Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank"

Transkrypt

1 KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym Włocławek, styczeń 2015

2 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW, ROLNIKÓW I KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 3 4 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Pakiet KDBS Mój Biznes Pakiet KDBS Biznes Pakiet KDBS Non-Profit Pakiet KDBS Agro Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rozdział 2. Rachunek lokacyjny Rozdział 3. Rachunki lokat terminowych Rozdział 4. Bankowość elektroniczna SGBe-kdbs Pakiet KDBS Mój Biznes Pakiet KDBS Biznes Pakiet KDBS Non-Profit Pakiet KDBS Agro Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rachunek lokacyjny Rozdział 5. Karty płatnicze Rozdział 6. Kredyty i poŝyczki Rozdział 7. Ubezpieczenia Rozdział 8. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze DZIAŁ III. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Inne czynności i usługi bankowe Dział IV. PRODUKTY ZMIENIONE/WYCOFANE Z OFERTY BANKU Strona 2

3 Dział I. Postanowienia ogólne 1. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności i usługi bankowe Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych, zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach KDBS oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów elektronicznych UŜyte w Taryfie określenia KDBS lub Bank naleŝy rozumieć, jako Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy. KDBS ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. KDBS zastrzega sobie moŝliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie, za usługi realizowane na Ŝyczenie Klienta lub za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym szczególności: a) prowizje i opłaty pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji, b) c) Prowizje i opłaty pobierane są: a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złoŝył dyspozycję wykonania usługi, b) c) d) prowizje i opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje i opłaty wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, zgodnie z zawartą umową, z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez KDBS. KDBS nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej PLN bądź USD, EUR, GBP wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do 1 grosza, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niŝ 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba Ŝe umowa lub zlecenie stanowi inaczej. 10. Bank pobiera naleŝne opłaty i prowizje w cięŝar Rachunku bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 11. Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są "z góry" do 5-tego kaŝdego miesiąca kalendarzowego. 12. O zmianie Taryfy Bank powiadamia Klienta za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej nie później niŝ miesiąc przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian przed dniem obowiązywania zmian jest równoznaczny z wyraŝeniem na nie zgody. 13. Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w Ŝycie zmian, wypowiedzieć Umowę, której dotyczą zmiany Taryfy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat związanych z wypowiedzeniem Umowy lub opłat wynikających z proponowanych zmian. 14 KDBS zastrzega sobie moŝliwość dokonywania zmian w Taryfie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności: a) zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS, 15. b) c) d) 16. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: a) KDBS Mój Biznes - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, b) c) d) zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych i rozliczeń międzybankowych, zmiany cen usług, z których bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych, zmiany przepisów prawa, zakresu formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień umów zawartych przez bank z Klientami indywidualnymi. Na Ŝyczenie Klienta transakcje mogą być realizowane przez system SORBNET, za co KDBS pobiera opłatę zgodną z Taryfą, z wyjątkiem płatności, której odbiorcami są: ZUS i US, które realizowane są przez system ELIXIR. KDBS Biznes - dla klientów instytucjonalnych (spółki, spółdzielnie, instytucje finansowe, itp.), KDBS Non-Profit - dla instytucji niekomercyjnych (stowarzyszenie, wspólnoty, fundacje, kluby, organizacje poŝytku publicznego, itp.), KDBS Agro - dla rolników indywidualnych, Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z KDBS. Wprowadzenie niniejszej Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą KDBS. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje KDBS do sprzedaŝy produktu/usługi, której dotyczy. 19. Niniejsza Taryfa dostępna jest w kaŝdej placówce KDBS oraz na stronie internetowej KDBS - Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 3

4 Dział II. Usługi dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1.1. Pakiet KDBS Mój Biznes Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Pakiet KDBS Mój Biznes 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego a) podstawowego jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat b) pomocniczego jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat c) przy otwarciu rachunku pierwsza wpłata (nie mniej niŝ) jednorazowo przy otwarciu rachunku 100,00 d) wirtualnego (indywidualnego) jednorazowo przy otwarciu rachunku indywidualnie ustalana z klientem 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego a) podstawowego miesięczna 20,00 b) podstawowego z wydanym terminalem POS miesięczna 0,00 c) pomocniczego miesięczna od kaŝdego rachunku 10,00 d) wirtualnego (indywidualnego) miesięczny ryczałt indywidualnie ustalana z klientem 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe a) wpłaty gotówkowe za kaŝdą wpłatę 0,50% b) wypłaty gotówkowe za kaŝdą wypłatę 0,50% c) za dokonanie wypłaty z konta "zlecenie do wypłaty" za kaŝde zlecenie 0,50% d) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za kaŝde niepodjęte awizowanie 0,50% 4. Operacje bezgotówkowe 4.1. Realizowane w placówce KDBS a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 5,00 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (US, ZUS, Zwykły) od kaŝdego przelewu 5,00 c) realizowane z rachunku bieŝącego i/lub pomocniczego Klienta na jego SGB Konto 1 od kaŝdego przelewu 0,30% (max. 200,00) 4.2. Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 0,50 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły) od kaŝdego przelewu 1,50 c) na rachunki US, ZUS od kaŝdego przelewu bez opłat 4.3. Realizowane systemem SORBNET a) zlecone w placówce KDBS (bez względu na kwotę) 2 od kaŝdego przelewu 50,00 b) zlecone w bankowości internetowej/mobilnej (bez względu na kwotę) 2 od kaŝdego przelewu 25, Doładowanie telefonu w bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdego doładowania bez opłat 5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta 5.1. Realizowane w placówce KDBS a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 5,00 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji 5, Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 1,50 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat 6. Polecenie zapłaty a) przyjęcie upowaŝnienia do obciąŝania rachunku w drodze polecenia zapłaty od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika od kaŝdego przelewu 3,00 c) odwołanie polecenia zapłaty (za złoŝenie jednego odwołania) od kaŝdej dyspozycji 5,00 d) aktualizacja zgody polecenia zapłaty od kaŝdej dyspozycji bez opłat 7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za kaŝdą dyspozycję 10,00 8. Czeki gotówkowe i rozrachunkowe a) potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za kaŝdą dyspozycję 15,00 b) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za kaŝdą dyspozycję 0,50 c) zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeŝenia o utracie czeków i blankietów za kaŝdą dyspozycję 10,00 9. Wyciągi bankowe opłata na koniec miesiąca 9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 3,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 3,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1, Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po kaŝdej operacji,/lub po kaŝdej dekadzie,/lub zbiorczego raz w miesiącu) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 e) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 f) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1, Sporządzenie na wniosek Klienta a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieŝący miesiąc za kaŝdy miesiąc 10,00 b) odpisu operacji z rachunku rozliczeniowego za kazdą operację 10,00 c) pisemnego potwierdzenia salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 d) zaświadczenie posiadaniu rachunku i wysokości salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 e) opinii bankowej za kaŝde zaświadczenie 100, Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za kaŝdą dsypozycję 50, Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za kaŝdą dsypozycję 20, Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10, Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za kaŝdą dyspozycję 50, Za zmianę karty wzorów podpisów za kaŝdą zmianę 10, Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem jednorazowo według rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niŝ 25 zł 17. Zamknięcie rachunku rozliczeniowego od kaŝdego rachunku bez opłat 1 Opłata dotyczy operacji z rachunku bankowego Klienta związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą na jego rachunek SGB Konto. W przypadku pobrania opłaty z punktu 4.2. lit.c nie pobiera się opłaty z punktu 4.2. lit.a. 2 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliŝszym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US. Rachunki wirtualne (indywidualne) wykorzystywane są między innymi przy płatnościach masowych, np. za telefon, energię, kablówkę, Internet. Mogą równieŝ być wykorzystane dla duŝych przedsiębiorstw w celu nadania kaŝdemu kontrahentowi indywidualnego rachunku. Fizycznie środki trafiają na rachunek wskazany przez Klienta (istniejący jako jeden), np. konto podstawowe lub inne pomocnicze do rozliczeń z kontrahentami. Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 4

5 Dział II. Usługi dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1.2. Pakiet KDBS Biznes Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Pakiet KDBS Biznes 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego a) podstawowego jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat b) pomocniczego jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat c) przy otwarciu rachunku pierwsza wpłata (nie mniej niŝ) jednorazowo przy otwarciu rachunku 100,00 d) wirtualnego (indywidualnego) jednorazowo przy otwarciu rachunku indywidualnie ustalana z klientem 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego a) podstawowego miesięczna 20,00 b) podstawowego z wydanym terminalem POS miesięczna 0,00 c) pomocniczego miesięczna od kaŝdego rachunku 10,00 d) wirtualnego (indywidualnego) miesięczny ryczałt indywidualnie ustalana z klientem 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe a) wpłaty gotówkowe za kaŝdą wpłatę 0,50% b) wypłaty gotówkowe za kaŝdą wpłatę 0,50% c) za dokonanie wypłaty z konta "zlecenie do wypłaty" za kaŝde zlecenie 0,50% c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za kaŝde niepodjęte awizowanie 0,50% 4. Operacje bezgotówkowe 4.1. Realizowane w placówce KDBS a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 5,00 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (US, ZUS, Zwykły) od kaŝdego przelewu 5, Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 0,50 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (US, ZUS, Zwykły) od kaŝdego przelewu 1, Realizowane systemem SORBNET a) zlecone w placówce KDBS (bez względu na kwotę) 1 od kaŝdego przelewu 50,00 b) zlecone w bankowości internetowej/mobilnej (bez względu na kwotę) 1 od kaŝdego przelewu 25, Doładowanie telefonu w bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdego doładowania bez opłat 5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta 5.1. Realizowane w placówce KDBS a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 5,00 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji 5, Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 1,50 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat 6. Polecenie zapłaty a) przyjęcie upowaŝnienia do obciąŝania rachunku w drodze polecenia zapłaty od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika od kaŝdego przelewu 3,00 c) odwołanie polecenia zapłaty (za złoŝenie jednego odwołania) od kaŝdej dyspozycji 5,00 d) aktualizacja zgody polecenia zapłaty od kaŝdej dyspozycji bez opłat 7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za kaŝdą dyspozycję 10,00 8. Czeki gotówkowe i rozrachunkowe a) potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za kaŝdą dyspozycję 15,00 b) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za kaŝdą dyspozycję 0,50 c) zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeŝenia o utracie czeków i blankietów za kaŝdą dyspozycję 10,00 9. Wyciągi bankowe opłata na koniec miesiąca 9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 3,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 3,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1, Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po kaŝdej operacji,/lub po kaŝdej dekadzie,/lub zbiorczego raz w miesiącu) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 e) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 f) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1, Sporządzenie na wniosek Klienta a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieŝący miesiąc za kaŝdy miesiąc 10,00 b) odpisu operacji z rachunku rozliczeniowego za kazdą operację 10,00 c) pisemnego potwierdzenia salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 d) zaświadczenie posiadaniu rachunku i wysokości salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 e) opinii bankowej za kaŝde zaświadczenie 100, Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za kaŝdą dsypozycję 50, Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za kaŝdą dsypozycję 20, Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10, Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za kaŝdą dyspozycję 50, Za zmianę karty wzorów podpisów za kaŝdą zmianę 10, Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem jednorazowo według rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niŝ 25 zł 17. Zamknięcie rachunku rozliczeniowego od kaŝdego rachunku bez opłat 1 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliŝszym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US. Rachunki wirtualne (indywidualne) wykorzystywane są między innymi przy płatnościach masowych, np. za telefon, energię, kablówkę, Internet. Mogą równieŝ być wykorzystane dla duŝych przedsiębiorstw w celu nadania kaŝdemu kontrahentowi indywidualnego rachunku. Fizycznie środki trafiają na rachunek wskazany przez Klienta (istniejący jako jeden), np. konto podstawowe lub inne pomocnicze do rozliczeń z kontrahentami. Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 5

6 Dział II. Usługi dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1.3. Pakiet KDBS Non-Profit Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Pakiet KDBS Non-Profit 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego a) podstawowego jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat b) pomocniczego jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat c) przy otwarciu rachunku pierwsza wpłata (nie mniej niŝ) jednorazowo przy otwarciu rachunku 100,00 d) wirtualnego (indywidualnego) jednorazowo przy otwarciu rachunku indywidualnie ustalana z klientem 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego a) podstawowego miesięczna 5,00 b) pomocniczego miesięczna od kaŝdego rachunku 5,00 c) wirtualnego (indywidualnego) miesięczny ryczałt indywidualnie ustalana z klientem 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe a) wpłaty gotówkowe za kaŝdą wpłatę 0,20% b) wypłaty gotówkowe za kaŝdą wpłatę 0,20% c) za dokonanie wypłaty z konta "zlecenie do wypłaty" za kaŝde zlecenie 0,50% d) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za kaŝde niepodjęte awizowanie 0,50% 4. Operacje bezgotówkowe 4.1. Realizowane w placówce KDBS a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 5,00 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (US, ZUS, Zwykły) od kaŝdego przelewu 5, Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 0,50 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (US, ZUS, Zwykły) od kaŝdego przelewu 1, Realizowane systemem SORBNET a) zlecone w placówce KDBS (bez względu na kwotę) 1 od kaŝdego przelewu 50,00 b) zlecone w bankowości internetowej/mobilnej (bez względu na kwotę) 1 od kaŝdego przelewu 25, Doładowanie telefonu w bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdego doładowania bez opłat 5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta 5.1. Realizowane w placówce KDBS a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 5,00 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji 5, Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 1,50 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat 6. Polecenie zapłaty a) przyjęcie upowaŝnienia do obciąŝania rachunku w drodze polecenia zapłaty od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika od kaŝdego przelewu 3,00 c) odwołanie polecenia zapłaty (za złoŝenie jednego odwołania) od kaŝdej dyspozycji 5,00 d) aktualizacja zgody polecenia zapłaty od kaŝdej dyspozycji bez opłat 7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za kaŝdą dyspozycję 10,00 8. Czeki gotówkowe i rozrachunkowe a) potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za kaŝdą dyspozycję 15,00 b) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za kaŝdą dyspozycję 0,50 c) zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeŝenia o utracie czeków i blankietów za kaŝdą dyspozycję 10,00 9. Wyciągi bankowe opłata na koniec miesiąca 9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 3,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 3,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1, Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po kaŝdej operacji,/lub po kaŝdej dekadzie,/lub zbiorczego raz w miesiącu) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 e) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 f) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1, Sporządzenie na wniosek Klienta a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieŝący miesiąc za kaŝdy miesiąc 10,00 b) odpisu operacji z rachunku rozliczeniowego za kazdą operację 10,00 c) pisemnego potwierdzenia salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 d) zaświadczenie posiadaniu rachunku i wysokości salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 e) opinii bankowej za kaŝde zaświadczenie 100, Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za kaŝdą dsypozycję 50, Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za kaŝdą dsypozycję 20, Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10, Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za kaŝdą dyspozycję 50, Za zmianę karty wzorów podpisów za kaŝdą zmianę 10, Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem jednorazowo według rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niŝ 25 zł 17. Zamknięcie rachunku rozliczeniowego od kaŝdego rachunku bez opłat 1 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliŝszym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US. Rachunki wirtualne (indywidualne) wykorzystywane są między innymi przy płatnościach masowych, np. za telefon, energię, kablówkę, Internet. Mogą równieŝ być wykorzystane dla duŝych przedsiębiorstw w celu nadania kaŝdemu kontrahentowi indywidualnego rachunku. Fizycznie środki trafiają na rachunek wskazany przez Klienta (istniejący jako jeden), np. konto podstawowe lub inne pomocnicze do rozliczeń z kontrahentami. Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 6

7 Dział II. Usługi dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1.4. Pakiet KDBS Agro Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Pakiet KDBS Agro 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego a) podstawowego jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat b) pomocniczego jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat c) przy otwarciu rachunku pierwsza wpłata (nie mniej niŝ) jednorazowo przy otwarciu rachunku 100,00 d) wirtualnego (indywidualnego) jednorazowo przy otwarciu rachunku indywidualnie ustalana z klientem 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego a) podstawowego miesięczna 11,00 b) pomocniczego miesięczna od kaŝdego rachunku 5,00 c) wirtualnego (indywidualnego) miesięczny ryczałt indywidualnie ustalana z klientem 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe a) wpłaty gotówkowe za kaŝdą wpłatę bez opłat b) wypłaty gotówkowe za kaŝdą wypłatę 0,10 % min. 2,00 c) za dokonanie wypłaty z konta "zlecenie do wypłaty" za kaŝde zlecenie 0,50% d) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za kaŝde niepodjęte awizowanie 0,50% 4. Operacje bezgotówkowe 4.1. Realizowane w placówce KDBS a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 5,00 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (US, ZUS, Zwykły) od kaŝdego przelewu 5, Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 0,50 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (US, ZUS, Zwykły) od kaŝdego przelewu 1, Realizowane systemem SORBNET a) zlecone w placówce KDBS (bez względu na kwotę) 1 od kaŝdego przelewu 50,00 b) zlecone w bankowości internetowej/mobilnej (bez względu na kwotę) 1 od kaŝdego przelewu 25, Doładowanie telefonu w bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdego doładowania bez opłat 5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta 5.1. Realizowane w placówce KDBS a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 5,00 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji 5, Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 1,50 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat 6. Polecenie zapłaty a) przyjęcie upowaŝnienia do obciąŝania rachunku w drodze polecenia zapłaty od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika od kaŝdego przelewu 3,00 c) odwołanie polecenia zapłaty (za złoŝenie jednego odwołania) od kaŝdej dyspozycji 5,00 d) aktualizacja zgody polecenia zapłaty od kaŝdej dyspozycji bez opłat 7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za kaŝdą dyspozycję 10,00 8. Czeki gotówkowe i rozrachunkowe a) potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za kaŝdą dyspozycję 15,00 b) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za kaŝdą dyspozycję 0,50 c) zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeŝenia o utracie czeków i blankietów za kaŝdą dyspozycję 10,00 9. Wyciągi bankowe opłata na koniec miesiąca 9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 3,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 3,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1, Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po kaŝdej operacji,/lub po kaŝdej dekadzie,/lub zbiorczego raz w miesiącu) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 e) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 f) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1, Sporządzenie na wniosek Klienta a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieŝący miesiąc za kaŝdy miesiąc 10,00 b) odpisu operacji z rachunku rozliczeniowego za kazdą operację 10,00 c) pisemnego potwierdzenia salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 d) zaświadczenie posiadaniu rachunku i wysokości salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 e) opinii bankowej za kaŝde zaświadczenie 100, Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za kaŝdą dsypozycję 50, Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za kaŝdą dsypozycję 20, Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10, Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za kaŝdą dyspozycję 50, Za zmianę karty wzorów podpisów za kaŝdą zmianę 10, Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem jednorazowo według rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niŝ 25 zł 17. Zamknięcie rachunku rozliczeniowego od kaŝdego rachunku bez opłat 1 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliŝszym dniu roboczym i nie dotyczą ZUS oraz US. Rachunki wirtualne (indywidualne) wykorzystywane są między innymi przy płatnościach masowych, np. za telefon, energię, kablówkę, Internet. Mogą równieŝ być wykorzystane dla duŝych przedsiębiorstw w celu nadania kaŝdemu kontrahentowi indywidualnego rachunku. Fizycznie środki trafiają na rachunek wskazany przez Klienta (istniejący jako jeden), np. konto podstawowe lub inne pomocnicze do rozliczeń z kontrahentami. Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 7

8 Dział II. Usługi dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1.5. Rachunek Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty ZFŚS 1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięczna od kaŝdego rachunku bez opłat 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe a) wpłaty gotówkowe za kaŝdą wpłatę bez opłat b) wypłaty gotówkowe za kaŝdą wypłatę bez opłat c) za dokonanie wypłaty z konta "zlecenie do wypłaty" za kaŝde zlecenie 0,50% d) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki za kaŝde niepodjęte awizowanie 0,50% 4. Operacje bezgotówkowe 4.1. Realizowane w placówce KDBS a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 5,00 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły, US, ZUS) od kaŝdego przelewu 5, Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) na rachunki prowadzone w KDBS od kaŝdego przelewu 0,50 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych (Zwykły, US, ZUS) od kaŝdego przelewu 1, Realizowane systemem SORBNET a) zlecone w placówce Banku (bez względu na kwotę) 1 od kaŝdego przelewu 50,00 b) zlecone w bankowości internetowej/mobilnej (bez względu na kwotę) 1 od kaŝdego przelewu 25,00 5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta 5.1. Realizowane w placówce KDBS a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 5,00 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji 5, Realizowane w bankowości internetowej/mobilnej a) ustanowienie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat b) realizacja zlecenia od kaŝdego przelewu 1,50 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia od kaŝdej dyspozycji bez opłat 6. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za kaŝdą dyspozycję 10,00 7. Wyciągi bankowe opłata na koniec miesiąca 7.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 2,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 2,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1, Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po kaŝdej operacji,/lub po kaŝdej dekadzie,/lub zbiorczego raz w miesiącu) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 e) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 f) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników za kaŝdy załącznik 1,00 8. Sporządzenie na wniosek Klienta a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieŝący miesiąc za kaŝdy miesiąc 10,00 b) odpisu operacji z rachunku za kazdą operację 10,00 c) pisemnego potwierdzenia salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 d) zaświadczenie posiadaniu rachunku i wysokości salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 e) opinii bankowej za kaŝde zaświadczenie 50,00 9. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10, Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za kaŝdą dyspozycję 20, Zamknięcie rachunku za kaŝdy rachunek bez opłat 1 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliŝszym dniu roboczym. Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 8

9 Rozdział 2. Rachunek lokacyjny Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Opłata w PLN 1. Otwarcie rachunku za kaŝdy rachunek bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek za kaŝdą wpłatę bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku a) pierwsza w danym miesiącu kalendarzowym za kaŝdą wypłatę bez opłat b) druga i kolejna w danym miesiącu kalendarzowym za kaŝdą wypłatę 10,00 5. Operacje bezgotówkowe a) wpłata na rachunek za kaŝdy przelew bez opłat b) pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym za kaŝdy przelew bez opłat c) drugi i kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym za kaŝdy przelew 10,00 d) realizowane w systemie SORBNET w placówce Banku (bez względu na kwotę) za kaŝdy przelew 50,00 e) realizowane w systemie SORBNET w bankowości internetowej/mobilnej (bez względu na kwotę) za kaŝdy przelew 25,00 6. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za kaŝdą dyspozycję 10,00 7. Wyciągi bankowe opłata na koniec miesiąca 7.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 2,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 2,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników (za kaŝdy załącznik) za kaŝdy załącznik 1, Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po kaŝdej operacji,/lub po kaŝdej dekadzie,/lub zbiorczego raz w miesiącu) za kaŝdy wyciąg bez opłat b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 c) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej operacji (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 d) sporządzenie i/lub wysłanie po kaŝdej dekadzie (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 5,00 e) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej) za kaŝdy wyciąg 10,00 f) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników (za kaŝdy załącznik) za kaŝdy załącznik 1,00 8. Sporządzenie na wniosek Klienta a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieŝący miesiąc za kaŝdy miesiąc 10,00 b) odpisu jednej operacji z rachunku za kazdą operację 10,00 c) pisemnego potwierdzenia salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 d) zaświadczenie posiadaniu rachunku i wysokości salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 e) opinii bankowej za kaŝde zaświadczenie 50,00 9. Działania KDBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za kaŝdą dyspozycję 50, Zamknięcie rachunku za kaŝdy rachunek 10,00 Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 9

10 Rozdział 3. Rachunki lokat terminowych Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Opłata w PLN 1. Otwarcie lokaty terminowej a) w bankowości internetowej/mobilnej za kaŝdą lokatę bez opłat b) w placówce KDBS za kaŝdą lokatę bez opłat 2. Likwidacja lokaty terminowej a) w bankowości internetowej/mobilnej za kaŝdą lokatę bez opłat b) w placówce KDBS za kaŝdą lokatę bez opłat 3. Prowadzenie lokaty terminowej za kaŝdą lokatę bez opłat 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe za kaŝdą wpłatę i wypłatę bez opłat 5. Przelewy z lokaty terminowej a) na rachunek prowadzony w KDBS od kaŝdego przelewu bez opłat b) na rachunek prowadzony w innym banku krajowym od kaŝdego przelewu 5,00 c) w systemie SORBNET (bez względu na kwotę) 1 od kaŝdego przelewu 50,00 6. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za kaŝdą dyspozycję 30,00 7. Ustanowienie/Odwołanie/Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za kaŝdą dyspozycję 10,00 8. Przepisanie lokaty w związku z przelewem praw od kazdego zlecenia 50,00 9. Sporządzenie na wniosek Klienta a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieŝący miesiąc za kaŝdy miesiąc 10,00 b) odpisu jednej operacji z rachunku za kazdą operację 10,00 c) pisemnego potwierdzenia salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 d) zaświadczenie posiadaniu rachunku i wysokości salda za kaŝde zaświadczenie 50,00 e) opinii bankowej za kaŝde zaświadczenie 100,00 1 Przelewy w systemie SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewy w pozostałe dni i godziny realizowane są w najbliŝszym dniu roboczym. Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 10

11 Rozdział 4. Bankowość elektroniczna SGBe-kdbs 4.1. Pakiet KDBS Mój Biznes Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Pakiet KDBS Mój Biznes 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna za kaŝdy rachunek bez opłat b) Serwis SMS za kaŝdy rachunek bez opłat 2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku bez opłat b) bankowość internetowa do konta z wieloosobową akceptacją zleceń miesięczna od rachunku podstawowego 50,00 c) Serwis SMS do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku 10,00 3. Środki dostępu do bankowości internetowej/mobilnej 3.1. Opłaty związane z tokenem a) wydanie pierwszego tokena za kaŝdy token bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za kaŝdy token 80,00 c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy token 100,00 d) uŝytkownie tokena miesięczna za kaŝdy token 5,00 e) zastrzeŝenie tokena za kaŝdy token 10, Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz a) wydanie pierwszego za kaŝdy identyfiakor+hasło bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez UŜytkownika za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 d) wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS za kaŝdy kod SMS bez opłat 3.3. Opłata za kartę chipową (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych za kaŝdą kartę 40,00 b) wydanie trzeciej i kolejnej karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez UŜytkownika za kaŝdą kartę 60,00 d) wznowienie karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 e) zastrzeŝenie karty chipowej za kaŝdą kartę 10,00 f) dodanie uŝytkownika bez prawa do podpisu (bez karty chipowej) za kaŝdego uŝytkownika 40,00 g) wydanie karty chipowej dla uŝytkownika bez prawa do podpisu za kaŝdą kartę 40, Opłata za czytnik kart chipowych (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie pierwszego czytnika za kaŝdy czytnik 40,00 b) wydanie drugiego i kolejnego czytnika za kaŝdy czytnik 80,00 c) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy czytnik 80,00 4. Za zmianę Konta z jedno- na wieloosobową akceptację i odwrotnie za kaŝdą zmianę 50,00 5. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) odblokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 c) odblokowania indywidualnego hasła do bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdej dyspozycji bez opłat d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy uŝytkownika) od kaŝdej dyspozycji 5,00 e) zmiana uprawnień od kaŝdej zmiany 10,00 f) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przed upływem 1 roku od dnia podpisania Umowy/wznowienia tokena od kaŝdego kanału 50,00 g) zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od kaŝdej dyspozycji 50,00 h) zmiana numeru telefonu za kaŝdą zmianę bez opłat 6. Wyjazd interwencyjny do Klienta za kaŝdy wyjazd 100,00 7. Przesłanie środków dostępu do Klienta a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki bez opłat b) za pośrednictwem firmy kurierskiej od kaŝdej przesyłki 25,00 c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki 25,00 Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 11

12 Rozdział 4. Bankowość elektroniczna SGBe-kdbs 4.2. Pakiet KDBS Biznes Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Pakiet KDBS Biznes 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna za kaŝdy rachunek bez opłat b) Serwis SMS za kaŝdy rachunek bez opłat 2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku bez opłat b) bankowość internetowa do konta z wieloosobową akceptacją zleceń miesięczna od rachunku podstawowego 50,00 c) Serwis SMS do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku 10,00 3. Środki dostępu do bankowości internetowej/mobilnej 3.1. Opłaty związane z tokenem a) wydanie pierwszego tokena za kaŝdy token bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za kaŝdy token 80,00 c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy token 100,00 d) uŝytkownie tokena miesięczna za kaŝdy token 5,00 e) zastrzeŝenie tokena za kaŝdy token 10, Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz a) wydanie pierwszego za kaŝdy identyfiakor+hasło bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez UŜytkownika za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 d) wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS za kaŝdy kod SMS bez opłat 3.3. Opłata za kartę chipową (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych za kaŝdą kartę 40,00 b) wydanie trzeciej i kolejnej karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez UŜytkownika za kaŝdą kartę 60,00 d) wznowienie karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 e) zastrzeŝenie karty chipowej za kaŝdą kartę 10,00 f) dodanie uŝytkownika bez prawa do podpisu (bez karty chipowej) za kaŝdego uŝytkownika 40,00 g) wydanie karty chipowej dla uŝytkownika bez prawa do podpisu za kaŝdą kartę 40, Opłata za czytnik kart chipowych (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie pierwszego czytnika za kaŝdy czytnik 40,00 b) wydanie drugiego i kolejnego czytnika za kaŝdy czytnik 80,00 c) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy czytnik 80,00 4. Za zmianę Konta z jedno- na wieloosobową akceptację i odwrotnie za kaŝdą zmianę 50,00 5. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) odblokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 c) odblokowania indywidualnego hasła do bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdej dyspozycji bez opłat d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy uŝytkownika) od kaŝdej dyspozycji 5,00 e) zmiana uprawnień od kaŝdej zmiany 10,00 f) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przed upływem 1 roku od dnia podpisania Umowy/wznowienia tokena od kaŝdego kanału 50,00 g) zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od kaŝdej dyspozycji 50,00 h) zmiana numeru telefonu za kaŝdą zmianę bez opłat 6. Wyjazd interwencyjny do Klienta za kaŝdy wyjazd 100,00 7. Przesłanie środków dostępu do Klienta a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki bez opłat b) za pośrednictwem firmy kurierskiej od kaŝdej przesyłki 25,00 c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki 25,00 Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 12

13 Rozdział 4. Bankowość elektroniczna SGBe-kdbs 4.3. Pakiet KDBS Non-Profit Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Pakiet KDBS Non-Profit 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna za kaŝdy rachunek bez opłat b) Serwis SMS za kaŝdy rachunek bez opłat 2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku bez opłat b) bankowość internetowa do konta z wieloosobową akceptacją zleceń miesięczna od rachunku podstawowego 50,00 c) Serwis SMS do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku 10,00 3. Środki dostępu do bankowości internetowej/mobilnej 3.1. Opłaty związane z tokenem a) wydanie pierwszego tokena za kaŝdy token bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za kaŝdy token 80,00 c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy token 100,00 d) uŝytkownie tokena miesięczna za kaŝdy token 5,00 e) zastrzeŝenie tokena za kaŝdy token 10, Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz a) wydanie pierwszego za kaŝdy identyfiakor+hasło bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez UŜytkownika za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 d) wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS za kaŝdy kod SMS bez opłat 3.3. Opłata za kartę chipową (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych za kaŝdą kartę 40,00 b) wydanie trzeciej i kolejnej karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez UŜytkownika za kaŝdą kartę 60,00 d) wznowienie karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 e) zastrzeŝenie karty chipowej za kaŝdą kartę 10,00 f) dodanie uŝytkownika bez prawa do podpisu (bez karty chipowej) za kaŝdego uŝytkownika 40,00 g) wydanie karty chipowej dla uŝytkownika bez prawa do podpisu za kaŝdą kartę 40, Opłata za czytnik kart chipowych (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie pierwszego czytnika za kaŝdy czytnik 40,00 b) wydanie drugiego i kolejnego czytnika za kaŝdy czytnik 80,00 c) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy czytnik 80,00 4. Za zmianę Konta z jedno- na wieloosobową akceptację i odwrotnie za kaŝdą zmianę 50,00 5. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) odblokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 c) odblokowania indywidualnego hasła do bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdej dyspozycji bez opłat d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy uŝytkownika) od kaŝdej dyspozycji 5,00 e) zmiana uprawnień od kaŝdej zmiany 10,00 f) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przed upływem 1 roku od dnia podpisania Umowy/wznowienia tokena od kaŝdego kanału 50,00 g) zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od kaŝdej dyspozycji 50,00 h) zmiana numeru telefonu za kaŝdą zmianę bez opłat 6. Wyjazd interwencyjny do Klienta za kaŝdy wyjazd 100,00 7. Przesłanie środków dostępu do Klienta a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki bez opłat b) za pośrednictwem firmy kurierskiej od kaŝdej przesyłki 25,00 c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki 25,00 Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 13

14 Rozdział 4. Bankowość elektroniczna SGBe-kdbs 4.4. Pakiet KDBS Agro Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Pakiet KDBS Agro 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna za kaŝdy rachunek bez opłat b) Serwis SMS za kaŝdy rachunek bez opłat 2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku bez opłat b) bankowość internetowa do konta z wieloosobową akceptacją zleceń miesięczna od rachunku podstawowego 50,00 c) Serwis SMS do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku 3,00 3. Środki dostępu do bankowości internetowej/mobilnej 3.1. Opłaty związane z tokenem a) wydanie pierwszego tokena za kaŝdy token bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za kaŝdy token 80,00 c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy token 100,00 d) uŝytkownie tokena miesięczna za kaŝdy token 5,00 e) zastrzeŝenie tokena za kaŝdy token 10, Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz a) wydanie pierwszego za kaŝdy identyfiakor+hasło bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez UŜytkownika za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 d) wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS za kaŝdy kod SMS bez opłat 3.3. Opłata za kartę chipową (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych za kaŝdą kartę 40,00 b) wydanie trzeciej i kolejnej karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez UŜytkownika za kaŝdą kartę 60,00 d) wznowienie karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 e) zastrzeŝenie karty chipowej za kaŝdą kartę 10,00 f) dodanie uŝytkownika bez prawa do podpisu (bez karty chipowej) za kaŝdego uŝytkownika 40,00 g) wydanie karty chipowej dla uŝytkownika bez prawa do podpisu za kaŝdą kartę 40, Opłata za czytnik kart chipowych (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie pierwszego czytnika za kaŝdy czytnik 40,00 b) wydanie drugiego i kolejnego czytnika za kaŝdy czytnik 80,00 c) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy czytnik 80,00 4. Za zmianę Konta z jedno- na wieloosobową akceptację i odwrotnie za kaŝdą zmianę 50,00 5. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) odblokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 c) odblokowania indywidualnego hasła do bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdej dyspozycji bez opłat d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy uŝytkownika) od kaŝdej dyspozycji 5,00 e) zmiana uprawnień od kaŝdej zmiany 10,00 f) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przed upływem 1 roku od dnia podpisania Umowy/wznowienia tokena od kaŝdego kanału 50,00 g) zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od kaŝdej dyspozycji 50,00 h) zmiana numeru telefonu za kaŝdą zmianę bez opłat 6. Wyjazd interwencyjny do Klienta za kaŝdy wyjazd 100,00 7. Przesłanie środków dostępu do Klienta a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki bez opłat b) za pośrednictwem firmy kurierskiej od kaŝdej przesyłki 25,00 c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki 25,00 Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 14

15 Rozdział 4. Bankowość elektroniczna SGBe-kdbs 4.5. Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Rachunek ZFŚS 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna za kaŝdy rachunek bez opłat b) Serwis SMS za kaŝdy rachunek bez opłat 2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku bez opłat b) bankowość internetowa do konta z wieloosobową akceptacją zleceń miesięczna od rachunku podstawowego 50,00 c) Serwis SMS do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku 10,00 3. Środki dostępu do bankowości internetowej/mobilnej 3.1. Opłaty związane z tokenem a) wydanie pierwszego tokena za kaŝdy token bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za kaŝdy token 80,00 c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy token 100,00 d) uŝytkownie tokena miesięczna za kaŝdy token 5,00 e) zastrzeŝenie tokena za kaŝdy token 10, Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz a) wydanie pierwszego za kaŝdy identyfiakor+hasło bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez UŜytkownika za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 d) wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS za kaŝdy kod SMS bez opłat 3.3. Opłata za kartę chipową (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych za kaŝdą kartę 40,00 b) wydanie trzeciej i kolejnej karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez UŜytkownika za kaŝdą kartę 60,00 d) wznowienie karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 e) zastrzeŝenie karty chipowej za kaŝdą kartę 10,00 f) dodanie uŝytkownika bez prawa do podpisu (bez karty chipowej) za kaŝdego uŝytkownika 40,00 g) wydanie karty chipowej dla uŝytkownika bez prawa do podpisu za kaŝdą kartę 40, Opłata za czytnik kart chipowych (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie pierwszego czytnika za kaŝdy czytnik 40,00 b) wydanie drugiego i kolejnego czytnika za kaŝdy czytnik 80,00 c) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy czytnik 80,00 4. Za zmianę Konta z jedno- na wieloosobową akceptację i odwrotnie za kaŝdą zmianę 50,00 5. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) odblokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 c) odblokowania indywidualnego hasła do bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdej dyspozycji bez opłat d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy uŝytkownika) od kaŝdej dyspozycji 5,00 e) zmiana uprawnień od kaŝdej zmiany 10,00 f) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przed upływem 1 roku od dnia podpisania Umowy/wznowienia tokena od kaŝdego kanału 50,00 g) zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od kaŝdej dyspozycji 50,00 h) zmiana numeru telefonu za kaŝdą zmianę bez opłat 6. Wyjazd interwencyjny do Klienta za kaŝdy wyjazd 100,00 7. Przesłanie środków dostępu do Klienta a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki bez opłat b) za pośrednictwem firmy kurierskiej od kaŝdej przesyłki 25,00 c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki 25,00 Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 15

16 Rozdział 4. Bankowość elektroniczna SGBe-kdbs 4.6. Rachunek lokacyjny Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Rachunek lokacyjny 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna za kaŝdy rachunek bez opłat b) Serwis SMS za kaŝdy rachunek bez opłat 2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu a) bankowość internetowa/mobilna do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku bez opłat b) bankowość internetowa do konta z wieloosobową akceptacją zleceń miesięczna od rachunku podstawowego 50,00 c) Serwis SMS do konta z jednoosobową akceptacją zleceń miesięczna od kaŝdego rachunku 10,00 3. Środki dostępu do bankowości internetowej/mobilnej 3.1. Opłaty związane z tokenem a) wydanie pierwszego tokena za kaŝdy token bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie) za kaŝdy token 80,00 c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy token 100,00 d) uŝytkownie tokena miesięczna za kaŝdy token 5,00 e) zastrzeŝenie tokena za kaŝdy token 10, Opłata za wydanie identyfikatora + hasła/klucz a) wydanie pierwszego za kaŝdy identyfiakor+hasło bez opłat b) wydanie drugiego i kolejnego za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez UŜytkownika za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 d) wydanie w miejsce wznowienia (w przypadku rezygnacji z tokena) za kaŝdy identyfiakor+hasło 40,00 e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS za kaŝdy kod SMS bez opłat 3.3. Opłata za kartę chipową (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych za kaŝdą kartę 40,00 b) wydanie trzeciej i kolejnej karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez UŜytkownika za kaŝdą kartę 60,00 d) wznowienie karty chipowej za kaŝdą kartę 60,00 e) zastrzeŝenie karty chipowej za kaŝdą kartę 10,00 f) dodanie uŝytkownika bez prawa do podpisu (bez karty chipowej) za kaŝdego uŝytkownika 40,00 g) wydanie karty chipowej dla uŝytkownika bez prawa do podpisu za kaŝdą kartę 40, Opłata za czytnik kart chipowych (do konta z wieloosobową akceptacją) a) wydanie pierwszego czytnika za kaŝdy czytnik 40,00 b) wydanie drugiego i kolejnego czytnika za kaŝdy czytnik 80,00 c) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez UŜytkownika za kaŝdy czytnik 80,00 4. Za zmianę Konta z jedno- na wieloosobową akceptację i odwrotnie za kaŝdą zmianę 50,00 5. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 b) odblokowania kanału dostępu od kaŝdej dyspozycji 5,00 c) odblokowania indywidualnego hasła do bankowości internetowej/mobilnej od kaŝdej dyspozycji bez opłat d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy uŝytkownika) od kaŝdej dyspozycji 5,00 e) zmiana uprawnień od kaŝdej zmiany 10,00 f) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przed upływem 1 roku od dnia podpisania Umowy/wznowienia tokena od kaŝdego kanału 50,00 g) zmiany z hasła na token i odwrotnie (nie dotyczy wznowień tokena) od kaŝdej dyspozycji 50,00 h) zmiana numeru telefonu za kaŝdą zmianę bez opłat 6. Wyjazd interwencyjny do Klienta za kaŝdy wyjazd 100,00 7. Przesłanie środków dostępu do Klienta a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki bez opłat b) za pośrednictwem firmy kurierskiej od kaŝdej przesyłki 25,00 c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) od kaŝdej przesyłki 25,00 Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 16

17 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku bieŝącego (debetowe) Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty VISA Electron Business VISA Electron Business paywave 1. Wydanie karty a) dla Posiadacza za kaŝdą kartę 40,00 40,00 b) dla współposiadacza za kaŝdą kartę 40,00 40,00 c) dla Pełnomocnika za kaŝdą kartę 40,00 40,00 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej przez Posiadacza/współPosiadacza/Pełnomocnika za kaŝdą kartę 40,00 40,00 b) utraconej przez Posiadacza/współPosiadacza/Pełnomocnika za kaŝdą kartę 40,00 40,00 3. Wznowienie karty za kaŝdą kaertę 40,00 40,00 4. ZastrzeŜenie karty za kaŝdą kartę bez opłat bez opłat 5. UŜytkowanie karty a) przez Posiadacza miesięczna 5,00 5,00 b) przez współposiadacza miesięczna 5,00 5,00 c) przez Pełnomocnika miesięczna 5,00 5,00 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za kaŝdą zmianę 5,00 5,00 7. Opłata za wypłatę gotówki a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat b) w kasach SGB (terminal POS) 1 za kaŝdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 4,50 1,50 c) w bankomatach innych Banków, niŝ wskazane w lit. a 3 % min. 3,50 2 % min. 5,00 d) w kasach innych Banków, niŝ wskazane w lit. b 1 za kaŝdą wypłatę, naliczana 3 % min. 4,50 3 % min. 10,0 e) za granicą od wypłacanej kwoty 3 % min. 4,50 3 % min. 10,0 f) w ramach usługi cashback za kaŝdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 bez opłat 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za kaŝdy numer PIN 3,50 3,50 9. Zmiana numeru PIN w bankomatach a) banków SGB za kaŝdą zmianę 4,50 6,00 b) w bankomatach innych Banków, niŝ wskazane w lit. a za kaŝdą zmianę 7,00 7, Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za kaŝdy numer PIN 6,00 6, Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach a) banków SGB za kaŝde sprawdzenie bez opłat bez opłat b) w bankomatach innych Banków, niŝ wskazane w lit. a za kaŝde sprawdzenie 1,00 1, Zestawienie transakcji przesłane do Klienta miesięczna 3,00 3, Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta za kaŝde zestawienie 5,00 5, Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 20,00 20, Transakcje bezgotówkowe/zbliŝeniowe za kaŝdą transakcję bez opłat bez opłat 16. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za kaŝdą przesyłkę 45,00 45, Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% 18. Rezygnacja z karty na wniosek Klienta przed upływem roku od jej wydania lub wznowienia za kaŝdą kartę 50,00 50,00 Karty charge Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty Mastercard Business Mastercard Business Gold 1. Wydanie karty a) dla Posiadacza za kaŝdą kartę 70,00 300,00 b) dla współposiadacza za kaŝdą kartę 70,00 300,00 c) dla Pełnomocnika za kaŝdą kartę 70,00 300,00 2. Wznowienie karty za kaŝdą kartą 70,00 300,00 3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce a) uszkodzonej przez Posiadacza/współPosiadacza/Pełnomocnika za kaŝdą kartę 70,00 300,00 b) utraconej przez Posiadacza/współPosiadacza/Pełnomocnika za kaŝdą kartę 70,00 300,00 4. UŜytkowanie karty przez Posiadacza/współPosiadacza/Pełnomocnika miesięczna 5,00 5,00 5. ZastrzeŜenie karty za kaŝdą kartę bez opłat bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za kaŝdą zmianę 5,00 5,00 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2,00% 2,00% b) w kasach SGB (terminal POS) 1 za kaŝdą wypłatę, naliczana 2 % min. 4,50 2 % min. 4,50 c) w bankomatach innych Banków, niŝ wskazane w lit. a od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 3 % min. 3,50 3 % min. 3,50 d) w kasach innych Banków, niŝ wskazane w lit. b 1 operacji 3 % min. 4,50 3 % min. 4,50 e) za granicą 3 % min. 4,50 3 % min. 4,50 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za kaŝdy numer PIN 3,50 3,50 9. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za kaŝdy numer PIN 6,00 6,00 Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 17

18 Rozdział 5. Karty płatnicze 10. Zmiana numeru PIN w bankomatach a) banków SGB za kaŝdą zmianę 4,50 4,50 b) w bankomatach innych Banków, niŝ wskazane w lit. a za kaŝdą zmianę 7,00 7, Zestawienie transakcji przesłane do Klienta miesięczna 3,00 3, Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie Klienta za kaŝde zestwienie 5,00 5, Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 50, Transakcje bezgotówkowe od kaŝdej transakcji bez opłat bez opłat 15. Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty przekroczenia 5% 5% 16. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: a) w kraju miesięczna, naliczana od kwoty transakcji wykonanych 1,00% 1,00% b) za granicą w poprzednim cyklu rozliczeniowym 1,00% 1,00% 17. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 50,00 100, Nieodebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 50,00 300, Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłuŝenia w przypadkach okreslonych w umowie o kartę za kaŝdy monit/wezwanie 10,00 10, Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Rezygnacja z karty na wniosek Klienta przed upływem roku od jej wydania lub wznowienia za kaŝdą kartę 50,00 100,00 Karty kredytowe Wyszczególnienie czynności (usługi) za kaŝdą kartę za kaŝdą kartę Tryb pobierania opłaty MasterCard Business 1. Wydanie karty a) głównej za kaŝdą kartę 75,00 b) dołączonej za kaŝdą kartę 75,00 2. UŜytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku uŝytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za kaŝdy rok a) głównej waŝności karty (pierwszej i 75,00 b) dołączonej wznowionych) 75,00 3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce a) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) za kaŝdą kartę 75,00 b) utraconej za kaŝdą kartę 75,00 4. Wznowienie karty za kaŝdą kartę bez opłat 5. ZastrzeŜenie karty za kaŝdą kartę bez opłat 6. Zmiana limitu kredytowego za kaŝdą zmianę bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 4 % min. 10,00 b) w kasach SGB (terminal POS) 1 za kaŝdą wypłatę, naliczana 4 % min. 10,00 c) w bankomatach innych Banków, niŝ wskazane w lit. a od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 4 % min. 10,00 d) w kasach innych Banków, niŝ wskazane w lit. b 1 operacji 4 % min. 10,00 e) za granicą 4 % min. 10,00 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach za kaŝdą zmianę 4,50 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za kaŝdy numer PIN bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za kaŝdy numer PIN 6, Przekroczenie limitu kredytowego za kaŝde przekroczenie 50,00 równowartość w złotych 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard/Visa równowartość w złotych 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard/Visa 12. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5 % min. 50, Transakcje bezgotówkowe za kaŝdą transakcję bez opłat 14. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłuŝenia w przypadkach okreslonych w umowie o kartę za kaŝdy monit/wezwanie 20, Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie Klienta za kaŝde zestwienie 5, Rezygnacja z karty na wniosek Klienta przed upływem roku od jej wydania lub wznowienia za kaŝdą kartę 50,00 1 Pod warunkiem, Ŝe placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 2 Określona wg kursu sprzedaŝy dewiz z tabeli kursów SGB-Banku SA z dnia rozliczenia płatności. Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 18

19 Rozdział 6. Kredyty i poŝyczki Wyszczególnienie czynności (usługi) Tryb pobierania opłaty 1. Prowizje kwota kredytu opłata a) wstępna, pobierana za rozpatrzenie wniosku kredytowego jednorazowo do ,00 W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, jednorazowo ,00 natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji od przyznanych kredytów. jednorazowo i powyŝej 300,00 b) przygotowawcza, pobierana od kwoty przyznanych kredytów od kwoty udzielonego kredytu od 2% nie mniej niŝ 50 zł - krótkoterminowych od kwoty udzielonego kredytu od 2,0% - średnioterminowych od kwoty udzielonego kredytu od 2,5% - długoterminowych od kwoty udzielonego kredytu od 2,5% - kredyt w rachunku bieŝącym średnioterminowy (prowizja pobierana przed uruchomieniem lub odnowieniem kredytu) od kwoty udzielonego kredytu od 1,5% c) od udzielonych gwarancji i poręczeń bankowych lub wg umowy za kaŝdy rozpoczęty 3- miesięczny okres obowiązywania d) od udzielonego kredytu na dostosowanie do standardów UE od kwoty udzielonego kredytu e) od udzielonego kredytu obrotowego Dobry Plon 2 - dla kredytu udzielonego do 1 roku od kwoty udzielonego kredytu - dla kredytu udzielonego od 1 roku do 2 lat od kwoty udzielonego kredytu - dla kredytu udzielonego powyŝej 2 lat od kwoty udzielonego kredytu f) od udzielonego kredytu obrotowego Moje Stado - dla kredytu do kwoty ,00 od kwoty udzielonego kredytu - dla kredytu w kwocie i powyŝej ,00 od kwoty udzielonego kredytu g) z tytułu gotowości od kwoty niewykorzystanego kredytu w rachunku bieŝącym (% w skali miesiąca 3 ) miesięczna h) od udzielonego kredytu obrotowego inwestycyjnego "Dobry Biznes" od kwoty udzielonego kredytu i) od udzielonej poŝyczki JEREMIE od kwoty udzielonego kredytu j) od udzielonego kredytu inwestycyjnego na zakup gruntów rolnych - dla klientów posiadających rachunek bieŝący lub kartę kredytową od kwoty udzielonego kredytu - dla pozostałych klientów od kwoty udzielonego kredytu Opłata w PLN 2,0 % - 5,0 % nie mniej niŝ 50,00 1 2,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 2,00% 0,25% 2,00% 0,00% 1,50% 2,00% 2. Wydanie na wniosek klienta a) odpisu umowy o kredyt za kaŝdy odpis b) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe Klient nie figuruje jako dłuŝnik za kaŝde zaświadczenie c) oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu za kaŝdą ocenę d) opłata za sporządzenie i wydrukowanie kolejnego egzemplarza harmonogramu spłaty kredytu za kaŝdy harmonogram 30,00 50,00 od 100,00 do 300,00 15,00 3. Czynności związane ze zmianą umowy kredytowej a) prolongata terminu spłaty kredytu, rat kredytu (Jako podstawę do wyliczenia prowizji naleŝy przyjąć przy wniosku o prolongatę wysokość prolongowanej kwoty). b) zmiana oprocentowania, zmiana zabezpieczenia i inne zmiany warunków umowy (Jako podstawę do wyliczeń naleŝy przyjąć przy wniosku o zmianę oprocentowania, zmianę zabezpieczenia i innych zmianach warunków umowy wysokość aktualnego zadłuŝenia). za kaŝdą prolongatę za kaŝdą zmianę 0,5% - 5% nie mniej niŝ 50,00 od 50,00 do 200,00 4. Zezwolenie na przejęcie zadłuŝenia za kaŝde zezwolenie 5. Wydanie promesy kredytowej za kaŝdą promesę 6. Sporządzenie wniosku a) o wpis do hipoteki, zastawu rejestrowego za kaŝdy wniosek b) o wykreślienie hipoteki, zastawu rejestrowego za kaŝdy wniosek c) o wykreślenie przewłaszczenia za kaŝdy wniosek 7. WyraŜenie zgody na bezcięŝarowe odłączenie gruntów za kaŝdą zgodę 8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu lub odsetek (za kaŝdy monit) za kaŝde wezwanie 9. Inkaso weksla jednorazowo 10. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie spłacenia za kaŝde zgłoszenie 11. Inne czynności wykonywane na Ŝyczenie klienta za kaŝdą czynność 12. Kredyt unijny SGB a) prowizja wstępna, pobierana za rozpatrzenie wniosku kredytowego (w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu zaliczana jest na poczet prowizji) - dla samorządów od kwoty udzielonego kredytu - dla rolników, rybaków, przedsiębiorców od kwoty udzielonego kredytu b) prowizja przygotowawcza - dla samorządów od kwoty udzielonego kredytu - dla rolników, rybaków, przedsiębiorców od kwoty udzielonego kredytu c) wydanie promesy kredytowej - dla samorządów od kwoty udzielonego kredytu - dla rolników, rybaków, przedsiębiorców od kwoty udzielonego kredytu 13. Kredyt phare a) prowizja wstępna od kwoty udzielonego kredytu b) prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu c) wydanie promesy kredytowej za kaŝdą promosę 14. Kredyty udzielane z dopłatami ARiMR a) prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu b) prowizja za zmianę warunków umowy (prolongata spłaty kredytów) w zaleŝności od okresu prolongaty: - do 1 roku od kwoty udzielonego kredytu - od 1 roku do 2 lat od kwoty udzielonego kredytu - powyŝej 2 lat od kwoty udzielonego kredytu Jako podstawę do wyliczeń naleŝy przyjąć przy wniosku o prolongatę wysokość prolongowanej kwoty. c) prowizja za obsługę dopłat ARiMR (pobierana w dniu wypłaty kredytu) od kwoty udzielonego kredytu 15. Wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez KDBS oceny zdolności kredytowej od kwoty udzielonego kredytu 1 % - 5 % nie mniej niŝ 50,00 1 % - 5 % kwoty kredytu nie mniej niŝ 200,00 30,00 50,00 50,00 od 100,00 do 500,00 30,00 20, koszty opłaty notarialnej od 25,00 bez opłat od 1 % negocjowana 1 % - 3 % negocjowana 1 % nie mniej niŝ 200,00 1 % 1 % - 3 % 50,00 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 1,10% 1% nie mniej niŝ 100,00 Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 19

20 Rozdział 6. Kredyty i poŝyczki 16. Nabywanie (wykup) wierzytelności krajowych przysługujących do Jednostek Samorządu Terytorialnego a) prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu b) prowizja operacyjna od kwoty udzielonego kredytu 17. Kredyt termomodernizacyjny a) prowizja wstępna jednorazowo b) prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu 18. Kredyt na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych (oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych) a) prowizja wstępna jednorazowo b) prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu 19. Kredyt na finansowanie inwestycji realizwoanych przez MiŚP refinansowany przez francuski Bank Credit Cooperative a) prowizja wstępna jednorazowo b) prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu 20. Kredyt na inwestycje z dopłatami WFOŚiGW w Toruniu dla JST, podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody, docieplania budynków, budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, zagospodarowania odpadów, budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcją biomasy, związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo-parkowych i dworsko-parkowych, w zakresie odnawialnych źródeł energii, usuwania wyrobów zawierających azbest. a) prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu od 1,0 % od 2,0 % 100,00 od 1,50% 100,00 3,00% 100,00 od 2,00% do 0,9% nie mniej niŝ 100, Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od KDBS) za kaŝdą opinię opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę od KDBS 22. Uruchomienie transzy kredytu a) wypłata gotówkowa za kaŝdą wypłatę bez opłat b) przelew na rachunek w KDBS od kaŝdego przelewu bez opłat c) przelew na rachunek w innym banku krajowym (ELIXIR) od kaŝdego przelewu 10,00 d) przelew na rachunek w innym banku krajowym (SORBNET) od kaŝdego przelewu 50,00 1 Oprocentowanie w skali roku 2 Istnieje moŝliwość obniŝenia prowizji o 0,5% dla Klientów posiadających rachunek rozliczeniowy w KDBS 3 Oprocentowanie w skali roku wynosi 3,00% Taryfa prowizji i opłat - KDBS Strona 20

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze Załącznik do Uchwały Nr../2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 18 lipca 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 224/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stalowa Wola, styczeń 2011r. 1 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE

Bardziej szczegółowo