REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących w ramach Programu Działanie 2.3: Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w ramach Programu Poddziałanie Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia Objaśnienia terminów: Realizator Projektu - Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieskiego 110 Organizator szkoleń wyłoniony przez Realizatora Projektu wykonawca do zorganizowania szkoleń odbywających się w ramach Projektu, zwany dalej Organizatorem. Uczestnik szkolenia osoba, która spełnia warunki wymienione w 3. Projekt Projekt nr POKL /12-00 pod nazwą Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 1. Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie, ul. Sobieskiego 110, Warszawa. 2. Projekt obejmuje swym zasięgiem teren całej Polski. 3. Okres realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie, tj. od 4 grudnia 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku. 4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Postanowienia ogólne 1. Celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia ukierunkowane w szczególności na dostarczenie wiedzy nt. zasad i specyfiki podejmowania własnej praktyki lekarskiej oraz zatrudnienia w podmiocie leczniczym, jak również na dostarczenie odpowiednich umiejętności organizacyjnych (w tym zarządczych i administracyjnych) w grupie 2000 lekarzy poniżej 35 roku życia. 2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz sposób uczestnictwa w Projekcie. 3. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 4. W ramach projektu zaplanowano, między innymi, następujące formy wsparcia: a) Szkolenia warsztatowe w zakresie umiejętności personalnych; b) Szkolenia warsztatowe w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia; c) Szkolenia na platformie e-learningowej; d) Indywidualne porady ekspertów.

3 3. Warunki udziału w projekcie 1. O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, spełniająca łącznie następujące kryteria: a) jest lekarzem lub lekarzem dentystą w tracie specjalizacji lub stażu b) nie ukończyła 35 roku życia 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia dokumentów potwierdzających swój status, tj: karta specjalizacyjna, stażowa lub umowa z podmiotem leczniczym o pracę/dzieło/zlecenie/udzielanie świadczeń. 3. Procedura rekrutacji na szkolenia przebiega następująco: 1) dokonanie przez Kandydata zgłoszenia na szkolenie, które następuje poprzez zarejestrowanie się, wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: 2) dostarczenie do Organizatora szkoleń podpisanych przez Uczestnika dokumentów (wydrukowanych ze strony internetowej Projektu): - Kwestionariusza osobowego - Umowy - Deklaracji uczestnictwa - Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Wskazanie wybranego miejsca i terminu szkolenia. 3) potwierdzenie przez Organizatora szkoleń o zakwalifikowaniu Uczestnika na szkolenie (na wskazany przez uczestnika adres poczty elektronicznej). 4. Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. 2. W ramach Projektu przeszkolonych zostanie 2000 osób, w tym 1200 kobiet i 800 mężczyzn. 3. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły, począwszy od kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2015r.

4 4. Informacje o etapach realizacji Projektu oraz o terminach szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej Projektu. 5. Zgłoszenia do Projektu będą weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 6. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby Uczestników dla poszczególnych grup szkoleniowych będą rejestrowane na liście rezerwowej. 7. Wyboru Uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych, dokonuje wyłoniony przez Realizatora Projektu Organizator szkoleń, do którego wpłynęło zgłoszenie. 5. Organizacja szkoleń 1. Zajęcia odbywać się będą na terenie całej Polski, określonym jako obszar realizacji Projektu, zgodnie z opracowanym harmonogramem, dostępnym na portalu internetowym pod adresem: 2. Szkolenia realizowane będą w grupach 10- osobowych. 3. Realizator szkoleń dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w grupach liczących nie mniej niż 8 ale nie więcej niż 12 osób. 4. W ramach szkolenia Uczestnicy otrzymają: a) Komplet materiałów szkoleniowych (pendrive, teczka, długopis, notes, podręcznik) b) Zakwaterowanie c) Catering 5. Uczestnicy szkoleń pokrywają koszty dojazdu na szkolenia. 6. Udział w szkoleniach warsztatowych może być podzielony na części, ale pełen cykl szkoleniowy należy ukończyć w ciągu 2 miesięcy od jego rozpoczęcia. 7. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do odbycia i zaliczenia szkolenia e-learningowego dostępnego na platformie edukacyjnej Projektu pod adresem

5 8. Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego, tj. 6 dni warsztatów i szkolenia e- learningowego, Uczestnik szkolenia zawiadamia Realizatora Projektu (na adres o ukończeniu szkolenia i po weryfikacji przez Realizatora Projektu otrzymuje punkty edukacyjne (jeden punkt edukacyjny za godzinę zajęć, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). 9. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest certyfikat wydany po jego zakończeniu przez Naczelną Izbę Lekarską. 6 Obowiązki uczestników Do obowiązków Uczestnika Projektu należy w szczególności: a) należyte wypełnienie dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie, ich podpisanie w oryginale i dostarczenie Organizatorowi Szkoleń w terminie do dwóch tygodni od zarejestrowania na platformie, nie później jednak niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia ; b) podpisywanie przez Uczestnika list obecności w każdym dniu szkolenia oraz wszelkich innych list potwierdzających udział w szkoleniu (np. odbiór materiałów dydaktycznych, certyfikatu); c) wypełnienie ankiet związanych ze szkoleniem; d) uczestnictwo w całym 6-dniowym cyklu szkoleniowym (w uzasadnionych przypadkach Uczestnik może wystąpić do Realizatora Projektu o zgodę na przedłużenie okresu szkolenia powyżej 2 miesięcy); e) ukończenie szkolenia e-learningowego udostępnionego na platformie edukacyjnej pod adresem

6 7. Rezygnacja z udziału w Projekcie 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie z usprawiedliwionych powodów pod warunkiem, że rezygnacja zostanie przekazana Organizatorowi szkolenia w formie pisemnej, na co najmniej 6 dni roboczych przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu, a Organizator szkolenia potwierdzi jej otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Rezygnacja zostanie przyjęta po tym terminie wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnika rezygnującego ze szkolenia zastąpi osoba z listy rezerwowej. 2. W przypadku niezgłoszenia się na szkolenie bez powiadomienia Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia kosztów wynikających z umowy zawartej z uczestnikiem Projektu. 8. Zmiana terminu szkoleń 1. Organizator może odwołać szkolenie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby Uczestników szkolenia lub trudnościami organizacyjnymi, po uzgodnieniu z Realizatorem Projektu. 2. Organizator zobowiązany jest powiadomić Uczestników szkolenia, w przypadku zmiany terminu lub miejsca zajęć, najpóźniej na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. 9. Postanowienia końcowe 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji Projektu, organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu trwania Projektu. 3. W przypadkach, o których mowa w punktach 1 i 2 Uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Realizatora Projektu.

7 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo