Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego Ogniwa, sektory i modele systemu finansowego Ewolucja, determinanty i funkcje systemu bankowego Dwuszczeblowa struktura systemu bankowego Instytucje wspierające działalność banków Związek Banków Polskich Krajowa Izba Rozliczeniowa SA Biuro Informacji Kredytowej SA Rozdział 2. Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowym Cel, zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego Niezależność banku centralnego Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej Instrumenty polityki pieniężnej Rezerwa obowiązkowa Operacje otwartego rynku Operacje depozytowo-kredytowe Pozostałe instrumenty polityki pieniężnej Rozdział 3. Nadzór bankowy w zintegrowanym nadzorze nad rynkiem finansowym Europejska architektura nadzoru nad rynkiem finansowym

3 6 Spis treści 3.2. Zasady funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego Cele, czynności i formy nadzoru bankowego Funkcje nadzoru bankowego Funkcja licencyjna Funkcja regulacyjna Funkcja kontrolna Funkcja dyscyplinująca Rozdział 4. Sieć bezpieczeństwa finansowego Struktura instytucjonalna sieci bezpieczeństwa finansowego Rola banku centralnego w sieci bezpieczeństwa finansowego Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa finansowego Organizacja i źródła finansowania działalności BFG Działalność gwarancyjna, pomocowa i analityczna BFG Sieć bezpieczeństwa finansowego a kryzys finansowy Rozdział 5. Banki w dwuszczeblowym systemie bankowym Zasady funkcjonowania banków i kryteria ich klasyfikacji Banki uniwersalne Banki spółdzielcze Banki hipoteczne Banki inwestycyjne CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE FINANSAMI BANKU Rozdział 6. Identyfikacja zarządzania finansami banku Istota, cel i zakres zarządzania finansami banku Plan finansowy podstawą gospodarki finansowej banku Budżetowanie Portfel handlowy i portfel bankowy Rozdział 7. Metody i instrumenty finansowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami banku Odsetki Prowizje i opłaty Marże bankowe

4 Spis treści Rachunek kosztów Wynik finansowy i całkowite dochody Rozdział 8. Zasoby finansowe banku Źródła pozyskiwania obcych środków pieniężnych Depozyty jako podstawowe zasoby finansowe banku Polityka pozyskiwania depozytów Kalkulacja cen depozytów Kapitały własne banku Rola, funkcje i poziom kapitału własnego Kategorie kapitału własnego Koszt kapitału własnego Rozdział 9. Zagospodarowanie zasobów finansowych banku Działalność kredytowa banku Produkty kredytowe banku Polityka kredytowa banku Kalkulacja cen kredytów Działalność inwestycyjna banku Bank jako inwestor na rynku kapitałowym Polityka inwestycyjna banku Kalkulacja opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe Rozdział 10. Ryzyko w działalności banku Zarządzanie ryzykiem bankowym Etapy zarządzania ryzykiem bankowym Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem Specyfika wybranych rodzajów ryzyka bankowego Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne Ryzyko płynności płatniczej Rozdział 11. Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego Limity koncentracji zaangażowań Próg koncentracji kapitałowej Całkowity wymóg kapitałowy Współczynnik wypłacalności Kapitał wewnętrzny Norma adekwatności kapitałowej Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków

5 8 Spis treści Zabezpieczenia prawne System ratingowy CZĘŚĆ III. ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKU Rozdział 12. Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji finansowej Funkcje, cechy i elementy sprawozdawczości finansowej Sprawozdanie finansowe banku Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym Informacja dodatkowa Operacyjne segmenty działalności Rozdział 13. Analiza finansowa banku Założenia metodologiczne analizy finansowej Analiza wstępna kondycji finansowej banku Rozwinięta analiza finansowa banku Klasyfikacje wskaźników finansowych Kryteria ogólne analizy finansowej Płynność płatnicza Efektywność finansowa Adekwatność kapitałowa Jakość portfela kredytowego i innych należności Kryteria szczegółowe analizy finansowej Rozdział 14. Kondycja finansowa banków w ocenie centralnych instytucji bankowych Ocena kondycji finansowej w metodyce oceny banków i identyfikacji ryzyka w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Ocena kondycji finansowej sektora bankowego w raporcie o stabilności finansowej NBP Ocena kondycji finansowej sektora bankowego w raporcie Komisji Nadzoru Finansowego Bibliografia Spis tabel Spis ilustracji Indeks

6 Wstęp Funkcjonowanie banku wymaga podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania posiadanych przez niego zasobów i osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych. Decyzje te, odnoszące się zarówno do zasobów materialnych, jak i niematerialnych, mają wymiar finansowy, a o ich skuteczności świadczą wypracowane wyniki finansowe. Podejmowanie i wdrażanie decyzji finansowych w banku odbywa się w szczególnych warunkach. Z jednej strony, to uwarunkowania zewnętrzne, przede wszystkim duża konkurencja międzybankowa. Z drugiej strony, bank to instytucja zaufania publicznego, co oznacza, że zasada samodzielności działania jest wprawdzie realizowana, ale jest to samodzielność ograniczona licznymi regulacjami nadzorczymi. Celem niniejszej publikacji jest: charakterystyka uwarunkowań zewnętrznych, czyli szeroko rozumianego otoczenia, w jakim bank funkcjonuje, co determinuje podejmowane decyzje finansowe, identyfikacja instrumentów zarządzania finansami banku i omówienie specyfiki ich działania, ocena skuteczności wykorzystywania instrumentów finansowych w zarządzaniu bankiem poprzez ich ujęcie w ocenie kondycji finansowej banków. Realizacja powyższych celów znalazła odzwierciedlenie w strukturze książki, czyli jej podziale na trzy części. Część pierwsza przedstawia specyfikę dwuszczeblowego systemu bankowego w Polsce. Rozważania Autorki skoncentrowały się na centralnych instytucjach, które mają szczególne znaczenie, zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa, dla funkcjonowania każdego banku. Do takich instytucji należą bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, instytucja nadzoru bankowego, czyli Komisja Nadzoru Finansowego i system gwarantowania depozytów, czyli Bankowy

7 10 Wstęp Fundusz Gwarancyjny. Zaprezentowano nie tylko specyfikę oddziaływania tych instytucji na funkcjonowanie banków w Polsce, co determinuje podejmowane przez banki decyzje finansowe, ale również wzajemną ich współpracę w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego. Część pierwszą książki zamyka omówienie zasad funkcjonowania banków (uniwersalnych, spółdzielczych, hipotecznych i inwestycyjnych) będących podstawowym ogniwem dwuszczeblowego systemu bankowego. Część druga książki to zarządzanie finansami banku. Autorka zidentyfikowała cel i zakres zarządzania finansami banku oraz metody i instrumenty finansowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami. Przedstawione zostały podstawowe źródła pozyskiwania zasobów finansowych banku oraz ich wykorzystanie, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka bankowego. Ryzyko zostało omówione nie tylko jako cecha typowa dla każdej czynności bankowej, ale przede wszystkim jako uwarunkowanie jej realizacji. Ze względu na obszerność zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem bankowym, rozważania skoncentrowano na tych rodzajach ryzyka bankowego, które są przedmiotem pomiaru i regulacji nadzorczych w ramach adekwatności kapitałowej. Relacje ryzyko kapitał, które stanowią istotę adekwatności kapitałowej, zdominowały nie tylko zarządzanie finansami banku, ale szeroko rozumiane zarządzanie bankiem, dlatego podjęto próbę omówienia specyfiki najważniejszych i najbardziej charakterystycznych regulacji nadzorczych w tym zakresie. Część trzecia książki to ocena skuteczności podejmowanych decyzji finansowych, którą najlepiej oddaje kondycja finansowa banku. Wymagało to omówienia założeń metodologicznych analizy sytuacji finansowej banku, zarówno od strony samego banku, jak i od strony centralnych instytucji bankowych. Przedstawiono zakres i kryteria oceny kondycji finansowej, jakie stosują banki w swoich sprawozdaniach finansowych oraz jakie stosują instytucje omówione w części pierwszej do identyfikacji ryzyka (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), do oceny stabilności finansowej (Narodowy Bank Polski) i do oceny kondycji finansowej sektora bankowego (Komisja Nadzoru Finansowego). Pozwoliło to na porównanie zestawu instrumentów finansowych, a także wskaźników finansowych, wykorzystywanych do oceny kondycji finansowej banków w dwuszczeblowym systemie bankowym. Zagadnienia związane z finansami banku zostały oparte na prezentacji literatury przedmiotu oraz omówieniu aktualnych regulacji nadzorczych dotyczących tego tematu, obejmujących regulacje unijne (dyrektywy) i regulacje wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bogaty zestaw przypisów pozwala Czytelnikowi dotrzeć do opracowań, które szczegółowo ujmują omawiane zagadnienia.

8 Wstęp 11 Książka ma charakter teoretyczno-praktyczny. Omawiane teoretyczne zasady funkcjonowania wybranych instrumentów finansowych i regulacje nadzorcze w tym zakresie zostały poparte przykładami z praktyki bankowej. Na przykładzie BRE Banku SA i ING Banku Śląskiego SA dokonano analizy porównawczej. Przykłady prezentowane w książce przedstawiają podejście obu banków do omawianych zagadnień, a tym samym umożliwiają porównanie, jak banki wdrażają w życie obowiązujące regulacje nadzorcze. Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Podstawową grupę stanowią studenci różnych kierunków i specjalności studiów ekonomicznych, w szczególności zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania finansami banku. Przedstawione zagadnienia mogą być wykorzystane na studiach podyplomowych i doktoranckich oraz powinny zainteresować pracowników banków i instytucji finansowych. Stan prawny: styczeń 2011

9

10 Część I Specyfika systemu bankowego w Polsce

11

12 Rozdział 1 System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego 1.1. Ogniwa, sektory i modele systemu finansowego System finansowy, stanowiący mechanizm współtworzenia siły nabywczej i jej krążenia w gospodarce, obejmuje publiczny system finansowy, czyli sektor finansów publicznych oraz rynkowy system finansowy, czyli sektor finansów komercyjnych 1. Rynkowy system finansowy, który funkcjonuje w oparciu o transakcje, w których co najmniej jedna strona to instytucja prywatna, składa się z czterech ogniw, którymi są instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe oraz zasady, na jakich one działają. Ogniwa te są ze sobą wzajemnie powiązane, ale punktem wyjścia są usługi finansowe, ponieważ to ich rodzaj decyduje o statusie prawnym instytucji finansowej, co z kolei określa funkcje, jakie pełnią te instytucje, rodzaj kreowanych instrumentów finansowych i segmenty rynku, na jakich odbywają się transakcje tymi instrumentami. Podstawowe elementy rynkowego systemu finansowego, czyli jego ogniwa, sektory, w jakich funkcjonują instytucje finansowe oraz modele ewolucji przedstawia ilustracja 1.1. Instytucje finansowe, czyli pośrednicy finansowi, to podmioty ekonomiczne specjalizujące się w przyjmowaniu na siebie zobowiązań finansowych oraz nabywaniu takich zobowiązań od innych podmiotów, z czego wynika, że przedmiotem ich działalności jest utrzymywanie instrumentów finansowych oraz dokonywanie nimi obrotu 2. Najczęściej wykorzystywanym kryterium podziału 1 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s Tamże, s. 32.

13 16 Część I. Specyfika systemu bankowego w Polsce instytucji finansowych jest kryterium tworzenia własnych instrumentów finansowych, według którego instytucje finansowe można podzielić na dwie grupy: 1) pasywni pośrednicy finansowi, czyli instytucje, które nie tworzą własnych instrumentów finansowych, ale zajmują się wyłącznie redystrybucją instrumentów znajdujących się w obiegu, do której to grupy zalicza się kantory walutowe, domy maklerskie i firmy faktoringowe, 2) aktywni pośrednicy finansowi, którzy tworzą własne instrumenty finansowe. RYNKOWY SYSTEM FINANSOWY OGNIWA SEKTORY MODELE rynki finansowe instytucje finansowe instrumenty finansowe zasady ich funkcjonowania sektor bankowy sektor ubezpieczeniowy sektor usług inwestycyjnych model oparty na funkcjonowaniu rynku papierów wartościowych model zorientowany na banki Ilustracja 1.1. Cechy rynkowego systemu finansowego W tej grupie wyróżnia się instytucje tworzące niepieniężne instrumenty finansowe, czyli towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze venture capital i private equity, banki inwestycyjne oraz instytucje tworzące pieniądz, czyli bank centralny i banki komercyjne 3. Przyjmując natomiast za kryterium podziału przedmiot działania danej instytucji, a więc świadczone usługi, wyszczególnione w katalogu usług finansowych na rynku Unii Europejskiej, pośredników finansowych dzieli się na: instytucje finansowe, instytucje kredytowe (w tym instytucje płatnicze) i instytucje ubezpieczeniowe 4. Instytucja finansowa ujmowana jest w regulacjach prawnych w szerokim i wąskim znaczeniu. W szerokim znaczeniu instytucja finansowa to każdy podmiot działający na rynku finansowym i świadczący usługi finansowe, co oznacza, że są to banki, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz instytucje płatnicze 5. W wąskim znaczeniu instytucja finansowa 3 Tamże, s D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s Tamże, s Por. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 34.

Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak

Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak Bankowość Opracowała: Dr Grażyna Szustak Cel przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie Dostarczenie Studentom ogólnej wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania: 1. jednego z ogniw finansów,

Bardziej szczegółowo

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej 1. Uwagi ogólne Budowa nowoczesnego sektora finansowego, odpowiadającego zasadom gospodarki rynkowej, rozpoczęła się w Polsce w

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWE W REGULACJACH UNII EUROPEJSKIEJ

USŁUGI BANKOWE W REGULACJACH UNII EUROPEJSKIEJ USŁUGI BANKOWE W REGULACJACH UNII EUROPEJSKIEJ ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Dorota Wojtczak Anna Tęcza-Paciorek Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 7 Wstęp / 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

System finansowy to mechanizm współdziałania i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą:

System finansowy to mechanizm współdziałania i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: SYSTEM FINANSOWY System finansowy to mechanizm współdziałania i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą:! instrumenty finansowe! rynki finansowe!

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK)

Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK) Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK) A. OPIS STANDARDU: Standard Kwalifikacyjny adresowany jest do analityków posiadających obszerny zakres wiedzy i kilkuletnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce październik 2008 Spis treści 1. Wstęp podstawowe informacje o działalności

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej Pawła Gładysza pt.: Komisja Nadzoru Finansowego jako podmiot polityki finansowej Polski w latach 2006 2014.

Streszczenie rozprawy doktorskiej Pawła Gładysza pt.: Komisja Nadzoru Finansowego jako podmiot polityki finansowej Polski w latach 2006 2014. Streszczenie rozprawy doktorskiej Pawła Gładysza pt.: Komisja Nadzoru Finansowego jako podmiot polityki finansowej Polski w latach 2006 2014. Praca nosi tytuł Komisja Nadzoru Finansowego jako podmiot polityki

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995 2005. Stan i czynniki determinujące

Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995 2005. Stan i czynniki determinujące Zeszyty Naukowe nr 844 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Artur Pollok Katedra Mikroekonomii Grzegorz Wałęga Katedra Mikroekonomii Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Wrocław, 31 marca 2015 r. I. Wprowadzenie... 2 II. Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem... 2

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW dr Agnieszka Stolarska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WNS, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Strategii Ekonomicznych i Marketingu INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo