PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD"

Transkrypt

1 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD

2 Spis treści 1. Wstęp Ogólna charakterystyka gminy Położenie, wybrane dane o gminie Warunki naturalne Potencjalne możliwości magazynowania wód powierzchniowych Uwarunkowania i ograniczenia w retencjonowaniu wód Zestawienie istniejących zbiorników wodnych Zestawienie istniejących budowli hydrotechnicznych Koncepcje budowy obiektów małej retencji w gminie

3 1. Wstęp Niniejszy załącznik jest częścią składową Programu malej retencji dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata Załącznik dotyczący gminy zawiera ogólną charakterystykę gminy, warunków naturalnych, klimatycznych oraz informacje na temat istniejących zbiorników wodnych, budowli piętrzących, systemów melioracyjnych. W opracowaniu zawarto dane dotyczące potencjalnych możliwości retencjonowania wód na terenie gminy. Opracowanie jest aktualizacją i syntezą dotychczas opracowanych programów małej retencji. W opracowaniu niniejszym ujęto umieszczone w poprzednich programach propozycje obiektów, które nie zostały zrealizowane oraz propozycje obiektów małej retencji wysunięte przez samorządy gminne, instytucje związane z gospodarką wodną gmin, lasy państwowe i osoby prywatne. 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane o gminie Gmina Gietrzwałd leży w zachodniej części powiatu olsztyńskiego, a graniczy z gminami Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda, Łukta, Ostróda i miastem Olsztyn. Połączenie gminy z siedzibą powiatu zapewnia droga nr 531 i 36. Powierzchnia gminy wynosi 174,1km 2, co stanowi 0,7% powierzchni województwa. Gminę tworzy 20 sołectw w 35 miejscowościach. Mieszkańcy Teren gminy zamieszkuje 6391 osoby przy średnim zaludnieniu 37 osoby na km 2. W gminie zamieszkuje wg stanu na 2014r osób w wieku produkcyjnym, przy czym osób pracujących jest 854, nie uwzględniając osób pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Działalność gospodarczą prowadzi 652 osób. Użytkowanie gruntów Obszar Gminy ogółem Użytki rolne razem Sady Grunty orne Łąki i pastwiska Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty pod wodami Inne ha ha % ha ha ha ha % ha % ha % bd bd

4 Infrastruktura Sieć wodociągowa na terenie gminy ma łączną długość 128,4km. Sumaryczna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 86,7km Warunki naturalne Rzeźbę terenu gminy Gietrzwałd ukształtowało ostatnie zlodowacenie, erozja wietrzna i wodna oraz działalność człowieka. Charakteryzuje się ona, jak na warunki nizinne znaczącą deniwelacją terenu. Teren pagórkowaty o najwyższym wyniesieniu 158,9m n.p.m. w okolicach Leśnictwa Macierzanka i najniższym obniżeniu 106,0m n.p.m. w okolicach Kolonii Woryty. Użytkowanie gruntów jako orne, z wykorzystaniem naturalnych użytków zielonych. Duża ilość jezior, lasów, przy braku przemysłu tworzą wspaniałe warunki rozwoju turystycznego gminy. Aż 48% powierzchni gminy stanowią lasy, których zwarte kompleksy występują na całej powierzchni gminy. Hydrologicznie gmina mieści się w zlewniach rzek Pasłęka, Giłwa i Grażnica. Występuje tu 12 naturalne zbiorników wodnych/jezior, o zróżnicowanej powierzchni. Największym jest jezioro Sarąg o powierzchni ca 183ha, najmniejszym jest jezioro Pieniążek o powierzchni ca 4,2ha. Zachodnią część gminy zajmuje część obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą Dolina Rzeki Pasłęki. Klimat gminy charakteryzowany jest przez opady i temperaturę. Średni opad roczny wynosi 617 mm, w okresie wegetacyjnym 396mm. Średnie temperatury roczne wynoszą 6,8 C, w okresie wegetacyjnym 13,7 C. W okresie wegetacji różnica między opadami a parowaniem wyraża się niedoborem wynoszącym średnio na terenie gminy 294mm. Występujące niedobory w okresie wegetacyjnym mają negatywny wpływ na warunki produkcji rolniczej. Niedobory opadów i swobodny ich spływ w okresie poza wegetacyjnym stopniowo doprowadzają do uszczupleń istniejących zasobów wód powierzchniowych i gruntowych. Jednym ze środków poprawy niekorzystnego bilansu jest retencja wód powierzchniowych w różnych formach, zależnych od naturalnych warunków. 3. Potencjalne możliwości magazynowania wód powierzchniowych Realizacja retencjonowania wody może przybierać rozmaite formy od wykorzystania naturalnych warunków gruntowo wodnych, szaty roślinnej, retencji glebowo gruntowej i retencji leśnej, po retencję naturalnych zbiorników wodnych, koryt i dolin rzecznych a także budowę obiektów inżynierskich i zbiorników. Dodatkowo, na terenie 4

5 gminy możliwa jest retencja polderowa w kanałach pompowych przy maksymalnym dozwolonym poziomie napełnienia. 4. Uwarunkowania i ograniczenia w retencjonowaniu wód Głównymi uwarunkowaniami retencjonowania wody są warunki naturalne, a szczególnie rzeźba terenu, zabudowa, stan użytkowania gruntów, własność terenów, zapotrzebowanie samorządów i właścicieli na gromadzenie wody. Ograniczenia w retencjonowaniu wód, szczególnie dla potrzeb gospodarczych mogą stanowić obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty, obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 ( Dolina Rzeki Pasłęki ). Poważnym ograniczeniem w retencjonowaniu wód mogą być również sprzeczne interesy właścicieli gruntów lub innych użytkowników wody sąsiadujących z planowanym obiektem retencji. 5. Zestawienie istniejących zbiorników wodnych na terenie gminy Gietrzwałd W zestawieniu takim ujmuje się: a. wszystkie wykonane obiekty, które były objęte Programem małej retencji dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata , b. jeziora o powiększonej pojemności retencyjnej wskutek podpiętrzania wykonanymi na odpływach budowlami piętrzącymi, c. sztuczne zbiorniki wodne o powierzchni powyżej 1 ha, d. retencje korytowe rzek i kanałów, powstałe wskutek piętrzenia wody zlokalizowanymi na nich jazami i zastawkami, e. obszary nawadniane urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych. Charakterystyka istniejących obiektów ŁĘGUCKI MŁYN 14/Mew/56/281405_2 ŁĘGUTY 15/Mew/56/281405_2 Mała Elektrownia Wodna. Powierzchnia lustra wody: 78,3 ha Średnia głębokość: 8,6 m Pojemność retencyjna : m 3 Mała Elektrownia Wodna. Powierzchnia lustra wody: 0,5 ha Pojemność retencyjna : m 3 5

6 GIETRZWAŁD 16/Mew/56/281405_2 Mała Elektrownia Wodna zdemontowana, nie istnieje. Powierzchnia lustra wody: 0,3 ha Średnia głębokość: 1,0 m Pojemność retencyjna : m 3 6

7 Zestawienie istniejących obiektów na terenie gminie Gietrzwałd Charakterystyka techniczna obiektu L.p. Symbol obiektu Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Zlewnia Budowla Funkcja obiektu Koszty orientacyjne [tys. zł] Dodatkowa pojemność ret. [tys. m 3 ] Orientacyjna głębokość [m] Pow. zw. wody [ha] Właściciel 1 14/Mew/56/281405_2 Łęgucki Młyn obr. Łęguty rz. Pasłęka produkcja energii Osoba prywatna 2 15/Mew/56/281405_2 Łęguty obr. Łęguty rz. Pasłęka produkcja energii Osoba prywatna 3 16/Mew/56/281405_2 Gietrzwałd obr. Gietrzwałd rz. Giłwa produkcja energii Osoba prywatna 7

8 6. Zestawienie istniejących budowli hydrotechnicznych na terenie gminy Gietrzwałd Lp. Rodzaj budowli i jej nazwa 1 Jaz 2 Jaz 3 Jaz 4 Jaz Nazwa cieku i km Miejscowość Przeznaczenie budowli Rzeka Giłwa km Rzeka Giłwa km Rzeka Pasłęka km Rzeka Pasłęka km Gietrzwałd Unieszewo Łęgucki Młyn Łęguty Regulacja przepływu Ujęcie wody dla stawów rybnych 7. Koncepcje budowy obiektów małej retencji w gminie Proponowane w opracowanym na lata programie obiekty małej retencji zostały zrealizowane w nikłym stopniu. Obecnie powtarza się uzgodnione poprzednio propozycje uzupełnione o dodatkowe obiekty małej retencji zgłoszone przez gminę i nadleśnictwa. Obiekty zamieszczono w załączonym zestawieniu. Charakterystyka projektowanych obiektów JEZIORO ŁĘGUTY 1/Jst/56/281405_2 JEZIORO GUZOWY PIEC 2/Jst/56/281405_2 JEZIORO SARĄG 3/Jst/56/281405_2 Rozbudowa i odbudowa istniejącej budowli piętrzącej, która stabilizuje poziom lustra wody w jeziorze oraz piętrzy rzekę Pasłękę w na potrzeby energetyki wodnej. Powierzchnia lustra wody: 78,3 ha Średnia głębokość: 8,6 m Pojemność retencyjna : m 3 Budowle: Jaz Koszt: zł Zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego jeziora, ze stabilizacją lustra wody i odprowadzeniem nadmiaru wody. Powierzchnia lustra wody: 10,62 ha Średnia głębokość: 2,0 m Pojemność retencyjna : m 3 Budowle: Zastawka Koszt: zł Stabilizacja lustra wody w jeziorze przy pomocy stopnia wodnego. Powierzchnia lustra wody: 195,01 ha Średnia głębokość: 6,9 m Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Stopień wodny Koszt: zł 8

9 JEZIORO GIŁWA 4/Jst/56/281405_2 JEZIORO WULPIŃSKIE 5/Jst/56/281405_2 JEZIORO NATERSKIE 6/Jst/56/281405_2 RZEKA PASŁĘKA 7/Rk/56/281405_2 ZBIORNIK BIESAL 1 8/Z/56/281405_2 STAW UNIESZEWO 1 9/Zst/56/281405_2 Modernizacja i odbudowa istniejącej budowli piętrzącej. Powierzchnia lustra wody: 96,59 ha Średnia głębokość: 3,7 m Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Stopień wodny Koszt: zł Zwiększenie pojemność retencyjnej istniejącego jeziora, ze stabilizacją lustra wody i odprowadzeniem jej nadmiaru. Powierzchnia lustra wody: 723,08 ha Średnia głębokość: 10,5 m Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Stopień wodny Koszt: zł Zwiększenie pojemność retencyjnej istniejącego jeziora, ze stabilizacją lustra wody i odprowadzeniem jej nadmiaru. Powierzchnia lustra wody: 76,36 ha Średnia głębokość: 5,0 m Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Przepusto-zastawka Koszt: zł Zwiększenie pojemność retencyjnej istniejącego jeziora, ze stabilizacją lustra wody i odprowadzeniem jej nadmiaru. Powierzchnia lustra wody: 0,5 ha Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Jaz Koszt: zł Zwiększenie pojemność retencyjnej istniejącego naturalnego rozlewiska poprzez budowlę budowli piętrzących pozwalających na regulację przepływu i poziomu wody. Powierzchnia lustra wody: 28,5 ha Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Stopień wodny Koszt: zł Modernizacja i rozbudowa istniejącego kompleksu stawów rybnych poprzez remont istniejącego jazu kierującego wodę na stawy rybne. Powierzchnia lustra wody: 120,0 ha Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Jaz Koszt: zł 9

10 STAW UNIESZEWO 2 10/Zst/56/281405_2 ZBIORNIK BIESAL 2 11/Z/56/281405_2 ZBIORNIK SIŁA 12/Z/56/281405_2 STAW SZĄBRUK 13/Zst/56/281405_2 Modernizacja i rozbudowa istniejącego stawu rybnego. Powierzchnia lustra wody: 17,0 ha Średnia głębokość: 1,2 m Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Mnich Koszt: zł Budowa gminnego zbiornika retencyjnego we wsi Biesal, pełniącego również funkcje przeciwpożarowe. Powierzchnia lustra wody: 0,19 ha Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Zbiornik retencyjny Koszt: zł Piętrzenie i regulacja wody w istniejącym zbiorniku wodnym. Przebudowa przepusto-zastawki. Powierzchnia lustra wody: 3,0 ha Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Przepusto-zastawka Koszt: zł Modernizacja istniejącego stawu rybnego poprzez przebudowę istniejącej budowli piętrzącej. Zwiększenie możliwości retencyjnych stawu. Powierzchnia lustra wody: 22,0 ha Pojemność retencyjna: m³ Budowle: Zastawka Koszt: zł 10

11 Zestawienie planowanych obiektów na terenie gminy Gietrzwałd Charakterystyka techniczna obiektu L.p. Symbol obiektu Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Zlewnia Budowla Funkcja obiektu Koszty orientacyjne [tys. zł] Dodatkowa pojemność ret. [tys. m 3 ] Orientacyjna głębokość [m] Pow. zw. wody [ha] Właściciel 1 1/Jst/56/281405_2 Jezioro Łęguty obr. Łeguty rz. Pasłęka jaz stabilizacja zw. wody SP Marszałek Woj. Warm-Maz. 2 2/Jst/56/281405_2 Jezioro Guzowy Piec obr. Guzowy Piec rz. Pasłęka zastawka stabilizacja zw. wody SP Marszałek Woj. Warm-Maz. 3 3/Jst/56/281405_2 Jezioro Sarąg obr. Pęglity rz. Pasłęka stopień wodny stabilizacja zw. wody SP Marszałek Woj. Warm-Maz. 4 4/Jst/56/281405_2 Jezioro Giłwa obr. Woryty rz. Giłwa stopień wodny stabilizacja zw. wody SP Marszałek Woj. Warm-Maz. 5 5/Jst/58/281405_2 Jezioro Wulpińskie obr. Tomaszkowo, obr. Unieszewo rz. Giłwa stopień wodny stabilizacja zw. wody SP Marszałek Woj. Warm-Maz. 6 6/Jst/56/281405_2 Jezioro Naterskie obr. Naterki Struga Siła przepustozastawka stabilizacja zw. wody SP Marszałek Woj. Warm-Maz. 7 7/Rk/56/281405_2 Rzeka Pasłęka obr. Łęguty rz. Pasłęka jaz retencja Osoba prywatna 8 8/Z/56/281405_2 Zbiornik Biesal 1 obr. Biesal rz. Pasłęka 9 9/Zst/56/281405_2 Staw Unieszewo 1 obr. Unieszewo, obr. Pęglity rz. Giłwa stopień wodny jaz retencja Osoba prywatna retencja, hodowla ryb Osoba prywatna 11

12 10 10/Zst/56/281405_2 Staw Unieszewo 2 obr. Pęglity rz. Giłwa mnich retencja, hodowla ryb Osoba prywatna 11 11/Z/56/281405_2 Zbiornik Biesal 2 obr. Biesal rz. Pasłęka zbiornik retencyjny retencja, p-poż Gmina Gietrzwałd 12 12/Z/56/281405_2 Zbiornik Siła obr. Sząbruk Struga Siła przepustozastawka retencja SP ANR 13 13/Zst/56/281405_2 Staw Sząbruk obr. Sząbruk Struga Sząbruk zastawka retencja, hodowla ryb Osoba prywatna 12

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DOBRE MIASTO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DOBRE MIASTO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DOBRE MIASTO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT EŁK GMINA PROSTKI 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1 Położenie, wybrane dane o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016-2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016-2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA LUBAWA GMINA WIEJSKA LUBAWA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA LUBAWA GMINA WIEJSKA LUBAWA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA LUBAWA GMINA WIEJSKA LUBAWA 2016 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Ogólna charakterystyka gminy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT KĘTRZYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA RESZEL

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT KĘTRZYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA RESZEL PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT KĘTRZYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA RESZEL 2016 1 Spis treści 1. Wstęp.. 3 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT LIDZBARK WARMIŃSKI GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI GMINA WIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA KALINOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA KALINOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT EŁK GMINA KALINOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1 Położenie, wybrane dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO 2016 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane o gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT BARTOSZYCE GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT BARTOSZYCE GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT BARTOSZYCE GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OSTRÓDZKI GMINA MIEJSKA OSTRÓDA GMINA WIEJSKA OSTRÓDA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OSTRÓDZKI GMINA MIEJSKA OSTRÓDA GMINA WIEJSKA OSTRÓDA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OSTRÓDZKI GMINA MIEJSKA OSTRÓDA GMINA WIEJSKA OSTRÓDA 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ogólna charakterystyka gminy... 2 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA IŁAWA GMINA WIEJSKA IŁAWA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA IŁAWA GMINA WIEJSKA IŁAWA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA IŁAWA GMINA WIEJSKA IŁAWA 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA ROZOGI

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA ROZOGI PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA ROZOGI 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA KOLNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA KOLNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA KOLNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp...... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy...... 3 2.1 Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA DŹWIERZUTY

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA DŹWIERZUTY PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA DŹWIERZUTY 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PASYM

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PASYM PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PASYM 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA LIDZBARK

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA LIDZBARK PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA LIDZBARK 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ogólna charakterystyka gminy... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA DZIAŁDOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA DZIAŁDOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA DZIAŁDOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA JEDWABNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA JEDWABNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA JEDWABNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej w województwie kujawsko - pomorskim Toruń 28.12.2017 Uchwałą Nr 585/2001 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015 r. ZAKRES WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT WĘGORZEWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA WĘGORZEWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT WĘGORZEWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA WĘGORZEWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT WĘGORZEWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA WĘGORZEWO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka gminy. 3 2.1 Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA STAWIGUDA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA STAWIGUDA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA STAWIGUDA 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PRAWO WODNE WŁASNOŚĆ WÓD 4) marszałek województwa,

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r.

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r. Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej Opole 28.03.2014 r. Cele prezentacji 1. Znaczenie lasów dla prawidłowego gospodarowania wodami 2. Możliwości minimalizowania zagrożeń od powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w powiecie kutnowskim. 15 grudnia 2017 roku

Formy ochrony przyrody w powiecie kutnowskim. 15 grudnia 2017 roku Formy ochrony przyrody w powiecie kutnowskim 15 grudnia 2017 roku Powiat kutnowski Położony jest w centrum kraju, w północnej części woj. Łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 886 km2, co stanowi 4,9% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Mała Retencja - Duża Sprawa kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA SZCZYTNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA SZCZYTNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA SZCZYTNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy

Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu Andrzej Ruszlewicz Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego

Bardziej szczegółowo

NOWE SPOJRZENIE NA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI

NOWE SPOJRZENIE NA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI Konferencja Naukowa Instytut Technologiczno Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa NOWE SPOJRZENIE NA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI I ROZWÓJ J MAŁEJ RETENCJI Waldemar Mioduszewski Zakład

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/233/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/233/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2554 UCHWAŁA NR X/233/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENACH POLDEROWYCH

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENACH POLDEROWYCH Tadeusz Durkowski, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, ZOB Szczecin, Katedra Gospodarki Wodnej, ZUT Szczecin Tomasz Płowens Zachodniopomorski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Program Mikroretencji

Program Mikroretencji Program Mikroretencji 1 Klimatyczny Bilans Wodny - 2015; okres 1.VI-31.VIII. 2 Dawne mapy pokazują nam dobitnie jak wiele obiektów mikroretencji utraciliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciu mapa

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA - 131 - Rozdział 8 ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA SPIS TREŚCI: 1. Zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej ocena stanu istniejącego 2. Zagrożenia dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej 3. Cele polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

2. ANALIZA ZMIAN W UWARUNKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

2. ANALIZA ZMIAN W UWARUNKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. Wstęp 2 2. Analiza zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych 4 2.1. Zmiany legislacyjne 4 2.1.1. Ochrona środowiska 4 2.1.2. Ochrona przyrody 4 2.1.3. Mega ustawa 5 2.1.4. Zmiany ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.52. Droga Nr 449 m. Brzeziny most (rzeka Pokrzywnica) 52 Droga Nr 449 m. Brzeziny most (rzeka Pokrzywnica) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat kaliski Gmina:

Bardziej szczegółowo

Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8)

Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8) Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8) Praca koncentrowała się na opracowaniu i przedstawieniu kompleksu działań technicznych i nietechnicznych (przyrodniczych), których wykonanie

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych przez lasy w Polsce; założenia i realizacja programu małej retencji w lasach

Regulacja stosunków wodnych przez lasy w Polsce; założenia i realizacja programu małej retencji w lasach POLFOREX Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania Regulacja stosunków wodnych przez lasy w Polsce; założenia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji dr hab. Tomasz Kałuża Katedra Inżynierii Wodnej i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne Forma Ptasi Raj Mewia Łacha Ujście Nogatu Zatoka Elbląska Jezioro Druzno W trakcie opracowania - X/XI 2009 W trakcie

Bardziej szczegółowo

POPRAWA STANU SIEDLISK PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH

POPRAWA STANU SIEDLISK PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH POPRAWA STANU SIEDLISK PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH Zamawiający: Słowiński Park Narodowy, ul. Bohaterów Warszawy 1A, Smołdzino Wykonawca: MELBUD s.c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń Umowa nr 01/05/LIFE/18 z

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Franciszków, gmina Wiskitki, woj. mazowieckie Warszawa, 06.12.2018 www.pekao.com.pl PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim (w latach 2000-2012) Poznań, 14 maja 2013r. GOSPODAROWANIE WODĄ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Susza z 2015 r. ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy? Warszawa, 24 lutego 2016 r.

Susza z 2015 r. ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy? Warszawa, 24 lutego 2016 r. Susza z 2015 r. ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy? Warszawa, 24 lutego 2016 r. Małe elektrownie wodne jako element tworzenia małej retencji i zapobiegania skutkom suszy Ewa

Bardziej szczegółowo

Warta. Problemy gospodarki wodnej

Warta. Problemy gospodarki wodnej Warta Problemy gospodarki wodnej Region wodny Warty Powierzchnia : 54,5 tys. km (ok. 17,4% obszaru Polski) Położenie : długość geograficzna: 14 32 25 E; 19 42 56 E szerokość geograficzna: 50 28 34 N;

Bardziej szczegółowo

Retencja wodna i jej znaczenie. cz. II

Retencja wodna i jej znaczenie. cz. II Retencja wodna i jej znaczenie cz. II Spis treści: 1. Cele lekcji 2. Podstawowe formy retencji 3. Pozytywne skutki retencjonowania wody 4. Ćwiczenia do materiału 5. Informacje zwrotne do ćwiczeń 7. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Powódź rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Podstawowymi kierunkami działalności

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód ZAŁĄCZNIK 3 Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód zebrano na podstawie wojewódzkich raportów z realizacji programów ochrony środowiska w okresie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO 2014-2020 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie IV Zapobieganie zagrożeniom 4.1 Mała retencja 1. LP Nazwa kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Zalesienia gruntów w Polsce w latach ,4 93,1 114,5 152,1 106,0 55,5 47,5 21,2 21,6 4,1 4,4 4,9 9,9 11,9 35,2 12,2 9,7 10,7 12,5 13,1 58,2

Zalesienia gruntów w Polsce w latach ,4 93,1 114,5 152,1 106,0 55,5 47,5 21,2 21,6 4,1 4,4 4,9 9,9 11,9 35,2 12,2 9,7 10,7 12,5 13,1 58,2 54 5. Tabele Zalesienia w Polsce w latach 945-2000 Tabela Lata (rok) Ogółem Grunty zalesione w tys. ha państwowe niepaństwowe przeciętnie w roku maksymalnie w roku 2 4 5 6 945-949 950-955 956-960 96-965

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WODĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WODĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Konferencja naukowo-techniczna p.n.: Uwarunkowania przebiegu zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych na obszarach wiejskich Falenty, 1-2.12.2010 r. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie FIZYKA I CHEMIA GLEB Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie Retencja, mała retencja, pojęcie Retencja: szeroki zakres działań technicznych i nietechnicznych powodujących poprawę jakościową i ilościową

Bardziej szczegółowo

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R.

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R. PRB MELMAK JERZY PIOTR KOZERSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SIEDZIBA: STRZEPCZ, UL. LIPOWA 21, 84-223 LINIA, TEL. 676-91-02 Rodzaj opracowania: OPERAT WODNOPRAWNY Obiekt: ZBIORNIKI MAŁEJ RETENCJI WODNEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/579/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r.

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/579/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz. 5827 UCHWAŁA NR XXII/579/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie obszaru chronionego

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* W-1125-II w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez Potwierdzenie przyjęcia gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

Waldemar Mioduszewski

Waldemar Mioduszewski PROBLEMY WDRAśANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych Falenty, 05-090 Raszyn e-mail: w.mioduszewski@imuz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH

INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH 1Identyfikator podatkowy * 2Nr dokumentu Załącznik do Uchwały Nr XV/114/15 Rady Gminy Trzebownisko z 28 grudnia 2015 roku INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH

Bardziej szczegółowo

Lokalne instrumenty. w gospodarce nadrzecznej

Lokalne instrumenty. w gospodarce nadrzecznej Lokalne instrumenty planowania przestrzennego w gospodarce nadrzecznej KONFERENCJA Katowice 13-14 czerwca 2018. Politechnika Śląska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z

Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie wodami

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Zbiorniki retencyjne Zbiornik Topola Zbiornik wodny Topola (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na rzece Nysie Kłodzkiej w km

Bardziej szczegółowo

Wykonał zespół Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

Wykonał zespół Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Projekt scalenia opracowany w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Małe elektrownie wodne na rzece Myśli jako przykład hydroenergetycznego wykorzystania istniejących stopni wodnych

Małe elektrownie wodne na rzece Myśli jako przykład hydroenergetycznego wykorzystania istniejących stopni wodnych Małe elektrownie wodne na rzece Myśli jako przykład hydroenergetycznego wykorzystania istniejących stopni wodnych Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych VII Konferencja Odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Handlowa 6 tel. (085) fax (085)

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Handlowa 6 tel. (085) fax (085) WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. (085) 74 81 200 fax (085) 74 81 201 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA W ZAKRESIE UTRZYMANIA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACJI

Bardziej szczegółowo

Stawy rybne w polskim krajobrazie rolniczym Andrzej Drabiński, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Bartosz Jawecki

Stawy rybne w polskim krajobrazie rolniczym Andrzej Drabiński, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Bartosz Jawecki Wydział Inżynierii Kształtowania środowiska i Geodezji Instytut Architektury Krajobrazu Stawy rybne w polskim krajobrazie rolniczym Andrzej Drabiński, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Bartosz Jawecki 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja zbiornika GOWORÓW im. O. Sikorskiego, wraz z ujęciem z pot. Goworówka

Remont i modernizacja zbiornika GOWORÓW im. O. Sikorskiego, wraz z ujęciem z pot. Goworówka Wrocław dnia 16.08.2011 r. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych Tab. 3. Katalog alernatyw funkcjonalnych Zał. nr 3 identyfikacja sposobów użytkowania wód identyfikacja alternatyw funkcjonalnych przyczyny niemożliwości osiągnięcia DSE w zakresie hydromorfologii (istniejące

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne Budynki mieszkalne ROZDZIAŁ 3.

Bardziej szczegółowo

1. Symbol akt / Nr dokumentu Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r.

1. Symbol akt / Nr dokumentu Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. 1. Symbol akt / Nr dokumentu Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. INF-1/Z DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH A. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE I ROZBUDOWA OBSZARÓW RETENCJI NA TERENIE ŁODZI

UTRZYMANIE I ROZBUDOWA OBSZARÓW RETENCJI NA TERENIE ŁODZI UTRZYMANIE I ROZBUDOWA OBSZARÓW RETENCJI NA TERENIE ŁODZI Anita Waack-Zając Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ RETENCJA Retencja to możliwość gromadzenia deszczu lub wód roztopowych w miejscu powstania.

Bardziej szczegółowo

Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Powierzchnia zalewu [ ha] Warunki hydrologiczne ZLEWNIA KANAŁU KONOTOP. korzystne utrzymujące się zw.

Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Powierzchnia zalewu [ ha] Warunki hydrologiczne ZLEWNIA KANAŁU KONOTOP. korzystne utrzymujące się zw. RETENCJA ZBIORNIKOWA ISTNIEJĄCA REGION WODNY DOLNEJ ODRY i PRZYMORZA ZACHODNIEGO RZGW SZCZECIN Funkcje użytkowe Budowle obiektowe Stan własnościowy III/1 III/2 III/3 J. Graniczne Staw J. Nisko (Krzesińskie)

Bardziej szczegółowo

GMINA PASYM PAKIET INFORMACYJNY

GMINA PASYM PAKIET INFORMACYJNY GMINA PASYM PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., czerwiec 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/259/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/259/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2580 UCHWAŁA NR X/259/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Śliwickiego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica WZMiUW w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań tel. (061) 647-54-00, fax (061) 852-55-61 strona internetowa: www.wzmiuw.pl

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży. Opis nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży. Opis nieruchomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

Bardziej szczegółowo