 godzin Razem: 700 godzin Przy czym rzeczywista ilość godzin będzie mogła być mniejsza lub większa. odpłatność za usługi płatne po ich wykonaniu jest obliczana zgodnie z zapytaniem ofertowym w części I lit. C zapytania ofertowego: 12

13 Usługa Przewidywana ilość Konserwacja sprzętu 1 Testy odtworzeniowe 2 Testy bezpiecznego wyłączenia systemu na wypadek zaniku zasilania Przegląd bezpieczeństwa systemów sieciowych 4 Zdalny monitoring i kontrola logów 52 3 Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru: najniższa cena x 100 cena oferty badanej Wykonawca, którego oferta otrzyma największą ilość punktów wygrywa postępowanie. VI. Informacje dodatkowe. 1. Złożenie oferty oznacza przyjęcie przez wykonawcę warunków umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Umowa zostanie podpisana z wybranym wykonawcą. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej, niż po zatwierdzeniu posiadania wystarczających środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie i/lub drogą elektroniczną. 2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy zwycięski Wykonawca dostarcza Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów, o których mowa w części III pkt 1 pkt 2 zapytania ofertowego. 3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania: Grzegorz Adamczyk pok. 32, tel wewn. 170, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru, szczególnie jeśli przedstawione oferty nie będą spełniały oczekiwań merytorycznych lub możliwości finansowych określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 7. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający umieści na stronie D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Anna Trepka 13