REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: r r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN projektu Rekiny przedsiębiorczości, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIGG8 Gra podstawowa: r r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: r. SIGG9 Gra podstawowa: r r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: r. SIGG10 Gra podstawowa: r r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: r. Kurs, edycja 1: początek Kursu r., koniec Kursu r. Kurs, edycja 2: początek Kursu r., koniec Kursu r. Kurs, edycja 3: początek Kursu r., koniec Kursu r. I edycja Projektu Rekiny Przedsiębiorczości rok szkolny 2009/2010 II edycja Projektu Rekiny Przedsiębiorczości rok szkolny 2010/2011 III edycja Projektu Rekiny Przedsiębiorczości rok szkolny 2011/2012 Organizatorzy Projekt organizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach - zmian niniejszego regulaminu. 1

2 Wstęp Rekiny przedsiębiorczości (Projekt) to nowoczesny projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) Celem tego projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Projekt realizowany jest w latach i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe informacje o Projekcie zamieszczone są na stronach: https://sigg.gpw.com.pl/ (SIGG), (Kurs) Dane osobowe uczestników Projektu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu (brakiem możliwości uczestnictwa). Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, która może przetwarzać dane wyłącznie w celach udzielenia wsparcia i realizacji Projektu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnik Projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia. Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie im informacji o niniejszym Projekcie - w szczególności drogą pocztową lub elektroniczną. Każdy uczestnik Projektu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych administratorowi Projektu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Udział w SIGG nie wymaga uczestnictwa w Kursie, uczestnictwo w Kursie nie wymaga udziału w SIGG, jednak udział w obu częściach składowych Projektu jednocześnie jest rekomendowany! Począwszy od II edycji Rekinów przedsiębiorczości (rok szkolny 2010/2011) aktywny udział w Kursie daje uczestnikom SIGG dodatkowe wirtualne pieniądze, które zasilą portfele ich zespołów po zakończeniu Gry podstawowej. Oznacza to, że udział w Kursie i zdobyte bonusy pieniężne mogą wpłynąć na ostateczną klasyfikację w Grze podstawowej SIGG! Im więcej osób w danym zespole weźmie aktywny udział w Kursie, tym większa szansa na wyższe bonusy! Patrz: s. 20 Regulaminu: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) Uczestnicy, którzy chcą korzystać zarówno z kursu e-learningowego, jak i SIGG powinni wypełnić tylko jeden formularz, zaznaczając odpowiednie pola. Opiekun również wypełnia tylko jeden formularz, zgłaszając uczestników równocześnie do Kursu, jak i do SIGG. 2

3 Kto może uczestniczyć w SIGG Regulamin SIGG Zasady ogólne 1. SIGG składa się z gry podstawowej i dogrywki (nieobowiązkowej) 2. SIGG jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (w tym zaakceptowanych przez Organizatora szkół nie podlegających nadzorowi kuratorów oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w szczególności szkół położonych w wybranych krajach poza granicami Polski) 3. W każdej szkole nad pracą Zespołów czuwać będzie nauczyciel opiekun. 4. W przypadku zgłoszenia z jednej szkoły więcej niż jednego zespołu, każdy z nich może mieć innego opiekuna. 5. Każdy Zespół biorący udział w SIGG, może liczyć nie mniej niż 3 a nie więcej niż 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w SIGG może należeć tylko do jednego Zespołu. Zgłoszenia 1. Zgłoszenia do SIGG dokonuje nauczyciel opiekun poprzez zebranie zgłoszeń i ich przekazanie koordynatorowi. 2. Formularz zgłoszeniowy do SIGG zostanie udostępniony na stronach https://sigg.gpw.com.pl, od 1 września 2009 r. do 1 października 2009 r. i odpowiednio od 1 września do 1 października 2010 r. oraz od 1 września do 1 października 2011 r. 3. W celu dokonania zgłoszenia do SIGG należy: wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do r. i odpowiednio do r. i do r., elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujące się na stronie https://sigg.gpw.com.pl, (formularz Uczeń wypełnia uczeń, formularz Opiekun wypełnia opiekun zespołu, formularz Szkoła wypełnia opiekun, a potwierdza pieczątką szkoły i podpisem dyrektor szkoły), uczniowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia muszą przekazać opiekunowi zgłoszenie oraz oświadczenie podpisane przez ich prawnego opiekuna, nauczyciel opiekun powinien niezwłocznie przesłać na adres korespondencyjny koordynatora regionalnego zebrane zgłoszenia oraz oświadczenia (adres koordynatora zostanie zamieszczony na wydrukowanym potwierdzeniu zgłoszenia). 4. Koordynator regionalny po otrzymaniu potwierdzonych formularzy zgłoszeniowych oraz oświadczeń, przystępuje do formalnej weryfikacji ze względu na zgodność z Regulaminem oraz zasadami przyjmowania zgłoszeń otrzymanego zgłoszenia. Po formalnej weryfikacji zgłoszenie zostanie zaakceptowane bądź odrzucone. 5. Zespoły zatwierdzone przez koordynatora do uczestnictwa w SIGG otrzymają od niego wiadomość informującą o przystąpieniu do Gry. Każdy uczeń oraz nauczyciel - opiekun otrzyma indywidualny login i hasło do Gry. 3

4 6. Loginem uczniów i nauczycieli opiekunów będzie imię i nazwisko (bez polskich znaków) oraz, w zależności od ilości uczestników o tym samym imieniu i nazwisku, odpowiednio numer kolejny, np. Jan_Kowalski1. 7. Nauczyciel, jeśli uczy w kilku szkołach, będzie miał osobne loginy jako opiekun dla każdej ze szkół. 8. Loginy wszystkich uczestników upoważniają do aktywnego udziału w Grze, to jest do transakcji kupna i sprzedaży oraz zakładania lokat. 9. Pytania związane z zakwalifikowaniem szkoły do Gry oraz pytania powstałe w trakcie trwania Gry należy kierować drogą elektroniczną na adres koordynatora regionalnego. Uczestnicy SIGG mogą korzystać z pomocy koordynatorów regionalnych ze swojego województwa, wybranych przez Organizatora, których lista oraz adresy dostępne są na stronie https://sigg.gpw.com.pl. Koordynatorzy regionalni odpowiadają na pytania merytoryczne i funkcjonalne dotyczące Projektu, kierowane przez uczestników z podległych im województw. Zasady uczestnictwa w SIGG 1. W formularzu zgłoszeniowym SIGG każdy Zespół samodzielnie określa swoją nazwę, pod którą będzie występował w SIGG. Nad wyborem właściwej nazwy (bez określeń wulgarnych, kontrowersyjnych lub dwuznacznych) ma obowiązek czuwać nauczycielopiekun. W przypadku wyboru przez Zespół nazwy nie akceptowanej przez Organizatora (zwierającej określenia wulgarne, kontrowersyjne lub dwuznaczne) Zespół ma obowiązek jej zmiany. W przypadku nie dokonania zmiany nazwy Organizator może zdyskwalifikować Zespół. 2. Zespół nie może zmienić swojej nazwy w trakcie trwania SIGG. 3. Zespół nie może zmienić swojego składu podczas trwania SIGG. Wprowadzanie nowych członków do Zespołu jest niemożliwe. Organizator dopuszcza możliwość zmiany składu Zespołu, ale tylko w sytuacji jej pisemnego zgłoszenia oraz podania przyczyny zmiany. Informacja taka powinna być podpisana przez opiekuna, opatrzona pieczątką szkoły, podpisem dyrektora i wysłana na adres:. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego Ul. Książęca Warszawa 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może unieważnić grę podstawową i dogrywkę Nagrody, wyróżnienia i premie Premia lotna - Nagroda miesiąca 1. Do premii lotnej Zespoły klasyfikowane będą według procentowej zmiany wartości portfela w dniach: SIGG8-13 listopada 2009 r., 18 grudnia 2009 r., 15 stycznia 2010 r. SIGG9-12 listopada 2010 r., 17 grudnia 2010 r., 14 stycznia 2011 r. SIGG10-18 listopada 2011r., 16 grudnia 2011 r., 13 stycznia 2012 r. 4

5 liczonej według formuły wartość portfela inwestycyjnego na zamknięcie sesji w danym dniu miesiąca do wartości portfela, odpowiednio: SIGG8 100 tys., na zamknięcie sesji w dniu 13 listopada 2009 r. oraz w dniu 18 grudnia 2009 r. SIGG9-100 tys., na zamknięcie sesji w dniu 12 listopada 2010 r. oraz w dniu 17 grudnia 2010 r. SIGG tys., na zamknięcie sesji w dniu 18 listopada 2011r. oraz w dniu 16 grudnia 2011 r. 2. Zwycięzcą premii lotnej zostanie Zespół, który uzyska największą dodatnią procentową zmianę wartości portfela inwestycyjnego w danym okresie. Klasyfikacja końcowa 1. Do nagród głównych Zespoły klasyfikowane będą według wartości portfela w dniu zakończenia SIGG, po uprzednim dopisaniu zespołom, które aktywnie uczestniczyły w Kursie, sumy bonusów pieniężnych uzbieranych z poszczególnych quizów. Patrz: s. 20 Regulaminu: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) 2. Nagrodzonych zostanie pierwszych 5 Zespołów, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego. Nagrody otrzymają: Zespół, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 3. Wyróżnionych zostanie 15 kolejnych najlepszych Zespołów. 4. Organizator może przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia w innych kategoriach. Administrowanie SIGG, problemy techniczne 1. Administratorem SIGG jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Administrator SIGG monitoruje wartość portfela każdego Zespołu oraz przestrzeganie regulaminu określającego zasady inwestowania. Administrator SIGG zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Zespołu, który nie przestrzega tych zasad. 3. Administrator SIGG określa: listę akcji, które mogą być przedmiotem inwestycji, oprocentowanie lokat, prowizję za realizację zleceń w SIGG, wysokość opłaty pobieranej za pożyczone akcje w krótkiej sprzedaży. 4. Pytania do Administratora oraz problemy techniczne należy zgłaszać na adres: 5. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby ewentualnie zaistniałe problemy techniczne usunąć. 6. Pytania i problemy należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela opiekuna. 7. W trakcie Gry wszyscy mają możliwość sprawdzenia statystyk dotyczących przebiegu Gry i korzystania z dodatkowych narzędzi komunikacyjnych zamieszczonych na stronie Gry Organizatorzy SIGG 1. Organizatorem SIGG jest Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora 5

6 Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach - zmian niniejszego regulaminu. 6

7 Środki początkowe Gra podstawowa/i etap Zasady Inwestowania 1. Każdy Zespół na początku Gry otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie zł. 2. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu. 3. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane. 4. W trakcie Gry Zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć. Inwestycje 1. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Grze są wyłącznie akcje spółek wchodzące w skład indeksów WIG20 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry. 2. Akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry pozostają przedmiotem Gry nawet w sytuacji gdy zostaną usunięte ze składu indeksów w czasie trwania Gry. 3. Akcje spółek oznaczone są symbolami, które odpowiadają symbolom obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). 4. Zespół może kupować i sprzedawać posiadane akcje, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży oraz dokonywać lokat bankowych. 5. Organizator nie oferuje specjalnych przywilejów wynikających z praw poboru do akcji. 6. Jeżeli w trakcie trwania Gry wartość akcji jednej spółki, które posiada w swoim portfelu Zespół przekroczy poziom 30% wartości całego portfela, Zespół nie może nabywać więcej akcji danej spółki, aż do momentu gdy udział wartość akcji tej spółki w całości wartości portfela spadnie poniżej 30% (tzw. reguła 30%). Reguła ta dotyczy zarówno akcji posiadanych w portfelu (nabytych) jak również akcji będących przedmiotem krótkiej sprzedaży. 7. Każdy Zespół musi dokonać co najmniej jednej operacji (zakup, krótka sprzedaż, lokata) w ciągu pierwszych 14 dni od momentu rozpoczęcia Gry. W przeciwnym razie Zespół zostanie zdyskwalifikowany. 7

8 Lokaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Zespół może zakładać lokaty bankowe. Oprocentowanie lokat jest stałe w okresie trwania Gry. 2. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN. Lokaty mogą być zakładane na okres 7 dni (tydzień). 3. Lokaty mogą być odnawiane przez Zespół lub mogą być odnawialne automatycznie. Dopisywanie odsetek od lokaty do rachunku głównego następuje w dniu następnym po zakończeniu lokaty. Zerwanie lokaty podczas jej trwania powoduje utratę odsetek. Składanie zleceń i zawieranie transakcji 1. Wszystkie złożone w Grze zlecenia z limitem i z limitem i zlecenia PKC, PKCZ (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) są realizowane wyłącznie w całości. 2. Zlecenia kupna i sprzedaży (z wyjątkiem zleceń krótkiej sprzedaży) złożone w Grze realizowane są w następujący sposób: a) zlecenia złożone przed sesją do godziny są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej (lub kolejnej) rzeczywistej transakcji zawartej na GPW, b) zlecenia złożone w trakcie notowań ciągłych ( ) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen ostatniej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW po złożeniu zlecenia w Grze. Zlecenia czekają na realizację do momentu, kiedy będą spełnione oba warunki - warunek limitu i wolumenu c) Zlecenia z PKC złożone w trakcie notowań ciągłych ( ) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW po złożeniu zlecenia w Grze. d) Zlecenia złożone na fixingu na zamknięcie są realizowane w oparciu o kurs i i łączny wolumen transakcji zawartych na fixingu na zamknięcie na GPW (o godz ). 3. Aby zlecenie zostało zrealizowane w Grze muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki: warunek ceny i warunek wolumenu. 4. Warunek ceny dotyczy zleceń z limitem i został opisany w pkt 7 e). 5. Warunek wolumenu (dla zleceń z limitem i PKC) polega na tym, iż zlecenie może zostać zrealizowane w Grze jedynie w przypadku gdy wolumen zlecenia jest równy lub mniejszy wolumenowi rzeczywistej transakcji zawartej na GPW (w trakcie notowań ciągłych) w oparciu o którą to zlecenie jest realizowane oraz wolumen nie został wykorzystany przez poprzednią transakcję zrealizowaną przez Zespół w Grze. 6. Składając zlecenie Zespół ma do wyboru następujące rodzaje zleceń: a) zlecenia z limitem, b) zlecenia PKC na notowania ciągłe (zwane PKC), c) zlecenia PKC na fixingu na zamknięcie notowań ciągłych (zwane PKCZ) 8

9 d) Zlecenia PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie) e) Zlecenia PCR (Po Cenie Rynkowej) 7. Zlecenia z limitem: a) składając zlecenie określa się limit ceny (kurs), po którym zlecenia ma zostać zrealizowane, przy czym dla zleceń kupna jest to maksymalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie, a dla zleceń sprzedaży - minimalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie. b) Składając zlecenie określa się wolumen zlecenia, c) Zlecenia z limitem są przyjmowane w następujących godzinach: SIGG - zwykła gra Przed 9.00 przyjmowane do realizacji na daną sesję przyjmowane do realizacji na daną sesję, po przyjmowane do realizacji na sesję w dniu następnym d) Zlecenie jest ważne na daną sesję lub dłużej. Maksymalny termin ważności zlecenia z limitem wynosi 14 dni kalendarzowych włącznie z dniem, w którym zostało złożone. W trakcie trwania dogrywki do SIGG maksymalny termin ważności zlecenia wynosi 1 dzień. e) Aby zlecenie zostało zrealizowane, oprócz warunku wolumenu (pkt.5), musi być również spełniony warunek ceny: w zleceniu kupna - limit ceny zlecenia złożonego w Grze musi być większy lub równy kursowi transakcji zawartej na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane, w zleceniu sprzedaży - limit ceny zlecenia złożonego w Grze musi być mniejszy lub równy kursowi transakcji na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane. f) Zlecenie, które nie zostało zrealizowane w trakcie notowań ciągłych, na danej sesji, może zostać zrealizowane na fixingu na zamknięcie na danej sesji. g) zlecenie oczekujące na realizację może zostać anulowane. 8. Zlecenia PKC: a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w godzinach , c) zlecenie jest realizowane po kursie ostatniej dostępnej transakcji dla danego papieru w przypadku gdy spełniony jest warunek wolumenu (pkt.5), d) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane natychmiast po jego złożeniu, jest usuwane. 9. Zlecenia PKCZ: a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w godzinach , i są ważne tylko w dniu złożenia, 9

10 c) złożone zlecenie może być anulowane do godz w dniu w którym zostało złożone, d) zlecenie jest realizowane po kursie określonym na fixingu na zamknięciu notowań ciągłych w danym dniu jeżeli jego wolumen jest mniejszy lub równy wolumenowi obrotu daną akcją na fixingu na zamknięcie sesji. e) jeżeli zlecenie nie zostało zrealizowane na fixingu na zamknięcie w dniu w którym zostało złożone, jest automatycznie anulowane. 10. Zlecenia PCRO ( po cenie Rynkowej na Otwarcie): a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w fazie Przed otwarciem lub w fazie Przed zamknięciem" tj. w godzinach i :20 c) zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo po kursie ustalonym na fixingu ( na otwarciu). d) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane, zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia (kursu ustalonego na fixingu). e) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości, pozostała część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia. 11. Zlecenia PCR ( po cenie Rynkowej): a) składając zlecenie nie określa się limitu ceny, a jedynie jego wolumen, b) zlecenia mogą być składane wyłącznie w fazie Notowań ciągłych tj. w godzinach c) zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo po kursie ostatniego dostępnego przeciwstawnego zlecenia (zlecenia po drugiej stronie arkusza). d) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości, pozostała część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu otwarcia. e) jeżeli zlecenie nie może zostać w ogóle zrealizowane, zlecenie pozostaje w arkuszu zleceń i jest wyświetlane z limitem kursu ostatniej zawartej transakcji. f) jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane nawet częściowo (tzn. po drugiej stronie arkusza nie ma żadnych zleceń), natychmiast po złożeniu zlecenie jest usuwane. 12. Zlecenia na akcje spółek, których kurs bieżący wynosi mniej niż 0,50 PLN nie będą przyjmowane przez System. 13. Przedmiotem krótkiej sprzedaży (dalej KS ) mogą być wyłącznie akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w momencie rozpoczęcia Gry. 14. W przypadku KS dostępne są wszystkie rodzaje zleceń określone w pkt Zlecenia KS można składać wyłącznie pomiędzy 9.00 a w danym dniu. Zlecenia KS są ważne tylko do końca sesji w dniu, w którym zostały złożone. Jeżeli nie zostaną zrealizowane na sesji w dniu, w którym zostały złożone są anulowane. 16. Wartość zlecenia KS jest wyznaczana analogicznie jak zwykłych zleceń. 10

11 17. Zespół nie może dokonać KS akcji spółki, gdy posiada w portfelu akcje tej spółki, lub na realizację oczekuje, choć jedno złożone zlecenie kupna/sprzedaży akcji tej spółki. 18. Po złożeniu zlecenia KS akcji danej spółki a przed jego realizacją, nie można złożyć zlecenia kupna/sprzedaży tych akcji. Można składać kolejne zlecenia KS na te akcje. 19. W przypadku dokonania krótkiej sprzedaży pobierana jest dodatkowa opłata za akcje, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży. a) opłata jest naliczana i pobierana codziennie, b) wartość opłaty wyznaczana następująco: 0,01% * kurs akcji na fixingu na zamknięcie * aktualna liczba akcji sprzedanych na krótko, c) opłata jest również pobierana w momencie zamykaniu pozycji KS (zamiast po zakończeniu sesji w tym dniu). Opłata pobierana jako 0,01% * wartość akcji pożyczonych i sprzedanych na krótko (liczba akcji * kurs, po którym została zrealizowana transakcja). 20. Kwota środków wynikająca z realizacji zlecenia KS (sprzedaży akcji) jest przekazywana na konto Zespołu. 21. Depozyt zabezpieczający. a) w momencie składania zlecenia KS pobierany jest w formie gotówki tzw. depozyt zabezpieczający, wynoszący 20% * wolumen zlecenia * kurs akcji w zleceniu (lub kurs w poprzedniej transakcji zawartej na GPW w przypadku dla zleceń PKC/PKCZ), b) po zawarciu transakcji 100% wartości transakcji zostaje przekazane do depozytu zabezpieczającego. Jeżeli jest to konieczne system pobiera dodatkowe zabezpieczenie (w przypadku zleceń PKC/PKCZ) tak aby wartość depozytu wyniosła 120% wartości transakcji. W sumie w depozycie zabezpieczającym po zawarciu transakcji znajdują się środki równe 120% wartości transakcji krótkiej sprzedaży c) Wartość depozytu jest uaktualniana codziennie po zakończeniu sesji, w oparciu o kurs zamknięcia danej akcji. Wartość depozytu po zakończeniu sesji nie może być mniejsza niż: 120% * kurs akcji na zamknięciu sesji * liczba akcji sprzedanych na krótko. W przypadku, gdy wartość depozytu spadnie poniżej wymaganej wartości automatycznie pobierana jest gotówka (z rachunku zespołu) w celu uzupełnienia depozytu. W przypadku, gdy wartość depozytu będzie po zakończeniu sesji wynosić więcej niż wymagana wartość, nadwyżka jest automatycznie przekazywana na konto bieżące. d) W przypadku braku gotówki na uzupełnienie depozytu, Administrator automatycznie zamyka całą pozycję krótkiej sprzedaży (bez względu na jej wielkość) po zakończeniu sesji po kursie danych akcji z fixingu na zamknięcie. Dodatkowo naliczana jest i pobierana z konta zespołu opłata karna w wysokości 5% wartości zamykanej pozycji. e) Po zamknięciu całej pozycji KS zwalniany jest cały depozyt zabezpieczający. 22. Otwarta pozycja krótkiej sprzedaży może być utrzymywana bezterminowo pod warunkiem utrzymywania odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego. 11

12 23. Każde zlecenie kupna akcji, które są przedmiotem KS zmniejsza stopniowo wolumen pozycji KS. Dzieje się tak dopóki pozycja KS nie zostanie całkowicie zamknięta (akcje nie zostaną w całości odkupione). 24. W godzinach w danym dniu, w którym odbywa się sesja, Zespoły nie mogą składać zleceń na następne sesje, anulować złożonych wcześniej a nie zrealizowanych jeszcze zleceń, składać zleceń krótkiej sprzedaży, zakładać i zrywać lokat. 25. Realizacja wszystkich złożonych w trakcie Gry zleceń (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) obciążona jest prowizją określoną przez Administratora. Inne zmiany na rachunku 1. Akcje znajdujące się na rachunku papierów wartościowych podlegają tym samym działaniom związanym z obrotem giełdowym co akcje notowane na GPW (zawieszenie obrotu, unieważnienie kursu, wycofanie z obrotu). 2. Jeżeli w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, która w wyniku decyzji GPW zmienia system notowań w trakcie trwania Gry (przeniesienia z notowań ciągłych do systemu jednolitego) Administrator dokonuje korekty składu portfela Zespołu. Korekta polega na sprzedaży akcji danej spółki po kursie ustalonym na fixingu na zamknięciu w ostatnim dniu, w którym spółka była notowana w systemie notowań ciągłych. Kwota wynikająca ze sprzedaży takich akcji powiększa rachunek pieniężny danego Zespołu. W przypadku dokonania takiej transakcji prowizja pobierana jest na zasadach ogólnych. 3. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator może dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów. 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może także unieważnić Grę. Stan rachunku 1. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny w danym dniu sesyjnym. 2. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego transakcję KS, natomiast odejmuje się wartość akcji, będących przedmiotem KS. 12

13 Zakończenie Gry - przeliczenie portfela 1. W dniu zakończenia Gry, Giełda Papierów Wartościowych dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie ustalona poprzez sumowanie: kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku, kwoty lokat, które nie wygasły przed zakończeniem Gry, bez uwzględnienia odsetek, wartości posiadanych w portfelu akcji wyznaczonej w oparciu o kursy zamknięcia notowań ciągłych ustalone na sesji w dniu, w którym kończy się Gra. wartości środków wynikających z zamknięcia pozycji krótkiej sprzedaży w przypadku gdy zespół posiada taką pozycję w momencie zakończenia gry. Krótka pozycja zamykana jest automatycznie w oparciu o kursy akcji na fixingu na zamknięcie w dniu w którym kończy się Gra. Transakcje zamykające pozycje krótkiej sprzedaży obciążane są zwyczajową prowizją. 2. W przypadku, gdy w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, których notowania zostały przez GPW zawieszone, ich wartość określa się według ceny zamknięcia z notowań ciągłych na ostatniej sesji, gdy akcje te były notowane. 3. Zespołom, których członkowie zdobyli bonusy w postaci dodatkowych wirtualnych pieniędzy, suma bonusów uzbieranych z poszczególnych quizów zostanie dopisana jednorazowo, po zakończeniu Gry podstawowej, po wcześniejszym przeliczeniu ich portfeli inwestycyjnych. Patrz: s. 20 Regulaminu: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) Przykłady realizacji zleceń Realizacja zlecenia z limitem. Złożono zlecenie kupna 100 akcji po kursie 20 PLN. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niż wolumen zlecenia w Grze, a kurs zlecenia w Grze był wyższy niż kurs transakcji na GPW. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Sytuacja b) na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. Złożone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane ponieważ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niż wolumen złożonego zlecenia w Grze. Złożone zlecenie czeka na realizacje. Sytuacja c) na GPW zawarto transakcje na 100 akcji po kursie 21 PLN. Zlecenie złożone w Grze nie może być zrealizowane (limit był niższy niż transakcja na GPW) i czeka na realizacje. 13

14 Przykład realizacji zlecenia PKC. Złożono zlecenie kupna 100 akcji PKC. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niż wolumen zlecenia w Grze. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Sytuacja b) Na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. Złożone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane ponieważ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niż wolumen złożonego zlecenia w Grze. Złożone zlecenie zostaje usunięte z Gry. Realizacja zleceń KS Dzień 1. Zespól nie ma akcji spółki XYZ. Kurs otwarcia akcji w danym dniu 30 zł. Spodziewając się spadku ich ceny, pożycza 100 akcji i składa zlecenie KS z limitem 30 zł. Wartość zlecenie 30 zł * 100 sztuk = 3000 zł. Przy złożeniu zlecenie aplikacja blokuje gotówkę (przeznaczoną na depozyt) w kwocie 20% * (100 *30 zł ) = 20% * 3000 zł = 600 zł., powiększona o prowizję za realizację zlecenia 12 zł (0,4% * 3000 zł = 12 zł). Zlecenie zostaje zrealizowane aplikacja pobiera prowizje równą 12 zł. Kwota 3000 zł, efekt sprzedaży akcji zostaje przekazana na rachunek spółki. Na fixingu na zamknięcie cena akcji wynosi 29 zł. Po zakończeniu sesji pobierana jest opłata za pożyczone papiery (sprzedane na krótko). Wartość opłaty wynosi 0,29zł. (0,01% * kurs akcji na zamknięciu* liczba akcji sprzedana na krótko) (0,01% * 29 zł * 100 sztuk). Opłata zostaje pobrana z konta zespołu. Spadek kursu akcji z 30 do 29 zł oznacza, że depozyt zabezpieczający, wyznaczany po zakończeniu sesji wynosi 3480 zł(120%*100*29zł) (na początku 3600). Zwalniane jest 120 zł, które zostają przelane na konto zespołu. Dzień 2. Cena akcji spada i wynosi na koniec sesji 28 zł. Wartość wymaganego depozytu wynosi 3360 zł, co oznacza, że zwolnione zostaje kolejne 120 zł. Pobrana opłata od pożyczonych akcji wynosi 0,28 zł (pobrana z konta zespołu). Dzień 3 Zespół zamyka pozycje, odkupując akcje po kursie 27 zł. Wartość transakcji 2700 zł (100 * 27 zł) a prowizja 10,8 zł. Obie kwoty pomniejszają środki zgromadzone na depozycie. Pozostała pieniądze ( ,8) zostają przelane na konto zespołu. Pobrana zostaje opłata za pożyczone akcje 0,27 zł. Podsumowanie wyników KS Kurs po którym sprzedano akcje 30 zł (100 * 30 zł = 3000 zł) Kurs po którym odkupiono akcje 27 zł (100* 27 zł = 2700 zł) 14

15 Zysk 300 zł prowizja wszystkie opłaty = 276,36 zł Przepływy finansowe Pozycje Kwota w zł Pobrany depozyt w momencie składania zlecenia KS 20% * (100 * 30 zł) -600 Wpływ na rachunek po sprzedaniu akcji w KS (100 * 30 zł) przekazany do depozytu 3000 Łączna kwota środków w depozycie po zawarciu transakcji Suma zwrotów z depozytu ( zł) 900 Opłaty od pożyczonych akcji (za 3 dni) -0,84 Zapłacone prowizje (KS i zamknięcie pozycji) (12 zł + 10,8 zł) -22,8 Uwzględniono koszt odkupu akcji 2700 zł (27zł *100) Ostateczny wynik transakcji KS 276,36 Dogrywka/II etap Dogrywka jest oddzielną częścią Gry, oddzielnie ocenianą i nagradzaną. W dogrywce mogą uczestniczyć zespoły zakwalifikowane wcześniej do Gry podstawowej Zasady inwestowania - Dogrywka na kontraktach terminowych na indeks WIG20 1. W trakcie dogrywki w SIGG8, SIGG9, SIGG10 Zespoły mogą inwestować środki wyłącznie w serię kontraktów na WIG20 wygasającą odpowiednio w marcu 2010, w marcu 2011 r., w marcu 2012 r. tj. odpowiednio FW20H10, FW20H11, FW20H12, a po wygaśnięciu w serię kontraktów terminowych na WIG20 wygasającą w czerwcu 2010,(FW20M10), w czerwcu 2011 r. (FW20M11), w czerwcu 2012 r. (FW20M12) 2. Zespół może kupować i sprzedawać kontrakty terminowe na indeks WIG Zespół może zająć pozycję odwrotną do wcześniej posiadanej (krotką jeżeli wcześniej posiadał długą, lub odwrotnie) dopiero po zamknięciu pozycji poprzednio posiadanej. 4. Każdy Zespół na początku dogrywki otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie zł. 5. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu. 6. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane. 15

16 7. W trakcie dogrywki Zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć. Składanie zleceń i zawieranie transakcji 1. Wszystkie złożone w dogrywce zlecenia (kupna, sprzedaży) są realizowane wyłącznie w całości. 2. Zlecenia kupna i sprzedaży złożone w dogrywce realizowane są w następujący sposób: zlecenia złożone przed sesją do godziny są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej (lub kolejnej) rzeczywistej transakcji zawartej na GPW, zlecenia złożone w trakcie notowań ciągłych ( ) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen ostatniej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW po złożeniu zlecenia w Grze. Zlecenia złożone na fixingu na zamknięcie są realizowane w oparciu o kurs i i łączny wolumen transakcji zawartych na fixingu na zamknięcie na GPW (o godz ). 3. Aby zlecenie zostało zrealizowane w dogrywce muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki - warunek ceny i warunek wolumenu, dokładnie tak samo jak w grze głównej. 4. W dogrywce na kontraktach terminowych dostępne są jedynie zlecenia z limitem. Inne rodzaje zleceń są niedostępne. 5. Zlecenia z limitem składane w dogrywce są przyjmowane wg zasad: zlecenia z limitem przed 8.30 przyjmowane do realizacji na daną sesję przyjmowane do realizacji na daną sesję Po zakończeniu sesji w danym dniu od godziny do godziny 8.30 dnia następnego można składać tylko zlecenia z limitem 6. W przypadku składania zleceń system pobiera jako depozyt kwotę równą: (Liczba kontraktów * kurs kontraktu * 10 zł *10%) * 110% + prowizja za realizację zlecenia 7. Realizacja zleceń odbywa się na identycznych zasadach jak w trakcie gry głównej, z wyjątkiem faktu iż wszystkie złożone zlecenia w trakcie dogrywki są ważne tylko 1 dzień. Po zakończeniu sesji nie zrealizowane zlecenia są usuwane. 8. Zespół może kupić (zająć pozycję długą) lub sprzedać (zająć pozycję krótką) kontrakt terminowy (1 lub więcej). 16

17 9. Kupując/sprzedając kontrakt zespół wnosi tzw. depozyt zabezpieczający. Stanowi on 10% wartości zawartej transakcji. Wartość transakcji na potrzeby wyznaczania depozytu określa się następująco = kurs transakcji * 10 zł * ilość kupionych/sprzedanych kontraktów. Przykład. Zespół nabył 2 kontrakty po kursie 2100 pkt Wartość transakcji wynosi 2* 2100*10 zł = zł. Zespół wniesie w formie depozytu zabezpieczającego zł * 10%% = 4200 zł. Po zakończeniu każdej sesji w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy danej serii kontraktów terminowych naliczana jest wartość depozytu. 10. Wartość depozytu jest uaktualniana codziennie po zakończeniu sesji (tzw. rozliczenie dzienne), w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy serii kontraktów terminowych odpowiednio FW20H10 FW20M10 (w SIGG8), FW20H11 FW20M11 (w SIGG9), FW20H12 FW20M12 (w SIGG10) 11. Wartość depozytu po zakończeniu sesji wynosi: dzienny kurs rozliczeniowy kontraktu * 10 zł * liczba otwartych pozycji * 10%. W przypadku, gdy wartość depozytu jest mniejsza od wymaganej wartości automatycznie pobierana jest gotówka (z rachunku zespołu) w celu uzupełnienia depozytu. W przypadku, gdy wartość depozytu będzie po zakończeniu sesji wynosić więcej niż wymagana wartość, nadwyżka jest automatycznie przekazywana na konto bieżące. 12. W przypadku konieczności uzupełnienia depozytu, gdy nie jest możliwe automatyczne pobranie środków (w celu uaktualnienia depozytu), Administrator automatycznie zamyka całą otwartą pozycję na kontraktach terminowych po kursie rozliczeniowym na tej sesji i dokonuje rozliczenia. Dodatkowo zespół obciążany jest opłatą karną w wysokości 10% wartości zamykanej pozycji. Jeżeli po rozliczeniu pozycji na koncie zespołu pozostaną wolne środki Zespół może kontynuować grę. W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia otwartej pozycji Zespół nie będzie posiadał już wolnych środków, nie może on kontynuować gry. 13. W kolejnych dniach w przypadku utrzymywania otwartej pozycji wartość depozytów jest uaktualniana w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy w danym dniu. 14. Realizacja wszystkich złożonych w trakcie dogrywki zleceń (kupna, sprzedaży) obciążona jest prowizją określoną przez Administratora w wysokości 7 zł za kontrakt. 15. Ponieważ: - w SIGG8 w marcu 2010 r. wygasają notowania na kontrakcie FW20H10 i na jego miejsce pojawia się kontrakt FW20M10, automatycznie zostaną zamknięte pozycje na kontrakcie FW20H10, a gotówka uzyskana z zamknięcia pozycji zostanie dodana do portfela. Dalsza Gra będzie od tej pory możliwa na kontrakcie FW20M10. - w SIGG9 w marcu 2011 r. wygasają notowania na kontrakcie FW20H11 i na jego miejsce pojawia się kontrakt FW20M11, automatycznie zostaną zamknięte pozycje na kontrakcie FW20H11, a gotówka uzyskana z zamknięcia pozycji zostanie dodana do portfela. Dalsza Gra będzie od tej pory możliwa na kontrakcie FW20M11. w SIGG10 w marcu 2012 r. wygasają notowania na kontrakcie FW20H12 i na jego miejsce pojawia się kontrakt FW20M12, automatycznie zostaną zamknięte pozycje na 17

18 kontrakcie FW20H12, a gotówka uzyskana z zamknięcia pozycji zostanie dodana do portfela. Dalsza Gra będzie od tej pory możliwa na kontrakcie FW20M12. Inne zmiany na rachunku 1. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator może dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów, 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator może także unieważnić dogrywkę. Stan rachunku 1. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny w danym dniu sesyjnym. 2. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego otwartą pozycję na rynku kontraktów terminowych. Zakończenie Dogrywki - przeliczenie portfela 1. W dniu zakończenia Dogrywki, Administrator dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie ustalona poprzez sumowanie: kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku, kwoty lokat które nie wygasły przez zakończeniem Dogrywki, bez uwzględnienia odsetek, kwoty środków pieniężnych wynikających z zamknięcia (rozliczenia) w dniu zakończenia dogrywki po zakończeniu sesji otwartych pozycji na serii kontraktów terminowych na WIG20 serii wygasającej odpowiednio w czerwcu 2010 r. (FW20M10); w czerwcu 2011 r. (FW20M11); w czerwcu 2012 r. (FW20M12). dokonane w oparciu o dzienny kurs rozliczeniowy z dnia zakończenia gry. Klasyfikacja końcowa Dogrywki 1. Do nagrody głównej z tytułu uczestnictwa w Dogrywce Zespoły klasyfikowane będą według wartości portfela w dniu zakończenia dogrywki 2. Nagrodzony zostanie Zespół, który uzyska najwyższą wartość portfela inwestycyjnego. 3. Nagrody otrzymają członkowie Zespołu, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 18

19 4. Wyróżnienia otrzymają trzy kolejne zespoły (członkowie zespołu, nauczyciel opiekun, szkoła) 5. Organizator może przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia w innych kategoriach. 19

20 Regulamin kursu e-learningowego Zasady ogólne Kto może uczestniczyć w kursie e-learningowym 1. Kurs e-learningowy (Kurs) jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 2. Uczestnicy, którzy chcą korzystać zarówno z kursu e-learningowego, jak i SIGG powinni wypełnić tylko jeden formularz, zgłaszając udział w SIGG z możliwością uczestniczenia w kursie e-learningowym lub zgłaszając udział TYLKO w kursie e-learningowym. Opiekun również wypełnia tylko jeden formularz, zgłaszając uczestników równocześnie do Kursu oraz do SIGG. Zgłoszenia Kurs e-learningowy rozpoczyna się: edycja 1-16 października i trwa do 31 marca 2009 r. edycja 2-15 października i trwa do 31 marca 2010 r. edycja 3-17 października i trwa do 31 marca 2011 r. 1. Zgłoszenia do Kursu odbywają się w terminie od do r. i odpowiednio w 2010 i 2011 r. W tym czasie na stronach: zostanie udostępniony formularz rejestracyjny, który należy wypełnić on-line. 2. W celu dokonania zgłoszenia do Kursu należy: wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do r. i odpowiednio r. i r., elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujące się na stronach https://sigg.gpw.com.pl/, (formularz Uczeń wypełnia uczeń, formularz Opiekun wypełnia opiekun zespołu, formularz Szkoła wypełnia opiekun, a potwierdza pieczątką szkoły i podpisem dyrektor szkoły), uczniowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia muszą przekazać opiekunowi zgłoszenie oraz oświadczenie podpisane przez ich prawnego opiekuna, nauczyciel - opiekun powinien niezwłocznie przesłać na adres korespondencyjny koordynatora regionalnego zebrane zgłoszenia oraz oświadczenia (adres koordynatora zostanie zamieszczony na wydrukowanym potwierdzeniu zgłoszenia). 3. Koordynator regionalny po otrzymaniu potwierdzonych formularzy zgłoszeniowych oraz oświadczeń, przystępuje do ich formalnej weryfikacji ze względu na zgodność z Regulaminem projektu Rekiny przedsiębiorczości. Po formalnej weryfikacji zgłoszenie zostanie zaakceptowane bądź odrzucone przez Koordynatora regionalnego. 20

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo