Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW"

Transkrypt

1 Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł 0,05 zł, dla kursów większych niż 2 zł 1,5 %, 2. Wyrażona w % różnica o której mowa w pkt. 1 liczona jest jako wyrażony w % - stosunek różnicy między ceną w zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna. 3. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej. 4. Wartość zleceń nie może być mniejsza niż ,00 zł. II. Akcje pozostałych spółek z indeksu WIG20 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł 0,05 zł, dla kursów większych niż 2 zł 2,5%. 2. Wyrażona w % różnica, o której mowa w pkt 1 liczona jest jako wyrażony w % - stosunek różnicy między ceną w zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna. 3. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej. 4. Wartość zleceń nie może być mniejsza niż ,00 zł. III. Akcje pozostałych spółek a) w przypadku akcji notowanych w systemie notowań ciągłych wchodzących w skład indeksu mwig40: - dla kursów nie większych niż 1 zł 0,04 zł, - dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł 0,07 zł, - dla kursów większych niż 2 zł 3,5%, b) w przypadku pozostałych akcji notowanych w systemie notowań ciągłych: - dla kursów nie większych niż 1 zł 0,05 zł, - dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł 0,1 zł - dla kursów większych niż 2 zł 5%, c) w przypadku akcji notowanych w systemie kursu jednolitego: - dla kursów nie większych niż 1 zł 0,05 zł, - dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł 0,1 zł, - dla kursów większych niż 2 zł 5%. 2. Wartość zleceń nie może być mniejsza niż: a) zł w przypadku akcji notowanych w systemie notowań ciągłych wchodzących w skład indeksu mwig40, b) zł w przypadku pozostałych akcji notowanych w systemie ciągłym, c) zł w przypadku akcji notowanych w systemie jednolitym. 1

2 3. Wyrażona w % różnica o której mowa w pkt 1 liczona jest jako wyrażony w % - stosunek różnicy między ceną w zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna. 4. W przypadku akcji wchodzących w skład mwig40 animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej. 5. Maksymalny limit dziennego zaangażowania animatora rynku określony jest wyłącznie dla akcji spoza mwig40 i wynosi 3-krotność minimalnej wartości oferty. IV. Prawa do akcji Warunki animowania określone dla akcji w punkcie I stosuje się odpowiednio do wykonywania zadań animatora rynku dla praw do akcji. V. Kontrakty terminowe na akcje spółek: 1. Z zastrzeżeniem pkt 2 maksymalna dopuszczalna różnica między najniższą ceną w zleceniu sprzedaży a najwyższą ceną w zleceniu kupna na daną klasę kontraktów obowiązująca animatora w danym miesiącu kalendarzowym jest równa 5% średniej ceny zamknięcia instrumentu bazowego dla danego kontraktu terminowego z ostatnich 20 sesji przed pierwszym dniem danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku wprowadzenia do obrotu nowych kontraktów, wartość ta wynosi 5% średniej ceny zamknięcia instrumentu bazowego z ostatnich 20 sesji przed pierwszym dniem obrotu danym kontraktem terminowym. Wartość ta zaokrąglana jest zgodnie z dokładnością określania kursów. 2. Różnica o której mowa w pkt 1 wynosi: a) 0,05 zł jeśli aktualny kurs instrumentu bazowego jest mniejszy niż 1 zł, b) 0,1 zł jeśli aktualny kurs instrumentu bazowego jest większy od 1 zł, ale nie większy niż 2 zł. Liczba kontraktów w zleceniu nie może być mniejsza niż 10 kontraktów VI. Kontrakty terminowe na kursy walut Warunki animowania dla kontraktów terminowych na kursy walut ustalane są z zainteresowanym animatorem rynku. VII. Obligacje Skarbu Państwa a) 0,2 punktu procentowego dla obligacji o terminie wykupu do 1 roku (włącznie), b) 0,4 punktu procentowego dla obligacji o terminie wykupu powyżej 1 roku do 3 lat (włącznie), c) 0,8 punktu procentowego dla obligacji o terminie wykupu powyżej 3 lat do 5 lat (włącznie), d) 1,5 punktu procentowego dla obligacji o terminie wykupu powyżej 5 lat do 15 lat (włącznie), e) 2,5 punktu procentowego dla obligacji o terminie wykupu powyżej 15 lat do 25 lat (włącznie), f) 3,5 punktu procentowego dla obligacji o terminie wykupu powyżej 25 lat. 2. Wartość zleceń kupna i zleceń sprzedaży nie może być mniejsza niż: a) zł dla obligacji o nominale 100 zł, b) zł dla obligacji o nominale powyżej 100 zł, wg wartości nominalnej obligacji. 3. Maksymalny limit dziennego zaangażowania animatora rynku wynosi 3-krotność minimalnej wartości zleceń. 2

3 VIII. Opcje na indeks WIG20 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 animator rynku zobowiązany jest do stałego składania zleceń kupna i sprzedaży dla następujących serii opcji: Termin wygaśnięcia: opcje kupna opcje sprzedaży najbliższy drugi oraz trzeci kolejny pozostałe *) 10 serii ITM **) 10 serii OTM ***) 5 serii ITM 5 serii OTM 3 serii ITM 3 serii OTM 10 serii ITM 10 serii OTM 5 serii ITM 5 serii OTM 3 serii ITM 3 serii OTM *) za serię ATM uznaje się serię, której kurs wykonania jest najbliższym ostatniej wartości zamknięcia indeksu WIG20. **) za serię ITM uznaje się serię, której kurs wykonania jest w przypadku opcji kupna niższy a w przypadku opcji sprzedaży wyższy od ostatniej wartości zamknięcia indeksu WIG20 jednak różny jest od kursu wykonania określonego dla serii ATM. ***) za serię OTM uznaje się serię, której kurs wykonania jest w przypadku opcji kupna wyższy a w przypadku opcji sprzedaży niższy od ostatniej wartości zamknięcia indeksu WIG20 jednak różny jest od kursu wykonania określonego dla serii ATM. 2. W przypadku, gdy czas do wygaśnięcia opcji jest krótszy niż 1 tydzień animator rynku może, w zamian za serie o najbliższym terminie do wygaśnięcia, składać zlecenia kupna i sprzedaży dla serii z kolejnym terminem wygaśnięcia zgodnie z zasadami określonymi w punkcie Liczba opcji w zleceniu nie może być mniejsza niż 5 opcji. 4. Maksymalna dopuszczalna różnica (Spread) między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna na daną serię opcji musi być zgodna z warunkami określonymi w poniższych tabelach: a) dla serii opcji z najbliższym terminem wygaśnięcia: Limit ceny w zleceniu kupna (w punktach indeksowych) Spread 0,00-20,00 2 punkty indeksowe >20,00-200,00 10%* >200,00 20 punktów indeksowych b) dla serii opcji z drugim i trzecim kolejnym terminem wygaśnięcia: Limit ceny w zleceniu kupna (w punktach indeksowych) Spread 0,00-20,00 2,5 punkty indeksowe >20,00-200,00 12,5%* >200,00 25 punktów indeksowych c) dla serii opcji z pozostałymi terminami wygaśnięcia: 3

4 Limit ceny w zleceniu kupna (w punktach indeksowych) Spread 0,00-20,00 3 punkty indeksowe >20,00-200,00 15%* >200,00 30 punktów indeksowych * Spread liczony jest jako wyrażony w procentach stosunek różnicy między kursem z zleceniu sprzedaży i kursem w zleceniu kupna do kursu w zleceniu kupna. 1. Animator rynku ma obowiązek kwotowania na warunkach określonych w umowie przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej. 2. Animator rynku, po uprzednim poinformowaniu Giełdy, może zaniechać składania zleceń kupna i sprzedaży na opcje na indeks WIG20, w przypadku osiągnięcia przez niego globalnego zaangażowania w wysokości 1500 opcji, rozumianego jako suma otwartych pozycji we wszystkich seriach opcji. 3. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6, animator rynku może nadal składać zlecenia kupna lub sprzedaży bez zachowania wymogów przewidzianych w pkt Animator rynku, po uprzednim poinformowaniu Giełdy, może zaniechać składania zleceń kupna i sprzedaży na opcje na indeks WIG20, jeżeli: a. kurs kontraktów terminowych na WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia różni się o więcej niż 5 procent od kursu odniesienia, b. handel kontraktami terminowymi na WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia jest zawieszony, c. wystąpią problemy związane z niewłaściwym funkcjonowaniem narzędzia do automatycznego składania zleceń lub inne problemy techniczne. 5. Poinformowanie Giełdy o zaniechaniu składania zleceń kupna i sprzedaży na opcje na WIG20 o czym mowa w pkt. 6 oraz 8 następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres zawierającej informację o zamiarze skorzystania z możliwości zaniechania składania zleceń kupna i sprzedaży wraz ze wskazaniem przyczyny dla której to zaniechanie będzie miało miejsce. Jednocześnie animator ma obowiązek poinformowania Giełdy w sposób opisany powyżej o rezygnacji z dalszego korzystania z możliwości zaniechania składania zleceń kupna i sprzedaży na opcje na WIG20 IX. Jednostki indeksowe na indeks WIG20 najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi 1,5 %. 2. Liczba jednostek indeksowych w zleceniu nie może być mniejsza niż 300 jednostek indeksowych. 3. Jeżeli wartość otwartych przez animatora rynku pozycji w jednostkach indeksowych przekroczy 3 mln zł, animator rynku zwolniony jest z obowiązku jednoczesnego zgłaszania zleceń. 4. Różnica, o której mowa w pkt 1 liczona jest jako wyrażony w % - stosunek różnicy między ceną w zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna. X. Certyfikaty inwestycyjne a) dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, b) dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż 2 zł 0,05 zł, c) dla kursów większych niż 2 zł 2,5%. 4

5 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych w zleceniu nie może być mniejsza niż 250 certyfikatów inwestycyjnych. 3. Wyrażona w % różnica o której mowa w pkt 1 liczona jest jako wyrażony w % - stosunek różnicy między ceną w zleceniu sprzedaży i ceną w zleceniu kupna do ceny kupna. 4. Maksymalne dzienne zaangażowanie animatora rynku wynosi 5-krotność minimalnej wielkości zlecenia. XI. Certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez UNICREDIT BANK AG 1. Animator rynku zobowiązany jest do składania w trybie ciągłym zleceń kupna i sprzedaży na certyfikaty strukturyzowane przy standardowych warunkach rynkowych w dniach sesyjnych zgodnie z parametrami zdefiniowanymi poniżej: Typ certyfikatu Certyfikat strukturyzowany zwykły Nazwa skrócona certyfikatu strukturyzowa nego ISIN certyfikatu Indeks bazowy xxx xxx xxx Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi *: Wolumen zleceń nie może być mniejszy niż (liczba certyfikatów w szt.) * Spread liczony jest jako wyrażony w procentach stosunek różnicy między kursem z zleceniu sprzedaży i kursem w zleceniu kupna do kursu w zleceniu kupna. 2. W przypadku gdy w danym dniu na rynku macierzystym, tym dla którego kalkulowany jest indeks bazowy, indeks ten nie jest kalkulowany, animator rynku może zostać zwolniony z obowiązku animowania danego certyfikatu, po uprzednim poinformowaniu telefonicznym Giełdy. 3. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej. 4. Animator rynku jest zobowiązany do złożenia co najmniej jednej pary zleceń (jednego zlecenia kupna i jednego zlecenia sprzedaży) w ciągu ostatnich 15 minut notowań ciągłych. 5. Animator rynku, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy, zwolniony jest z obowiązku składania zleceń w sytuacji niewłaściwego funkcjonowania narzędzia do automatycznego składania zleceń lub w sytuacjach szczególnych. XII. Certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank 1. Animator zobowiązany jest do składania w trybie ciągłym zleceń kupna i sprzedaży na certyfikaty strukturyzowane przy standardowych warunkach rynkowych w dniu sesyjnym zgodnie z parametrami zdefiniowanymi poniżej: 5

6 LP. 1. Typ certyfikatu Certyfikat strukturyzowany zwykły ISIN certyfikatu xxx Instrument bazowy xxx Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi *: Minimalna wielkość zlecenia lub minimalne zlecenie (ilość certyfikatów) * Spread jest obliczany jako stosunek procentowy spread u pomiędzy ceną zlecenia sprzedaży i ceną zlecenia kupna do ceny kupna. 2. Dzień sesyjny oznacza dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu prowadzą handel podczas swoich sesji, bez względu na to, czy w danym dniu zakończenie obrotu nastąpiło wcześniej niż planowe zakończenie obrotu. W dniach, w których nie odbywa się handel na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu, animator jest zwolniony z obowiązku składania zleceń. 3. Pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego powiadomienia giełdy, animator jest zwolniony z obowiązku składania zleceń w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania automatycznego narzędzia składania zleceń. 4. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej. 5. Animator rynku jest zobowiązany do złożenia co najmniej jednej pary zleceń (jednego zlecenia kupna i jednego zlecenia sprzedaży) w ciągu ostatnich 15 minut notowań ciągłych. 6. Animator rynku, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy, zwolniony jest z obowiązku składania zleceń w przypadku gdy na rynku macierzystym instrument bazowy nie jest kalkulowany bądź notowany. XIII. Obligacje strukturyzowane wyemitowane przez SecurAsset S.A. 1. Animator rynku zobowiązany jest do składania zleceń kupna i sprzedaży na obligacje w fazach przed otwarciem na co najmniej 5 minut przed fazami interwencji animatora przy standardowych warunkach rynkowych w dniach sesyjnych zgodnie z parametrami zdefiniowanymi poniżej: L.p. Nazwa skrócona obligacji strukturyzowanej ISIN Instrument/indeks bazowy Spread * Minimalny wolumen zleceń 1. XXX XXX XXX * Spread liczony jest jako wyrażony w procentach stosunek różnicy między limitem ceny w zleceniu sprzedaży i limitem ceny w zleceniu kupna do limitu ceny w zleceniu kupna. 2. W przypadku gdy w danym dniu na rynku macierzystym, tym dla którego kalkulowany jest indeks bazowy, indeks ten nie jest kalkulowany, animator rynku może zostać zwolniony z obowiązku animowania danego certyfikatu, po uprzednim poinformowaniu telefonicznym Giełdy. 6

7 3. Animator rynku, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy, zwolniony jest z obowiązku składania zleceń w sytuacji niewłaściwego funkcjonowania narzędzia do automatycznego składania zleceń lub w sytuacjach szczególnych. 4. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej. 5. Animator rynku jest zobowiązany do złożenia co najmniej jednej pary zleceń (jednego zlecenia kupna i jednego zlecenia sprzedaży) w ciągu ostatnich 15 minut notowań ciągłych. 6. Animator rynku, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy, zwolniony jest z obowiązku składania zleceń w przypadku gdy na rynku macierzystym instrument bazowy nie jest kalkulowany bądź notowany. XIV. Kontrakty terminowe na indeks WIG20 Warunki animowania najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna (w punktach indeksowych) wynosi: Dla kontraktów o terminie wygaśnięcia do 3 miesięcy Dla kontraktów o terminie wygaśnięcia powyżej 3 miesięcy Spread (w punktach indeksowych) Minimalna liczba kontraktów w zleceniu: Dla kontraktów o terminie wygaśnięcia do 3 miesięcy Dla kontraktów o terminie wygaśnięcia powyżej 3 miesięcy Sztuki Animator ma obowiązek wypełniania warunków animowania określonych w umowie przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej (czas ten rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem fazy notowań ciągłych), z zastrzeżeniem pkt W okresie od 8:40 do 8:45 (tj. w okresie obejmującym ostatnie 5 minut fazy przed otwarciem oraz fazę otwarcia) animator ma obowiązek wypełniania warunków animowania określonych w umowie przez co najmniej 90% czasu trwania tego okresu. XV. Kontrakty terminowe na jednomiesięczne (1M), trzymiesięczne (3M) i sześciomiesięczne (6M) stawki referencyjne WIBOR. 1. Animator zobowiązuje się kwotować kontrakty terminowe o terminach wygaśnięcia do 2 lat. 7

8 2. Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna wynosi 30 punków bazowych. 3. Liczba kontraktów terminowych w zleceniu nie może być mniejsza niż: a. 100 kontraktów dla kontraktów na 1M i 6M WIBOR b. 200 kontraktów dla kontraktów na 3M WIBOR 4. Animator rynku po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy zwolniony jest z obowiązku składania zleceń w sytuacji niewłaściwego funkcjonowania narzędzia do automatycznego składania zleceń. 5. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej, z zastrzeżeniem postanowień pkt Animator rynku ma obowiązek stałego kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przed otwarciem notowań ciągłych oraz w okresie między godziną 16:20 i 16: Animator zobowiązuje się do sporządzania i wystawiania plików z kursami odniesienia dla nowych serii kontraktów terminowych na 1M, 3M i 6M WIBOR do godziny przed pierwszym dniem ich notowania. 8. Animator zobowiązuje się do przestrzegania następujących ustaleń dotyczących plików, o których mowa w pkt.7: a) pliki będą wystawiane na serwerze należącym do Animatora, posiadającym następujący adres IP : , do którego GPW ma dostęp po protokole sftp i porcie o numerze 115. b) nazwy plików będą tworzone według następującego schematu: PKO_WIBOR_YYYYMMDD.txt, gdzie YYYYMMDD oznacza datę sesji, na której odbędzie się pierwsze notowanie kontraktów, których plik dotyczy. c) zawartość (struktura) plików, będzie następująca: <Data wystawienia>;<data notowania>;<kod Isin>;<kurs odniesienia> gdzie: <Data wystawienia> <Data notowania> <kod Isin> <kurs odniesienia> - data wystawienia pliku w formacie RRRRMMDD, - data pierwszego notowania instrumentu w formacie RRRRMMDD, - kod ISIN kontraktu, w formacie A(12) 12 znaków alfanumerycznych - kurs odniesienia, w formacie 8,2 max. 8 cyfr jako część całkowita, max 2 cyfry jako część ułamkowa; cześć całkowita oddzielona od części ułamkowej przecinkiem; pola oddzielone średnikiem. 9. Wszelkie zmiany warunków określonych w pkt. 7 i 8 (adresy, porty, hasła, użytkownicy itd.) wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. XVI. Kontrakty terminowe na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe. 1. Maksymalna dopuszczalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży a 8

9 a. dla kontraktów terminowych na krótkoterminowe obligacje skarbowe - 50 punktów bazowych b. dla kontraktów terminowych na średnioterminowe obligacje skarbowe - 75 punktów bazowych. c. dla kontraktów terminowych na długoterminowe obligacje skarbowe punktów bazowych 2. Liczba kontraktów terminowych w zleceniu nie może być mniejsza niż 100 dla wszystkich klas kontraktów terminowych na obligacje skarbowe. 3. Animator rynku po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Giełdy zwolniony jest z obowiązku składania zleceń w sytuacji niewłaściwego funkcjonowania narzędzia do automatycznego składania zleceń. 4. Animator rynku ma obowiązek kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przez co najmniej 80% czasu trwania sesji giełdowej, z zastrzeżeniem postanowień pkt Animator rynku ma obowiązek stałego kwotowania, na warunkach określonych w umowie, przed otwarciem notowań ciągłych oraz w okresie między godziną 16:20 i 16:31. 9

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 2 października` 2006 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 2 kwietnia 2012 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie PODSTAWY RYNKU KAPITAŁOWEGO

Biuro Maklerskie PODSTAWY RYNKU KAPITAŁOWEGO Biuro Maklerskie PODSTAWY RYNKU KAPITAŁOWEGO 2010 Informacje zawarte w niniejszym materiale umożliwią Państwu lepsze zrozumienie funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pozwolą na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Podstawy rynku kapitałowego

Biuro Maklerskie. Podstawy rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podstawy rynku kapitałowego 2010 Informacje zawarte w niniejszym materiale umożliwią Państwu lepsze zrozumienie funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pozwolą na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r.

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ Gra podstawowa: 10.10.2008 r. 16.01.2009 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. Data utworzenia dokumentu: 28.sierpnia 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r.

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r. REGULAMIN projektu Rekiny przedsiębiorczości, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE

Teraz wiesz i inwestujesz ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE Poznanie i zrozumienie reguł obrotu giełdowego jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na giełdzie, a zwłaszcza, jeŝeli Inwestor działa samodzielnie (np.inwestując

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo