Załoenia programowo-przestrzenne Centrum Nauki Kopernik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załoenia programowo-przestrzenne Centrum Nauki Kopernik"

Transkrypt

1 Załcznik do informacji prasowej z dnia 12 lipca 2005r. Załoenia programowo-przestrzenne Centrum Nauki Kopernik Idea Centrum Nauki Centrum Nauki Kopernik w Warszawie słuy rozwijaniu zainteresowania otaczajcym nas wiatem, kształceniu, popularyzacji kultury i wiedzy, komunikacji naukowej oraz rozrywce. Program działania Centrum nakierowany jest na zaspokajanie potrzeb mieszkaców stołecznej aglomeracji, goci z innych regionów Polski, w tym zorganizowanych grup szkolnych, i turystów zagranicznych. Centrum realizuje swój program poprzez rónorodne formy działania, w tym stał ekspozycj, wystawy okresowe, zajcia laboratoryjne i wykłady, odczyty i pokazy publiczne, konferencje oraz imprezy kulturalnorozrywkowe. Centrum jest unikaln placówk, w której dzieci, młodzie i doroli mog samodzielnie bada zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne, zgłbia istot nauk społecznych, historii czy archeologii, pozna fundamenty medycyny, pogłbi wiedz matematyczn czy techniczn. Centrum Nauki Kopernik swoj form działania nawizuje do europejskich i wiatowych centrów nauki. W przeciwiestwie do klasycznych muzeów nauki i techniki, gdzie pokazuje si histori nauki i techniki, centra nauki zajmuj si wyjanianiem otaczajcych nas zjawisk przy pomocy naukowych narzdzi i współczesnych technik prezentacji. W warszawskim Centrum znajd si interaktywne urzdzenia, które umoliwiaj zwiedzajcym samodzielne przeprowadzenie działa i eksperymentów, w których zjawiska przedstawione s w sposób interesujcy i skłaniajcy do zadania pyta: "jak?", "dlaczego?" i "czemu to słuy?". W centrum wyjaniana jest natura otaczajcych nas zjawisk i procesów oraz sposoby wykorzystania ludzkiej wiedzy dla zrównowaonego rozwoju społeczestwa. Dopełnieniem ekspozycji s zajcia dla grup i pokazy prowadzone w salach laboratoryjnych, wykładowych i planetarium oraz inicjatywy upowszechniajce wiedz i kultur. Kulturalny charakter instytucji wyraa si poprzez form ekspozycji, organizacj przedsiwzi o charakterze artystycznym oraz komunikacj problemów zwizanych z relacj nauka społeczestwo za pomoc artystycznych form wyrazu. Centrum nauki słuy take rozwojowi i promocji Warszawy, m.in. poprzez kreowanie wizerunku nowoczesnej stolicy europejskiej oraz stworzenie atrakcji turystycznej o ogólnokrajowym i midzynarodowym znaczeniu.

2 Idea warszawskiego Centrum Nauki opiera si na dwóch podstawowych załoeniach, które mona opisa hasłami: 1. Nauka i technologia dla człowieka. 2. Poznanie praw natury przez dowiadczenia. Ad. 1 W warszawskim Centrum gocie bd mogli zobaczy, jak nauka słuy człowiekowi, zarówno w szerokim, czysto poznawczym znaczeniu, jak i w praktycznym wymiarze poprzez zastosowania technologiczne czy medyczne. Obok nauk cisłych i nowoczesnych technologii w Centrum prezentowane bd równie nauki o człowieku i niektóre nauki humanistyczne. Ad. 2 W warszawskim Centrum drog do poznania praw natury bdzie dowiadczenie, eksperyment. Interaktywno bdzie istot sposobu prezentacji. Budynek Centrum Nauki Kopernik powinien wyraa te dwa załoenia, a jednoczenie stanowi wizytówk i jeden z symboli nowoczesnej Warszawy. Powinien by łatwy do identyfikacji, a jako unikalna w skali kraju instytucja powinien jednoznacznie odrónia si od budynków o charakterze biurowym. Jednoczenie naley pamita, e o przyszłym sukcesie Centrum stanowi bdzie jego funkcjonalno. Formy działalnoci i oferta Centrum Nauki Realizacji podstawowych zada centrum nauki słuy - podobnie jak we wszystkich tego typu placówkach na wiecie - ekspozycja składajca si z interaktywnych urzdze umoliwiajcych samodzielne przeprowadzanie działa i dowiadcze, obserwowanie i badanie okrelonego zjawiska fizycznego, reakcji chemicznej, czy struktury biologicznej. Obecne s take wybrane dyscypliny humanistyczne: archeologia, psychologia oraz nauki społeczne. Zadaniem centrum jest take podejmowanie szeregu innych działa, zarówno w swojej siedzibie, jak i poza ni Projektowana ekspozycja Centrum Nauki KOPERNIK składa si z 8 działów, z czego 6 prezentuje interdyscyplinarne zagadnienia, a 2 pozostałe wydzielono ze wzgldów funkcjonalnych. Łczna powierzchnia opracowywanej ekspozycji to ok. 7 tys. m 2. Przewiduje si nastpujcy podział tematyczny ekspozycji:

3 Ponisze 4 działy adresowane s do szerszej publicznoci, ze szczególnym uwzgldnieniem dzieci i młodziey w wieku 7-15 lat: a. Korzenie cywilizacji (ok. 30 stanowisk), powierzchnia ok m 2. Dział powicony osigniciom nauki i kultury, dziki którym powstała współczesna cywilizacja. Uytkownik bdzie mógł pozna metody badawcze słuce poznawaniu przeszłoci (techniki geofizyczne, archeologia dowiadczalna, oznaczanie wieku przedmiotów metodami dendrochronologicznymi i radioizotopowymi, komputerowa rekonstrukcja twarzy itd.), sprawdzi prawdziwo twierdzenia Pitagorasa przelewajc ciecz do odpowiednich figur geometrycznych, wybi monet, ulepi z gliny naczynie, zemle mk w kamiennych arnach, zbudowa most Leonarda da Vinci, czy zagra melodi na harfie lub jej pierwowzorze łuku strzeleckim. b. wiat w ruchu (ok. 55 stanowisk), powierzchnia ok m 2 Dział powicony fizycznym i fizjologicznym zjawiskom towarzyszcym ruchowi w wielu jego przejawach. Uytkownicy bd mogli sił własnych mini podnie si w windzie, porówna wydajno ogniwa słonecznego, elektrowni wiatrowej i atomowej, pojedzi samochodem o kwadratowych kołach i odrzutowym fotelem, który wczeniej sami napompuj powietrzem, sprawdzi, ile potrafi wyprodukowa prdu jadc na rowerze lub wiosłujc, poszuka chaosu obserwujc ruch wahadeł albo wyciszy dzwonek umieszczajc go w próni. c. Człowiek i rodowisko (ok. 70 stanowisk), powierzchnia ok m 2 Dział, który ukazuje człowieka i jego funkcjonowanie w rodowisku (ze wzgldu na lokalizacj centrum nauki w duym miecie zdecydowano, e bdzie to głównie rodowisko cywilizacyjno-techniczne, a w mniejszym stopniu przyrodnicze). Dział prezentuje zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii oraz elektrycznoci oraz nauk o Ziemi Uytkownicy bd mogli przeprowadzi operacj chirurgiczn na modelu człowieka, pozna sił swojego serca, sprawdzi jak wysokie i niskie tony słyszy ich ucho, dowiedzie si, jakie zwierzta yj w miecie, zmierzy jako wody w Wile, zmierzy promieniowanie kosmiczne, poczu trzsienie ziemi czy sprawdzi w tunelu aerodynamicznym, jak sił dysponuje wiatr. d. wiatło (ok. 50 stanowisk), powierzchnia ok. 900 m 2 W tym dziale przedstawione s zjawiska optyczne i dotyczce zmysłu wzroku. Zwiedzajcy bdzie miał moliwo zobaczenia na ywo fatamorgany, test rozróniania kolorów, spacer w okularach zamieniajcych strony lew i praw, przez utrwalenie swego cienia na wiatłoczułej cianie, a po tworzenie hologramów i eksperymenty ze wiatłowodami.

4 Ponisze 2 działy adresowane s przede wszystkim do starszej młodziey i dorosłych: e. Laboratorium nowych technologii (ok. 25 stanowisk), powierzchnia 600 m 2 Dział powicony nowym technologiom, w tym m.in.: genetyce i biotechnologii, nanotechnologiom, zastosowaniom laserów oraz robotyce. Uytkownik bdzie mógł wcieli si w biotechnologa przenoszcego geny midzy organizmami, pokierowa laserem tncym stal, czy wyprodukowa swój własny piorun. Wanym elementem działu bd instalacje dotyczce aspektów etycznych, prawnych i społecznych nowych technologii. f. Globalna wioska (ok. 25 stanowisk), powierzchnia ok. 550 m 2. Dział powicony komunikacji (w tym take telekomunikacji) i naukom społecznym. Przy pomocy interaktywnych urzdze, symulacji i gier uytkownicy bd mogli zapozna si z zagadnieniami z zakresu psychologii (np. mowa ciała ), socjologii (np. wpływ reklamy, kierowanie tumem ludzi), czy ekonomii (gry ekonomiczne). Czci ekspozycji bd take: g. Naukowa sala zabaw dla najmłodszych (powierzchnia 190 m 2 ) Wydzielony obszar dla dzieci w wieku 3-6 lat, wyposaony w proste urzdzenia umoliwiajce nauk przez zabaw. h. Ekspozycja zmienna (czasowa) (powierzchnia ok. 750 m 2 ) Cz ekspozycji przeznaczona na tematyczne wystawy czasowe, udostpniane 1-2 razy w roku. Nowe wystawy bd przygotowywane przez Centrum Nauki Kopernik (we współpracy z partnerami zewntrznymi w Polsce i za granic) lub pozyskiwane w drodze wymiany lub dzierawy od innych centrów nauki. Ekspozycje czasowe dostpne obecnie w europejskich centrach nauki to m.in. wiat dinozaurów, mózg i zmysły, fizyka muzyki, yjcy mikrowiat, astronautyka. Adresaci oferty Centrum Nauki Centrum Nauki ma dwie główne funkcje: edukacyjn i poznawcz. Ma słuy przede wszystkim dwóm wyranie wyodrbnionym grupom odbiorców: 1) dzieciom i młodszej młodziey szkolnej wraz z nauczycielami lub rodzicami oraz 2) starszej młodziey szkolnej, studentom i nauczycielom akademickim. Zrónicowanie oferty dla tych grup odbywa si poprzez odpowiedni dobór tematyki, stopnia zaawansowania prezentowanych treci oraz stylistyki urzdze i pomieszcze.

5 Szczególn rol wród goci Centrum Nauki Kopernik odgrywaj zorganizowane grupy szkolne, które w centrach europejskich stanowi od 30% do 70% wszystkich zwiedzajcych. Działalno centrum przyczynia si do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół, stanowic wartociowy wzorzec spdzania czasu wolnego i rozbudzajc w młodziey zainteresowanie badaniami naukowymi. Wanymi odbiorcami oferty Centrum s wybrane rodowiska zawodowe, a w szczególnoci nauczyciele i popularyzatorzy. Zgodnie z załoeniami planu działania Komisji Europejskiej Nauka i Społeczestwo do priorytetów nale budowanie społecznej wiadomoci roli nauki i zawizania dialogu publicznego w tym zakresie. Centrum wspiera uczestników tej debaty poprzez szkolenia, kursy, publikacje, zaproszenia do udziału w dyskusjach, wykładach i pokazach. Jest to szczególnie wane dla nauczycieli oraz naukowców i dziennikarzy zajmujcych si popularyzacj. Ogólna charakterystyka budynku i jego bezporedniego otoczenia z punktu widzenia funkcjonalnoci Centrum Nauki redni liczb goci Centrum dziennie naley oszacowa na ok osób, przy czym wikszo z nich bdzie w budynku pozostawa przez wiele godzin. Przestrze publiczna jest przeznaczona do jednoczesnego przyjcia maksymalnie ok osób oraz 250 osób w sali konferencyjnej - moduł B, poziom 1. Centrum ma składa si z trzech funkcjonalnych czci: o Moduł A, przeznaczony przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i czciowo ponadgimnazjalnych oraz rodziców i nauczycieli o Moduł B, przeznaczony głównie dla starszej młodziey i dorosłych, a take (w mniejszym stopniu) uczniów szkół ponadgimnazjalnych. o Planetarium o rednicy 16 metrów dla ok osób (w zalenoci od stopnia pochylenia kopuły i modelu foteli) z rónych grup wiekowych. Przewiduje si umieszczenie w bezporedniej bliskoci budynku Centrum niewielkich konstrukcji stanowicych integraln cz ekspozycji (wiatraki elektrowni wiatrowej, panele elektrowni słonecznej, konstrukcje wodne itp.).

6 Czytelne wyodrbnienie trzech składowych czci Centrum Nauki wie si z wymogami funkcjonalnymi o Moduł A powinien by zbliony do brzegu Wisły (budynek powinien dochodzi blisko brzegu Wisły, byłby zatem nadwieszony nad drog biegnc wzdłu brzegu rzeki). Ssiedztwo Wisły zostanie wykorzystane do przeprowadzenia dowiadcze, zwizanych m.in. z wod, tutaj ulokowana zostanie take kawiarnia/bistro. W tym skrzydle znajdzie si wiksza cz powierzchni ekspozycyjnej. o Moduł B, gdzie znajd si m.in. sale konferencyjne, powinien dysponowa odpowiednim zapleczem i łatwym dojazdem od strony Wybrzea Kociuszkowskiego. W tym module znajdzie si mniejsza cz powierzchni ekspozycyjnej. o Planetarium powinno by usytuowane w bezporednim ssiedztwie obu modułów. Oba moduły oraz planetarium powinny by połczone przejciem, umoliwiajcym usytuowanie wspólnej dla wszystkich czci kasy i szatni. Planetarium powinno mie wydzielon kontrol strefy dostpu. o Układ całego kompleksu powinien utworzy wewntrzn lub czciowo wewntrzn, niezadaszon przestrze typu patio, umoliwiajc organizowanie pikników, koncertów i innych wydarze oraz pełnic funkcj miejsca spotka. Znajdujcy si po drugiej stronie Wybrzea Kociuszkowskiego kompleks dawnej elektrociepłowni Powile, w wypadku rewitalizacji i przeznaczenia na obiekt muzealny, moe zosta połczony z CNK kładk przerzucon nad ulic na wysokoci pitra. Moliwe jest take podobne połczenie Centrum Nauki (lub Parku Odkrywców) z Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego (lub np. z jej ogrodem, umieszczonym na dachu). Kontakt dla mediów: Dorota Stojda, Tel. kom

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej Programy edukacji kulturalnej w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Definicja programowa edukacji kulturalnej. - edukacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r. Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.! Opracowany przez zespół ds. planowania i wdraania działa prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Tyszowce w składzie:

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo