Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r."

Transkrypt

1 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ Gra podstawowa: r r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: r. Data utworzenia dokumentu: 28.sierpnia 2008 Strona 1

2 Wstęp Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to nowoczesny projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainicjowany przez Giełdę Papierów Wartościowych a realizowany przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Celem SIGG jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w siódmej edycji Gry (SIGG7), która rozpocznie się 10 października 2008 r. Dodatkowe informacje o Grze zamieszczone są na stronie SIGG pod adresem https://sigg.gpw.com.pl. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego w Warszawie, ul. Książęca 4, która może przetwarzać dane w celach zgodnych z działalnością statutową Fundacji, a w szczególności w związku z organizowaną Szkolną Internetową Grą Giełdową oraz innymi konkursami i przedsięwzięciami związanymi z edukacją w zakresie rynku kapitałowego, organizowanymi przez Fundację w przyszłości. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia. Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji o niniejszym konkursie oraz o konkursach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację w przyszłości - w szczególności drogą pocztową lub elektroniczną. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych administratorowi konkursu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Strona 2

3 REGULAMIN VII EDYCJI SIGG (SIGG7) Regulamin SIGG7 ZASADY OGÓLNE TERMIN 1. Siódma edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG7) rozpocznie się 10 października 2008 a zakończy 16 stycznia 2009 r. 2. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2009 r. Termin uroczystego zakończenia Gry zostanie podany do publicznej wiadomości w trakcie jej trwania. 3. Dogrywka dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w terminie 02 marca do 31 marca 2009 r. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W GRZE 4. SIGG jest przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (w tym zaakceptowanych przez Organizatora szkół nie podlegających nadzorowi kuratorów oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w szczególności szkół położonych w wybranych krajach poza granicami Polski) 5. Każda szkoła może zgłosić maksimum 8 Zespołów. 6. W każdej szkole nad pracą Zespołów czuwać będzie nauczyciel opiekun. 7. W przypadku zgłoszenia z jednej szkoły więcej niż jednego zespołu, każdy z nich może mieć innego opiekuna. 8. Każdy Zespół może liczyć najmniej 3 a najwięcej 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w Grze może należeć tylko do jednego Zespołu. ZGŁOSZENIE DO GRY 9. Zgłoszenia do Gry dokonuje nauczyciel opiekun. 10. Formularz zgłoszeniowy do siódmej edycji SIGG zostanie udostępniony na stronach https://sigg.gpw.com.pl od 1 września 2008 r. do 30 września W celu dokonania zgłoszenia do SIGG7 należy: wypełnić elektronicznie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2008r. formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://sigg.gpw.com.pl. (robi to nauczyciel-opiekun), wydrukować wypełniony formularz, niezwłocznie przesłać wydrukowany i potwierdzony przez Dyrektora szkoły (wraz z pieczątką i podpisami) formularz zgłoszenia na adres korespondencyjny koordynatora regionalnego (wojewódzkiego) (adres ten pokaże się automatycznie i zostanie zamieszczony na wydrukowanym potwierdzeniu zgłoszenia). 12. Po otrzymaniu potwierdzonego formularza zgłoszenia koordynator regionalny (wojewódzki) dokona formalnej weryfikacji (zgodność z Regulaminem oraz zasadami przyjmowania zgłoszeń) otrzymanego zgłoszenia i zaakceptuje lub odrzuci zgłaszający się zespół. 13. Zespoły zatwierdzone przez koordynatora do uczestnictwa w siódmej edycji SIGG automatycznie otrzymają wiadomość potwierdzającą z przyznanym loginem i hasłem na adres opiekuna/ opiekunów zespołu podany w zgłoszeniu. 14. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu Zespołu z danej szkoły do Gry decyduje Organizator, biorąc pod uwagę w szczególności aktywność szkoły Strona 3

4 w poprzednich edycjach Gry, kolejność zgłoszeń, a także liczbę szkół zgłoszonych z danego województwa. 15. Pytania związane z zakwalifikowaniem szkoły do Gry należy kierować drogą elektroniczną na adres koordynatora wojewódzkiego lub/oraz ZASADY UCZESTNICTWA W GRZE 16. Po zweryfikowaniu i zakwalifikowaniu przez koordynatora wojewódzkiego Zespołu do udziału w siódmej edycji Gry, opiekun zespołu automatycznie otrzymuje poprzez indywidualny identyfikator ID (login i hasło) uprawniający do: a) aktywnego uczestnictwa w Grze (składania zleceń, zakładania lokat bankowych). b) Zarządzania profilami członków własnego zespołu (tworzenia profili członków zespołu, zmiany haseł). 17. Każdy członek Zespołu otrzymuje od nauczyciela opiekuna ID pasywne, umożliwiające obserwację portfela Zespołu oraz korzystanie z materiałów edukacyjnych. Dodatkowo opiekun będzie miał możliwość nadania uczniowi ID aktywnego, które umożliwia wykonywanie aktywnych operacji na rachunku Zespołu. 18. Każdy Zespół samodzielnie określa swoją nazwę, pod którą będzie występował w Grze. Nad wyborem właściwej nazwy (bez określeń wulgarnych, kontrowersyjnych lub dwuznacznych) ma obowiązek czuwać nauczyciel-opiekun. W przypadku wyboru przez Zespół nazwy nie akceptowanej przez Organizatora (zwierającej określenia wulgarne, kontrowersyjne lub dwuznaczne) Zespół ma obowiązek jej zmiany. W przypadku nie dokonania przez zmiany niewłaściwie określonej nazwy Organizator może zdyskwalifikować Zespół. 19. Obowiązkiem nauczycieli opiekunów jest dokonywanie wszelkich zmian w składzie zespołu podczas trwania Gry podstawowej. Wprowadzanie nowych członków do zespołu będzie niemożliwe na miesiąc przed końcem Gry. Jeśli w tym czasie (na miesiąc przed końcem Gry podstawowej), uczestnik zrezygnuje z dalszej Gry zadaniem opiekuna jest przesłanie takiej informacji pocztą na podany niżej adres Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego z dopiskiem: SIGG7. Informacja taka powinna być podpisana przez opiekuna i opatrzona pieczątką szkoły. Adres: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego Ul. Książęca Warszawa NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I PREMIE PREMIA LOTNA NAGRODA MIESIĄCA 20. Do premii lotnej Zespoły klasyfikowane będą według procentowej zmiany wartości portfela w dniu 14 listopada 2008 r., 12 grudnia 2008 r., 16 stycznia 2009 r. liczonej według formuły wartość portfela inwestycyjnego na zamkniecie sesji w danym dniu miesiąca do wartości portfela, odpowiednio: zł, na zamknięcie sesji w dniu 14 listopada 2008 r., 12 grudnia 2008 r., 21. Zwycięzcą premii lotnej zostanie Zespół, który uzyska największą dodatnią procentową zmianę wartości portfela inwestycyjnego w danym okresie. Strona 4

5 KLASYFIKACJA KOŃCOWA 22. Do nagród głównych Zespoły klasyfikowane będą według wartości portfela w dniu zakończenia SIGG Nagrodzonych zostanie pierwszych 5 Zespołów, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego. Nagrody otrzymają Zespół, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 24. Wyróżnionych zostanie 15 kolejnych najlepszych Zespołów. 25. Organizator może przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia w innych kategoriach. ADMINISTROWANIE GRĄ, PROBLEMY TECHNICZNE 26. Administratorem SIGG jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 27. Administrator monitoruje wartość portfela każdego Zespołu oraz przestrzeganie regulaminu określającego zasady inwestowania. Administrator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Zespołu, który nie przestrzega tych zasad. 28. Administrator określa: listę akcji, które mogą być przedmiotem inwestycji, oprocentowanie lokat, prowizję za realizację zleceń w SIGG, wysokość opłaty pobieranej za pożyczone akcje w krótkiej sprzedaży. 29. Pytania do administratora oraz problemy techniczne należy zgłaszać na przy wykorzystaniu tzw. Centrum Komunikacyjnego funkcjonalności dostępnej w SIGG. 30. W przypadku, gdy z powodów technicznych nie będzie możliwe wykorzystanie Centrum Komunikacyjnego, kontakt z administratorem jest możliwy przy wykorzystaniu adresu poczty : 31. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby ewentualnie zaistniałe problemy techniczne usunąć. 32. Pytania i problemy należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela-opiekuna. 33. Pomocą uczestnikom Gry podczas jej trwania służą także koordynatorzy wojewódzcy, wybrani przez organizatora, których lista oraz adresy dostępne są na stronie https://sigg.gpw.com.pl. Koordynatorzy wojewódzcy odpowiadają na pytania merytoryczne i funkcjonalne dotyczące SIGG W trakcie Gry wszyscy mają możliwość sprawdzenia statystyk dotyczących przebiegu Gry i korzystania z dodatkowych narzędzi komunikacyjnych zamieszczonych na stronie Gry. 35. Jako wsparcie merytoryczne zespoły mogą wykorzystywać dostępne dla uczestników Gry materiały edukacyjne, umieszczone na stronie Gry. 36. Po zakończeniu Gry, każdy Zespół zobowiązany jest wypełnić przygotowany na stronach WWW kwestionariusz dotyczący udziału w Grze. ORGANIZATORZY 37. SIGG organizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez organizatora Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach - zmian niniejszego regulaminu. Strona 5

6 Zasady Inwestowania - gra podstawowa Regulamin SIGG7 ŚRODKI POCZĄTKOWE 38. Każdy Zespół na początku Gry otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie zł. 39. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu. 40. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane. 41. W trakcie Gry zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć. INWESTYCJE 42. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Grze są wyłącznie akcje spółek, wchodzące w skład indeksów WIG20 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry tj. 10 października Akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry pozostają przedmiotem Gry nawet w sytuacji gdy zostaną usunięte ze składu indeksów w czasie trwania Gry. 44. Akcje spółek oznaczone są symbolami, które odpowiadają symbolom obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). 45. Zespół może kupować i sprzedawać posiadane akcje, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży oraz dokonywać lokat bankowych. 46. Organizator nie oferuje specjalnych przywilejów wynikających z praw poboru do akcji. 47. Zespół musi dokonać, co najmniej jednej operacji (zakup, krótka sprzedaż, lokata) w ciągu pierwszych 14 dni od momentu rozpoczęcia Gry. W innym przypadku Zespół może zostać zdyskwalifikowany. Zespół może także zostać zdyskwalifikowany, jeśli przez 2 kolejne tygodnie Gry żaden z członków zespołu nie zaloguje się. Każdy opiekun ma możliwość sprawdzenia daty ostatniego logowania przez członków swojego zespołu. 48. Jeżeli w trakcie trwania Gry wartość akcji jednej spółki, które posiada w swoim portfelu Zespół przekroczy poziom 30% wartości całego portfela, Zespół nie może nabywać więcej akcji danej spółki, aż do momentu gdy udział wartość akcji tej spółki w całości wartości portfela spadnie poniżej 30% (tzw. reguła 30%). Reguła ta dotyczy zarówno akcji posiadanych w portfelu (nabytych) jak również akcji będących przedmiotem krótkiej sprzedaży. LOKATY 49. Zespół może zakładać lokaty bankowe. Oprocentowanie lokat jest stałe w okresie trwania Gry. 50. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN. Lokaty mogą być zakładane na okres 7 dni (tydzień). 51. Lokaty mogą być odnawiane przez Zespół lub mogą być odnawialne automatycznie. Dopisywanie odsetek od lokaty do rachunku głównego następuje w dniu następnym po zakończeniu lokaty. Zerwanie lokaty podczas jej trwania powoduje utratę odsetek. Strona 6

7 SKŁADANIE ZLECEŃ I ZAWIERANIE TRANSAKCJI 52. Wszystkie złożone w Grze zlecenia (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) są realizowane wyłącznie w całości. 53. Zlecenia kupna i sprzedaży (z wyjątkiem zleceń krótkiej sprzedaży) złożone w Grze realizowane są w następujący sposób: a) zlecenia złożone przed sesją do godziny są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej (lub kolejnej) rzeczywistej transakcji zawartej na GPW, b) zlecenia złożone w trakcie notowań ciągłych ( ) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen ostatniej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW przed złożeniem zlecenia w Grze. c) Zlecenia złożone na fixingu na zamknięcie są realizowane w oparciu o kurs i i łączny wolumen transakcji zawartych na fixingu na zamknięcie na GPW (o godz ). 54. Aby zlecenie zostało zrealizowane w Grze muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki: warunek ceny i warunek wolumenu. 55. Warunek ceny dotyczy zleceń z limitem i został opisany w pkt. 58 e). 56. Warunek wolumenu (dla zleceń z limitem i PKC) polega na tym, iż zlecenie może zostać zrealizowane w Grze jedynie w przypadku gdy wolumen zlecenia jest równy lub mniejszy wolumenowi rzeczywistej transakcji zawartej na GPW (w trakcie notowań ciągłych) w oparciu o którą to zlecenie jest realizowane oraz wolumen nie został wykorzystany przez poprzednią transakcję zrealizowaną przez Zespół w Grze. 57. Składając zlecenie Zespół ma do wyboru następujące rodzaje zleceń: a) zlecenia z limitem, b) zlecenia PKC na notowania ciągłe (zwane PKC), c) zlecenia PKC na fixingu na zamknięcie notowań ciągłych (zwane PKCZ). d) Zlecenia PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie) e) Zlecenia PCR (Po Cenie Rynkowej) 58. Zlecenia z limitem: a) składając zlecenie określa się limit ceny (kurs), po którym zlecenia ma zostać zrealizowane, przy czym dla zleceń kupna jest to maksymalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie, a dla zleceń sprzedaży - minimalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie. b) Składając zlecenie określa się wolumen zlecenia, c) Zlecenia z limitem są przyjmowane w następujących godzinach: SIGG - zwykła gra Przed 9.00 przyjmowane do realizacji na daną sesję przyjmowane do realizacji na daną sesję, po przyjmowane do realizacji na sesję w dniu następnym d) Zlecenie jest ważne na daną sesję lub dłużej. Maksymalny termin ważności zlecenia z limitem wynosi 14 dni kalendarzowych włącznie z dniem, w którym zostało złożone. W trakcie trwania dogrywki do SIGG7 maksymalny termin ważności zlecenia wynosi 1 dzień. Strona 7

8 e) Aby zlecenie zostało zrealizowane, oprócz warunku wolumenu (pkt.56), musi być również spełniony warunek ceny: w zleceniu kupna - limit ceny zlecenia złożonego w Grze musi być większy lub równy kursowi transakcji zawartej na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane, w zleceniu sprzedaży - limit ceny zlecenia złożonego w Grze musi być mniejszy lub równy kursowi transakcji na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane. f) Zlecenie, które nie zostało zrealizowane w trakcie notowań ciągłych, na danej sesji, może zostać zrealizowane na fixingu na zamknięcie na danej sesji,. g) zlecenie oczekujące na realizację może zostać anulowane. 59. Zlecenia PKC: a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w godzinach , c) zlecenie jest realizowane po kursie ostatniej dostępnej transakcji dla danego papieru w przypadku gdy spełniony jest warunek wolumenu (pkt.56), d) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane natychmiast po jego złożeniu, jest usuwane. 60. Zlecenia PKCZ: a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny a jedynie jego wolumen, b) zlecenie mogą być składane wyłącznie w godzinach , i są ważne tylko w dniu złożenia, c) złożone zlecenie może być anulowane do godz w dniu w którym zostało złożone, d) zlecenie jest realizowane po kursie określonym na fixingu na zamknięciu notowań ciągłych w danym dniu jeżeli jego wolumen jest mniejszy lub równy wolumenowi obrotu daną akcją na fixingu na zamknięcie sesji. e) jeżeli zlecenie nie zostało zrealizowane na fixingu na zamknięcie w dniu w którym zostało złożone, jest automatycznie anulowane. 61. Zlecenia PCRO ( po cenie Rynkowej na Otwarcie): a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w fazie Przed otwarciem lub w fazie Przed zamknięciem" tj. w godzinach i :20 c) zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo po kursie ustalonym na fixingu ( na otwarciu). d) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane, zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia (kursu ustalonego na fixingu). e) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości, pozostała część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia. 62. Zlecenia PCR ( po cenie Rynkowej): a. składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b. zlecenia mogą być składane wyłącznie w fazie Notowań ciągłych tj. w godzinach c. zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo po kursie ostatniego dostępnego przeciwstawnego zlecenia (zlecenia po drugiej stronie arkusza). d. jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości, pozostała część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia. Strona 8

9 e. jeżeli zlecenie nie może zostać w ogóle zrealizowane, zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu ostatniej zawartej transakcji. f. jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane nawet częściowo (tzn. po drugiej stronie arkusza nie ma żadnych zleceń), natychmiast po złożeniu zlecenie jest usuwane. 63. Przedmiotem krótkiej sprzedaży (dalej KS ) mogą być wyłącznie akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w momencie rozpoczęcia Gry. 64. W przypadku KS dostępne są wszystkie rodzaje zleceń określone w pkt Zlecenia KS można składać wyłącznie pomiędzy 9.00 a 16:20 w danym dniu. Zlecenia KS są ważne tylko do końca sesji w dniu, w którym zostały złożone. Jeżeli nie zostaną zrealizowane na sesji w dniu, w którym zostały złożone są anulowane. 66. Wartość zlecenia KS jest wyznaczana analogicznie jak zwykłych zleceń. 67. Zespół nie może dokonać KS akcji spółki, gdy posiada w portfelu akcje tej spółki, lub na realizację oczekuje, choć jedno złożone zlecenie kupna/sprzedaży akcji tej spółki. 68. Po złożeniu zlecenia KS akcji danej spółki a przed jego realizacją, nie można złożyć zlecenia kupna/sprzedaży tych akcji. Można składać kolejne zlecenia KS na te akcje. 69. W przypadku dokonania krótkiej sprzedaży pobierana jest dodatkowa opłata za akcje, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży. a) opłata jest naliczana i pobierana codziennie, b) wartość opłaty wyznaczana następująco: 0,01% * kurs akcji na fixingu na zamknięcie * aktualna liczba akcji sprzedanych na krótko, c) w momencie zamykaniu pozycji KS opłata jest również pobierana (zamiast po zakończeniu sesji w tym dniu). Opłata pobierana jako 0,01% * wartość akcji pożyczonych i sprzedanych na krótko (liczba akcji * kurs, po którym została zrealizowana transakcja). 70. Kwota środków wynikająca z realizacji zlecenia KS (sprzedaży akcji) jest przekazywana na konto Zespołu. 71. Depozyt zabezpieczający. a) w momencie składania zlecenia KS pobierany jest w formie gotówki tzw. depozyt zabezpieczający, wynoszący 20% * wolumen zlecenia * kurs akcji w zleceniu (lub kurs w poprzedniej transakcji zawartej na GPW w przypadku dla zleceń PKC/PKCZ), b) po zawarciu transakcji 100% wartości transakcji zostaje przekazane do depozytu zabezpieczającego. Jeżeli jest to konieczne system pobiera dodatkowe zabezpieczenie (w przypadku zleceń PKC/PKCZ) tak aby wartość depozytu wyniosła 120% wartości transakcji. W sumie w depozycie zabezpieczającym po zawarciu transakcji znajdują się środki równe 120% wartości transakcji krótkiej sprzedaży c) Wartość depozytu jest uaktualniana codziennie po zakończeniu sesji, w oparciu o kurs zamknięcia danej akcji. Wartość depozytu po zakończeniu sesji nie może być mniejsza niż: 120% * kurs akcji na zamknięciu sesji * liczba akcji sprzedanych na krótko. W przypadku, gdy wartość depozytu spadnie poniżej wymaganej wartości automatycznie pobierana jest gotówka (z rachunku zespołu) w celu uzupełnienia depozytu. W przypadku, gdy wartość depozytu będzie po zakończeniu sesji wynosić więcej niż wymagana wartość, nadwyżka jest automatycznie przekazywana na konto bieżące. Strona 9

10 d) W przypadku braku gotówki na uzupełnienie depozytu, Administrator automatycznie zamyka całą pozycję krótkiej sprzedaży (bez względu na jej wielkość) po zakończeniu sesji po kursie danych akcji z fixingu na zamknięcie. Dodatkowo naliczana jest i pobierana z konta zespołu opłata karna w wysokości 5% wartości zamykanej pozycji, e) Po zamknięciu całej pozycji KS zwalniany jest cały depozyt zabezpieczający. 72. Otwarta pozycja krótkiej sprzedaży może być utrzymywana bezterminowo pod warunkiem utrzymywania odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego. 73. Każde zlecenie kupna akcji, które są przedmiotem KS zmniejsza stopniowo wolumen pozycji KS. Dzieje się tak dopóki pozycja KS nie zostanie całkowicie zamknięta (akcje nie zostaną w całości odkupione). 74. W godzinach w danym dniu, w którym odbywa się sesja, Zespoły nie mogą składać zleceń na następne sesje, anulować złożonych wcześniej a nie zrealizowanych jeszcze zleceń, składać zleceń krótkiej sprzedaży, zakładać i zrywać lokat. 75. Realizacja wszystkich złożonych w trakcie Gry zleceń (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) obciążona jest prowizją określoną przez Administratora. INNE ZMIANY NA RACHUNKU 76. Akcje znajdujące się na rachunku papierów wartościowych podlegają tym samym działaniom związanym z obrotem giełdowym co akcje notowane na GPW (zawieszenie obrotu, unieważnienie kursu, wycofanie z obrotu). 77. Jeżeli w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, która w wyniku decyzji GPW zmienia system notowań w trakcie trwania Gry (przeniesienia z notowań ciągłych do systemu jednolitego) Administrator dokonuje korekty składu portfela Zespołu. Korekta polega na sprzedaży akcji danej spółki po kursie ustalonym na fixingu na zamknięciu w ostatnim dniu, w którym spółka była notowana w systemie notowań ciągłych. Kwota wynikająca ze sprzedaży takich akcji powiększa rachunek pieniężny danego Zespołu. W przypadku dokonania takiej transakcji prowizja pobierana jest na zasadach ogólnych. 78. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator może dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów, 79. W uzasadnionych przypadkach Organizator może także unieważnić Grę. STAN RACHUNKU 80. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny w danym dniu sesyjnym. 81. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego transakcję KS, natomiast odejmuje się wartość akcji, będących przedmiotem KS. Strona 10

11 ZAKOŃCZENIE GRY PRZELICZENIE PORTFELA 79.W dniu zakończenia Gry, administrator dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie ustalona następująco poprzez sumowanie: kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku, kwoty lokat które nie wygasły przez zakończeniem Gry, bez uwzględnienia odsetek, wartości posiadanych w portfelu akcji wyznaczonej w oparciu o kursy zamknięcia notowań ciągłych ustalone na sesji w dniu, w którym kończy się Gra. wartość środków wynikających z zamknięcia pozycji krótkiej sprzedaży w przypadku gdy zespół posiada taką pozycję w momencie zakończenia gry. Krótka pozycja zamykana jest automatycznie w oparciu o kursy akcji na fixingu na zamknięcie w dniu w którym kończy się Gra. Transakcje zamykające pozycje krótkiej sprzedaży obciążane są zwyczajową prowizją. 80. W przypadku, gdy w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, których notowanie zostały przez GPW zwieszone, ich wartość określa się według ceny zamknięcia z notowań ciągłych na ostatniej sesji, gdy akcje te były notowane. Przykłady realizacji zleceń Realizacja zlecenia z limitem. Złożono zlecenie kupna 100 akcji po kursie 20 PLN. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niż wolumen zlecenia w Grze, a kurs zlecenia w Grze był wyższy niż kurs transakcji na GPW. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Sytuacja b) na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. Złożone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane ponieważ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niż wolumen złożonego zlecenia w Grze. Złożone zlecenie czeka na realizacje. Sytuacja c) na GPW zawarto transakcje na 100 akcji po kursie 21 PLN. Zlecenie złożone w Grze nie może być zrealizowane (limit był niższy niż transakcja na GPW) i czeka na realizacje. Przykład realizacji zlecenia PKC. Złożono zlecenie kupna 100 akcji PKC. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niż wolumen zlecenia w Grze. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Strona 11

12 Sytuacja b) Na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. Złożone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane ponieważ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niż wolumen złożonego zlecenia w Grze. Złożone zlecenie zostaje usunięte z Gry. Realizacja zleceń KS Dzień 1. Zespól nie ma akcji spółki XYZ. Kurs otwarcia akcji w danym dniu 30 zł. Spodziewając się spadku ich ceny, pożycza 100 akcji i składa zlecenie KS z limitem 30 zł. Wartość zlecenie 30 zł * 100 sztuk = 3000 zł. Przy złożeniu zlecenie aplikacja blokuje gotówkę (przeznaczoną na depozyt) w kwocie 20% * (100 *30 zł ) = 20% * 3000 zł = 600 zł., powiększona o prowizję za realizację zlecenia 12 zł (0,4% * 3000 zł = 12 zł). Zlecenie zostaje zrealizowane aplikacja pobiera prowizje równą 12 zł. Kwota 3000 zł, efekt sprzedaży akcji zostaje przekazana na rachunek spółki. Na fixingu na zamknięcie cena akcji wynosi 29 zł. Po zakończeniu sesji pobierana jest opłata za pożyczone papiery (sprzedane na krótko). Wartość opłaty wynosi 0,29zł. (0,01% * kurs akcji na zamknięciu* liczba akcji sprzedana na krótko) (0,01% * 29 zł * 100 sztuk). Opłata zostaje pobrana z konta zespołu. Spadek kursu akcji z 30 do 29 zł oznacza, że depozyt zabezpieczający, wyznaczany po zakończeniu sesji wynosi 3480 zł(120%*100*29zł) (na początku 3600). Zwalniane jest 120 zł, które zostają przelane na konto zespołu. Dzień 2. Cena akcji spada i wynosi na koniec sesji 28 zł. Wartość wymaganego depozytu wynosi 3360 zł, co oznacza, że zwolnione zostaje kolejne 120 zł. Pobrana opłata od pożyczonych akcji wynosi 0,28 zł (pobrana z konta zespołu). Dzień 3 Zespół zamyka pozycje, odkupując akcje po kursie 27 zł. Wartość transakcji 2700 zł (100 * 27 zł) a prowizja 10,8 zł. Obie kwoty pomniejszają środki zgromadzone na depozycie. Pozostała pieniądze ( ,8) zostają przelane na konto zespołu. Pobrana zostaje opłata za pożyczone akcje 0,27 zł. Podsumowanie wyników KS Kurs po którym sprzedano akcje 30 zł (100 * 30 zł = 3000 zł) Kurs po którym odkupiono akcje 27 zł (100* 27 zł = 2700 zł) Zysk 300 zł prowizja wszystkie opłaty = 276,36 zł Przepływy finansowe Pozycje Kwota w zł Pobrany depozyt w momencie składania zlecenia KS 20% * (100 * 30 zł) -600 Wpływ na rachunek po sprzedaniu akcji w KS (100 * 30 zł) przekazany do depozytu 3000 Łączna kwota środków w depozycie po zawarciu transakcji Suma zwrotów z depozytu ( zł) 900 Opłaty od pożyczonych akcji (za 3 dni) -0,84 Zapłacone prowizje (KS i zamknięcie pozycji) (12 zł + 10,8 zł) -22,8 Uwzględniono koszt odkupu akcji 2700 zł (27zł *100) Ostateczny wynik transakcji KS 276,36 Strona 12

13 DOGRYWKA Dogrywka jest oddzielną częścią Gry, oddzielnie ocenianą i nagradzaną. W dogrywce mogą uczestniczyć zespoły zakwalifikowane wcześniej do Gry podstawowej ZASADY INWESTOWANIA DOGRYWKA NA KONTRAKTACH TERMINONOWYCH NA INDEKS WIG20 1. W dogrywce mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane zespoły. 2. Dogrywka trwa okresie od 2 marca do 31 marca 2009 włącznie. 3. W trakcie dogrywki Zespoły mogą inwestować środki wyłącznie w serię kontraktów na WIG20 wygasającą w marcu 2009r. (FW20H9) a po jej wygaśnięciu w serie kontraktów terminowych na WIG20 wygasającą w czerwcu 2009r. (FW20M9). 4. Zespół może kupować i sprzedawać kontrakty terminowe na indeks WIG Zespół może zająć pozycję odwrotną do wcześniej posiadanej (krotką jeżeli wcześniej posiadał długą, lub odwrotnie) dopiero po zamknięciu pozycji poprzednio posiadanej. 6. Każdy Zespół na początku dogrywki otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie zł. 7. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu. 8. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane. 9. W trakcie Gry zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć. SKŁADANIE ZLECEŃ I ZAWIERANIE TRANSAKCJI 10. Wszystkie złożone w dogrywce zlecenia (kupna, sprzedaży) są realizowane wyłącznie w całości. 11. Zlecenia kupna i sprzedaży złożone w dogrywce realizowane są w następujący sposób: a) zlecenia złożone przed sesją do godziny są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej (lub kolejnej) rzeczywistej transakcji zawartej na GPW, b) zlecenia złożone w trakcie notowań ciągłych ( ) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen ostatniej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW przed złożeniem zlecenia w Grze. c) Zlecenia złożone na fixingu na zamknięcie są realizowane w oparciu o kurs i łączny wolumen transakcji zawartych na fixingu na zamknięcie na GPW (o godz ). 12. Aby zlecenie zostało zrealizowane w dogrywce muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki: warunek ceny i warunek wolumenu dokładnie tak samo jak w grze głównej. 13. Składając zlecenie Zespół ma do wyboru takie same rodzaje zleceń jak w grze głównej. 14. Zlecenia w trakcie dogrywki przyjmowane w następujących godzinach: Strona 13

14 Strona 14 Regulamin SIGG7 zlecenia z limitem, zlecenia PCRO zlecenia PKC, PKCZ,PCR przed 9.00 przyjmowane do realizacji przyjmowane do realizacji na daną na daną sesję sesję (lub na fixing na zamknięcie PKCZ) przyjmowane do realizacji na daną sesję, Po zakończeniu sesji w danym dniu od godziny do godziny 9.00 dnia następnego można składać tylko zlecenia z limitem. 15. W przypadku składania zleceń system pobiera jako depozyt kwotę równą: (Liczba kontraktów * kurs kontraktu * 10 zł *10%) * 110% + prowizja za realizację zlecenia 16. Realizacja zleceń odbywa się na identycznych zasadach jak w trakcie gry głównej, z wyjątkiem faktu iż wszystkie złożone zlecenia w trakcie dogrywki do są ważne tylko 1 dzień. Po zakończeniu sesji nie zrealizowane zlecenia są usuwane. 17. Zespół może kupić (zająć pozycję długą) lub sprzedaż (zająć pozycję krótką) kontrakt terminowy (1 lub więcej). 18. Kupując/sprzedając kontrakt zespół wnosi tzw. depozyt zabezpieczający. Stanowi on 10% wartości zawartej transakcji. Wartość transakcji na potrzeby wyznaczania depozytu określa się następująco = kurs transakcji * 10 zł * ilość kupionych/sprzedanych kontraktów. Przykład. Zespół nabył 2 kontrakty po kursie 2100 pkt Wartość transakcji wynosi 2* 2100*10 zł = zł. Zespół wniesie w formie depozytu zabezpieczającego zł * 10%% = 4200 zł zł. Po zakończeniu każdej sesji w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy danej serii kontraktów terminowych naliczana jest wartość depozytu. 19. Wartość depozytu jest uaktualniana codziennie po zakończeniu sesji, w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy serii kontraktów terminowych odpowiednio FW20H9 a następnie FW20M9 20. Wartość depozytu po zakończeniu sesji wynosi: dzienny kurs rozliczeniowy kontraktu * 10 zł * liczba otwartych pozycji * 10%. W przypadku, gdy wartość depozytu jest mniejsza od wymaganej wartości automatycznie pobierana jest gotówka (z rachunku zespołu) w celu uzupełnienia depozytu. W przypadku, gdy wartość depozytu będzie po zakończeniu sesji wynosić więcej niż wymagana wartość, nadwyżka jest automatycznie przekazywana na konto bieżące. 21. W przypadku konieczności uzupełnienia depozytu, gdy nie jest możliwe automatyczne pobranie środków (w celu uaktualnienia depozytu), Administrator automatycznie zamyka część otwartej pozycji w kontraktach terminowych po kursie rozliczeniowym na tej sesji i dokonuje rozliczenia. Dodatkowo zespół obciążany jest opłatą karną w wysokości 10% wartości zamykanej pozycji. Jeżeli po rozliczeniu pozycji na koncie zespołu pozostaną wolne środki Zespół może kontynuować grę. W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia otwartej pozycji Zespół nie będzie posiadał już wolnych środków, nie może on kontynuować gry. 22. W kolejnych dniach w przypadku utrzymywania otwartej pozycji wartość depozytów jest uaktualniana w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy w danym dniu. 23. Realizacja wszystkich złożonych w trakcie dogrywki zleceń (kupna, sprzedaży) obciążona jest prowizją określoną przez Administratora w wysokości 7 zł za kontrakt. 24. Dnia 21 marca 2009 wygasają notowania na kontrakcie FW20H9 i na jego miejsce pojawia się kontrakt FW20M9. Na zakończenie sesji 30 marca 2008 automatycznie zostaną zamknięte pozycje na kontrakcie FW20H9 a gotówka uzyskana z zamknięcia

15 pozycji zostanie dodana do portfela. Dalsza gra będzie od tej pory możliwa na kontrakcie FW20M9. INNE ZMIANY NA RACHUNKU 25. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator może dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów, 26. W uzasadnionych przypadkach Organizator może także unieważnić dogrywkę. STAN RACHUNKU 27. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny w danym dniu sesyjnym. 28. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego otwartą pozycję na rynku kontraktów terminowych. ZAKOŃCZENIE DOGRYWKI PRZELICZENIE PORTFELA 29. W dniu zakończenia Dogrywki, administrator dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie ustalona następująco poprzez sumowanie: kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku, kwoty lokat które nie wygasły przez zakończeniem Dogrywki, bez uwzględnienia odsetek, kwoty środków pieniężnych wynikających z zamknięcia (rozliczenia) w dniu 31 marca 2008 po zakończeniu sesji otwartych pozycji na serii kontraktów terminowych na WIG20 serii wygasającej w czerwcu 2008 r. (FW20M9) dokonane w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy z dnia zakończenia gry. KLASYFIKACJA KOŃCOWA DOGRYWKI 30. Do nagrody głównej z tytułu uczestnictwa w Dogrywce Zespoły klasyfikowane będą według wartości portfela w dniu zakończenia dogrywki 31. Nagrodzony zostanie Zespół, który uzyska najwyższą wartość portfela inwestycyjnego. 32. Nagrody otrzymają członkowie Zespołu, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 33. Wyróżnienia otrzymają trzy kolejne zespoły (członkowie zespołu, nauczyciel opiekun, szkoła) 34. Organizator może przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia w innych kategoriach. Strona 15

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN projektu Rekiny przedsiębiorczości, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r.

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r. REGULAMIN projektu Rekiny przedsiębiorczości, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Organizatorzy

REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Organizatorzy REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Organizatorzy Projekt organizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Wszelkie wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010"

REGULAMIN KONKURSU GRA GIEŁDOWA 2010 REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą GRA GIEŁDOWA 2010 organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC OBSŁUGA ZLECEŃ I. Zlecenia bez limitu ceny 1. Zlecenia PKC Podstawową zmianą w sposobie realizacji zleceń PKC w stosunku do systemu WARSET jest zasada mówiąca, że część zlecenia napływającego, mogąca się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynkach: akcji oraz kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynkach: akcji oraz kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynkach: akcji oraz kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 Spis treści I. EKRAN STARTOWY...3 II. RACHUNEK...5 III.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lic. Michał Boczek Stypendysta projektu Matematyka najpewniejszym

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne w mbanku

Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne informacje podstawowe..2-5 Kontrakty terminowe jak to działa?...6-10 Kontrakty terminowe notowanie na GPW 11-15 Kontrakty terminowe rozliczenia w KDPW..16-28

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Charakterystyka kontraktu Co wchodzi w skład charakterystyki każdego kontraktu?

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., mając na

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2007 Zarządu Giełdy z dnia 16 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OGÓLNOPOLSKA INTERNETOWA GRA INWESTYCYJNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Ogólnopolska Internetowa Gra Inwestycyjna, zwany dalej Konkursem, organizowany jest na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

UTP Nowoczesna technologia na GPW

UTP Nowoczesna technologia na GPW UTP Nowoczesna technologia na GPW Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. UTP nowoczesna technologia na GPW system opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE Euronext należący do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Rynek Uprawnieo do emisji CO2

Rynek Uprawnieo do emisji CO2 Rynek Uprawnieo do emisji CO2 Zasady obrotu i rozliczeń na giełdowym rynku uprawnień do emisji CO 2 Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Dział Rozwoju Rynku Terminowego Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Zmiana wartości nominalnej akcji czyli split i reverse split Split jest podziałem

Bardziej szczegółowo

Krótka sprzedaż akcji

Krótka sprzedaż akcji Źródło: http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/materialy-edukacyjne/57,krotka-sprzedaz-akcji.html Wygenerowano: Niedziela, 31 stycznia 2016, 17:35 Krótka sprzedaż akcji Krótka sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo