ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE"

Transkrypt

1 ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIA II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.1 Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka 1/3, Telefon: (22) / Faks: (22) Strona internetowa: 1.2 Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Emitenta Jan Dalgiewicz Prezes Zarz¹du Ryszard Witek Witold Szpejda Wac³aw Wojciechowski 1.3 Oœwiadczenie osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta Oœwiadczamy, e informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe, rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e e zgodnie z najlepsz¹ nasz¹ wiedz¹ nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowi¹zania PEKAES S.A. ani okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ PEKAES S.A. oraz osi¹gane przez ni¹ wyniki finansowe. Jan Dalgiewicz Ryszard Witek Witold Szpejda Wac³aw Wojciechowski Prezes Zarz¹du 2 PODMIOTY SPORZ DZAJ CE PROSPEKT 2.1 Emitent Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka 1/3, Telefon: (22) / Faks: (22) Strona internetowa: Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Emitenta Jan Dalgiewicz Prezes Zarz¹du Ryszard Witek Witold Szpejda Wac³aw Wojciechowski Emitent oraz osoby fizyczne dzia³aj¹ce w jego imieniu s¹ odpowiedzialne za sporz¹dzenie nastêpuj¹cych czêœci Prospektu: Rozdzia³ I pkt , Rozdzia³ II pkt 1, 2.1, Rozdzia³ VIII z wyj¹tkiem opinii i raportu bieg³ego rewidenta, Rozdzia³ IX Powi¹zania osób dzia³aj¹cych w imieniu sporz¹dzaj¹cego Prospekt z Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Wy ej wymienione osoby s¹ zatrudnione przez Emitenta na podstawie umów o pracê. Ryszard Witek posiada akcji Emitenta. Poza wy ej wymienionymi powi¹zaniami nie wystêpuj¹ inne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne pomiêdzy osobami sporz¹dzaj¹cymi Prospekt a Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Oœwiadczenie osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta Oœwiadczamy, e czêœci Prospektu, za których sporz¹dzanie odpowiedzialny jest Emitent, zosta³y sporz¹dzone z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej, oraz e informacje zawarte w tych czêœciach Prospektu s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jan Dalgiewicz Ryszard Witek Witold Szpejda Wac³aw Wojciechowski Prezes Zarz¹du 13

2 2.2 Dom Maklerski Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna ul. Cha³ubiñskiego 8, Telefon: (22) Faksu: (22) Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Pawe³ Szymañski Prezes Zarz¹du Miros³aw Tkaczuk Pe³nomocnik Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna oraz osoby fizyczne dzia³aj¹ce w jego imieniu s¹ odpowiedzialne za sporz¹dzenie nastêpuj¹cych czêœci Prospektu: Wstêp, Rozdzia³ I pkt 1, , , 2.2.5, , , 3 6, 8 9, Rozdzia³ II pkt 2.2, 4, Rozdzia³ III pkt 2, 8, 11 12, Rozdzia³ V pkt 1 4, Rozdzia³ VI, Za³¹czniki nr Powi¹zania Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w jego imieniu z Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Poza nastêpuj¹cymi umowami: l Umowa z dnia 21 czerwca 2004 r. zawarta z Emitentem, dotycz¹c¹ sporz¹dzenia czêœci Prospektu oraz przygotowania i przeprowadzenia publicznej oferty akcji. l Umowa z dnia z dnia 18 maja 1995 r. zawarta z Ministerstwem Przekszta³ceñ W³asnoœciowych (obecnie Ministerstwo Skarbu Pañstwa) o œwiadczenie us³ug maklerskich. nie istniej¹ adne inne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne pomiêdzy Emitentem, Podmiotem Dominuj¹cym a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w jego imieniu Oœwiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Oœwiadczamy, e czêœci Prospektu, za których sporz¹dzanie odpowiedzialny jest Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna, zosta³y sporz¹dzone z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej oraz e informacje zawarte w tych czêœciach Prospektu s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Witold Stêpieñ Wiceprezes Zarz¹du Miros³aw Tkaczuk Pe³nomocnik 2.3 Kancelaria Prawnicza CAVERE Kancelaria Prawnicza CAVERE ul. Nowy Œwiat 34 m. 5/6, Telefony: (22) / Faks: (22) Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu Kancelarii Prawniczej CAVERE Romuald Soroko radca prawny (Wa-3570) Adres ww. osoby zosta³ objêty wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialnoœæ Kancelarii Prawniczej CAVERE jako podmiotu sporz¹dzaj¹cego Prospekt i Romualda Soroko dzia³aj¹cego w imieniu Kancelarii Prawniczej CAVERE jest ograniczona do nastêpuj¹cych czêœci Prospektu: Rozdzia³ I pkt 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, , , 7, Rozdzia³ II pkt 2.3, Rozdzia³ III pkt 1, 3 7, 9 10, 13, Rozdzia³ IV, Rozdzia³ V pkt 5 11, Rozdzia³ VII, Za³¹czniki Powi¹zania Kancelarii Prawniczej CAVERE oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w jej imieniu z Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Nie istniej¹ adne inne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne pomiêdzy Kancelari¹ Prawnicz¹ CAVE- RE oraz Romualdem Soroko a Emitentem i Podmiotem Dominuj¹cym poza umow¹ z dnia 17 paÿdziernika 2002 roku, zmienion¹ aneksem z dnia 6 paÿdziernika 2003 roku, dotycz¹c¹ sta³ej obs³ugi prawnej i umow¹ najmu z dnia roku dotycz¹c¹ najmu powierzchni biurowej (35 m 2 ) oraz umow¹ z dnia 21 czerwca 2004 roku, dotycz¹c¹ doradztwa prawnego w procesie wprowadzenia akcji PEKAES do publicznego obrotu oraz sporz¹dzenia wy ej opisanych czêœci Prospektu, a nadto poza umow¹ z dnia 21 czerwca 2002 roku, zmienion¹ aneksem z dnia 23 paÿdziernika 2003 roku, dotycz¹c¹ sta³ej obs³ugi prawnej Pekaes Multi-Spedytor i umow¹ z dnia 16 lipca 2003 roku, dotycz¹c¹ sta³ej obs³ugi prawnej Pekaes Bus oraz umow¹ z dnia 3 listopada 2003 roku z Biurem Obs³ugi Transportu Miêdzynarodowego, gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury Oœwiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu Kancelarii Prawniczej CAVERE Dzia³aj¹c w imieniu w³asnym i Kancelarii Prawniczej CAVERE, oœwiadczam, e Prospekt w czêœciach, za których sporz¹dzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Prawnicza CAVERE, zosta³ sporz¹dzony z zachowaniem nale ytej starannoœci zawodowej, oraz e informacje zawarte w czêœciach Prospektu, za których sporz¹dzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Prawnicza CAVERE s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 14 Romuald Soroko Radca prawny

3 3 PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH 3.1 Nazwa, siedziba i adres Podmiotem uprawnionym, wydaj¹cym opiniê o badanym sprawozdaniu finansowym Emitenta i skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapita³owej Emitenta za okres od r. do r. zamieszczonych w Prospekcie, jest: Nazwa (firma): Deloitte & Touche Audit Services Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ , ul. Fredry 6 Telefon: (22) Faks: (22) Adres strony internetowej: 3.2 Osoby fizyczne dzia³aj¹ce w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych W imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych w zakresie odpowiedzialnoœci za opinie o prawid³owoœci, rzetelnoœci i jasnoœci sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. zawartych odpowiednio w niniejszym Prospekcie, dzia³aj¹: l Maria Rzepnikowska Prezes Zarz¹du, Bieg³y Rewident, nr ewid l Alina Domos³awska, Bieg³y Rewident, nr ewid. 679 l Wac³aw Nitka, Bieg³y Rewident, nr ewid Odpowiedzialnoœæ osób dzia³aj¹cych w imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych jest ograniczona do nastêpuj¹cych czêœci Prospektu: Rozdzia³ II pkt 3 oraz Opinie i raporty audytora zawarte w Rozdziale VIII. 3.3 Informacje dotycz¹ce bieg³ych rewidentów dokonuj¹cych badania sprawozdañ finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdañ finansowych Emitenta Bieg³y rewident dokonuj¹cy badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. zamieszczonych w Prospekcie: Gra yna Sikorska Bieg³y Rewident, nr ewid Adres bieg³ego rewidenta zosta³ objêty wnioskiem o niepublikowanie. 3.1 Powi¹zania pomiêdzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych oraz osobami dzia³aj¹cymi w jego imieniu a Emitentem i jego Podmiotem Dominuj¹cym Pomiêdzy Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych oraz osobami dzia³aj¹cymi w imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., a tak e bieg³ym rewidentem dokonuj¹cym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. a Emitentem i jego Podmiotem Dominuj¹cym nie istniej¹ adne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne, z wyj¹tkiem umów o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres r. oraz doradztwo w zakresie przygotowania czêœci Prospektu Emisyjnego. 3.2 Oœwiadczenie z³o one przez osoby wystêpuj¹ce w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych w sprawie powo³ania bieg³ego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó³ki oraz stwierdzenia spe³nienia przez Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. warunków koniecznych do wydania rzetelnej i niezale nej opinii z badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó³ki Oœwiadczamy, e Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.: 1. zosta³ wybrany na bieg³ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. uchwa³¹ Rady Nadzorczej z dnia 20 wrzeœnia 2001 r. zgodnie z przepisami prawa. Badanie nasze stanowi³o obowi¹zkowe badanie wynikaj¹ce z art. 64 Ustawy o rachunkowoœci, 2. spe³nia warunki do wyra enia bezstronnej i niezale nej opinii o sprawozdaniach finansowych Emitenta. W imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. Maria Rzepnikowska Alina Domos³awska Prezes Zarz¹du Bieg³y Rewident, nr ewid Bieg³y Rewident, nr ewid

4 3.3 Oœwiadczenie osoby badaj¹cej zawarte w niniejszym Prospekcie sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. w sprawie spe³nienia warunków koniecznych do wydania rzetelnej i niezale nej opinii z badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó³ki Ja, ni ej podpisany bieg³y rewident, oœwiadczam, i spe³niam warunki do wyra enia bezstronnych i niezale nych opinii o sprawozdaniu finansowym Emitenta za okres r. oraz o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. Gra yna Sikorska Bieg³y Rewident nr ewid Oœwiadczenie w sprawie odpowiedzialnoœci osób wystêpuj¹cych w imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. jako podmiotu badaj¹cego sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Oœwiadczamy, e: 1. Sprawozdanie finansowe Emitenta zamieszczone w Prospekcie, obejmuj¹ce okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., zosta³o przez nas zbadane stosownie do: rozdzia³u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póÿniejszymi zmianami), norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce. 2. Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliœmy z dat¹ 5 marca 2004 r. opiniê o prawid³owoœci, rzetelnoœci i jasnoœci sprawozdania finansowego, której pe³na treœæ jest zamieszczona w oryginalnej formie w czêœci VIII Prospektu. Po dacie wydania naszej opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres r. nie wykonaliœmy adnych procedur dotycz¹cych wy ej wymienionego sprawozdania finansowego. Opinia bieg³ego rewidenta badaj¹cego sprawozdanie finansowe Emitenta za wy ej wymieniony okres jest bez zastrze eñ, z akapitem objaœniaj¹cym. 3. Nie zg³aszaj¹c zastrze eñ do prawid³owoœci i rzetelnoœci zbadanego sprawozdania finansowego, w opinii zwróciliœmy uwagê na fakt, i prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i winno s³u yæ przede wszystkim celom statutowym. Nie mo e byæ ono jedyn¹ podstaw¹ do oceny sytuacji finansowej i maj¹tkowej Spó³ki, która jest podmiotem dominuj¹cym w Grupie Kapita³owej. Oprócz sprawozdania jednostkowego Spó³ka sporz¹dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej, dla której jest jednostk¹ dominuj¹c¹. 4. Zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe zosta³y sporz¹dzone w sposób zapewniaj¹cy ich porównywalnoœæ przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowoœci, zgodnych z zasadami (polityk¹) rachunkowoœci stosowanymi przez Emitenta za okres od r. oraz przez ujêcie korekt b³êdów podstawowych w okresach, których one dotycz¹, bez wzglêdu na okres, w którym zosta³y ujête w ksiêgach rachunkowych. Dane porównywalne za okres zakoñczony roku wynikaj¹ ze zbadanego sprawozdania finansowego, po uwzglêdnieniu korekt doprowadzaj¹cych do porównywalnoœci z tytu³u zmian zasad (polityki) rachunkowoœci i korekt b³êdów podstawowych. Uzgodnienie danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdañ finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekszta³cenie. 5. Forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres r. oraz danych porównywalnych Emitenta zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych w nim danych jest zgodna z wymogami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 paÿdziernika 2001 r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu, z póÿniejszymi zmianami. Gra yna Sikorska Alina Domos³awska Wac³aw Nitka Bieg³y Rewident, nr ewid Bieg³y Rewident, nr ewid. 679 Bieg³y Rewident, nr ewid Osoby reprezentuj¹ce podmiot Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o ul. Fredry 6 podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych wpisany na listê podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 73 prowadzon¹ przez KIBR

5 3.5 Oœwiadczenie w sprawie odpowiedzialnoœci osób wystêpuj¹cych w imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. jako podmiotu badaj¹cego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Oœwiadczamy, e: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej Emitenta zamieszczone w Prospekcie, obejmuj¹ce okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., zosta³o przez nas zbadane stosownie do: rozdzia³u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póÿniejszymi zmianami), norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce. 2. Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliœmy z dat¹ 14 maja 2004 r. opiniê o prawid³owoœci, rzetelnoœci i jasnoœci skonsolidowanego sprawozdania finansowego, której pe³na treœæ jest zamieszczona w oryginalnej formie w czêœci VIII Prospektu. Po dacie wydania naszej opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej Emitenta za okres r. nie wykonaliœmy adnych procedur dotycz¹cych wy ej wymienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Opinia bieg³ego rewidenta badaj¹cego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za wy ej wymieniony okres jest bez zastrze eñ, z akapitem objaœniaj¹cym. 3. Nie zg³aszaj¹c zastrze eñ do prawid³owoœci i rzetelnoœci zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwróciliœmy uwagê na fakt, i nie przeprowadziliœmy badania sprawozdania finansowego jednostki stowarzyszonej podlegaj¹cej konsolidacji metod¹ praw w³asnoœci, której suma bilansowa i wynik finansowy stanowi¹ odpowiednio 3% i 7% skonsolidowanych aktywów i skonsolidowanego wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe spó³ki stowarzyszonej podlega³o badaniu przez innego bieg- ³ego rewidenta, a opinia z badania zosta³a nam dostarczona. Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w zakresie, w jakim odnosi siê ona do wielkoœci wynikaj¹cych ze sprawozdania finansowego tej spó³ki, oparta jest ca³kowicie na opinii innego bieg³ego rewidenta. Ponadto poinformowaliœmy, i nie stanowi³y przedmiotu naszego badania sprawozdania finansowe jednostek wy³¹czonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 4. Zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe zosta³y sporz¹dzone w sposób zapewniaj¹cy ich porównywalnoœæ przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowoœci, zgodnych z zasadami (polityk¹) rachunkowoœci stosowanymi przez Emitenta za okres od r. oraz przez ujêcie korekt b³êdów podstawowych w okresach, których one dotycz¹, bez wzglêdu na okres, w którym zosta³y ujête w ksiêgach rachunkowych. Dane porównywalne za okres zakoñczony roku wynikaj¹ ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, po uwzglêdnieniu korekt doprowadzaj¹cych do porównywalnoœci z tytu³u zmian zasad (polityki) rachunkowoœci i korekt b³êdów podstawowych. Uzgodnienie danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdañ finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekszta³cenie. 5. Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres r. oraz danych porównywalnych Emitenta zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych w nim danych jest zgodna z wymogami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 paÿdziernika 2001 r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu, z póÿniejszymi zmianami. Gra yna Sikorska Alina Domos³awska Maria Rzepnikowska Prezes Zarz¹du Bieg³y Rewident, nr ewid Bieg³y Rewident, nr ewid. 679 Bieg³y Rewident, nr ewid Osoby reprezentuj¹ce podmiot Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o ul. Fredry 6 podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych wpisany na listê podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 73 prowadzon¹ przez KIBR 4 OFERUJ CY 4.1 Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Skrót firmy: DMBH ul. Cha³ubiñskiego 8, Numer telefonu: (22) Numer faksu: (22) Poczta elektronicza: 17

6 4.2 Osoby dzia³aj¹ce w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Pawe³ Szymañski Prezes Zarz¹du Miros³aw Tkaczuk Pe³nomocnik 4.3 Powi¹zania Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna oraz osób fizycznych dzia³aj¹cych w jego imieniu z Emitentem oraz Podmiotem Dominuj¹cym Poza nastêpuj¹cymi umowami: l Umowa z dnia 21 czerwca 2004 r. zawarta z Emitentem, dotycz¹ca sporz¹dzenia czêœci Prospektu oraz przygotowania i przeprowadzenia publicznej oferty akcji. l Umowa z dnia z dnia 18 maja 1995 r. zawarta z Ministerstwem Przekszta³ceñ W³asnoœciowych (obecnie Ministerstwo Skarbu Pañstwa) o œwiadczenie us³ug maklerskich. nie istniej¹ adne inne powi¹zania personalne, kapita³owe, organizacyjne ani umowne pomiêdzy Emitentem, Podmiotem Dominuj¹cym a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w jego imieniu. 4.4 Oœwiadczenie osób dzia³aj¹cych w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna Ni ej podpisani oœwiadczamy, e Dom Maklerski Banku Handlowego Spó³ka Akcyjna do³o y³ nale ytej zawodowej starannoœci przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia papierów wartoœciowych do publicznego obrotu. Witold Stêpieñ Wiceprezes Zarz¹du Miros³aw Tkaczuk Pe³nomocnik 18

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 30-964 Kraków

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: 41-813 Zabrze ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo