REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Organizatorzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Organizatorzy"

Transkrypt

1 REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Organizatorzy Projekt organizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach - zmian niniejszego regulaminu. Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja ekonomiczna młodzieŝy w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. ZałoŜenia merytoryczne i organizacyjne projektu zostały udoskonalone w latach w ramach poddziałania Modernizacja treści i metod kształcenia, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowe informacje o Szkolnej zamieszczone są na stronach: https://sigg.gpw.com.pl/ (SIGG), (Kurs) Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakŝe podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Projekcie. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego w Warszawie, ul. KsiąŜęca 4, która moŝe przetwarzać dane w celach zgodnych z działalnością statutową Fundacji, a w szczególności w związku z organizowaną Szkolną Internetową Grą Giełdową oraz kursem e-learningowym SIGG.EDU. PL oraz innymi konkursami i przedsięwzięciami związanymi z edukacją w zakresie rynku kapitałowego, organizowanymi przez Fundację w przyszłości. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a takŝe Ŝądania ich poprawiania lub usunięcia. Uczestnicy wyraŝają zgodę na przesyłanie informacji o niniejszym konkursie oraz o konkursach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację w przyszłości - w szczególności drogą pocztową lub elektroniczną. KaŜdy uczestnik konkursu wyraŝa zgodę na przekazanie jego danych osobowych administratorowi konkursu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1

2 Kurs e-learningowy SIGG.EDU. PL rozpocznie się 15 października Udział w Grze, nie wymaga uczestnictwa w Kursie, ale aktywny udział w Kursie daje uczestnikom SIGG dodatkowe wirtualne pieniądze, które zasilą portfele ich zespołów na starcie Gry podstawowej. Oznacza to, Ŝe udział w Kursie i zdobyte bonusy pienięŝne mogą wpłynąć na ostateczną klasyfikację w Grze podstawowej SIGG! Im więcej osób w danym zespole weźmie aktywny udział w Kursie, tym większa szansa na wyŝsze bonusy! Patrz: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza uzyskanie dostępu zarówno do Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, jak i kursu e-learningowego sigg.edu.pl. Regulamin SIGG Zasady ogólne Kto moŝe uczestniczyć w SIGG 1. SIGG składa się z gry podstawowej, która rozpoczyna się 2 stycznia 2013 r., a zakończy 31 marca 2013 r. Od 10 do 31 grudnia 2012 r. zostanie przeprowadzona gra testowa. 2. SIGG jest przeznaczony dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych (w tym zaakceptowanych przez Organizatora szkół nie podlegających nadzorowi kuratorów oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w szczególności szkół połoŝonych w wybranych krajach poza granicami Polski) 3. W kaŝdej szkole nad pracą Zespołów czuwać będzie nauczyciel opiekun. 4. W przypadku zgłoszenia z jednej szkoły więcej niŝ jednego zespołu, kaŝdy z nich moŝe mieć innego opiekuna. 5. KaŜdy Zespół biorący udział w SIGG, moŝe liczyć nie mniej niŝ 3 a nie więcej niŝ 4 osoby. KaŜdy uczeń biorący udział w SIGG moŝe naleŝeć tylko do jednego Zespołu. Zgłoszenia 1. Zgłoszenia do SIGG dokonuje nauczyciel opiekun poprzez zebranie zgłoszeń i ich przekazanie koordynatorowi. 2. Formularz zgłoszeniowy do SIGG zostanie udostępniony na stronach https://sigg.gpw.com.pl, od 1 września 2012 r. do 1 października 2012 r. 3. W celu dokonania zgłoszenia do SIGG naleŝy: wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do r. elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujące się na stronie https://sigg.gpw.com.pl, (formularz Uczeń wypełnia uczeń, formularz Opiekun wypełnia opiekun zespołu, formularz Szkoła wypełnia opiekun, a potwierdza pieczątką szkoły i podpisem dyrektor szkoły) 2

3 nauczyciel opiekun powinien niezwłocznie przesłać na adres korespondencyjny koordynatora regionalnego listę zespołów i uczestników, biorących udział w projekcie pod jego opieką oraz potwierdzony pieczątką szkoły i podpisem dyrektora formularz zgłoszenia szkoły (adres koordynatora zostanie zamieszczony na wydrukowanym potwierdzeniu zgłoszenia). 4. Koordynator regionalny po otrzymaniu potwierdzonych formularzy zgłoszeniowych oraz oświadczeń, przystępuje do formalnej weryfikacji ze względu na zgodność z Regulaminem oraz zasadami przyjmowania zgłoszeń otrzymanego zgłoszenia. Po formalnej weryfikacji zgłoszenie zostanie zaakceptowane bądź odrzucone. 5. Zespoły zatwierdzone przez koordynatora do uczestnictwa w SIGG otrzymają od niego wiadomość informującą o przystąpieniu do Gry. KaŜdy uczeń oraz nauczyciel - opiekun otrzyma indywidualny login i hasło do Gry. 6. Loginem uczniów i nauczycieli opiekunów będzie imię i nazwisko (bez polskich znaków) oraz, w zaleŝności od ilości uczestników o tym samym imieniu i nazwisku, odpowiednio numer kolejny, np. Jan_Kowalski1. 7. Nauczyciel, jeśli uczy w kilku szkołach, będzie miał osobne loginy jako opiekun dla kaŝdej ze szkół. 8. Loginy wszystkich uczestników upowaŝniają do aktywnego udziału w Grze, to jest do transakcji kupna i sprzedaŝy oraz zakładania lokat. 9. Pytania związane z zakwalifikowaniem szkoły do Gry oraz pytania powstałe w trakcie trwania Gry naleŝy kierować drogą elektroniczną na adres koordynatora regionalnego. Uczestnicy SIGG mogą korzystać z pomocy koordynatorów regionalnych ze swojego województwa, wybranych przez Organizatora, których lista oraz adresy dostępne są na stronie https://sigg.gpw.com.pl. Koordynatorzy regionalni odpowiadają na pytania merytoryczne i funkcjonalne dotyczące Projektu, kierowane przez uczestników z podległych im województw. Zasady uczestnictwa w SIGG 1. W formularzu zgłoszeniowym SIGG kaŝdy Zespół samodzielnie określa swoją nazwę, pod którą będzie występował w SIGG. Nad wyborem właściwej nazwy (bez określeń wulgarnych, kontrowersyjnych lub dwuznacznych) ma obowiązek czuwać nauczycielopiekun. W przypadku wyboru przez Zespół nazwy nie akceptowanej przez Organizatora (zwierającej określenia wulgarne, kontrowersyjne lub dwuznaczne) Zespół ma obowiązek jej zmiany. W przypadku nie dokonania zmiany nazwy Organizator moŝe zdyskwalifikować Zespół. 2. Zespół nie moŝe zmienić swojej nazwy w trakcie trwania SIGG. 3. Zespół nie moŝe zmienić swojego składu podczas trwania SIGG. Wprowadzanie nowych członków do Zespołu jest niemoŝliwe. Organizator dopuszcza moŝliwość zmiany składu Zespołu, ale tylko w sytuacji jej pisemnego zgłoszenia oraz podania przyczyny zmiany. Informacja taka powinna być podpisana przez opiekuna, opatrzona pieczątką szkoły, podpisem dyrektora i wysłana na adres:. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego Ul. KsiąŜęca Warszawa 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator moŝe uniewaŝnić grę podstawową. Organizator moŝe przerwać lub odwołać Grę bez podania przyczyn, w tym w trakcie lub po zakończeniu kursu e-learningowego. 3

4 Gra podstawowa. Zasady Inwestowania Środki początkowe 1. KaŜdy Zespół na początku Gry otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie zł. 2. Zespołom, których członkowie zdobyli bonusy w postaci dodatkowych wirtualnych pieniędzy, suma bonusów uzbieranych z poszczególnych quizów zakończonych do dnia rozpoczęcia Gry zostanie dopisana jednorazowo, na starcie Gry podstawowej. Suma bonusów uzyskanych w quizach rozstrzygniętych po rozpoczęciu Gry zostanie dopisana po zakończeniu Gry i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych. Patrz: Regulamin kursu e-learningowego: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) 3. Środki te zdeponowane są na rachunku pienięŝnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu. 4. Środki zdeponowane na rachunku pienięŝnym Zespołu nie są oprocentowane. 5. W trakcie Gry Zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnoŝyć. Inwestycje 1. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Grze są wyłącznie akcje spółek wchodzące w skład indeksów WIG20 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry. 2. Akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry pozostają przedmiotem Gry nawet w sytuacji gdy zostaną usunięte ze składu indeksów w czasie trwania Gry. 3. Akcje spółek oznaczone są symbolami, które odpowiadają symbolom obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). 4. Zespół moŝe kupować i sprzedawać posiadane akcje, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaŝy oraz dokonywać lokat bankowych. 5. Organizator nie oferuje specjalnych przywilejów wynikających z praw poboru do akcji. 6. JeŜeli w trakcie trwania Gry wartość akcji jednej spółki, które posiada w swoim portfelu Zespół przekroczy poziom 30% wartości całego portfela, Zespół nie moŝe nabywać więcej akcji danej spółki, aŝ do momentu gdy udział wartość akcji tej spółki w całości wartości portfela spadnie poniŝej 30% (tzw. reguła 30%). Reguła ta dotyczy zarówno akcji posiadanych w portfelu (nabytych) jak równieŝ akcji będących przedmiotem krótkiej sprzedaŝy. 4

5 7. KaŜdy Zespół musi dokonać co najmniej jednej operacji (zakup, krótka sprzedaŝ, lokata) w ciągu pierwszych 14 dni od momentu rozpoczęcia Gry. W przeciwnym razie Zespół zostanie zdyskwalifikowany. Lokaty 1. Zespół moŝe zakładać lokaty bankowe. Oprocentowanie lokat jest stałe w okresie trwania Gry. 2. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN. Lokaty mogą być zakładane na okres 7 dni (tydzień). 3. Lokaty mogą być odnawiane przez Zespół lub mogą być odnawialne automatycznie. Dopisywanie odsetek od lokaty do rachunku głównego następuje w dniu następnym po zakończeniu lokaty. Zerwanie lokaty podczas jej trwania powoduje utratę odsetek. Składanie zleceń i zawieranie transakcji 1. Wszystkie złoŝone w Grze zlecenia z limitem i zlecenia PKC, PKCZ (kupna, sprzedaŝy, krótkiej sprzedaŝy) są realizowane wyłącznie w całości. 2. Zlecenia kupna i sprzedaŝy (z wyjątkiem zleceń krótkiej sprzedaŝy) złoŝone w Grze realizowane są w następujący sposób: a) zlecenia złoŝone przed sesją do godziny są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej (lub kolejnej) rzeczywistej transakcji zawartej na GPW, b) zlecenia złoŝone w trakcie notowań ciągłych ( ) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen ostatniej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW po złoŝeniu zlecenia w Grze. Zlecenia czekają na realizację do momentu, kiedy będą spełnione oba warunki - warunek limitu i wolumenu c) Zlecenia z PKC złoŝone w trakcie notowań ciągłych ( ) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW po złoŝeniu zlecenia w Grze. d) Zlecenia złoŝone na fixingu na zamknięcie są realizowane w oparciu o kurs i i łączny wolumen transakcji zawartych na fixingu na zamknięcie na GPW (o godz ). 3. Aby zlecenie zostało zrealizowane w Grze muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki: warunek ceny i warunek wolumenu. 4. Warunek ceny dotyczy zleceń z limitem i został opisany w pkt 7 e). 5. Warunek wolumenu (dla zleceń z limitem i PKC) polega na tym, iŝ zlecenie moŝe zostać zrealizowane w Grze jedynie w przypadku gdy wolumen zlecenia jest równy lub mniejszy wolumenowi rzeczywistej transakcji zawartej na GPW (w trakcie notowań ciągłych) w oparciu o którą to zlecenie jest realizowane oraz wolumen nie został wykorzystany przez poprzednią transakcję zrealizowaną przez Zespół w Grze. 6. Składając zlecenie Zespół ma do wyboru następujące rodzaje zleceń: a) zlecenia z limitem, b) zlecenia PKC na notowania ciągłe (zwane PKC), c) zlecenia PKC na fixingu na zamknięcie notowań ciągłych (zwane PKCZ) 5

6 d) Zlecenia PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie) e) Zlecenia PCR (Po Cenie Rynkowej) 7. Zlecenia z limitem: a) składając zlecenie określa się limit ceny (kurs), po którym zlecenie ma zostać zrealizowane, przy czym dla zleceń kupna jest to maksymalna cena, po której moŝe zostać zrealizowane zlecenie, a dla zleceń sprzedaŝy - minimalna cena, po której moŝe zostać zrealizowane zlecenie. b) Składając zlecenie określa się wolumen zlecenia, c) Zlecenia z limitem są przyjmowane w następujących godzinach: SIGG - zwykła gra Przed 9.00 przyjmowane do realizacji na daną sesję przyjmowane do realizacji na daną sesję, po przyjmowane do realizacji na sesję w dniu następnym d) Zlecenie jest waŝne na daną sesję lub dłuŝej. Maksymalny termin waŝności zlecenia z limitem wynosi 14 dni kalendarzowych włącznie z dniem, w którym zostało złoŝone. e) Aby zlecenie zostało zrealizowane, oprócz warunku wolumenu (pkt.5), musi być równieŝ spełniony warunek ceny: w zleceniu kupna - limit ceny zlecenia złoŝonego w Grze musi być większy lub równy kursowi transakcji zawartej na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane, w zleceniu sprzedaŝy - limit ceny zlecenia złoŝonego w Grze musi być mniejszy lub równy kursowi transakcji na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane. f) Zlecenie, które nie zostało zrealizowane w trakcie notowań ciągłych, na danej sesji, moŝe zostać zrealizowane na fixingu na zamknięcie na danej sesji. g) zlecenie oczekujące na realizację moŝe zostać anulowane. 8. Zlecenia PKC: a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w godzinach , c) zlecenie jest realizowane po kursie ostatniej dostępnej transakcji dla danego papieru w przypadku gdy spełniony jest warunek wolumenu (pkt.5), d) jeŝeli zlecenie nie moŝe zostać zrealizowane natychmiast po jego złoŝeniu, jest usuwane. 9. Zlecenia PKCZ: a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w godzinach , i są waŝne tylko w dniu złoŝenia, c) złoŝone zlecenie moŝe być anulowane do godz w dniu w którym zostało złoŝone, d) zlecenie jest realizowane po kursie określonym na fixingu na zamknięciu notowań ciągłych w danym dniu jeŝeli jego wolumen jest mniejszy lub równy wolumenowi obrotu daną akcją na fixingu na zamknięcie sesji. 6

7 e) jeŝeli zlecenie nie zostało zrealizowane na fixingu na zamknięcie w dniu, w którym zostało złoŝone, jest automatycznie anulowane. 10. Zlecenia PCRO ( po cenie Rynkowej na Otwarcie): a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w fazie Przed otwarciem lub w fazie Przed zamknięciem" tj. w godzinach i :30 c) zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo po kursie ustalonym na fixingu ( na otwarciu). d) jeŝeli zlecenie nie moŝe zostać zrealizowane, zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia (kursu ustalonego na fixingu). e) jeŝeli zlecenie nie moŝe zostać zrealizowane w całości, pozostała część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia. 11. Zlecenia PCR ( po cenie Rynkowej): a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w fazie Notowań ciągłych tj. w godzinach c) zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo po kursie ostatniego dostępnego przeciwstawnego zlecenia (zlecenia po drugiej stronie arkusza). d) jeŝeli zlecenie nie moŝe zostać zrealizowane w całości, pozostała część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia. e) jeŝeli zlecenie nie moŝe zostać w ogóle zrealizowane, zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu ostatniej zawartej transakcji. f) jeŝeli zlecenie nie moŝe zostać zrealizowane nawet częściowo (tzn. po drugiej stronie arkusza nie ma Ŝadnych zleceń), natychmiast po złoŝeniu zlecenie jest usuwane. 12. Zlecenia na akcje spółek, których kurs bieŝący wynosi mniej niŝ 2,00 PLN nie będą przyjmowane przez System. 13. KaŜdy uczestnik Gry moŝe złoŝyć tylko 1 zlecenie na 10 sekund ( 1 zlec/10s). 14. Przedmiotem krótkiej sprzedaŝy (dalej KS ) mogą być wyłącznie akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 i mwig40 w momencie rozpoczęcia Gry. 15. W przypadku KS dostępne są wszystkie rodzaje zleceń określone w pkt Zlecenia KS moŝna składać wyłącznie pomiędzy w danym dniu. Zlecenia KS są waŝne tylko do końca sesji w dniu, w którym zostały złoŝone. JeŜeli nie zostaną zrealizowane na sesji w dniu, w którym zostały złoŝone są anulowane. Wyjątek stanowią zlecenia z limitem, które mogą być waŝne do 7 dni. 17. Wartość zlecenia KS jest wyznaczana analogicznie jak zwykłych zleceń. 18. Zespół nie moŝe dokonać KS akcji spółki, gdy posiada w portfelu akcje tej spółki, lub na realizację oczekuje, choć jedno złoŝone zlecenie kupna/sprzedaŝy akcji tej spółki. 19. Po złoŝeniu zlecenia KS akcji danej spółki a przed jego realizacją, nie moŝna złoŝyć zlecenia kupna/sprzedaŝy tych akcji. MoŜna składać kolejne zlecenia KS na te akcje. 7

8 20. W przypadku dokonania krótkiej sprzedaŝy pobierana jest dodatkowa opłata za akcje, które są przedmiotem krótkiej sprzedaŝy. a) opłata jest naliczana i pobierana codziennie, b) wartość opłaty wyznaczana jest następująco: 0,01% * kurs akcji na fixingu na zamknięcie * aktualna liczba akcji sprzedanych na krótko, c) opłata jest równieŝ pobierana w momencie zamykaniu pozycji KS (zamiast po zakończeniu sesji w tym dniu). Opłata pobierana jako 0,01% * wartość akcji poŝyczonych i sprzedanych na krótko (liczba akcji * kurs, po którym została zrealizowana transakcja). 21. Kwota środków wynikająca z realizacji zlecenia KS (sprzedaŝy akcji) jest przekazywana na konto Zespołu. 22. Depozyt zabezpieczający. a) w momencie składania zlecenia KS pobierany jest w formie gotówki tzw. depozyt zabezpieczający, wynoszący 20% * wolumen zlecenia * kurs akcji w zleceniu (lub kurs w poprzedniej transakcji zawartej na GPW w przypadku dla zleceń PKC/PKCZ), b) po zawarciu transakcji 100% wartości transakcji zostaje przekazane do depozytu zabezpieczającego. JeŜeli jest to konieczne system pobiera dodatkowe zabezpieczenie (w przypadku zleceń PKC/PKCZ) tak aby wartość depozytu wyniosła 120% wartości transakcji. W sumie w depozycie zabezpieczającym po zawarciu transakcji znajdują się środki równe 120% wartości transakcji krótkiej sprzedaŝy c) Wartość depozytu jest uaktualniana codziennie po zakończeniu sesji, w oparciu o kurs zamknięcia danej akcji. Wartość depozytu po zakończeniu sesji nie moŝe być mniejsza niŝ: 120% * kurs akcji na zamknięciu sesji * liczba akcji sprzedanych na krótko. W przypadku, gdy wartość depozytu spadnie poniŝej wymaganej wartości automatycznie pobierana jest gotówka (z rachunku zespołu) w celu uzupełnienia depozytu. W przypadku, gdy wartość depozytu będzie po zakończeniu sesji wynosić więcej niŝ wymagana wartość, nadwyŝka jest automatycznie przekazywana na konto bieŝące. d) W przypadku braku gotówki na uzupełnienie depozytu, Administrator automatycznie zamyka całą pozycję krótkiej sprzedaŝy (bez względu na jej wielkość) po zakończeniu sesji po kursie danych akcji z fixingu na zamknięcie. Dodatkowo naliczana jest i pobierana z konta zespołu opłata karna w wysokości 5% wartości zamykanej pozycji. e) Po zamknięciu całej pozycji KS zwalniany jest cały depozyt zabezpieczający. 23. Otwarta pozycja krótkiej sprzedaŝy moŝe być utrzymywana bezterminowo pod warunkiem utrzymywania odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego. 24. KaŜde zlecenie kupna akcji, które są przedmiotem KS zmniejsza stopniowo wolumen pozycji KS. Dzieje się tak dopóki pozycja KS nie zostanie całkowicie zamknięta (akcje nie zostaną w całości odkupione). 25. W godzinach w danym dniu, w którym odbywa się sesja, Zespoły nie mogą składać zleceń na następne sesje, anulować złoŝonych wcześniej a nie zrealizowanych jeszcze zleceń, składać zleceń krótkiej sprzedaŝy, zakładać i zrywać lokat. 8

9 26. Realizacja wszystkich złoŝonych w trakcie Gry zleceń (kupna, sprzedaŝy, krótkiej sprzedaŝy) obciąŝona jest prowizją określoną przez Administratora. Prowizja została ustalona na poziomie 0,5%, ale nie mniej niŝ 5 zł. Inne zmiany na rachunku 1. Akcje znajdujące się na rachunku papierów wartościowych podlegają tym samym działaniom związanym z obrotem giełdowym co akcje notowane na GPW (zawieszenie obrotu, uniewaŝnienie kursu, wycofanie z obrotu). 2. JeŜeli w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, która w wyniku decyzji GPW zmienia system notowań w trakcie trwania Gry (przeniesienia z notowań ciągłych do systemu jednolitego) Administrator dokonuje korekty składu portfela Zespołu. Korekta polega na sprzedaŝy akcji danej spółki po kursie ustalonym na fixingu na zamknięciu w ostatnim dniu, w którym spółka była notowana w systemie notowań ciągłych. Kwota wynikająca ze sprzedaŝy takich akcji powiększa rachunek pienięŝny danego Zespołu. W przypadku dokonania takiej transakcji prowizja pobierana jest na zasadach ogólnych. 3. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator moŝe dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów. 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator moŝe takŝe uniewaŝnić Grę. Stan rachunku 1. Stan rachunku kaŝdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złoŝonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny w danym dniu sesyjnym. 2. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego transakcję KS, natomiast odejmuje się wartość akcji, będących przedmiotem KS. Zakończenie Gry - przeliczenie portfela 1. W dniu zakończenia Gry, Giełda Papierów Wartościowych dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez kaŝdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie ustalona poprzez sumowanie: kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku, kwoty lokat, które nie wygasły przed zakończeniem Gry, bez uwzględnienia odsetek, wartości posiadanych w portfelu akcji wyznaczonej w oparciu o kursy zamknięcia notowań ciągłych ustalone na sesji w dniu, w którym kończy się Gra. wartości środków wynikających z zamknięcia pozycji krótkiej sprzedaŝy w przypadku gdy zespół posiada taką pozycję w momencie zakończenia gry. Krótka 9

10 pozycja zamykana jest automatycznie w oparciu o kursy akcji na fixingu na zamknięcie w dniu w którym kończy się Gra. Transakcje zamykające pozycje krótkiej sprzedaŝy obciąŝane są zwyczajową prowizją. 2. W przypadku, gdy w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, których notowania zostały przez GPW zawieszone, ich wartość określa się według ceny zamknięcia z notowań ciągłych na ostatniej sesji, gdy akcje te były notowane. 3. Zespołom, których członkowie zdobyli bonusy w postaci dodatkowych wirtualnych pieniędzy, suma bonusów uzbieranych z poszczególnych quizów zakończonych do dnia rozpoczęcia Gry zostanie dopisana jednorazowo, na starcie Gry podstawowej. Suma bonusów uzyskanych w quizach rozstrzygniętych po rozpoczęciu Gry zostanie dopisana po zakończeniu Gry i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych. Patrz: Regulamin kursu e-learningowego: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY Przykłady realizacji zleceń Realizacja zlecenia z limitem. ZłoŜono zlecenie kupna 100 akcji po kursie 20 PLN. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niŝ wolumen zlecenia w Grze, a kurs zlecenia w Grze był wyŝszy niŝ kurs transakcji na GPW. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Sytuacja b) na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. ZłoŜone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane poniewaŝ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niŝ wolumen złoŝonego zlecenia w Grze. ZłoŜone zlecenie czeka na realizacje. Sytuacja c) na GPW zawarto transakcje na 100 akcji po kursie 21 PLN. Zlecenie złoŝone w Grze nie moŝe być zrealizowane (limit był niŝszy niŝ transakcja na GPW) i czeka na realizacje. Przykład realizacji zlecenia PKC. ZłoŜono zlecenie kupna 100 akcji PKC. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niŝ wolumen zlecenia w Grze. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Sytuacja b) Na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. ZłoŜone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane poniewaŝ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niŝ wolumen złoŝonego zlecenia w Grze. ZłoŜone zlecenie zostaje usunięte z Gry. 10

11 Realizacja zleceń KS Dzień 1. Zespól nie ma akcji spółki XYZ. Kurs otwarcia akcji w danym dniu 30 zł. Spodziewając się spadku ich ceny, poŝycza 100 akcji i składa zlecenie KS z limitem 30 zł. Wartość zlecenie 30 zł * 100 sztuk = 3000 zł. Przy złoŝeniu zlecenie aplikacja blokuje gotówkę (przeznaczoną na depozyt) w kwocie 20% * (100 *30 zł ) = 20% * 3000 zł = 600 zł., powiększona o prowizję za realizację zlecenia 12 zł (0,4% * 3000 zł = 12 zł). Zlecenie zostaje zrealizowane aplikacja pobiera prowizje równą 12 zł. Kwota 3000 zł, efekt sprzedaŝy akcji zostaje przekazana na rachunek spółki. Na fixingu na zamknięcie cena akcji wynosi 29 zł. Po zakończeniu sesji pobierana jest opłata za poŝyczone papiery (sprzedane na krótko). Wartość opłaty wynosi 0,29zł. (0,01% * kurs akcji na zamknięciu* liczba akcji sprzedana na krótko) (0,01% * 29 zł * 100 sztuk). Opłata zostaje pobrana z konta zespołu. Spadek kursu akcji z 30 do 29 zł oznacza, Ŝe depozyt zabezpieczający, wyznaczany po zakończeniu sesji wynosi 3480 zł(120%*100*29zł) (na początku 3600). Zwalniane jest 120 zł, które zostają przelane na konto zespołu. Dzień 2. Cena akcji spada i wynosi na koniec sesji 28 zł. Wartość wymaganego depozytu wynosi 3360 zł, co oznacza, Ŝe zwolnione zostaje kolejne 120 zł. Pobrana opłata od poŝyczonych akcji wynosi 0,28 zł (pobrana z konta zespołu). Dzień 3 Zespół zamyka pozycje, odkupując akcje po kursie 27 zł. Wartość transakcji 2700 zł (100 * 27 zł) a prowizja 10,8 zł. Obie kwoty pomniejszają środki zgromadzone na depozycie. Pozostała pieniądze ( ,8) zostają przelane na konto zespołu. Pobrana zostaje opłata za poŝyczone akcje 0,27 zł. Podsumowanie wyników KS Kurs po którym sprzedano akcje 30 zł (100 * 30 zł = 3000 zł) Kurs po którym odkupiono akcje 27 zł (100* 27 zł = 2700 zł) Zysk 300 zł prowizja wszystkie opłaty = 276,36 zł Przepływy finansowe Pozycje Kwota w zł Pobrany depozyt w momencie składania zlecenia KS 20% * (100 * 30 zł) -600 Wpływ na rachunek po sprzedaniu akcji w KS (100 * 30 zł) przekazany do depozytu 3000 Łączna kwota środków w depozycie po zawarciu transakcji Suma zwrotów z depozytu ( zł) 900 Opłaty od poŝyczonych akcji (za 3 dni) -0,84 Zapłacone prowizje (KS i zamknięcie pozycji) (12 zł + 10,8 zł) -22,8 Uwzględniono koszt odkupu akcji 2700 zł (27zł *100) Ostateczny wynik transakcji KS 276,36 11

12 Nagrody, wyróŝnienia i premie 1. Do nagród głównych Zespoły klasyfikowane będą według wartości portfela w dniu zakończenia SIGG. Zespołom, których członkowie aktywnie uczestniczyli w Kursie, dopisane zostaną sumy bonusów pienięŝnych uzbieranych z poszczególnych quizów. Patrz: Regulamin kursu e-learningowego: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) 2. Nagrodzonych zostanie pierwszych 5 Zespołów, które uzyskają najwyŝsze wartości portfela inwestycyjnego. Nagrody otrzymają: Zespół, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 3. WyróŜnionych zostanie 15 kolejnych najlepszych Zespołów. 4. Organizator moŝe przyznać nagrody specjalne lub wyróŝnienia w innych kategoriach. 5. Do kaŝdej z nagród rzeczowych przyznanych osobom fizycznym zostanie przyznana dodatkowa nagroda pienięŝna, przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika będącego sobą fizyczną, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody rzeczowej w konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Premia lotna - Nagroda miesiąca 6. Do premii lotnej Zespoły klasyfikowane będą według procentowej zmiany wartości portfela w dniach: 18 stycznia 2013 r., 15 lutego 2013 r. oraz 15 marca 2013 r. liczonej według formuły wartość portfela inwestycyjnego na zamknięcie sesji w danym dniu miesiąca do wartości portfela odpowiednio: w dniu rozpoczęcia gry podstawowej, na zamknięciu sesji w dniu 18 stycznia 2013 r. oraz w dniu 15 lutego 2013 r. 7. Zwycięzcą premii lotnej zostanie Zespół, który uzyska największą dodatnią procentową zmianę wartości portfela inwestycyjnego w danym okresie. Administrowanie SIGG, problemy techniczne 1. Administratorem SIGG jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Administrator SIGG monitoruje wartość portfela kaŝdego Zespołu oraz przestrzeganie regulaminu określającego zasady inwestowania. Administrator SIGG zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Zespołu, który nie przestrzega tych zasad. 3. Administrator SIGG określa: listę akcji, które mogą być przedmiotem inwestycji, oprocentowanie lokat, prowizję za realizację zleceń w SIGG, wysokość opłaty pobieranej za poŝyczone akcje w krótkiej sprzedaŝy. Pytania do Administratora oraz problemy techniczne naleŝy zgłaszać na adres: 4. Administrator zobowiązuje się dołoŝyć naleŝytej staranności, aby ewentualnie zaistniałe problemy techniczne usunąć. 5. Pytania i problemy naleŝy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela opiekuna. 12

13 6. W trakcie Gry wszyscy mają moŝliwość sprawdzenia statystyk dotyczących przebiegu Gry i korzystania z dodatkowych narzędzi komunikacyjnych zamieszczonych na stronie Gry. Organizatorzy SIGG 1. Organizatorem SIGG jest Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach - zmian niniejszego regulaminu. 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie najbliŝszej rodziny osób zatrudnionych u Organizatora oraz Administratora SIGG (Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz członków Rady i Zarządu Organizatora oraz Administratora SIGG. Przez członków najbliŝszej rodziny rozumie się: krewnych w linii prostej, powinowatych w linii prostej, rodzeństwo, małŝonków i dzieci rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małŝonków. W razie wątpliwości o wykluczeniu danej osoby z udziału w konkursie rozstrzyga Organizator. Regulamin kursu e-learningowego SIGG.EDU. PL Zasady ogólne Kto moŝe uczestniczyć w kursie e-learningowym 1. Kurs e-learningowy (Kurs) jest przeznaczony dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych. 2. Uczestnicy, którzy chcą korzystać zarówno z kursu e-learningowego, jak i SIGG powinni wypełnić tylko jeden formularz. Opiekun równieŝ wypełnia tylko jeden formularz, zgłaszając uczestników równocześnie do Kursu oraz do SIGG. Zgłoszenia Kurs e-learningowy rozpoczyna się: 15 października 2012 i trwa do 31 marca 2013 r. 1. Zgłoszenia do Kursu odbywają się w terminie od do r.. W tym czasie na stronach: https://sigg.gpw.com.pl zostanie udostępniony formularz rejestracyjny, który naleŝy wypełnić on-line. Zasady uczestnictwa w Kursie 1. Kurs składa się z trzech poziomów zróŝnicowanych pod względem szczegółowości tematyki i zawiera treści podstawowe oraz treści uzupełniające. 2. Uczestnik moŝe korzystać z treści w takim zakresie szczegółowości, w jakim interesuje go dane zagadnienie. 13

14 3. KaŜda lekcja zakończona jest quizem on-line. Quiz składa się z 7 pytań. Poprawna odpowiedź na 4 pytania zalicza quiz. Uczeń będzie mógł poprawić quiz, ale tylko, jeśli go nie zdał. Będzie miał na to 24 godziny od czasu pierwszego podejścia do quizu, z zastrzeŝeniem, Ŝe musi się zmieścić w ramach czasowych wyznaczonych na zdanie quizu. 4. Kurs kończy klasówka on-line, sprawdzająca znajomość wszystkich lekcji. Do realizacji klasówki on-line, w wyznaczonym okresie, zostaną dopuszczeni Ci uczestnicy Kursu, którzy zaliczą 8 z 10 quizów. 5. Quizy i klasówka on-line powinny być wypełnione samodzielnie przez uczestnika Kursu. 6. Uczestnik Kursu będzie miał dostęp do forum tematycznego, będzie mógł równieŝ poprzez odpowiednie pokoje na forum zadawać pytania swojemu koordynatorowi regionalnemu. 7. Wypowiedzi na forum nie mogą zawierać wulgaryzmów i wykraczać poza przyjęte normy obyczajowe. Złamanie tych reguł jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika. 8. Uczestnik, który złamie Regulamin Kursu, zostanie wykluczony z Kursu. 9. Pytania powstałe w trakcie trwania Kursu naleŝy kierować do właściwego koordynatora regionalnego poprzez forum Kursu bądź opiekuna metodycznego poprzez specjalny komunikator. Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) 1. Zaliczenie poszczególnych quizów sprawdzających wiedzę ze zrealizowanych lekcji będzie dawać uczestnikom kursu e-learningowego, biorącym jednocześnie udział w SIGG, dodatkowe wirtualne pieniądze, które zasilą portfele ich zespołów na zasadach określonych w pkt PoniewaŜ zespoły w SIGG mogą liczyć 3 lub 4 osoby, pod uwagę będzie brany tylko JEDEN: najlepszy wynik wśród kursantów w kaŝdym z zespołów. 3. Zasady przyznawania bonusów: a) Punkty dolicza się tylko w przypadku zaliczonego quizu. b) Za zaliczenie kaŝdego z 10 quizów uczestnik będzie dostawał odpowiednio: 0-3 pkt - quiz niezaliczony 4 pkt = 400 zł 5 pkt = 600 zł 6 pkt = 800 zł 7 pkt = 1000 zł 4. Za klasówkę on-line w module dotyczącym Kursu nie będą naliczane bonusy. 5. Maksymalna kwota, jaka moŝe zostać doliczona zespołom, to wirtualne zł (równowartość 10 bonusów o wartości 1000 zł w przypadku zaliczenia wszystkich quizów na maksymalną liczbę punktów). 6. Ramy czasowe na zaliczenie quizów: a) kaŝdy quiz będzie moŝna zaliczyć od środy do poniedziałku (do godz ) b) harmonogram quizów: Rozpoczęcie kursu 15 października 2012 Quiz 1 (Moduł 1) października 2012, godz Quiz 2 (Moduł 2) października 2012, godz Quiz 3 (Moduł 3) 31 października - 5 listopada 2012, godz

15 Quiz 4 (Moduł 4) 7-12 listopada 2012, godz Quiz 5 (Moduł 5) listopada 2012, godz Quiz 6 (Moduł 6) listopada 2012, godz Quiz 7 (Moduł 7) 28 listopada - 3 grudnia 2012, godz Quiz 8 (Moduł 8) 5-10 grudnia 2012, godz Quiz 9 (Moduł 9) grudnia 2012, godz Quiz 10 (Moduł 10) 2-7 stycznia 2013, godz Zakończenie kursu: 31 marca 2013 c) Termin klasówki on-line: stycznia Giełda Papierów Wartościowych będzie porównywać - uzyskane za zaliczenie poszczególnych quizów - wyniki poszczególnych kursantów w zespołach, do których naleŝą w SIGG, następnie automatycznie doliczy zespołom bonusy pienięŝne za liczbę punktów zdobytą przez kursanta z najwyŝszym wynikiem za dany quiz w danym zespole. 8. Wartość bonusów zespołów po zakończeniu kaŝdego modułu będzie zapamiętywana w bazie SIGG celem sumarycznego dodania wartości na starcie Gry podstawowej. 9. Zespołom, których członkowie zdobyli bonusy w postaci dodatkowych wirtualnych pieniędzy, suma bonusów uzbieranych z poszczególnych quizów zakończonych do dnia rozpoczęcia Gry zostanie dopisana jednorazowo, na starcie Gry podstawowej. Suma bonusów uzyskanych w quizach rozstrzygniętych po rozpoczęciu Gry zostanie dopisana po zakończeniu Gry i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych. Tym samym wpłynie na ostateczną klasyfikację w Grze Podstawowej SIGG. Zwycięzcy, nagrody 1. Trzy pierwsze osoby, które zdobędą największą liczbę punktów z klasówki sprawdzającej znajomość materiału, otrzymają nagrody. 2. W przypadku równej liczby punktów z klasówki o zajęciu nagradzanego miejsca zdecyduje dogrywka, która wyłoni zwycięzców. 3. Organizator zastrzega sobie prawo organizowania dodatkowych konkursów oraz przyznania nagród dodatkowych. 15

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OGÓLNOPOLSKA INTERNETOWA GRA INWESTYCYJNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Ogólnopolska Internetowa Gra Inwestycyjna, zwany dalej Konkursem, organizowany jest na

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo