MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI"

Transkrypt

1 MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) SPIS TREŒCI Paragraf Zakres standardu Zwi¹zek pomiêdzy funkcj¹ audytu wewnêtrznego a bieg³ym rewidentem Data wejœcia w ycie... 5 Cele... 6 Definicje... 7 Wymogi Okreœlenie czy i w jakim zakresie korzystaæ z wyników pracy audytorów wewnêtrznych Korzystanie z wyników okreœlonych prac audytorów wewnêtrznych Dokumentacja Zastosowania i inne materia³y objaœniaj¹ce Zakres standardu... Cele funkcji audytu wewnêtrznego... Okreœlenie czy i w jakim zakresie korzystaæ z wyników pracy audytorów wewnêtrznych... Korzystanie z wyników okreœlonych prac audytorów wewnêtrznych... A1-A27 A3 A4-A5 A6 Miêdzynarodowy Standard Rewizji Finansowej (MSRF) 610 Korzystanie z wyników pracy audytorów wewnêtrznych nale y odczytywaæ w kontekœcie MSRF 200 Ogólne cele niezale nego bieg³ego rewidenta i przeprowadzanie badania zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. MSRF

2 Wprowadzenie Zakres standardu 1. Przedmiotem niniejszego Miêdzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej (MSRF) jest odpowiedzialnoœæ bieg³ego rewidenta za korzystanie z wyników pracy audytorów wewnêtrznych w przypadku, gdy bieg³y rewident zgodnie z MSRF uzna, e funkcja audytu wewnêtrznego mo e mieæ znaczenie dla badania. (Zob. par. A1-A2) 2. Niniejszy standard nie dotyczy przypadków, gdy audytorzy wewnêtrzni udzielaj¹ bieg³emu rewidentowi bezpoœredniej pomocy w przeprowadzaniu procedur badania. Zwi¹zek pomiêdzy funkcj¹ audytu wewnêtrznego a bieg³ym rewidentem 3. Cele funkcji audytu wewnêtrznego okreœla kierownictwo oraz, jeœli ma to zastosowanie, osoby sprawuj¹ce nadzór. Podczas gdy cele funkcji audytu wewnêtrznego i badania przeprowadzanego przez bieg³ego rewidenta ró ni¹ siê, to niektóre sposoby, w jakie osi¹gaj¹ oni swoje cele mog¹ byæ podobne. (Zob. par. A3) 4. Niezale nie od stopnia samodzielnoœci i obiektywizmu funkcji audytu wewnêtrznego, funkcja ta nie jest niezale na od jednostki, czego wymaga siê od bieg³ego rewidenta w przypadku wyra ania przez niego opinii o sprawozdaniach finansowych. Bieg³y rewident jest wy³¹cznie odpowiedzialny za wyra enie opinii z badania i odpowiedzialnoœci tej nie ogranicza fakt korzystania przez niego z wyników pracy audytorów wewnêtrznych. Data wejœcia w ycie 5. Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. Cele 6. Celem bieg³ego rewidenta, w przypadku, gdy jednostka posiada funkcjê audytu wewnêtrznego, która zdaniem bieg³ego rewidenta ma znaczenie dla badania, jest ustalenie: (a) Czy i w jakim zakresie korzystaæ z okreœlonych wyników pracy audytorów wewnêtrznych. (b) Jeœli tak, to czy okreœlone wyniki pracy audytorów wewnêtrznych s¹ odpowiednie do realizacji celów badania. 1 MSRF 315 Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekszta³cenia dziêki poznaniu jednostki i jej otoczenia, paragraf MSRF 610

3 Definicje 7. Na potrzeby niniejszego standardu poni sze terminy maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie: (a) Funkcja audytu wewnêtrznego dzia³ania oceniaj¹ce ustanowione lub œwiadczone jako us³uga na rzecz jednostki. Funkcja ta obejmuje, miêdzy innymi, sprawdzanie, ocenê i nadzorowanie poprawnoœci i skutecznoœci dzia³ania kontroli wewnêtrznej. (b) Audytorzy wewnêtrzni osoby wykonuj¹ce dzia³ania wchodz¹ce w zakres funkcji audytu wewnêtrznego. Audytorzy wewnêtrzni mog¹ byæ zatrudnieni w komórce audytu wewnêtrznego lub pe³niæ podobn¹ funkcjê. Wymogi Okreœlenie czy i w jakim zakresie korzystaæ z wyników pracy audytorów wewnêtrznych 8. Bieg³y rewident ustala * : (a) Czy wyniki pracy audytorów wewnêtrznych s¹ prawdopodobnie odpowiednie do realizacji celów badania. (b) Jeœli tak, to ustala planowany wp³yw wyników pracy audytorów wewnêtrznych na rodzaj, czas przeprowadzenia lub zakres procedur bieg³ego rewidenta. 9. Ustalaj¹c, czy wyniki pracy audytorów wewnêtrznych s¹ prawdopodobnie odpowiednie do realizacji celów badania, bieg³y rewident ocenia: (a) Cele realizowane przez funkcjê audytu wewnêtrznego. (b) Kompetencje techniczne audytorów wewnêtrznych. (c) Czy praca audytorów wewnêtrznych zosta³a wykonana z nale yt¹ zawodow¹ starannoœci¹. (d) Czy mo liwa jest skuteczna komunikacja pomiêdzy audytorami wewnêtrznymi a bieg³ym rewidentem. (Zob. par. A4) 10. Okreœlaj¹c planowany wp³yw wyników pracy audytorów wewnêtrznych na rodzaj, czas przeprowadzenia lub zakres procedur bieg³ego rewidenta, bieg³y rewident bierze pod uwagê: (a) Rodzaj i zakres okreœlonej pracy, wykonanej lub maj¹cej byæ wykonan¹ przez audytorów wewnêtrznych. * Uw. t³um. stosowane w ka dym MSRF w czêœci okreœlaj¹cej wymogi sformu³owanie auditor shall +czynnoœæ przet³umaczono na jêzyk polski za pomoc¹ czasu teraÿniejszego, bieg³y rewident wykonuje czynnoœæ, zgodnie z konwencj¹ t³umaczeniow¹ przyjêt¹ w Unii Europejskiej. Niezastosowanie formy nakazowej poprzez u ycie s³ów musi, ma, powinien itp. nie zmienia faktu, e wyra ona w ten sposób czynnoœæ wskazuje na zobowi¹zanie bieg³ego rewidenta do jej wykonania, a zwolnienie od tego wymogu mo e nast¹piæ jedynie w sposób przywidziany w danym MSRF. MSRF

4 (b) (c) Ocenione ryzyko istotnego zniekszta³cenia, na poziomie stwierdzeñ, poszczególnych grup transakcji, sald kont i ujawnieñ. Poziom subiektywizmu zwi¹zany z ocen¹ dowodów badania zgromadzonych przez audytorów wewnêtrznych na poparcie odpowiednich stwierdzeñ (Zob. par. A5). Korzystanie z wyników okreœlonych prac audytorów wewnêtrznych 11. Bieg³y rewident, aby korzystaæ z wyników okreœlonych prac audytorów wewnêtrznych, ocenia wyniki tych prac i przeprowadza procedury badania dla ustalenia ich przydatnoœci do swoich celów. (Zob. par. A6) 12. Bieg³y rewident, aby ustaliæ odpowiednioœæ wyników prac audytorów wewnêtrznych do swoich celów ocenia, czy: (a) Pracê wykonali audytorzy wewnêtrzni posiadaj¹cy odpowiednie przygotowanie techniczne i bieg³oœæ. (b) Praca by³a w³aœciwie nadzorowana, sprawdzona i udokumentowana. (c) Uzyskano odpowiednie dowody badania umo liwiaj¹ce audytorom wewnêtrznym wyci¹gniêcie racjonalnych wniosków. (d) Wyci¹gniête wnioski s¹ odpowiednie do okolicznoœci i wszelkie sprawozdania sporz¹dzone przez audytorów wewnêtrznych s¹ zgodne z wynikami wykonanej pracy. (e) Wszelkie wyj¹tki lub nietypowe sprawy ujawnione przez audytorów wewnêtrznych zosta³y nale ycie wyjaœnione. Dokumentacja 13. W przypadku, gdy bieg³y rewident korzysta z wyników pracy audytorów wewnêtrznych, to w³¹cza do dokumentacji badania wnioski z oceny odpowiednioœci wyników pracy audytorów wewnêtrznych i informacje o przeprowadzonych przez siebie procedurach badania, zgodnie z paragrafem *** Zastosowania i inne materia³y objaœniaj¹ce Zakres standardu (Zob. par. 1) A1. Zgodnie z MSRF funkcja audytu wewnêtrznego jednostki mo e mieæ znaczenie dla badania w przypadku, gdy rodzaj odpowiedzialnoœci i dzia³añ funkcji audytu wewnêtrznego wi¹ e siê ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹ jednostki, a bieg³y rewident ma zamiar korzystaæ z wyników pracy audytorów we- 2 MSRF 230 Dokumentacja badania, paragrafy 8-11 oraz paragraf A6. 3 MSRF 315, paragraf A MSRF 610

5 wnêtrznych w celu zmodyfikowania rodzaju lub czasu przeprowadzania albo zmniejszenia zakresu procedur badania wymagaj¹cych przeprowadzenia. A2. Przeprowadzenie procedur zgodnie z niniejszym standardem mo e sprawiæ, e bieg³y rewident dokona ponownej oceny ryzyka istotnego zniekszta³cenia. W konsekwencji mo e to wp³yn¹æ na ocenê przez bieg³ego rewidenta wa noœci funkcji audytu wewnêtrznego dla badania. Bieg³y rewident mo e równie nie chcieæ skorzystaæ z wyników pracy audytorów wewnêtrznych, co wp³ywa³oby na rodzaj, czas przeprowadzenia lub zakres procedur bieg³ego rewidenta. W takim przypadku dalsze zastosowanie przez bieg³ego rewidenta niniejszego standardu mo e nie byæ konieczne. Cele funkcji audytu wewnêtrznego (Zob. par. 3) A3. Cele realizowane przez funkcjê audytu wewnêtrznego ró ni¹ siê znacz¹co i zale ¹ od struktury i wielkoœci jednostki oraz wymogów kierownictwa oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, osób sprawuj¹cych nadzór. Dzia³ania podejmowane przez funkcjê audytu wewnêtrznego mog¹ obejmowaæ jedn¹ lub wiêcej spoœród nastêpuj¹cych czynnoœci: Nadzorowanie kontroli wewnêtrznej. Funkcja audytu wewnêtrznego mo e otrzymaæ okreœlone zadanie polegaj¹ce na sprawdzaniu kontroli, nadzorowaniu ich dzia³ania i zalecaniu zmian. Sprawdzanie informacji finansowych i operacyjnych. Funkcja audytu wewnêtrznego mo e otrzymaæ zadanie sprawdzenia œrodków stosowanych do rozpoznawania, wyceny, klasyfikacji oraz sprawozdawczoœci na temat informacji finansowych i operacyjnych, a tak e kierowania okreœlonych zapytañ dotycz¹cych poszczególnych pozycji, w tym szczegó³owego badania transakcji, sald i procedur. Przegl¹d dzia³alnoœci operacyjnej. Funkcja audytu wewnêtrznego mo e otrzymaæ zadanie dokonania przegl¹du gospodarnoœci, skutecznoœci i efektywnoœci dzia³alnoœci operacyjnej, w tym niefinansowej dzia³alnoœci jednostki. Przegl¹d przestrzegania prawa i regulacji. Funkcja audytu wewnêtrznego mo e otrzymaæ zadanie sprawdzenia przestrzegania prawa i regulacji oraz innych wymogów zewnêtrznych, a tak e polityki kierownictwa i innych wymogów wewnêtrznych. Zarz¹dzanie ryzykiem. Funkcja audytu wewnêtrznego mo e pomagaæ organizacji rozpoznawaæ i oceniæ znacz¹ce nara enia na ryzyko oraz przyczyniæ siê do poprawy systemów zarz¹dzania ryzykiem i kontroli. Nadzór. Funkcja audytu wewnêtrznego mo e oceniaæ proces nadzoru pod k¹tem przestrzegania zasad etycznych i wartoœci, zarz¹dzania dzia³alnoœci¹ i rozliczania siê z odpowiedzialnoœci, przekazywania infor- MSRF

6 macji na temat ryzyka i kontroli odpowiednim komórkom organizacji, jak równie skutecznoœci komunikowania siê osób sprawuj¹cych nadzór, bieg³ych rewidentów i audytorów wewnêtrznych oraz kierownictwa. Okreœlenie czy i w jakim zakresie korzystaæ z wyników pracy audytorów wewnêtrznych Czy wyniki pracy audytorów wewnêtrznych mog¹ odpowiadaæ celom badania (Zob. par. 9) A4. Czynnikami, które mog¹ wp³yn¹æ na decyzjê bieg³ego rewidenta o tym, e wyniki pracy audytorów wewnêtrznych mog¹ odpowiadaæ celom badania s¹: Obiektywizm Status funkcji audytu wewnêtrznego w jednostce oraz wp³yw jaki ma on na zdolnoœæ audytorów wewnêtrznych do zachowania obiektywizmu. Czy funkcja audytu wewnêtrznego sk³ada sprawozdania osobom sprawuj¹cym nadzór lub osobie upowa nionej odpowiedniego szczeblaoraz czy audytorzy wewnêtrzni maj¹ bezpoœredni dostêp do osób sprawuj¹cych nadzór. Czy audytorzy wewnêtrzni s¹ wolni od rodz¹cej konflikty odpowiedzialnoœci. Czy osoby sprawuj¹ce nadzór kontroluj¹ decyzje personalne zwi¹zane z funkcj¹ audytu wewnêtrznego. Czy istniej¹ jakiekolwiek ograniczenia lub restrykcje na³o one na funkcjê audytu wewnêtrznego przez kierownictwo lub osoby sprawuj¹ce nadzór. Czy i w jakim zakresie kierownictwo korzysta z zaleceñ funkcji audytu wewnêtrznego i w jaki sposób dzia³ania te s¹ ewidencjonowane. Kompetencje techniczne Czy audytorzy wewnêtrzni s¹ cz³onkami odpowiednich organizacji zawodowych. Czy audytorzy wewnêtrzni posiadaj¹ odpowiednie przygotowanie techniczne i doœwiadczenie w pracy na zajmowanym stanowisku. Czy zosta³y ustalone zasady zatrudniania i szkolenia audytorów wewnêtrznych. Nale yta starannoœæ zawodowa Czy czynnoœci wykonywane przez funkcjê audytu wewnêtrznego s¹ nale ycie planowane, nadzorowane i dokumentowane. Istnienie i odpowiednioœæ podrêczników audytu lub innych podobnych dokumentów, programów roboczych i dokumentacji audytu wewnêtrznego. 120 MSRF 610

7 Komunikowanie siê Komunikacja pomiêdzy bieg³ymi rewidentami i audytorami wewnêtrznymi mo e byæ najbardziej skuteczna, gdy audytorzy wewnêtrzni mog¹ otwarcie komunikowaæ siê z bieg³ymi rewidentami oraz: Spotkania nastêpuj¹ w odpowiednich odstêpach czasu w danym okresie. Bieg³y rewident jest zawiadamiany i posiada dostêp do stosownych sprawozdañ z auduty wewnêtrznego, a tak e jest informowany o wszelkich znacz¹cych sprawach napotkanych przez audytorów wewnêtrznych, je- eli mog¹ one wp³ywaæ na pracê bieg³ego rewidenta. Bieg³y rewident informuje audytorów wewnêtrznych o wszelkich znacz¹cych sprawach, które mog¹ mieæ wp³yw na funkcjê audytu wewnêtrznego. Planowany wp³yw wyników pracy audytorów wewnêtrznych na rodzaj, czas przeprowadzenia i zakres procedur bieg³ego rewidenta (Zob. par.10) A5. W przypadku, gdy wyniki pracy audytorów wewnêtrznych s¹ czynnikiem wyznaczaj¹cym rodzaj, czas przeprowadzenia i zakres procedur bieg³ego rewidenta, z po ytkiem mo e byæ wczeœniejsze uzgodnienie z audytorami wewnêtrznymi nastêpuj¹cych zagadnieñ: Okres ich pracy. Zakres pracy. Poziom istotnoœci dla sprawozdañ finansowych jako ca³oœci (oraz, jeœli ma to zastosowanie, poziom lub poziomy istotnoœci poszczególnych grup transakcji, sald kont lub ujawnieñ) oraz istotnoœæ cz¹stkowa. Proponowane metody doboru pozycji do badania. Dokumentowanie wykonanej pracy. Procedury przegl¹du i sprawozdawczoœci. Korzystanie z wyników okreœlonych prac audytorów wewnêtrznych (Zob. par. 11) A6. Rodzaj, czas i zakres przeprowadzanych procedur badania wyników okreœlonych prac audytorów wewnêtrznych powinien zale eæ od oceny przez bieg³ego rewidenta ryzyka istotnego zniekszta³cenia, oceny funkcji audytu wewnêtrznego oraz oceny wyników okreœlonej pracy audytorów wewnêtrznych. Takie procedury badania mog¹ obejmowaæ: Sprawdzenie pozycji ju zbadanych przez audytorów wewnêtrznych. Sprawdzenie innych podobnych pozycji. Obserwacje procedur przeprowadzonych przez audytorów wewnêtrznych. MSRF

8 122 MSRF 610

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZ TKOWE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZ TKOWE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZ TKOWE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Paragraf

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Paragraf MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 720 ODPOWIEDZIALNOŒÆ BIEG EGO REWIDENTA DOTYCZ CA INNYCH INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACH ZAWIERAJ CYCH ZBADANE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPORZ DZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZA O ENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

PARAGRAF OBJAŒNIAŒNIAJ CY I PARAGRAF DOTYCZ CY INNEJ SPRAWY W SPRAWOZDANIU NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA

PARAGRAF OBJAŒNIAŒNIAJ CY I PARAGRAF DOTYCZ CY INNEJ SPRAWY W SPRAWOZDANIU NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 706 PARAGRAF OBJAŒNIAŒNIAJ CY I PARAGRAF DOTYCZ CY INNEJ SPRAWY W SPRAWOZDANIU NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 710 INFORMACJE PORÓWNAWCZE DANE KORESPONDUJ CE I PORÓWNAWCZE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 710 INFORMACJE PORÓWNAWCZE DANE KORESPONDUJ CE I PORÓWNAWCZE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 710 INFORMACJE PORÓWNAWCZE DANE KORESPONDUJ CE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 705 MODYFIKACJE OPINII W SPRAWOZDANIU NIEZALE NEGO SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 705 MODYFIKACJE OPINII W SPRAWOZDANIU NIEZALE NEGO SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 705 MODYFIKACJE OPINII W SPRAWOZDANIU NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 300 PLANOWANIE BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 300 PLANOWANIE BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 300 PLANOWANIE BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 220 KONTROLA JAKOŒCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 220 KONTROLA JAKOŒCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 220 KONTROLA JAKOŒCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 505 POTWIERDZENIA ZEWNÊTRZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 505 POTWIERDZENIA ZEWNÊTRZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 505 POTWIERDZENIA ZEWNÊTRZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 620 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY EKSPERTA POWO ANEGO PRZEZ BIEG EGO REWIDENTA SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 620 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY EKSPERTA POWO ANEGO PRZEZ BIEG EGO REWIDENTA SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 620 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY EKSPERTA POWO ANEGO PRZEZ BIEG EGO REWIDENTA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 450 OCENA ZNIEKSZTA CEÑ ROZPOZNANYCH PODCZAS BADANIA SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 450 OCENA ZNIEKSZTA CEÑ ROZPOZNANYCH PODCZAS BADANIA SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 450 OCENA ZNIEKSZTA CEÑ ROZPOZNANYCH PODCZAS BADANIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 500 DOWODY BADANIA SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 500 DOWODY BADANIA SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 500 DOWODY BADANIA (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie SPIS

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 230 DOKUMENTACJA BADANIA SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 230 DOKUMENTACJA BADANIA SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 230 DOKUMENTACJA BADANIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej)

Bardziej szczegółowo

(Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) SPIS TREŒCI

(Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 200 OGÓLNE CELE NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA ORAZ PRZEPROWADZANIE BADANIA ZGODNIE Z MIÊDZYNARODOWYMI STANDARDAMI REWIZJI FINANSOWEJ Wprowadzenie (Stosuje siê

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 260 KOMUNIKOWANIE SIÊ Z OSOBAMI SPRAWUJ CYMI NADZÓR SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 260 KOMUNIKOWANIE SIÊ Z OSOBAMI SPRAWUJ CYMI NADZÓR SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 260 KOMUNIKOWANIE SIÊ Z OSOBAMI SPRAWUJ CYMI NADZÓR (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 700 FORMU OWANIE OPINII I SPRAWOZDANIE NA TEMAT SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 700 FORMU OWANIE OPINII I SPRAWOZDANIE NA TEMAT SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 700 FORMU OWANIE OPINII I SPRAWOZDANIE NA TEMAT SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 805 BADANIE POJEDYNCZYCH SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ OKREŒLONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje

Bardziej szczegółowo

52='=,$,, 262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,(

52='=,$,, 262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,( Prospekt Emisyjny Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne... 52='=,$,, 262%

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 330 POSTÊPOWANIE BIEG EGO REWIDENTA W ODPOWIEDZI NA OCENÊ RYZYKA SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 330 POSTÊPOWANIE BIEG EGO REWIDENTA W ODPOWIEDZI NA OCENÊ RYZYKA SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 330 POSTÊPOWANIE BIEG EGO REWIDENTA (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej)

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 402 OKOLICZNOŒCI WYMAGAJ CE UWZGLÊDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJ CEJ Z ORGANIZACJI US UGOWEJ

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 402 OKOLICZNOŒCI WYMAGAJ CE UWZGLÊDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJ CEJ Z ORGANIZACJI US UGOWEJ MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 402 OKOLICZNOŒCI WYMAGAJ CE UWZGLÊDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJ CEJ Z ORGANIZACJI US UGOWEJ Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 550 PODMIOTY POWI ZANE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 550 PODMIOTY POWI ZANE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 550 PODMIOTY POWI ZANE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej)

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIA II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.1 Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê od dnia 15 grudnia 2009 r.) Paragraf. Wprowadzenie

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê od dnia 15 grudnia 2009 r.) Paragraf. Wprowadzenie MIÊDZYNARODOWY STANDARD KONTROLI JAKOŒCI 1 KONTROLA JAKOŒCI FIRM PRZEPROWADZAJ CYCH BADANIA I PRZEGL DY SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ WYKONUJ CYCH INNE ZLECENIA US UG ATESTACYJNYCH I POKREWNYCH Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH System kontroli jakości, przyjęty do stosowania w firmie PROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(zwanej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Wykonanie audytu zewnêtrznego dla projektu pn: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego S¹cza poù¹czenie m. Brzezna z drog¹ krajow¹ nr 28.

FORMULARZ OFERTY. Wykonanie audytu zewnêtrznego dla projektu pn: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego S¹cza poù¹czenie m. Brzezna z drog¹ krajow¹ nr 28. PZD-NI.261.19.2015.WZ (pieczêã wykonawcy) FORMULARZ OFERTY na wykonanie usùugi poni ej 30 000 euro I. Nazwa i adres Zamawiaj¹cego Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ROZDZIA 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA Y OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE (ÆWICZENIA)... 27

Spis treœci ROZDZIA 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA Y OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE (ÆWICZENIA)... 27 Spis treœci OD WYDAWCY........................................................... 7 WPROWADZENIE......................................................... 9 ROZDZIA 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Warszawa, 27 wrzeœnia 2004 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Warszawa, 27 wrzeœnia 2004 r. SPIS TREŒCI Pismo Prezesa Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do Prezesów Zarz¹dów Banków Spó³dzielczych. Uchwa³a nr 20/2004 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 wrzeœnia 2004 r. zmieniaj¹ca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo