PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC"

Transkrypt

1 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC

2 Spis treści 1. Wstęp Ogólna charakterystyka gminy Położenie, wybrane dane o gminie Warunki naturalne Potencjalne możliwości magazynowania wód powierzchniowych na terenie gminy Uwarunkowania i ograniczenia w retencjonowaniu wód Zestawienie istniejących zbiorników wodnych Zestawienie istniejących budowli hydrotechnicznych Koncepcja budowy obiektów małej retencji

3 1. Wstęp Niniejszy załącznik jest częścią składową Programu Małej Retencji dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata i wchodzi w skład części II pt. Koncepcja rozwiązań technicznych budowy obiektów małej retencji. Załącznik zawiera ogólną charakterystykę gminy, warunków naturalnych, budowli piętrzących, systemów melioracyjnych. W załączniku zawarto dane dotyczące potencjalnych możliwości retencjonowania wód na terenie gminy. Opracowanie jest aktualizacją wcześniejszych programów małej retencji. W opracowaniu ujęto, umieszczone w wyżej wymienionych programach, propozycje obiektów, które nie zostały zrealizowane oraz propozycje obiektów małej retencji wysunięte przez samorządy gminne, instytucje związane z gospodarką wodną gmin, lasy państwowe i osoby prywatne. Istniejące zbiorniki, w tym wykonane według wcześniejszego programu, zostały ujęte tabelarycznie. 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane o gminie Gmina Biskupiec leży w zachodniej części powiatu Nowe Miasto Lubawskie. Gmina graniczy od zachodu z województwem kujawsko-pomorskim, gminami: Kisielice, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik. Połączenie gminy z siedzibą województwa zapewnia droga nr 538. Powierzchnia gminy wynosi 240,6km 2, co stanowi 1% powierzchni województwa. Gminę tworzy 25 sołectw w 36 miejscowościach. Mieszkańcy Teren gminy zamieszkuje 9523 osób przy średnim zaludnieniu 40 osób na km 2. W gminie zamieszkuje wg stanu na 2014 r osób w wieku produkcyjnym, przy czym osób pracujących jest 829, nie uwzględniając osób pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Działalność gospodarczą prowadzi 933 osób. Użytkowanie gruntów Użytki rolne zajmują ogólną powierzchnię 24059ha w tym: grunty orne 12329ha 3

4 sady 78ha łąki 1287ha pastwiska 781ha lasy i grunty leśne 6897ha pozostałe grunty i nieużytki 2330ha Infrastruktura Sieć wodociągowa na terenie gminy ma łączną długość 267,7km. Sumaryczna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 46,2km. 2.2.Warunki naturalne Obszar gminy Biskupiec leży na granicy makroregionów: Pojezierzem Wschodniopomorskie i Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie w mezoregionach Pojezierze Iławskie i Pojezierze Brodnickie. Rzeźby powierzchni nie charakteryzują znaczące deniwelacje terenu. Najwyższe wzniesienie to wzniesienie na północ od Wielkiej Tymawy 132 m. n.p.m., zaś najniżej położony jest obszar w rejonie Piotrowic 106 m. n.p.m. Rzeźbę terenu ukształtowało ostatnie zlodowacenie (fazy starszej od pomorskiej), erozja wietrzna i wodna, a następnie działalność gospodarcza człowieka. Wykorzystanie gospodarcze terenu, głównie rolnicze i turystyczne o dużej intensywności, wpłynęło na kształt obecny krajobrazu gminy. Jest ona w przeważającej części płaska. Zwarte kompleksy leśne występują w południowo-wschodniej części (26,4% pow.). Użytkowanie terenu jest głównie rolnicze jako gruntu orne z wykorzystaniem naturalnych użytków zielonych. Teren gminy leży w zlewni rzek: Osy, Mierzyńskiej strugi, Babki, Młynówki Piotrowickiej, Nidy Kisielickiej, Gać i strugi Łąkorek oraz Pawłówko. Na omawianym terenie występuje 27 naturalnych zbiorników wodnych o zróżnicowanej powierzchni. Największym jest jezioro Łąkorek, położone w zlewni strugi Łąkorek. Łączna powierzchnia wód otwartych wynosi 887ha. Południową część gminy zajmuje Brodnicki Park Krajobrazowy. Na terenie gminy znajduje się obszar Natura 2000 pod nazwą Jezioro Karaś, Dolina Kakaju. Klimat gminy charakteryzowany jest przez jego główne wskaźniki: temperaturę, opady i niedobory wilgotności, jest typowy dla regionu województwa. Średni opad roczny wynosi 645mm, w okresie wegetacyjnym 360mm. Średnie roczne temperatury wynoszą 4

5 7,6 C, w okresie wegetacyjnym 13,6 C. W okresie wegetacyjnym różnica między opadami a parowaniem wyraża się niedoborem wynoszącym średnio na terenie gminy 271mm. Występujące niedobory opadów w okresie wegetacyjnym mają negatywny wpływ na warunki produkcji rolniczej. Niedobory opadów i swobodny ich wpływ w okresie poza wegetacyjnym stopniowo doprowadzają do uszczupleń istniejących zasobów wód powierzchniowych i gruntowych. Jednym ze środków poprawy niekorzystnego bilansu jest retencjonowanie wód powierzchniowych w różnych formach zależnych od naturalnych warunków 3. Potencjalne możliwości magazynowania wód powierzchniowych na terenie gminy Realizacja retencjonowania wody może przybierać rozmaite formy od wykorzystania naturalnych warunków gruntowo wodnych, szaty roślinnej, retencji glebowo gruntowej i retencji leśnej po retencje naturalnych zbiorników wodnych, koryt i dolin rzecznych, a także budowę obiektów inżynierskich i zbiorników. Najistotniejsza i możliwa do zastosowania pod kątem dysponowania zmagazynowanymi zasobami jest retencja koryt i dolin rzecznych oraz naturalnych zbiorników wodnych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż możliwości wykorzystania tej formy retencji są niekiedy bardzo ograniczone. 4. Uwarunkowania i ograniczenia w retencjonowaniu wód Głównymi uwarunkowaniami retencjonowania wody są warunki naturalne a szczególnie rzeźba terenu, zabudowa, stan użytkowania gruntów, własność terenów, zapotrzebowanie samorządów i właścicieli na gromadzenie wody. Ograniczenia w retencjonowaniu wód, szczególnie dla potrzeb gospodarczych mogą stanowić obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty. Poważnym ograniczeniem w retencjonowaniu wód mogą być również sprzeczne interesy właścicieli gruntów lub innych użytkowników wody sąsiadujących z planowanym obiektem retencji. 5

6 5. Zestawienie istniejących zbiorników wodnych na terenie gminy Biskupiec Charakterystyka istniejących obiektów ZBIORNIK BISKUPIEC 17/Z/296/281202_2 OBIEKT STAWOWY SŁUPNICA 18/Zst/296/281202_2 ZBIORNIK OSTROWITE 19/Z/296/281202_2 ZBIORNIK BABALICE 20/Zmew/296/281202_2 JEZIORO TRUPEL 21/Jp/296/281202_2 JEZIORO KARAŚ 22/Jp/296/281202_2 RZEKA MŁYNÓWKA PIOTROWICKA 23/RK/296/281202_2 Istniejące zbiorniki wodne położone w miejscowości Biskupiec. Powierzchnia lustra wody: 1,51ha Średnia głębokość: 1,5m Pojemność retencyjna: m 3 Istniejący kompleks stawów rybnych położonych w ciągu urządzeń melioracji szczegółowych w m. Słupnica. Powierzchnia lustra wody: 6ha Średnia głębokość: 1,5m Pojemność retencyjna: m 3 Istniejące zbiorniki wodne położone w miejscowości Ostrowite. Powierzchnia lustra wody: 1,84ha Średnia głębokość: 1,5m Pojemność retencyjna: m 3 Istniejący zbiornik wodny zaporowy położony w miejscowości Babalice powstały w wyniku spiętrzenia wody za pomocą zapory ziemnej i jazu na potrzeby Małej Elektrowni Wodnej. Powierzchnia lustra wody: 1,05ha Średnia głębokość: 1,5m Pojemność retencyjna: m 3 Retencja jeziora powstała w wyniku piętrzenia za pomocą progu na rzece Osa. Jezioro jest administrowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. harakterystyka techniczna: Powierzchnia lustra wody: 340,69ha Pojemność retencyjna: m 3 Retencja jeziora powstała w wyniku piętrzenia za pomocą jazu drewnianego na rzece Gać. Jezioro jest administrowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Powierzchnia lustra wody: 379,63ha Pojemność retencyjna: m 3 Retencja korytowa powstała w wyniku piętrzenia za pomocą jazu na rzece Młynówka Piotrowicka. Jaz jest administrowany przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Powierzchnia lustra wody: 1,64ha Pojemność retencyjna: 8 210m 3 6

7 MEW PIOTROWICE 24/Zmew/296/281202_2 MEW SŁUPNICA 25/Zmew /296/281202_2 Istniejąca Mała Elektrownia Wodna Piotrowice zlokalizowana w byłym młynie na rzece Młynówka Piotrowicka (km 7+470) prawobrzeżny dopływ rzeki Osa. Moc elektrowni: 34 kw Ilość turbin: 1 szt Istniejąca Mała Elektrownia Wodna Piotrowice zlokalizowana na rzece Młynówka Piotrowicka (km 2+060) prawobrzeżny dopływ rzeki Osa. Moc elektrowni: 70 kw Ilość turbin: 1 szt 7

8 Zestawienie istniejących obiektów na terenie gminy Biskupiec Symbol obiektu Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Zlewnia Budowla Funkcja obiektu Koszty orientacyjne tys. zł Charakterystyka techniczna obiektu Dodatkowa pojemność ret. tys. m 3 Orientacyjna głębokość m Pow. zw. wody ha Właściciel 17/Z/296/281202_2 zb. Biskupiec obr. Biskupiec rz. Osa - retencja - 22,65 1,5 1,51 osoba prywatna 18/Zst/296/281202_2 ob. stawowy Słupnica obr. Słupnica rz. Osa - retencja ,5 6 osoba prywatna 19/Z/296/281202_2 zb. Ostrowite obr. Ostrowite rz. Osa - retencja - 27,6 1,5 1,84 osoba prywatna 20/Zmew/296/281202_2 zb. Babalice obr. Sędzice rz. Osa MEW produkcja energii - 15,8 1,5 1,05 osoba prywatna 21/Jp/296/281202_2 jez. Trupel obr. Piotrowice rz. Osa 22/Jp/296/281202_2 jez. Karaś obr. Wonna rz. Osa jaz 23/RK/296/281202_2 rz. Młynówka Piotrowicka obr. Piotrowice rz. Osa jaz retencja, piętrzenie retencja, piętrzenie retencja, piętrzenie , ,63-8,21-1,64 Skarb Państwa - Skarb Państwa - Skarb Państwa - 24/Zmew/296/281202_2 MEW Piotrowice obr. Piotrowice rz. Osa jaz produkcja energii osoba prywatna 25/Zmew /296/281202_2 MEW Słupnica obr. Słupnica rz. Osa jaz produkcja energii osoba prywatna 8

9 6. Zestawienie istniejących budowli hydrotechnicznych na terenie gminy Biskupiec Lp. Nazwa budowli Właściciel Użytkownik Administracyjna (wieś, miasto) 1 Jaz drewniany Olsztyn Wonna 2 Jaz Olsztyn Piotrowice 3 Jaz młyński Osoba fizyczna Piotrowice 4 Mostostopień Olsztyn Piotrowice 5 Przepusto-zastawka Olsztyn Mierzyn 6 Przepusto-zastawka Gmina Biskupiec Mierzyn 7 Zapora czołowa z jazem Osoba fizyczna Sędzice 8 Jaz Sp. W. Biskupiec Słupnica 9 Zastawka Sp. W. Biskupiec Biskupiec 10 Przepusto-zastawka Sp. W. Biskupiec Biskupiec Lokalizacja Hydrologiczna (zlewnia cieku podstawowego) Rzeka Gać km Rzeka Młynówka km Rzeka Młynówka km Rzeka Młynówka km Struga Mierzyńska km Struga Mierzyńska km Rzeka Osa km Rzeka Osa km Rzeka Osa km Rzeka Osa km Wysokość piętrzenia Przeznaczenie - stabilizacja lustra wody j. Karaś - retencja MEW - retencja MEW - stabilizacja j. Trupel - stabilizacja j. Mierzyńskiego - stabilizacja j. Mierzyn - Retencja MEW - nawadnianie użytków zielonych - mała retencja - stabilizacja j. Trupel 9

10 7. Koncepcja budowy obiektów małej retencji Proponowane w opracowanym w latach 90-tych programie obiekty na obecnym terenie województwa zostały zrealizowane w nikłym stopniu. Obecne powtarza się uzgodnione poprzednio propozycje uzupełnione o dodatkowe obiekty małej retencji zgłoszone przez gminę bądź też osoby prywatne i obiekty na terenie lasów państwowych. Obiekty zamieszczono w poniższym zestawieniu. Charakterystyka projektowanych obiektów JEZIORO ŁĄKOREK 1/Jp/287/281202_2 JEZIORO OSETNO 2/Jp/287/281202_2 JEZIORO WARDĘGOWO 3/Jst/287/281202_2 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę zastawki na rzece Struga Łąkorek w m. Łąkorz. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające kompleksy leśne położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 168ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 zastawka Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez odbudowę zastawki na rzece Struga Łąkorek w m. Osetno. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 36ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 zastawka Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę progu na wypływie w m. Osetno. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 1,66ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 10

11 JEZIORO PAWŁÓWKOWO 4/Jst/287/281202_2 JEZIORO OSTROWITE 5/Jp/287/281202_2 JEZIORO PRĄTYNIA 6/Jp/296/281202_2 JEZIORO PŁOCICZENKO 7/Jp/296/281202_2 JEZIORO PŁOCICZNO 8/Jp/296/281202_2 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę progu na rzece Struga Pawłówko w m. Łąkorek. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające kompleksy leśne położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 9,4ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę przepustozastawki na wypływie w m. Ostrowite. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 30,05ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 przepusto-zastawka zł Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę przepustozastawki na wypływie w m. Ostrowite. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 19,04ha Średnia głębokość: 3m Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 przepusto-zastawka zł Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę przepustozastawki na wypływie w m. Ostrowite. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 4,54ha Średnia głębokość: 2m Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 przepusto-zastawka Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę przepustozastawki na wypływie w m. Ostrowite. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 11ha Średnia głębokość: 2m Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 przepusto-zastawka 11

12 JEZIORO KOCIOŁEK I 9/Jp/287/281202_2 JEZIORO KOCIOŁEK II 10/Jp/287/281202_2 JEZIORO WIELKI STAW 11/Jst/296/281202_2 JEZIORO DĘBNO 12/Jst/296/281202_2 JEZIORO KAKAJ 13/Jst/296/281202_2 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę przepustozastawki na wypływie w m. Łąkorz. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające kompleksy leśne położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 7,24ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę przepustozastawki na wypływie w m. Łąkorz. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające kompleksy leśne położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 1ha Dodatkowa pojemność retencyjna: 2 000m 3 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę progu na rzece Laka w m. Łąkorz. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające kompleksy leśne i użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 28,82ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę progu na rzece Laka w m. Łąkorz. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające kompleksy leśne i użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 19,59ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę progu na rzece Laka w m. Łąkorz. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające kompleksy leśne i użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 43,64ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 12

13 JEZIORO MIERZYŃSKIE 14/Jp/296/281202_2 JEZIORO PIOTROWICKIE 15/Jst/296/281202_2 JEZIORO PLECNIK 16/Jst/296/281202_2 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez odbudowę przepustozastawki na rzece Mierzyńska Struga w m. Mierzyn. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 10,18ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 przepusto-zastawka Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę progu na rzece Młynówka Piotrowicka w m. Piotrowice. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 10,74ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m zł Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez budowę progu na wypływie w m. Wonna. Retencja jeziora wpłynie pozytywnie na przylegające i użytki zielone położone naokoło jeziora. Powierzchnia lustra wody: 3,72ha Dodatkowa pojemność retencyjna: m 3 13

14 Zestawienie planowanych obiektów na terenie gminy Biskupiec Symbol obiektu Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Zlewnia Budowla Funkcja obiektu Koszty orientacyjne tys. zł Charakterystyka techniczna obiektu Dodatkowa Orientacyjna Pow. zw. pojemność ret. głębokość wody tys. m 3 m ha 1/Jp/287/281202_2 jez. Łąkorek obr. Łąkorz rz. Drwęca zastawka retencja /Jp/287/281202_2 jez. Osetno obr. Osetno rz. Drwęca zastawka retencja /Jst/287/281202_2 jez. Wardęgowo obr. Osetno rz. Drwęca 4/Jst/287/281202_2 jez. Pawłówko obr. Łąkorz rz. Drwęca 5/Jp/287/281202_2 jez. Ostrowite obr. Ostrowite rz. Drwęca 6/Jp/296/281202_2 jez. Prątynia obr. Ostrowite rz. Osa 7/Jp/296/281202_2 jez. Płociczenko obr. Ostrowite rz. Osa 8/Jp/296/281202_2 jez. Płociczno obr. Ostrowite rz. Osa stabilizacja zw. wody stabilizacja zw. wody retencja retencja retencja retencja /Jp/287/281202_2 jez. Kociołek I obr. Łąkorz rz. Drwęca retencja /Jp/287/281202_2 jez. Kociołek II obr. Łąkorz rz. Drwęca retencja /Jst/296/281202_2 jez. Wielki Staw obr. Łąkorz rz. Osa 12/Jst/296/281202_2 jez. Dębno obr. Łąkorz rz. Osa 13/Jst/296/281202_2 jez. Kakaj obr. Łąkorz rz. Osa 14/Jp/296/281202_2 jez. Mierzyńskie obr. Mierzyn rz. Osa przepustozastawka przepustozastawka przepustozastawka przepustozastawka przepustozastawka 15/Jst/296/281202_2 jez. Piotrowickie obr. Piotrowice rz. Osa 16/Jst/296/281202_2 jez. Plecnik obr. Wonna rz. Osa stabilizacja zw. wody stabilizacja zw. wody stabilizacja zw. wody retencja stabilizacja zw. wody stabilizacja zw. wody Właściciel Lasy Państwowe 14

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016-2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016-2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA LUBAWA GMINA WIEJSKA LUBAWA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA LUBAWA GMINA WIEJSKA LUBAWA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA LUBAWA GMINA WIEJSKA LUBAWA 2016 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Ogólna charakterystyka gminy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT EŁK GMINA PROSTKI 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1 Położenie, wybrane dane o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DOBRE MIASTO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DOBRE MIASTO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DOBRE MIASTO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA IŁAWA GMINA WIEJSKA IŁAWA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA IŁAWA GMINA WIEJSKA IŁAWA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA IŁAWA GMINA WIEJSKA IŁAWA 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA KALINOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA KALINOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT EŁK GMINA KALINOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1 Położenie, wybrane dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT LIDZBARK WARMIŃSKI GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI GMINA WIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT KĘTRZYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA RESZEL

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT KĘTRZYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA RESZEL PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT KĘTRZYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA RESZEL 2016 1 Spis treści 1. Wstęp.. 3 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO 2016 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane o gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OSTRÓDZKI GMINA MIEJSKA OSTRÓDA GMINA WIEJSKA OSTRÓDA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OSTRÓDZKI GMINA MIEJSKA OSTRÓDA GMINA WIEJSKA OSTRÓDA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OSTRÓDZKI GMINA MIEJSKA OSTRÓDA GMINA WIEJSKA OSTRÓDA 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT BARTOSZYCE GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT BARTOSZYCE GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT BARTOSZYCE GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA ROZOGI

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA ROZOGI PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA ROZOGI 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ogólna charakterystyka gminy... 2 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA KOLNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA KOLNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA KOLNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp...... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy...... 3 2.1 Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA DŹWIERZUTY

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA DŹWIERZUTY PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA DŹWIERZUTY 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PASYM

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PASYM PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PASYM 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA LIDZBARK

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA LIDZBARK PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA LIDZBARK 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ogólna charakterystyka gminy... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA DZIAŁDOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA DZIAŁDOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA DZIAŁDOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA JEDWABNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA JEDWABNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA JEDWABNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT WĘGORZEWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA WĘGORZEWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT WĘGORZEWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA WĘGORZEWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT WĘGORZEWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA WĘGORZEWO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka gminy. 3 2.1 Położenie,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej w województwie kujawsko - pomorskim Toruń 28.12.2017 Uchwałą Nr 585/2001 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w powiecie kutnowskim. 15 grudnia 2017 roku

Formy ochrony przyrody w powiecie kutnowskim. 15 grudnia 2017 roku Formy ochrony przyrody w powiecie kutnowskim 15 grudnia 2017 roku Powiat kutnowski Położony jest w centrum kraju, w północnej części woj. Łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 886 km2, co stanowi 4,9% powierzchni

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PRAWO WODNE WŁASNOŚĆ WÓD 4) marszałek województwa,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/233/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/233/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2554 UCHWAŁA NR X/233/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Piotrowice Małe w Gminie Biskupiec na lata

Plan Odnowy Miejscowości Piotrowice Małe w Gminie Biskupiec na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/144/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26.11.2015r. Plan Odnowy Miejscowości Piotrowice Małe w Gminie Biskupiec na lata 2015-2020 Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Tęgowska

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.52. Droga Nr 449 m. Brzeziny most (rzeka Pokrzywnica) 52 Droga Nr 449 m. Brzeziny most (rzeka Pokrzywnica) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat kaliski Gmina:

Bardziej szczegółowo

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015 r. ZAKRES WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Franciszków, gmina Wiskitki, woj. mazowieckie Warszawa, 06.12.2018 www.pekao.com.pl PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Babalice w Gminie Biskupiec na lata

Plan Odnowy Miejscowości Babalice w Gminie Biskupiec na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/141/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26.11.2015r. Plan Odnowy Miejscowości Babalice w Gminie Biskupiec na lata 2015-2020 Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Tęgowska Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Jędrychowo nr 47, lok. użytkowy nr 3

Nieruchomość do sprzedania. Jędrychowo nr 47, lok. użytkowy nr 3 Nieruchomość do sprzedania Jędrychowo nr 47, lok. użytkowy nr 3 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony Nr 3 o pow. 34,20 m², składający się z 5 pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku mieszkalno

Bardziej szczegółowo

Wierzchucin Królewski 25 Lokal użytkowy. Nieruchomość na sprzedaż

Wierzchucin Królewski 25 Lokal użytkowy. Nieruchomość na sprzedaż Wierzchucin Królewski 25 Lokal użytkowy Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzchucin Królewski Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 51,46 m 2 usytuowany

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r.

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r. Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej Opole 28.03.2014 r. Cele prezentacji 1. Znaczenie lasów dla prawidłowego gospodarowania wodami 2. Możliwości minimalizowania zagrożeń od powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Zbiorniki retencyjne Zbiornik Topola Zbiornik wodny Topola (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na rzece Nysie Kłodzkiej w km

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Mierzyn w Gminie Biskupiec na lata

Plan Odnowy Miejscowości Mierzyn w Gminie Biskupiec na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/115/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22.10.2015 Plan Odnowy Miejscowości Mierzyn w Gminie Biskupiec na lata 2015-2020 Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Tęgowska Wstęp 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA SZCZYTNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA SZCZYTNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA SZCZYTNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/259/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/259/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2580 UCHWAŁA NR X/259/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Śliwickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal mieszkalny nr 2. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal mieszkalny nr 2. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal mieszkalny nr 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Ostrowite 5

Nieruchomość. do sprzedania. Ostrowite 5 Nieruchomość do sprzedania Ostrowite 5 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 45,44 m 2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, położony w miejscowości Ostrowite 5, gminie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L EGZ. NR 1. Góra Puławska, ul. Dębowa 13 24-100 Puławy tel./fax. 81/ 880 59 19 kom. 601 071 160 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Lisnowo 28 Lokal użytkowy nr A. Nieruchomość na sprzedaż

Lisnowo 28 Lokal użytkowy nr A. Nieruchomość na sprzedaż Lisnowo 28 Lokal użytkowy nr A Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lisnowo Ulica, nr budynku 28 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Podsumowanie wdrażania ania działania ania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji dr hab. Tomasz Kałuża Katedra Inżynierii Wodnej i

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,09 m2 usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym, posadowionym na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie FIZYKA I CHEMIA GLEB Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie Retencja, mała retencja, pojęcie Retencja: szeroki zakres działań technicznych i nietechnicznych powodujących poprawę jakościową i ilościową

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU W 2003 roku, w ramach realizacji Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2003, Wojewódzki Inspektorat w Rzeszowie wykonał

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Sątoczno 4 lokal użytkowy nr 4

Nieruchomość. do sprzedania. Sątoczno 4 lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość do sprzedania Sątoczno 4 lokal użytkowy nr 4 Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 45,77 m 2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, posadowiony na będącej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Faryny nr 53

Nieruchomość. do sprzedania. Faryny nr 53 Nieruchomość do sprzedania Faryny nr 53 Przedmiot sprzedaży: prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 104, obszaru 468 m 2, położonej w miejscowości Faryny nr

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Stobno ul. Kasztanowa 22, lokal użytkowy u nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Stobno Ulica, nr budynku Kasztanowa 22 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo

Retencja wodna i jej znaczenie. cz. II

Retencja wodna i jej znaczenie. cz. II Retencja wodna i jej znaczenie cz. II Spis treści: 1. Cele lekcji 2. Podstawowe formy retencji 3. Pozytywne skutki retencjonowania wody 4. Ćwiczenia do materiału 5. Informacje zwrotne do ćwiczeń 7. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara 122.65 [km 2 ] - łączna powierzchnia Z10 Sękówka, Siara jednostek zadaniowych Rzeka Sękówka to największy prawy dopływ Ropy; Długość: 24.7 km Rzeka Siarka to dopływ

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Mała Retencja - Duża Sprawa kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy

Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu Andrzej Ruszlewicz Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57 Nieruchomość do sprzedania Radomno 57 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 35,23 m 2 usytuowany na parterze w budynku funkcji mieszkaniowej, położonego w miejscowości Radomno

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8)

Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8) Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8) Praca koncentrowała się na opracowaniu i przedstawieniu kompleksu działań technicznych i nietechnicznych (przyrodniczych), których wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód ZAŁĄCZNIK 3 Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód zebrano na podstawie wojewódzkich raportów z realizacji programów ochrony środowiska w okresie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży. Opis nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży. Opis nieruchomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z

Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie wodami

Bardziej szczegółowo

Waldemar Mioduszewski

Waldemar Mioduszewski PROBLEMY WDRAśANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych Falenty, 05-090 Raszyn e-mail: w.mioduszewski@imuz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. zdjęcie. Karwica 31

Nieruchomość. do sprzedania. zdjęcie. Karwica 31 Nieruchomość do sprzedania zdjęcie Karwica 31 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 50,90 m 2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno-usługowym, posadowionym na będącej w

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO STAWISZYN. Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Stawiszyn

GMINA I MIASTO STAWISZYN. Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Stawiszyn GMINA I MIASTO STAWISZYN Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Stawiszyn Szanowni Państwo! Drodzy Inwestorzy! Chciałabym jako Burmistrz Stawiszyna, a także w imieniu władz samorządowych zachęcić Państwa do

Bardziej szczegółowo

Zalesienia gruntów w Polsce w latach ,4 93,1 114,5 152,1 106,0 55,5 47,5 21,2 21,6 4,1 4,4 4,9 9,9 11,9 35,2 12,2 9,7 10,7 12,5 13,1 58,2

Zalesienia gruntów w Polsce w latach ,4 93,1 114,5 152,1 106,0 55,5 47,5 21,2 21,6 4,1 4,4 4,9 9,9 11,9 35,2 12,2 9,7 10,7 12,5 13,1 58,2 54 5. Tabele Zalesienia w Polsce w latach 945-2000 Tabela Lata (rok) Ogółem Grunty zalesione w tys. ha państwowe niepaństwowe przeciętnie w roku maksymalnie w roku 2 4 5 6 945-949 950-955 956-960 96-965

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Program Mikroretencji

Program Mikroretencji Program Mikroretencji 1 Klimatyczny Bilans Wodny - 2015; okres 1.VI-31.VIII. 2 Dawne mapy pokazują nam dobitnie jak wiele obiektów mikroretencji utraciliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciu mapa

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Marwałd nr 23

Nieruchomość do sprzedania. Marwałd nr 23 Nieruchomość do sprzedania Marwałd nr 23 Przedmiot sprzedaży: I. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 242/1 w obrębie 0012 Marwałd, o powierzchni 1547m², II. lokal

Bardziej szczegółowo

Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Gmina Lubień Kujawski

Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Gmina Lubień Kujawski Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Gmina Lubień Kujawski Kompleks nieruchomości gruntowych rolnych Nieruchomość gruntowa rolna Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele, Czaple Nowe,

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA - 131 - Rozdział 8 ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA SPIS TREŚCI: 1. Zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej ocena stanu istniejącego 2. Zagrożenia dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej 3. Cele polityki

Bardziej szczegółowo

Sątoczno 4. Lokal mieszkalny nr 1 Nieruchomość na sprzedaż

Sątoczno 4. Lokal mieszkalny nr 1 Nieruchomość na sprzedaż Sątoczno 4 Lokal mieszkalny nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Sątoczno Ulica, nr budynku 4 Powierzchnia lokalu Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 43,68

Bardziej szczegółowo

Działka rolna. Działka położona w pobliżu jeziora Dobrskiego! Działka rolna

Działka rolna. Działka położona w pobliżu jeziora Dobrskiego! Działka rolna WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ogłasza na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości Lp położenie nr działki / powierzchnia Przeznaczenie / opis nieruchomości cena wywoławcz a netto (zł) Wadium/

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wierzchucin Królewski, gmina Koronowo. Nieruchomość na sprzedaż

Wierzchucin Królewski, gmina Koronowo. Nieruchomość na sprzedaż Wierzchucin Królewski, gmina Koronowo Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzchucin Królewski Gmina / Powiat Gmina Koronowo, powiat bydgoski Nieruchomość Działka niezabudowana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo