Communications Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Communications Server"

Transkrypt

1 BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 28, 2010 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Office Communications Server Dagmara MAZUR Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa STRESZCZENIE: W artykule opisano technologię zunifikowanej komunikacji. Artykuł dotyczy integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft OCS (ang. Office Communications Server). Ma on charakter przeglądowy. Przedstawiono rozwiązanie firmy Microsoft Corporation oraz zaproponowano przykładową konfigurację systemu integracji usług multimedialnych na bazie platformy programowej Microsoft OCS. SŁOWA KLUCZOWE: integracja usług multimedialnych, technologia zunifikowanej komunikacji, serwer OCS 1. Wprowadzenie Na całym świecie ludzie komunikują się ze sobą. Gromadzą, przetwarzają i wymieniają wiele informacji pomiędzy sobą. Nawiązywanie kontaktu jednak nie zawsze jest łatwe do realizacji. Komunikacja moŝe odbywać się na bardzo duŝych odległościach, za pomocą róŝnych środków komunikacji. Dodatkowo duŝy problem stanowi brak prostej integracji pomiędzy róŝnorodnymi urządzeniami komunikacyjnymi znajdującymi się obecnie na rynku oraz pomiędzy usługami dostępnymi za pomocą tych urządzeń, a takŝe wykorzystywanie wielu niezaleŝnych sieci podczas komunikacji. Infrastruktura telefoniczna jest zupełnie inna niŝ infrastruktura komputerowa. Telefony wykorzystują sieć komutowaną PSTN (ang. Public Switched Telephone 87

2 Dagmara Mazur Network), a komputery pakietową na przykład Ethernet. Sprawia to, Ŝe urządzenia te nie mogą się bezpośrednio ze sobą porozumiewać [4]. Zunifikowana komunikacja UC (ang. Unified Communication) jest sposobem rozwiązania wyŝej wymienionych problemów, sposobem na usunięcie barier pomiędzy infrastrukturą telefoniczną a komputerową. Grupa Yankee definiuje zunifikowaną komunikację jako doświadczenie uŝytkownika z audio, wideo, Web i współdzieleniem danych, które przełamuje wszelkie bariery odległości, czasu oraz mediów, i pozwala komunikować się ludziom zawsze, wszędzie, przez kaŝde medium z dowolnego punktu końcowego. 1 Jednym z problemów w komunikacji jest odrębność aplikacji: konferencji audio, wideo i Web (współdzielenie danych). Zunifikowana komunikacja integruje te aplikacje do jednego medium. W przytoczonej definicji zostały opisane trzy najwaŝniejsze cechy aplikacji, dzięki którym moŝliwe jest połączenie ich i ich dobra współpraca. Tymi cechami są: bezpośredniość moŝliwość dostępu uŝytkowników do aplikacji na Ŝądanie, niezaleŝnie od miejsca, w którym się znajdują oraz moŝliwość współpracy uŝytkowników poprzez aplikacje w czasie rzeczywistym lub poprzez odczytanie archiwizowanych treści spotkania, prostota moŝliwość prostej obsługi aplikacji przez kaŝdego uŝytkownika (nawet tego mało doświadczonego), interoperacyjność moŝliwość współpracy aplikacji niezaleŝnie od rodzaju środowiska sieciowego, w którym się znajdują; rozwiązanie oparte na otwartych standardach. Na rys. 1 przedstawiono ewolucję komunikacji z typowej komunikacji do komunikacji zunifikowanej. Zunifikowana komunikacja nie jest rozwiązaniem, w skład którego wchodzi tylko jeden produkt czy aplikacja, ale jest zestawem zintegrowanych produktów oraz aplikacji, który oprócz usług telefonicznych, konferencji i współdzielenia danych obejmuje równieŝ funkcję obecności, kalendarza, wiadomości błyskawiczne i inne. Technologia zunifikowanej komunikacji jest zestawem produktów, który zapewnia spójny i jednolity interfejs uŝytkownika. Wykorzystuje wiele róŝnego rodzaju urządzeń i mediów, które pozwalają uŝytkownikowi na komunikację z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Istotną zaletą zunifikowanej 1 Źródło [7]: Raport Grupy Yankee: KERRAVALA Z., HAMILTON G., Unified Collaborative communications for the Real-Time Enterprise, Luty 2004, str Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

3 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server komunikacji jest to, Ŝe integruje usługi komunikacyjne czasu rzeczywistego (synchroniczne) z asynchronicznymi usługami komunikacyjnymi. Rys. 1. Ewolucja komunikacji - od typowej komunikacji do komunikacji zunifikowanej (na podstawie [7] str. 6) Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

4 Dagmara Mazur 2. Technologie zunifikowanej komunikacji Początki technologii zunifikowanej komunikacji są ściśle związane z telefonią analogową. W firmach w wewnętrznych sieciach teleinformatycznych stosowano prywatne centrale telefoniczne PBX (ang. Private Branch Exchange). Z roku na rok opracowywano bardziej wydajne oprogramowania, które zwiększyły funkcjonalność systemu, a takŝe ułatwiły zarządzanie wewnętrzną infrastrukturą teleinformatyczną. Następnie firmy coraz częściej zaczęły wykorzystywać sieci IP (ang. Internet Protocol) do przesyłania głosu. Z czasem centrale telefoniczne PBX zaczęły być zastępowane przez centrale telefoniczne IP-PBX 2 (ang. Internet Protocol - Private Branch Exchange). Telefonia analogowa zaczęła być wypierana przez telefonię IP. Cele firm komunikacyjnych szybko przestały koncentrować się tylko na codziennej komunikacji telefonicznej. Postanowiono zintegrować wszystkie urządzenia komunikacyjne wewnątrz jednej platformy, aby uzyskać mobilność i prostotę w nawiązywaniu połączeń. Do rozwiązań zaczęto dodawać oprogramowanie umoŝliwiające komunikację z uŝytkownikami wykorzystującymi poza telefonami analogowymi i telefonami IP równieŝ komputery, telefony komórkowe, urządzenia PDA (ang. Personal Digital Assistant) i inne. Oprócz konferencji audio szybko stały się dostępne konferencje wideo, Web oraz wiadomości błyskawiczne 3, funkcja obecności mówiąca, czy uŝytkownik jest dostępny i w jaki sposób moŝna sie z nim skomunikować, funkcja kalendarza, integracja z pocztą elektroniczną oraz TelePresence 4. Wiele firm oferuje własne rozwiązania technologii zunifikowanej komunikacji. NaleŜą do nich: Microsoft Corporation, Cisco Systems, Polycom, Tandberg, NextiraOne, Radvision, Unison Technologies i inne. Microsoft Office Communications Server (OCS) Serwer OCS jest przykładem platformy programowej do integracji usług multimedialnych. Jest głównym elementem technologii zunifikowanej komunikacji. Znacznie usprawnia komunikację. Zapewnia obsługę komunikacji w czasie rzeczywistym wykorzystując takie środki komunikacji jak: telefonia analogowa, telefonia IP, telefonia komórkowa, wiadomości błyskawiczne, konferencje audio i wideo oraz konferencje Web. Platforma OCS obsługuje takŝe 2 Centrale telefoniczne IP-PBX oprócz telefonów analogowych umoŝliwiają podłączenie telefonów IP. 3 Wiadomości błyskawiczne są to krótkie wiadomości tekstowe wysyłane w czasie rzeczywistym. 4 TelePresence jest to nowa technologia do przeprowadzania konferencji audio-wideo, dzięki której kaŝdy uŝytkownik ma wraŝenie, jakby prowadził rozmowę twarzą w twarz z innymi uŝytkownikami (uczestniczył w realistycznym spotkaniu), niezaleŝnie w jakiej lokalizacji się oni znajdują. 90 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

5 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server funkcję kalendarza oraz funkcję obecności. Dodatkowo udostępnia funkcje obsługi wiadomości w urządzeniach przenośnych i popularnych aplikacjach. Prezentowana technologia integruje róŝne systemy i narzędzia komunikacyjne. NaleŜą do nich: standardowe systemy telefoniczne, starsze systemy PBX i IP-PBX, poczta głosowa, faks, skrzynka pocztowa. Opisywane rozwiązanie przeznaczone jest dla małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw. 3. Konfiguracja systemu integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft OCS Rys. 1 przedstawia przykładową strukturę logiczną systemu integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem OCS. Serwer OCS został zintegrowany z serwerem poczty, serwerem SharePoint 5 oraz systemem telefonicznym IP-PBX. Cały system został osadzony w jednej sieci LAN, która dodatkowo została połączona z siecią Internet poprzez wykorzystanie serwerów brzegowych OCS. Na rys. 3 zaprezentowano elementy serwera OCS. Zaprezentowane rozwiązanie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 5000 uŝytkowników). UmoŜliwia uŝytkownikom komunikację za pomocą telefonów analogowych, telefonów IP oraz komputerów niezaleŝnie od miejsca, w którym się znajdują. Komunikacja uŝytkowników nie musi odbywać się za pomocą tych samych urządzeń komunikacyjnych. UŜytkownik moŝe połączyć się np. przez telefon analogowy z innym uŝytkownikiem wykorzystującym np. komputer. Dzięki takiej konfiguracji systemu OCS, uŝytkownik do nawiązywania kontaktu moŝe wykorzystywać róŝne środki komunikacji. NaleŜą do nich: konferencje 6 audio/wideo, Web oraz IM (ang. Instant Messages), poczta głosowa, poczta elektroniczna, kalendarz, informowanie o obecności uŝytkowników systemu. 5 Serwer SharePoint słuŝy miedzy innymi do centralnego przechowywania dokumentów. 6 W tab. 3 przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych konferencji. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

6 Dagmara Mazur Przedstawione rozwiązanie nie umoŝliwia uŝytkownikom komunikacji za pomocą telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń komunikacyjnych. W tym celu sieć LAN naleŝałoby dodatkowo połączyć z siecią PSTN przez bramę mediów oraz istniejącą juŝ centralę telefoniczną. Rys. 2. Struktura logiczna systemu integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem OCS (na podstawie [1]) Rys. 3. Elementy serwera OCS (na podstawie [1]) 92 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

7 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server W tab. 1 i tab. 2 opisano role serwerów oraz punktów końcowych, wykorzystanych do konfiguracji systemu OCS. Tab. 1. Role serwerów (opracowano na podstawie [1], [3], [5]) Nazwa serwera Serwer OCS Serwer czołowy (Front-end) Serwer komponentów Web Serwer konferencji A/V Serwer konferencji Web Serwer konferencji IM Serwer konferencji telefonii Rola serwera Jest platformą programową integrującą usługi: wiadomości błyskawiczne, informowanie o obecności, połączenia i konferencje audio/wideo oraz konferencje Web. Jego funkcje mogą być rozszerzone poprzez integrację z serwerem poczty oraz serwerem SharePoint. Zarządza przetwarzaniem połączeń i protokołów, bezpieczeństwem i uwierzytelnianiem, rejestrowaniem uŝytkowników, mediami oraz konferencjami i ich tworzeniem. Jest środowiskiem dla aplikacji innych producentów. Do jego komponentów naleŝą: serwer komponentów Web oraz serwer konferencji IM, A/V, Web. Oferuje usługi: wiadomości błyskawiczne, informacje o obecności i konferencje. Jest automatycznie połączony z serwerem SQL. Jest automatycznie zainstalowany na serwerze OCS. Jest serwisem ASP.NET Web działającym na aplikacji IIS (ang. Internet Information Services. Jest uŝywany do: rozszerzenia listy dystrybucji uŝytkowników, dodawania uŝytkowników do konferencji Web. Jest automatycznie zainstalowany na serwerze OCS. Jest serwerem komunikacji czasu rzeczywistego typu konferencja A/V. Jest automatycznie zainstalowany na serwerze OCS. Jest serwerem komunikacji czasu rzeczywistego typu konferencja Web. Jest integralną częścią serwera czołowego OCS i jest automatycznie instalowany wraz z innymi komponentami serwera. Jest serwerem komunikacji czasu rzeczywistego typu konferencja IM. Jest integralną częścią serwera czołowego OCS i jest automatycznie instalowany wraz z innymi komponentami serwera. Jest serwerem komunikacji czasu rzeczywistego typu konferencja telefonii. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

8 Dagmara Mazur Serwer CWA (Communicator Web Access) Serwer Back-end z bazą danych SQL Serwery brzegowe OCS Kontroler domeny z usługą AD Serwer DNS Jest automatycznie instalowany wraz z innymi komponentami na serwerze OCS. UmoŜliwia klientowi połączenie z serwerem OCS poprzez przeglądarkę internetową, bez potrzeby instalacji oprogramowania Office Communicator. Jest automatycznie zainstalowany na serwerze OCS. SłuŜy do przechowywania informacji o uŝytkowniku i konferencji. Jeśli sesja konferencji nie powiedzie się, dzięki serwerowi moŝna szybko przywrócić jej stan, uŝywając zapamiętanych informacji konferencji i wznowić sesję bez utraty jej zawartości. Informacje o konferencji przechowywane w bazie danych zawierają ID konferencji (ang. Conference Identifier), klucze zabezpieczeń do konferencji, czas wygaśnięcia konferencji. Informacje o uŝytkownikach przechowywane w bazie danych zawierają: listę kontaktów uŝytkownika, prawa i role uŝytkowników, urządzenia końcowe, na których zarejestrowani są uŝytkownicy. Do serwerów brzegowych OCS naleŝą trzy serwery: serwer brzegowy dostępu, serwer brzegowy konferencji Web, serwer brzegowy A/V SłuŜą do połączenia sieci LAN z odległą lokalizacją. Kontroler domeny Jest to serwer, który odpowiada za uwierzytelnianie uŝytkowników w domenie oraz za przydzielanie im uprawnień. Usługa katalogowa AD Uruchomiona jest na kontrolerze domeny. Organizuje obiekty (komputery uŝytkowników, serwery) znajdujące się w domenie w zarządzalne struktury i pozwala modyfikować parametry tych obiektów. Jest to system nazw domenowych zapewniający zamianę nazw domenowych na adres IP. Dzięki temu komputery uŝytkowników mają moŝliwość rozwiązania FQDN (ang. Fully Qualified Domain Name) serwera czołowego OCS i zestawienie z nim połączenia. 94 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

9 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server Urząd certyfikacji CA Serwer poczty Serwer SharePoint Zarządza certyfikatami, które gwarantują poufność danych i weryfikują toŝsamość kaŝdego serwera i w trakcie wymiany danych pomiędzy serwerami w publicznych sieciach takich jak Internet. Rodzaje certyfikatów dla serwerów TLS (ang. Transport Layer Security) uŝywany do uwierzytelniania typu klient-serwer (klient moŝe zakończyć negocjacje TLS i rozpocząć sygnalizację SIP dopiero po uzyskaniu certyfikatu z zaufanego urzędu certyfikacji CA) MTLS (ang. Mutual Transport Layer Security uŝywany do uwierzytelniania typu MTLS-serwer (serwery mogą wymieniać wiadomości miedzy sobą dopiero po wymianie waŝnych certyfikatów z wzajemnie zaufanych urzędów certyfikacji CA) Rozszerza funkcje serwera OCS o listę dystrybucji , listę kontaktową oraz kalendarz. UmoŜliwia uŝytkownikowi planowanie konferencji oraz informowanie o obecności poprzez interfejs klienta programu Outlook. Rozszerza funkcje serwera OCS o zaawansowane repozytoria zawartości. UmoŜliwia uŝytkownikom centralne przechowywanie, wymianę i zarządzanie dokumentami i danymi wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Tab. 2. Role punktów końcowych (opracowano na podstawie [1], [3], [5]) Nazwa klienta Office Communicator Office Live Meeting Office Outlook z dodatkiem konferencyjnym Rola klienta Jest zalecanym klientem OCS. Wspiera komunikację czasu rzeczywistego (konferencja IM i konferencja A/V). UmoŜliwia uŝytkownikom kontrolę dostępności swoich informacji o obecności poprzez ustawianie statusu. Jest podstawowym klientem OCS do konferencji Web. UmoŜliwia uŝytkownikom współpracę w czasie rzeczywistym (konferencja IM i A/V). Jest dostępny poprzez oprogramowanie Live Meeting Console lub przez dodatek Conferencing Add-in do Office Outlook. Jest klientem serwera poczty. UmoŜliwia uŝytkownikowi wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej oraz planowanie spotkań i konferencji A/V. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

10 Dagmara Mazur Tab. 3. Opis rodzajów konferencji opracowano na podstawie [1], [3], [5]) Nazwa konferencji Konferencja A/V Konferencja Web Konferencja IM Opis konferencji Dwóch lub więcej uŝytkowników moŝe dzielić sesję wideo z audio lub samą sesję audio. UmoŜliwia dodatkowo przesyłanie informacji o obecności, wstrzymywanie rozmowy, przytłumianie mikrofonu bądź spikera. Klientem OCS wspierającym konferencję A/V jest: Office Communicator, CWA oraz Live Meeting. Dwóch lub więcej uŝytkowników moŝe w czasie rzeczywistym współpracować dzieląc się tymi samymi danymi. UmoŜliwia dodatkowo przesyłanie informacji o obecności. Rodzaje współdzielenia danych: prezentacje PowerPoint, dzielenie aplikacjami i pulpitem, biała tablica (whiteboard) swobodne rysowanie i pisanie na wspólnie dzielonym obszarze, Q&A pytanie i odpowiadanie na pytania podczas konferencji, dzielenie notatek, itd. Klientem OCS wspierającym konferencję Web jest: CWA oraz Live Meeting. Jest to rodzaj czatu (chat). Dwóch lub więcej uŝytkowników moŝe brać udział w tej samej sesji IM i wysyłać do siebie wiadomości tekstowe w czasie rzeczywistym (wiadomości błyskawiczne). UmoŜliwia dodatkowo przesyłanie plików, hiperlinków oraz informacji o obecności. Klientem OCS wspierającym konferencję IM jest: Office Communicator, CWA oraz Live Meeting. Wybór oprogramowania W celu skonfigurowania opisywanego systemu do integracji usług multimedialnych na komputerach uŝytkowników wystarczy zainstalować system operacyjny Windows XP Proffesional, natomiast na serwerach ze względu na wymagania programowe serwera OCS, serwera poczty, serwera SharePoint oraz serwerów brzegowych OCS, jako środowisko ich instalacji naleŝy wybrać system operacyjny Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1. Produkt OCS, serwer poczty oraz serwer SharePoint dostępne są zarówno w wersji Standard typowa instalacja jednoserwerowa dla małych i średnich przedsiębiorstw do 5000 uŝytkowników, jak i w wersji Enterprise instalacja 96 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

11 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server wieloserwerowa przeznaczona dla środowisk o znacznie większej liczbie uŝytkowników. 32-bitowa wersja Standard Edition spełnia wymagania systemu. Do integracji z serwerem OCS moŝna wykorzystać centralę telefoniczną IP-PBX. Asterisk. UmoŜliwia ona podłączenie zarówno telefonów analogowych, jak i telefonów IP. Na rys. 4 przedstawiono koncepcję rozmieszczenia oprogramowania na stacjach roboczych (niezbędnego do sprawnego funkcjonowania OCS). Rys. 4. Koncepcja rozmieszczenia oprogramowania na stacjach roboczych 4. Podsumowanie W artykule przedstawiono przykładową konfigurację systemu integracji usług multimedialnych z wykorzystaniem OCS. Obejmuje ona: przykładową strukturę logiczną systemu, opis ról poszczególnych elementów systemu, wybór oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania systemu. Dodatkowo w artykule opisano cechy i moŝliwości technologii zunifikowanej komunikacji oraz zaprezentowano rozwiązanie firmy Microsoft Corporation. PowyŜszy artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów dotyczących technologii zunifikowanej komunikacji firmy Microsoft Comunnication. Ma on Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

12 Dagmara Mazur charakter przeglądowy i stanowi wstęp do publikacji, w której planowane jest przedstawienie metodyki badania połączeń i konferencji audio/wideo w zaprezentowanym środowisku oraz przedstawienie uzyskanych wyników badań. Literatura [1] BUCH J., MAXIMO R., KUNERT J., Microsoft Office Communicayions Server 2007 Resource Kit, Microsoft Press, Redmond, Washington, [2] FURTAK D., PRACA DYPLOMOWA: Programowa integracja usług multimedialnych, WAT, Warszawa, Źródła internetowe (dostępne online w dniu ) [3] Kursy programu Microsoft IT Academy Online Learning Program: Kurs 5126: Introducing Enterprise Instant Messaging Using Microsoft Office Communications Server 2007 Kurs 5127: Introducing On-Premise Conferencing Using Microsoft Office Communications Server 2007 Kurs 5129: Customizing Real-Time Communication with Microsoft Office Communications Server 2007 https://itacademy.microsoftelearning.com/ [4] Strona główna rozwiązania Microsoft Unified Communications [5] Strona Microsoft TechNet: omówienie rozwiązania Microsoft Unified Communications od strony technicznej [6] Prezentacja: DOLEGA A., Ujednolicona komunikacja - Ujednolicona komunikacja.pdf [7] Raport Grupy Yankee: KERRAVALA Z., HAMILTON G., Unified Collaborative communications for the Real-Time Enterprise, Luty mmunications_for_realtime_enterprise.pdf 98 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/2010

13 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Communications Server Integration of multimedia services based on the Microsoft Office Communications Server ABSTRACT: The paper describes a technology of unified communications. It is relating to the integration of multimedia services based on the Microsoft Office Communications Server (OCS). The paper has a review character and presents a Microsoft corporation solution. A proposal of an example system configuration to integration of multimedia services based on the Microsoft OCS is included. KEYWORDS: integration of multimedia services, unified communication technology, OCS server Praca wpłynęła do redakcji: Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 28/

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie telefonii VoIP

Planowanie telefonii VoIP Planowanie telefonii VoIP Nie zapominając o PSTN Składniki sieci telefonicznej 1 Centrale i łącza między nimi 2 Nawiązanie połączenia Przykład sygnalizacji lewy dzwoni do prawego 3 4 Telefonia pakietowa

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej Co warto wiedzieć o łączeniu komputerów w sieci? Spójrz na rysunek IV.3p, który przedstawia właściwości Połączeń lokalnych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

MWI2007 Product Overview

MWI2007 Product Overview MWI2007 Product Overview Wprowadzenie do Produktu Message Waiting Indicator MWI2007 Powiadomienia o wiadomościach głosowych dla Microsoft Exchange Unified Messaging MWI2007: Flagowa aplikacja Geomant rozszerza

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis wdrożenia systemu

INFRA. System Connector. Opis wdrożenia systemu INFRA System Connector Opis wdrożenia systemu Spis treści Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzędu Pracy... 3 Wymagania dotyczące komunikacji między komponentami systemu... 3 Moduł Connector Serwis (Serwer)...

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX 1. Wstęp Protokół SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) został zaprojektowany przez czołowego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk Luxriot VMS Dawid Adamczyk Wprowadzenie LuxRiot to oprogramowanie NVR dla komputerów PC z Windows mogące równieŝ współpracować z kartami przechwytującymi z wejściami BNC Główne funkcje LuxRiot to: 1. Podgląd

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Komunikacja IP Cisco dla JST Piotr Skirski Cisco Systems Poland 1 Agenda Trendy na rynku komunikacji głosowej i video Cisco IP Communications Łączność Głosowa w JST IP Communications Telefonia IP IP Communications

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja czasu - protokół NTP

Synchronizacja czasu - protokół NTP Centrum Komputerowe Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra tel.: (68) 3282525, fax: (68) 3244012 http://www.ck.uz.zgora.pl/ Synchronizacja czasu - protokół NTP autor: Marcin Kliński

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

System do komunikacji on-line

System do komunikacji on-line System do komunikacji on-line CoSurfing.net Cloud Firma WebLive Systems jest pionierem technologii wspólnego surfowania po stronach polskim. internetowych Nasza innowacyjne w na platforma skali rynku posiada

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Aplikacje UC firmy C4B Com For Business. Przegląd produktów

Aplikacje UC firmy C4B Com For Business. Przegląd produktów Aplikacje UC firmy C4B Com For Business Przegląd produktów XPhone solutions by C4B Rozwiązania Unified Communications by C4B Geschäftsführer Profesjonalny interfejs Rozwiązania dedykowane dla każdego typu

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikacja My Instant Communicator na pulpicie. My Instant Communicator dla komputera PC.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikacja My Instant Communicator na pulpicie. My Instant Communicator dla komputera PC. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 My Instant Communicator dla komputera PC Aplikacja My Instant Communicator dla komputera PC łączy usługi przesyłania głosu, wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz Marek Pyka,PhD Security Engineer Paulina Januszkiewicz Security Engineer Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, POLAND prezentują [EN] Remote access mechanics as a source of threats to enterprise network

Bardziej szczegółowo

LOTUS DAY Lotus Sametime grudnia 2009 r., Warszawa. Rafał Skirzyński, IBM

LOTUS DAY Lotus Sametime grudnia 2009 r., Warszawa. Rafał Skirzyński, IBM LOTUS DAY 2009 3 grudnia 2009 r., Warszawa Lotus Sametime 8.5 Rafał Skirzyński, IBM Co się zmieniło? Nowa forma spotkań Poprawiona jakość wideo Nowe wersje przeglądarkowe Wiele, wiele innych... 2 Co się

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Szkolenie autoryzowane MS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R ifix połącznie z serwerami OPC Laboratorium 8. Krzysztof Kołek Plan laboratorium 1. OLE FOR PROCESS CONTROL (OPC)... 2 2. TESTOWY SERWER OPC...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo