PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA LIDZBARK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA LIDZBARK"

Transkrypt

1 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA LIDZBARK 2016

2 Spis treści 1. Wstęp Ogólna charakterystyka gminy Położenie, wybrane dane o gminie Warunki naturalne Potencjalne możliwości magazynowania wód powierzchniowych na terenie gminy 4 4. Uwarunkowania i ograniczenia w retencjonowaniu wód Zestawienie istniejących ów wodnych Zestawienie istniejących budowli hydrotechnicznych Koncepcje budowy obiektów małej retencji

3 1. Wstęp Niniejszy załącznik jest częścią składową Programu małej retencji dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata Zawiera ogólną charakterystykę gminy Lidzbark i określa możliwości magazynowania wód powierzchniowych na jej terenie. Uwzględnia uwarunkowania i ograniczenia planowanych koncepcji budowy obiektów i urządzeń małej retencji, wynikające z wymogów ochrony środowiska oraz planów przestrzennego zagospodarowania gminy. W załączniku zawarto również informacje o istniejących na terenie gminy ach wodnych oraz budowlach hydrotechnicznych. Opracowanie jest aktualizacją wcześniejszych programów małej retencji. Przedstawiono w nim propozycje obiektów, które nie zostały zrealizowane w wyżej wymienionych programach oraz nowe koncepcje wysunięte przez samorządy gminne, instytucje związane z gospodarką wodną, lasy państwowe i osoby prywatne. 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane o gminie Gmina Lidzbark położona jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w zachodniej części powiatu działdowskiego. Graniczy z gminami: Płośnica i Rybno z powiatu działdowskiego, Grodziczno z powiatu nowomiejskiego, Brzozie, Bartniczka i Górzno z powiatu brodnickiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Lubowidz z powiatu żuromińskiego województwa mazowieckiego. Powierzchnia gminy wynosi 255 km 2, natomiast miasta Lidzbark 5,7 km 2. Na terenie gminy zamieszkuje łącznie mieszkańców, z czego miasto Lidzbark liczy ok osób. Gmina Lidzbark obejmuje łącznie 24 sołectwa skupiające 38 wsi. Miasto Lidzbark leży nad rzeką Wel i Jeziorem Lidzbarskim, w południowozachodniej części Garbu Lubawskiego. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne na obszarze gminy znajdują się dwa parki krajobrazowe: Welski i Górznieńsko-Lidzbarski. Wiodącą funkcją gospodarki gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych i zespołowych. Przemysł jest słabo rozwinięty i nie stanowi znaczącego elementu gminnej gospodarki. 2

4 Obszar gminy ogółem Użytkowanie gruntów Użytki rolne razem Sady Grunty Orne Łąki i pastwiska Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty pod wodami ha ha % ha ha ha ha % ha % ha % Inne 2.2. Warunki naturalne a) Rzeźba terenu Obszar gminy Lidzbark stanowią obszary zróżnicowane zarówno geomorfologicznie, jak i geologicznie. Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz gminy są pochodzenia polodowcowego i tworzą krajobraz młodo i staroglacjalny, z przewagą form młodoglacjalnych, będących następstwem zlodowacenia bałtyckiego. Najniżej położony punkt na terenie gminy ma wysokość 143,6 m n.p.m., a najwyżej położony punkt (w okolicy m. Klonowo) - 189,8 m n.p.m. Bezwzględna różnica poziomów na terenie gminy wynosi 46,2 m. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, co korzystnie wpływa na walory krajobrazowe gminy oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. b) Gleby Podstawowymi materiałami, z których powstała większość gleb w gminie, to utwory ostatniego zlodowacenia: gliny zwałowe, piaski zwałowe, żwiry i piaski polodowcowe, a także osady czwartorzędowe: torfy i aluwia rzeczne. Z tych utworów wykształciły się gleby: bielicowe, brunatne i bagienne. Najwięcej, bo aż 80 %, stanowią gleby bielicowe. Gleby są niskiej jakości, gdyż większość z nich należy do V i VI klasy. Od jakości gleb występujących na terenie gminy uzależniona jest struktura gatunkowa upraw. Znaczący udział w produkcji rolnej mają uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo-wodnych żyto, mieszanki zbożowe, pszenżyto, kukurydza i ziemniaki. c) Rzeki i jeziora Pod względem hydrograficznym rzeki występujące na terenie gminy należą do dwóch dorzeczy. Rzeka Wel znajduje się w dorzeczu Drwęcy, a rzeka Wkra w dorzeczu Bugu. Pomiędzy rzeką Wel a Wkrą przebiega z południowego zachodu na północny wschód dział wodny II rzędu. Przecina on południową i centralną część Gminy Lidzbark. Na obszarze gminy Lidzbark znajduje się 9 jezior o łącznej powierzchni 267,6 ha, co stanowi około 1,0 % ogólnej powierzchni gminy. Część z wymienionych jezior zlokalizowana jest w obrębie parków krajobrazowych: Welskiego i Górznieńsko- 3

5 Lidzbarskiego. W granicach Welskiego Parku Krajobrazowego znajdują się jeziora: Lidzbarskie, Jeleń, Zakrocz, natomiast w granicach Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego jeziora: Zwórzno, Piaseczno, Piaseczenko, Wlecz. 3. Potencjalne możliwości magazynowania wód powierzchniowych na terenie gminy Retencja, jako zdolność gromadzenia wody i przetrzymywania jej przez określony czas celem wykorzystania w okresach niedoboru musi być rozpatrywana kompleksowo, gdyż tylko wtedy służyć będzie regulacji i kontroli obiegu wody w środowisku, a tym samym zaspokajaniu potrzeb gospodarczych, przyrodniczych, rekreacyjnych itp. Formy realizacji retencjonowania wody: - budowa obiektów inżynierskich i ów wodnych, - retencja naturalna: a) retencja leśna, b) retencja glebowo-gruntowa, c) retencja koryt i dolin rzecznych, d) retencja naturalnych ów wodnych. Najistotniejsza i najłatwiejsza do zastosowania pod kątem dysponowania zmagazynowanymi zasobami jest retencja koryt i dolin rzecznych oraz naturalnych ów wodnych. Możliwości wykorzystania tej formy retencji są jednak niekiedy bardzo ograniczone i zachodzi konieczność zastosowania innych, mniej efektywnych i dyspozycyjnych form magazynowania wody. 4. Uwarunkowania i ograniczenia w retencjonowaniu wód Planowanie form i wielkości retencji na terenie gminy dostosowano do lokalnych warunków ukształtowanych przez naturę jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, a więc: - rzeźby terenu, - zadrzewienia, - eksploatacji zasobów naturalnych i stanu wyrobisk poeksploatacyjnych, - zabudowy, - sposobu użytkowania gruntów, - położenia i stanu cieków i ów wodnych, - stopnia zmeliorowania gruntów i stanu urządzeń melioracyjnych, 4

6 - zapotrzebowania mieszkańców na gromadzenie lub odprowadzanie wody, - istniejących form ochrony przyrody. 5. Zestawienie istniejących ów wodnych na terenie gminy Lidzbark W zestawieniu tym ujęto: a. wszystkie wykonane obiekty, które były objęte Programem małej retencji dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata , b. jeziora o powiększonej pojemności retencyjnej wskutek podpiętrzania wykonanymi na odpływach budowlami piętrzącymi, c. sztuczne i wodne o powierzchni powyżej 1 ha, d. retencje korytowe rzek i kanałów, powstałe wskutek piętrzenia wody zlokalizowanymi na nich jazami i zastawkami, e. obszary nawadniane urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych. Charakterystyka istniejących obiektów a, b i c ZBIORNIK NOWY DWÓR 17/Z/268/280304_5 ZBIORNIKI DŁUTOWO II 18/Z/268/280304_5 JEZIORO WLEWSK 21/Js/286/280304_5 Sztuczny wodny wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Powierzchnia lustra wody: 1,05 ha Średnia głębokość: 1,2 m Pojemność retencyjna: m 3 Dwa sztuczne i wodne na trasie i w dolinie rowu R-B-A wykorzystywane do celów rekreacyjnych, ujęte w Programie Małej Retencji na lata i zmodernizowane w tym okresie. Powierzchnia lustra wody: 0,9 ha Średnia głębokość: 1,5 m Pojemność retencyjna: m 3 Zwiększenie pojemności retencyjnej jeziora przez wykonanie na jego wypływie budowli piętrzącej. Powierzchnia lustra wody: 0,90 ha Wysokość piętrzenia: 0,6 m Pojemność retencyjna: m 3 Charakterystyka istniejących obiektów d Retencja korytowa WEL I 19/Rk/286/280304_5 Retencja korytowa utworzona wskutek piętrzenia jazem Lidzbark na rzece Wel. Długość cofki: m Powierzchnia lustra wody: 0,9 ha Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Piętrzenie: stałe (na potrzeby młyna i MEW) 5

7 Retencja korytowa WEL II 20/Rk/286/280304_5 Retencja korytowa utworzona wskutek piętrzenia jazem Kurojady na rzece Wel. Długość cofki: m Powierzchnia lustra wody: 2,52 ha Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Piętrzenie: stałe (na potrzeby MEW) Charakterystyka istniejących obiektów e Obiekt nawadniany WEL-CIBÓRZ 22/N/286/280304_5 Obiekt nawadniany WEL-KOSZELEWY I 23/N/286/280304_5 Obiekt nawadniany DZIAŁDÓWKA DOLNA I A 24/N/268/280304_5 Użytki zielone w dolinie rzeki Wel nawadniane podsiąkowo przy pomocy systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Powierzchnia nawadniana przy całkowicie sprawnych urządzeniach melioracyjnych: 133 ha Powierzchnia faktycznie nawadniana przy obecnym stanie urządzeń melioracyjnych: 15 ha Użytki zielone w dolinie rzeki Wel, przy jeziorze Grądy, nawadniane podsiąkowo przy pomocy systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Powierzchnia nawadniana przy całkowicie sprawnych urządzeniach melioracyjnych: 125 ha Powierzchnia faktycznie nawadniana przy obecnym stanie urządzeń melioracyjnych: 12 ha Użytki zielone w dolinie rzeki Wkra, nawadniane podsiąkowo przy pomocy systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Powierzchnia nawadniana przy całkowicie sprawnych urządzeniach melioracyjnych: 64 ha Powierzchnia faktycznie nawadniana przy obecnym stanie urządzeń melioracyjnych: 19 ha 6

8 7 Zestawienie istniejących obiektów na terenie gminy Lidzbark Symbol 17/Z/268/280304_5 Nazwa Zbiornik Nowy Dwór Lokalizacja Zlewnia Budowla Funkcja Koszty orientacyjne tys. zł Charakterystyka techniczna Dodatkowa Pow. Orientacyjna pojemność zw. głębokość ret. wody tys. m 3 m ha Obr. Nowy Dwór rz. Wkra - retencja - 12,6 1,2 1,05 Właściciel Osoba fizyczna 18/Z/268/280304_5 Zbiorniki Dłutowo II Obr. Dłutowo Nowe rz. Wkra - retencja - 13,5 1,5 0,9 Osoba fizyczna 19/Rk/286/280304_5 Ret. koryt. Wel I Obr. m. Lidzbark rz. Wel jaz, MEW retencja - 5,6-0,9 Skarb Państwa- ZMiUW 20/Rk/286/280304_5 Ret. koryt. Wel II Obr. Ciechanówko rz. Wel jaz, MEW retencja - 40,2-2,52 Skarb Państwa- ZMiUW 21/Js/286/280304_5 Jezioro Wlewsk Obr. m. Lidzbark rz. Wel zastawka stabilizacja zw. wody - 0,54 0,6 0,9 Skarb Państwa- ZMiUW 22/N/286/280304_5 Obiekt naw. Wel-Cibórz Gm. Lidzbark rz. Wel - nawadnianie Osoba fizyczna 23/N/286/280304_5 Obiekt naw. Wel- Koszelewy I Gm. Lidzbark rz. Wel - nawadnianie Osoba fizyczna 24/N/268/280304_5 Obiekt naw. Działdówka Dolna I A Gm. Lidzbark rz. Wkra - nawadnianie Osoba fizyczna

9 6. Zestawienie istniejących budowli hydrotechnicznych na terenie gminy Lidzbark Lp. Rodzaj budowli i jej nazwa Nazwa cieku i km Miejscowość Przeznaczenie budowli 1 jaz Kurojady Wel km Ciechanówko piętrzenie wody na potrzeby MEW Kurojady 2 jaz Lidzbark Wel km Lidzbark piętrzenie wody na potrzeby młyna wodnego i MEW w Lidzbarku 7. Koncepcje budowy obiektów małej retencji Charakterystyka projektowanych obiektów ZBIORNIK ADAMOWO 1/Z/268/280304_5 OBIEKT NOWY DWÓR 2/M/268/280304_5 Pogłębienie i powiększenie a wodnego oraz zwiększenie jego napełnienia poprzez budowę zastawki na wypływającym z niego rowie. Powierzchnia lustra wody: 4,8 ha Średnia głębokość: 1,2 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Zbiornik, zastawka zł Odbudowa i modernizacja melioracyjnego o powierzchni 58,89 ha, polegająca na: odtworzeniu 8,5 km rowów wraz z odbudową lub przebudową istniejących budowli piętrzących i budową dodatkowych, utworzeniu ów wodnych o łącznej powierzchni ok. 5 ha na bazie istniejących wyrobisk potorfowych. Powierzchnia lustra wody: - rowy 2 m x m = 1,7 ha - i 5 ha Razem: 6,7 ha Pojemność retencyjna projektowana: - rowy 0,63 m 2 x m = m 3 - i m 2 x 1 m = m 3 - teren przyległy do rowów i ów 40 ha x 0,1 m = m 3 Razem: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: - rowy m 3 - i m 3 - teren przyległy do rowów i ów 40 ha x 0,1 m = m 3 Razem: m 3 Zastawki, i retencyjne zł 8

10 ZBIORNIK CIBÓRZ 3/Z/286/280304_5 OBIEKT BLADOWO 4/M/286/280304_5 JEZIORO JELEŃ 5/Jst/286/280304_5 Budowa jednego lub kilku ów wodnych w miejscu nieistniejącego już kompleksu stawowego. Powierzchnia lustra wody: 2,01 ha Średnia głębokość: 1,5 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Zbiornik, groble, mnichy, jaz zł Odbudowa i modernizacja melioracyjnego o powierzchni 225 ha (145 ha gmina Lidzbark, 80 ha gmina Płośnica), polegająca na: odtworzeniu przekroju koryta Płośniczanki na dług. 1,8 km wraz z przebudową jazu, odtworzeniu 40 km rowów wraz z odbudową lub przebudową istniejących budowli piętrzących i budową dodatkowych, utworzeniu ów wodnych o łącznej powierzchni ok. 30 ha na bazie istniejących wyrobisk potorfowych. Powierzchnia lustra wody: - Płośniczanka 4,5 m x m = m 2 = 0,72 ha - rowy 2 m x m = m 2 = 8 ha - i 30 ha Razem: 38,72 ha Pojemność retencyjna projektowana: - Płośniczanka 0,8 m 2 x m = m 3 - rowy 0,63 m 2 x m = m 3 - i m 2 x 1 m = m 3 - teren przyległy do rowów i ów 186,28 ha x 0,1 m = m 3 Razem: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: - Płośniczanka m 3 - rowy m 3 - i m 3 - teren przyległy do rowów i ów m 3 Razem: m 3 Jaz, zastawki, i retencyjne zł Podpiętrzenie poziomu wody w jeziorze i przyległym do niego rezerwacie przyrody Bagno Koziana poprzez budowę zastawki na rowie odpływowym z jeziora. Powierzchnia lustra wody: 94 ha Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Zastawka zł 9

11 OBIEKT WAWROWO 6/M/268/280304_5 OBIEKT MIŁOSTAJKI 7/M/286/280304_5 ZBIORNIK KUROJADY 8/Zmew/286/280304_5 ZBIORNIK PRZERODKI 9/Z/268/280304_5 Odbudowa i modernizacja górnego odcinka rowu melioracyjnego R-C i jego dopływu R-C-40 wraz budową zastawek w celu zahamowania odpływu wody. Powierzchnia lustra wody: 1,6 ha Średnia głębokość: 0,7 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Zastawki zł Odbudowa i modernizacja górnego odcinka rowu melioracyjnego R-B-10 wraz budową zastawek w celu zahamowania odpływu wody. Powierzchnia lustra wody: 0,3 ha Średnia głębokość: 0,6 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Zastawki zł Modernizacja jazu na rzece Wel (m. in. przebudowa przepławki), piętrzącego wodę na potrzeby MEW Kurojady oraz odbudowa a o powierzchni 1,8 ha powyżej tego. Powierzchnia lustra wody: 1,8 ha Średnia głębokość: 1,0 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Jaz zł Utworzenie a wodnego na trasie rzeki Wkra poprzez przegrodzenie doliny zaporą z jazem. Powierzchnia lustra wody: 35,55 ha Średnia głębokość: 1,1 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Grobla, jaz zł 10

12 KANAŁ WEL-WKRA 10/Ko/ /280304_5 OBIEKT WĄPIERSK 11/M/286/280304_5 STARORZECZE WEL 12/RK/286/280304_5 ZBIORNIKI DŁUTOWO I 13/Z/268/280304_5 Budowa kanału łączącego rzeki Wel i Wkra wraz z budową na tych rzekach jazów do wprowadzania w ten ciek wody oraz budowli utrzymujących w nim żądane napełnienie. Powierzchnia lustra wody: 16,04 ha Średnia głębokość: 0,5 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Jazy, zastawki zł Odbudowa i modernizacja melioracyjnego o powierzchni 140,95 ha, polegająca na odtworzeniu 11 km rowów wraz z odbudową lub przebudową istniejących budowli piętrzących i budową dodatkowych. Powierzchnia lustra wody: 2 m x m = 2,2 ha Pojemność retencyjna projektowana: - rowy 0,63 m 2 x m = m 3 - teren przyległy do rowów 55 ha x 0,1 m = m 3 Razem: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: - rowy m 3 - teren przyległy do rowów i ów 55 ha x 0,1 m = m 3 Razem: m 3 Zastawki zł Odtworzenie starorzecza długości ok. 250 m w rejonie ul. Piaski w Lidzbarku. Powierzchnia lustra wody: 0,4 ha Średnia głębokość: 0,6 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Zbiornik zł Pogłębienie i powiększenie 2 ów wodnych we wsi Dłutowo. Powierzchnia lustra wody: 0,15 ha Średnia głębokość: 1 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: 900 m 3 Zbiorniki retencyjne zł 11

13 STARORZECZE WKRA 14/M/268/280304_5 ZBIORNIK KIEŁPINY 15/Z/286/280304_5 ZBIORNIK JAMIELNIK 16/Z/286/280304_5 Budowa ów wodnych w dolinie Wkry, na bazie starorzeczy o łącznej długości ok. 7 km. Powierzchnia lustra wody: 10 ha Średnia głębokość: 1 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Zbiornik, zastawki, przepustozastawki zł Odtworzenie a wodnego we wsi Kiełpiny. Powierzchnia lustra wody: 1,64 ha Średnia głębokość: 1 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Zbiornik zł Pogłębienie i powiększenie a wodnego we wsi Jamielnik. Powierzchnia lustra wody: 1,07 ha Średnia głębokość: 1 m Pojemność retencyjna projektowana: m 3 Pojemność retencyjna dodatkowa: m 3 Zbiorniki retencyjne zł 12

14 13 Zestawienie planowanych obiektów na terenie gminy Lidzbark Symbol Nazwa Lokalizacja Zlewnia Budowla Funkcja Koszty orientacyjne tys. zł Charakterystyka techniczna Dodatkowa pojemność ret. tys. m 3 Orientacyjna głębokość m Pow. zw. wody ha Właściciel 1/Z/268/280304_5 Zbiornik Adamowo Obr. Adamowo rz. Wkra zastawka, nawadnianie ,2 4,8 Osoba fizyczna 2/M/268/280304_5 Obiekt Nowy Dwór Obr. Nowy Dwór rz. Wkra zastawka, nawadnianie ,2-6,7 Osoba fizyczna, Gmina 3/Z/286/280304_5 Zbiornik Cibórz Obr. Cibórz rz. Wel jaz, mnich, grobla, hodowla ryb ,5 2,01 Skarb Państwa - ANR 4/M/286/280304_5 Obiekt Bladowo Obr. Cibórz; Gm. Płośnica - Obr. Turza Mała rz. Wel zastawka, jaz, hodowla ryb ,2-38,72 Skarb Państwa - ANR, osoba fizyczna, Gmina 5/Jst/286/280304_5 Jezioro Jeleń Obr. Jeleń rz. Wel zastawka stabilizacja zw. wody, ekologia Skarb Państwa - ANR 6/M/268/280304_5 Obiekt Wawrowo Obr. Wawrowo, Obr. Marszewnica, Obr. Dłutowo Stare rz. Wkra zastawka nawadnianie 700 5,8 0,7 1,6 Osoba fizyczna, Skarb Państwa - ANR, Gmina

15 14 7/M/286/280304_5 Obiekt Miłostajki Obr. Cibórz rz. Wel zastawka nawadnianie 200 1,1 0,6 0,3 Osoba fizyczna, Gmina 8/Zmew/286/280304_5 Zbiornik Kurojady Obr. Ciechanówko rz. Wel jaz produkcja energii 400 7,2 1 1,8 Osoba fizyczna 9/Z/268/280304_5 Zbiornik Przerodki Obr. Nowy Dwór: Woj. mazowieckie (Obr. Lubowidz) rz. Wkra jaz, grobla rekreacja, p.poż ,1 35,55 Skarb Państwa- ZMiUW, Osoba fizyczna 10/Ko/ /280304_5 Kanał Wel - Wkra Obr. Nowy Dwór, Obr. Bełk, Obr. Cibórz rz. Wel, rz. Wkra zastawka, jaz przerzut wody ,9 0,5 16,04 Skarb Państwa- ZMiUW, Osoba fizyczna 11/M/286/280304_5 Obiekt Wąpiersk Obr. Wąpiersk rz. Wel zastawka nawadnianie ,3-2,2 Osoba fizyczna 12/RK/286/280304_5 Starorzecze Wel Obr. Lidzbark rz. Wel retencja 100 2,3 0,6 0,4 Gmina 13/Z/268/280304_5 14/M/268/280304_5 15/Z/286/280304_5 16/Z/286/280304_5 Zbiorniki Dłutowo I Starorzecze Wkra Zbiornik Kiełpiny Zbiornik Jamielnik Obr. Dłutowo Nowe Obr. Biernaty, Zdrojek; Gm.Płośn.-Obr. Wielki Łęck Obr. Kiełpiny rz. Wkra rz. Wkra rz. Wel zastawka, przepustozastawka, retencja 50 0,9 1 0,15 Osoba fizyczna retencja Skarb Państwa - ZMiUW, ANR, osoba fizyczna retencja ,1 1 1,64 Gmina Obr. Klonowo rz. Wel zastawka retencja ,07 Skarb Państwa - PGL

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT NIDZICKI GMINA KOZŁOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO 2016 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane o gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA DZIAŁDOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA DZIAŁDOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA DZIAŁDOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ogólna charakterystyka gminy... 2 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT KĘTRZYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA RESZEL

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT KĘTRZYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA RESZEL PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT KĘTRZYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA RESZEL 2016 1 Spis treści 1. Wstęp.. 3 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA LUBAWA GMINA WIEJSKA LUBAWA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA LUBAWA GMINA WIEJSKA LUBAWA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA LUBAWA GMINA WIEJSKA LUBAWA 2016 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Ogólna charakterystyka gminy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DOBRE MIASTO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DOBRE MIASTO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA DOBRE MIASTO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT EŁK GMINA PROSTKI 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1 Położenie, wybrane dane o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT NOWOMIEJSKI GMINA BISKUPIEC 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT LIDZBARK WARMIŃSKI GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI GMINA WIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016-2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA KALINOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA KALINOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT EŁK GMINA KALINOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1 Położenie, wybrane dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016-2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT BARTOSZYCE GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT BARTOSZYCE GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT BARTOSZYCE GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA ROZOGI

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA ROZOGI PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA ROZOGI 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA IŁAWA GMINA WIEJSKA IŁAWA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA IŁAWA GMINA WIEJSKA IŁAWA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKA IŁAWA GMINA WIEJSKA IŁAWA 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OSTRÓDZKI GMINA MIEJSKA OSTRÓDA GMINA WIEJSKA OSTRÓDA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OSTRÓDZKI GMINA MIEJSKA OSTRÓDA GMINA WIEJSKA OSTRÓDA PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OSTRÓDZKI GMINA MIEJSKA OSTRÓDA GMINA WIEJSKA OSTRÓDA 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA KOLNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA KOLNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA KOLNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp...... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy...... 3 2.1 Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej w województwie kujawsko - pomorskim Toruń 28.12.2017 Uchwałą Nr 585/2001 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA DŹWIERZUTY

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA DŹWIERZUTY PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA DŹWIERZUTY 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PASYM

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PASYM PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PASYM 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PRAWO WODNE WŁASNOŚĆ WÓD 4) marszałek województwa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA JEDWABNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA JEDWABNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA JEDWABNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna Sektor I

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna Sektor I Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe Gmina Lidzbark zabudowa jednorodzinna Sektor Odpady zmieszane 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 Popiół 5,

Bardziej szczegółowo

I. Wody nizinne. 1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich. Położenie/ Pow. [ha] Nazwa obwodu rybackiego. Granice obwodu.

I. Wody nizinne. 1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich. Położenie/ Pow. [ha] Nazwa obwodu rybackiego. Granice obwodu. I. Wody nizinne 1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, w obwodach rybackich Nazwa Granice Położenie/ powiat Pow. [ha] rz. Wkra Nr 1 1. rzeki Wkra (Nida) od źródeł do jej ujścia do rzeki Narew, 2. rzeki Szkotówka

Bardziej szczegółowo

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015 r. ZAKRES WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w powiecie kutnowskim. 15 grudnia 2017 roku

Formy ochrony przyrody w powiecie kutnowskim. 15 grudnia 2017 roku Formy ochrony przyrody w powiecie kutnowskim 15 grudnia 2017 roku Powiat kutnowski Położony jest w centrum kraju, w północnej części woj. Łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 886 km2, co stanowi 4,9% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8)

Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8) Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8) Praca koncentrowała się na opracowaniu i przedstawieniu kompleksu działań technicznych i nietechnicznych (przyrodniczych), których wykonanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT WĘGORZEWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA WĘGORZEWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT WĘGORZEWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA WĘGORZEWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT WĘGORZEWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA WĘGORZEWO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka gminy. 3 2.1 Położenie,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/233/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/233/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2554 UCHWAŁA NR X/233/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

Priorytet 1: Ochrona Środowiska. Analiza SWOT

Priorytet 1: Ochrona Środowiska. Analiza SWOT Priorytet 1: Ochrona Środowiska 36 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Urozmaicona rzeźba terenu, duże walory krajobrazowe. 2. Wzrastający wskaźnik lesistości. 3. Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu. 4.

Bardziej szczegółowo

Retencja wodna i jej znaczenie. cz. II

Retencja wodna i jej znaczenie. cz. II Retencja wodna i jej znaczenie cz. II Spis treści: 1. Cele lekcji 2. Podstawowe formy retencji 3. Pozytywne skutki retencjonowania wody 4. Ćwiczenia do materiału 5. Informacje zwrotne do ćwiczeń 7. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Granice obwodu Obwód rybacki obejmuje wody: b) rzeki Szkotówka na odcinku od przepustu pod drogą Szkotowo - Rączki do jej ujścia do rzeki Wkra,

Granice obwodu Obwód rybacki obejmuje wody: b) rzeki Szkotówka na odcinku od przepustu pod drogą Szkotowo - Rączki do jej ujścia do rzeki Wkra, Okręg Ciechanowski Wykaz wód I. Wody nizinne 1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich Nazwa obwodu a) rzeki Wkra (Nida) od źródeł do jej ujścia do rzeki Narew, b) rzeki Szkotówka na odcinku

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji dr hab. Tomasz Kałuża Katedra Inżynierii Wodnej i

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Franciszków, gmina Wiskitki, woj. mazowieckie Warszawa, 06.12.2018 www.pekao.com.pl PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA - 131 - Rozdział 8 ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA SPIS TREŚCI: 1. Zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej ocena stanu istniejącego 2. Zagrożenia dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej 3. Cele polityki

Bardziej szczegółowo

MIASTA LIDZBARK FOLDER INWESTYCYJNY. TERENY INWESTYCYJNE PRZY OBWODNICY I TERENY INWESTYCYJNE PRZY OBWODNICY II TERENY INWESTYCYJNE

MIASTA LIDZBARK FOLDER INWESTYCYJNY.   TERENY INWESTYCYJNE PRZY OBWODNICY I TERENY INWESTYCYJNE PRZY OBWODNICY II TERENY INWESTYCYJNE TERENY INWESTYCYJNE PRZY OBWODNICY I TERENY INWESTYCYJNE PRZY OBWODNICY II FOLDER INWESTYCYJNY MIASTA LIDZBARK TERENY INWESTYCYJNE PRZY PLAŻY MIEJSKIEJ www.lidzbark.pl LOKALIZACJA MIASTO LIDZBARK Lidzbark

Bardziej szczegółowo

Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Powierzchnia zalewu [ ha] Warunki hydrologiczne ZLEWNIA KANAŁU KONOTOP. korzystne utrzymujące się zw.

Objętość użyteczna [ tys. m 3 ] Powierzchnia zalewu [ ha] Warunki hydrologiczne ZLEWNIA KANAŁU KONOTOP. korzystne utrzymujące się zw. RETENCJA ZBIORNIKOWA ISTNIEJĄCA REGION WODNY DOLNEJ ODRY i PRZYMORZA ZACHODNIEGO RZGW SZCZECIN Funkcje użytkowe Budowle obiektowe Stan własnościowy III/1 III/2 III/3 J. Graniczne Staw J. Nisko (Krzesińskie)

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie FIZYKA I CHEMIA GLEB Retencja gleb Zwierciadło wody w glebie Retencja, mała retencja, pojęcie Retencja: szeroki zakres działań technicznych i nietechnicznych powodujących poprawę jakościową i ilościową

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Mała Retencja - Duża Sprawa kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Waldemar Mioduszewski

Waldemar Mioduszewski PROBLEMY WDRAśANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych Falenty, 05-090 Raszyn e-mail: w.mioduszewski@imuz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne Forma Ptasi Raj Mewia Łacha Ujście Nogatu Zatoka Elbląska Jezioro Druzno W trakcie opracowania - X/XI 2009 W trakcie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce OPIS TECHNICZNY Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest ochrona czynna obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Pełcznica

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Podsumowanie wdrażania ania działania ania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim (w latach 2000-2012) Poznań, 14 maja 2013r. GOSPODAROWANIE WODĄ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/259/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/259/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2580 UCHWAŁA NR X/259/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Śliwickiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Zbiorniki retencyjne Zbiornik Topola Zbiornik wodny Topola (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na rzece Nysie Kłodzkiej w km

Bardziej szczegółowo

INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH

INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH 1Identyfikator podatkowy * 2Nr dokumentu Załącznik do Uchwały Nr XV/114/15 Rady Gminy Trzebownisko z 28 grudnia 2015 roku INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK WÓJT GMINY OSIEK ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK - UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/242/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/242/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR X/242/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r.

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r. Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej Opole 28.03.2014 r. Cele prezentacji 1. Znaczenie lasów dla prawidłowego gospodarowania wodami 2. Możliwości minimalizowania zagrożeń od powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

Rzeki. Zlewisko M. Bałtyckiego. Zlewisko M. Północnego. Zlewisko M. Czarnego. Dorzecze Wisły

Rzeki. Zlewisko M. Bałtyckiego. Zlewisko M. Północnego. Zlewisko M. Czarnego. Dorzecze Wisły Wody powierzchniowe Obecność wód powierzchniowych na danym obszarze uzależniona jest od: Warunków klimatycznych Rzeźby terenu Wielkości opadów atmosferycznych Temperatury powietrza Do wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

POPRAWA STANU SIEDLISK PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH

POPRAWA STANU SIEDLISK PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH POPRAWA STANU SIEDLISK PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH Zamawiający: Słowiński Park Narodowy, ul. Bohaterów Warszawy 1A, Smołdzino Wykonawca: MELBUD s.c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń Umowa nr 01/05/LIFE/18 z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA SZCZYTNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA SZCZYTNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA SZCZYTNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/154/2016 IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Rady Gminy Sochaczew z dnia 02.11.2016 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOM VII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOM VII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOM VII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN OGRANICZONY ULICAMI STRUGA, ZBROWSKIEGO, 11-GO LISTOPADA I JORDANA W

Bardziej szczegółowo

NOWE SPOJRZENIE NA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI

NOWE SPOJRZENIE NA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI Konferencja Naukowa Instytut Technologiczno Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa NOWE SPOJRZENIE NA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI I ROZWÓJ J MAŁEJ RETENCJI Waldemar Mioduszewski Zakład

Bardziej szczegółowo

Program Żuławski 2030 I Etap

Program Żuławski 2030 I Etap Program Żuławski 2030 I Etap 2007-2015 08.12.2015 r. Halina Czarnecka Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Droga do celu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 II.2007 I lista projektów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/579/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r.

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/579/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz. 5827 UCHWAŁA NR XXII/579/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie obszaru chronionego

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Zbiornik Słupca remont odpływu ze zbiornika, m. Słupca PROJEKT BUDOWLANY

Zbiornik Słupca remont odpływu ze zbiornika, m. Słupca PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI. A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Przedmiot i zakres inwestycji 2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 4. Bilans

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE I ROZBUDOWA OBSZARÓW RETENCJI NA TERENIE ŁODZI

UTRZYMANIE I ROZBUDOWA OBSZARÓW RETENCJI NA TERENIE ŁODZI UTRZYMANIE I ROZBUDOWA OBSZARÓW RETENCJI NA TERENIE ŁODZI Anita Waack-Zając Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ RETENCJA Retencja to możliwość gromadzenia deszczu lub wód roztopowych w miejscu powstania.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja zbiornika GOWORÓW im. O. Sikorskiego, wraz z ujęciem z pot. Goworówka

Remont i modernizacja zbiornika GOWORÓW im. O. Sikorskiego, wraz z ujęciem z pot. Goworówka Wrocław dnia 16.08.2011 r. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nadleśnictwo Bogdaniec Zamawiający: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec 66-450 Bogdaniec ul. Leśna 17 tel. (95) 7284350 fax. 7284353 e-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna PROJEKT TECHNICZNY remontu istniejącego zbiornika wodnego retencyjnego Górnego wraz z budowlą piętrzącą na rz. Krasce w km. 27+574, na działce nr ewidencyjny 9/44 w m. Belsk Duży, powiat Grójec. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

GMINA PASYM PAKIET INFORMACYJNY

GMINA PASYM PAKIET INFORMACYJNY GMINA PASYM PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., czerwiec 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SPO-ROL MELIORACJE NA WARMII I MAZURACH

DOBRE PRAKTYKI SPO-ROL MELIORACJE NA WARMII I MAZURACH DOBRE PRAKTYKI SPO-ROL 2004 2006 MELIORACJE NA WARMII I MAZURACH Odbudowa Odtworzenie koryta rzeki Guber w km. 80 + 500 82 + 300 Odbudowa stacji pomp Sztynort Duży, gmina Węgorzewo Odbudowa koryta rzeki

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/228/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/228/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 1090 UCHWAŁA NR XX/228/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* W-1125-II w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez Potwierdzenie przyjęcia gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L EGZ. NR 1. Góra Puławska, ul. Dębowa 13 24-100 Puławy tel./fax. 81/ 880 59 19 kom. 601 071 160 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII/59/2003 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Program Mikroretencji

Program Mikroretencji Program Mikroretencji 1 Klimatyczny Bilans Wodny - 2015; okres 1.VI-31.VIII. 2 Dawne mapy pokazują nam dobitnie jak wiele obiektów mikroretencji utraciliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciu mapa

Bardziej szczegółowo