ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE"

Transkrypt

1 ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIA II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.1 Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka 1/3, Telefon: (22) / Faks: (22) Strona internetowa: Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Emitenta Jan Dalgiewicz Prezes Zarz¹du Ryszard Witek Witold Szpejda Wac³aw Wojciechowski 1.3 Oœwiadczenie osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta Oœwiadczamy, e informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe, rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e e zgodnie z najlepsz¹ nasz¹ wiedz¹ nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowi¹zania PEKAES S.A. ani okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ PEKAES S.A. oraz osi¹gane przez ni¹ wyniki finansowe. Jan Dalgiewicz Ryszard Witek Witold Szpejda Wac³aw Wojciechowski Prezes Zarz¹du 2 PODMIOTY SPORZ DZAJ CE PROSPEKT 2.1 Emitent Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka 1/3, Telefon: (22) / Faks: (22) Strona internetowa: Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Emitenta Jan Dalgiewicz Prezes Zarz¹du Ryszard Witek Witold Szpejda Wac³aw Wojciechowski Emitent oraz osoby fizyczne dzia³aj¹ce w jego imieniu s¹ odpowiedzialne za sporz¹dzenie nastêpuj¹cych czêœci Prospektu: Rozdzia³ I pkt , Rozdzia³ II pkt 1, 2.1, Rozdzia³ VIII z wyj¹tkiem opinii i raportu bieg³ego rewidenta, Rozdzia³ IX Powi¹zania osób dzia³aj¹cych w imieniu sporz¹dzaj¹cego Prospekt z Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Wy ej wymienione osoby s¹ zatrudnione przez Emitenta na podstawie umów o pracê. Ryszard Witek posiada akcji Emitenta. Poza wy ej wymienionymi powi¹zaniami nie wystêpuj¹ inne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne pomiêdzy osobami sporz¹dzaj¹cymi Prospekt a Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Oœwiadczenie osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta Oœwiadczamy, e czêœci Prospektu, za których sporz¹dzanie odpowiedzialny jest Emitent, zosta³y sporz¹dzone z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej, oraz e informacje zawarte w tych czêœciach Prospektu s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jan Dalgiewicz Ryszard Witek Witold Szpejda Wac³aw Wojciechowski Prezes Zarz¹du 13

2 2.2 Dom Maklerski Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna ul. Cha³ubiñskiego 8, Telefon: (22) Faksu: (22) Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Pawe³ Szymañski Prezes Zarz¹du Miros³aw Tkaczuk Pe³nomocnik Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna oraz osoby fizyczne dzia³aj¹ce w jego imieniu s¹ odpowiedzialne za sporz¹dzenie nastêpuj¹cych czêœci Prospektu: Wstêp, Rozdzia³ I pkt 1, , , 2.2.5, , , 3 6, 8 9, Rozdzia³ II pkt 2.2, 4, Rozdzia³ III pkt 2, 8, 11 12, Rozdzia³ V pkt 1 4, Rozdzia³ VI, Za³¹czniki nr Powi¹zania Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w jego imieniu z Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Poza nastêpuj¹cymi umowami: l Umowa z dnia 21 czerwca 2004 r. zawarta z Emitentem, dotycz¹c¹ sporz¹dzenia czêœci Prospektu oraz przygotowania i przeprowadzenia publicznej oferty akcji. l Umowa z dnia z dnia 18 maja 1995 r. zawarta z Ministerstwem Przekszta³ceñ W³asnoœciowych (obecnie Ministerstwo Skarbu Pañstwa) o œwiadczenie us³ug maklerskich. nie istniej¹ adne inne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne pomiêdzy Emitentem, Podmiotem Dominuj¹cym a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w jego imieniu Oœwiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Oœwiadczamy, e czêœci Prospektu, za których sporz¹dzanie odpowiedzialny jest Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna, zosta³y sporz¹dzone z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej oraz e informacje zawarte w tych czêœciach Prospektu s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Witold Stêpieñ Wiceprezes Zarz¹du Miros³aw Tkaczuk Pe³nomocnik 2.3 Kancelaria Prawnicza CAVERE Kancelaria Prawnicza CAVERE ul. Nowy Œwiat 34 m. 5/6, Telefony: (22) / Faks: (22) Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Kancelarii Prawniczej CAVERE Romuald Soroko radca prawny (Wa-3570) Adres ww. osoby zosta³ objêty wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialnoœæ Kancelarii Prawniczej CAVERE jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt i Romualda Soroko dzia³aj¹cego w imieniu Kancelarii Prawniczej CAVERE jest ograniczona do nastêpuj¹cych czêœci Prospektu: Rozdzia³ I pkt 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, , , 7, Rozdzia³ II pkt 2.3, Rozdzia³ III pkt 1, 3 7, 9 10, 13, Rozdzia³ IV, Rozdzia³ V pkt 5 11, Rozdzia³ VII, Za³¹czniki Powi¹zania Kancelarii Prawniczej CAVERE oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w jej imieniu z Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Nie istniej¹ adne inne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne pomiêdzy Kancelari¹ Prawnicz¹ CAVE- RE oraz Romualdem Soroko a Emitentem i Podmiotem Dominuj¹cym poza umow¹ z dnia 17 paÿdziernika 2002 roku, zmienion¹ aneksem z dnia 6 paÿdziernika 2003 roku, dotycz¹c¹ sta³ej obs³ugi prawnej i umow¹ najmu z dnia roku dotycz¹c¹ najmu powierzchni biurowej (35 m 2 ) oraz umow¹ z dnia 21 czerwca 2004 roku, dotycz¹c¹ doradztwa prawnego w procesie wprowadzenia akcji PEKAES do publicznego obrotu oraz sporz¹dzenia wy ej opisanych czêœci Prospektu, a nadto poza umow¹ z dnia 21 czerwca 2002 roku, zmienion¹ aneksem z dnia 23 paÿdziernika 2003 roku, dotycz¹c¹ sta³ej obs³ugi prawnej Pekaes Multi-Spedytor i umow¹ z dnia 16 lipca 2003 roku, dotycz¹c¹ sta³ej obs³ugi prawnej Pekaes Bus oraz umow¹ z dnia 3 listopada 2003 roku z Biurem Obs³ugi Transportu Miêdzynarodowego, gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury Oœwiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu Kancelarii Prawniczej CAVERE Dzia³aj¹c w imieniu w³asnym i Kancelarii Prawniczej CAVERE, oœwiadczam, e Prospekt w czêœciach, za których sporz¹dzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Prawnicza CAVERE, zosta³ sporz¹dzony z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej, oraz e informacje zawarte w czêœciach Prospektu, za których sporz¹dzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Prawnicza CAVERE s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 14 Romuald Soroko Radca prawny

3 3 PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH 3.1 Nazwa, siedziba i adres Podmiotem uprawnionym, wydaj¹cym opiniê o badanym sprawozdaniu finansowym Emitenta i skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapita³owej Emitenta za okres od r. do r. zamieszczonych w Prospekcie, jest: Nazwa (firma): Deloitte & Touche Audit Services Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ , ul. Fredry 6 Telefon: (22) Faks: (22) Adres strony internetowej: Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych W imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych w zakresie odpowiedzialnoœci za opinie o prawid³owoœci, rzetelnoœci i jasnoœci sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. zawartych odpowiednio w niniejszym Prospekcie, dzia³aj¹: l Maria Rzepnikowska Prezes Zarz¹du, Bieg³y Rewident, nr ewid l Alina Domos³awska, Bieg³y Rewident, nr ewid. 679 l Wac³aw Nitka, Bieg³y Rewident, nr ewid Odpowiedzialnoœæ osób dzia³aj¹cych w imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych jest ograniczona do nastêpuj¹cych czêœci Prospektu: Rozdzia³ II pkt 3 oraz Opinie i raporty audytora zawarte w Rozdziale VIII. 3.3 Informacje dotycz¹ce bieg³ych rewidentów dokonuj¹cych badania sprawozdañ finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdañ finansowych Emitenta Bieg³y rewident dokonuj¹cy badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. zamieszczonych w Prospekcie: Gra yna Sikorska Bieg³y Rewident, nr ewid Adres bieg³ego rewidenta zosta³ objêty wnioskiem o niepublikowanie. 3.1 Powi¹zania pomiêdzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych oraz osobami dzia³aj¹cymi w jego imieniu a Emitentem i jego Podmiotem Dominuj¹cym Pomiêdzy Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych oraz osobami dzia³aj¹cymi w imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., a tak e bieg³ym rewidentem dokonuj¹cym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. a Emitentem i jego Podmiotem Dominuj¹cym nie istniej¹ adne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne, z wyj¹tkiem umów o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres r. oraz doradztwo w zakresie przygotowania czêœci Prospektu Emisyjnego. 3.2 Oœwiadczenie z³o one przez osoby wystêpuj¹ce w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych w sprawie powo³ania bieg³ego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó³ki oraz stwierdzenia spe³nienia przez Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. warunków koniecznych do wydania rzetelnej i niezale nej opinii z badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó³ki Oœwiadczamy, e Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.: 1. zosta³ wybrany na bieg³ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. uchwa³¹ Rady Nadzorczej z dnia 20 wrzeœnia 2001 r. zgodnie z przepisami prawa. Badanie nasze stanowi³o obowi¹zkowe badanie wynikaj¹ce z art. 64 Ustawy o rachunkowoœci, 2. spe³nia warunki do wyra enia bezstronnej i niezale nej opinii o sprawozdaniach finansowych Emitenta. W imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. Maria Rzepnikowska Alina Domos³awska Prezes Zarz¹du Bieg³y Rewident, nr ewid Bieg³y Rewident, nr ewid

4 3.3 Oœwiadczenie osoby badaj¹cej zawarte w niniejszym Prospekcie sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. w sprawie spe³nienia warunków koniecznych do wydania rzetelnej i niezale nej opinii z badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó³ki Ja, ni ej podpisany bieg³y rewident, oœwiadczam, i spe³niam warunki do wyra enia bezstronnych i niezale nych opinii o sprawozdaniu finansowym Emitenta za okres r. oraz o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. Gra yna Sikorska Bieg³y Rewident nr ewid Oœwiadczenie w sprawie odpowiedzialnoœci osób wystêpuj¹cych w imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. jako podmiotu badaj¹cego sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Oœwiadczamy, e: 1. Sprawozdanie finansowe Emitenta zamieszczone w Prospekcie, obejmuj¹ce okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., zosta³o przez nas zbadane stosownie do: rozdzia³u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póÿniejszymi zmianami), norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce. 2. Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliœmy z dat¹ 5 marca 2004 r. opiniê o prawid³owoœci, rzetelnoœci i jasnoœci sprawozdania finansowego, której pe³na treœæ jest zamieszczona w oryginalnej formie w czêœci VIII Prospektu. Po dacie wydania naszej opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. nie wykonaliœmy adnych procedur dotycz¹cych wy ej wymienionego sprawozdania finansowego. Opinia bieg³ego rewidenta badaj¹cego sprawozdanie finansowe Emitenta za wy ej wymieniony okres jest bez zastrze eñ, z akapitem objaœniaj¹cym. 3. Nie zg³aszaj¹c zastrze eñ do prawid³owoœci i rzetelnoœci zbadanego sprawozdania finansowego, w opinii zwróciliœmy uwagê na fakt, i prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i winno s³u yæ przede wszystkim celom statutowym. Nie mo e byæ ono jedyn¹ podstaw¹ do oceny sytuacji finansowej i maj¹tkowej Spó³ki, która jest podmiotem dominuj¹cym w Grupie Kapita³owej. Oprócz sprawozdania jednostkowego Spó³ka sporz¹dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej, dla której jest jednostk¹ dominuj¹c¹. 4. Zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe zosta³y sporz¹dzone w sposób zapewniaj¹cy ich porównywalnoœæ przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowoœci, zgodnych z zasadami (polityk¹) rachunkowoœci stosowanymi przez Emitenta za okres od r. oraz przez ujêcie korekt b³êdów podstawowych w okresach, których one dotycz¹, bez wzglêdu na okres, w którym zosta³y ujête w ksiêgach rachunkowych. Dane porównywalne za okres zakoñczony roku wynikaj¹ ze zbadanego sprawozdania finansowego, po uwzglêdnieniu korekt doprowadzaj¹cych do porównywalnoœci z tytu³u zmian zasad (polityki) rachunkowoœci i korekt b³êdów podstawowych. Uzgodnienie danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdañ finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekszta³cenie. 5. Forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres r. oraz danych porównywalnych Emitenta zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych w nim danych jest zgodna z wymogami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 paÿdziernika 2001 r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu, z póÿniejszymi zmianami. Gra yna Sikorska Alina Domos³awska Wac³aw Nitka Bieg³y Rewident, nr ewid Bieg³y Rewident, nr ewid. 679 Bieg³y Rewident, nr ewid Osoby reprezentuj¹ce podmiot Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o ul. Fredry 6 podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych wpisany na listê podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 73 prowadzon¹ przez KIBR

5 3.5 Oœwiadczenie w sprawie odpowiedzialnoœci osób wystêpuj¹cych w imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. jako podmiotu badaj¹cego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Oœwiadczamy, e: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej Emitenta zamieszczone w Prospekcie, obejmuj¹ce okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., zosta³o przez nas zbadane stosownie do: rozdzia³u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póÿniejszymi zmianami), norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce. 2. Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliœmy z dat¹ 14 maja 2004 r. opiniê o prawid³owoœci, rzetelnoœci i jasnoœci skonsolidowanego sprawozdania finansowego, której pe³na treœæ jest zamieszczona w oryginalnej formie w czêœci VIII Prospektu. Po dacie wydania naszej opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. nie wykonaliœmy adnych procedur dotycz¹cych wy ej wymienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Opinia bieg³ego rewidenta badaj¹cego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za wy ej wymieniony okres jest bez zastrze eñ, z akapitem objaœniaj¹cym. 3. Nie zg³aszaj¹c zastrze eñ do prawid³owoœci i rzetelnoœci zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwróciliœmy uwagê na fakt, i nie przeprowadziliœmy badania sprawozdania finansowego jednostki stowarzyszonej podlegaj¹cej konsolidacji metod¹ praw w³asnoœci, której suma bilansowa i wynik finansowy stanowi¹ odpowiednio 3% i 7% skonsolidowanych aktywów i skonsolidowanego wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe spó³ki stowarzyszonej podlega³o badaniu przez innego bieg- ³ego rewidenta, a opinia z badania zosta³a nam dostarczona. Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w zakresie, w jakim odnosi siê ona do wielkoœci wynikaj¹cych ze sprawozdania finansowego tej spó³ki, oparta jest ca³kowicie na opinii innego bieg³ego rewidenta. Ponadto poinformowaliœmy, i nie stanowi³y przedmiotu naszego badania sprawozdania finansowe jednostek wy³¹czonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 4. Zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe zosta³y sporz¹dzone w sposób zapewniaj¹cy ich porównywalnoœæ przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowoœci, zgodnych z zasadami (polityk¹) rachunkowoœci stosowanymi przez Emitenta za okres od r. oraz przez ujêcie korekt b³êdów podstawowych w okresach, których one dotycz¹, bez wzglêdu na okres, w którym zosta³y ujête w ksiêgach rachunkowych. Dane porównywalne za okres zakoñczony roku wynikaj¹ ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, po uwzglêdnieniu korekt doprowadzaj¹cych do porównywalnoœci z tytu³u zmian zasad (polityki) rachunkowoœci i korekt b³êdów podstawowych. Uzgodnienie danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdañ finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekszta³cenie. 5. Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres r. oraz danych porównywalnych Emitenta zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych w nim danych jest zgodna z wymogami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 paÿdziernika 2001 r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu, z póÿniejszymi zmianami. Gra yna Sikorska Alina Domos³awska Maria Rzepnikowska Prezes Zarz¹du Bieg³y Rewident, nr ewid Bieg³y Rewident, nr ewid. 679 Bieg³y Rewident, nr ewid Osoby reprezentuj¹ce podmiot Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o ul. Fredry 6 podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych wpisany na listê podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 73 prowadzon¹ przez KIBR 4 OFERUJ CY 4.1 Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Skrót firmy: DMBH ul. Cha³ubiñskiego 8, Numer telefonu: (22) Numer faksu: (22) Poczta elektronicza: 17

6 4.2 Osoby dzia³aj¹ce w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Pawe³ Szymañski Prezes Zarz¹du Miros³aw Tkaczuk Pe³nomocnik 4.3 Powi¹zania Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w jego imieniu z Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Poza nastêpuj¹cymi umowami: l Umowa z dnia 21 czerwca 2004 r. zawarta z Emitentem, dotycz¹ca sporz¹dzenia czêœci Prospektu oraz przygotowania i przeprowadzenia publicznej oferty akcji. l Umowa z dnia z dnia 18 maja 1995 r. zawarta z Ministerstwem Przekszta³ceñ W³asnoœciowych (obecnie Ministerstwo Skarbu Pañstwa) o œwiadczenie us³ug maklerskich. nie istniej¹ adne inne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne pomiêdzy Emitentem, Podmiotem Dominuj¹cym a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w jego imieniu. 4.4 Oœwiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Ni ej podpisani oœwiadczamy, e Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna do³o y³ nale ytej zawodowej starannoœci przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia papierów wartoœciowych do publicznego obrotu. Witold Stêpieñ Wiceprezes Zarz¹du Miros³aw Tkaczuk Pe³nomocnik 18

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. INFORMACJE DOTYCZÑCE EMITENTA 1.1. NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA Bank Zachodni Spó ka Akcyjna Wroc aw Rynek 9/11, 50-950 Wroc aw telefon:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Prospekt Emisyjny ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: Siedziba Spółki: Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Nazwa (firma), siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: 41-813 Zabrze ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna Poznań Adres: ul. Warszawska 39/41 Telefon: 0 (prefix)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 30-964 Kraków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna Słupsk ul. Lutosławskiego 17

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdział II II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna Adres i numery telekomunikacyjne:,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MAGELLAN S.A. SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: TRAS TYCHY Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Skawina Adres: 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 Telefony: (012) 277 88 00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny Rozdział II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Firma:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1.1 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Firma: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Siedziba:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. EMITENT 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta TVN Spółka Akcyjna ul. Wiertnicza 166, 02-952 Telefon: +48 22 856 60 60 Telefaks: +48

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1 Lena Lighting Spółka Akcyjna Firma, siedziba i adres Firma: Lena Lighting S.A. Środa Wielkopolska Adres: ul. Kórnicka 52, 63-000

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZ TKOWE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZ TKOWE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZ TKOWE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Firma: Adres: Zakłady Chemiczne POLICE Spółka Akcyjna Police ul. Kuźnicka 1 72-010

Bardziej szczegółowo

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Interferie Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Grupa Kapitałowa Vedia S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 4 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE. Rozdział II Osoby Odpowiedzialne za Informacje Zawarte w Prospekcie. 1.

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE. Rozdział II Osoby Odpowiedzialne za Informacje Zawarte w Prospekcie. 1. ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent Eurocash S.A. Poznań ul. Wołczyńska 18, 60-003 Poznań Numer telefonu: +48 (61) 651 3300 Numer telefaksu: +48 (61) 651 3304

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP Grupa Kapitałowa NAVI GROUP Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 roku ul. Żurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 Kraków, marzec 2016 A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikuj ce grupę kapitałow Aramus 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU AQUANET S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Aquanet S.A.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU (za okres od 01.10.2009 do 31.12.2009) Wrocław, 15.02.2010 r. Podstawowe informacje o Spółce: Nazwa: Blue Tax Group S.A. Forma prawna: Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL Spółka Akcyjna

OFERTA. Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL Spółka Akcyjna OFERTA Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie reprezentowane przez Zarząd Spółki oferują do objęcia w drodze Publicznej Subskrypcji 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, dnia 7.03.2016. IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/I3.2/2015 W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo