REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą GRA GIEŁDOWA 2010 organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra inwestycyjna dla Studentów, będących pełnoletnimi osobami fizycznymi, zwana dalej,,konkursem. 3. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe INWESTOR działające przy Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym, mające siedzibę w Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego w pokoju Celem Konkursu jest popularyzacja zasad inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 5. Użyte w niniejszym dokumencie definicje oznaczają: i. Regulamin oznacza zasady uczestnictwa Konkursie, które zostały zawarte w tym dokumencie; ii. Uczestnik Konkursu - oznacza użytkownika który założył Portfel Publiczny zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie iii. Portfel - oznacza zgromadzone przez danego Uczestnika Konkursu akcje spółek, kontrakty terminowe, jednostki funduszy inwestycyjnych oraz środki pieniężne ; iv. Portfel Publiczny - oznacza Portfel dostępny dla wszystkich użytkowników v. Zarządzanie Portfelem - oznacza dokonywanie przez Uczestnika Konkursu transakcji kupna lub sprzedaży akcji lub kontraktów terminowych; vi. Wartość Portfela Publicznego w Dniu Zamknięcia Konkursu po Zakończeniu Sesji Giełdowych - oznacza sumę wartości papierów wartościowych zgromadzonych przez danego Uczestnika Konkursu oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, pomniejszoną o kwotę kredytu w dniu zamknięcia Konkursu po zakończeniu sesji giełdowych; wartość papierów wartościowych zgromadzonych w Portfelu Publicznym danego Uczestnika Konkursu w dniu zamknięcia Konkursu po zakończeniu sesji giełdowych obliczona zostanie według ostatnich dostępnych kursów tych papierów wartościowych; vii. Dzień Zamknięcia Konkursu oznacza ostatni dzień notowań papierów wartościowych biorących udział w Konkursie w miesiącu, w którym Konkurs się odbywa;

2 2 UCZESTNICY KONKURSU 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, będące studentami uczelni państwowych i prywatnych województwa łódzkiego, które ukończyły 18 rok życia oraz zostały zakwalifikowane do konkursu przez Organizatora. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie władz Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób oraz Koordynator Konkursu z ramienia Współorganizatora, który będzie miał dostęp do danych osobowych uczestników gry. 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie mogą dokonywać zgłoszenia w okresie od godziny 0:00 dnia 15 kwietnia 2010r. do 23:59 dnia 25 kwietnia 2010r. poprzez zarejestrowanie się w portalu Podczas rejestracji należy wpisać prawdziwe dane. Login musi zostać stworzony w sposób następujący: o login: G10.nazwisko o nazwisko nazwisko uczestnika Konkursu o Np. G10.kowalski System nie uwzględnia w logowaniu polskich ani wielkich liter. W przypadku braku możliwości rejestracji na danym loginie dopuszcza się dowolnie wybrany przez zawodnika login. Jednakże, organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji loginu. 2. Po zarejestrowaniu się w portalu należy założyć tylko jeden Portfel Publiczny o nazwie takiej samej jak login, czyli G10.nazwisko, gdzie: o nazwisko nazwisko uczestnika Konkursu o Np. G10.kowalski 3. Portfel Publiczny o innej nazwie niż 3 pkt 2 nie będzie uwzględniony w Konkursie. 4. Po wykonaniu czynności uwzględnionych w 3 pkt 1) i 2) należy przesłać maila zgłoszeniowego na adres zawierającego swój login, hasło oraz imię i nazwisko uczestnika. 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w cotygodniowym rankingu, oraz w rankingu końcowym. 6. Warunkiem koniecznym zaakceptowania zgłoszenia przez Organizatora jest fakt, iż data wysłania zgłoszenia nie jest późniejsza niż data pierwszej wykonanej transakcji na Portfelu, (najpierw należy wysłać zgłoszenie z gotowym utworzonym Portfelem o nazwie takiej samej jak login, czyli G10.nazwisko a dopiero później można dokonywać transakcji).

3 7. W przypadku, gdy mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie do godziny 23:59 dnia r. Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. 8. O zakwalifikowaniu Uczestnika do Konkursu decyduje Organizator. 4 ZADANIE KONKURSOWE 1. W momencie utworzenia przez danego Uczestnika Konkursu Portfela Publicznego G10.nazwisko, Portfel ten wyposażony będzie w kwotę wirtualnych ,00 zł oraz kredyt (nieoprocentowany) w wysokości wirtualnych ,00 zł. Gotówka i kredyt, w podanej w zdaniu poprzedzającym wysokości stanowią kapitał (zwany dalej 'Kapitałem') danego Uczestnika Konkursu. Każdy z Uczestników Konkursu otrzymuje Kapitał jednakowej wysokości. 2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 Uczestnik będzie inwestować kupując lub sprzedając instrumenty finansowe dostępne na platformie transakcyjnej bankier.pl po cenach widocznych w systemie transakcyjnym. 3. Uczestnik ma prawo dokonywać inwestycji na rynku New Connect. 4. Uczestnik może dokonywać transakcji na jednostkach Funduszy Inwestycyjnych. 5. W Konkursie nie wolno kupować udziałów w spółkach, których nominalna wartość rynkowa jest poniżej 0,50 zł ( spółek groszowych ). 6. W Konkursie nie wolno kupować PRAW DO AKCJI (PDA) oraz akcji na które są w danej chwili notowane PDA. 7. Dokładna lista instrumentów, którymi handel jest niedozwolony zostanie zamieszczona na stronie 8. Dla jednej pozycji możliwe zaangażowanie kapitału wynosi 20% dla akcji i 10% dla kontraktów terminowych. 9. Nad prawidłowością przebiegu konkursu, poprzez wgląd w historię transakcji Uczestnika Konkursu czuwają Organizatorzy. 10. Zadaniem konkursowym jest możliwie największe zwiększenie posiadanego Kapitału Początkowego od momentu rozpoczęcia do zakończenia Konkursu a co za tym idzie osiągnięcia najwyższej Stopy Zwrotu na Kapitale Początkowym. 11. Wygrywa ten Uczestnik Konkursu, który o godzinie 16:45 4 czerwca 2010r. osiągnie najwyższą Stopę Zwrotu na Kapitale Początkowym. 5 ZLECENIA NA PLATFORMIE TRANSAKCYJNEJ 1. W celu dokonania transakcji Uczestnik Konkursu składa zlecenie, obejmujące: określenie rodzaju transakcji (kupno bądź sprzedaż), oznaczenie papieru wartościowego, którego transakcja dotyczy oraz liczbę papierów będących przedmiotem transakcji, określenie limitu cenowego oraz określenie terminu wygaśnięcia zlecenia.

4 2. Zlecenia transakcji mogą być składane przez 24 godziny. 3. Zlecenie transakcji zostanie zrealizowane począwszy od pierwszej transakcji giełdowej danego papieru wartościowego zrealizowanej po złożeniu tego zlecenia. 4. Wartość zleceń transakcji złożonych do realizacji przez Uczestnika Konkursu nie może być wyższa od posiadanej przez niego gotówki, zgromadzonej w jego Portfelu Publicznym. 5. Realizacja zleceń dokonywana jest co 5 minut w godzinach od 10:17 do 16:30 dla akcji oraz w godzinach od 9:17 do 16:30 dla kontraktów terminowych. 6. Opóźnienie w realizacji zleceń, zarówno tych dotyczących akcji jak i tych dotyczących kontraktów terminowych może wynosić 15 minut. 7. W przypadku akcji i jednostek funduszu inwestycyjnego Uczestnik Konkursu może zajmować długie pozycje, a w przypadku kontraktów terminowych - długie i krótkie pozycje. 8. Jeżeli na podstawie zlecenia złożonego przez Uczestnika Konkursu transakcja zostanie przeprowadzona, wówczas Portfel Publiczny Uczestnika Konkursu zostanie obciążony prowizją od transakcji, która to prowizja w odniesieniu do akcji wynosić będzie 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wartości transakcji, natomiast w stosunku do kontraktów terminowych 20,00 zł (dwadzieścia wirtualnych złotych) od jednej transakcji. 9. Prowizje pobierane są od każdej transakcji. 10. Handel kontraktami terminowymi nie wiąże się z wnoszeniem depozytu zabezpieczającego. 11. Skład Portfela Publicznego danego Uczestnika Konkursu i jego wartość jest aktualizowana po każdej przeprowadzonej transakcji. 12. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA PLATFORMY. 6 KALENDARZ KONKURSU 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się w terminie: od godziny 0:00 dnia 15 kwietnia 2010r. do godziny 23:59 dnia 25 kwietnia 2010r. Termin ten może być przez organizatora wydłużony. 2. Inauguracja Konkursu nastąpi na spotkaniu SKN Inwestor w dniu 14 kwietnia 2010r. o godzinie w Sali D208 Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ 3. Zakończenie Konkursu nastąpi o godzinie 16:45 w dniu 4 czerwca 2010r. 4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej najpóźniej do dnia 8 czerwca 2010r. 5. Wręczenie nagrody rzeczowej nastąpi 9 czerwca 2010r., na spotkaniu SKN Inwestor, o godzinie w Sali D208 wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. 7 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.

5 2. W trakcie trwania Konkursu, Organizator będzie publikował tygodniowe rankingi najlepszych graczy na łamach swojej strony internetowej 3. Przy wyliczaniu Stopy Zwrotu na Kapitale Początkowym do ustalenia klasyfikacji uczestników w rankingach publikowanych w trakcie trwania Konkursu będzie brana aktualna Wartość Portfela uwzględniająca zarówno otwarte jak i zamknięte pozycje. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu niż wymienione w 7 pkt 2). 8 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 1. Komisja Konkursowa, na podstawie wartości posiadanych Portfeli Publicznych Uczestników Konkursu, spośród graczy wytypuje zwycięzcę. 2. Zwycięzcą zostaje Uczestnik Konkursu, który w momencie jego zakończenia tj. o godzinie 16:45 4 czerwca 2010r., osiągnie największą wartość Portfela. 3. W przypadku, gdy dwóch Uczestników Konkursu osiągnie tę samą wartość Portfela, o zajętym miejscu w rankingu decyduje data zgłoszenia do konkursu. W następnej kolejności, wyżej w rankingu znajduje się gracz, który później zawarł mniejszą ilość transakcji. 4. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagrody i zostanie ogłoszony na łamach strony 9 ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszego miejsca. 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci laptopa, ufundowaną przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce oraz możliwość praktyk w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. 3. Uczestnicy Konkursu, którzy zajmą miejsca od drugiego do piątego otrzymają możliwość praktyk w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród. 10 KOMISJA KONKURSOWA 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. 2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłaszaniem rankingów graczy, listy nagrodzonych graczy, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów. 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wykluczeniu z Konkursu Uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

6 11 REKLAMACJE 1. Reklamacje, co do wyniku Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w niniejszym Regulaminie w terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia doręczenia reklamacji. 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy osiągnęli najwyższe stopy zwrotu z inwestycji, na stronie na co zwycięzcy wyrażają zgodę. 3. Podanie danych osobowych zwycięzców może nastąpić jedynie za ich zgodą. 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza wyrażenie zgody na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie. 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OGÓLNOPOLSKA INTERNETOWA GRA INWESTYCYJNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Ogólnopolska Internetowa Gra Inwestycyjna, zwany dalej Konkursem, organizowany jest na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r.

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ Gra podstawowa: 10.10.2008 r. 16.01.2009 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. Data utworzenia dokumentu: 28.sierpnia 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r.

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r. REGULAMIN projektu Rekiny przedsiębiorczości, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE

REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE 1 [Definicje] Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Organizatorzy

REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Organizatorzy REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Organizatorzy Projekt organizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Wszelkie wątpliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 2 kwietnia 2012 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten.

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. I. Organizator. 1. Konkurs organizowany jest przez MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku Spółki Akcyjnej, z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo