DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU"

Transkrypt

1 DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim. realizowanym przez: Gminę Kożuchów, reprezentowaną przez Andrzeja Ogrodnika - Burmistrza w partnerstwie z: Gminą Małomice, reprezentowaną przez Małgorzatę Sendecką - Burmistrza Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiszynie, reprezentowanym przez Ewę Stojanowską - Kierownika Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli, reprezentowanym przez Elżbietę Ściopko - Moszkowicz - Dyrektora Lubuskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie Wielkopolskim - Niepublicznym Centrum Kształcenia Ustawicznego "Rozwój", reprezentowanym przez Jana Koniarka - Prezesa podpisana w dniu... Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział w wyżej wymienionym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa; moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia i obsługi Projektu; moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu; mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Ponadto wyrażam zgodę na monitorowanie mojej sytuacji zawodowej po upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, w celu określenia efektów projektu oraz wskaźników oddziaływania....

2 I. DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA PROJEKTU 1. DANE UCZESTNIKA Nazwisko i imię 1... Nr PESEL... Wykształcenie... Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną 2... Wiek... Imię i Nazwisko... Wiek... Imię i Nazwisko... Wiek... Imię i Nazwisko... Wiek... Imię i nazwisko DANE KONTAKTOWE dotyczy adresu zamieszkania / zameldowania Województwo... Powiat... Obszar 3... Miejscowość / Kod pocztowy... Ulica, Nr domu, Nr lokalu... Tel. stacjonarny / Tel. komórkowy... Adres poczty elektronicznej ( ) STATUS OSOBY w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć X w odpowiednim polu) osoba zwolniona tj. osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu osoba przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników osoba zatrudniona u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement. 1 Wypełnić drukowanymi literami. 2 Wpisać: TAK lub NIE. 3 Wpisać obszar: wiejski lub miejski.

3 4. DANE DODATKOWE Gmina Kożuchów Deklaruję udział w następujących zaproponowanych mi formach wsparcia w ramach ww. projektu udział w dwóch pięciodniowych wyjazdach szkoleniowych spotkanie z coachem 4 godziny spotkanie z doradcą prawnym 2 godziny spotkanie z doradcą d/s biznesplanu 4 godziny spotkanie z doradcą d/s marketingu 2 godziny szkolenie BHP i Sanepid 16 godzin warsztatach marketingu 16 godzin warsztatach prawnych 16 godzin warsztatach metodologii tworzenia biznesplanu 16 godzin warsztatach z profesjonalnej obsługi klienta 16 godzin...

4 O Ś W I A D C Z E N I A Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny o następującym brzmieniu: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat, oświadczam, że: 1. jestem osobą fizyczną zamierzającą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; 2. nie jestem osobą zarejestrowaną jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy; 3. nie posiadałem/am zarejestrowanej działalności w okresie 1 roku przed podpisaniem niniejszej deklaracji; 4. nie otrzymałem/am, w okresie 3 lat poprzedzających podpisanie niniejszej deklaracji, środków publicznych na podjęcie działalności; 5. nie jestem osobą zatrudnioną, w ramach umowy o pracę lub innych umów cywilno prawnych, u beneficjenta, partnera lub wykonawcy ww. projektu; 6. nie pozostaję w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z beneficjentem (projektodawcą), pracownikiem beneficjenta, partnerem oraz wykonawcą projektu; 7. nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z beneficjentem (projektodawcą), pracownikiem beneficjenta, partnerem oraz wykonawcą projektu; 8. nie otrzymałem/am dofinansowania na realizację tego samego przedsięwzięcia i na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych oraz nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 9. nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm.). 10. nie byłem/am karany/a za przestępstwo skarbowe oraz korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 11. pomoc o którą będą wnioskować podczas uczestnictwa w ww. projekcie nie spowoduje dla mnie przekroczenie pomocy de minimis w wysokości euro lub euro w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego....

5 Dokument potwierdzający dokonanie weryfikacji kwalifikowalności uczestnika projektu ze względu na jego miejsce zamieszkania Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny o następującym brzmieniu: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat, oświadczam, że: 1. jestem mieszkańcem 4 województwa... DANE ADRESOWE MIEJSCA ZAMIESZKANIA: a) dokładne dane miejsca zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, Nr domu, Nr lokalu: b) Ww. dane miejsca zamieszkania są zgodnie / niezgodne 5 z przedłożoną kopią mojego dowodu osobistego Nr... wydanym w dniu... przez (data) 4 Za mieszkańca uważa się osobę, której miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego). 5 Niewłaściwe skreślić.

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt,,ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Imię... Nazwisko.. Adres................ Ja, niżej podpisany/a,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji.

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 15 567 Białystok tel. (85) 749 91 54, fax. (85)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo