POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OGÓLNOPOLSKA INTERNETOWA GRA INWESTYCYJNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Ogólnopolska Internetowa Gra Inwestycyjna, zwany dalej Konkursem, organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest Gra Internetowa przeprowadzana na rynku Forex oraz na rynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o rynku kapitałowym oraz walutowym. 2 ORGANIZATORZY 1. Organizatorem Głównym Konkursu jest Organizacja Studencka PANEUROPA Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 2. Współorganizatorami Konkursu są firmy: EFIX Polska (broker wprowadzający GFT Global Markets UK Ltd.) oraz SEAGULL.PL Sp. z o.o. 3. GFT UK dostarcza uczestnikom Konkursu platformę inwestycyjną DealBook 360. Firma EFIX Polska świadczy opiekę techniczną nad platformą DealBook 360 oraz wszelką pomoc techniczną uczestnikom Konkursu związaną z inwestowaniem na rynku Forex. Firma SEAGULL.PL zapewnia opiekę techniczną oraz pomoc w ramach inwestowania na GPW. 4. Organizator Główny i Współorganizatorzy zwani są dalej Organizatorami. 5. Wszelkie sprawy i problemy związane z Konkursem naleŝy kierować do: Organizacja Studencka PANEUROPA Akademii Ekonomicznej ul. 1 Maja 50, Katowice; telefon/fax: (32) KOMISJA KONKURSOWA 1. Organizatorzy Konkursu powołują Komisję Konkursową składającą się z czterech osób - dwóch przedstawicieli Organizatora Głównego i po jednym przedstawicielu Współorganizatorów. 2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności prawidłowym przebiegiem Konkursu, ogłaszaniem rankingów, listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów. 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wykluczeniu z Konkursu Uczestnika, który dokonał tychŝe naruszeń. 4. Komisja Konkursowa moŝe w kaŝdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu Konkursu bez podania przyczyny. 4 UCZESTNICY KONKURSU 1. W Konkursie mogą brać udział studenci polskich uczelni wyŝszych, niezaleŝnie od kierunku i roku studiów (wymagane będzie potwierdzenie statutu studenta). 2. Osoba spełniająca warunki zapisane w 4 ust. 1 oraz w 7 ust. 3 i 4 zwana będzie dalej Uczestnikiem. 3. Ilość Uczestników Konkursu jest nieograniczona. 4. W Konkursie Uczestnik moŝe posiadać tylko jedno wirtualne konto. 1

2 5 ZASADY KONKURSOWE Gra zostaje podzielona na dwa etapy: Etap pierwszy: 1. Uczestnik zakwalifikowany do Konkursu otrzymuje wirtualną kwotę PLN ( PLN na transakcje dokonywane na rynku Forex oraz PLN na GPW), którą to kwotę ma za zadanie odpowiednio ulokować i powiększyć. 2. Kwotę, o której mowa w ust.1 Uczestnik będzie inwestować we wszelkie instrumenty dostępne na platformie DealBook 360 oraz w akcje notowane w trybie ciągłym, a takŝe w kontrakty terminowe na indeksy Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 3. Wszystkie rozliczenia będą przeprowadzane na podstawie rzeczywistych notowań dostępnych na platformie DealBook 360 oraz notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Zadaniem konkursowym jest maksymalizacja zysku z inwestycji początkowego kapitału. Etap drugi: 1. W finale bierze udział dziesięciu Uczestników Gry, którzy w pierwszym etapie osiągnęli najwyŝsze stopy zwrotu z początkowego kapitału. 2. Uczestnik zakwalifikowany do finału otrzymuje wirtualną kwotę, stanowiącą równowartość kapitału zgromadzonego do końca pierwszego etapu, którą to kwotę ma za zadanie odpowiednio ulokować. 3. Kwotę, o której mowa w ust.2 Uczestnik będzie inwestować, podobnie jak w etapie pierwszym, we wszelkie dostępne instrumenty na platformie DealBook 360 oraz w akcje notowane w trybie ciągłym, a takŝe w kontrakty terminowe na indeksy Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 4. Wszystkie rozliczenia będą przeprowadzane na podstawie rzeczywistych notowań dostępnych na platformie DealBook 360 oraz notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Zadaniem konkursowym w drugim etapie jest maksymalizacja zysku z inwestycji początkowego kapitału. 6 KALENDARZ KONKURSU 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się w terminie: od 20 marca 2008r. (godz. 00:01) do 13 kwietnia 2008 r. (godz. 23:59). 2. Inauguracja Konkursu nastąpi 31 marca 2008 r. o godzinie 0:01 czasu polskiego. 3. Pierwsze transakcje będą mogły być dokonywane dopiero po godzinie wymienionej w ust Pierwszy etap Konkursu będzie trwał we wszystkie dni transakcyjne do 18 kwietnia 2008 r., do godziny Drugi etap odbędzie się dnia 23 kwietnia 2008 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 5. Wyniki oraz termin i sposób wręczania nagród ogłosi Komisja Konkursowa na stronie internetowej Organizatora Głównego: 7 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 1. Osoby chętne do wzięcia udziału w Konkursie dokonają zgłoszenia w okresie od 20 marca 2008r. (godz. 00:01) do 13 kwietnia 2008 r. (godz. 23:00). poprzez wypełnienie formularza na stronie W ww. formularzu naleŝy podać swoje dane osobowe, zgodne ze stanem faktycznym, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. 2. Do siedziby Organizatora Głównego naleŝy wysłać potwierdzenie statutu studenta wystawione przez dziekanat szkoły wyŝszej osoby zgłaszającej się, poprzez wskazanie jej roku studiów i przystawienie pieczęci szkoły. Akceptowane będą takŝe kserokopie legitymacji studenckiej z wyraźnym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz wyraźną pieczęcią szkoły. 2

3 3. Pismo przygotowane w sposób, o którym mowa w ust. 2 naleŝy przesłać listownie pod adres: Organizacja Studencka PANEUROPA Akademii Ekonomicznej w Katowicach ul.1 Maja 50, Katowice, z dopiskiem GRA INTERNETOWA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2008 r. Decyduje data stempla pocztowego. Formularz moŝna równieŝ przesłać faksem pod numer (32) W przypadku, gdy formularz nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust. 3, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu. 5. O zakwalifikowaniu Uczestnika do Konkursu decydują Organizatorzy. 6. Uczestnik zakwalifikowany do Konkursu otrzyma na adres podany przy wypełnianiu formularza, o którym mowa w ust.1, numer wirtualnego konta demo uprawniający do aktywnego uczestnictwa w Grze. Uczestnik zobowiązany jest z zachowaniem naleŝytej staranności chronić dane przed ujawnieniem. 7. Uczestnik moŝe tylko raz zarejestrować się do Konkursu. 8 ZASADY GRY ETAP PIERWSZY 1. Dostępne środki: a. Uczestnik zakwalifikowany do Konkursu otrzymuje wirtualny kapitał początkowy w postaci kwoty PLN. b. Środki te podzielone są na dwie równe części ( PLN na transakcje dokonywane na rynku Forex oraz PLN na GPW) i zdeponowane na dwóch wirtualnych, nieoprocentowanych rachunkach. Z pierwszego rachunku moŝna wykonywać wirtualne operacje na rynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, z drugiego rachunku na rynku Forex i kontraktach CFD. 2. Składanie zleceń z rachunku pierwszego, obsługującego wirtualne zlecenia na rynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych: a. Przedmiotem wirtualnych inwestycji są akcje notowane w trybie ciągłym, a takŝe kontrakty terminowe na indeksy Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. b. Uczestnik moŝe wykorzystywać moŝliwości składania zleceń z określonym limitem lub z opcją PKC (Po KaŜdej Cenie). c. Za kaŝdą dokonaną transakcję na rynku akcyjnym pobierana jest prowizja w wysokości 0,5% wartości. d. Za kaŝdą dokonaną transakcję na rynku kontraktów terminowych jest pobierana prowizja w wysokości 15zł od jednego kontraktu. 3. Składanie zleceń z rachunku drugiego, obsługującego wirtualne zlecenia na rynku Forex: a. Przedmiotem wirtualnych inwestycji są wszystkie instrumenty dostępne na platformie DealBook 360. b. Uczestnik moŝe wykorzystywać wszystkie moŝliwości składania zleceń jakie oferuje platforma DealBook 360. c. Uczestnicy dokonują transakcji na lotach o wartości d. Informacje przydatne przy dokonywaniu wyŝej wymienionych transakcji znajdują się w Kartach Informacyjnych pod adresami: - Specyfikacja kontraktów CFD - prowizje, dźwignia, jednostki handlu - Specyfikacja rynków Spot Forex - prowizje, dźwignia, jednostki handlu 4. Uczestnik nie moŝe dokonywać transferu pieniędzy pomiędzy rachunkami wymienionymi w ust. 1b. 5. Uczestnik moŝe otworzyć pozycję do wysokości salda na rachunku. 6. W przypadku, gdy Organizator Główny lub jeden ze Współorganizatorów stwierdzi, Ŝe transakcje dokonywane przez Uczestnika są niezgodne z treścią Regulaminu, Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu. Decyzje Komisji Konkursowej dotyczące wykluczenia Uczestnika mają charakter ostateczny. 3

4 7. Organizator i Współorganizatorzy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszystkich przypadkach działań Uczestników niezgodnych z Regulaminem. 8. Wirtualne konto Uczestnika prowadzone jest w PLN. 9. Stopy zwrotu Uczestników liczone są w PLN. 10. KaŜdy Uczestnik do godziny dnia 18 kwietnia 2008 r. musi, pod rygorem wykluczenia z Konkursu, zamknąć wszystkie wcześniej otwarte pozycje. 11. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani o szczegółach jego przebiegu w ciągu 48 godzin od zakończenia etapu pierwszego. 12. Uczestnik musi dokonać w pierwszym etapie co najmniej jednej transakcji na kaŝdej z platform. Uczestnicy, którzy do daty wymienionej w ust. 12 nie dokonają Ŝadnej transakcji, będą zdyskwalifikowani decyzją Organizatorów. 9 ZASADY GRY ETAP DRUGI (FINAŁ) 1. Finał odbędzie się 23 kwietnia 2008 r. od godziny 10:00 do godziny15:00 na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 2. KaŜdy Uczestnik, zakwalifikowany do drugiego etapu, musi być obecny osobiście w terminie i na terenie wyznaczonym powyŝej. W przypadku, gdy Uczestnik nie przybędzie osobiście, zostaje wykluczony z rankingu ogólnego. 3. Dostępne środki: a. Uczestnik zakwalifikowany do finału otrzymuje wirtualny kapitał początkowy w wysokości kwoty uzyskanej w pierwszym etapie Konkursu. b. Środki zdeponowane na wirtualnym rachunku pienięŝnym nie są oprocentowane. 4. Składanie zleceń podlega zasadom identycznym, jak te opisane w 8 ust. 2 i W trakcie finału składy i zawartość portfeli Uczestników Gry będą jawne. 10 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 1. W trakcie trwania Konkursu, Organizator Główny na stronie internetowej będzie publikować ranking najlepszych Uczestników. 2. Na zakończenie Konkursu Organizator Główny na stronie internetowej opublikuje obszerną relację z przebiegu Konkursu. 11 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 1. Na zakończenie pierwszego etapu Gry Komisja Konkursowa, na podstawie wartości portfeli, wytypuje dziesięciu Uczestników, którzy przechodzą do drugiego etapu. 2. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który w momencie zakończenia drugiego etapu, po rozliczeniu wszystkich pozycji, będzie posiadał największą wartość portfela. Jeśli kilku Uczestników uzyska taką samą wartość portfela, o miejscu zajętym w rankingu decyduje większa ilość zawartych przez Uczestnika transakcji. W przypadku takiej samej liczby transakcji, wyŝej w rankingu znajduje się Uczestnik, który później zawarł pierwszą transakcję. 3. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej 4

5 12 NAGRODY 1. W Konkursie przyznawane są nagrody, których dokładny opis znajduje się stronie internetowej 2. Organizatorzy dopuszczają moŝliwość wprowadzenia dodatkowych nagród, aczkolwiek nie przewidują nagród równorzędnych. 3. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pienięŝny. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród na inne, o takiej samej lub zbliŝonej wartości bez podania przyczyny. 13 REKLAMACJE 1. Reklamacje, co do wyniku Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora Głównego podany w niniejszym Regulaminie w terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu oraz numer rachunku demonstracyjnego, jak równieŝ dokładny opis reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 10 dni od dnia doręczenia reklamacji. 4. Firma EEIX Polska ma 36 godzin od chwili otrzymania informacji o pojawieniu się reklamacji od Organizatora Głównego na przekazanie mu swojej opinii na temat tej reklamacji. 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiąŝąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator Główny ma prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób na stronie na co zwycięzcy wyraŝają zgodę. 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uniewaŝnienia Konkursu w kaŝdym czasie. 3. Zgłoszenie swego udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu. 4. Regulamin ten dostępny jest w siedzibie Organizatora Głównego oraz na stronie 5

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs karaoke - Mam tę Moc

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs karaoke - Mam tę Moc REGULAMIN KONKURSU Konkurs karaoke - Mam tę Moc w CH Blue City Warszawa dnia 31.05.2015r. 1. ORGANIZATOR, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu Karaoke Mam tę moc w Centrum Handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo