Communications Server

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Communications Server"

Transkrypt

1 BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 28, 2010 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Office Communications Server Dagmara MAZUR Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa STRESZCZENIE: W artykule opisano technologię zunifikowanej komunikacji. Artykuł dotyczy integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft OCS (ang. Office Communications Server). Ma on charakter przeglądowy. Przedstawiono rozwiązanie firmy Microsoft Corporation oraz zaproponowano przykładową konfigurację systemu integracji usług multimedialnych na bazie platformy programowej Microsoft OCS. SŁOWA KLUCZOWE: integracja usług multimedialnych, technologia zunifikowanej komunikacji, serwer OCS 1. Wprowadzenie Na całym świecie ludzie komunikują się ze sobą. Gromadzą, przetwarzają i wymieniają wiele informacji pomiędzy sobą. Nawiązywanie kontaktu jednak nie zawsze jest łatwe do realizacji. Komunikacja moŝe odbywać się na bardzo duŝych odległościach, za pomocą róŝnych środków komunikacji. Dodatkowo duŝy problem stanowi brak prostej integracji pomiędzy róŝnorodnymi urządzeniami komunikacyjnymi znajdującymi się obecnie na rynku oraz pomiędzy usługami dostępnymi za pomocą tych urządzeń, a takŝe wykorzystywanie wielu niezaleŝnych sieci podczas komunikacji. Infrastruktura telefoniczna jest zupełnie inna niŝ infrastruktura komputerowa. Telefony wykorzystują sieć komutowaną PSTN (ang. Public Switched Telephone 87

2 Dagmara Mazur Network), a komputery pakietową na przykład Ethernet. Sprawia to, Ŝe urządzenia te nie mogą się bezpośrednio ze sobą porozumiewać [4]. Zunifikowana komunikacja UC (ang. Unified Communication) jest sposobem rozwiązania wyŝej wymienionych problemów, sposobem na usunięcie barier pomiędzy infrastrukturą telefoniczną a komputerową. Grupa Yankee definiuje zunifikowaną komunikację jako doświadczenie uŝytkownika z audio, wideo, Web i współdzieleniem danych, które przełamuje wszelkie bariery odległości, czasu oraz mediów, i pozwala komunikować się ludziom zawsze, wszędzie, przez kaŝde medium z dowolnego punktu końcowego. 1 Jednym z problemów w komunikacji jest odrębność aplikacji: konferencji audio, wideo i Web (współdzielenie danych). Zunifikowana komunikacja integruje te aplikacje do jednego medium. W przytoczonej definicji zostały opisane trzy najwaŝniejsze cechy aplikacji, dzięki którym moŝliwe jest połączenie ich i ich dobra współpraca. Tymi cechami są: bezpośredniość moŝliwość dostępu uŝytkowników do aplikacji na Ŝądanie, niezaleŝnie od miejsca, w którym się znajdują oraz moŝliwość współpracy uŝytkowników poprzez aplikacje w czasie rzeczywistym lub poprzez odczytanie archiwizowanych treści spotkania, prostota moŝliwość prostej obsługi aplikacji przez kaŝdego uŝytkownika (nawet tego mało doświadczonego), interoperacyjność moŝliwość współpracy aplikacji niezaleŝnie od rodzaju środowiska sieciowego, w którym się znajdują; rozwiązanie oparte na otwartych standardach. Na rys. 1 przedstawiono ewolucję komunikacji z typowej komunikacji do komunikacji zunifikowanej. Zunifikowana komunikacja nie jest rozwiązaniem, w skład którego wchodzi tylko jeden produkt czy aplikacja, ale jest zestawem zintegrowanych produktów oraz aplikacji, który oprócz usług telefonicznych, konferencji i współdzielenia danych obejmuje równieŝ funkcję obecności, kalendarza, wiadomości błyskawiczne i inne. Technologia zunifikowanej komunikacji jest zestawem produktów, który zapewnia spójny i jednolity interfejs uŝytkownika. Wykorzystuje wiele róŝnego rodzaju urządzeń i mediów, które pozwalają uŝytkownikowi na komunikację z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Istotną zaletą zunifikowanej 1 Źródło [7]: Raport Grupy Yankee: KERRAVALA Z., HAMILTON G., Unified Collaborative communications for the Real-Time Enterprise, Luty 2004, str Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

3 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server komunikacji jest to, Ŝe integruje usługi komunikacyjne czasu rzeczywistego (synchroniczne) z asynchronicznymi usługami komunikacyjnymi. Rys. 1. Ewolucja komunikacji - od typowej komunikacji do komunikacji zunifikowanej (na podstawie [7] str. 6) Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

4 Dagmara Mazur 2. Technologie zunifikowanej komunikacji Początki technologii zunifikowanej komunikacji są ściśle związane z telefonią analogową. W firmach w wewnętrznych sieciach teleinformatycznych stosowano prywatne centrale telefoniczne PBX (ang. Private Branch Exchange). Z roku na rok opracowywano bardziej wydajne oprogramowania, które zwiększyły funkcjonalność systemu, a takŝe ułatwiły zarządzanie wewnętrzną infrastrukturą teleinformatyczną. Następnie firmy coraz częściej zaczęły wykorzystywać sieci IP (ang. Internet Protocol) do przesyłania głosu. Z czasem centrale telefoniczne PBX zaczęły być zastępowane przez centrale telefoniczne IP-PBX 2 (ang. Internet Protocol - Private Branch Exchange). Telefonia analogowa zaczęła być wypierana przez telefonię IP. Cele firm komunikacyjnych szybko przestały koncentrować się tylko na codziennej komunikacji telefonicznej. Postanowiono zintegrować wszystkie urządzenia komunikacyjne wewnątrz jednej platformy, aby uzyskać mobilność i prostotę w nawiązywaniu połączeń. Do rozwiązań zaczęto dodawać oprogramowanie umoŝliwiające komunikację z uŝytkownikami wykorzystującymi poza telefonami analogowymi i telefonami IP równieŝ komputery, telefony komórkowe, urządzenia PDA (ang. Personal Digital Assistant) i inne. Oprócz konferencji audio szybko stały się dostępne konferencje wideo, Web oraz wiadomości błyskawiczne 3, funkcja obecności mówiąca, czy uŝytkownik jest dostępny i w jaki sposób moŝna sie z nim skomunikować, funkcja kalendarza, integracja z pocztą elektroniczną oraz TelePresence 4. Wiele firm oferuje własne rozwiązania technologii zunifikowanej komunikacji. NaleŜą do nich: Microsoft Corporation, Cisco Systems, Polycom, Tandberg, NextiraOne, Radvision, Unison Technologies i inne. Microsoft Office Communications Server (OCS) Serwer OCS jest przykładem platformy programowej do integracji usług multimedialnych. Jest głównym elementem technologii zunifikowanej komunikacji. Znacznie usprawnia komunikację. Zapewnia obsługę komunikacji w czasie rzeczywistym wykorzystując takie środki komunikacji jak: telefonia analogowa, telefonia IP, telefonia komórkowa, wiadomości błyskawiczne, konferencje audio i wideo oraz konferencje Web. Platforma OCS obsługuje takŝe 2 Centrale telefoniczne IP-PBX oprócz telefonów analogowych umoŝliwiają podłączenie telefonów IP. 3 Wiadomości błyskawiczne są to krótkie wiadomości tekstowe wysyłane w czasie rzeczywistym. 4 TelePresence jest to nowa technologia do przeprowadzania konferencji audio-wideo, dzięki której kaŝdy uŝytkownik ma wraŝenie, jakby prowadził rozmowę twarzą w twarz z innymi uŝytkownikami (uczestniczył w realistycznym spotkaniu), niezaleŝnie w jakiej lokalizacji się oni znajdują. 90 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

5 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server funkcję kalendarza oraz funkcję obecności. Dodatkowo udostępnia funkcje obsługi wiadomości w urządzeniach przenośnych i popularnych aplikacjach. Prezentowana technologia integruje róŝne systemy i narzędzia komunikacyjne. NaleŜą do nich: standardowe systemy telefoniczne, starsze systemy PBX i IP-PBX, poczta głosowa, faks, skrzynka pocztowa. Opisywane rozwiązanie przeznaczone jest dla małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw. 3. Konfiguracja systemu integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft OCS Rys. 1 przedstawia przykładową strukturę logiczną systemu integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem OCS. Serwer OCS został zintegrowany z serwerem poczty, serwerem SharePoint 5 oraz systemem telefonicznym IP-PBX. Cały system został osadzony w jednej sieci LAN, która dodatkowo została połączona z siecią Internet poprzez wykorzystanie serwerów brzegowych OCS. Na rys. 3 zaprezentowano elementy serwera OCS. Zaprezentowane rozwiązanie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 5000 uŝytkowników). UmoŜliwia uŝytkownikom komunikację za pomocą telefonów analogowych, telefonów IP oraz komputerów niezaleŝnie od miejsca, w którym się znajdują. Komunikacja uŝytkowników nie musi odbywać się za pomocą tych samych urządzeń komunikacyjnych. UŜytkownik moŝe połączyć się np. przez telefon analogowy z innym uŝytkownikiem wykorzystującym np. komputer. Dzięki takiej konfiguracji systemu OCS, uŝytkownik do nawiązywania kontaktu moŝe wykorzystywać róŝne środki komunikacji. NaleŜą do nich: konferencje 6 audio/wideo, Web oraz IM (ang. Instant Messages), poczta głosowa, poczta elektroniczna, kalendarz, informowanie o obecności uŝytkowników systemu. 5 Serwer SharePoint słuŝy miedzy innymi do centralnego przechowywania dokumentów. 6 W tab. 3 przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych konferencji. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

6 Dagmara Mazur Przedstawione rozwiązanie nie umoŝliwia uŝytkownikom komunikacji za pomocą telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń komunikacyjnych. W tym celu sieć LAN naleŝałoby dodatkowo połączyć z siecią PSTN przez bramę mediów oraz istniejącą juŝ centralę telefoniczną. Rys. 2. Struktura logiczna systemu integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem OCS (na podstawie [1]) Rys. 3. Elementy serwera OCS (na podstawie [1]) 92 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

7 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server W tab. 1 i tab. 2 opisano role serwerów oraz punktów końcowych, wykorzystanych do konfiguracji systemu OCS. Tab. 1. Role serwerów (opracowano na podstawie [1], [3], [5]) Nazwa serwera Serwer OCS Serwer czołowy (Front-end) Serwer komponentów Web Serwer konferencji A/V Serwer konferencji Web Serwer konferencji IM Serwer konferencji telefonii Rola serwera Jest platformą programową integrującą usługi: wiadomości błyskawiczne, informowanie o obecności, połączenia i konferencje audio/wideo oraz konferencje Web. Jego funkcje mogą być rozszerzone poprzez integrację z serwerem poczty oraz serwerem SharePoint. Zarządza przetwarzaniem połączeń i protokołów, bezpieczeństwem i uwierzytelnianiem, rejestrowaniem uŝytkowników, mediami oraz konferencjami i ich tworzeniem. Jest środowiskiem dla aplikacji innych producentów. Do jego komponentów naleŝą: serwer komponentów Web oraz serwer konferencji IM, A/V, Web. Oferuje usługi: wiadomości błyskawiczne, informacje o obecności i konferencje. Jest automatycznie połączony z serwerem SQL. Jest automatycznie zainstalowany na serwerze OCS. Jest serwisem ASP.NET Web działającym na aplikacji IIS (ang. Internet Information Services. Jest uŝywany do: rozszerzenia listy dystrybucji uŝytkowników, dodawania uŝytkowników do konferencji Web. Jest automatycznie zainstalowany na serwerze OCS. Jest serwerem komunikacji czasu rzeczywistego typu konferencja A/V. Jest automatycznie zainstalowany na serwerze OCS. Jest serwerem komunikacji czasu rzeczywistego typu konferencja Web. Jest integralną częścią serwera czołowego OCS i jest automatycznie instalowany wraz z innymi komponentami serwera. Jest serwerem komunikacji czasu rzeczywistego typu konferencja IM. Jest integralną częścią serwera czołowego OCS i jest automatycznie instalowany wraz z innymi komponentami serwera. Jest serwerem komunikacji czasu rzeczywistego typu konferencja telefonii. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

8 Dagmara Mazur Serwer CWA (Communicator Web Access) Serwer Back-end z bazą danych SQL Serwery brzegowe OCS Kontroler domeny z usługą AD Serwer DNS Jest automatycznie instalowany wraz z innymi komponentami na serwerze OCS. UmoŜliwia klientowi połączenie z serwerem OCS poprzez przeglądarkę internetową, bez potrzeby instalacji oprogramowania Office Communicator. Jest automatycznie zainstalowany na serwerze OCS. SłuŜy do przechowywania informacji o uŝytkowniku i konferencji. Jeśli sesja konferencji nie powiedzie się, dzięki serwerowi moŝna szybko przywrócić jej stan, uŝywając zapamiętanych informacji konferencji i wznowić sesję bez utraty jej zawartości. Informacje o konferencji przechowywane w bazie danych zawierają ID konferencji (ang. Conference Identifier), klucze zabezpieczeń do konferencji, czas wygaśnięcia konferencji. Informacje o uŝytkownikach przechowywane w bazie danych zawierają: listę kontaktów uŝytkownika, prawa i role uŝytkowników, urządzenia końcowe, na których zarejestrowani są uŝytkownicy. Do serwerów brzegowych OCS naleŝą trzy serwery: serwer brzegowy dostępu, serwer brzegowy konferencji Web, serwer brzegowy A/V SłuŜą do połączenia sieci LAN z odległą lokalizacją. Kontroler domeny Jest to serwer, który odpowiada za uwierzytelnianie uŝytkowników w domenie oraz za przydzielanie im uprawnień. Usługa katalogowa AD Uruchomiona jest na kontrolerze domeny. Organizuje obiekty (komputery uŝytkowników, serwery) znajdujące się w domenie w zarządzalne struktury i pozwala modyfikować parametry tych obiektów. Jest to system nazw domenowych zapewniający zamianę nazw domenowych na adres IP. Dzięki temu komputery uŝytkowników mają moŝliwość rozwiązania FQDN (ang. Fully Qualified Domain Name) serwera czołowego OCS i zestawienie z nim połączenia. 94 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

9 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server Urząd certyfikacji CA Serwer poczty Serwer SharePoint Zarządza certyfikatami, które gwarantują poufność danych i weryfikują toŝsamość kaŝdego serwera i w trakcie wymiany danych pomiędzy serwerami w publicznych sieciach takich jak Internet. Rodzaje certyfikatów dla serwerów TLS (ang. Transport Layer Security) uŝywany do uwierzytelniania typu klient-serwer (klient moŝe zakończyć negocjacje TLS i rozpocząć sygnalizację SIP dopiero po uzyskaniu certyfikatu z zaufanego urzędu certyfikacji CA) MTLS (ang. Mutual Transport Layer Security uŝywany do uwierzytelniania typu MTLS-serwer (serwery mogą wymieniać wiadomości miedzy sobą dopiero po wymianie waŝnych certyfikatów z wzajemnie zaufanych urzędów certyfikacji CA) Rozszerza funkcje serwera OCS o listę dystrybucji , listę kontaktową oraz kalendarz. UmoŜliwia uŝytkownikowi planowanie konferencji oraz informowanie o obecności poprzez interfejs klienta programu Outlook. Rozszerza funkcje serwera OCS o zaawansowane repozytoria zawartości. UmoŜliwia uŝytkownikom centralne przechowywanie, wymianę i zarządzanie dokumentami i danymi wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Tab. 2. Role punktów końcowych (opracowano na podstawie [1], [3], [5]) Nazwa klienta Office Communicator Office Live Meeting Office Outlook z dodatkiem konferencyjnym Rola klienta Jest zalecanym klientem OCS. Wspiera komunikację czasu rzeczywistego (konferencja IM i konferencja A/V). UmoŜliwia uŝytkownikom kontrolę dostępności swoich informacji o obecności poprzez ustawianie statusu. Jest podstawowym klientem OCS do konferencji Web. UmoŜliwia uŝytkownikom współpracę w czasie rzeczywistym (konferencja IM i A/V). Jest dostępny poprzez oprogramowanie Live Meeting Console lub przez dodatek Conferencing Add-in do Office Outlook. Jest klientem serwera poczty. UmoŜliwia uŝytkownikowi wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej oraz planowanie spotkań i konferencji A/V. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

10 Dagmara Mazur Tab. 3. Opis rodzajów konferencji opracowano na podstawie [1], [3], [5]) Nazwa konferencji Konferencja A/V Konferencja Web Konferencja IM Opis konferencji Dwóch lub więcej uŝytkowników moŝe dzielić sesję wideo z audio lub samą sesję audio. UmoŜliwia dodatkowo przesyłanie informacji o obecności, wstrzymywanie rozmowy, przytłumianie mikrofonu bądź spikera. Klientem OCS wspierającym konferencję A/V jest: Office Communicator, CWA oraz Live Meeting. Dwóch lub więcej uŝytkowników moŝe w czasie rzeczywistym współpracować dzieląc się tymi samymi danymi. UmoŜliwia dodatkowo przesyłanie informacji o obecności. Rodzaje współdzielenia danych: prezentacje PowerPoint, dzielenie aplikacjami i pulpitem, biała tablica (whiteboard) swobodne rysowanie i pisanie na wspólnie dzielonym obszarze, Q&A pytanie i odpowiadanie na pytania podczas konferencji, dzielenie notatek, itd. Klientem OCS wspierającym konferencję Web jest: CWA oraz Live Meeting. Jest to rodzaj czatu (chat). Dwóch lub więcej uŝytkowników moŝe brać udział w tej samej sesji IM i wysyłać do siebie wiadomości tekstowe w czasie rzeczywistym (wiadomości błyskawiczne). UmoŜliwia dodatkowo przesyłanie plików, hiperlinków oraz informacji o obecności. Klientem OCS wspierającym konferencję IM jest: Office Communicator, CWA oraz Live Meeting. Wybór oprogramowania W celu skonfigurowania opisywanego systemu do integracji usług multimedialnych na komputerach uŝytkowników wystarczy zainstalować system operacyjny Windows XP Proffesional, natomiast na serwerach ze względu na wymagania programowe serwera OCS, serwera poczty, serwera SharePoint oraz serwerów brzegowych OCS, jako środowisko ich instalacji naleŝy wybrać system operacyjny Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1. Produkt OCS, serwer poczty oraz serwer SharePoint dostępne są zarówno w wersji Standard typowa instalacja jednoserwerowa dla małych i średnich przedsiębiorstw do 5000 uŝytkowników, jak i w wersji Enterprise instalacja 96 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

11 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server wieloserwerowa przeznaczona dla środowisk o znacznie większej liczbie uŝytkowników. 32-bitowa wersja Standard Edition spełnia wymagania systemu. Do integracji z serwerem OCS moŝna wykorzystać centralę telefoniczną IP-PBX. Asterisk. UmoŜliwia ona podłączenie zarówno telefonów analogowych, jak i telefonów IP. Na rys. 4 przedstawiono koncepcję rozmieszczenia oprogramowania na stacjach roboczych (niezbędnego do sprawnego funkcjonowania OCS). Rys. 4. Koncepcja rozmieszczenia oprogramowania na stacjach roboczych 4. Podsumowanie W artykule przedstawiono przykładową konfigurację systemu integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem OCS. Obejmuje ona: przykładową strukturę logiczną systemu, opis ról poszczególnych elementów systemu, wybór oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania systemu. Dodatkowo w artykule opisano cechy i moŝliwości technologii zunifikowanej komunikacji oraz zaprezentowano rozwiązanie firmy Microsoft Corporation. PowyŜszy artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów dotyczących technologii zunifikowanej komunikacji firmy Microsoft Comunnication. Ma on Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

12 Dagmara Mazur charakter przeglądowy i stanowi wstęp do publikacji, w której planowane jest przedstawienie metodyki badania połączeń i konferencji audio/wideo w zaprezentowanym środowisku oraz przedstawienie uzyskanych wyników badań. Literatura [1] BUCH J., MAXIMO R., KUNERT J., Microsoft Office Communicayions Server 2007 Resource Kit, Microsoft Press, Redmond, Washington, [2] FURTAK D., PRACA DYPLOMOWA: Programowa integracja usług multimedialnych, WAT, Warszawa, Źródła internetowe (dostępne online w dniu ) [3] Kursy programu Microsoft IT Academy Online Learning Program: Kurs 5126: Introducing Enterprise Instant Messaging Using Microsoft Office Communications Server 2007 Kurs 5127: Introducing On-Premise Conferencing Using Microsoft Office Communications Server 2007 Kurs 5129: Customizing Real-Time Communication with Microsoft Office Communications Server 2007 https://itacademy.microsoftelearning.com/ [4] Strona główna rozwiązania Microsoft Unified Communications [5] Strona Microsoft TechNet: omówienie rozwiązania Microsoft Unified Communications od strony technicznej [6] Prezentacja: DOLEGA A., Ujednolicona komunikacja - Ujednolicona komunikacja.pdf [7] Raport Grupy Yankee: KERRAVALA Z., HAMILTON G., Unified Collaborative communications for the Real-Time Enterprise, Luty mmunications_for_realtime_enterprise.pdf 98 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

13 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server Integration of multimedia services based on the Microsoft Office Communications Server ABSTRACT: The paper describes a technology of unified communications. It is relating to the integration of multimedia services based on the Microsoft Office Communications Server (OCS). The paper has a review character and presents a Microsoft corporation solution. A proposal of an example system configuration to integration of multimedia services based on the Microsoft OCS is included. KEYWORDS: integration of multimedia services, unified communication technology, OCS server Praca wpłynęła do redakcji: Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu 90 JAROSŁAW JANKOWSKI, SYLWIA JASIAK dr inż. Jarosław Jankowski mgr inż. Sylwia Jasiak Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Model integracji systemów komunikacji interaktywnej

Bardziej szczegółowo

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server Dr inŝ. Krzysztof Skura, Dr inŝ. Zbigniew Smalec Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej PROBLEMY INTEGRACJI SYSTEMÓW STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OPARTYCH O TECHNIKĘ

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY SIP DLA FIRM JAKOŚĆ HD W PEŁNI PRZEJRZYSTE FUNKCJE SIECIOWE ORAZMOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI NA ŻĄDANIE NS1000 KRÓTKI OPIS Serwer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

HiPath 8000 V1.0. System IP czasu rzeczywistego dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw

HiPath 8000 V1.0. System IP czasu rzeczywistego dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw HiPath 8000 V1.0 System IP czasu rzeczywistego dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw HiPath 8000 V1.0 to system SIP klasy operatorskiej, który można skalować od kilku tysięcy do 100 tysięcy użytkowników

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo