FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B"

Transkrypt

1 Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego: FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B DO PROJEKTU Nowe szanse na zatrudnienie Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zalecamy wypełnienie Formularza rekrutacyjnego komputerowo. Dopuszczalne jest wypełnienie ręcznie (wyłącznie drukowanymi literami, kolorem niebieskim). Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione (z wyjątkiem pól zaznaczonych kolorem szarym), jeżeli dana pozycja nie dotyczy Kandydata/Kandydatkę, należy wpisać nie dotyczy. Wybraną odpowiedź w pytaniach zamkniętych należy zaznaczyć symbolem X. Formularz należy spiąć trwale, podpisać, a każdą ze stron formularza parafować. Formularz należy dostarczyć osobiście, w formie papierowej, w terminie podanym w ogłoszeniu na stronie oraz w Biurze Projektu. Formularz dostarczony po wskazanym terminie lub nadesłany pocztą bądź faksem nie będzie rozpatrywany. CZĘŚĆ I. DANE PERSONALNE 1. Nazwisko i imię (imiona): 2. Data i miejsce urodzenia: 3. PESEL

2 Strona2 4. Seria i numer dowodu osobistego:.. 5. Numer telefonu domowego (wraz z kierunkowym): Numer telefonu komórkowego: Adres poczty elektronicznej do kontaktu:. 8. Adres zamieszkania: województwo:... powiat:... ulica:... nr domu/lokalu:... miejscowość:... kod pocztowy:... poczta:... obszar miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast) obszar wiejski (obszar położony poza granicami administracyjnymi miast) 9. Korespondencję proszę przesyłać na: adres zamieszania inny Wykształcenie brak podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) zasadnicze ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze)) pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) Proszę podać nazwę szkoły/uczelni, kierunek, specjalizację, rok ukończenia/planowanego ukończenia Zawód wyuczony w systemie szkolnym:.....

3 Strona3 CZĘŚĆ II. STATUS NA RYNKU PRACY 12. Osoba zatrudniona u pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne osoba przewidziana do zwolnienia (nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 r.). osoba zagrożona zwolnieniem z pracy (nauczyciel lub pracownik zatrudniony u pracodawcy, należącego do sektora oświaty, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia Osoba zwolniona TAK bezrobotny nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty, który utracił pracę po dniu 31 grudnia 2012 roku, z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby, które zakończyły wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą być uczestnikami projektu outplacementowego wyłącznie o charakterze otwartym). nieaktywny zawodowo nauczyciel/pracownik instytucji sektora oświaty, który utracił pracę po dniu 31 grudnia 2012 roku z przyczyn dotyczących zakładu pracy. CZĘŚĆ III. INFORMACJE O STATUSIE KANDYDATA/KANDYDATKI NA DZIEŃ ZŁOŻENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 14. Kryteria kwalifikacyjne 1. osoba zameldowana w woj. łódzkim 2. osoba mieszkająca na terenie województwa łódzkiego TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE TAK NIE TAK NIE

4 Strona4 15. Status uczestnika osoba bezrobotna, w tym: osoba długotrwale bezrobotna osoba w wieku lata osoba w wieku lata osoba nieaktywna zawodowo osoba pracująca, w tym: rolnik, domownik rolnika osoba zatrudniona w administracji publicznej osoba zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie osoba zatrudniona w średnim przedsiębiorstwie osoba zatrudniona w małym przedsiębiorstwie osoba zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej osoba samozatrudniona 16. Poniżej proszę opisać swoje doświadczenie zawodowe: Okres zatrudnienia (data) Nazwa firmy Zawód wykonywany Zakres zadań

5 Strona5 17. Źródła informacji o projekcie: Internet Ulotka Plakat Ogłoszenie prasowe Biuro Projektu Inne (jakie?) Informacje dotyczące osoby, która już prowadziła działalność gospodarczą: Branża:. Data rozpoczęcia działalności:.. Data zakończenia działalności:. Przyczyny zakończenia działalności:....

6 Strona6 19. Czy współmałżonek lub członek najbliższej rodziny prowadzi/ł działalność gospodarczą, a jeżeli tak to jaką, gdzie i kiedy? Ukończone szkolenia oraz kursy, związane z planowaną działalnością: CZĘŚĆ IV. INFORMACJE O UZYSKANEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ LUB POMOCY PUBLICZNEJ W ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR dotyczy nie dotyczy Jeżeli dotyczy kwota uzyskanej pomocy oraz cel pomocy i data jej otrzymania:

7 Strona7 W ramach środków przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podjęcie dotyczy nie dotyczy działalności gospodarczej Jeżeli dotyczy kwota uzyskanej pomocy oraz cel pomocy i data jej otrzymania: W ramach środków POKL z Działania 6.2 lub Poddziałania na podjęcie dotyczy nie dotyczy działalności gospodarczej Jeżeli dotyczy kwota uzyskanej pomocy oraz cel pomocy i data jej otrzymania:.... W ramach środków PROW oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej dotyczy nie dotyczy Jeżeli dotyczy kwota uzyskanej pomocy oraz cel pomocy i data jej otrzymania:....

8 Strona8 CZĘŚĆ V. INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 21. Powody decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej: 22. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej, w tym: Miejsce wykonywania działalności:.... Forma prawna działalności:.. Określenie wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (numer + nazwa) zgodnie z PKD 2007: Wielkość planowanego zatrudnienia: 23. Posiadany stan wiedzy na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej (księgowości, wybór formy opodatkowania, rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym itp.) brak znajomości, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry.

9 Strona9 24. Rynek, na jakim firma będzie działała: Najważniejsze usługi / produkty / towary oferowane w ramach planowanej działalności gospodarczej: 26. Charakterystyka odbiorców usług / produktów / towarów oferowanych w ramach planowanej działalności gospodarczej:

10 Strona Posiadane zasoby (lokal, maszyny, środki pieniężne, itp.) przeznaczone dla planowanej działalności: 28. Posiadane doświadczenie/wykształcenie, które będzie przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej:

11 Strona Specyfikacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania (wydatki inwestycyjne) Lp. Nazwa środka trwałego, aktywa obrotowego lub wartości niematerialnej i prawnej Jednostka miary - ilość Cena zakupu brutto (zł) Źródła finansowania Środki wnioskowane (zł) Środki własne (zł)

12 Strona12 RAZEM:

13 Strona Uzasadnienie konieczności dokonania zakupów wymienionych w specyfikacji oraz sposób ich wykorzystania przy prowadzeniu działalności gospodarczej (nr pozycji opis):

14 Strona Opis konkurencji (na rynku lokalnym): 32. Mocne strony przedsięwzięcia:

15 Strona Zagrożenia, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięcia i sposoby ich przezwyciężania: Świadomy/Świadoma odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że dane zawarte w złożonym przeze mnie Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą Podpis czytelny Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

16 Strona16 CZĘŚĆ VI. FORMULARZA REKRUTACYJNEGO WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 1. Kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę do udziału w Projekcie). 2. Kserokopia dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę). 3. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa łódzkiego. 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji Projektu. 5. Oświadczenie o niepozostawaniu w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy z Instytucją Realizującą Projekt (Business School). 6. Oświadczenie o niepozostawaniu w innym związku z pracownikami Instytucji Realizującej Projekt (małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo, przysposobienie, opieka lub kuratela). 7. Oświadczenie o nieobjęciu programami outplacementowymi przez swoich pracodawców. 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie rekrutacji. 10. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym. 11. Jeżeli dotyczy zaświadczenie z KRUS potwierdzające status rolnika lub domownika. 12. Jeżeli dotyczy zaświadczenie z właściwego PUP potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej. 13. Jeżeli dotyczy kopia świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie po r. (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę). 14. Jeżeli dotyczy kopia wypowiedzenia stosunku pracy lub wypowiedzenie stosunku służbowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę). 15. Jeżeli dotyczy oświadczenie pracodawcy, składane w sytuacji, kiedy ze świadectwa pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub składane w sytuacji, kiedy z treści wypowiedzenia stosunku lub stosunku służbowego pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne.

17 Strona Oświadczenie o tym, że Kandydat/Kandydatka nie był/a w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień podpisania Formularza rekrutacyjnego zarejestrowany/zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani nie prowadził/a działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych (w tym m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej). 17. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 18. Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2, oraz o niekorzystaniu ze zwrotu części kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 19. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 20. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis. 21. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. 22. Oświadczenie o zobowiązaniu się do podjęcia działalności gospodarczej w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, z którym kandydat współpracuje. 23. Oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, ani nie został przeciw niej wystawiony egzekucyjny tytuł wykonawczy. 24. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

18 Strona18 Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a.. (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym.. (seria i numer) wydanym przez świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż zamieszkuję na terenie województwa łódzkiego Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

19 Strona19 Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Nowe szanse na zatrudnienie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Nowe szanse na zatrudnienie, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach POKL 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu Nowe szanse na zatrudnienie, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach POKL 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

20 Strona20 Załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a.. (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, a) że nie pozostaję w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) u Instytucji Realizującej (Business School Sp. Jawna) i instytucjami wobec niej nadrzędnymi lub wykonawcą w ramach Projektu Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie 4 instytucje nadrzędne Wojewódzki Urząd Pracy, MRR; wykonawcy w ramach Projektu personel Beneficjenta w ramach Projektu personel Beneficjenta realizujący poszczególne zadania.

21 Strona21 Załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a.. (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że nie łączył i nie łączy mnie z pracownikami Instytucji Realizującej (Business School Sp. Jawna) związek z tytułu: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia), i/lub przysposobienia, opieki lub kurateli; Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

22 Strona22 Załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że nie zostałem/am objęty/a programami outplacementowymi przez swoich pracodawców Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

23 Strona23 Załącznik nr 8 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art Kodeksu Karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

24 Strona24 Załącznik nr 9 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a.. (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez. oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki zawarte w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Projekcie Nowe szanse na zatrudnienie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

25 Strona25 Załącznik nr 10 do Formularza rekrutacyjnego OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a.. (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym.. (seria i numer) wydanym przez świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

26 Strona26 Załącznik nr 16 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a.. (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień podpisania niniejszego formularza nie byłem/am zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani nie prowadziłem/am działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych (w tym m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

27 Strona27 Załącznik nr 17 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a.. (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer). wydanym przez świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż nigdy nie byłem/am karany/a za przestępstwo skarbowe oraz w pełni korzystam z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

28 Strona28 Załącznik nr 18 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż nie korzystałem/nie korzystałam z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie i nie otrzymałem/am zwrotu części kosztów kwalifikowanych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

29 Strona29 Załącznik nr 19 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż aktualnie nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środków przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

30 Strona30 Załącznik nr 20 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a.. (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez oświadczam, że w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych firma, której byłem/am właścicielem nie otrzymała pomocy de minimis UWAGA: Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków dotyczących informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art. 21 ust. 2 oraz art. 39 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości euro Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

31 Strona31 Załącznik nr 21 do Formularza rekrutacyjnego OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS I Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej II III Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy publicznej Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej Oświadcza się, że pomoc publiczna udzielona w dniu na podstawie... 2 I Imię i nazwisko albo firma beneficjenta pomocy II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy III Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres beneficjenta pomocy o wartości brutto....zł stanowiącej równowartość... euro 3 jest pomocą de minimis, spełniającą warunki określone w... 4 Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia:.. (imię i nazwisko).... (data i podpis) 2 Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy. 3 Należy podać wartość pomocy w euro zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. 4 Należy podać właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis

32 Strona32 Załącznik nr 22 do Formularza rekrutacyjnego OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a.. (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym.. (seria i numer) wydanym przez świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że: 1) nie jestem osobą współpracującą 5 z osobą prowadzącą działalność gospodarczą 2) jestem osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, lecz zobowiązuję się do podjęcia działalności gospodarczej w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, z którym współpracuję Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie 5 Zgodnie z ustawą o ZUS za osobę współpracującą uważa się dzieci własne jeżeli pozostają z rodzicami we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

33 Strona33 Załącznik nr 23 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że nie posiadam zaległości w spłacie podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ani nie został przeciw mnie wystawiony egzekucyjny tytuł wykonawczy. Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art Kodeksu Karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

34 Strona34 Załącznik nr 24 do Formularza rekrutacyjnego Oświadczenie Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a.. (adres zameldowania) legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez. oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Projekcie Nowe szanse na zatrudnienie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data i godzina wpływu formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej formularz: Nr formularza rekrutacyjnego:... FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data i godzina wpływu formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej formularz: Nr formularza rekrutacyjnego:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Perspektywy Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Zatrudnij się sam realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Strona1 Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU

DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim. realizowanym przez:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości: FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu formularza do Biura Projektu: / / Podpis: Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / lub powód odrzucenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości. Priorytet VIII PO KL, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości. Priorytet VIII PO KL, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości Priorytet VIII PO KL, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.2 Zaleca się wypełnienie formularza zgłoszeniowego komputerowo

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Start do biznesu

Formularz zgłoszeniowy Projekt Start do biznesu Formularz zgłoszeniowy Projekt Start do biznesu Data dostarczenia formularza Numer formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - wymagane jest wypełnienie wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Miejsce wpływu formularza zgłoszeniowego: Miejski/Powiatowy* Urząd Pracy w...... *niepotrzebne skreślić Data wpływu formularza zgłoszeniowego: Podpis osoby przyjmującej formularz:..... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przekwalifikuj się-zdobądź nowy zawód

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przekwalifikuj się-zdobądź nowy zawód Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przekwalifikuj się-zdobądź nowy zawód Projekt nr WND-POKL.08.01.02-14-033/13 Przekwalifikuj się-zdobądź

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner

FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner ZAŁĄCZNIK NR L.p. FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKT KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 6. PO KL Powiatowy Urząd Pracy Partner w. Tytuł projektu Kierunek przedsiębiorczość Nr projektu WND-POKL.06.0.00-4-00/

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU LUBKON - PROGRAM ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU LUBKON - PROGRAM ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU LUBKON - PROGRAM ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami INFORMACJE PODSTAWOWE IMIONA I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt MY PLACEMENT- alternatywy są wśród nas! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - wymagane jest wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Formularz Rekrutacyjny do Projektu Pozytywna Zmiana I Dane osobowe / adres zameldowania: Płeć: kobieta mężczyzna

Formularz Rekrutacyjny do Projektu Pozytywna Zmiana I Dane osobowe / adres zameldowania: Płeć: kobieta mężczyzna nr formularza (wypełnia EFSF) data wpływu formularza (wypełnia EFSF) Formularz Rekrutacyjny do Projektu Pozytywna Zmiana I Dane osobowe / adres zameldowania: Nazwisko Imię (Imiona) Data urodzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OŚWIADCZE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZA DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Przełam bariery realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Aplikacyjny Kandydata Data wpływu Pieczątka Realizatora projektu Podpis przyjmującego Projekt Gotowi na zmiany! FORMULARZ REKRUTACYJNY Nr Projektu WND-POKL.08.01.02-18-136/14

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Do Projekt MOJA SZANSA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

Do Projekt MOJA SZANSA. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji. Data wpływu formularza zgłoszeniowego:..nr formularza zgłoszeniowego:. FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projekt MOJA SZANSA Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Załącznik nr 1 do umowy Deklaracja uczestnictwa DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Ja niżej podpisany/a zamieszkały/a.... adres zameldowania Oświadczam, że: 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę II edycja, 2014

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy WYPEŁNIA ORGANIZATOR Data wpłynięcia: Formularz kompletny: Podpis osoby przyjmującej formularz: Tak Nie Nr: Uwagi: Formularz zgłoszeniowy do projektu Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Komputer moja przyszłość

Komputer moja przyszłość Data i godzina wpływu formularza. Podpis osoby przyjmującej.. Nr w rejestrze (Nr kolejny/ Nr naboru / Rok) FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Komputer moja przyszłość realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia formularza (zaznaczyć): Podpis osoby rejestrującej formularz:

Sposób złożenia formularza (zaznaczyć): Podpis osoby rejestrującej formularz: FORMULARZ REKRUTACYJNY W RAMACH PROJEKTU "OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ", którego liderem jest Aktywa Plus Emilia Kowalska Priorytet VII Promocja integracji społecznej PO KL; Działanie 7.2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL Startuj z biznesem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr CZĘŚĆ I FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6. PO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Kwalifikacyjny

Kwestionariusz Kwalifikacyjny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kwestionariusz Kwalifikacyjny uczestników projektu,, Start w Przedsiębiorczość w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Projekt: Twoja firma Twój sukces! Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI SIMIK 07-13: WND.POKL.06.02.00-32-060/12 realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Szkolenia pomagają pomagającym realizowanego w ramach Działania 8.1.1 POKL Prosimy o wypełnienie danych zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przystąpienia do projektu

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Numer Formularza Data wpływu Godzina wpływu Podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY ŚCIEŻKA B

Numer Formularza Data wpływu Godzina wpływu Podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY ŚCIEŻKA B Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji projektu WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Pieczątka Realizatora projektu 1 Lp. Lp. Nazwa I II III IV V Dane podstawowe Adres zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM Wszystkie dokumenty muszą być kompletnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY!

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! Załącznik nr 1 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia WYPEŁNIA BENEFICJENT: Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Projekt pn. Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt: Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja Wpłynęło dnia/godz..... Nr kolejny........ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Angielski nie jest mi obcy 2 edycja realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w ramach Działania 9.5

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Lubelskie na językach nr POKL.09.06.02-06-058/12 realizowanego w ramach Działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE:

INFORMACJE PODSTAWOWE: Dolnośląskie kompetencje językowe w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 7.2.1. POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-057/13-00 Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. 31.08.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa FORMULARZ REKRUTACYJNY dla uczestnika projektu Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI DATA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA: WYPEŁNIA ORGANIZATOR PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁOSZENIE: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-wsparcie kadry

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE AKTYWIZACJA RYNKU PRACY WSPARCIE OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUD Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH PRACODAWCÓW. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w projekcie Akademia Policjanta realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Od zwolnienia do zatrudnienia nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Własna firma od dziś. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do Projektu Własna firma od dziś. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego:. FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu Własna firma od dziś. Projekt realizowany w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes

Projekt Dojrzały biznes Załącznik nr 1 Ankieta Rekrutacyjna Numer referencyjny Ankiety Podpis osoby oceniającej Ankieta Rekrutacyjna Projekt Dojrzały biznes Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Projekt Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! nr POKL.06.01.01-30-099/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00 Formularz rekrutacyjny Formularz prosimy wypełniać literami DRUKOWANYMI. Złożenie formularza na nieodpowiednim wzorze, nie wypełnienie wszystkich wymaganych punktów Formularza lub nie podpisanie wymaganych

Bardziej szczegółowo

.../6.2/POKL/3/2010 ... ... ... ...

.../6.2/POKL/3/2010 ... ... ... ... FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Wystartuj z własnym biznesem realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent

Bardziej szczegółowo

K...... Dane kontaktowe:

K...... Dane kontaktowe: KARTA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,DYPLOM ZAWODOWY SZANSĄ NA RYNKU PRACY NR 786/POKL.09.03.00-06-054/11 Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Nazwisko: Imię /

Bardziej szczegółowo

Dane podstawowe Nazwisko Imiona PESEL Nazwisko rodowe Wiek Płeć Kobieta Mężczyzna Telefon Telefon stacjonarny komórkowy Miejsce Data urodzenia

Dane podstawowe Nazwisko Imiona PESEL Nazwisko rodowe Wiek  Płeć Kobieta Mężczyzna Telefon Telefon stacjonarny komórkowy Miejsce Data urodzenia Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 23/2014 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 kwietnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu Nauczyciel kreator szkolnego sukcesu FORMULARZ REKRUTACYJNY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12. Data i podpis osoby przyjmującej Numer formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY (TYP 1) Do udziału w projekcie OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO Nr projektu WND-POKL.07.02.02-24-007/12

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. do projektu POSTAW NA PRACĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. do projektu POSTAW NA PRACĘ Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji NUMER FORMULARZA (wypełnia pracownik projektu). FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu POSTAW NA PRACĘ Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15 realizowanego przez Business

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE

Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ. Część I - INFORMACJE O KANDYDACIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Nr formularza zgłoszeniowego:... FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Projektu SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T N O W E M O Ż L I W O Ś C I Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:.. DANE PODSTAWOWE Imię Drugie imię Nazwisko Płeć Stopień niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE AKTYWIZACJA RYNKU PRACY NA DOLNYM ŚLĄSKU. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE: 1. Kwestionariusz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 70 23-300 Janów Lubelski tel./ fax (015) 8720-240, 8722-534 http://www.janow.pup.gov.pl e mail do kontaktu: grazyna.pielarz@janow.pup.gov.pl

Bardziej szczegółowo