MAŁGORZATA SOLARZ. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁGORZATA SOLARZ. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce"

Transkrypt

1 MAŁGORZATA SOLARZ Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce Warszawa 2006

2 Recenzenci prof. zw. dr hab. Grażyna Borys prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel prof. dr hab. Leszek Dziawgo skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c. Copyright by DrukTur sp. z o.o., Warszawa 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody wydawcy. ALMAMER Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 ISBN DRUK I OPRAWA Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o Warszawa, ul. Wolska 43 tel

3 Spis treści WSTĘP Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Pojęcie i cechy bankowości elektronicznej Przesłanki rozwoju bankowości elektronicznej Wpływ zmian zachodzących w otoczeniu dalszym banków na rozwój bankowości elektronicznej Wpływ zmian zachodzących w otoczeniu bliższym banków na rozwój bankowości elektronicznej Rodzaje bankowości elektronicznej Rozdział 2 ROZWÓJ BANKOWOŚCI TERMINALOWEJ Istota bankowej karty płatniczej Rozwój rynku bankowości terminalowej w Polsce Historia i dzień dzisiejszy bankowych kart płatniczych Systemy kart płatniczych i ich produkty Akceptacja bankowych kart płatniczych Rozdział 3 ROZWÓJ BANKOWOŚCI KOMPUTEROWEJ Bankowość modemowa jako rodzaj bankowości elektronicznej Istota bankowości modemowej Rozwój rynku bankowości modemowej w Polsce Bankowość internetowa jako rodzaj bankowości elektronicznej Istota bankowości internetowej Rozwój rynku bankowości internetowej w Polsce

4 4 Spis treści Rozdział 4 ROZWÓJ BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ I TELEWIZYJNEJ Bankowość telefoniczna jako rodzaj bankowości elektronicznej Istota bankowości telefonicznej Rozwój rynku bankowości telefonicznej w Polsce Bankowość telewizyjna jako rodzaj bankowości elektronicznej Rozdział 5 PERSPEKTYWY ROZWOJU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE Korzyści i mankamenty wynikające z rozwoju bankowości elektronicznej Uwarunkowania rozwoju bankowości elektronicznej Kierunki rozwoju bankowości elektronicznej ZAKOŃCZENIE Spis literatury, aktów prawnych i innych źródeł Spis rysunków i tabel

5 Rozdział I Bankowość ma już ponad tysiącletnią historię. Jednak dopiero w ostatnich i latach XX w. zaszły w niej przełomowe zmiany, określane na wzór rewolucji i przemysłowej mianem rewolucji finansowej. Od razu wywołały one wśród ludzi i nauki i praktyki szeroką dyskusję na temat przyszłości banków oraz ich roli jako i pośredników finansowych. Coraz częściej zaczęto zadawać sobie pytanie Quo vadis, nobilias ars bancaria, tertio millennio advieniente? (Dokąd zmierzasz, szlachetna profesjo bankowa u progu trzeciego tysiąclecia naszej ery). Do jednych z najważniejszych przemian w bankowości należy zaliczyć jej internalizację, liberalizację i deregulację, a także dynamiczny rozwój bankowej technologii informatycznej i telekomunikacyjnej. Zmiany te wpłynęły w zasadniczy sposób na sektor bankowy, przyczyniając się w znacznym stopniu do wzrostu konkurencji na rynku usług bankowych. Nieodwracalnie też zmieniły oblicze banków. Sprawiły, że usługi bankowe wyszły poza tradycyjne marmurowe oddziały. Pojawiła się bankowość elektroniczna, oznaczająca wszelkie usługi bankowe, przy świadczeniu których kontakt między bankiem a klientem odbywa się poprzez elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych. Współczesny bank jest otwarty 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, a klient ma do niego zdalny dostęp, niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywa. Bankowość elektroniczna pojawiła się w Polsce pod koniec lat 90. ubiegłego wieku i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W świetle zaobserwowanych tendencji zrodziła się koncepcja niniejszej książki. Nowy, dotąd mało rozpoznany rynek usług bankowości elektronicznej, od razu wzbudził niesłabnące po dziś dzień zainteresowanie autorki. W związku z tym podjęła ona badania mające na celu ukazanie dotychczasowego rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce oraz jej dalszych perspektyw. Strukturę zasadniczej części publikacji podzielono na pięć rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem. Rozdział pierwszy poświęcony został pojęciu i istocie bankowości elektronicznej. W jego treści dokonano przeglądu różnych koncepcji i poglądów na temat definicji bankowości elektronicznej

6 6 Wstęp oraz wskazano na jej podstawowe rodzaje. Podjęto również próbę identyfikacji bezpośrednich i pośrednich przesłanek rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Przesłanki pośrednie rozpatrywano w pięciu wymiarach: technologicznym, polityczno-prawnym, ekonomicznym, socjokulturowym i międzynarodowym. Natomiast do analizy przesłanek bezpośrednich wykorzystano trójkąt strategiczny, wskazujący na dokonujące się zmiany we wzajemnych stosunkach: banki klienci konkurencja. W rozdziale drugim przedstawiony został rozwój bankowości terminalowej, która stanowi jeden z rodzajów bankowości elektronicznej. Oprócz omówienia istoty bankowej karty płatniczej, tj. zdefiniowania jej pojęcia, sklasyfikowania ze względu na wybrane kryteria, w tej części publikacji przeanalizowano również rozwój rynku bankowości terminalowej. Przybliżono międzynarodowe i krajowe organizacje płatnicze oraz oferowane przez nie produkty i usługi. Ostatni z podpunktów tego rozdziału poświęcony został zagadnieniu akceptacji bankowych kart płatniczych w Polsce. Pierwsza część kolejnego, trzeciego rozdziału, który traktuje o rozwoju bankowości komputerowej w Polsce, dotyczy bankowości modemowej. Zawarto w niej definicję, podstawowe rodzaje oraz zasady działania systemów bankowości modemowej w polskich bankach. Natomiast w części drugiej rozdziału określono istotę bankowości internetowej oraz przeanalizowano jej rozwój. Zidentyfikowano kolejne etapy włączania internetu do działalności banku. Oprócz tego scharakteryzowano polski rynek bankowości komputerowej i omówiono zabezpieczenia stosowane do ochrony usług świadczonych przez tego typu elektroniczne kanały dystrybucji. Czwarty rozdział książki porusza kwestie rozwoju bankowości telefonicznej i telewizyjnej w Polsce. W pierwszej kolejności została przedstawiona istota usług bankowych świadczonych za pośrednictwem telefonów stacjonarnych i komórkowych. Uwzględnione zostały takie rodzaje bankowości elektronicznej jak: WAP banking i SMS banking. Uwagę skierowano również ku najnowszej technologii telefonii mobilnej, jaką jest SIM Application Toolkit i jej zastosowaniu w bankowości. Następnie omówiony został rozwój usług bankowych, z których klient korzysta poprzez odbiornik telewizyjny oraz dekoder cyfrowy. W rozdziale piątym przedstawione zostały rozważania na temat perspektyw rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Zaprezentowano korzyści odczuwane przez klienta i bank wynikające z rozwoju bankowości elektronicznej. Zestawione one zostały z jej ewentualnymi mankamentami. W tej części książki podjęto również próbę zidentyfikowania podstawowych uwarunkowań i wskazania ewentualnych kierunków dalszego rozwoju bankowości elektronicznej w naszym kraju. Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zamieszczone w niej wyniki badań własnych obejmują lata Okres badawczy nie jest jednak jednolity w całej książce, w tym sensie, iż obejmuje on przedział czasowy od momentu po-

7 Wstęp 7 jawiania się danego rodzaju bankowości elektronicznej na polskim rynku do roku Podstawowe metody badawcze wykorzystywane przez autorkę to: metoda opisowa, metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda analizy i krytyki aktów prawnych, metoda analizy porównawczej oraz metody statystyczne. Należy również nadmienić, że ze względu na szybką dezaktualizację informacji, wypływającą z dynamiki rozwoju rynku bankowości elektronicznej, książka oparta jest przede wszystkim na materiale faktograficznym pochodzącym z licznych wydawnictw ciągłych krajowych i zagranicznych. Mniejsze zaś w tym kontekście znaczenie miały publikacje zwarte, również z uwagi na ich znikomą ilość. W książce wykorzystano także materiały internetowe, głównie bazy danych zawarte na stronach www: Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Rady Bankowości Elektronicznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Europejskiego Banku Centralnego, międzynarodowych organizacji kart płatniczych, jak Visa International czy MasterCard Internationainternecie. Poza tym, dla zobrazowania rozwoju analizowanego zjawiska w funkcji czasu, autorka posłużyła się raportami, wynikami ankiet czy badań opracowywanymi przez znane na polskim rynku firmy takie jak: ARC Rynek i Opinia, DiS, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, I Metria. Publikacja adresowana jest do studentów wyższych szkół ekonomicznych, osób zajmujących się problematyką finansów i bankowości oraz pracowników instytucji bankowych. Książka powinna zainteresować również tych, którzy na co dzień stykają się z bankowością elektroniczną poprzez to, iż korzystają z bankowych kart płatniczych, kontaktują się z bankiem poprzez telefon czy internet. Ewentualnie zamierzają zdecydować się na ten sposób komunikowania się z instytucją bankową w najbliższym czasie. Wobec tego publikacja, ze względu z instytucją bankową w najbliższym czasie. Wobec tego publikacja, ze względu na jej przystępny język, polecana jest wszystkim klientom bankowym. Na zakończenie autorka, będąc świadoma niespotykanej dynamiki analizowanego zjawiska, pragnie wyrazić nadzieję, ŻE opracowana przez nią książka będzie stanowić ogólne kompendium wiadomości w tym zakresie i stanie się odniesieniem do dalszych badań nad problematyką związaną z bankowością elektroniczną.

Piotr Lis. Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych

Piotr Lis. Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych Piotr Lis Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych Piotr Lis Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski (dr hab. inż., profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, profesor PJWSTK) od kilkunastu lat prowadzi prace badawcze

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce

Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WARSZAWA 2013 Recenzja prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) prof. zw.

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 103 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz wydanie II Warszawa 2009 RECENZENCI prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka prof. dr hab. Krystyna Żelazna Autorzy Barbara Dobiegała-Korona Katarzyna Duczkowska-Małysz

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Praca doktorska

Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Praca doktorska Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH Praca doktorska Promotor: prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski Promotor pomocniczy: dr Ewa Mińska-Struzik KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Chodyński. Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw

Andrzej Chodyński. Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Andrzej Chodyński Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Chodynski_odpowiedzialnosc.indb 1 2011-10-12 10:23:10 Chodynski_odpowiedzialnosc.indb 2 2011-10-12 10:23:39 Andrzej

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Marcin Soniewicki Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw.

Bardziej szczegółowo