Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl"

Transkrypt

1 Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006

2 Insofter 2 z 14

3 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe serii ICD 2.2. Program dla stacji rejestracji ruchu 2.3. Baza danych na serwerze SQL Lokalizacja Zapis danych o ruchu klientów Udostępnianie danych Inne zasoby i funkcje bazy 2.4. Program dla uŝytkowników systemu 3. Informacje wdroŝeniowe 3.1. Adresy internetowe 3.2. Struktura bazy danych (MySQL Dump) 3.3. Lista stacji pomiarowych Insofter 3 z 14

4 1. Budowa systemu Inteligentnego Zliczania Obiektów Ruchomych System zliczający prowadzi rejestrację w układzie wielu rozproszonych stanowisk zliczania z zapisem wyników w centralnej bazie danych zlokalizowanej na serwerze SQL. Jako medium transmisji danych wykorzystuje lokalną sieć komputerową lub publiczną sieć Internet. Wyniki rejestracji są przechowywane na kaŝdym etapie zbierania i przesyłania, aŝ do potwierdzenia skutecznego przekazania danych. Do pobierania danych z serwera SQL dostarczony jest uniwersalny program IZOR Klient. Program ten umoŝliwia zarejestrowanym uŝytkownikom dostęp do danych z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Na zamówienie lub tworzone są dedykowane aplikacje raportujące. System IZOR wykorzystuje róŝne technologie zliczania od analizy obrazu z kamery, poprzez rejestrację sygnałów dyskretnych od róŝnego typu czujników do zliczania ręcznego, generując jednolitą bazę wyników. Wersja IZOR Insofter 4 z 14

5 Salon przeznaczona jest dla obiektów o małych i średnim ruchu. Oparta jest na serii rejestratorów mikroprocesorowych ICD Rys. 1. Struktura systemu zliczającego Fotokomórka lub inny sensor Rejestrator ICD Odczyt danych INTERNET 2. Rejestratory ICD Rejestratory ICD odbierają sygnały z czujników zainstalowanych w przejściach, zliczają w określonych Insofter 5 z 14

6 przedziałach czasowych a następnie przesyłają do serwera bazy danych. Dostępne są wersje rejestratorów: ICD RS dane przesyłane są poprzez współpracujący z rejestratorem komputer PC podłączony do sieci ICD TCP po podłączeniu do sieci rejestrator nawiązuje samodzielnie kontakt z serwerem bazy danych; umoŝliwia podgląd danych z lokalnego komputera poprzez przeglądarkę WWW ICD GSM - rejestrator nawiązuje samodzielnie kontakt z serwerem bazy danych wykorzystując telefon GSM Insofter 6 z 14

7 Rys. 2. Schemat stacji zliczającej (przykład dla fotokomórek i rejestratora wersji ICD-RS) Fotokomórka refleksyjna VL reflektor Nad d Od. PP1 KP45 Fotokomórka przelotowa VS/VE KP45 Rejestrator ICD VS Nadajnik VE Odbiornik PP2 PP1 KP45 RS232 Baza danych Serwer Internet PP1 puszka przyłączeniowa z jednym gniazdem RJ45 PP2 puszka przyłączeniowa z dwoma gniazdami RJ45 KP45 kabel przyłączeniowy z wtykami RJ45 bez przeplotu Insofter 7 z 14

8 3. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Funkcje rejestratora ICD Rejestrator mikroprocesorowy ICD jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania i sumowania zmian stanu fotokomórek. Rejestrator moŝe obsługiwać fotokomórki pojedynczo w przejściach bez detekcji kierunku ruchu lub parami w przejściach z detekcją kierunku. MoŜliwe jest teŝ zastosowanie czujników mechanicznych, czujek PIR i t.p. Rejestrator wyposaŝony jest w nieulotną pamięć do przechowywania danych i zegar czasu rzeczywistego. W pamięci statycznej zapisane są informacje identyfikujące stację zliczania, dla której rejestrator jest przeznaczony. Rejestrator wykrywa i zlicza sygnały czujników. Dla wyeliminowania błędnych (np. podwójnych) zaliczeń czas Insofter 8 z 14

9 minimalnego zadziałania czujnika uznawanego za przejście osoby i czas bezwładności po zaliczeniu przejścia są parametryzowane. Zaliczone przejścia sumowane są w zadanym okresie agregacji danych, standardowo przyjęto zliczanie w okresach 1 godziny. JeŜeli jest to technicznie moŝliwe, to rejestrator prowadzi autodiagnostykę i diagnostykę stanu czujników i do ilości zaliczonych w ciągu 1 godziny przejść dodaje informację przez ile sekund układ pomiarowy pracował poprawnie Program dla komputera stacji rejestracji ruchu (dla wersji ICD-RS) Program IsFotoZorApp przeznaczony jest do odbierania z rejestratora ICD2 wyników zliczania na wszystkich obserwowanych przejściach w salonie sprzedaŝy i przesyłania ich do bazy danych za serwerze SQL. Typowi zadanie to ma być realizowane automatycznie, a czynności ręczne przewidziane są do konfigurowania warunków pracy programu i diagnostyki sytuacji awaryjnych. JeŜeli wyposaŝenie lub warunki pracy komputera ograniczają Insofter 9 z 14

10 moŝliwość pracy automatycznej, to dostępne są odpowiednie procedury do obsługi ręcznej. Aby zapewnić duŝą niezawodność program IsFotoZorApp realizuje następującą sekwencję: odczyt danych z rejestratora przesłanie danych na serwer SQL potwierdzenie wprowadzenia danych na serwer potwierdzenie rejestratorowi odebrania danych Program rejestruje zakłócenia w realizacji zadań i tworzy na komputerze lokalnym rejestr zdarzeń. Rejestr ten jest równieŝ przesyłany na serwer SQL. Po kaŝdej sesji transmisji danych dodatkowy program usługowy sprawdza czy dostępne są nowe wersje plików systemowych i automatycznie przeprowadza aktualizację Praca z rejestratorem ICD-TCP Rejestrator ICD-TCP wyposaŝony jest w gniazdo Ethernet. Po podłączeniu kabla sieciowego moŝliwe jest wprowadzenie identyfikatorów i parametrów konfiguracyjnych poprzez przeglądarkę WWW. W czasie eksploatacji dane te mogą być modyfikowane zdalnie przez administratora Insofter 10 z 14

11 systemu. Podgląd wyników zliczania równieŝ dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW. Lokalny dostęp do danych konfiguracyjnych i wyników zliczania moŝna ograniczyć przez wprowadzenie hasła Praca z rejestratorem ICD-GSM Rejestrator ICD-GSM wyposaŝony jest w telefon komórkowy z obsługą protokółu GPRS i do uruchomienia potrzebuje tylko doprowadzenia zasilania. Identyfikator rejestratora i parametry konfiguracyjne wprowadzane są przed zamontowaniem na obiekcie. W czasie eksploatacji dane te mogą być modyfikowane zdalnie przez administratora systemu. Podgląd wyników zliczania dostępny jest wyłącznie poprzez serwer bazy danych. 3 Baza danych na serwerze SQL 3.1. Lokalizacja Serwer bazy danych naleŝy zlokalizować na komputerze dostępnym dla wszystkich stacji zliczających. Dla pojedynczego obiektu z wieloma stacjami zliczającymi moŝe to być sieć lokalna. Dla systemów rozległych moŝna zapewnić Insofter 11 z 14

12 dostęp przez sieć typu VPN lub poprzez ogólnodostępny (światowy) numer IP. Firma Insofter oferuje dla dostarczanych systemów zliczających usługę utrzymania serwera SQL na własnym sprzęcie lub skonfigurowanie takiego serwera na komputerze wskazanym przez nabywcę Zapis danych o ruchu klientów Programy obsługujące stacje zliczające nie dokonują bezpośrednich wpisów do bazy danych, ale kontaktują się ze specjalnie dla tego zadania opracowana aplikacją rezydującą na serwerze. Rozwiązanie to pozwala wykorzystać do transmisji danych protokół HTTP z szyfrowaniem danych. Protokół ten rzadko podlega ograniczeniom przez zabezpieczenia w sieciach internetowych, a jednocześnie zachowane jest bezpieczeństwo przesyłania danych Udostępnianie danych Dane dotyczące listy obserwowanych przejść i wyniki zliczania dostępne są zarejestrowanym uŝytkownikom systemu po podaniu lokalizacji bazy np. w formie adresu domenowego, nazwy uŝytkownika i hasła. Insofter 12 z 14

13 Podstawowe funkcje udostępniania danych zapewnia aplikacja IsZORKlient. UŜytkownik moŝe równieŝ pozyskiwać dane innymi programami do obsługi baz danych, np. wykorzystując technologię ODBC lub przygotować specjalne aplikacje do przetwarzania danych z zastosowaniem innych konektorów Inne zasoby i funkcje bazy W bazie przechowywane są konfiguracje i parametry pracy dla rejestratorów ICD. MoŜliwość modyfikacji tych zasobów jest dostępna tylko dla administratora bazy. Przy kaŝdym połączeniu z serwerem bazy danych rejestratory ICD-TCP i ICD-GSM sprawdzają czy zmieniono konfiguracje parametrów, pobiera nowe informacje i wprowadza je do pamięci. Dla ICD-RS funkcję tą realizuje program IsFotoZorApp. 4 Program dla uŝytkowników systemu Program IsZORKlient słuŝy do selekcji i wstępnego przetwarzania danych zebranych przez system zliczający. Insofter 13 z 14

14 Pobrane dane moŝna wyświetlać w róŝnej formie na ekranie, drukować oraz eksportować do plików o standardowych formatach dla przetwarzania za pomocą innych aplikacji. Program IsZORKlient wymaga komputera z systemem operacyjnym typu Windows. Dostęp do danych moŝliwy jest z dowolnego komputer po zalogowaniu na serwerze SQL przez podanie nazwy uŝytkownika i hasła Szczegółowe informacje dla uŝytkowników zawiera Dokumentacja programu IsZORKlient 5 Informacje wdroŝeniowe 5.1. Adresy internetowe Insofter 14 z 14

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server Dr inŝ. Krzysztof Skura, Dr inŝ. Zbigniew Smalec Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej PROBLEMY INTEGRACJI SYSTEMÓW STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OPARTYCH O TECHNIKĘ

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Podsumowanie dotyczące zarządzania. Kontrola jakości nadruków CLARiSUITE Przewodnik rozwiązań sieciowych CLARiSUITE TM

Przegląd. Podsumowanie dotyczące zarządzania. Kontrola jakości nadruków CLARiSUITE Przewodnik rozwiązań sieciowych CLARiSUITE TM Pytania techniczne Kontrola jakości nadruków CLARiSUITE Przewodnik rozwiązań sieciowych CLARiSUITE TM Przegląd Bezpieczeństwo, integralność oraz stabilność infrastruktury IT są najważniejszymi priorytetami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo