CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia r. Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Kętach dla Klientów indywidualnych obejmuje osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Opłaty i prowizje pobierane są bezgotówkowo z rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Kętach lub wpłacane gotówką w kasach Banku. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze okresowym, cyklicznym pobierane są w ostatnim dniu miesiąca/kwartału, którego dotyczą. 3. Opłaty i prowizje niepobrane w terminach określonych w niniejszej Taryfie Bank może pobrać w terminie późniejszym. 4. Opłaty i prowizje prawidłowo ustalone i pobrane nie podlegają zwrotowi, również w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. Kwoty prowizji pobierane są w złotych i podlegają zaokrągleniu do 1 grosza na zasadach ogólnych. 6. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej. 7. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości opłaty/prowizji od operacji wpłat/wypłat gotówkowych oraz ich pobrania spoczywa na pracowniku przyjmującym dokument wpłaty/wypłaty od Klienta. Fakt pobrania opłaty/prowizji odnotowywany jest na dokumencie wpłaty/wypłaty. 8. Opłat i prowizji nie pobiera się od: wpłat i wypłat z rachunków lokat terminowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań wobec Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, za realizację stałego zlecenia z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, dotyczącego spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w Kętach. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy czynności te wykonywane są na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielanych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku stosuje się prowizje/opłaty określone w Taryfie. 11. Za czynności zlecane przez Bank osobom trzecim, w związku z wykonywaniem zlecenia Klienta, poza opłatami i prowizjami wymienionymi w Taryfie, Bank może pobierać: opłaty i prowizje pobrane przez bank wykonujący lub pośredniczący w jego wykonaniu, opłaty i prowizje telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie w kwocie, jaką został obciążony Bank. Obciążenie rachunku Klienta nastąpi po otrzymaniu przez Bank informacji o wysokości tych kosztów.

2 12. Opłaty/prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w PLN. W sytuacji, gdy podstawę naliczenia stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest w walucie obcej z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia jej pobrania. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie, Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. CZĘŚĆ II RACHUNKI BANKOWE A. Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku i wystawienie książeczki 2,00 2. Wystawienie każdej kolejnej książeczki 1 B. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w PLN 1. Otwarcie rachunku - dla rachunku Złotówka - dla pozostałych rachunków 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): - dla rachunku Złotówka - dla pozostałych rachunków Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym otwarto rachunek 3. Przelew na rachunek w innym banku: - za pośrednictwem SBI* - dla rachunku Złotówka - pozostałych 1,00 2,00 1,00 1,00 1,50 4. Przelew z rachunku dotyczący składek ZUS 4.a Realizacja zlecenia w systemie SORBNET: - dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln zł - dla zleceń w kwocie niższej niż 1 mln zł Realizacja stałego zlecenia 3,00 6. Realizacja stałego zlecenia dotyczącego przeksięgowania środków na rachunek oszczędnościowy Lokata na przyszłość 7. Potwierdzenie czeku/potwierdzenie blokady na rachunku 8. Wydanie blankietów czekowych (za jeden blankiet) 2,00 9. Przelew na rachunek bieżący w Banku C. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku z równoczesnym wniesieniem wpłaty 2,00 2. Prowadzenie rachunku 3. Skup/sprzedaż walut między rachunkami (bezgotówkowo) D. Rachunki lokat terminowych w PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Przelew środków z lokaty na rachunek w innym banku 20,00 D.1 Rachunek terminowy LOKATA NA PRZYSZŁOŚĆ w PLN 1. Zerwanie lokaty 100,00 E. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku F. Rachunki oszczędnościowe z Zyskiem w PLN otwarte do dnia r. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku

3 3. Przelew środków z lokaty na rachunek w innym banku 20,00 4. Przelew na rachunek bieżący w Banku 5. Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa dokonana po r.: - jeden raz w miesiącu kalendarzowym - każda następna F.1. Rachunki oszczędnościowe SUPER ZYSK w PLN. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Przelew środków z rachunku na rachunek w innym banku 20,00 4. Przelew na rachunek bieżący w Banku 5. Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa : - jeden raz w miesiącu kalendarzowym - każda następna F.2. Rachunki oszczędnościowe PROSTY ZYSK w PLN. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Przelew środków z rachunku na rachunek w innym banku 20,00 4. Przelew na rachunek bieżący w Banku 5. Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa : - jeden raz w miesiącu kalendarzowym - każda następna G. Obsługa kart płatniczych VISA Classic Debetowa 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - dla rachunku Złotówka - dla pozostałych rachunków 1,00 2,00 4. Wydanie duplikatu karty 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 6. Wypłata gotówki w bankomatach BPS SA i BS należących do Zrzeszeń Bez opłat BPS SA. 7. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 8. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min. 9. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 10. Wypłata gotówki w kasach obcych banków za granicą 2% min. 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomatach 2, Awaryjna wypłata gotówki za granicą, po utracie karty 1 000, Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 14. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą Bez opłat 15. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 16. Zmiana danych użytkownika karty 3, Zmiana wysokości przyznanego miesięcznego limitu transakcyjnego karty H. Pozostałe czynności 1. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia: dowodu tożsamości, utraconych czeków, książeczek oszczędnościowych terminowych i płatnych na każde żądanie 2. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta: - o posiadaniu i numerze rachunku i/lub wysokości salda, 20,00

4 - zawierającego dodatkowe informacje 3. Duplikat dokumentu za każdą stronę 4. Wyciągi z rachunku bankowego: a) sporządzenie wyciągu miesięcznego b) sporządzanie wyciągów po każdej zmianie salda (bez załączników) miesięcznie c) sporządzenie, na życzenie klienta, odpisu wyciągu (za wyciąg) do r. d) sporządzenie, na życzenie klienta, odpisu wyciągu (za wyciąg) od r. 5. Sporządzenie, na życzenie Klienta, historii rachunku (w formie wydruku komputerowego): - za każdą stronę z roku bieżącego - za każdą stronę z roku ubiegłego 6,00 6. Dokonanie wpisu o ustanowieniu pełnomocnictwa 7. Dokonanie zmiany lub odwołanie pełnomocnictwa 8. Przyjęcie, wycofanie lub zmiana zapisu na wypadek śmierci 30,00 9. Cesja (każdy wkład) 20, Umorzenie książeczki 11. Udzielanie informacji telefonicznej na hasło - miesięcznie 2, Wydanie kserokopii aktualnej umowy rachunku, karty wzorów podpisów oraz innych dokumentów dotyczących prowadzenia rachunku bankowego 13. Przekształcenie rachunku indywidualnego na rachunek wspólny lub wspólnego na indywidualny 14. Przekształcenie rachunku ROR na ROR Złotówka 15. a) Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z obsługą rachunku bankowego - na zlecenie klienta z powodu niemożności osobistego dokonania tych czynności w siedzibie Banku do dnia r. b) Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z obsługą rachunku bankowego - na zlecenie klienta z powodu niemożności osobistego dokonania tych czynności w siedzibie Banku od dnia r. 20, Przygotowanie i wysłanie zawiadomienia nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niedopuszczalnego debetu w ramach rachunku (list zwykły) 40, Przygotowanie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umowy (list polecony) 1 I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1.Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1.1 Przelewy regulowane oraz krajowe w walucie EUR na obszar Unii Europejskiej na kwoty nieprzekraczające ,00 EUR Przelewy SEPA Pozostałe polecenia wypłaty za granicę lub w kraju 3 niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.1.6, w przypadku opcji kosztowej OUR 1.4. Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC beneficjenta lub numeru bankowego beneficjenta w strukturze IBAN opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1.3 0,2% min 40,00 max 200,00 30,00

5 1.5 Realizacja poleceń wypłaty w trybie przyspieszonym dotyczy przekazów w USD i GBP: z datą waluty dziś z datą waluty jutro w trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 80,00 1,6 Realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym dotyczy przekazów w 80,00 EUR. 1.7 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 1.8 Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty/wstrzymanie płatności, jeżeli 80,00 przekaz nie został zrealizowany 1.9 Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlecenie klienta 80,00 + koszty banków trzecich 2.Realizacja (skup)przekazów w obrocie dewizowym 2.1 Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków 30,00 krajowych i zagranicznych (w tym przekazów transgranicznych) koszty SHA,BEN** 2.2 Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków 0,00 krajowych i zagranicznych (w tym przekazów transgranicznych) koszty OUR*** 2.3 Przelewy SEPA Poszukiwanie przekazu zagranicznego na zlecenie Klienta 80,00 + koszty banków trzecich 2.5 Odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu zagranicznego przez 80,00 + koszty Klienta 2.6 Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC beneficjenta lub numeru bankowego beneficjenta w strukturze IBAN. opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 2 3. Inne 3.1 Inkaso czeków Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę banków trzecich 30,00 40,00 * SBI System Bankowości Internetowej ** BEN,SHA- beneficjent, co oznacza że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent. *** OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. 1 Przelew regulowany- transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 2 Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

6 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). CZĘŚĆ III SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ A. System Bankowości Internetowej dla klientów indywidualnych 1. Udostępnienie SBI wraz z tokenem (miesięcznie) 3,00 2. Udostępnienie SBI z autoryzacją sms (miesięcznie) 3. Udostępnienie kolejnego tokena, na życzenie Klienta 100,00 4. Udostępnienie nowego tokena w przypadku uszkodzenia, zniszczenia % VAT lub utraty z winy użytkownika 5. Wymiana tokena w związku z upływem terminu jego ważności B. Inne opłaty w zakresie Systemu Bankowości Internetowej 1. Udostępnienie dostępu do kolejnego rachunku 20,00 2. Dokonanie zastrzeżenia dostępu do SBI 3. Rezygnacja z usługi bez zwrotu tokena, kart i czytnika kart mikroprocesorowych % VAT CZĘŚĆ IV KREDYTY 1. a) Prowizja przygotowawcza od kredytów w ROR oraz odnowienie kredytu w ROR do dnia r. b) Prowizja przygotowawcza od kredytów w ROR oraz odnowienie kredytu w ROR od dnia r. 2. Prowizja przygotowawcza od kredytów na budownictwo mieszkaniowe - do 10 lat - powyżej 10 lat 2a. Prowizja przygotowawcza od kredytów na wykup mieszkań komunalnych od Gminy Kęty. 3. Prowizja przygotowawcza od kredytów: - MODERNIZACYJNYCH udzielanych do r, - MODERNIZACYJNYCH udzielanych od r. - Na zakup kolektorów słonecznych udzielanych od r. 3a. Prowizja przygotowawcza od Kredytów na finansowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych : a) dla klientów posiadających ROR w BS w Kętach, b) dla klientów nie posiadających ROR w BS w Kętach 4. Prowizja przygotowawcza od pożyczek 1. udzielonych do r. 2. udzielonych od r. do r. a) dla klientów posiadających ROR w BS w Kętach b) dla klientów nie posiadających ROR w BS w Kętach 3. udzielonych od r. do r.: a) dla klientów posiadających ROR w BS w Kętach b) dla klientów nie posiadających ROR w BS w Kętach 4. udzielonych od r. a) dla klientów posiadających ROR w BS w Kętach 1,5% kwoty kredytu 2,0% kwoty kredytu 1% kwoty kredytu 2% kwoty kredytu 0% 4% kwoty kredytu 2% kwoty kredytu 4% kwoty kredytu 0% kwoty kredytu 1% kwoty kredytu 5% kwoty pożyczki 1% kwoty pożyczki 2% kwoty pożyczki 1% kwoty pożyczki 3% kwoty pożyczki 2%kwoty pożyczki

7 b) dla klientów nie posiadających ROR w BS w Kętach 4%kwoty pożyczki 5. Prowizja przygotowawcza od kredytu sezonowego 3% kwoty kredytu 6. Prowizja przygotowawcza od pozostałych kredytów konsumpcyjnych 2% kwoty kredytu udzielonych wg zmiennego oprocentowania 7. Wydanie promesy kredytowej 1% kwoty kredytu Prowizja pobierana jest niezależnie od prowizji przygotowawczej 8. Wydanie informacji o wysokości zadłużenia, braku zadłużenia 9 Wydanie opinii bankowej 100,00 10 Wydanie opinii dotyczącej zdolności kredytowej na życzenie klienta 200, Sporządzenie odpisu umowy lub innego dokumentu związanego z udzieleniem lub ewidencjonowaniem kredytu za każdą stronę- 12. Przyjęcie wniosku o zmianę warunków kredytowania 30, Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu 2% 14. Prolongata terminu spłaty raty kredytu 2% prolongowanej kwoty min 30,00 Prowizja nie dotyczy przypadków wydłużenia okresu spłaty 15. Wydłużenie okresu spłaty kredytu - do 30 dni - do 1 roku - powyżej 1 roku - do 5 lat - powyżej 5 lat 0,2% 1% 1,2% 1,5% Prowizja naliczana jest od kwoty zadłużenia w dniu składania wniosku 16. Sporządzenie aneksu do dotychczasowej umowy kredytowej 100, Sporządzenie porozumienia lub ugody 100,00 18 Wydanie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej 19. Zwolnienie zabezpieczenia przed całkowitą spłatą kredytu 200, Zmiana zabezpieczenia kredytu Prowizja naliczana jest od kwoty zadłużenia w dniu składania wniosku 21. Wydanie oświadczenia w sprawie wykreślenia/zmiany hipoteki, zastawu rejestrowego 22. Wysłanie korespondencji związanej z nieterminową spłatą kredytu po 7 dniach, 30, 60 i 90 dniach od daty umownej spłaty i kolejnych wysyłanych nie częściej, niż co 30 dni Opłata pobierana jest za każde wysłane pismo do dłużnika i poręczyciela 1% min. 100, Wypowiedzenie umowy kredytu 30, Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego 100, Przeliczenie odsetek na żądanie Klienta 26. Zwrot nadpłaty kredytu 2% kwoty nadpłaty kredytu max 27. Sporządzenie historii rachunku (w formie wydruku komputerowego) - na zlecenie Klienta: a) za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego b) za każdy rozpoczęty miesiąc z lat poprzednich CZĘŚĆ V CZYNNOŚCI KASOWE 6,00/str. /str. A. Kasy dzienne 1. Wpłata na rachunek w innym banku od r. 2,79

8 2. Wpłata podatku do Urzędu Gminy Kęty 3. Wpłata i wypłata z ROR w innym banku (wg porozumienia) 0,5% nie mniej niż 2,50 4. Wpłata kasowa w bilonie na rachunek w Banku 0,25% od kwoty 5. Zamiana bilonu na banknoty 0,5% od kwoty, nie mniej niż 6. Skup/sprzedaż walut gotówkowo 7. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe podmiotów instytucjonalnych 0,25% nie mniej niż 8. Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie po dniu r. 0,2% od kwoty awizowanej nie mniej niż 100 Pln 9. Nieawizowane wypłaty powyżej zł / awizowanie co najmniej 1 dzień przed wypłatą/ dokonane po dniu r. 0,2% od kwoty przekraczającej Pln nie mniej niż 100 Pln 0,5% wartości min. 2, Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe 11. Wysłanie celem wymiany do Centrali NBP zużytego /uszkodzonego znaku pieniężnego niepodlegającego wymianie w kasie Banku B. Skarbiec nocny 1. Jednorazowa opłata za udostępnienie portfela i karty zbliżeniowej 0,00 2. Opłata za udostępnienie kolejnej karty zbliżeniowej 3. Opłata za udostępnienie kolejnego portfela 4. Opłata za udostępnienie nowej karty zbliżeniowej w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy użytkownika 100,00

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo