Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW Na podstawie 178 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1 W Uchwale Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (z późn. zm.), w 7 wyrazy do dnia 30 czerwca 2016 r. zastępuje się wyrazami do dnia 30 czerwca 2017 r.. 2 Tekst jednolity Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy, uwzględniający zmianę, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, oraz Załącznika do tej Uchwały (z uwzględnieniem zmian przyjętych Uchwałą Nr 138/2016 Zarządu Giełdy z dnia 15 lutego 2016 r.), stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik do Uchwały Nr 582/2016 Zarządu Giełdy z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 622/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (tekst jednolity) Na podstawie 178 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1 Obniża się stawki opłat, o których mowa w pkt i pkt 3.3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy dla akcji, praw do akcji, praw poboru oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF - z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu cross - w ten sposób, że stawki te wynoszą: 1) dla akcji z indeksu WIG20 oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF na indeks WIG20: Opłata stała od zlecenia 0,05 zł Opłata od wartości zlecenia 0,0087% Łącznie od zlecenia nie więcej niż 260 zł 2) dla pozostałych akcji i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF oraz dla praw do akcji i praw poboru: Opłata stała od zlecenia 0,05 zł Opłata od wartości zlecenia 0,0051% Łącznie od zlecenia nie więcej niż 155 zł - 1 -

3 2 1. Obniża się stawki opłat, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy dla kontraktów terminowych oraz dla opcji z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu cross - w ten sposób, że stawki te wynoszą: 1) dla kontraktów terminowych: Opłata stała od kontraktu: kontrakty na indeksy giełdowe kontrakty na akcje kontrakty na kursy walut kontrakty na obligacje kontrakty na stawki WIBOR 0,80 zł 0,15 zł 0,04 zł 0 zł 0 zł 2) dla opcji: Opłata od wartości transakcji opcjami oraz opłata minimalna i maksymalna od jednej opcji: % wartości transakcji min. od jednej opcji maks. od jednej opcji opcje na indeksy 0,25% 0,10 zł 0,60 zł opcje na akcje 0,25% 0,02 zł 0,12 zł 3 Prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, o której mowa odpowiednio w 1 lub 2, przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym wymogi określone w przepisach niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały, na warunkach i w granicach określonych w tych przepisach, po uprzednim zakwalifikowaniu danego podmiotu do udziału w danej obniżce opłat, na podstawie decyzji Zarządu Giełdy lub decyzji upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy. Decyzję o odmowie zakwalifikowania podejmuje Zarząd Giełdy

4 4 Zarząd Giełdy może postanowić o zaprzestaniu stosowania do obrotu dokonywanego na rachunek danego podmiotu, obniżonych stawek opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w 1 lub 2, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały. 5 Decyzje Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy w zakresie wynikającym z przepisów 3 lub 4 są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 6 W zakresie wynikającym ze stosowania przepisów niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały, Giełda może podejmować działania mające na celu weryfikację spełniania przez dany podmiot warunków udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, o której mowa odpowiednio w 1 lub 2, a także przestrzegania zasad udziału w tej obniżce. W tym celu Giełda może żądać w szczególności przekazania przez podmiot ubiegający się o prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych albo przez podmiot, któremu takie prawo zostało uprzednio przyznane, określonych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. 7 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w odniesieniu do obrotu dokonywanego w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej

5 Załącznik do Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. (z późn. zm.) Szczegółowe warunki udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS (tekst jednolity) 1. Podmioty uprawnione do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych 1.1. Podmiotami bezpośrednio uprawnionymi do korzystania z obniżonych stawek opłat giełdowych na podstawie odpowiednio 1 lub 2 niniejszej uchwały (zwanej dalej Uchwałą ), są członkowie giełdy dokonujący obrotu na rachunek klienta instrumentami finansowymi objętymi daną obniżką, przy czym prawo to przysługuje im na warunkach i w granicach wynikających z postanowień Uchwały i niniejszego załącznika Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego załącznika, w szczególności przepisów pkt 4, obniżone stawki opłat giełdowych mogą być stosowane wyłącznie do obrotu dokonywanego przez członka giełdy na rachunek klienta, który uzyskał prawo do udziału w danej promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych, o ile: a) klient ten jest funduszem inwestycyjnym; b) wobec tego funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych nim zarządzającego nie toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie o podobnym charakterze Ten sam fundusz nie może brać udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych za pośrednictwem więcej niż jednego członka giełdy Członek giełdy przekazuje Giełdzie formularze rejestracyjne wyłącznie tych swoich klientów (funduszy), na rachunek których mają być zawierane - 1 -

6 transakcje objęte promocyjną obniżką opłat giełdowych na podstawie 1 lub 2 Uchwały, którzy spełniają w jego ocenie warunki określone w Uchwale i niniejszym załączniku. Klienci członka giełdy, którzy w ocenie tego członka giełdy spełniają wskazane warunki, zwani są dalej kwalifikowanymi klientami. 2. Ubieganie się o prawo udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych 2.1. Warunkiem ubiegania się o prawo do udziału w promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych na podstawie odpowiednio 1 lub 2 Uchwały jest: 1) wypełnienie przez członka giełdy i jego kwalifikowanego klienta (fundusz), jak również przez depozytariusza funduszu i podmioty uczestniczące odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu, odpowiedniego formularza rejestracyjnego (zgodnego ze wzorem określonym przez Giełdę), to jest: a) formularza rejestracyjnego dla rynku kasowego - w przypadku zamiaru korzystania z obniżki opłat określonej w 1 Uchwały, lub b) formularza rejestracyjnego dla rynku terminowego - w przypadku zamiaru korzystania z obniżki opłat określonej w 2 Uchwały, 2) przekazanie Giełdzie, przez członka giełdy, oryginału wypełnionego formularza, 3) wpłacenie przez członka giełdy, w związku ze zgłoszeniem udziału jego kwalifikowanego klienta w obniżce opłat, zabezpieczenia w wysokości zł (od każdego zgłoszonego klienta) osobno za zgłoszenie do udziału w obniżce określonej w 1 Uchwały i osobno za zgłoszenie do udziału w obniżce określonej w 2 Uchwały); 4) przekazanie Giełdzie kopii dowodu wpłaty odpowiednich zabezpieczeń (wraz z odpowiednimi formularzami rejestracyjnymi) Zabezpieczenie wpłaca się na wskazane konto Giełdy. Zabezpieczenie to nie podlega oprocentowaniu. Do zabezpieczenia tego nie stosuje się przepisów dotyczących depozytu zabezpieczającego, depozytu nieprawidłowego, umowy przechowania lub innych przepisów o podobnym zakresie

7 2.3. Z zastrzeżeniem pkt 2.4 i 2.5, w terminie 30 dni po upływie okresu obowiązywania Uchwały zabezpieczenie podlega zwrotowi na rachunek członka giełdy, który je wpłacił Zabezpieczenie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy dany fundusz nie uzyskał prawa do udziału w danej obniżce, zgodnie z przepisami 3 Uchwały i pkt 3 niniejszego załącznika. W takim przypadku odpowiednie zabezpieczenie podlega zwrotowi na rachunek członka giełdy, który je wpłacił, w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji odmownej Zabezpieczenie nie podlega zwrotowi w przypadku: 1) pozbawienia danego funduszu lub właściwego członka giełdy prawa do dalszego udziału w danej obniżce (odpowiednio w obniżce określonej w 1 lub 2 Uchwały), zgodnie z postanowieniami 4 Uchwały i pkt niniejszego załącznika, 2) rezygnacji przez dany fundusz, w okresie obowiązywania Uchwały, z udziału w danej obniżce (odpowiednio w obniżce określonej w 1 lub 2 Uchwały), zgodnie z postanowieniami pkt 5.5 niniejszego załącznika, 3) wygaśnięcia prawa danego funduszu do dalszego udziału w danej obniżce (odpowiednio w obniżce określonej w 1 lub 2 Uchwały), w przypadkach określonych w pkt 4.11 niniejszego załącznika. 3. Kwalifikacja do udziału w promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych 3.1. Prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, o której mowa odpowiednio w 1 lub 2 Uchwały, przysługuje wyłącznie funduszom inwestycyjnym spełniającym wymogi określone w przepisach Uchwały i niniejszego załącznika, na warunkach i w granicach określonych w tych przepisach, pod warunkiem uprzedniego zakwalifikowania danego funduszu do udziału w danej obniżce na podstawie decyzji Zarządu Giełdy lub decyzji upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy Zarząd Giełdy może nie wyrazić zgody na udział danego funduszu w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, w szczególności jeżeli: - 3 -

8 1) dany fundusz nie spełnia warunków określonych w niniejszym załączniku lub w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich spełniania, 2) uzna, że stosowanie obniżonych stawek opłat giełdowych do obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu zagrażałoby interesom Giełdy lub bezpieczeństwu obrotu giełdowego Przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 3.1 lub 3.2, Giełda może wezwać fundusz lub właściwego członka giełdy do złożenia odpowiednich wyjaśnień, informacji lub dokumentów Decyzja Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy, o której mowa w pkt 3.1 albo 3.2, podlega przekazaniu do wiadomości członka giełdy i właściwego funduszu, jak również do wiadomości depozytariusza funduszu i podmiotów uczestniczących odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu (wskazanych w formularzu rejestracyjnym). Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 4. Szczegółowe zasady korzystania z obniżonych stawek opłat giełdowych 4.1. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w 1 lub 2 Uchwały, stosowane są wyłącznie do zleceń maklerskich składanych przez członka giełdy na rachunek funduszu uprawnionego do udziału w danej promocyjnej obniżce opłat Obniżone stawki opłat stosuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu przez właściwego członka giełdy decyzji Zarządu Giełdy, lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy, przyznającej prawo do udziału w danej obniżce opłat giełdowych. Wymóg szczególnego oznaczania zleceń maklerskich 4.3. Obniżone stawki opłat stosuje się wyłącznie do zleceń maklerskich, które zostały prawidłowo oznaczone przez członka giełdy składającego dane zlecenia - 4 -

9 na rachunek uprawnionego funduszu, w sposób i na zasadach uzgodnionych z Giełdą W przypadku naruszenia zasad prawidłowego oznaczania zleceń maklerskich, o których mowa w pkt 4.3, Zarząd Giełdy może podjąć decyzję o zaprzestaniu dalszego stosowania do obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu obniżonych stawek opłat giełdowych, zgodnie z postanowieniami pkt 5.1 niniejszego załącznika. Warunek minimalnej wartości, minimalnego wolumenu oraz minimalnego poziomu Velocity 4.5. Z zastrzeżeniem pkt obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w 1 Uchwały, stosuje się jeżeli średnia wartość zleceń maklerskich instrumentami finansowymi, o których mowa w 1 Uchwały, zrealizowanych na rachunek danego funduszu (na podstawie zleceń oznaczonych danym znacznikiem) wynosiła w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 mln zł/sesję Z zastrzeżeniem pkt 4.10, obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w 2 Uchwały, stosuje się jeżeli średni wolumen kontraktów terminowych i opcji, o których mowa w 2 Uchwały, zrealizowany na rachunek danego funduszu (na podstawie zleceń oznaczonych danym znacznikiem) wynosił w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 150 sztuk/sesję Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w 1 Uchwały, stosuje się jeżeli wskaźnik Velocity, liczony jako: stosunek wartości obrotu ogółem instrumentami finansowymi, o których mowa w 1 Uchwały, dokonanego na rachunek danego funduszu w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, za który pobierana jest dana opłata giełdowa, do sumy wartości aktywów netto tego funduszu ustalonych na ostatni dzień każdego z tych trzech miesięcy - wynosił co najmniej 200%

10 4.8. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w 2 Uchwały, stosuje się jeżeli wskaźnik Velocity, liczony jako: stosunek wartości obrotu ogółem instrumentami finansowymi, o których mowa w 2 Uchwały, dokonanego na rachunek danego funduszu w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, za który pobierana jest dana opłata giełdowa, do sumy wartości aktywów netto tego funduszu ustalonych na ostatni dzień każdego z tych trzech miesięcy - wynosił co najmniej 200% W przypadku uczestnictwa funduszu zarówno w obniżce opłat giełdowych, o której mowa w 1, jak i w obniżce określonej w 2 Uchwały, obniżone stawki opłat giełdowych stosuje się jeżeli wskaźnik Velocity, liczony jako: stosunek sumy wartości obrotu ogółem instrumentami finansowymi, o których mowa w 1 Uchwały i wartości obrotu ogółem instrumentami finansowymi, o których mowa w 2 Uchwały, dokonanego na rachunek danego funduszu w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, za który pobierane są dane opłaty giełdowe, do sumy wartości aktywów netto tego funduszu ustalonych na ostatni dzień każdego z tych trzech miesięcy - wynosił co najmniej 200% Warunek, o którym mowa odpowiednio w pkt 4.5 albo 4.6, nie obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące udziału danego funduszu po raz pierwszy w danej promocyjnej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio na podstawie 1 lub 2 Uchwały). Zwolnienie to stosuje się do opłat pobieranych od obrotu dokonywanego na rachunek tego samego funduszu wyłącznie jeden raz w okresie trwania promocyjnej obniżki opłat giełdowych na podstawie niniejszej uchwały Jeżeli po upływie okresu wynikającego z pkt 4.10 warunek, o którym mowa odpowiednio w pkt 4.5 albo 4.6 nie jest spełniony, prawo do udziału danego funduszu w danej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio na podstawie 1 lub 2 Uchwały) wygasa. Prawo to wygasa z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunek obowiązujący na danym rynku nie został spełniony. Informacja o tym podlega przekazaniu do wiadomości członka giełdy i właściwego funduszu, jak również do wiadomości depozytariusza funduszu i podmiotów uczestniczących odpowiednio w rozliczaniu - 6 -

11 lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu (wskazanych w formularzu rejestracyjnym) Warunki, o których mowa odpowiednio w pkt 4.7, 4.8 albo 4.9, obowiązują od pierwszego miesiąca udziału danego funduszu w danej promocyjnej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio na podstawie 1 lub 2 Uchwały) Wartość zleceń maklerskich lub wolumen kontraktów terminowych i opcji, zrealizowany na danej sesji na rachunek uprawnionych funduszy, klientów danego członka giełdy, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nie podlega sumowaniu Średnie wartości/wolumeny obrotów, o których mowa powyżej, obliczane są przez Giełdę bez uwzględnienia transakcji pakietowych, transakcji typu cross i transakcji odkupu i odsprzedaży Wartość obrotu kontraktami terminowymi i opcjami, o których mowa w 2 Uchwały, dla potrzeb obliczenia wskaźnika Velocity oblicza się według poniższych wzorów: 1) dla kontraktów terminowych : k * w * m gdzie: k kurs transakcji kontraktami, w wolumen kontraktów w transakcji, m mnożnik w kontrakcie. 2) dla opcji : WIG20 * w * m * delta gdzie: WIG20 - wartość zamknięcia indeksu WIG20 z danego dnia sesyjnego, w wolumen obrotu daną serią opcji w danym dniu, m mnożnik w opcji (10 zł), delta wartość bezwzględna współczynnika delta określonego przez GPW (wg metodologii GPW) dla danej serii opcji (współczynnik jest określany po zakończeniu sesji giełdowej**); (** w dniu wygaśnięcia uwzględniana jest delta z dnia poprzedniego)

12 4.16. Informację o wartości aktywów netto funduszu na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego przekazuje Giełdzie uprawniony fundusz, w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, którego dotyczy ta informacja. 5. Wyłączenie z udziału w promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych 5.1. Zarząd Giełdy może postanowić o zaprzestaniu stosowania do obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu obniżonych stawek opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w 1 lub 2 Uchwały, jeżeli: 1) fundusz lub członek giełdy dokonujący obrotu na rachunek tego funduszu przestał spełniać warunki udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych określone w Uchwale lub niniejszym załączniku lub nie przestrzega zasad działania i zobowiązań dotyczących jego udziału w programie HVF przyjętych we właściwym formularzu rejestracyjnym lub w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich spełniania/przestrzegania, 2) depozytariusz funduszu lub podmiot uczestniczący odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek danego funduszu nie przestrzega zasad działania i zobowiązań dotyczących jego udziału w programie HVF przyjętych we właściwym formularzu rejestracyjnym lub w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich przestrzegania, 3) członek giełdy dokonujący obrotu na rachunek danego funduszu został zawieszony albo wykluczony z działania na giełdzie, 4) wobec danego funduszu zostało wszczęte postępowanie administracyjne lub karne w związku z naruszeniem przepisów obowiązujących na rynku kapitałowym, 5) Zarząd Giełdy uzna, że dalsze stosowanie obniżonych stawek opłat giełdowych do obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu zagrażałoby interesom Giełdy lub bezpieczeństwu obrotu giełdowego Zarząd Giełdy przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 5.1, może wezwać właściwego członka giełdy lub fundusz do złożenia odpowiednich wyjaśnień, informacji lub dokumentów

13 5.3. Zarząd Giełdy przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 5.1, może wezwać właściwego członka giełdy do złożenia odpowiednich wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących przestrzegania zasad działania i realizacji zobowiązań dotyczących udziału w programie HVF przyjętych we właściwym formularzu rejestracyjnym przez depozytariusza funduszu lub podmiot uczestniczący odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek danego funduszu Decyzja Zarządu Giełdy, o której mowa w pkt 5.1, podlega przekazaniu do wiadomości członka giełdy i właściwego funduszu, jak również do wiadomości depozytariusza funduszu i podmiotów uczestniczących odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu (wskazanych w formularzu rejestracyjnym). Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu Poza przypadkami określonymi powyżej, Giełda w okresie obowiązywania Uchwały zaprzestaje dalszego stosowania obniżonych opłat giełdowych od obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu, po uzyskaniu odpowiedniego pisemnego oświadczenia tego funduszu i właściwego członka giełdy. Giełda przekazuje informację o terminie zaprzestania stosowania obniżonych stawek opłat giełdowych do wiadomości członka giełdy i właściwego funduszu, jak również do wiadomości depozytariusza funduszu i podmiotów uczestniczących odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu (wskazanych w formularzu rejestracyjnym). 6. Postanowienia końcowe 6.1. W przypadku: 1) pozbawienia danego podmiotu prawa do dalszego udziału w danej obniżce, zgodnie z postanowieniami 4 Uchwały i pkt niniejszego załącznika, 2) rezygnacji przez dany podmiot z dalszego udziału w danej obniżce, zgodnie z postanowieniami pkt 5.5 niniejszego załącznika, w okresie obowiązywania Uchwały, - 9 -

14 3) wygaśnięcia prawa danego podmiotu do dalszego udziału w danej obniżce, w przypadkach określonych w pkt 4.11 niniejszego załącznika - ubieganie się po raz kolejny przez ten sam podmiot o prawo udziału w danej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio na podstawie 1 lub 2 Uchwały) jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Ponowny udział w obniżce opłat giełdowych określonej odpowiednio 1 lub 2 Uchwały jest możliwy po spełnieniu wymogów określonych w przepisach Uchwały i niniejszego załącznika, w tym wymogu ponownego wpłacenia zabezpieczenia W przypadku nieuprawnionego korzystania z obniżonych stawek opłat giełdowych Giełda dokonuje: 1) naliczenia członkowi giełdy odpowiednich opłat giełdowych, wraz z ustawowymi odsetkami, oraz korekty wcześniej wystawionych faktur zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach prawa i przepisach giełdowych; 2) naliczenia członkowi giełdy kary umownej w wysokości równowartości opłat oraz odsetek naliczonych zgodnie z przepisami pkt 1), oraz wystawienia faktury zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach prawa

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS" Formularz rejestracyjny rynek kasowy

PROMOCJA HIGH VOLUME FUNDS Formularz rejestracyjny rynek kasowy PROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS" Formularz rejestracyjny rynek kasowy Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. Formularze niekompletne nie będą przyjmowane. Do formularza należy dołączyć: o dowód wpłaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie programu zachęt dla podmiotów wykonujących zadania animatora rynku program SuperAnimator

Bardziej szczegółowo

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG) zł

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG) zł Załącznik Nr 1 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY 1. Opłaty za dostęp do systemów informatycznych giełdy: 1.1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator OW20 II. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.)

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator OW20 II. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt SuperAnimator OW20 II (według stanu

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE (według

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator WIG20. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.)

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator WIG20. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.) Załącznik do Uchwały Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt SuperAnimator WIG20 (według

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany godzin odbywania sesji giełdowej, harmonogramu notowań, godzin przekazywania raportów

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2016 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 18 października 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 lutego 2015 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante)

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante) potrzeby tej dyrektywy, zgodnie z którym Dom Maklerski Raiffeisen jest zobowiązany przekazać w - wynagrodzenie przekazywane do Domu Maklerskiego Raiffeisen związane z obsługą zleceń Instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 września 2019 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK

Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK 1. WSTĘP 1.1. Cennik określa wysokość i zasady naliczania opłat za Usługi świadczone przez Giełdę na podstawie

Bardziej szczegółowo

dla klientów bankowości prywatnej

dla klientów bankowości prywatnej UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje*

Bardziej szczegółowo

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy:

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy: Załącznik Nr 12 Wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym, uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy Wymogi i dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW (tekst jednolity na dzień 15 kwietnia 2013 r. )* * Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW, uchwalone Uchwałą Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 września 2010 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 września 2010 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 września 2010 r.) ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW Załącznik do Uchwały Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 listopada 2012 r. Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW ROZDZIAŁ I... 2 ZASADY PRZEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń Załącznik Nr 11 Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym I. Minimalne wymogi animowania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) ROZDZIAŁ I... 6 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.)

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Rachunki brokerskie Wprowadzana zmiana Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21/590/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 21/590/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 21/590/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady obliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku)

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Zespół Rozwoju i Eksploatacji Dział Produktów Informacyjnych GPW Warszawa, 24 sierpnia 2006 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW planuje wprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych

Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 8 i ust. 9 oraz 39 ust. 6 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r. Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia 07-06-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN Tabela Opłat zawiera obniżki aktualne do dnia 30 września 2019 roku. TABELA OPŁAT I. Opłaty Członkowskie 1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo