Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW Na podstawie 178 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1 W Uchwale Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (z późn. zm.), w 7 wyrazy do dnia 30 czerwca 2016 r. zastępuje się wyrazami do dnia 30 czerwca 2017 r.. 2 Tekst jednolity Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy, uwzględniający zmianę, o której mowa w 1 niniejszej uchwały, oraz Załącznika do tej Uchwały (z uwzględnieniem zmian przyjętych Uchwałą Nr 138/2016 Zarządu Giełdy z dnia 15 lutego 2016 r.), stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik do Uchwały Nr 582/2016 Zarządu Giełdy z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 622/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (tekst jednolity) Na podstawie 178 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1 Obniża się stawki opłat, o których mowa w pkt i pkt 3.3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy dla akcji, praw do akcji, praw poboru oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF - z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu cross - w ten sposób, że stawki te wynoszą: 1) dla akcji z indeksu WIG20 oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF na indeks WIG20: Opłata stała od zlecenia 0,05 zł Opłata od wartości zlecenia 0,0087% Łącznie od zlecenia nie więcej niż 260 zł 2) dla pozostałych akcji i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF oraz dla praw do akcji i praw poboru: Opłata stała od zlecenia 0,05 zł Opłata od wartości zlecenia 0,0051% Łącznie od zlecenia nie więcej niż 155 zł - 1 -

3 2 1. Obniża się stawki opłat, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy dla kontraktów terminowych oraz dla opcji z wyłączeniem stawek opłat od transakcji pakietowych oraz transakcji typu cross - w ten sposób, że stawki te wynoszą: 1) dla kontraktów terminowych: Opłata stała od kontraktu: kontrakty na indeksy giełdowe kontrakty na akcje kontrakty na kursy walut kontrakty na obligacje kontrakty na stawki WIBOR 0,80 zł 0,15 zł 0,04 zł 0 zł 0 zł 2) dla opcji: Opłata od wartości transakcji opcjami oraz opłata minimalna i maksymalna od jednej opcji: % wartości transakcji min. od jednej opcji maks. od jednej opcji opcje na indeksy 0,25% 0,10 zł 0,60 zł opcje na akcje 0,25% 0,02 zł 0,12 zł 3 Prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, o której mowa odpowiednio w 1 lub 2, przysługuje wyłącznie podmiotom spełniającym wymogi określone w przepisach niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały, na warunkach i w granicach określonych w tych przepisach, po uprzednim zakwalifikowaniu danego podmiotu do udziału w danej obniżce opłat, na podstawie decyzji Zarządu Giełdy lub decyzji upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy. Decyzję o odmowie zakwalifikowania podejmuje Zarząd Giełdy

4 4 Zarząd Giełdy może postanowić o zaprzestaniu stosowania do obrotu dokonywanego na rachunek danego podmiotu, obniżonych stawek opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w 1 lub 2, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały. 5 Decyzje Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy w zakresie wynikającym z przepisów 3 lub 4 są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 6 W zakresie wynikającym ze stosowania przepisów niniejszej uchwały i załącznika do tej uchwały, Giełda może podejmować działania mające na celu weryfikację spełniania przez dany podmiot warunków udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, o której mowa odpowiednio w 1 lub 2, a także przestrzegania zasad udziału w tej obniżce. W tym celu Giełda może żądać w szczególności przekazania przez podmiot ubiegający się o prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych albo przez podmiot, któremu takie prawo zostało uprzednio przyznane, określonych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. 7 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w odniesieniu do obrotu dokonywanego w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej

5 Załącznik do Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. (z późn. zm.) Szczegółowe warunki udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych w ramach programu HIGH VOLUME FUNDS (tekst jednolity) 1. Podmioty uprawnione do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych 1.1. Podmiotami bezpośrednio uprawnionymi do korzystania z obniżonych stawek opłat giełdowych na podstawie odpowiednio 1 lub 2 niniejszej uchwały (zwanej dalej Uchwałą ), są członkowie giełdy dokonujący obrotu na rachunek klienta instrumentami finansowymi objętymi daną obniżką, przy czym prawo to przysługuje im na warunkach i w granicach wynikających z postanowień Uchwały i niniejszego załącznika Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego załącznika, w szczególności przepisów pkt 4, obniżone stawki opłat giełdowych mogą być stosowane wyłącznie do obrotu dokonywanego przez członka giełdy na rachunek klienta, który uzyskał prawo do udziału w danej promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych, o ile: a) klient ten jest funduszem inwestycyjnym; b) wobec tego funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych nim zarządzającego nie toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie o podobnym charakterze Ten sam fundusz nie może brać udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych za pośrednictwem więcej niż jednego członka giełdy Członek giełdy przekazuje Giełdzie formularze rejestracyjne wyłącznie tych swoich klientów (funduszy), na rachunek których mają być zawierane - 1 -

6 transakcje objęte promocyjną obniżką opłat giełdowych na podstawie 1 lub 2 Uchwały, którzy spełniają w jego ocenie warunki określone w Uchwale i niniejszym załączniku. Klienci członka giełdy, którzy w ocenie tego członka giełdy spełniają wskazane warunki, zwani są dalej kwalifikowanymi klientami. 2. Ubieganie się o prawo udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych 2.1. Warunkiem ubiegania się o prawo do udziału w promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych na podstawie odpowiednio 1 lub 2 Uchwały jest: 1) wypełnienie przez członka giełdy i jego kwalifikowanego klienta (fundusz), jak również przez depozytariusza funduszu i podmioty uczestniczące odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu, odpowiedniego formularza rejestracyjnego (zgodnego ze wzorem określonym przez Giełdę), to jest: a) formularza rejestracyjnego dla rynku kasowego - w przypadku zamiaru korzystania z obniżki opłat określonej w 1 Uchwały, lub b) formularza rejestracyjnego dla rynku terminowego - w przypadku zamiaru korzystania z obniżki opłat określonej w 2 Uchwały, 2) przekazanie Giełdzie, przez członka giełdy, oryginału wypełnionego formularza, 3) wpłacenie przez członka giełdy, w związku ze zgłoszeniem udziału jego kwalifikowanego klienta w obniżce opłat, zabezpieczenia w wysokości zł (od każdego zgłoszonego klienta) osobno za zgłoszenie do udziału w obniżce określonej w 1 Uchwały i osobno za zgłoszenie do udziału w obniżce określonej w 2 Uchwały); 4) przekazanie Giełdzie kopii dowodu wpłaty odpowiednich zabezpieczeń (wraz z odpowiednimi formularzami rejestracyjnymi) Zabezpieczenie wpłaca się na wskazane konto Giełdy. Zabezpieczenie to nie podlega oprocentowaniu. Do zabezpieczenia tego nie stosuje się przepisów dotyczących depozytu zabezpieczającego, depozytu nieprawidłowego, umowy przechowania lub innych przepisów o podobnym zakresie

7 2.3. Z zastrzeżeniem pkt 2.4 i 2.5, w terminie 30 dni po upływie okresu obowiązywania Uchwały zabezpieczenie podlega zwrotowi na rachunek członka giełdy, który je wpłacił Zabezpieczenie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy dany fundusz nie uzyskał prawa do udziału w danej obniżce, zgodnie z przepisami 3 Uchwały i pkt 3 niniejszego załącznika. W takim przypadku odpowiednie zabezpieczenie podlega zwrotowi na rachunek członka giełdy, który je wpłacił, w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji odmownej Zabezpieczenie nie podlega zwrotowi w przypadku: 1) pozbawienia danego funduszu lub właściwego członka giełdy prawa do dalszego udziału w danej obniżce (odpowiednio w obniżce określonej w 1 lub 2 Uchwały), zgodnie z postanowieniami 4 Uchwały i pkt niniejszego załącznika, 2) rezygnacji przez dany fundusz, w okresie obowiązywania Uchwały, z udziału w danej obniżce (odpowiednio w obniżce określonej w 1 lub 2 Uchwały), zgodnie z postanowieniami pkt 5.5 niniejszego załącznika, 3) wygaśnięcia prawa danego funduszu do dalszego udziału w danej obniżce (odpowiednio w obniżce określonej w 1 lub 2 Uchwały), w przypadkach określonych w pkt 4.11 niniejszego załącznika. 3. Kwalifikacja do udziału w promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych 3.1. Prawo do udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, o której mowa odpowiednio w 1 lub 2 Uchwały, przysługuje wyłącznie funduszom inwestycyjnym spełniającym wymogi określone w przepisach Uchwały i niniejszego załącznika, na warunkach i w granicach określonych w tych przepisach, pod warunkiem uprzedniego zakwalifikowania danego funduszu do udziału w danej obniżce na podstawie decyzji Zarządu Giełdy lub decyzji upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy Zarząd Giełdy może nie wyrazić zgody na udział danego funduszu w promocyjnej obniżce opłat giełdowych, w szczególności jeżeli: - 3 -

8 1) dany fundusz nie spełnia warunków określonych w niniejszym załączniku lub w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich spełniania, 2) uzna, że stosowanie obniżonych stawek opłat giełdowych do obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu zagrażałoby interesom Giełdy lub bezpieczeństwu obrotu giełdowego Przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 3.1 lub 3.2, Giełda może wezwać fundusz lub właściwego członka giełdy do złożenia odpowiednich wyjaśnień, informacji lub dokumentów Decyzja Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy, o której mowa w pkt 3.1 albo 3.2, podlega przekazaniu do wiadomości członka giełdy i właściwego funduszu, jak również do wiadomości depozytariusza funduszu i podmiotów uczestniczących odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu (wskazanych w formularzu rejestracyjnym). Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 4. Szczegółowe zasady korzystania z obniżonych stawek opłat giełdowych 4.1. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w 1 lub 2 Uchwały, stosowane są wyłącznie do zleceń maklerskich składanych przez członka giełdy na rachunek funduszu uprawnionego do udziału w danej promocyjnej obniżce opłat Obniżone stawki opłat stosuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu przez właściwego członka giełdy decyzji Zarządu Giełdy, lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy, przyznającej prawo do udziału w danej obniżce opłat giełdowych. Wymóg szczególnego oznaczania zleceń maklerskich 4.3. Obniżone stawki opłat stosuje się wyłącznie do zleceń maklerskich, które zostały prawidłowo oznaczone przez członka giełdy składającego dane zlecenia - 4 -

9 na rachunek uprawnionego funduszu, w sposób i na zasadach uzgodnionych z Giełdą W przypadku naruszenia zasad prawidłowego oznaczania zleceń maklerskich, o których mowa w pkt 4.3, Zarząd Giełdy może podjąć decyzję o zaprzestaniu dalszego stosowania do obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu obniżonych stawek opłat giełdowych, zgodnie z postanowieniami pkt 5.1 niniejszego załącznika. Warunek minimalnej wartości, minimalnego wolumenu oraz minimalnego poziomu Velocity 4.5. Z zastrzeżeniem pkt obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w 1 Uchwały, stosuje się jeżeli średnia wartość zleceń maklerskich instrumentami finansowymi, o których mowa w 1 Uchwały, zrealizowanych na rachunek danego funduszu (na podstawie zleceń oznaczonych danym znacznikiem) wynosiła w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 mln zł/sesję Z zastrzeżeniem pkt 4.10, obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w 2 Uchwały, stosuje się jeżeli średni wolumen kontraktów terminowych i opcji, o których mowa w 2 Uchwały, zrealizowany na rachunek danego funduszu (na podstawie zleceń oznaczonych danym znacznikiem) wynosił w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 150 sztuk/sesję Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w 1 Uchwały, stosuje się jeżeli wskaźnik Velocity, liczony jako: stosunek wartości obrotu ogółem instrumentami finansowymi, o których mowa w 1 Uchwały, dokonanego na rachunek danego funduszu w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, za który pobierana jest dana opłata giełdowa, do sumy wartości aktywów netto tego funduszu ustalonych na ostatni dzień każdego z tych trzech miesięcy - wynosił co najmniej 200%

10 4.8. Obniżone stawki opłat giełdowych, o których mowa w 2 Uchwały, stosuje się jeżeli wskaźnik Velocity, liczony jako: stosunek wartości obrotu ogółem instrumentami finansowymi, o których mowa w 2 Uchwały, dokonanego na rachunek danego funduszu w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, za który pobierana jest dana opłata giełdowa, do sumy wartości aktywów netto tego funduszu ustalonych na ostatni dzień każdego z tych trzech miesięcy - wynosił co najmniej 200% W przypadku uczestnictwa funduszu zarówno w obniżce opłat giełdowych, o której mowa w 1, jak i w obniżce określonej w 2 Uchwały, obniżone stawki opłat giełdowych stosuje się jeżeli wskaźnik Velocity, liczony jako: stosunek sumy wartości obrotu ogółem instrumentami finansowymi, o których mowa w 1 Uchwały i wartości obrotu ogółem instrumentami finansowymi, o których mowa w 2 Uchwały, dokonanego na rachunek danego funduszu w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, za który pobierane są dane opłaty giełdowe, do sumy wartości aktywów netto tego funduszu ustalonych na ostatni dzień każdego z tych trzech miesięcy - wynosił co najmniej 200% Warunek, o którym mowa odpowiednio w pkt 4.5 albo 4.6, nie obowiązuje przez pierwsze 3 miesiące udziału danego funduszu po raz pierwszy w danej promocyjnej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio na podstawie 1 lub 2 Uchwały). Zwolnienie to stosuje się do opłat pobieranych od obrotu dokonywanego na rachunek tego samego funduszu wyłącznie jeden raz w okresie trwania promocyjnej obniżki opłat giełdowych na podstawie niniejszej uchwały Jeżeli po upływie okresu wynikającego z pkt 4.10 warunek, o którym mowa odpowiednio w pkt 4.5 albo 4.6 nie jest spełniony, prawo do udziału danego funduszu w danej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio na podstawie 1 lub 2 Uchwały) wygasa. Prawo to wygasa z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunek obowiązujący na danym rynku nie został spełniony. Informacja o tym podlega przekazaniu do wiadomości członka giełdy i właściwego funduszu, jak również do wiadomości depozytariusza funduszu i podmiotów uczestniczących odpowiednio w rozliczaniu - 6 -

11 lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu (wskazanych w formularzu rejestracyjnym) Warunki, o których mowa odpowiednio w pkt 4.7, 4.8 albo 4.9, obowiązują od pierwszego miesiąca udziału danego funduszu w danej promocyjnej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio na podstawie 1 lub 2 Uchwały) Wartość zleceń maklerskich lub wolumen kontraktów terminowych i opcji, zrealizowany na danej sesji na rachunek uprawnionych funduszy, klientów danego członka giełdy, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nie podlega sumowaniu Średnie wartości/wolumeny obrotów, o których mowa powyżej, obliczane są przez Giełdę bez uwzględnienia transakcji pakietowych, transakcji typu cross i transakcji odkupu i odsprzedaży Wartość obrotu kontraktami terminowymi i opcjami, o których mowa w 2 Uchwały, dla potrzeb obliczenia wskaźnika Velocity oblicza się według poniższych wzorów: 1) dla kontraktów terminowych : k * w * m gdzie: k kurs transakcji kontraktami, w wolumen kontraktów w transakcji, m mnożnik w kontrakcie. 2) dla opcji : WIG20 * w * m * delta gdzie: WIG20 - wartość zamknięcia indeksu WIG20 z danego dnia sesyjnego, w wolumen obrotu daną serią opcji w danym dniu, m mnożnik w opcji (10 zł), delta wartość bezwzględna współczynnika delta określonego przez GPW (wg metodologii GPW) dla danej serii opcji (współczynnik jest określany po zakończeniu sesji giełdowej**); (** w dniu wygaśnięcia uwzględniana jest delta z dnia poprzedniego)

12 4.16. Informację o wartości aktywów netto funduszu na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego przekazuje Giełdzie uprawniony fundusz, w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, którego dotyczy ta informacja. 5. Wyłączenie z udziału w promocyjnej obniżce stawek opłat giełdowych 5.1. Zarząd Giełdy może postanowić o zaprzestaniu stosowania do obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu obniżonych stawek opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w 1 lub 2 Uchwały, jeżeli: 1) fundusz lub członek giełdy dokonujący obrotu na rachunek tego funduszu przestał spełniać warunki udziału w promocyjnej obniżce opłat giełdowych określone w Uchwale lub niniejszym załączniku lub nie przestrzega zasad działania i zobowiązań dotyczących jego udziału w programie HVF przyjętych we właściwym formularzu rejestracyjnym lub w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich spełniania/przestrzegania, 2) depozytariusz funduszu lub podmiot uczestniczący odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek danego funduszu nie przestrzega zasad działania i zobowiązań dotyczących jego udziału w programie HVF przyjętych we właściwym formularzu rejestracyjnym lub w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich przestrzegania, 3) członek giełdy dokonujący obrotu na rachunek danego funduszu został zawieszony albo wykluczony z działania na giełdzie, 4) wobec danego funduszu zostało wszczęte postępowanie administracyjne lub karne w związku z naruszeniem przepisów obowiązujących na rynku kapitałowym, 5) Zarząd Giełdy uzna, że dalsze stosowanie obniżonych stawek opłat giełdowych do obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu zagrażałoby interesom Giełdy lub bezpieczeństwu obrotu giełdowego Zarząd Giełdy przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 5.1, może wezwać właściwego członka giełdy lub fundusz do złożenia odpowiednich wyjaśnień, informacji lub dokumentów

13 5.3. Zarząd Giełdy przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 5.1, może wezwać właściwego członka giełdy do złożenia odpowiednich wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących przestrzegania zasad działania i realizacji zobowiązań dotyczących udziału w programie HVF przyjętych we właściwym formularzu rejestracyjnym przez depozytariusza funduszu lub podmiot uczestniczący odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek danego funduszu Decyzja Zarządu Giełdy, o której mowa w pkt 5.1, podlega przekazaniu do wiadomości członka giełdy i właściwego funduszu, jak również do wiadomości depozytariusza funduszu i podmiotów uczestniczących odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu (wskazanych w formularzu rejestracyjnym). Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu Poza przypadkami określonymi powyżej, Giełda w okresie obowiązywania Uchwały zaprzestaje dalszego stosowania obniżonych opłat giełdowych od obrotu dokonywanego na rachunek danego funduszu, po uzyskaniu odpowiedniego pisemnego oświadczenia tego funduszu i właściwego członka giełdy. Giełda przekazuje informację o terminie zaprzestania stosowania obniżonych stawek opłat giełdowych do wiadomości członka giełdy i właściwego funduszu, jak również do wiadomości depozytariusza funduszu i podmiotów uczestniczących odpowiednio w rozliczaniu lub rozrachunku transakcji dokonywanych na rachunek tego funduszu (wskazanych w formularzu rejestracyjnym). 6. Postanowienia końcowe 6.1. W przypadku: 1) pozbawienia danego podmiotu prawa do dalszego udziału w danej obniżce, zgodnie z postanowieniami 4 Uchwały i pkt niniejszego załącznika, 2) rezygnacji przez dany podmiot z dalszego udziału w danej obniżce, zgodnie z postanowieniami pkt 5.5 niniejszego załącznika, w okresie obowiązywania Uchwały, - 9 -

14 3) wygaśnięcia prawa danego podmiotu do dalszego udziału w danej obniżce, w przypadkach określonych w pkt 4.11 niniejszego załącznika - ubieganie się po raz kolejny przez ten sam podmiot o prawo udziału w danej obniżce opłat giełdowych (odpowiednio na podstawie 1 lub 2 Uchwały) jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Ponowny udział w obniżce opłat giełdowych określonej odpowiednio 1 lub 2 Uchwały jest możliwy po spełnieniu wymogów określonych w przepisach Uchwały i niniejszego załącznika, w tym wymogu ponownego wpłacenia zabezpieczenia W przypadku nieuprawnionego korzystania z obniżonych stawek opłat giełdowych Giełda dokonuje: 1) naliczenia członkowi giełdy odpowiednich opłat giełdowych, wraz z ustawowymi odsetkami, oraz korekty wcześniej wystawionych faktur zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach prawa i przepisach giełdowych; 2) naliczenia członkowi giełdy kary umownej w wysokości równowartości opłat oraz odsetek naliczonych zgodnie z przepisami pkt 1), oraz wystawienia faktury zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach prawa

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 lutego 2015 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK

Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK Załącznik Nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy CENNIK 1. WSTĘP 1.1. Cennik określa wysokość i zasady naliczania opłat za Usługi świadczone przez Giełdę na podstawie

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21/590/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 21/590/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 21/590/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 30/6/14 z dnia 3 lutego 2014r. Szczegółowe zasady wchodzą w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) ROZDZIAŁ I... 6 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja dla Absolwentów UMK (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Promocja dla Absolwentów UMK (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 roku) REGULAMIN PROMOCJI Promocja dla Absolwentów UMK (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Promocja dla Absolwentów UMK (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku)

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Zespół Rozwoju i Eksploatacji Dział Produktów Informacyjnych GPW Warszawa, 24 sierpnia 2006 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN TABELA OPŁAT I. Opłaty Członkowskie 1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny 5 000 PLN 1.2 Działalność na

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowe zasady obliczania i konstrukcji indeksu MS INVESTORS: Indeks służy ocenie wyników inwestycyjnych (tzw. benchmark) funduszu Investors FIO TOP25 Małych Spółek i Investors

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

"Warunki abonenckie"

Warunki abonenckie "Warunki abonenckie" 1 Dom Maklerski udostępnia informacje zawarte w banku danych Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych (Informacje) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) przekazywane

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1260, 1513, 1844. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat pobieranych od emitentów papierów wartościowych Październik 2010 r. 1/10 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym I. Synteza W dyskusji o opłatach między Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) a domami maklerskimi pojawia się kwestia nierównego

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/11 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej* 1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r.

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. I. Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52 Uchwała Nr 343/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1167 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1167 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1167 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 170/42/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 1 października 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2007 Zarządu Giełdy z dnia 16 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI STAN NA 26 KWIETNIA 2014 Przyjęty Uchwałą nr 217/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 1999

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo