WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ"

Transkrypt

1 WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa, co oznacza łączenie w jeden łańcuch wytwarzania, zaopatrzenia, zbytu, gospodarki materiałowej i magazynowej oraz integracji tych ogniw z funkcjami zarządzania przedsiębiorstwem. W takim ujęciu podstawowym kryterium oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa jest najczęściej zysk uzyskiwany z prowadzonej działalności, a nie ilość wyprodukowanych wyrobów. Najważniejsze nowe (komputerowe) metody zarządzania i sterowania produkcją powstały w ostatnich latach w USA i Japonii. W USA powstały: MRP (MRP I) - Material Requirement Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych, MRP II - Manufacturing Resources Planning - Planowanie Zasobów Produkcyjnych, ERP - Enterprise Resources Planning-Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. W Japonii powstały: KANABAN - Karta - Metoda operatywnego planowania produkcji, JIT - Just in Time (Dokładnie na czas) - System sterowania produkcją. Ponadto (zarówno w USA, Japonii, jak i Europie) coraz większego znaczenia nabiera nowa idea zarządzania tzw. LEAN MANAGEMENT (Wyszczuplające zarządzanie lub Odchudzone zarządzanie). MRP I jest komputerowym systemem planowania potrzeb materiałowych (PPM). System steruje zapasami i przepływem produkcji na podstawie planów produkcyjnych. Jednocześnie MRP I umożliwia obliczenie zapotrzebowania materiałów na poszczególne asortymenty produkowanych wyrobów oraz wyznaczenie stanów zapasów z dokładnością żądaną przez użytkownika systemu. Algorytm obliczeń jest zgodny z formułą sterowania QII (natężenie dostaw zależy tylko od natężenia odpływu). PLAN PRODUKCJI Planowanie produkcji wyrobów gotowych Planowanie produkcji części i zaopatrzenia materiałowego: brutto, netto Planowanie zleceń produkcyjnych i wielkości partii produkcyjnych Planowanie obciążenia zdolności produkcyjnych Rys. 1. Schemat struktury systemu MRP I 1

2 Systemy MRP I posiadają budowę modułową umożliwiającą łatwą rozbudowę systemu w przypadku zmiany zadań. Proces produkcyjny jest ciągle śledzony i kontrolowany, dzięki czemu możliwe jest sterowanie w czasie rzeczywistym. Celem systemów klasy MRP I (PPM) jest wyznaczenie potrzeb, czyli zapotrzebowania na wyroby i ich elementy składowe (materiały wsadowe). Dzięki temu uzyskuje się informacje potrzebne do prawidłowego przebiegu procesu zamawiania. Działania te są częściowo wykonywane w sferze zaopatrzenia (zamówienia dotyczące zakupów na zewnątrz), a częściowo w sferze produkcji (zlecenia produkcyjne). Niezbędnymi danymi są: numer części służący do jej identyfikacji, wielkość zamówienia, termin uruchomienia zamówienia, termin realizacji zamówienia. Podstawowe obliczenia dokonywane w systemie MRP odnoszą się do tzw. potrzeb netto i potrzeb brutto. Potrzeby netto to ilości materiałów (części) wynikające wprost z zapotrzebowania ustalonego w planach produkcyjnych i zleceniach. Potrzeby brutto to potrzeby netto powiększone o taką ilość, jaka wynika z możliwości braku materiału (części) na wskutek różnych czynników losowych, np. przypadkowe uszkodzenie przy produkcji lub w magazynie. A zatem: podstawową funkcją MRP I jest przekształcanie potrzeb netto w potrzeby brutto oraz odpowiednie podzielenie w czasie zlecenia produkcyjnego i zamówienia zewnętrznego. W systemach MRP wielkości i terminy zleceń ustalane są centralnie i z wyprzedzeniem. Wymaga to przygotowania i przetworzenia ogromnej liczby danych. Standardowe systemy MRP wymagają istnienia wielu założeń i warunków: istnienie operatywnego planu produkcji, identyfikacja wszystkich zapasów, istnienie zestawienia materiałów w okresie planowania, prawidłowość bazy danych systemu,, znajomość cykli realizacji wszystkich pozycji zapasów, przyjmowanie i wydawanie każdej pozycji przez magazyn, dostępność wszystkich materiałów (części) danego wytworu w momencie uruchomienia zamówienia na wykonanie tego wytworu. Systemy MRP I są typowymi systemami tłoczącymi, tj. systemami, w których wielkość i termin zlecenia są ustalane centralnie, przy czym wielkość zamówienia jest funkcją popytu. Zlecenie scentralizowane TŁOCZĄCE Materiał wejściowy Obróbka wstępna Obróbka zasadnicza Montaż Produkt gotowy Rys. 2. Schemat systemu tłoczącego 2

3 Systemy MRP II są rozwinięciem systemów MRP I na pozostałe sfery działalności przedsiębiorstwa. System MRP II umożliwia wielopoziomowe planowanie (także sterowanie) wykorzystania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa: materiałów, urządzeń, finansów, personelu. Jest to system typu ssącego, w którym nie występuje centralne zlecenie, dla poszczególnych komórek, a wielkości zleceń dla kolejnych faz procesu wynikają z aktualnego popytu zgłaszanego przez pozostałe komórki produkcyjne. Na rysunku 3 przedstawiono planowanie zasobów produkcyjnych według MRP II. Plan strategiczny Business Planning Plan sprzedaży i operatywny Sales & Operations Planning Poziom strategiczny Obsługa zapotrzebowań na produkty Demand Management Obsługa zapotrzebowań na zasoby krytyczne Rought Cut Capacity Planning Planowanie produkcji podstawowej Master Scheduling Poziom taktyczny Planowanie zapotrzebowań materiałowych Detailed Material Capacity Planning Sterowanie produkcją i dostawami Plan & Supplier Scheduling Poziom operacyjny Realizacja zadań Rys. 3. Schemat systemu planowania MRP II 3

4 Charakterystyka poszczególnych poziomów w systemie MRP II jest następująca: Plan strategiczny (Business Planning); obejmuje okres 2-5 lat i jest wyrażany w jednostkach finansowych. Plan określa kierunki i stopień rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego miejsce na rynku, Plan sprzedaży i plan operatywny (Sales & Operations Planning); obejmuje okres od 1-2 lat i jest wyrażany w jednostkach finansowych oraz fizycznych. Plan określa konkretne cele i zadania do realizacji, Obsługa zapotrzebowań na wytwory (Demand Management). Plan ten ustala popyt na wytwory przedsiębiorstwa. Poprzez porównanie zamówień oraz zawartych umów z wynikami sondaży na rynku określany jest rzeczywisty popyt na produkty przedsiębiorstwa. Planowanie zapotrzebowań na zasoby krytyczne (Rought - Cut Capacity Planning). W planie tym na podstawie analizy wąskich gardeł dokonuje się działań w celu uniknięcia opóźnień w realizacji planu produkcji, Planowanie produkcji podstawowej PPP (Master Scheduling). Plan jest realizowany za pomocą zleceń produkcyjnych określanych z dokładnością do jednego tygodnia. Opracowanie planu polega na bilansowaniu potrzeb z możliwościami produkcyjnymi, Planowanie zapotrzebowań materiałowych i zasobów (Detailed Material Capacity Planning). Zapotrzebowania wynikające z przyjętych w PPP zleceń produkcyjnych są stopniowo rozwijane dla wszystkich kolejnych poziomów struktury wytworu. W ramach planowania tworzone są zlecenia produkcyjne, których realizacja przewidziana jest z dokładnością do jednego dnia, Sterowanie produkcją i dostawami (Plant & Supplier Scheduling). Obejmuje planowanie produkcji na najniższym poziomie. W potokowej produkcji (Flow Shop) planowanie polega na określeniu obciążenia linii produkcyjnych, wydajności dziennej, daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia produkcji danego wyrobu. W produkcji gniazdowej (Job Shop) planowanie obejmuje rozdzielenie robót na stanowiska produkcyjne, bilansowanie obciążenia stanowisk, emisję dokumentacji warsztatowej. Ruch partii materiałów pomiędzy stanowiskami planowany jest z dokładnością minutową. Zlecenie scentralizowane SSĄCE Materiał wejściowy Obróbka wstępna Obróbka zasadnicza Montaż Produkt gotowy Rys. 4. Schemat systemu ssącego Rozwinięcie systemu MRP II, czyli system ERP (Enterprise Resources Planning), albo po prostu MRP III - (Money Resources Planning) - Planowanie Zasobów Finansowych obejmuje trzy główne obszary: obsługę klienta - baza danych o klientach, zamówienia, elektroniczny transfer dokumentów, 4

5 produkcję - obsługa magazynu, koszty produkcji, zakupy surowców, MRP I/II, kontrola, finanse - prowadzenie księgowości, raporty finansowe. 2. Inne narzędzia metody i systemy sterowania produkcją Logistyka z dużym skutkiem wprowadziła do przedsiębiorstw wiele nowych metod i narzędzi. Są to m.in.: Lean Management (Manufacturing) - Odchudzone zarządzanie (wytwarzanie), JIT - Just in Time; Dokładnie na czas, Kanban - Karta, 5 S organizacja pracy, SMED przezbrojenie maszyn, VSM mapowanie strumienia wartości, TPM kompleksowe utrzymanie sprawności maszyn, Kaizen ciągłe doskonalenie. LEAN MANUFACTURING (PRODUCTION, MANAGEMENT) Metoda, idea Lean Manufacturing (Management); (wcześniej: Lean Production) została opracowana przez zespół amerykańskich naukowców z MTI (Massachusetts Institute of Technology), którzy w latach analizowali funkcjonowanie 90 zakładów montażowych przemysłu motoryzacyjnego w 17 krajach. Raport opublikowany w książce The Machine that changed the World wykazał, że producenci japońscy w swoich zakładach (w Japonii, Wielkiej Brytanii i USA) uzyskują zdecydowanie lepsze efekty, niż producenci samochodów w USA i Europie Zachodniej. Jedną z najistotniejszych cech Lean Management jest preferowanie pracy grupowej i przeniesienie odpowiedzialności za jakość produkcji na stanowiska pracy. Wymaga to oczywiście załogi wysoko wykwalifikowanej, ciągle dokształcanej i rozwijającej się. Drugą istotną cechą Lean Management jest tzw. kaizen, który oznacza presję na ciągłe ulepszenie wszystkiego w zakładzie i przez wszystkich! Podstawowe zasady stosowane w idei Lean Management można podzielić na dwie grupy: zasady obowiązujące wewnątrz przedsiębiorstwa, zasady dotyczące powiązań zewnętrznych. Podstawowe zasady odnoszące się do powiązań zewnętrznych (z otoczeniem systemu przedsiębiorstwa) dotyczą najczęściej stopnia niezależności firmy, (tzw. piramida zależności wewnątrz firmy) lub jej powiązań kooperacyjnych (np. outsourcing - zlecanie na zewnątrz) oraz rozwiązania zagadnienia zrobić czy kupić? (zasada make or buy ). Warto przypomnieć, że przez długie lata przedsiębiorstwa stosowały fordowską zasadę samowystarczalności, która uniezależniała działalność przedsiębiorstwa od wpływu i zakłóceń zewnętrznych. W zastosowanej przez H. Forda produkcji taśmowej dominowało centralne sterowanie wszystkimi procesami oraz wytwarzanie wszystkiego, co było konieczne do produkcji samochodu. Jak wynika z porównań zasada Lean Management jest zupełnym przeciwieństwem fordyzmu. 5

6 Tab.1. Zasady stosowane przez Lean Management wewnątrz przedsiębiorstwa L.p. Opis zasady 1. Praca w grupach i zespołach. 2. Przenoszenie odpwiedzialności na najniższy szczebel - jezeli nie można uzyskać pożądanej jakości należy pracę przerwać i żądać pomocy. 3. Sprzężenie zwrotne (feedback) - reakcje otoczenia są informacją dla sterowania własnym działaniem. 4. Orientacja na klienta - życzenia klienta (szeroko rozumianego) uzyskują najwyższy priorytet w działaniu. 5. Likwidacja pośrednich szczebli zarządzania - spłaszczanie struktur organizacyjnych firmy. 6. Usuwanie błędu u podstaw i stałe ulepszanie - każdy błąd jest traktowany jako zakłócenie realizacji procesu i wymaga usunięcia przyczyn jego powstawania. Stałe ulepszanie jest jednocześnie codziennością personelu. 7. Standaryzacja - maksymalnie uproszczone pisemne (lub graficzne) instrukcje do każdego stanowiska. JUST IN TIME Podstawowym celem systemu JIT ( dokładnie na czas, we właściwym czasie ) jest realizacja życzeń klienta w zakresie jakości, ilości i terminu dostawy zamawianego materiału (części) po możliwie optymalnym koszcie. W logistyce produkcji zasada JIT oznacza wytwarzanie dokładnie na czas, w którym występuje zapotrzebowanie na dane części, a jednocześnie produkcję tylko takiej liczby wyrobów, które można sprzedać. Wykorzystywana jest przy tym zasada typu ssącego, w której przewidywany termin wysyłki wyrobu gotowego do zamawiającego ten wyrób, obejmuje wszystkie niezbędne czynności związane z zaplanowaniem realizacji wykonania wyrobu i terminów dokonania niezbędnych zakupów materiałowych do produkcji. W wyniku takich działań wyroby gotowe nie zalegają w magazynach oczekując na kupujących, lecz wolne moce produkcyjne czekają na kupujących. Podstawowe cele produkcji zgodnej z JIT są następujące: Produkowanie tylko tego, czego żąda klient (dla producenta części, półwyrobów klientem może być oczywiście inny producent, wykorzystujący te części w swojej produkcji), Wytwarzanie wyrobów z częstotliwością wymaganą przez klienta (polega na wytwarzaniu wytworów w takich partiach, jakie wynikają z uzgodnień z zamawiającym, bez zbędnej nadprodukcji do magazynu ), Wytwarzanie wyrobów o wymaganej przez klienta jakości (polega na poprawnym wykonaniu wytworów za pierwszym razem, bez reklamacji i poprawiania błędów), Ciągłe wytwarzanie 6

7 (oznacza wytwarzanie bez przerw w produkcji, co w konsekwencji może się wiązać z niepełnym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych; produkcja powinna przebiegać zgodnie z planowaniem typu ssącego, a więc np. MRP II), Wytwarzanie bez strat czasu pracy, wyposażenia i potrzebnych materiałów (oznacza prowadzenie procesu wytwarzania w warunkach optymalnych: produkcja odpowiednio zaplanowana, materiał dostępny wtedy, kiedy jest wymagany, personel doskonale przygotowany), Wytwarzanie takimi metodami, które umożliwiają stały rozwój personelu (wymaga to ciągłego rozwoju kadry i systemu szkoleń; jednocześnie jest to przeciwieństwo tradycyjnego podziału pracowników na twórczych i pozostałych ). System "Just in Time" wymusza walkę ze wszelkiego typu stratami, mając na celu uzyskanie "siedmiu 0", 1 - zero braków, 2 - zero opóźnień, 3 - zero zapasów, 4 - zero kolejek, 5 - zero bezczynności, 6 - zero zbędnych operacji technologicznych, 7 - zero przemieszczeń. KANBAN Kanban (karta, kartka, naklejka) jest systemem sterowania produkcją bazującym na ogólnej teorii systemów. Przedsiębiorstwo jest zatem systemem traktowanym jako pewna wydzielona z otoczenia organiczna całość. System został opracowany w japońskich zakładach Toyoty. Cechą charakterystyczną systemu Kanban jest dążenie do minimalizacji czasu trwania cyklu produkcyjnego. W systemie tym zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja realizowane są wg zasady JIT - dokładnie na czas. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w systemie Kanban nie posiadają magazynów przed - i poprodukcyjnych, a konieczne magazynowanie międzyoperacyjne jest ograniczone do niezbędnego minimum. Jak więc z tego wynika tylko w specyficznych systemach produkcji stosowanie systemu Kanban jest możliwe (np. w konwergencyjnych systemach przemysłu motoryzacyjnego). Materiał Proces prod. Proces prod. Proces prod. Proces prod. Gotowy produkt Rys. 5. System Kanban w procesie produkcyjnym System Kanban jest typowym systemem ssącym i wykorzystuje dwie podstawowe karty (kanbany): kartę przepływu (ruchu), kartę produkcji. 7

8 Karta ruchu służy do zamawiania części i jest sygnałem do przemieszczenia pojemnika z zamówionymi częściami od miejsca wytworzenia (nadania) do miejsca wykorzystania (odbioru). Karta produkcyjna umieszczona w pojemniku z częściami (przez dostawcę zewnętrznego lub inną komórkę zakładu) jest transportowana do odpowiednich stanowisk montażu i jest sygnałem do wytwarzania zespołów w odpowiedniej ilości. Każda karta wystawiana przez nadawcę jest jednocześnie zleceniem dla odbiorcy, czyli dla źródła produkcyjnego wystawiającego zamówienie. Informacje zawarte w karcie Kanban są następujące: rodzaj i numer pojemnika, nazwa i rodzaj części, wielkość partii, miejsce wystawienia, data i godzina wystawienia, nazwa wytwarzającego części, żądany termin dostawy. Rys. 6. Przykładowa karta kanban produkcja wieszaków METODA 5 S (5 filarów wizualizacji miejsca pracy) 5S - metoda organizacji pracy polegająca na podnoszeniu jakości i produktywności poprzez eliminację strat wynikających z braku porządku w miejscu pracy. Najczęściej stosowana jest bezpośrednio w systemach produkcji, jednak można ją również stosować do innych rodzajów prac np. biurowych. Zakłada ona całkowite zaangażowanie całej załogi w proces usprawniania, który jest realizowany w pięciu etapach. Od japońskich nazw poszczególnych etapów pochodzi nazwa 5S: SERI - oddziel przedmioty niepotrzebne na twoim stanowisku pracy i usuń je, SEITON - uporządkuj niezbędne przedmioty tak aby łatwo było z nich korzystać, SEISO - sprzątaj dokładnie swoje stanowisko pracy i utrzymuj w porządku narzędzia, SEIKETSU - zorganizuj dobrze swoje miejsce pracy, SHITSUKE - utrzymuj wysoki stopień dyscypliny pracy. 5S na język polski można przetłumaczyć jako: 1. SEIRI Selekcja 2. SEITON Systematyka 3. SEISO Sprzątanie 4. SEIKETSU Schludność 5. SHITSUKE - Samodyscyplina 8

9 1S: SEIRI (selekcja, porządek) to etap, na którym dokonuje się rozróżnienia przedmiotów potrzebnych od przedmiotów, które nie są potrzebne i wyeliminowania tych zbędnych. Za pomocą tzw. Czerwonych kartek przeprowadza się inwentaryzację wszystkiego tego, co jest do wyrzucenia lub jest aktualnie zbędne. 2S: SEITON (systematyka, organizacja) to określenie sposobu i odpowiedniego miejsca składowania wszystkiego tego, co potrzebne jest w danej jednostce (narzędzia, środki transportu, materiały, surowce, półprodukty...) czyli postępowanie w taki sposób, aby w razie potrzeby każda rzecz była dostępna łatwo i w ilościach koniecznych w tej chwili. Celem jest stworzenie uporządkowanych i zadbanych miejsc pracy, stworzenie funkcjonalnego systemu rozmieszczania przedmiotów oraz wzrost wydajności dzięki dostępności produktów, narzędzi, dokumentacji itp. 3S: SEISO (sprzątanie, czystość) - to eliminacja brudu, kurzu, wiórów i innych zanieczyszczeń, uczynienie miejsc pracy i urządzeń doskonale czystymi. Oznacza sprzątanie przy pomocy personelu inspekcyjnego, demonstrowanie związku pomiędzy stratami, brudem i anomaliami funkcjonowania oraz usunięcie pierwszych przyczyn strat lub brudu. W praktyce jest to dokładne i kilkakrotne czyszczenie / sprzątanie przy pełnym postoju, stworzenie harmonogramów czyszczenia codziennego oraz prowadzenie operacji czyszczenia wraz z przeglądem urządzania / obszaru. Rys. 7. Przykładowa karta wykorzystywana przez 5S 4S: SEIKETSU (schludność, utrzymanie czystości) to określenie warunków, które umożliwiłyby stabilizację w czasie wdrożonych zachowań organizacyjnych, porządku i czystości, ustanowienie standardów trzech zrealizowanych "S", stworzenie struktury i metody autokontroli, określenie sposobu dochodzenia do przyczyn nieprawidłowości. 5S : SHITSUKE (samodyscyplina, przestrzeganie wszelkich zasad) ma na celu osiągnięcie skrupulatnego przestrzegania zasad czterech poprzednich "S" i uczynienie z porządku i czystości zwyczajowych praktyk. Wdrożenie metody 5S nie zwiększa nakładów finansowych ze strony przedsiębiorstwa, natomiast przynosi znaczne korzyści związane z poprawą efektywności, jakości i bezpieczeństwa pracy. SMED SMED - (Single Minute Exchange Die); czyli Szybkie Przezbrajanie Maszyn. Jest to technika mająca na celu skrócenie czasu przezbrojenia urządzenia do jednocyfrowej ilości minut, czyli poniżej 10 minut. 9

10 Przezbrojenie to całość działań technicznych i logistycznych koniecznych do przeprowadzenia zmiany rodzaju produktu na danej maszynie, linii, urządzeniu, które mogą wytwarzać więcej rodzajów produktów. Czas przezbrojenia jest tu rozumiany jako czas, który upływa pomiędzy ostatnim egzemplarzem poprzedniego typu, a pierwszym dobrym egzemplarzem nowego typu produkowanego wyrobu. W tym celu wprowadza się tak zwane przezbrojenie zewnętrzne obejmujące czynności wykonywane przy pracującej maszynie i przezbrojenie wewnętrzne obejmujące czynności wykonywane przy maszynie zatrzymanej. Typowe straty w trakcie przezbrojenia to: oczekiwanie maszyna nie pracuje, operator jest bezczynny, braki detale powstałe w czasie ustawiania parametrów po przezbrojeniu są niezgodne ze specyfikacją, błędy w trakcie przezbrojenia, nadmierne przemieszczanie dużo chodzenia ( szukanie narzędzi itp. ), dużo niepotrzebnych ruchów ( np. więcej operacji transportowych niż potrzeba, stosowanie zbyt różnorodnych narzędzi ), transport narzędzi, form, oprzyrządowania bądź materiałów. Rys. 8. Etapy metody SMED Po zastosowaniu metody SMED skrócenie czasu przezbrojenia czasem sięga nawet 60%. W czasie przezbrojenia zawierają się także czynności związane z kontrolą pierwszych wyprodukowanych części. Ten czas jednak nieznacznie wpływa na całość czasu t pz, poza tym pomiar może odbywać się już po rozpoczęciu produkcji nowych wyrobów. I. II. Rys. 9. Przykład schematu redukcji czasu t pz po zastosowaniu metody SMED 10

11 Automatyczne utrzymywanie ruchu Ukierunkowane doskonalenie Utrzymanie specjalistyczne Projektowanie nowych urządzeń Utrzymanie dla jakości TPM w biurach Bezpieczeństwo i środowisko Szkolenie E.Michlowicz: LP Logistyka produkcji narzędzia sterowania I. Przed zastosowaniem metody SMED. II. Po zastosowaniu metody SMED. TPM (oddzielny wykład) TPM - Total Productive Maintenance określane również jako - Kompleksowe Zarządzanie Sprawnością Urządzeń. Jest to metoda organizacji polegające na takim zarządzaniu parkiem maszynowym, by produkcja nie była zatrzymywana z powodu awarii urządzeń. TPM ma na celu obniżanie kosztów i zwiększanie jakości dzięki zminimalizowaniu awarii, a docelowo wyeliminowaniu awarii maszyn. Metoda opiera się na ośmiu filarach: Rys. Filary TPM Podstawowym miernikiem efektów wprowadzania TPM jest wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness). OEE to Całkowita Efektywność Wyposażenia albo ogólna sprawność wyposażenia (maszyn, urządzeń). Wskaźnik ten ukazuje jakim procentem teoretycznie możliwej do uzyskania efektywności charakteryzuje się badane urządzenie lub linia. Total Productive Maintenance często nazywane jest jako Totalne Produktywne Utrzymanie Ruchu Maszyny, czyli filozofia ciągłości pracy maszyny lub urządzenia zakładając jego integrację z procesem produkcyjnym. Głównym celem każdego programu wdrożeniowego TPM jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego, identyfikowanie strat i ich usuwanie oraz eliminowanie problemów jakościowych. VSM (oddzielny wykład) VSM Value Stream Mapping Mapowanie Strumienia Wartości Mapowanie strumienia wartości jest metodą służąca do analizy systemu produkcyjnego. Polega ona na ukazaniu strumienia wartości tzn. na identyfikacji wszystkich czynności (zarówno dodających wartość, jak i tych które wartości nie dodają), podejmowanych w procesie wytwarzania wyrobu, począwszy od surowca a skończywszy na wyrobie gotowym. Zobrazowanie strumienia wartości pozwala dostrzec w nim wszelkiego rodzaju 11

12 marnotrawstwo i ukierunkować dalsze działania wyszczuplające" w przedsiębiorstwie mające wyeliminować marnotrawstwo z obszaru działań dodających wartość. Cechą wyróżniającą mapowanie spośród innych metod analizy systemów produkcyjnych jest ujmowanie zarówno przepływów materiałowych, jak i informacyjnych. Metoda VSM (Value Stream Mapping) to proces składający się z trzech etapów: Etap 1. Diagnoza stanu istniejącego Value Stream Analysis (VSA) analiza stanu obecnego strumienia wartości. Etap 2. Stworzenie wizji stanu przyszłego Value Stream Designing (VSD) budowa docelowego stanu strumienia wartości. Etap 3. Plan doskonalenia Value Stream Work Plan (VSP) plan doskonalenia i wdrożeń rozwiązań. Rys. 10. Mapa wartości produkcja okien KAIZEN KAIZEN - to sposób myślenia i zarządzania, polegający na stałym doskonaleniu stanu istniejącego. Jest to wolne, ale systematyczne ulepszanie narzędzi, metod pracy, metod organizacji pracy, stanowisk pracy, procesów i produktów dokonywane przez wszystkich pracowników. Nie wymaga on dużych nakładów finansowych. Filozofia KAIZEN jest podstawą większości programów doskonalenia produktywności, stanowi ona jeden z najistotniejszych elementów Systemów Organizacji Pracy we współczesnych firmach. 12

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima C. Stieler 06-2016 TPM - Total Productive Maintenance W dosłownym tłumaczeniu: Totalne Utrzymanie Ruchu określane również jako Całkowite Produktywne Utrzymanie Maszyn lub Zarządzanie Parkiem Maszynowym,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM Program 5S - - podstawowe narzędzie LM C. Stieler 06-2016 5S TPM SMED VSM Kanban JIT 5S dlaczego? KAIZEN 5S dlaczego? stworzenie standardów bezpieczeństwa, porządku i czystości na stanowisku pracy. uformowanie

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping)

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) 1 Literatura http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowaniestrumienia-wartosci/ Wdrażanie Lean Production. Projektowanie strumienia

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka produkcji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-2-103-IM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria materiałów

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie ci¹g³oœci przep³ywu metod¹ mapowania VSM

Doskonalenie ci¹g³oœci przep³ywu metod¹ mapowania VSM AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Edward Michlowicz*, Andrzej Œwi¹toniowski* Doskonalenie ci¹g³oœci przep³ywu metod¹ mapowania VSM 1. Wprowadzenie metoda VSM Cech¹ charakteryzuj¹c¹ zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe.

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe. Oferta TPM Agenda oferty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Założenia programowe Korzyści z wdrożenia TPM Program szkolenia Sylwetka proponowanego trenera Informacje dodatkowe Referencje Globalne doświadczenie Smart Lean

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Redukcja czy unikanie kosztów? Najlepsze praktyki i metody Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Paweł Staworzyński Paweł Staworzyński Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze 1

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? 4 Krótkookresowe planowanie produkcji Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? Hierarchia systemu zarządzania produkcją DECYZJE DŁUGOOKRESOWE (PROJEKTOWANIE)

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

OEE. Overall Eqiupment Effectiveness. Całkowita Efektywnośd Wyposażenia. Osoba kontaktowa: Katarzyna Kornicka Telefon:

OEE. Overall Eqiupment Effectiveness. Całkowita Efektywnośd Wyposażenia. Osoba kontaktowa: Katarzyna Kornicka Telefon: OEE Overall Eqiupment Effectiveness Całkowita Efektywnośd Wyposażenia Osoba kontaktowa: Katarzyna Kornicka Telefon: +48 785 191 353 Czym jest TPM? Całkowita Efektywnośd Wyposażenia (ang. Overall Equipment

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

Jak powstał SolidPlast. Przykład wdrożenia doświadczeń w organizacji i zarządzaniu procesem produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Jak powstał SolidPlast. Przykład wdrożenia doświadczeń w organizacji i zarządzaniu procesem produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jak powstał SolidPlast Przykład wdrożenia doświadczeń w organizacji i zarządzaniu procesem produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych. PLASTECH 2017 Doświadczenia 23 lata pracy w przetwórstwie tworzyw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Bartłomiej Wyrwa Synchronized Buffers Management Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Czym się zajmujemy Weryfikujemy i usprawniamy procesy zarządzania przedsiębiorstwem: procesy planowania

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie.

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie. Zarządzanie - wykład 7 Jakość produktu Pojęcie i zasady zarządzania System zarządzania Planowanie Kontrola Metody i narzędzia proowe Zarządzanie. Wykład 07/07 2 Ciągłe doskonalenie Jesteśmy tym, co w swoim

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ Artykuł ukazał się w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, pod red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005, s.45-51 Rozdział 2.1 Jolanta

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Opis Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo