Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych od 22 października 2012r. INFOLINIA / Strona 1

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. DZIAŁ II. DZIAŁ III. DZIAŁ IV. DZIAŁ V. DZIAŁ VI. DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ KARTY PŁATNICZE KREDYTY I POśYCZKI WYKUP WIERZYTELNOŚCI PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKCJE TERMINOWE OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM ORAZ OBROCIE WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI W KRAJU DZIAŁ VIII. OPERACJE DOKUMENTOWE, GWARANCJE DZIAŁ IX. INNE USŁUGI BANKOWE INFOLINIA / Strona 2

3 Rozdział 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego: bieŝącego w PLN i walutach wymienialnych 3 pomocniczego 25,00 3) rachunku zastrzeŝonego uzgodniona indywidualnie zgodnie z umową 4) rachunku Masowe Płatności Przychodzące MPP opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niŝ 10 dni kalendarzowych od dnia otwarcia, 3. 3) opłaty nie pobiera się w przypadku otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego prowadzonego wyłącznie do obsługi kredytu pomostowego na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi, rachunek Masowe Płatności Przychodzące MPP słuŝy do rozliczania płatności przychodzących w ramach Usługi Masowe Płatności Przychodzące Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP w BOŚ S.A. udostępnienie Usługi Masowe Płatności Przychodzące MPP jednorazowo opłata za korzystanie z Usługi Masowe Płatności Przychodzące MPP uzgodniona indywidualnie do dnia 18 maja 2009r. usługa oferowana była pod nazwą Rachunki Wirtualne, opłata za korzystanie z Usługi MPP jest negocjowana indywidualnie z klientem kaŝdorazowo przed podpisaniem umowy i jest uzaleŝniona od liczby przelewów, które będą przyjmowane na rachunek bieŝący lub rachunek MPP klienta w kaŝdym miesiącu INFOLINIA / Strona 3

4 Rozdział 2. Pakiety 2.1. Pakiety dla wspólnot mieszkaniowych 1. KONTO WSPÓLNOTA prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA WSPÓLNOTA, w tym: 1 a) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss) b) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN 1 3) wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek wspólnoty w BOŚ. S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) 4) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane na formularzu papierowym do realizacji w systemie ELIXIR 5) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pomocą BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss 3,00 7,00 0,85 6) przyznanie limitu overdraft 1,50% przyznanej kwoty 7) podwyŝszenie limitu overdraft 1,50% kwoty podwyŝszenia opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft, w przypadku udzielenia posiadaczowi KONTA WSPÓLNOTA kredytu przeznaczonego na remont i/lub modernizację nieruchomości o okresie kredytowania powyŝej 5 lat, opłata za KONTO WSPÓLNOTA w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania wynosi 5,00 zł 2. KONTO WSPÓLNOTA PLUS prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA WSPÓLNOTA PLUS, w tym: 29,00 a) prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN b) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss) c) udostępnienie Usługi Masowe Płatności Przychodzące MPP d) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek wspólnoty w BOŚ. S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) 3,00 3) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane na formularzu papierowym do realizacji w systemie ELIXIR 4) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss 1 0,65 5) opłata za korzystanie z Usługi Masowe Płatności Przychodzące MPP 0,10 za kaŝdy przelew 6) realizacja zlecenia stałego złoŝonego w formie papierowej 1,50 7) przyznanie limitu overdraft 1,50% przyznanej kwoty 8) podwyŝszenie limitu overdraft 1,50% kwoty podwyŝszenia opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft, w przypadku udzielenia posiadaczowi KONTA WSPÓLNOTA PLUS kredytu przeznaczonego na remont i/lub modernizację nieruchomości o okresie kredytowania powyŝej 5 lat, opłata za KONTO WSPÓLNOTA PLUS w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania wynosi 14,50 zł INFOLINIA / Strona 4

5 3. KONTO ZARZĄDCA prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA ZARZĄDCA w zaleŝności od liczby wspólnot mieszkaniowych posiadających rachunek bieŝący w BOŚ S.A.: w tym: - do 10 wspólnot 27,00 - od 11 do 50 wspólnot 2 - od 51 do 100 wspólnot 1 - powyŝej 100 wspólnot, 5,00 a) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss) b) przelewy na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss c) wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business w pierwszym roku uŝytkowania d) przyznanie limitu overdraft e) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN 15,00 3) podwyŝszenie limitu overdraft 2,00% kwoty podwyŝszenia 4) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss (z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US) 4. Zmiana Pakietu Arkada na KONTO WSPÓLNOTA/KONTO WSPÓLNOTA PLUS/KONTO ZARZĄDCA opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft nie pobiera się opłaty za zmianę na droŝszy pakiet 0,95 INFOLINIA / Strona 5

6 2.2. Pakiety dla mikroprzedsiębiorstw 1. KONTO WYJĄTKOWE FIRMA prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA, w tym: 9,00 a) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ i BOŚBank24 Twoje e- Konto) b) przelewy na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto c) autoryzacja (podpisywanie) zleceń internetowych kodem SMS d) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" e) lokowanie środków na rachunku lokaty dynamicznej - Konto Dynamiczne Firma wpłaty gotówkowe na rachunek KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA w BOŚ S.A. dokonywane przez posiadacza KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA 3) przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto (z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US) 0,10% min. 3,00 0,95 4) przyznanie / odnowienie limitu overdraft 2,00% przyznanej / odnowionej kwoty 5) podwyŝszenie / obniŝenie limitu overdraft 2,00% kwoty podwyŝszenia/ obniŝenia nie pobiera się opłaty miesięcznej za prowadzenie KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA od nowopozyskanych klientów w okresie pierwszych 3 miesięcy od dnia jego otwarcia, z zastrzeŝeniem podpunktu, zwolnienie z opłaty, o której mowa w podpunkcie, nie przysługuje klientom dokonującym zamiany Pakietu Jantar Start, Jantar, ekojantar, Jantar-LAS lub rachunku bieŝącego na KONTO WYJĄTKOWE FIRMA, 2. 3) opłaty nie pobiera się za aneks związany z przyznaniem / odnowieniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft KONTO WYJĄTKOWE FIRMA PLUS prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN w ramach oferty KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA PLUS, w tym: 29,00 a) prowadzenie rachunku pomocniczego w walucie wymienialnej b) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss) c) przelewy na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss d) autoryzacja (podpisywanie) zleceń kodem SMS za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto e) wydanie pierwszego tokena klientom korzystającym z usługi BOŚBank24 iboss f) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" g) lokowanie środków na rachunku lokaty dynamicznej - Konto Dynamiczne Firma przelewy krajowe na rachunki w innych bankach składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 iboss (z wyłączeniem przelewów na rachunki ZUS i US) 0,75 3) 3) złoŝenie zlecenia stałego w formie papierowej 2,00 4) przyznanie / odnowienie limitu overdraft 2,00% przyznanej / odnowionej kwoty 5) podwyŝszenie / obniŝenie limitu overdraft 2,00% kwoty podwyŝszenia/ obniŝenia nie pobiera się opłaty miesięcznej za prowadzenie KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA PLUS od nowopozyskanych klientów w okresie pierwszych 3 miesięcy od dnia jego otwarcia, z zastrzeŝeniem podpunktu, zwolnienie z opłaty, o której mowa w podpunkcie, nie przysługuje klientom dokonującym zmiany Pakietu Jantar Start, Jantar, ekojantar, Jantar-LAS lub rachunku bieŝącego na KONTO WYJĄTKOWE FIRMA PLUS, opłaty nie pobiera się za aneks związany z przyznaniem / odnowieniem / obniŝeniem / podwyŝszeniem limitu overdraft 3. Zmiana Pakietu: Jantar Start, Jantar, ekojantar i Jantar-LAS na KONTO WYJĄTKOWE FIRMA/FIRMA PLUS nie pobiera się opłaty za zmianę na droŝszy pakiet INFOLINIA / Strona 6

7 2.3. Pakiet dla NGO 1. Obsługa Pakietu dla NGO 1 2. otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN lub w innej walucie wymienialnej wyłącznie do obsługi kredytu pomostowego 3) korzystanie z usług bankowości elektronicznej: TeleBOŚ, BOŚBank24-Twoje e- Konto, BOŚBank24-iBOSS 4) wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business (max. dla 2 przedstawicieli NGO) i korzystanie przez okres waŝności 5) wydanie pierwszego tokena (max. dla 2 przedstawicieli NGO) i korzystanie przez okres waŝności 6) automatyczne lokowanie środków na lokatach O/N 7) lokowanie środków na lokatach standardowych 8) bezpłatne dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunki NGO 9) bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN do kwoty PLN (włącznie) z rachunków prowadzonych w ramach Pakietu dla NGO, o których mowa w podpunktach i rachunki pomocnicze w PLN i/lub rachunki w walutach wymienialnych: a) otwarcie rachunku b) prowadzenie rachunku 15,00 TeleBOŚ - przelewy składane za pośrednictwem TeleBOŚ na rachunki: a) w innych bankach 0,50 b) w placówkach BOŚ S.A. 3) BOŚBank24-Twoje e- Konto: Niestandardowe opłaty w ramach Pakietu dla NGO a) przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24-Twoje e- Konto na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. b) przelewy z odroczonym terminem realizacji składane za pośrednictwem BOŚBank24- Twoje e- Konto na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. c) realizacja zlecenia stałego złoŝonego za pośrednictwem BOŚBank24-Twoje e- Konto na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. 4) BOŚBank24-iBOSS: a) przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24-iBOSS na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. b) przelewy z odroczonym terminem realizacji składane za pośrednictwem BOŚBank24- iboss na rachunki: - w innych bankach 0,50 - w placówkach BOŚ S.A. 5) roczna opłata za kartę Maestro Business / kartę Business 2 6) wydanie kolejnego tokena w ramach Pakietu lub nowego po upływie gwarantowanego okresu działania (max dla 2 przedstawicieli) 25,00 INFOLINIA / Strona 7

8 2.4. Pakiety wycofane z oferty 1. Pakiet Arkada (Pakiety zakupione od r. do r.) obsługa Pakietu "Arkada" - wersja podstawowa, w tym: 35,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego b) otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego c) bezpłatne przelewy w formie elektronicznej d) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) e) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty "Automatyczny O/N" opłaty dla Pakietu "Arkada" dla Zarządcy - wersja rozszerzona: 3) a) otwarcie rachunku bieŝącego i pomocniczego b) prowadzenie rachunku bieŝącego c) prowadzenie rachunku pomocniczego 2 d) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) e) ryczałtowa opłata administracyjna (opłata miesięczna pobierana od Zarządcy za elektroniczną obsługę rachunków wspólnot mieszkaniowych): - do 20 rachunków - od 21 do 50 rachunków - powyŝej 50 rachunków 2 2. Pakiet Arkada (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu Arkada, w tym: 35,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego, pomocniczego w PLN w systemie tradycyjnym b) bezpłatne dokonywanie poleceń przelewu, wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek wspólnoty w BOŚ. S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) 3. Pakiet Jantar (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu Jantar, w tym: 28,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN b) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) c) bezpłatne wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business w pierwszym roku uŝytkowania d) przyznanie limitu overdraft e) automatyczne lokowanie środków na rachunku lokaty O/N f) ubezpieczenie NNW otwarcie rachunku pomocniczego w PLN 3) otwarcie rachunku walutowego 4) prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN 15,00 5) prowadzenie rachunku bieŝącego w walucie 17,50 6) roczna opłata za pierwszą kartę MasterCard Business 9 7) podwyŝszenie/obniŝenie limitu overdraft (aneks) 1 wpłaty gotówkowe dokonywane przez członków wspólnot (właścicieli lokali) na rachunek wspólnoty w BOŚ. S.A. (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) opłaty wymienione w podpunkcie pobierane są niezaleŝnie od opłaty za obsługę Pakietu Arkada dla wspólnot mieszkaniowych opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem limitu overdraft 4. Pakiet Jantar Start (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu Jantar Start, w tym: 7,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN b) korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) c) ubezpieczenie NNW przyznanie limitu overdraft 3,00 3,00 (opłata jednorazowa) 3) podwyŝszenie/obniŝenie limitu overdraft (aneks) 1 INFOLINIA / Strona 8

9 5. Pakiet ekojantar (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu ekojantar, w tym: 19,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN b) otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN c) miesięczna opłata za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i-boss) d) roczna opłata za wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business w pierwszym roku uŝytkowania e) doradztwo ekologiczne opłata za uŝytkowanie karty kredytowej Visa Business 1 a) karta dodatkowa opłata za uŝytkowanie karty Visa Business nie jest pobierana, jeŝeli łączna kwota miesięcznych rozliczonych transakcji bezgotówkowych na rachunku karty kredytowej jest równa lub wyŝsza niŝ 50 zł (nie dotyczy pierwszego miesiąca uŝytkowania karty) 3) przyznanie debetu limitowanego overdraft (opłata jednorazowa) 4) podwyŝszenie/obniŝenie limitu overdraft (aneks) 1 5) przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto lub BOŚBank24 i- BOSS na rachunki: a) w innych bankach 0,50 b) ZUS i Urzędu Skarbowego 0,50 c) w placówkach BOŚ S.A. 6) certyfikat kwalifikowany oraz zestaw urządzeń do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na 1 rok 7) prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego kredytu) dla: a) proekologicznego kredytu inwestycyjnego b) kredytu na zakup lub montaŝ urządzeń i wyrobów słuŝących ochronie środowiska 207,00 c) kredytu z zagranicznej linii kredytowej KfW5 0,50% 6. Pakiet Jantar-LAS (Pakiety zakupione do r.) obsługa Pakietu Jantar-LAS : 15,00 a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieŝącego b) automatyczne lokowanie środków na lokatach O/N c) przyznanie limitu overdraft d) korzystanie z usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ wydanie pierwszego tokena 25,00 3) wydanie pierwszej karty Maestro Business / karty Business w pierwszym roku uŝytkowania min. 0,50% min. 4) wydanie pierwszej karty MasterCard Business w pierwszym roku uŝytkowania 9 5) prowizje związane z udzielaniem kredytu rewolwingowego: a) prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego kredytu) 0,80% b) prowizja za gotowość (od niewykorzystanej kwoty kredytu) 1,00% w skali roku c) prowizja rekompensacyjna (od kwoty przedterminowej spłaty części kredytu) 6) prowizja związana z wystawieniem gwarancji, podwyŝszeniem i przedłuŝeniem waŝności gwarancji (od kwoty gwarancji za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności) 7) prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego kredytu) związana z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym 0,50% 0,80% 8) podwyŝszenie/obniŝenie limitu overdraft (aneks) 1 opłaty nie pobiera się w przypadku aneksu związanego z przyznaniem limitu overdraft INFOLINIA / Strona 9

10 Rozdział 3. KONTO LOKACYJNE 1. Otwarcie i prowadzenie KONTA LOKACYJNEGO 2. ZłoŜenie, zmiana i odwołanie zlecenia stałego 3. Wpłaty na rachunek KONTA LOKACYJNEGO dokonywane przez posiadacza KONTA LOKACYJNEGO 4. Wypłaty z KONTA LOKACYJNEGO: dokonywane przez posiadaczy rachunku bieŝącego i/lub pomocniczego w BOŚ S.A. prowadzonego samodzielnie lub w ramach oferty Pakietu Jantar, Pakietu Jantar Start, Pakietu ekojantar, Pakietu Jantar-LAS, KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA, KONTA WYJĄTKOWEGO FIRMA PLUS, Pakietu Arkada, KONTA WSPÓLNOTA, KONTA WSPÓLNOTA PLUS, KONTA ZARZĄDCA 3) 4) a) dwie pierwsze wypłaty w miesiącu kalendarzowym b) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 0,15% c) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie zlecenia stałego lub przelewu z odroczonym terminem realizacji składanym za pośrednictwem bankowości elektronicznej dokonywane przez pozostałych klientów: od kwoty wypłaty min. 5,00 a) pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym b) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 0,25% c) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie zlecenia stałego lub przelewu z odroczonym terminem realizacji składanym za pośrednictwem bankowości elektronicznej 5,00 od kwoty wypłaty min. 1 wpłata na rachunek rozumiana jest jako kaŝda wpłata gotówkowa i bezgotówkowa (przelew) dokonywana w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej, wypłata z rachunku rozumiana jest jako kaŝda wypłata gotówkowa i bezgotówkowa (przelew) dokonywana w placówce lub za pomocą usług bankowości elektronicznej, nie pobiera się dodatkowych opłat związanych z wypłatą z KONTA LOKACYJNEGO, takich jak realizacja przelewu, zlecenia jednorazowego, polecenia zapłaty; nie pobiera się opłaty w przypadku wypłaty bezgotówkowej środków, z których następuje otwarcie rachunku lokaty terminowej w BOŚ S.A., 1 INFOLINIA / Strona 10

11 Rozdział 4. Rozliczenia bezgotówkowe 1. Przelewy na rachunki: w innych bankach: a) złoŝone na formularzu papierowym: - do realizacji w systemie ELIXIR 16,00 - do realizacji w systemie ELIXIR dla Pakietów "Arkada" zakupionych od r. - do realizacji w systemie ELIXIR w formacie MPS 4,00 b) złoŝone w formie zapisu magnetycznego: - do realizacji w systemie ELIXIR 2,00 - do realizacji w systemie ELIXIR w formacie MPS 1,50 w BOŚ S.A. 6,00 3) realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET w kwocie: 1 a) do kwoty poniŝej PLN, 3 b) od kwoty PLN (włącznie) 15,00 2. Realizacja przelewu złoŝonego na dzień późniejszy niŝ następny 1 3. Przelewy przychodzące w systemie MPS - przyjęcie przelewu na rachunek w BOŚ S.A. przy od kaŝdego przelewu ilości przelewów: do w miesiącu 0,50 do w miesiącu 0,40 3) do w miesiącu 0,30 4) do w miesiącu 0,20 5) powyŝej w miesiącu 0,10 4. Przyjęcie zgody na obciąŝenie rachunku dłuŝnika w BOŚ S.A. formie polecenia zapłaty 1,00 5. Cofnięcie zgody na obciąŝenie rachunku dłuŝnika w formie polecenia zapłaty 3,00 6. Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku 1,00 7. Zwrot pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 8. Potwierdzenie wykonania operacji na Ŝyczenie klienta, np.: przelewu 5,00 9. Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty Telefoniczne udzielanie informacji o saldzie na rachunkach jednorazowo 3,00 lub Operacje realizowane z wpływów bieŝących ZłoŜenie: zlecenia stałego 3,00 polecenia zapłaty w rachunku dłuŝnika 3,00 3) polecenia zapłaty w rachunku wierzyciela 3,00 Realizacja: zlecenia stałego 2,00 polecenia zapłaty w rachunku dłuŝnika 2,00 3) polecenia zapłaty w rachunku wierzyciela uzgodniona indywidualnie 14. Odwołanie zlecenia stałego 3, nie pobiera się opłat za przelewy pomiędzy rachunkami w tej samej placówce BOŚ S.A. do czasu zautomatyzowania systemu opłata ustalana jest w oparciu o zadeklarowany przez klienta, weryfikowany w okresach półrocznych, wolumen przychodzących komunikatów w systemie MPS Obrót czekowy: potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 2 za kaŝdy czek wydanie blankietów czeków rozrachunkowych i gotówkowych 5,00 za blankiet 16. Prowadzenie rozliczeń w formie rozliczeń planowanych lub rozliczeń saldami uzgodniona indywidualnie 17. Realizacja dyspozycji dotyczących pierwszeństwa zapłaty, wstrzymania płatności, min. 1 zablokowania kwoty max. INFOLINIA / Strona 11

12 18. Telefoniczne powiadomienie o odmowie wykonania transakcji stałego zlecenia płatniczego 5,00 lub polecenia zapłaty w przypadku, gdy odmowa była uzasadniona - od kaŝdego powiadomienia 19. Powiadomienie o odmowie wykonania transakcji stałego zlecenia płatniczego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto Rozdział 5. Rozliczenia gotówkowe 5.1. Wpłaty gotówkowe 1. Wpłaty gotówkowe w formie otwartej: od kwoty wpłaty w PLN na rachunki: a) w innych bankach 1,00% min. 1 max. 50 b) w BOŚ S.A. 0,50% min. 5,00 w walutach wymienialnych 0,50% min. 1 nie dotyczy zobowiązań wobec BOŚ S.A.; wyjątek stanowią wpłaty na rachunek bieŝący, które nie kończą zobowiązań klienta wobec Banku z tytułu kredytu w rachunku bieŝącym, nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunki lokat terminowych, 3) BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych 2. Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej: w PLN (po kaŝdej transakcji): a) do BOŚ S.A. 0,25% min. 5,00 b) do liczarni podwykonawcy BOŚ S.A. 0,20% min. 5,00 w walutach wymienialnych (po kaŝdej transakcji): a) do BOŚ S.A. 0,35% min. 7,00 b) do liczarni podwykonawcy BOŚ S.A. 0,30% min. 7,00 3) w PLN i w walutach wymienialnych (w formie ryczałtu) uzgodniona indywidualnie 4) w PLN i w walutach wymienialnych (w formie rozliczenia progowego) uzgodniona indywidualnie stawka prowizji od wpłat gotówkowych zawiera koszt bezpiecznych kopert wydanych klientom; w przypadku pobierania od klientów opłat niŝszych niŝ określone powyŝej (na skutek indywidualnych odstępstw) pobiera się opłatę za bezpieczną kopertę w wysokości rzeczywistych kosztów Banku, opłata za wpłaty gotówkowe uzgadniana indywidualnie w formie ryczałtu lub w formie rozliczenia progowego uzaleŝniona jest od wartości wpłat dokonanych w miesiącu 3. Wydanie bezpiecznej koperty oraz worka na monety klientom płacącym prowizję od wpłat według rzeczywistych kosztów gotówkowych w wymiarze niŝszym od stawki określonej w nieniejszym rozdziale Banku nie dotyczy klientów, którzy zawarli umowy rachunków bankowych prowadzonych na zasadach określonych w ofertach złoŝonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 4. Wpłaty gotówkowe odbierane w siedzibie klienta (inkaso samochodowe) uzgodniona indywidualnie 5. Przyjęcie gotówki w stanie nieuporządkowanym (dodatkowa opłata) 0,30% kwoty wpłaty min Wpłata bilonu w złotych dodatkowa opłata za ilości przekraczającej w sumie 100 sztuk 1,00% kwoty wpłaty min Wymiana gotówki w kasie (z nominałów mniejszych na większe i odwrotnie) 1,00% wartości min. 1 nie dotyczy wymiany pojedynczych banknotów lub monet przez posiadaczy rachunków w BOŚ S.A. 8. Wydanie klucza do wrzutni 3 (w BOŚ S.A. oraz w liczarni podwykonawcy BOŚ S.A.) INFOLINIA / Strona 12

13 5.2. Wypłaty gotówkowe 1. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w BOŚ S.A.w formie otwartej: od kwoty wypłaty 2. w PLN a) do PLN (włącznie) 0,30% min. 6,00 b) powyŝej PLN dziennie: - awizowane co najmniej 1 dzień przed wypłatą 0,30% min. 6,00 - nieawizowane (od kwoty stanowiącej nadwyŝkę ponad kwotę PLN) w walutach wymienialnych: 0,35% min. 1 a) do USD (włącznie) lub równowartość 0,35% b) powyŝej USD dziennie lub równowartość: min. 1 - awizowane co najmniej 2 dni przed wypłatą 0,35% min. 1 - nieawizowane (od kwoty stanowiącej nadwyŝkę ponad kwotę USD lub równowartość) 3) awizowanie wypłat gotówkowych dokonywane jest: - do godziny 11:00 na co najmniej 1 dzień przed wypłatą gotówki w PLN, w PLN (po kaŝdej transakcji): 0,35% min. 1 wypłaty nieawizowane realizowane są w przypadku posiadania przez placówkę zapasu gotówki gwarantującego niezakłócone funkcjonowanie, BOŚ S.A. nie obsługuje bilonu walut obcych, - do godziny 11:00 na co najmniej 2 dni przed wypłatą gotówki w walutach wymienialnych Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w BOŚ S.A.w formie zamkniętej: a) z BOŚ S.A. 0,20% min. 5,00 b) z liczarni podwykonawcy BOŚ S.A. 0,18% min. 5,00 w walutach wymienialnych (po kaŝdej transakcji): a) z BOŚ S.A. 0,35% min. 7,00 b) z liczarni podwykonawcy BOŚ S.A. 0,30% min. 7,00 3) w PLN i w walutach wymienialnych (w formie ryczałtu) uzgodniona indywidualnie 4) w PLN i w walutach wymienialnych (w formie rozliczenia progowego) uzgodniona indywidualnie opłata za wypłaty gotówkowe uzgadniana indywidualnie w formie ryczałtu lub w formie rozliczenia progowego uzaleŝniona jest od wartości wpłat dokonanych w miesiącu 3. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych w BOŚ S.A. realizowane w uzgodniona indywidualnie siedzibie klienta (inkaso samochodowe) 4. Nie odebranie awizowanej wypłaty gotówkowej 1,00% (w PLN i w walutach wymienialnych) awizowanej kwoty Rozdział 6. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem rachunków 1. Udostępnienie wyciągu w formie elektronicznej 2. Sporządzenie wyciągu w formie papierowej: raz w miesiącu dla klienta, któremu Bank nie udostępnia wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej raz w miesiącu dla klienta, któremu Bank udostępnia wyciąg miesięczny w formie elektronicznej 3) kaŝdego dodatkowego w zadeklarowanych przez klienta okresach 3,50 4) kaŝdego dodatkowego na Ŝądanie klienta 2 3,50 INFOLINIA / Strona 13

14 3. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie komunikatu MT 940 5, obrotów na jednym rachunku bankowym: 0,50 od kaŝdego załącznika a) za bieŝący rok 1 za 1 stronę b) za kaŝdy poprzedni rok 15,00 za 1 stronę wyciągu z rachunku bankowego: a) za bieŝący rok 2 b) za kaŝdy poprzedni rok 3 3) pojedynczego dowodu do wyciągu: a) za bieŝący rok 1 b) za kaŝdy poprzedni rok 15,00 4) innych odpisów np.: umowy rachunku 15,00 informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach, informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi 7. Zmiana karty wzorów podpisów 2 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów klientom BOŚ S.A. zgodnie z kartą wzorów podpisów 2 9. Dokonanie i odwołanie zastrzeŝenia: blankietów czekowych, dokumentów toŝsamości, rachunków 10. Przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu Bankowi do dysponowania środkami na rachunku w BOŚ S.A., w związku z ubieganiem się o kredyt przez klienta BOŚ S.A. w innym banku 11. Blokada lokaty terminowej na rachunku bankowym 12. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku bankowego 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1,00% 3) 14. Dołączenie załączników do wyciągów Sporządzanie odpisu: opłat nie pobiera się, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją na rachunku było dopisywanie odsetek Wydanie na Ŝyczenie klienta: nie dotyczy blokady na rachunku bankowym prowadzonym przez BOŚ S.A. dla zabezpieczenia naleŝności BOŚ S.A. nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z decyzji Banku w przypadku przekazywania częściowych kwot zajęcia 1% od kaŝdej przekazanej kwoty, min. 15,00 PLN, zajętej kwoty min. 25,00 max. 50 wierzytelności Banku z tytułu opłat i prowizji związanych z prowadzeniem rachunku bankowego, z którego prowadzona jest egzekucja, mogą być potrącone z zajętego rachunku wówczas, gdy wierzytelności Banku powstały przed dokonaniem zajęcia lub gdy stały się wymagalne przed zajęciem, wierzytelności Banku z tytułu opłat i prowizji powstałe po zajęciu rachunku bankowego mogą być realizowane z wolnych środków ponad zajętą kwotę Poszukiwanie rachunków klienta, udzielenie pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach oraz przygotowanie, sporządzenie i przekazanie innych informacji stanowiących tajemnicę bankową: dopuszcza się moŝliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków wyłącznie na zasadach wzajemności 1 opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od osób, organów i instytucji uprawnionych na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z wyłączeniem podmiotów publicznych w sytuacjach określonych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe), 15. Sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę naleŝności Banku z tytułu debetu wymuszonego Zamknięcie rachunku bieŝącego / pakietu przed upływem 12 miesięcy 1 za kaŝdy pełny miesiąc kalendarzowy brakujący do 12 miesięcy INFOLINIA / Strona 14

15 Rozdział 1. TeleBOŚ i BOŚBank24 Twoje e-konto 1. Korzystanie z usług TeleBOŚ i BOŚBank24 Twoje e-konto TeleBOŚ przelewy składane za pośrednictwem TeleBOŚ na rachunki: a) w innych bankach 1,50 1 b) w placówkach BOŚ S.A. wydanie pierwszej koperty z hasłami dostępu 3) odblokowanie usługi TeleBOŚ: a) przez pracownika placówki, w tym wydanie nowej koperty z hasłami dostępu 5,00 b) za pośrednictwem Call Center, bez wydania nowej koperty z hasłami dostępu BOŚBank24 Twoje e-konto DZIAŁ II. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ opłaty nie pobiera się od klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej w ramach Pakietów, które przewidują bezpłatne korzystanie z tych usług, opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym udostępniono usługę, jeŝeli do końca miesiąca pozostało mniej niŝ 10 dni kalendarzowych przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e- Konto na rachunki: a) w innych bankach 1,50 b) ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 c) w placówkach BOŚ S.A. przelewy z odroczonym terminem realizacji składane za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e- Konto na rachunki: a) w innych bankach 1,50 b) ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 c) w placówkach BOŚ S.A. 1,50 3) realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET 15,00 4) złoŝenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego 5) realizacja zlecenia stałego złoŝonego za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e- Konto na rachunki: a) w innych bankach 1,50 b) ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 c) w placówkach BOŚ S.A. 1,50 6) operacje realizowane z wpływów bieŝących 7) wydanie pierwszego tokena lub nowego po upływie gwarantowanego okresu działania 8) wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 9) rezygnacja z tokena przed upływem 12 miesięcy 1 za kaŝdy pełny miesiąc kalendarzowy brakujący do 12 miesięcy 10) wydanie pierwszej koperty z hasłami dostępu 1 autoryzacja (podpisywanie) zleceń kodem SMS 1 odblokowanie usługi BOŚBank24 Twoje e- Konto: a) przez pracownika placówki, w tym wydanie nowej koperty z hasłami dostępu 5,00 b) za pośrednictwem Call Center, bez wydania nowej koperty z hasłami dostępu 4. Wydanie certyfikatów oraz urządzeń do składania podpisów elektronicznych zgodnie z cennikiem KIR INFOLINIA / Strona 15

16 Rozdział 2. TELEBOŚ24 i BOŚBank24 iboss 1. Instalacja systemu TELEBOŚ24 2. Korzystanie z systemu TELEBOŚ24 3. na rzecz klientów innych banków 2,00 na rzecz klientów innych placówek BOŚ S.A. 4. Operacje realizowane z wpływów bieŝących Korzystanie z usługi BOŚBank24 iboss Zlecenia płatnicze składane do wykonania za pośrednictwem systemu TELEBOŚ24: nie pobiera się opłat za przelewy pomiędzy rachunkami w tej samej placówce BOŚ S.A. opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym udostępniono usługę, jeŝeli do końca miesiąca pozostało mniej niŝ 10 dni kalendarzowych. Przelewy składane za pośrednictwem BOŚBank24 iboss na rachunki: w innych bankach 1,50 ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 3) w placówkach BOŚ S.A. Przelewy z odroczonym terminem realizacji składane za pośrednictwem BOŚBank24 iboss na rachunki: w innych bankach 1,50 ZUS i Urzędu Skarbowego 1,50 3) w placówkach BOŚ S.A. 1,50 8. Realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego za pośrednictwem BOŚBank24 iboss w 15,00 systemie SORBNET 9 Wydanie pierwszego tokena lub kolejnego do systemu lub nowego po upływie gwarantowanego okresu działania 10. Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 11. Odblokowanie tokena 5, Odblokowanie dostępu do usługi 5, Operacje realizowane z wpływów bieŝących 14. Wydanie certyfikatów oraz urządzeń do składania podpisów elektronicznych zgodnie z cennikiem KIR 1 INFOLINIA / Strona 16

17 Rozdział 3. Pakiety SMS 3.1. Pakiety SMS dla wspólnot mieszkaniowych 1. obejmuje limit 20 szt. SMS wysyłanych przez Bank w okresie rozliczeniowym udostępnienie Pakietu korzystanie z Pakietu 5,00 3) opłata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu w okresie rozliczeniowym 4) opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach Pakietu 0,25 okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 2. obejmuje limit 40 szt. SMS wysyłanych przez Bank w okresie rozliczeniowym udostępnienie Pakietu korzystanie z Pakietu 8,50 w okresie rozliczeniowym 3) opłata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu 4) opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach Pakietu 0, Pakiety SMS dla mikroprzedsiębiorstw 1. obejmuje limit 20 szt. SMS wysyłanych przez Bank w okresie rozliczeniowym udostępnienie Pakietu korzystanie z Pakietu 5,00 w okresie rozliczeniowym 3) opłata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu 4) opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach Pakietu 0,25 okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 2. obejmuje limit 40 szt. SMS wysyłanych przez Bank w okresie rozliczeniowym udostępnienie Pakietu korzystanie z Pakietu 8,50 w okresie rozliczeniowym 3) opłata za SMS dostępne w Pakiecie w ramach limitu 4) opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach Pakietu 0,20 okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Pakiet standardowy Wspólnota Pakiet standardowy Firma niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy Pakiet rozszerzony Wspólnota okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych; pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu udostępnienia pakietu SMS; opłata pobierana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy Pakiet rozszerzony Firma niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy SMS wysyłane przez Bank dotyczą następujących komunikatów tekstowych: - informacja o saldzie - zlecenie przelewu/potwierdzenie złoŝenia przelewu SMS - dane odbiorcy - historia operacji na rachunku - kurs waluty - status przelewu - powiadomienie o realizacji przelewu - informacja o odrzuceniu przelewu - zmiana salda na rachunku - debet na rachunku - saldo i dane rachunku - historia operacji na karcie - lista aktywnych symboli SMS Pozostałe komunikaty tekstowe SMS wchodzące w skład wybranego pakietu, określone w Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ, są bezpłatne. INFOLINIA / Strona 17

18 Rozdział 1. Karty debetowe 1.1. MAESTRO BUSINESS / KARTA BUSINESS 1. Roczna opłata za kartę 3 2. Roczna opłata za kartę wydawaną w ramach pakietu 2 3. UŜytkowanie karty: 4. Ekspresowe wydanie / wymiana karty (opłata dodatkowa) Wypłata gotówki: w kraju: a) w bankomatach i kasach BOŚ S.A. b) w bankomatach innych banków i instytucji 3,00% kwoty min. 5,00 c) w kasach innych banków i instytucji 3,00% kwoty min. 6,00 w bankomatach i kasach banków i instytucji za granicą 3,00% Wymiana karty: DZIAŁ III. KARTY PŁATNICZE kwoty min. 1 z inicjatywy Banku na wniosek Klienta 7. ZastrzeŜenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 8. ZastrzeŜenie karty zgubionej lub skradzionej 9. Ubezpieczenie do karty 1,70 obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego uŝycia karty INFOLINIA / Strona 18

19 Rozdział 2. Karty kredytowe 2.1. VISA BUSINESS 1. Roczna opłata za wydanie i uŝytkowanie karty podstawowej i dodatkowej 95,00 2. Usługa ekspresowego wydania karty opłata pobierana jest raz w roku z "dołu" opłata za kartę podstawową i dodatkową nie jest pobierana w pierwszym roku i kolejnych latach uŝytkowania, jeŝeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych, rozliczonych przez Bank w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin pobrania opłaty, jest co najmniej równa kwocie podanej w Komunikacie opłata pobierana dodatkowo do opłaty za wydanie karty podstawowej / dodatkowej w bankomatach BOŚ S.A. 3,00% min. 5,00 w kasach BOŚ S.A. 4,00% min. 5,00 3) w bankomatach i kasach innych banków 4,00% min. 5,00 4) w bankomatach i kasach za granicą 4,00% min. 1 Wymiana karty podstawowej lub dodatkowej: z inicjatywy Banku na wniosek Klienta 7 5. Usługa ekspresowej wymiany karty 6. Opłata za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego 2 Wypłata gotówki: opłata pobierana dodatkowo do opłaty za wymianę karty podstawowej / dodatkowej opłata pobierana na koniec cyklu rozliczeniowego, jeŝeli w jego trakcie występowało przekroczenie przyznanego limitu kredytowego 7. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zadłuŝenia 4 8. Zmiana limitu kredytowego na wniosek Klienta 2 9. Opłata za duplikat wyciągu karty 5, Opłata za płatny Pakiet ochronny () 7, Opłata za ubezpieczenie spłaty zadłuŝenia () 0,30% zadłuŝenia 12. ZastrzeŜenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 13. ZastrzeŜenie karty zgubionej lub skradzionej 14. Wydanie tymczasowej karty zastępczej poza granicami kraju równowartość 250 USD 15. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość USD opłaty określone w równowartości USD pobierane są według stawek Visa, przeliczonych po kursie sprzedaŝy pieniędzy obowiązującym w dniu rozliczenia opłaty i obciąŝenia rachunku według Tabeli kursów walut BOŚ S.A. Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej 1,50% kwoty naleŝności 17. Sporządzenie na wniosek klienta kopii lub odpisu umowy INFOLINIA / Strona 19

20 współfinansowane Funduszami Europejskimi 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10% max Wystawienie promesy udzielenia kredytu/poŝyczki 0,50% - 1,50% min Wystawienie warunkowej promesy udzielenia kredytu 0,50% min Opłata za aranŝowanie finansowania przedsięwzięcia uzgodniona indywidualnie (od kwoty wnioskowanego kredytu/poŝyczki) DZIAŁ IV. KREDYTY I POśYCZKI Rozdział 1. Kredyty / poŝyczki komercyjne, preferencyjne, na projekty w przypadku udzielenia kredytu/poŝyczki, prowizja zostaje zaliczona na poczet prowizji z tytułu udzielonego kredytu/poŝyczki opłata dotyczy kredytów inwestycyjnych i przedsięwzięć project finance oraz kredytów udzielanych na podstawie umów o współpracy z donatorami, o ile umowy te dopuszczają pobranie takiej opłaty, w przypadku kredytów na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi minimalna łączna wartość prowizji przygotowaczej (w tym prowizji za wystawienie promesy udzielenia kredytu) i opłaty za aranŝowanie finansowania przedsięwzięcia wynosi 1,2% 5. Prowizja przygotowawcza - od kwoty przyznanego kredytu/poŝyczki: kredyt inwestycyjny min. 1,50% min. 20 kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym - Szybki Kredyt 3,00% min. 50 3) pozostałe kredyty obrotowe w rachunku bieŝącym i w rachunku kredytowym min. 3,00% min. 50 4) kredyty dla mikroprzedsiębiorstw z zagranicznych linii kredytowych: a) KfW 0,75% b) EIB 1,00% 5) kredyty na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych dla wspólnot mieszkaniowych 2,00% min. 20 6) kredyty udzielane we współpracy z donatorami środków min. 1,50% min. 20 lub zgodnie z umową o współpracy 7) pomostowy na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi 0,30% - 1,00% 3) 4) 5) 8) poŝyczka hipoteczna dla mikroprzedsiębiorstw 2,00% min. 30 9) pozostałe kredyty min. 1,50% min. 20 minimalna łączna wartość prowizji przygotowawczej i prowizji za wystawienie promesy udzielenia kredytu pomostowego na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi wynosi 0,70%, w przypadku kredytów na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi nie pobiera się prowizji przygotowawczej w momencie udzielenia kredytu, jeśli za wystawienie promesy została pobrana prowizja w wysokości 0,80% - 1,00%, w przypadku przedłuŝenia waŝności promesy kredytowej na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi nie pobiera się dodatkowej prowizji, dla Posiadaczy Pakietu ekojantar prowizja pobierana jest zgodnie ze stawkami określonymi w Dziale I w Rozdziale 2 w części dotyczącej Pakietu ekojantar, w przypadku kredytów technologicznych w dniu podpisania umowy kredytu pobierana jest prowizja przygotowawcza w wysokości min. 0,20%; pozostała część prowizji pobierana jest przed uruchomieniem środków INFOLINIA / Strona 20

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo