SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7

2 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma Obrotu). Głównym celem wprowadzenia Uniwersalnej Platformy Obrotu jest konieczność unowocześnienia systemu transakcyjnego. Powszechność oraz potencjał UTP, w szczególności umożliwienie handlu algorytmicznego, są czynnikami, które powinny przełożyć się na większą liczbę zleceń i w konsekwencji większą płynność obrotu. Z punktu widzenia Klienta najistotniejsza zmiana dotyczy sposobu realizacji zleceń. Niektóre typy zleceń (np. PCRO Po Cenie Rynkowej na Otwarcie) przestaną istnieć, w przypadku innych (np. PKC Po Każdej Cenie), zmieni się sposób ich obsługi. Wprowadzone zostaną także nowe typy zleceń m.in. PEG (Zlecenie ze zmiennym limitem ceny). Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem, który w praktyczny sposób przedstawia zmiany związane z wprowadzeniem nowego systemu. Zawiera on obrazki z Systemu Bankowości Internetowej oraz przykładowe arkusze zleceń. Mamy nadzieję, że materiał ten ułatwi korzystanie z rachunku maklerskiego w nowej rzeczywistości systemu UTP. 1. Rodzaje zleceń (pole Typ ceny) Zlecenie z limitem (Z limitem) to obecnie podstawowy i najczęściej wykorzystywany typ zlecenia. Określa maksymalną cenę, po jakiej inwestor skłonny jest nabyć dany instrument finansowy (zlecenie kupna) lub minimalną cenę, po jakiej skłonny jest zbyć dany instrument finansowy (zlecenie sprzedaży). Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) zlecenie jest realizowane po najbardziej atrakcyjnych cenach dostępnych po przeciwnej stronie arkusza. Może być realizowane w kilku transakcjach po różnych cenach. Inwestor składając zlecenie nie ma możliwości kontrolowania kursu realizacji transakcji. Zlecenie ma taki sam priorytet realizacji, jak zlecenie typu PCR (Po Cenie Rynkowej) i może być składane w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem, a także w fazie notowań ciągłych. UWAGA! W czasie notowań ciągłych zlecenie typu PKC może zostać złożone nawet w sytuacji, gdy w arkuszu nie ma innych zleceń. Cześć zlecenia niezrealizowana na fixingach pozostaje w arkuszach nadal, jako PKC. Przykład 1: 1. Arkusz w chwili wyjściowej: Z limitem Z limitem 3 2. Do arkusza zleceń wchodzi zlecenie numer 4 kupno 100 akcji PKC. Zlecenie realizuje się częściowo, zawierane są transakcje: zlecenie numer 4 ze zleceniem numer 2, kurs 104, wolumen 35 zlecenie numer 4 ze zleceniem numer 3, kurs 105, wolumen 50 Po zawarciu tych transakcji, arkusz prezentuje się następująco: 2/7

3 4 PKC Niezrealizowana część zlecenia oczekuje w arkuszu, następnie do arkusza wchodzi zlecenie numer 5 sprzedaży 50 sztuk z limitem 108. Zawierane są transakcje: zlecenie numer 5 ze zleceniem numer 4, kurs 108, wolumen 15 Niezrealizowana część oczekuje w arkuszu: Z limitem 5 Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) zlecenie to zastępuje dotychczasowe zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) oraz PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie). Zlecenie to może być składane w fazie notowań ciągłych, przed otwarciem oraz przed zamknięciem. W fazie notowań ciągłych zlecenie PCR realizowane jest po najbardziej atrakcyjnej cenie zlecenia oczekującego po drugiej stronie arkusza zleceń. W przypadku częściowej realizacji zlecenia PCR, niezrealizowana część zlecenia zmienia się w zlecenie typu Z limitem. Limit ceny tego zlecenia jest tożsamy z kursem, po jakim została zawarta ostatnia transakcja. Jeżeli w chwili przyjęcia zlecenia typu PCR w arkuszu zleceń jedynym zleceniem po drugiej stronie arkusza jest zlecenie typu PKC (Po Każdej Cenie), zlecenie PCR zostaje zrealizowane po kursie ostatniej transakcji zawartej w tym dniu. W przypadku braku takiej transakcji zlecenie realizuje się po ostatnim znanym kursie zamknięcia. Zlecenia typu PCR mają taki sam priorytet realizacji, jak PKC. Tak samo jak zlecenia PKC mają również najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę. W sytuacji, gdy w arkuszu zleceń figurują niezrealizowane zlecenia PKC i PCR realizacje zleceń wyznacza priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza zleceń. W momencie złożenia zlecenia w fazie notowań ciągłych po drugiej stronie arkusza musi oczekiwać przynajmniej jedno zlecenie. W innym wypadku zlecenie PCR zostanie odrzucone. Modyfikacja zlecenia PCR na zlecenie PKC w fazie przed otwarciem nie wpływa na utratę priorytetu czasu zlecenia w arkuszu zleceń. Przykład 2: 1. Arkusz w chwili wyjściowej: Z limitem Z limitem 3 2. Do arkusza zleceń wchodzi zlecenie numer 4 kupna 50 akcji PCR. Zlecenie realizuje się częściowo, zawarta zostaje transakcja: zlecenie numer 4 ze zleceniem numer 2, kurs 104, wolumen Niezrealizowana część pozostaje, jako zlecenie z limitem równym kursowi zawarcia transakcji: 4 Z limitem Z limitem 3 Zlecenie PEG jest nowym typem zlecenia. Charakteryzuje się limitem powiązanym z kursem referencyjnym. Kurs referencyjny dla zlecenia typu PEG to limit najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza, co zlecenie PEG (tzw. primary PEG). Limit zlecenia PEG charakteryzuje się ciągłą aktualizacją. Ponadto są one specjalnie oznaczane w arkuszu zleceń charakterystycznym skrótem PEG obok wartości liczbowych. 3/7

4 W czasie składania zlecenia PEG istnieje możliwość zdefiniowania jego limitu: Limit maksymalny wykorzystywany dla zleceń kupna (tzw. Ceiling). Limit minimalny wykorzystywany dla zleceń sprzedaży (tzw. Floor). W momencie jego przekroczenia limit zlecenia PEG przestaje być automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Aktualizacja jest wznawiana w momencie, gdy limit najlepszego zlecenia kupna (sprzedaży) spadnie poniżej (wzrośnie powyżej) maksymalnej (minimalnej) wartości limitu. Jeśli poziom limitu maksymalnego/minimalnego zostanie osiągnięty natychmiast po wprowadzeniu zlecenia, zlecenie PEG będzie wyświetlane w arkuszu z limitem Floor/Ceiling. Zaletą tego zlecenia jest fakt, że zabezpiecza inwestora przed zakupem instrumentu finansowego po zbyt wysokiej cenie poprzez określenie wartości w polu Ceiling lub przed sprzedażą po zbyt niskiej cenie, którą inwestor określi w polu Floor. Zlecenie typu PEG nie może występować w arkuszu i jest automatycznie odrzucane w następujących sytuacjach: podczas notowań ciągłych, jeśli brak jest zleceń z limitem po odpowiedniej stronie arkusza, z której pobierany jest kurs referencyjny, w fazie przed otwarciem, w trakcie dogrywki oraz podczas zawieszenia instrumentu. Warto zaznaczyć, iż po każdej aktualizacji ceny zlecenie typu PEG traci swój priorytet. Zlecenia PEG nie mogą być łączone z następującymi warunkami: Wmin (Wielkość minimalna), WUJ (Wielkość Ujawniona), Ważne na zamknięcie, Ważne na najbliższy fixing. Przykład 3: 1. Arkusz w chwili wyjściowej: Z limitem 3 2. Do arkusza zleceń wchodzi zlecenie kupna 10 akcji PEG (Ceiling 102). Zlecenie otrzymuje limit najlepszego zlecenia z limitem po stronie kupna, czyli 100: Z limitem 3 4 PEG /7

5 3. Do arkusza wchodzi zlecenie kupna 20 sztuk z limitem 102: 5 Z limitem Z limitem 3 4 PEG Następuje aktualizacja limitu zlecenia PEG wartością najlepszego zlecenia po stronie kupna. Mamy 10 sztuk po 102. UWAGA: Skutkiem zmiany limitu jest utrata priorytetu zlecenia PEG. Arkusz będzie się prezentował następująco: 5 Z limitem Z limitem 3 6 PEG Do arkusza wchodzi zlecenie kupna 10 sztuk z limitem Z limitem Z limitem 3 5 Z limitem PEG Podczas aktualizacji zleceń PEG, limit zlecenia PEG nie jest aktualizowany, ponieważ spowodowałoby to przekroczenia ustawionego poziomu Ceiling (102). Zlecenie PEG nie traci priorytetu. 7 Z limitem Z limitem 3 5 Z limitem PEG Do arkusza zostało dodane zlecenie sprzedaży 35 sztuk akcji PKC (zlecenie numer 8). Zawierane są następujące transakcje: zlecenie numer 8 ze zleceniem numer 7: kurs 103, wolumen 10 zlecenie numer 8 ze zleceniem numer 5: kurs 102, wolumen 20 zlecenie numer 8 ze zleceniem numer 6: kurs 102, wolumen 5 7 Z limitem Z limitem 3 5 Z limitem PEG /7

6 Limit zlecenia PEG jest aktualizowany limitem najlepszego zlecenia po stronie kupna, czyli 100. Skutkiem aktualizacji limitu jest utrata priorytetu zlecenia PEG Z limitem 3 9 PEG Zlecenia 1 i 2 są ręcznie anulowane przez inwestora. 9 PEG Z limitem 3 W chwili aktualizacji zleceń PEG niezrealizowana część zlecenia PEG jest usuwana z arkusza, ponieważ w arkuszu nie ma zlecenia z limitem po stronie kupna Z limitem 3 2. Ważność zleceń (pole Ważność) Ważne na dzień bieżący (Dzień) zlecenie jest ważne nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na giełdę. Ważne do oznaczonego dnia (Do dnia) zlecenie ważne jest do dnia oznaczonego, jako data ważności zlecenia, jednak nie dłużej niż 365 dni Ważne na czas nieoznaczony (DOM) zlecenie ważne bezterminowo, jednak nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na giełdę. Ważne do określonego czasu (Do czasu) - zlecenia z tym typem ważności są aktywne przez okres zdefiniowany przez składającego zlecenie. Czas wygaśnięcia dotyczy bieżącego dnia sesyjnego. Ważność określa się z dokładnością do sekundy. 6/7

7 Ważne na zamknięcie (Zamknięcie) zlecenie takie będzie aktywne jedynie na najbliższym zamknięciu. Zlecenie to można składać w dowolnej fazie sesji giełdowej. Niezrealizowana część jest usuwana automatycznie po zakończeniu fixingu na zamknięcie. Realizacja zleceń następuje zgodnie z kolejnością przyjęcia do systemu transakcyjnego. Nie należy tego mylić z momentem ujawnienia zlecenia w arkuszu. Ważne na fixing (Fixing) - zlecenie jest aktywne do najbliższego fixingu (otwarcia, zamknięcia, bądź odwieszenia instrumentu). Zlecenia z tym parametrem można składać w każdej fazie sesji, a niezrealizowana część zlecenia jest zawsze usuwana po zakończeniu fixingu. Realizacja zleceń następuje zgodnie z kolejnością przyjęcia do systemu transakcyjnego. Nie należy tego mylić z momentem ujawnienia zlecenia w arkuszu. Wykonaj i Anuluj (WIA) - zlecenie traci ważność po pierwszym wykonaniu. Zlecenia WIA nie są przyjmowane w fazie przed otwarciem. Warunek wielkości ujawnionej nie jest dozwolony dla tego typu zlecenia. Wykonaj lub Anuluj (WLA) po złożeniu takiego zlecenia musi być ono zrealizowane w całości. Brak możliwości realizacji powoduje jego unieważnienie. Zlecenia WLA nie są przyjmowane w fazie przed otwarciem. Warunek wielkości ujawnionej nie jest dozwolony dla tego typu zlecenia 3. Pozostałe różnice Sposób aktywacji zleceń w fazie przed otwarciem Zlecenie typu Stop, czyli zlecenie z limitem aktywacji nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu teoretycznego kursu otwarcia (TKO) oraz teoretycznego wolumenu otwarcia, nie jest ono również uwzględniane przy zawieraniu transakcji na otwarciu. Gdy w wyniku realizacji zlecenia typu Stop zostaną aktywowane kolejne zlecenia typu Stop znajdujące się w arkuszu, to: zostaną one dodane na koniec istniejącej kolejki, zostaną one przetworzone według priorytetu kursu aktywacji, w ramach jednakowego kursu aktywacji, zostaną one przetworzone wedle priorytetu czasu złożenia zlecenia. Zlecenia z wielkością ujawnioną (WUJ): minimalna wielkość ujawniona to 10 sztuk (w systemie Warset było to 100), teoretyczny wolumen otwarcia uwzględnia tylko wolumen ujawniony, zlecenia z wielkością ujawnioną można składać jedynie w fazie notowań ciągłych i fazie przed otwarciem. Zasady przeprowadzania dogrywki transakcje w fazie dogrywki można zawierać po kursie ostatniej transakcji. Dotyczy to zarówno notowań ciągłych, jak i jednolitych. UWAGA! Oznacza to, że nie jest konieczne ustalenie kursu zamknięcia. System animatora rynku (SAR) system przeznaczony do notowań tych instrumentów, dla których będzie istniał obowiązek posiadania animatora np. warranty, instrumenty strukturyzowane. Dany instrument może posiadać tylko jednego animatora. W przypadku takich instrumentów nie występują widełki statyczne i dynamiczne, a brak kwotowań ze strony animatora zawiesza kurs instrumentu. 7/7

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 2 kwietnia 2012 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE

Teraz wiesz i inwestujesz ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE Poznanie i zrozumienie reguł obrotu giełdowego jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na giełdzie, a zwłaszcza, jeŝeli Inwestor działa samodzielnie (np.inwestując

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r.

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ Gra podstawowa: 10.10.2008 r. 16.01.2009 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. Data utworzenia dokumentu: 28.sierpnia 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r.

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r. REGULAMIN projektu Rekiny przedsiębiorczości, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INWESTOWANIA

WSTĘP DO INWESTOWANIA WSTĘP DO INWESTOWANIA -RYNEK KAPITAŁOWY I ISTOTA INWESTYCJI -INWESTYCJE GIEŁDOWE A INNE FORMY LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI -JAK ZAŁOŻYĆ RACHUNEK MAKLERSKI I JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIEGO BROKERA -GPW - SESJA GIEŁDOWA

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Miasto, dd.mm.rrrrr. 2 Jak jest zorganizowany rynek kapitałowy i istota inwestycji? Aktywa realne Są to na ogół aktywa materialne, chociaż zaliczyć do nich

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA FINANSOWA 1 (wersja robocza)

INŻYNIERIA FINANSOWA 1 (wersja robocza) INŻYNIERIA FINANSOWA 1 (wersja robocza) Jan Sładkowski Institute of Physics, University of Silesia, Uniwersytecka 4, Pl 40007 Katowice, Poland e-mail: sladk@us.edu.pl 1 Copyright c 2007 by Jan Sładkowski

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest Starter Pack?

Dla kogo jest Starter Pack? STARTER PACK FUTURES MASTERS 1 Dla kogo jest Starter Pack? Pigułka edukacyjna przygotowana została dla osób zainteresowanych inwestowaniem w giełdowe kontrakty terminowe, szczególnie tych, biorących udział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Organizatorzy

REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Organizatorzy REGULAMIN XI EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Organizatorzy Projekt organizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Wszelkie wątpliwości

Bardziej szczegółowo