Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych od 22 października 2012r. INFOLINIA / Strona 1

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. DZIAŁ II. DZIAŁ III. DZIAŁ IV. DZIAŁ V. DZIAŁ VI. DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ KARTY PŁATNICZE KREDYTY I POśYCZKI WYKUP WIERZYTELNOŚCI PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKCJE TERMINOWE OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM ORAZ OBROCIE WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI W KRAJU DZIAŁ VIII. OPERACJE DOKUMENTOWE, GWARANCJE DZIAŁ IX. INNE USŁUGI BANKOWE INFOLINIA / Strona 2

3 Rozdział 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego: bieŝącego w PLN i walutach wymienialnych 3 pomocniczego 25,00 3) rachunku zastrzeŝonego uzgodniona indywidualnie zgodnie z umową 4) rachunku Masowe Płatności Przychodzące MPP opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niŝ 10 dni kalendarzowych od dnia otwarcia, 3. 3) opłaty nie pobiera się w przypadku otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego prowadzonego wyłącznie do obsługi kredytu pomostowego na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi, rachunek Masowe Płatności Przychodzące MPP słuŝy do rozliczania płatności przychodzących w ramach Usługi Masowe Płatności Przychodzące Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP w BOŚ S.A. udostępnienie Usługi Masowe Płatności Przychodzące MPP jednorazowo opłata za korzystanie z Usługi Masowe Płatności Przychodzące MPP uzgodniona indywidualnie do dnia 18 maja 2009r. usługa oferowana była pod nazwą Rachunki Wirtualne, opłata za korzystanie z Usługi MPP jest negocjowana indywidualnie z klientem kaŝdorazowo przed podpisaniem umowy i jest uzaleŝniona od liczby przelewów, które będą przyjmowane na rachunek bieŝący lub rachunek MPP klienta w kaŝdym miesiącu INFOLINIA / Strona 3

4 Rozdział 2. Pakiety 2.1. Pakiety dla wspólnot mieszkaniowych 1. KONTO WSPÓLNOTA prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA WSPÓLNOTA, w tym: 1 a) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss) b) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN 1 3) wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek wspólnoty w BOŚ. S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) 4) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane na formularzu papierowym do realizacji w systemie ELIXIR 5) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pomocą BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss 3,00 7,00 0,85 6) przyznanie limitu overdraft 1,50% przyznanej kwoty 7) podwyŝszenie limitu overdraft 1,50% kwoty podwyŝszenia opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft, w przypadku udzielenia posiadaczowi KONTA WSPÓLNOTA kredytu przeznaczonego na remont i/lub modernizację nieruchomości o okresie kredytowania powyŝej 5 lat, opłata za KONTO WSPÓLNOTA w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania wynosi 5,00 zł 2. KONTO WSPÓLNOTA PLUS prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA WSPÓLNOTA PLUS, w tym: 29,00 a) prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN b) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss) c) udostępnienie Usługi Masowe Płatności Przychodzące MPP d) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek wspólnoty w BOŚ. S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) 3,00 3) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane na formularzu papierowym do realizacji w systemie ELIXIR 4) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss 1 0,65 5) opłata za korzystanie z Usługi Masowe Płatności Przychodzące MPP 0,10 za kaŝdy przelew 6) realizacja zlecenia stałego złoŝonego w formie papierowej 1,50 7) przyznanie limitu overdraft 1,50% przyznanej kwoty 8) podwyŝszenie limitu overdraft 1,50% kwoty podwyŝszenia opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft, w przypadku udzielenia posiadaczowi KONTA WSPÓLNOTA PLUS kredytu przeznaczonego na remont i/lub modernizację nieruchomości o okresie kredytowania powyŝej 5 lat, opłata za KONTO WSPÓLNOTA PLUS w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania wynosi 14,50 zł INFOLINIA / Strona 4

5 3. KONTO ZARZĄDCA prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA ZARZĄDCA w zaleŝności od liczby wspólnot mieszkaniowych posiadających rachunek bieŝący w BOŚ S.A.: w tym: - do 10 wspólnot 27,00 - od 11 do 50 wspólnot 2 - od 51 do 100 wspólnot 1 - powyŝej 100 wspólnot, 5,00 a) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss) b) przelewy na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss c) wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business w pierwszym roku uŝytkowania d) przyznanie limitu overdraft e) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN 15,00 3) podwyŝszenie limitu overdraft 2,00% kwoty podwyŝszenia 4) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss (z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US) 4. Zmiana Pakietu Arkada na KONTO WSPÓLNOTA/KONTO WSPÓLNOTA PLUS/KONTO ZARZĄDCA opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft nie pobiera się opłaty za zmianę na droŝszy pakiet 0,95 INFOLINIA / Strona 5

6 2.2. Pakiety dla mikroprzedsiębiorstw 1. KONTO WYJĄTKOWE FIRMA prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA, w tym: 9,00 a) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ i BOŚBank24 Twoje e- Konto) b) przelewy na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto c) autoryzacja (podpisywanie) zleceń internetowych kodem SMS d) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" e) lokowanie środków na rachunku lokaty dynamicznej - Konto Dynamiczne Firma wpłaty gotówkowe na rachunek KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA w BOŚ S.A. dokonywane przez posiadacza KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA 3) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto (z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US) 0,10% min. 3,00 0,95 4) przyznanie / odnowienie limitu overdraft 2,00% przyznanej / odnowionej kwoty 5) podwyŝszenie / obniŝenie limitu overdraft 2,00% kwoty podwyŝszenia/ obniŝenia nie pobiera się opłaty miesięcznej za prowadzenie KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA od nowopozyskanych klientów w okresie pierwszych 3 miesięcy od dnia jego otwarcia, z zastrzeŝeniem podpunktu, zwolnienie z opłaty, o której mowa w podpunkcie, nie przysługuje klientom dokonującym zamiany Pakietu Jantar Start, Jantar, ekojantar, Jantar-LAS lub rachunku bieŝącego na KONTO WYJĄTKOWE FIRMA, 2. 3) opłaty nie pobiera się za aneks związany z przyznaniem / odnowieniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft KONTO WYJĄTKOWE FIRMA PLUS prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA PLUS, w tym: 29,00 a) prowadzenie rachunku pomocniczego w walucie wymienialnej b) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss) c) przelewy na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss d) autoryzacja (podpisywanie) zleceń kodem SMS za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto e) wydanie pierwszego tokena klientom korzystającym z usługi BOŚBank24 iboss f) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" g) lokowanie środków na rachunku lokaty dynamicznej - Konto Dynamiczne Firma przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss (z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US) 0,75 3) 3) złoŝenie zlecenia stałego w formie papierowej 2,00 4) przyznanie / odnowienie limitu overdraft 2,00% przyznanej / odnowionej kwoty 5) podwyŝszenie / obniŝenie limitu overdraft 2,00% kwoty podwyŝszenia/ obniŝenia nie pobiera się opłaty miesięcznej za prowadzenie KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA PLUS od nowopozyskanych klientów w okresie pierwszych 3 miesięcy od dnia jego otwarcia, z zastrzeŝeniem podpunktu, zwolnienie z opłaty, o której mowa w podpunkcie, nie przysługuje klientom dokonującym zmiany Pakietu Jantar Start, Jantar, ekojantar, Jantar-LAS lub rachunku bieŝącego na KONTO WYJĄTKOWE FIRMA PLUS, opłaty nie pobiera się za aneks związany z przyznaniem / odnowieniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft 3. Zmiana Pakietu: Jantar Start, Jantar, ekojantar i Jantar-LAS na KONTO WYJĄTKOWE FIRMA/FIRMA PLUS nie pobiera się opłaty za zmianę na droŝszy pakiet INFOLINIA / Strona 6

7 2.3. Pakiet dla NGO 1. Obsługa Pakietu dla NGO 1 2. otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN lub w innej walucie wymienialnej wyłącznie do obsługi kredytu pomostowego 3) korzystanie z usług bankowości elektronicznej: TeleBOŚ, BOŚBank24-Twoje e- Konto, BOŚBank24-iBOSS 4) wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business (max. dla 2 przedstawicieli NGO) i korzystanie przez okres waŝności 5) wydanie pierwszego tokena (max. dla 2 przedstawicieli NGO) i korzystanie przez okres waŝności 6) automatyczne lokowanie środków na lokatach O/N 7) lokowanie środków na lokatach standardowych 8) bezpłatne dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunki NGO 9) bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN do kwoty PLN (włącznie) z rachunków prowadzonych w ramach Pakietu dla NGO, o których mowa w podpunktach i rachunki pomocnicze w PLN i/lub rachunki w walutach wymienialnych: a) otwarcie rachunku b) prowadzenie rachunku 15,00 TeleBOŚ - przelewy składane za pośrednictwem TeleBOŚ na rachunki: a) w innych bankach 0,50 b) w placówkach BOŚ S.A. 3) BOŚBank24-Twoje e- Konto: Niestandardowe opłaty w ramach Pakietu dla NGO a) przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24-Twoje e- Konto na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. b) przelewy z odroczonym terminem realizacji składane za pośrednictwem BOŚBank24- Twoje e- Konto na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. c) realizacja zlecenia stałego złoŝonego za pośrednictwem BOŚBank24-Twoje e- Konto na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. 4) BOŚBank24-iBOSS: a) przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24-iBOSS na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. b) przelewy z odroczonym terminem realizacji składane za pośrednictwem BOŚBank24- iboss na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. 5) roczna opłata za kartę Maestro Business / kartę Business 2 6) wydanie kolejnego tokena w ramach Pakietu lub nowego po upływie gwarantowanego okresu działania (max dla 2 przedstawicieli) 25,00 INFOLINIA / Strona 7

8 2.4. Pakiety wycofane z oferty 1. Pakiet Arkada (Pakiety zakupione od r. do r.) obsługa Pakietu "Arkada" - wersja podstawowa, w tym: 35,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego b) otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego c) bezpłatne przelewy w formie elektronicznej d) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) e) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" opłaty dla Pakietu "Arkada" dla Zarządcy - wersja rozszerzona: 3) a) otwarcie rachunku bieŝącego i pomocniczego b) prowadzenie rachunku bieŝącego c) prowadzenie rachunku pomocniczego 2 d) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) e) ryczałtowa opłata administracyjna (opłata miesięczna pobierana od Zarządcy za elektroniczną obsługę rachunków wspólnot mieszkaniowych): - do 20 rachunków - od 21 do 50 rachunków - powyŝej 50 rachunków 2 2. Pakiet Arkada (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu Arkada, w tym: 35,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego, pomocniczego w PLN w systemie tradycyjnym b) bezpłatne dokonywanie poleceń przelewu, wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek wspólnoty w BOŚ. S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) 3. Pakiet Jantar (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu Jantar, w tym: 28,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN b) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) c) bezpłatne wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business w pierwszym roku uŝytkowania d) przyznanie limitu overdraft e) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty O/N f) ubezpieczenie NNW otwarcie rachunku pomocniczego w PLN 3) otwarcie rachunku walutowego 4) prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN 15,00 5) prowadzenie rachunku bieŝącego w walucie 17,50 6) roczna opłata za pierwszą kartę MasterCard Business 9 7) podwyŝszenie/obniŝenie limitu overdraft (aneks) 1 wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek wspólnoty w BOŚ. S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) opłaty wymienione w podpunkcie pobierane są niezaleŝnie od opłaty za obsługę Pakietu Arkada dla wspólnot mieszkaniowych opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem limitu overdraft 4. Pakiet Jantar Start (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu Jantar Start, w tym: 7,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN b) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) c) ubezpieczenie NNW przyznanie limitu overdraft 3,00 3,00 (opłata jednorazowa) 3) podwyŝszenie/obniŝenie limitu overdraft (aneks) 1 INFOLINIA / Strona 8

9 5. Pakiet ekojantar (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu ekojantar, w tym: 19,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN b) otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN c) miesięczna opłata za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) d) roczna opłata za wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business w pierwszym roku uŝytkowania e) doradztwo ekologiczne opłata za uŝytkowanie karty kredytowej Visa Business 1 a) karta dodatkowa opłata za uŝytkowanie karty Visa Business nie jest pobierana, jeŝeli łączna kwota miesięcznych rozliczonych transakcji bezgotówkowych na rachunku karty kredytowej jest równa lub wyŝsza niŝ 50 zł (nie dotyczy pierwszego miesiąca uŝytkowania karty) 3) przyznanie debetu limitowanego overdraft (opłata jednorazowa) 4) podwyŝszenie/obniŝenie limitu overdraft (aneks) 1 5) przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i- BOSS na rachunki: a) w innych bankach 0,50 b) ZUS i Urzędu Skarbowego 0,50 c) w placówkach BOŚ S.A. 6) certyfikat kwalifikowany oraz zestaw urządzeń do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na 1 rok 7) prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego kredytu) dla: a) proekologicznego kredytu inwestycyjnego b) kredytu na zakup lub montaŝ urządzeń i wyrobów słuŝących ochronie środowiska 207,00 c) kredytu z zagranicznej linii kredytowej KfW5 0,50% 6. Pakiet Jantar-LAS (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu Jantar-LAS : 15,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego b) automatyczne lokowanie środków na lokatach O/N c) przyznanie limitu overdraft d) korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ wydanie pierwszego tokena 25,00 3) wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business w pierwszym roku uŝytkowania min. 0,50% min. 4) wydanie pierwszej karty MasterCard Business w pierwszym roku uŝytkowania 9 5) prowizje związane z udzielaniem kredytu rewolwingowego: a) prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego kredytu) 0,80% b) prowizja za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu) 1,00% w skali roku c) prowizja rekompensacyjna (od kwoty przedterminowej spłaty części kredytu) 6) prowizja związana z wystawieniem gwarancji, podwyŝszeniem i przedłuŝeniem waŝności gwarancji (od kwoty gwarancji za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności) 7) prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego kredytu) związana z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym 0,50% 0,80% 8) podwyŝszenie/obniŝenie limitu overdraft (aneks) 1 opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem limitu overdraft INFOLINIA / Strona 9

10 Rozdział 3. KONTO LOKACYJNE 1. Otwarcie i prowadzenie KONTA LOKACYJNEGO 2. ZłoŜenie, zmiana i odwołanie zlecenia stałego 3. Wpłaty na rachunek KONTA LOKACYJNEGO dokonywane przez posiadacza KONTA LOKACYJNEGO 4. Wypłaty z KONTA LOKACYJNEGO: dokonywane przez posiadaczy rachunku bieŝącego i/lub pomocniczego w BOŚ S.A. prowadzonego samodzielnie lub w ramach oferty Pakietu Jantar, Pakietu Jantar Start, Pakietu ekojantar, Pakietu Jantar-LAS, KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA, KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA PLUS, Pakietu Arkada, KONTA WSPÓLNOTA, KONTA WSPÓLNOTA PLUS, KONTA ZARZĄDCA 3) 4) a) dwie pierwsze wypłaty w miesiącu kalendarzowym b) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 0,15% c) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie zlecenia stałego lub przelewu z odroczonym terminem realizacji składanym za pośrednictwem bankowości elektronicznej dokonywane przez pozostałych klientów: od kwoty wypłaty min. 5,00 a) pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym b) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 0,25% c) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie zlecenia stałego lub przelewu z odroczonym terminem realizacji składanym za pośrednictwem bankowości elektronicznej 5,00 od kwoty wypłaty min. 1 wpłata na rachunek rozumiana jest jako kaŝda wpłata gotówkowa i bezgotówkowa (przelew) dokonywana w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej, wypłata z rachunku rozumiana jest jako kaŝda wypłata gotówkowa i bezgotówkowa (przelew) dokonywana w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej, nie pobiera się dodatkowych opłat związanych z wypłatą z KONTA LOKACYJNEGO, takich jak realizacja przelewu, zlecenia jednorazowego, polecenia zapłaty; nie pobiera się opłaty w przypadku wypłaty bezgotówkowej środków, z których następuje otwarcie rachunku lokaty terminowej w BOŚ S.A., 1 INFOLINIA / Strona 10

11 Rozdział 4. Rozliczenia bezgotówkowe 1. Przelewy na rachunki: w innych bankach: a) złoŝone na formularzu papierowym: - do realizacji w systemie ELIXIR 16,00 - do realizacji w systemie ELIXIR dla Pakietów "Arkada" zakupionych od r. - do realizacji w systemie ELIXIR w formacie MPS 4,00 b) złoŝone w formie zapisu magnetycznego: - do realizacji w systemie ELIXIR 2,00 - do realizacji w systemie ELIXIR w formacie MPS 1,50 w BOŚ S.A. 6,00 3) realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET w kwocie: 1 a) do kwoty poniŝej PLN, 3 b) od kwoty PLN (włącznie) 15,00 2. Realizacja przelewu złoŝonego na dzień późniejszy niŝ następny 1 3. Przelewy przychodzące w systemie MPS - przyjęcie przelewu na rachunek w BOŚ S.A. przy od kaŝdego przelewu ilości przelewów: do w miesiącu 0,50 do w miesiącu 0,40 3) do w miesiącu 0,30 4) do w miesiącu 0,20 5) powyŝej w miesiącu 0,10 4. Przyjęcie zgody na obciąŝenie rachunku dłuŝnika w BOŚ S.A. formie polecenia zapłaty 1,00 5. Cofnięcie zgody na obciąŝenie rachunku dłuŝnika w formie polecenia zapłaty 3,00 6. Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku 1,00 7. Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 8. Potwierdzenie wykonania operacji na Ŝyczenie klienta, np.: przelewu 5,00 9. Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty Telefoniczne udzielanie informacji o saldzie na rachunkach jednorazowo 3,00 lub Operacje realizowane z wpływów bieŝących ZłoŜenie: zlecenia stałego 3,00 polecenia zapłaty w rachunku dłuŝnika 3,00 3) polecenia zapłaty w rachunku wierzyciela 3,00 Realizacja: zlecenia stałego 2,00 polecenia zapłaty w rachunku dłuŝnika 2,00 3) polecenia zapłaty w rachunku wierzyciela uzgodniona indywidualnie 14. Odwołanie zlecenia stałego 3, nie pobiera się opłat za przelewy pomiędzy rachunkami w tej samej placówce BOŚ S.A. do czasu zautomatyzowania systemu opłata ustalana jest w oparciu o zadeklarowany przez klienta, weryfikowany w okresach półrocznych, wolumen przychodzących komunikatów w systemie MPS Obrót czekowy: potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 2 za kaŝdy czek wydanie blankietów czeków rozrachunkowych i gotówkowych 5,00 za blankiet 16. Prowadzenie rozliczeń w formie rozliczeń planowanych lub rozliczeń saldami uzgodniona indywidualnie 17. Realizacja dyspozycji dotyczących pierwszeństwa zapłaty, wstrzymania płatności, min. 1 zablokowania kwoty max. INFOLINIA / Strona 11

12 18. Telefoniczne powiadomienie o odmowie wykonania transakcji stałego zlecenia płatniczego 5,00 lub polecenia zapłaty w przypadku, gdy odmowa była uzasadniona - od kaŝdego powiadomienia 19. Powiadomienie o odmowie wykonania transakcji stałego zlecenia płatniczego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto Rozdział 5. Rozliczenia gotówkowe 5.1. Wpłaty gotówkowe 1. Wpłaty gotówkowe w formie otwartej: od kwoty wpłaty w PLN na rachunki: a) w innych bankach 1,00% min. 1 max. 50 b) w BOŚ S.A. 0,50% min. 5,00 w walutach wymienialnych 0,50% min. 1 nie dotyczy zobowiązań wobec BOŚ S.A.; wyjątek stanowią wpłaty na rachunek bieŝący, które nie kończą zobowiązań klienta wobec Banku z tytułu kredytu w rachunku bieŝącym, nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunki lokat terminowych, 3) BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych 2. Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej: w PLN (po kaŝdej transakcji): a) do BOŚ S.A. 0,25% min. 5,00 b) do liczarni podwykonawcy BOŚ S.A. 0,20% min. 5,00 w walutach wymienialnych (po kaŝdej transakcji): a) do BOŚ S.A. 0,35% min. 7,00 b) do liczarni podwykonawcy BOŚ S.A. 0,30% min. 7,00 3) w PLN i w walutach wymienialnych (w formie ryczałtu) uzgodniona indywidualnie 4) w PLN i w walutach wymienialnych (w formie rozliczenia progowego) uzgodniona indywidualnie stawka prowizji od wpłat gotówkowych zawiera koszt bezpiecznych kopert wydanych klientom; w przypadku pobierania od klientów opłat niŝszych niŝ określone powyŝej (na skutek indywidualnych odstępstw) pobiera się opłatę za bezpieczną kopertę w wysokości rzeczywistych kosztów Banku, opłata za wpłaty gotówkowe uzgadniana indywidualnie w formie ryczałtu lub w formie rozliczenia progowego uzaleŝniona jest od wartości wpłat dokonanych w miesiącu 3. Wydanie bezpiecznej koperty oraz worka na monety klientom płacącym prowizję od wpłat według rzeczywistych kosztów gotówkowych w wymiarze niŝszym od stawki określonej w nieniejszym rozdziale Banku nie dotyczy klientów, którzy zawarli umowy rachunków bankowych prowadzonych na zasadach określonych w ofertach złoŝonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 4. Wpłaty gotówkowe odbierane w siedzibie klienta (inkaso samochodowe) uzgodniona indywidualnie 5. Przyjęcie gotówki w stanie nieuporządkowanym (dodatkowa opłata) 0,30% kwoty wpłaty min Wpłata bilonu w złotych dodatkowa opłata za ilości przekraczającej w sumie 100 sztuk 1,00% kwoty wpłaty min Wymiana gotówki w kasie (z nominałów mniejszych na większe i odwrotnie) 1,00% wartości min. 1 nie dotyczy wymiany pojedynczych banknotów lub monet przez posiadaczy rachunków w BOŚ S.A. 8. Wydanie klucza do wrzutni 3 (w BOŚ S.A. oraz w liczarni podwykonawcy BOŚ S.A.) INFOLINIA / Strona 12

13 5.2. Wypłaty gotówkowe 1. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w BOŚ S.A.w formie otwartej: od kwoty wypłaty 2. w PLN a) do PLN (włącznie) 0,30% min. 6,00 b) powyŝej PLN dziennie: - awizowane co najmniej 1 dzień przed wypłatą 0,30% min. 6,00 - nieawizowane (od kwoty stanowiącej nadwyŝkę ponad kwotę PLN) w walutach wymienialnych: 0,35% min. 1 a) do USD (włącznie) lub równowartość 0,35% b) powyŝej USD dziennie lub równowartość: min. 1 - awizowane co najmniej 2 dni przed wypłatą 0,35% min. 1 - nieawizowane (od kwoty stanowiącej nadwyŝkę ponad kwotę USD lub równowartość) 3) awizowanie wypłat gotówkowych dokonywane jest: - do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą gotówki w PLN, w PLN (po kaŝdej transakcji): 0,35% min. 1 wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie, BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych, - do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą gotówki w walutach wymienialnych Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w BOŚ S.A.w formie zamkniętej: a) z BOŚ S.A. 0,20% min. 5,00 b) z liczarni podwykonawcy BOŚ S.A. 0,18% min. 5,00 w walutach wymienialnych (po kaŝdej transakcji): a) z BOŚ S.A. 0,35% min. 7,00 b) z liczarni podwykonawcy BOŚ S.A. 0,30% min. 7,00 3) w PLN i w walutach wymienialnych (w formie ryczałtu) uzgodniona indywidualnie 4) w PLN i w walutach wymienialnych (w formie rozliczenia progowego) uzgodniona indywidualnie opłata za wypłaty gotówkowe uzgadniana indywidualnie w formie ryczałtu lub w formie rozliczenia progowego uzaleŝniona jest od wartości wpłat dokonanych w miesiącu 3. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych w BOŚ S.A. realizowane w uzgodniona indywidualnie siedzibie klienta (inkaso samochodowe) 4. Nie odebranie awizowanej wypłaty gotówkowej 1,00% (w PLN i w walutach wymienialnych) awizowanej kwoty Rozdział 6. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem rachunków 1. Udostępnienie wyciągu w formie elektronicznej 2. Sporządzenie wyciągu w formie papierowej: raz w miesiącu dla klienta, któremu Bank nie udostępnia wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej raz w miesiącu dla klienta, któremu Bank udostępnia wyciąg miesięczny w formie elektronicznej 3) kaŝdego dodatkowego w zadeklarowanych przez klienta okresach 3,50 4) kaŝdego dodatkowego na Ŝądanie klienta 2 3,50 INFOLINIA / Strona 13

14 3. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie komunikatu MT 940 5, obrotów na jednym rachunku bankowym: 0,50 od kaŝdego załącznika a) za bieŝący rok 1 za 1 stronę b) za kaŝdy poprzedni rok 15,00 za 1 stronę wyciągu z rachunku bankowego: a) za bieŝący rok 2 b) za kaŝdy poprzedni rok 3 3) pojedynczego dowodu do wyciągu: a) za bieŝący rok 1 b) za kaŝdy poprzedni rok 15,00 4) innych odpisów np.: umowy rachunku 15,00 informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi 7. Zmiana karty wzorów podpisów 2 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów klientom BOŚ S.A. zgodnie z kartą wzorów podpisów 2 9. Dokonanie i odwołanie zastrzeŝenia: blankietów czekowych, dokumentów toŝsamości, rachunków 10. Przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu Bankowi do dysponowania środkami na rachunku w BOŚ S.A., w związku z ubieganiem się o kredyt przez klienta BOŚ S.A. w innym banku 11. Blokada lokaty terminowej na rachunku bankowym 12. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku bankowego 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1,00% 3) 14. Dołączenie załączników do wyciągów Sporządzanie odpisu: opłat nie pobiera się, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją na rachunku było dopisywanie odsetek Wydanie na Ŝyczenie klienta: nie dotyczy blokady na rachunku bankowym prowadzonym przez BOŚ S.A. dla zabezpieczenia naleŝności BOŚ S.A. nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z decyzji Banku w przypadku przekazywania częściowych kwot zajęcia 1% od kaŝdej przekazanej kwoty, min. 15,00 PLN, zajętej kwoty min. 25,00 max. 50 wierzytelności Banku z tytułu opłat i prowizji związanych z prowadzeniem rachunku bankowego, z którego prowadzona jest egzekucja, mogą być potrącone z zajętego rachunku wówczas, gdy wierzytelności Banku powstały przed dokonaniem zajęcia lub gdy stały się wymagalne przed zajęciem, wierzytelności Banku z tytułu opłat i prowizji powstałe po zajęciu rachunku bankowego mogą być realizowane z wolnych środków ponad zajętą kwotę Poszukiwanie rachunków klienta, udzielenie pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach oraz przygotowanie, sporządzenie i przekazanie innych informacji stanowiących tajemnicę bankową: dopuszcza się moŝliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków wyłącznie na zasadach wzajemności 1 opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od osób, organów i instytucji uprawnionych na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z wyłączeniem podmiotów publicznych w sytuacjach określonych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe), 15. Sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę naleŝności Banku z tytułu debetu wymuszonego Zamknięcie rachunku bieŝącego / pakietu przed upływem 12 miesięcy 1 za kaŝdy pełny miesiąc kalendarzowy brakujący do 12 miesięcy INFOLINIA / Strona 14

15 Rozdział 1. TeleBOŚ i BOŚBank24 Twoje e-konto 1. Korzystanie z usług TeleBOŚ i BOŚBank24 Twoje e-konto TeleBOŚ przelewy składane za pośrednictwem TeleBOŚ na rachunki: a) w innych bankach 1,50 1 b) w placówkach BOŚ S.A. wydanie pierwszej koperty z hasłami dostępu 3) odblokowanie usługi TeleBOŚ: a) przez pracownika placówki, w tym wydanie nowej koperty z hasłami dostępu 5,00 b) za pośrednictwem Call Center, bez wydania nowej koperty z hasłami dostępu BOŚBank24 Twoje e-konto DZIAŁ II. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ opłaty nie pobiera się od klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej w ramach Pakietów, które przewidują bezpłatne korzystanie z tych usług, opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym udostępniono usługę, jeŝeli do końca miesiąca pozostało mniej niŝ 10 dni kalendarzowych przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e- Konto na rachunki: a) w innych bankach 1,50 b) ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 c) w placówkach BOŚ S.A. przelewy z odroczonym terminem realizacji składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e- Konto na rachunki: a) w innych bankach 1,50 b) ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 c) w placówkach BOŚ S.A. 1,50 3) realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET 15,00 4) złoŝenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego 5) realizacja zlecenia stałego złoŝonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e- Konto na rachunki: a) w innych bankach 1,50 b) ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 c) w placówkach BOŚ S.A. 1,50 6) operacje realizowane z wpływów bieŝących 7) wydanie pierwszego tokena lub nowego po upływie gwarantowanego okresu działania 8) wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 9) rezygnacja z tokena przed upływem 12 miesięcy 1 za kaŝdy pełny miesiąc kalendarzowy brakujący do 12 miesięcy 10) wydanie pierwszej koperty z hasłami dostępu 1 autoryzacja (podpisywanie) zleceń kodem SMS 1 odblokowanie usługi BOŚBank24 Twoje e- Konto: a) przez pracownika placówki, w tym wydanie nowej koperty z hasłami dostępu 5,00 b) za pośrednictwem Call Center, bez wydania nowej koperty z hasłami dostępu 4. Wydanie certyfikatów oraz urządzeń do składania podpisów elektronicznych zgodnie z cennikiem KIR INFOLINIA / Strona 15

16 Rozdział 2. TELEBOŚ24 i BOŚBank24 iboss 1. Instalacja systemu TELEBOŚ24 2. Korzystanie z systemu TELEBOŚ24 3. na rzecz klientów innych banków 2,00 na rzecz klientów innych placówek BOŚ S.A. 4. Operacje realizowane z wpływów bieŝących Korzystanie z usługi BOŚBank24 iboss Zlecenia płatnicze składane do wykonania za pośrednictwem systemu TELEBOŚ24: nie pobiera się opłat za przelewy pomiędzy rachunkami w tej samej placówce BOŚ S.A. opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym udostępniono usługę, jeŝeli do końca miesiąca pozostało mniej niŝ 10 dni kalendarzowych. Przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24 iboss na rachunki: w innych bankach 1,50 ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 3) w placówkach BOŚ S.A. Przelewy z odroczonym terminem realizacji składane za pośrednictwem BOŚBank24 iboss na rachunki: w innych bankach 1,50 ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 3) w placówkach BOŚ S.A. 1,50 8. Realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego za pośrednictwem BOŚBank24 iboss w 15,00 systemie SORBNET 9 Wydanie pierwszego tokena lub kolejnego do systemu lub nowego po upływie gwarantowanego okresu działania 10. Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 11. Odblokowanie tokena 5, Odblokowanie dostępu do usługi 5, Operacje realizowane z wpływów bieŝących 14. Wydanie certyfikatów oraz urządzeń do składania podpisów elektronicznych zgodnie z cennikiem KIR 1 INFOLINIA / Strona 16

17 Rozdział 3. Pakiety SMS 3.1. Pakiety SMS dla wspólnot mieszkaniowych 1. obejmuje limit 20 szt. SMS wysyłanych przez Bank w okresie rozliczeniowym udostępnienie Pakietu korzystanie z Pakietu 5,00 3) opłata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu w okresie rozliczeniowym 4) opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach Pakietu 0,25 okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 2. obejmuje limit 40 szt. SMS wysyłanych przez Bank w okresie rozliczeniowym udostępnienie Pakietu korzystanie z Pakietu 8,50 w okresie rozliczeniowym 3) opłata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu 4) opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach Pakietu 0, Pakiety SMS dla mikroprzedsiębiorstw 1. obejmuje limit 20 szt. SMS wysyłanych przez Bank w okresie rozliczeniowym udostępnienie Pakietu korzystanie z Pakietu 5,00 w okresie rozliczeniowym 3) opłata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu 4) opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach Pakietu 0,25 okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 2. obejmuje limit 40 szt. SMS wysyłanych przez Bank w okresie rozliczeniowym udostępnienie Pakietu korzystanie z Pakietu 8,50 w okresie rozliczeniowym 3) opłata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu 4) opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach Pakietu 0,20 okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Pakiet standardowy Wspólnota Pakiet standardowy Firma niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy Pakiet rozszerzony Wspólnota okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy Pakiet rozszerzony Firma niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych: - informacja o saldzie - zlecenie przelewu/potwierdzenie złoŝenia przelewu SMS - dane odbiorcy - historia operacji na rachunku - kurs waluty - status przelewu - powiadomienie o realizacji przelewu - informacja o odrzuceniu przelewu - zmiana salda na rachunku - debet na rachunku - saldo i dane rachunku - historia operacji na karcie - lista aktywnych symboli SMS Pozostałe komunikaty tekstowe SMS wchodzące w skład wybranego pakietu, określone w Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ, są bezpłatne. INFOLINIA / Strona 17

18 Rozdział 1. Karty debetowe 1.1. MAESTRO BUSINESS / KARTA BUSINESS 1. Roczna opłata za kartę 3 2. Roczna opłata za kartę wydawaną w ramach pakietu 2 3. UŜytkowanie karty: 4. Ekspresowe wydanie / wymiana karty (opłata dodatkowa) Wypłata gotówki: w kraju: a) w bankomatach i kasach BOŚ S.A. b) w bankomatach innych banków i instytucji 3,00% kwoty min. 5,00 c) w kasach innych banków i instytucji 3,00% kwoty min. 6,00 w bankomatach i kasach banków i instytucji za granicą 3,00% Wymiana karty: DZIAŁ III. KARTY PŁATNICZE kwoty min. 1 z inicjatywy Banku na wniosek Klienta 7. ZastrzeŜenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 8. ZastrzeŜenie karty zgubionej lub skradzionej 9. Ubezpieczenie do karty 1,70 obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego uŝycia karty INFOLINIA / Strona 18

19 Rozdział 2. Karty kredytowe 2.1. VISA BUSINESS 1. Roczna opłata za wydanie i uŝytkowanie karty podstawowej i dodatkowej 95,00 2. Usługa ekspresowego wydania karty opłata pobierana jest raz w roku z "dołu" opłata za kartę podstawową i dodatkową nie jest pobierana w pierwszym roku i kolejnych latach uŝytkowania, jeŝeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych, rozliczonych przez Bank w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin pobrania opłaty, jest co najmniej równa kwocie podanej w Komunikacie opłata pobierana dodatkowo do opłaty za wydanie karty podstawowej / dodatkowej w bankomatach BOŚ S.A. 3,00% min. 5,00 w kasach BOŚ S.A. 4,00% min. 5,00 3) w bankomatach i kasach innych banków 4,00% min. 5,00 4) w bankomatach i kasach za granicą 4,00% min. 1 Wymiana karty podstawowej lub dodatkowej: z inicjatywy Banku na wniosek Klienta 7 5. Usługa ekspresowej wymiany karty 6. Opłata za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego 2 Wypłata gotówki: opłata pobierana dodatkowo do opłaty za wymianę karty podstawowej / dodatkowej opłata pobierana na koniec cyklu rozliczeniowego, jeŝeli w jego trakcie występowało przekroczenie przyznanego limitu kredytowego 7. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zadłuŝenia 4 8. Zmiana limitu kredytowego na wniosek Klienta 2 9. Opłata za duplikat wyciągu karty 5, Opłata za płatny Pakiet ochronny () 7, Opłata za ubezpieczenie spłaty zadłuŝenia () 0,30% zadłuŝenia 12. ZastrzeŜenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 13. ZastrzeŜenie karty zgubionej lub skradzionej 14. Wydanie tymczasowej karty zastępczej poza granicami kraju równowartość 250 USD 15. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość USD opłaty określone w równowartości USD pobierane są według stawek Visa, przeliczonych po kursie sprzedaŝy pieniędzy obowiązującym w dniu rozliczenia opłaty i obciąŝenia rachunku według Tabeli kursów walut BOŚ S.A. Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej 1,50% kwoty naleŝności 17. Sporządzenie na wniosek klienta kopii lub odpisu umowy INFOLINIA / Strona 19

20 współfinansowane Funduszami Europejskimi 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10% max Wystawienie promesy udzielenia kredytu/poŝyczki 0,50% - 1,50% min Wystawienie warunkowej promesy udzielenia kredytu 0,50% min Opłata za aranŝowanie finansowania przedsięwzięcia uzgodniona indywidualnie (od kwoty wnioskowanego kredytu/poŝyczki) DZIAŁ IV. KREDYTY I POśYCZKI Rozdział 1. Kredyty / poŝyczki komercyjne, preferencyjne, na projekty w przypadku udzielenia kredytu/poŝyczki, prowizja zostaje zaliczona na poczet prowizji z tytułu udzielonego kredytu/poŝyczki opłata dotyczy kredytów inwestycyjnych i przedsięwzięć project finance oraz kredytów udzielanych na podstawie umów o współpracy z donatorami, o ile umowy te dopuszczają pobranie takiej opłaty, w przypadku kredytów na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi minimalna łączna wartość prowizji przygotowaczej (w tym prowizji za wystawienie promesy udzielenia kredytu) i opłaty za aranŝowanie finansowania przedsięwzięcia wynosi 1,2% 5. Prowizja przygotowawcza - od kwoty przyznanego kredytu/poŝyczki: kredyt inwestycyjny min. 1,50% min. 20 kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym - Szybki Kredyt 3,00% min. 50 3) pozostałe kredyty obrotowe w rachunku bieŝącym i w rachunku kredytowym min. 3,00% min. 50 4) kredyty dla mikroprzedsiębiorstw z zagranicznych linii kredytowych: a) KfW 0,75% b) EIB 1,00% 5) kredyty na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych dla wspólnot mieszkaniowych 2,00% min. 20 6) kredyty udzielane we współpracy z donatorami środków min. 1,50% min. 20 lub zgodnie z umową o współpracy 7) pomostowy na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi 0,30% - 1,00% 3) 4) 5) 8) poŝyczka hipoteczna dla mikroprzedsiębiorstw 2,00% min. 30 9) pozostałe kredyty min. 1,50% min. 20 minimalna łączna wartość prowizji przygotowawczej i prowizji za wystawienie promesy udzielenia kredytu pomostowego na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi wynosi 0,70%, w przypadku kredytów na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi nie pobiera się prowizji przygotowawczej w momencie udzielenia kredytu, jeśli za wystawienie promesy została pobrana prowizja w wysokości 0,80% - 1,00%, w przypadku przedłuŝenia waŝności promesy kredytowej na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi nie pobiera się dodatkowej prowizji, dla Posiadaczy Pakietu ekojantar prowizja pobierana jest zgodnie ze stawkami określonymi w Dziale I w Rozdziale 2 w części dotyczącej Pakietu ekojantar, w przypadku kredytów technologicznych w dniu podpisania umowy kredytu pobierana jest prowizja przygotowawcza w wysokości min. 0,20%; pozostała część prowizji pobierana jest przed uruchomieniem środków INFOLINIA / Strona 20

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. jednorazowo. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. jednorazowo. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych DZIAŁ III. KREDYTY

Bardziej szczegółowo

prowizja w % / opłata w PLN / pobierana jednorazowo 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00 3,20% w skali roku 3,00% w skali roku

prowizja w % / opłata w PLN / pobierana jednorazowo 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00 3,20% w skali roku 3,00% w skali roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (obowiązujaca

Bardziej szczegółowo

Sposób pobierania prowizji / opłaty

Sposób pobierania prowizji / opłaty TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych. DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych 1), 2), 3) DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych DZIAŁ III. KREDYTY

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI Rachunek CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE prowizja w % / opłata w PLN RACHUNKI Otwarcie: standard w PLN i walucie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych 1), 2), 3) DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE prowizja w % / opłata w PLN RACHUNKI Rachunek Otwarcie: standard w PLN i walucie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI Rachunek CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE prowizja w % / opłata w PLN RACHUNKI Otwarcie: standard w PLN i walucie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni.

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni. DZIAŁ I. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - PODMIOTY GOSPODARCZE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/II/2010 Zarządu Banku dnia 11 lutego 2010 r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr zm 2 uchwała do uchwały nr 254/2015; 354/2012 zm. 116/2016; zm. 268/2016; zm. 333/2016; 77/2017; 138/2017; 231/2017 Tekst jednolity na dzień 07.09.2017 r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 12.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II - RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE

DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II - RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE FIRMA L. KORPO VIP SFIRMA SMINI 1 Za otwarcie rachunku (opłata

Bardziej szczegółowo