ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU Grayna Napieralska W podstawach programowych pierwszego etapu nauczania edukacji wczesnoszkolnej wród rónych rodzajów umiejtnoci i kompetencji, jakie ucze powinien zdoby, wymienia si take zagadnienia zwizane z edukacj medialn. Komputer jest urzdzeniem atrakcyjnym dla uczniów i wietnie nadaje si jako rodek dydaktyczny. W niniejszym artykule poruszyłam dwa zagadnienia. Najpierw starałam si przedstawi róne moliwoci wykorzystania komputera w praktyce szkolnej, a nastpnie zaprezentowa jeden z najpopularniejszych programów do tworzenia prezentacji multimedialnych, jakim jest PowerPoint. Tym sposobem chc zachci nauczycieli do samodzielnego przygotowywania pomocy naukowych na wybrane przez siebie tematy.

2 1 Moliwoci wykorzystania komputera w praktyce szkolnej We współczesnej fazie rozwoju technologii kształcenia due znaczenie przypisuje si nowoczesnym rodkom dydaktycznym. Mog one słuy do realizacji takich zada, jak: - przekazywanie nowego materiału dydaktycznego - utrwalanie przekazanego materiału - kontrola, samokontrola i ocena stopnia opanowania materiału - uzupełnianie braków i luk w materiale - kształtowanie umiejtnoci teoretycznych i praktycznych. W wymienionych zadaniach dydaktycznych funkcj maszyny dydaktycznej spełnia komputer. W edukacji wczesnoszkolnej dziki zastosowaniu komputera mona przyspieszy przygotowanie materiału liczbowego do porówna i korelacji ronych procesów i faktów. Dziki komputerowi jestemy w stanie przedstawi na ekranie wiele przestrzennych obrazów, których nie mona obserwowa bezporednio w terenie. Komputer ma zdolno przechowywania wielu informacji, które w toku lekcji mog by szybko odszukane i podane uczniom. Komputer wykorzystuje si take do przyspieszenia procesu sprawdzania stopnia opanowania materiału przez ucznia 1. Wykorzystanie komputerów i elementów informatyki stanowi dla młodych uczniów du atrakcj. Kształcenie wspomagane komputerem staje si bardziej skuteczne. Zwiksza si efektywno procesu nauczania. Dzieci ucz si formułowania problemu i analizowania moliwoci uzyskania jego optymalnego rozwizania. Z komputera mona korzysta na wszystkich niemal rodzajach zaj. Na lekcjach plastyki, dziki odpowiednim narzdziom dostpnym w programie, komputer moe zastpi przybory potrzebne do malowania, a projektowanie rysunku uczyni przyjemniejszym. Na lekcjach muzyki mona na ekranie monitora graficznie zapisa melodi, zaprezentowa wysoko dwików i warto nut. Komputer multimedialny (z zainstalowanym napdem CD-ROM oraz kartami: muzyczn i wideo) moe słuy jako generator barw i brzmie rónych instrumentów, których tonacj i tempo melodii ucze moe zmienia oraz jako wzorzec poprawnego artykułowania zarówno dwików jak i poprawnej wymowy niektórych wyrazów. Taki komputer mona wykorzysta w terapii pedagogicznej 2. 1 Kowolik P., Lekcje rodowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III z wykorzystaniem komputera, ycie Szkoły 1991, nr 3, s Juszczyk S., Gruba P., Komputer w edukacji wczesnoszkolnej, ycie Szkoły 1996, nr 2, s

3 2 Sposoby wykorzystania komputera w procesie dydaktycznowychowawczym s róne. Nauczyciel moe skorzysta z edytorów tekstowych i graficznych. Te pierwsze słu do redagowania tekstu. Ich zalet jest łatwe poprawianie błdów i wprowadzanie zmian, nadawanie tekstowi eleganckiej postaci poprzez rónorodno czcionek, krojów pisma, moliwo wprowadzania rysunków i tabel. Teksty mog by drukowane lub przekazywane innym na przykład poprzez sie. Samodzielnie napisane, ozdobione i wydrukowane przez uczniów prace mog by eksponowane w rónych miejscach szkoły lub gazetkach dostarczajc wykonawcom dodatkowych satysfakcji. Przydatne i interesujce dla uczniów jest take korzystanie z programów graficznych. Edytory graficzne mog stanowi ródło ciekawych wicze usprawniajcych percepcj wzrokow i sprawno manualn. Poprzez rysunki pod dyktando mona rozwija orientacj przestrzenn. Innym sposobem wykorzystania komputera jest moliwo korzystania z zasobów internetowych. Nauczyciele szkół posiadajcych Internet maj moliwo wykorzystania go do pogłbiania własnej wiedzy i kompetencji jak i w pracy z uczniami. Biorc pod uwag fakt, e prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu na ywo moe by kłopotliwe ze wzgldu na pojawiajce si czasem problemy z połczeniem, lepiej wczeniej wyszuka i zapisa potrzebne do zaj strony internetowe w załoonych w tym celu folderach. Korzystanie z Internetu podczas zaj powinno przebiega zawsze pod kontrol nauczyciela. Komputer multimedialny, wraz ze specjalnym programem jest doskonałym narzdziem do opracowania prezentacji multimedialnych. Zastosowanie programu prezentacyjnego pozwala na przygotowanie i sterowanie ekspozycj slajdów zawierajcych tekst, obrazy lub ich kombinacje. Mona równie dołczy podkład muzyczny, komentarz słowny, sekwencje animowane lub wideo. Kolejne ekrany mona wywoływa za pomoc myszki lub klawiatury, prezentacja moe przypomina projekcj filmow. Prezentacje multimedialne daj moliwo przekazywania informacji równoczenie poprzez obrazy, słowa, dwiki, i działanie. W ten sposób umoliwiaj przeywanie i wielozmysłowe poznanie fragmentu otaczajcej rzeczywistoci. W obecnych czasach nauczyciel klas I-III ma moliwo korzystania z dostpnego na rynku bogatego oprogramowania edukacyjnego. Taki program powinien by przez nauczyciela starannie dobrany i powizany z treciami nauczania. Zalet programów multimedialnych jest tematyka bliska dziecku, atrakcyjno graficzna i dwikowa, zawarto ciekawych i zrónicowanych pod wzgldem trudnoci zada z elementami zabawy, stosowanie rónych form nagradzania za wykonan prac. Ucze korzystajc z właciwie wybranego 2

4 3 programu edukacyjnego nie musi by dodatkowo aktywizowany, poniewa programy potrafi znacznie dłuej ni inne rodki dydaktyczne przycign uwag dziecka 3. Do godnych polecenia programów naley multimedialny elementarz Klik uczy czyta wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas pierwszych, dzieci majcych problemy z analiz i syntez wyrazów oraz dla dzieci dyslektycznych. Do nauki matematyki w klasach I -III polecany jest program MAT-MI umoliwiajcy doskonalenie techniki rachunkowej w obrbie czterech podstawowych działa i prostych równa z jedn niewiadom oraz program MAT PowerPoint, jako jeden z programów do tworzenia prezentacji multimedialnych Najbardziej rozpowszechnionym w szkołach programem do tworzenia prezentacji multimedialnych jest PowerPoint. Program ten jest czci pakietu biurowego Microsoft Office. Ten typ oprogramowania dostarcza narzdzi umoliwiajcych tworzenie i formatowanie slajdów składajcych si z takich elementów jak: listy wypunktowane, tabele numeryczne, schematy organizacyjne, wykresy i inne. Slajdy mog by wyposaone w elementy graficzne wykonane samodzielnie lub pobrane z galerii ClipArtów, czy te innych programów. Program daje moliwo zaprezentowania przygotowanego materiału na trzy sposoby: - na ekranie, jako pokaz slajdów z pełnym zestawem efektów specjalnych - na papierze - na 35-milimetrowych slajdach. PowerPoint posiada odpowiednie narzdzia do organizacji prezentacji. Widok konspektu przedstawiajcy schemat prezentacji daje moliwo modyfikacji i reorganizacji slajdów. Widok sortowania slajdów pozwala na obejrzenie schematu prezentacji i zmian organizacji slajdów 1. Aby prezentacja była ciekawsza i bardziej profesjonalna mona wyposay j w efekty przejcia, czyli okreli sposób wywietlania slajdów na ekranie. Obiekty umieszczone na slajdzie mona take podda animacji. Do prezentacji mona doda dwik. Prezentacje multimedialne maj wiele zalet. Daj moliwo jednoczesnego oddziaływania na róne zmysły. Odbiorca prezentacji ma moliwo decydowania o tempie i sposobie wykorzystania zawartego w niej 3 Hassa A., Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Moliwoci i ograniczenia, ycie Szkoły 2000, nr 9, s Tamberg S., CD-ROM dla dzieci, Edukacja Multimedialna 1997, nr 2, s Altman R. B., Po prostu PowerPoint, Gliwice1997, s

5 4 materiału. Moe go take wymienia lub aktualizowa. Uczenie si za pomoc multimediów jest bardziej atrakcyjne. Własne opracowania wybranych tematów wykonane przez nauczyciela w postaci prezentacji urozmaicaj zajcia i poprawiaj efektywno nauczania 2. Prezentacje wykonane w programie PowerPoint dziki sekwencjom animowanym, efektom akustycznym, kolorom i obrazom mog by atrakcyjne szczególnie dla uczniów klas I-III. Cenne w nauczaniu s prezentacje wykonane samodzielnie przez nauczyciela dotyczce potrzebnego mu do zaj materiału. Taka prezentacja wykonana przez osob majc cigły kontakt z dziemi pozwala na jak najlepsze dostosowanie jej do moliwoci intelektualnych i rozwojowych uczniów. Przygotowanie dobrych prezentacji wymaga przestrzegania okrelonych zasad. Zdaniem B. Siemienieckiego 3 nauczyciel przygotowujcy program prezentacyjny powinien uwzgldnia cel programu, warunki w jakich program bdzie wykonywany, osoby nauczane, treci nauczania, moliwoci jakimi dysponuje szkoła i nauczyciel. Według tego autora, nauczyciel projektujcy prezentacj, powinien uwzgldnia trzy zasady: - dotyczc doboru i układu wiadomoci - dotyczc czynnoci uczenia si - dotyczc motywacji uczcych si. Pierwsza zasad mona najkrócej scharakteryzowa zdaniem - Dobór treci programu komputerowego powinien by dostosowany do moliwoci intelektualnych uczcych si 4. Aby to osign, B. Siemieniecki 5 proponuje nauczycielowi nastpujcy sposób postpowania: 1. Wyodrbnij podstawowe wiadomoci z programu nauczania. Wybierz najpierw te, które s nadrzdne wobec nastpnych. Wybierz do programu (prezentacji) te treci, które s istotne dla procesu kształcenia. 2. Okrel wiadomoci, które uczcym si przypuszczalnie s znane. W przypadku, gdy nie jest to moliwe, poszukaj poj, z jakimi zetknli si oni w procesie kształcenia lub w yciu. 3. Wyszukaj wiadomoci, które łcz dotychczasow wiedz z now. 4. Dokonaj analizy wiadomoci pod ktem zasady stopniowania trudnoci w przejciu od wiadomoci znanych do nowych. Autor radzi posługiwa si w programie jzykiem bliskim i zrozumiałym dla uczcego si, uwzgldnia wiek rozwojowy uczcego si i jego indywidualne cechy, uwzgldnia dwie sfery działaniowe - merytoryczn i metodyczn. 2 Kołodziejczyk K., Prezentacje multimedialne w edukacji, 3 Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Toru 1997, s Ibidem, s Ibidem, s

6 5 W obszarze czynnoci uczenia si autor 6 radzi wykorzystywa w szkole programy: - stymulujce uczniów do pracy i wzbogacajce ich wiedz - dajce warunki do czynnego wykorzystywania wiadomoci - umoliwiajce róne sposoby wiczenia tych samych czynnoci - dostarczajce konkretnej demonstracji wspartej grafik - zapewniajce samodzielne utrwalanie wiedzy - pokazujce poszczególne etapy rozwizywania zada - rozwijajce abstrakcyjne mylenie - wymagajce dodatkowego wysiłku intelektualnego przed i po wykonaniu pracy na komputerze - pozwalajce stosowa wiedz w sytuacjach nowych - rónice si w sposobie rozwizywania problemów. Aby przygotowany przez nauczyciela program komputerowy wytwarzał sytuacj dydaktyczn motywujc do uczenia si, naley podczas projektowania go uwzgldnia nastpujce reguły 7 : 1. Tre zada realizowanych w trakcie programu komputerowego, warunki ich wykonania oraz decyzja o postawieniu zadania, powinny utwierdza uczcego si w przekonaniu, e to on poszukuje i rozwizuje problemy. 2. Program powinien wyrabia pozytywny stosunek uczcego si do zada w nim zawartych. 3. Pobudza ciekawo poznawcz uczcego si. Sukces kadej prezentacji zaley zarówno od umiejtnoci prelegenta, jak i dobrego przygotowania pokazu. Zwraca na to uwag K. Kołodziejczyk 8 proponujc zasady, których powinien przestrzega autor prezentacji. Chcc przygotowa dobr prezentacj naley: 1. Przygotowa plan uwzgldniajcy: cel prezentacji, czas trwania, znajomo tematu, oczekiwania słuchaczy, sposób prowadzenia pokazu. 2. Napisa konspekt prezentacji zawierajcy takie informacje jak: zawarto slajdów, sposób przejcia do nastpnego tematu. 3. Stron tytułow zaprojektowa tak, aby zaciekawiła słuchaczy. 4. Uywa tekstu czytelnego z oddali. 5. Najlepiej uywa jasnych kolorów na ciemnym tle lub na odwrót. Kolory stosowa z umiarem. Dobiera odcienie barw, które pasuj do siebie. 6. Zadba o przejrzysto slajdów. Nie umieszcza na nich zbyt wielu słów i rysunków. Kady slajd powinien zawiera tylko jedn myl. 7. Nie stosowa wicej ni 5-6 pozycji listy wypunktowanej. 8. Umiejtnie dobiera efekty animacji i efekty dwikowe. 6 Ibidem, s Ibidem, s Kołodziejczyk K., op. cit. 5

7 6 9. Podczas prezentowania przygotowanego materiału uywa prostych, zrozumiałych słów, mówi wyranie, posiada dogłbn wiedz na dany temat. Dla potrzeb nauczania zintegrowanego mona przygotowa prezentacje na nastpujce tematy: - Krajobrazy Polski - Najwiksze miasta Polski - Moje miasto - Historyczne stolice Polski - Legendy zwizane z rónymi miejscami Polski - Autorzy literatury dziecicej - Wielcy Polacy - Stroje i zwyczaje ludowe - Warstwowa budowa lasu - Zwierzta i roliny chronione - Budowa rolin - Budowa kwiatu - Rozwój roliny od nasienia do nasienia - Ryby ich budowa i rodzaje - rodki transportu - Pory roku - Urzdzenia techniczne w domu - Wielokty - Ułamki. Podana lista tematów to tylko propozycja. Kady nauczyciel uzupełni j własnymi, ciekawymi pomysłami. Pozycje zwarte: Bibliografia 1. B.Siemieniecki, Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Toru R.B. Altman, Po prostu PowerPoint, Gliwice1997 Czasopisma: 1. Hassa A., Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Moliwoci i ograniczenia, ycie Szkoły 2000, nr 9 6

8 7 2. Tamberg S., CD-ROM dla dzieci, Edukacja Multimedialna 1997, nr 2 3. P. Kowolik, Lekcje rodowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III z wykorzystaniem komputera, ycie Szkoły 1991, nr 3 4. Juszczyk S., Gruba P., Komputer w edukacji wczesnoszkolnej, ycie Szkoły 1996, nr 2 Adresy internetowe: 1. K. Kołodziejczyk, Prezentacje multimedialne w edukacji, 7

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy.

Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Nauka powinna by przyjemnoci. W szkole nikt nie powinien si nudzi i mczy. Kształcenie to zaplanowane systematyczne i długofalowe działanie, które ma na celu rozwój intelektualny, moralny i fizyczny człowieka.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo