MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI"

Transkrypt

1 MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie SPIS TREŒCI Zakres standardu... Paragraf Data wejœcia w ycie... 3 Cel... 4 Definicje... 5 Wymogi 1 2 Zaprojektowanie próbki, wielkoœæ i wybór pozycji do testów... Przeprowadzanie procedur badania Rodzaje oraz przyczyny odchyleñ i zniekszta³ceñ Ekstrapolacja zniekszta³ceñ Ocena wyników badania próbki Zastosowania i inne materia³y objaœniaj¹ce Definicje... Zaprojektowanie próbki, wielkoœæ i wybór pozycji do testów... Przeprowadzanie procedur badania... Rodzaje oraz przyczyny odchyleñ i zniekszta³ceñ... Ekstrapolacja zniekszta³ceñ... Ocena wyników badania próbki... Za³¹cznik 1 Stratyfikacja (warstwowanie) i wybór wed³ug wartoœci wa onych Za³¹cznik 2 Przyk³ady czynników wp³ywaj¹cych na wielkoœæ próbki w przypadku testów kontroli A1 A3 A4 A13 A14 A16 A17 A18-A20 A21 A23 MSRF

2 Za³¹cznik 3 Przyk³ady czynników wp³ywaj¹cych na wielkoœæ próbki w przypadku badañ szczegó³owych Za³¹cznik 4 Metody wyboru próbki Miêdzynarodowy Standard Rewizji Finansowej (MSRF) 530 Badanie wyrywkowe (próbkowanie) nale y odczytywaæ w powi¹zaniu z MSRF 200 Ogólne cele niezale nego bieg³ego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. 80 MSRF 530

3 Wprowadzenie Zakres standardu 1. Niniejszy Miêdzynarodowy Standard Rewizji Finansowej (MSRF) dotyczy zastosowania przez bieg³ego rewidenta badania wyrywkowego (próbkowania), przy przeprowadzaniu procedur badania. Niniejszy standard odnosi siê do stosowania przez bieg³ego rewidenta próbkowania statystycznego i niestatystycznego podczas projektowania i wyboru próbki do badania, przeprowadzania testów kontroli i badañ szczegó³owych oraz oceny wyników badania próbki. 2. Niniejszy standard uzupe³nia MSRF 500 1, który dotyczy odpowiedzialnoœci bieg³ego rewidenta za zaprojektowanie i przeprowadzenie procedur s³u ¹cych uzyskaniu wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania, które umo liwiaj¹ bieg³emu rewidentowi sformu³owanie uzasadnionych wniosków le ¹cych u podstaw opinii z badania. MSRF 500 przedstawia wytyczne dotycz¹ce dostêpnych bieg³emu rewidentowi sposobów wyboru pozycji do testów, z których jednym jest badanie wyrywkowe (próbkowanie). Data wejœcia w ycie 3. Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. Cel 4. Celem bieg³ego rewidenta podczas przeprowadzania badania wyrywkowego (próbkowania) jest dostarczenie uzasadnionej podstawy dla sformu³owania wniosków na temat populacji, z której zosta³a pobrana próbka. Definicje 5. Na potrzeby niniejszego MSRF poni sze pojêcia maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie: (a) Badanie wyrywkowe (próbkowanie) stosowanie procedur badania do mniej ni 100% pozycji, które sk³adaj¹ siê na zbiór maj¹cy znaczenie dla badania, przy czym ka da z jednostek populacji mo e zostaæ wybrana. Dostarcza to bieg³emu rewidentowi uzasadnion¹ podstawê dla sformu³owania wniosków o ca³ej populacji. (b) Populacja jest to pe³ny zestaw danych (pozycji), spoœród których zostaje wybrana próbka i o której bieg³y rewident zamierza sformu³owaæ wniosek. (c) Ryzyko próbkowania ryzyko, e wniosek bieg³ego rewidenta wyprowadzony na podstawie próbki mo e ró niæ siê od wniosku, jaki sformu³owa³by, gdyby tej samej procedurze badania podda³ ca³¹ populacjê. 1 MSRF 500 Dowody badania. MSRF

4 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Ryzyko próbkowania mo e prowadziæ do dwóch rodzajów b³êdnych wniosków: (i) W przypadku testów kontroli, e kontrole s¹ skuteczniejsze ni w rzeczywistoœci lub, w przypadku badañ szczegó³owych, e istotne zniekszta³cenie nie wystêpuje, podczas gdy faktycznie istnieje. Bieg³y rewident jest szczególnie wyczulony na tego rodzaju b³êdny wniosek, poniewa wp³ywa on na skutecznoœæ badania i mo e zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo wyra enia nieodpowiedniej opinii z badania. (ii) W przypadku testów kontroli, e kontrole s¹ mniej skuteczne ni w rzeczywistoœci lub, w przypadku badañ szczegó³owych, e istotne zniekszta³cenie istnieje, podczas gdy faktycznie nie wystêpuje. Tego rodzaju b³êdny wniosek wp³ywa na efektywnoœæ badania, gdy prowadzi zazwyczaj do przeprowadzenia dodatkowych prac w celu ustalenia, czy pierwotne wnioski by³y nieprawid³owe. Ryzyko nie zwi¹zane z próbkowaniem - ryzyko, e bieg³y rewident sformu³uje b³êdny wniosek z jakiegokolwiek powodu niezwi¹zanego z ryzykiem próbkowania. (Zob. par. A1) Anomalia zniekszta³cenie lub odchylenie, które w oczywisty sposób nie jest reprezentatywne dla zniekszta³ceñ lub odchyleñ w populacji. Jednostka populacji poszczególne pozycje sk³adaj¹ce siê na populacjê. (Zob. par. A2) Próbkowanie statystyczne metoda próbkowania wykazuj¹ca nastêpuj¹ce cechy: (i) Wybór pozycji próbki nastêpuje losowo oraz (ii) Do oceny wyników badania próbki, w tym do pomiaru ryzyka próbkowania, stosuje siê rachunek prawdopodobieñstwa. Metodê próbkowania, która nie posiada cech (i) oraz (ii) uznaje siê za niestatystyczn¹ metodê próbkowania. Stratyfikacja (warstwowanie) proces dzielenia populacji na podzbiory, z których ka dy stanowi zespó³ jednostek populacji o podobnych cechach (czêsto wartoœci pieniê ne). Dopuszczalne zniekszta³cenie kwota pieniê na okreœlona przez bieg³ego rewidenta, w odniesieniu do której bieg³y rewident d¹ y do uzyskania odpowiedniego poziomu pewnoœci, e kwota ta nie jest ni sza od rzeczywistego zniekszta³cenia w populacji. (Zob. par. A3) Dopuszczalny wskaÿnik odchylenia wskaÿnik odchylenia od ustalonych procedur kontroli wewnêtrznej okreœlony przez bieg³ego rewidenta, 82 MSRF 530

5 w odniesieniu do którego bieg³y rewident d¹ y do uzyskania odpowiedniego poziomu pewnoœci, e wskaÿnik ten nie jest ni szy od rzeczywistego wskaÿnika odchylenia w populacji. Wymogi Zaprojektowanie próbki, wielkoœæ i wybór pozycji do testów 6. Przy projektowaniu próbki do badania bieg³y rewident rozwa a * cel procedury badania oraz cechy populacji, z której dana próbka zostanie pobrana. (Zob. par. A4-A9) 7. Bieg³y rewident ustala wielkoœæ próbki wystarczaj¹c¹ dla zmniejszenia ryzyka próbkowania do mo liwego do zaakceptowania niskiego poziomu. (Zob. par. A10-A11) 8. Bieg³y rewident wybiera pozycje wchodz¹ce w sk³ad próbki w taki sposób, e ka da z jednostek populacji znajduj¹cych siê w populacji ma jednakowe szanse, aby zostaæ wybran¹. (Zob. par. A12 -A13) Przeprowadzanie procedur badania 9. Bieg³y rewident przeprowadza wobec ka dej wybranej pozycji procedury badania odpowiadaj¹ce okreœlonemu celowi. 10. Je eli procedura badania nie ma zastosowania do wybranej pozycji, bieg³y rewident stosuje procedurê do pozycji zastêpczej. (Zob. par. A14) 11. Je eli bieg³y rewident nie jest w stanie zastosowaæ wobec wybranej pozycji opracowanych procedur badania lub odpowiednich procedur alternatywnych, traktuje tê pozycjê w przypadku testów kontroli, jako odchylenie od stosowanych procedur kontroli lub jako zniekszta³cenie w przypadku badañ szczegó³owych. (Zob. par. A15-A16) Rodzaje oraz przyczyny odchyleñ i zniekszta³ceñ 12. Bieg³y rewident bada charakter i przyczyny wszelkich rozpoznanych odchyleñ i zniekszta³ceñ oraz ocenia ich ewentualny wp³yw na cel procedur badania oraz na pozosta³e obszary badania. (Zob. par. A17) 13. W niezwykle rzadkich okolicznoœciach, kiedy bieg³y rewident uzna wykryte w zbiorze zniekszta³cenie lub odchylenie za anomaliê, musi uzyskaæ wy szy poziom pewnoœci, e tego rodzaju zniekszta³cenie lub odchylenie nie jest re- * Uw. t³um. stosowane w ka dym MSRF w czêœci okreœlaj¹cej wymogi sformu³owanie auditor shall +czynnoœæ przet³umaczono na jêzyk polski za pomoc¹ czasu teraÿniejszego, bieg³y rewident wykonuje czynnoœæ, zgodnie z konwencj¹ t³umaczeniow¹ przyjêt¹ w Unii Europejskiej. Niezastosowanie formy nakazowej poprzez u ycie s³ów musi, ma, powinien itp. nie zmienia faktu, e wyra ona w ten sposób czynnoœæ wskazuje na zobowi¹zanie bieg³ego rewidenta do jej wykonania, a zwolnienie od tego wymogu mo e nast¹piæ jedynie w sposób przywidziany w danym MSRF. MSRF

6 prezentatywne dla populacji. Bieg³y rewident osi¹ga ten poziom pewnoœci przeprowadzaj¹c dodatkowe procedury badania w celu uzyskania wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów na to, e dane zniekszta³cenie lub odchylenie nie wp³ywa na pozosta³¹ czêœæ populacji. Ekstrapolacja zniekszta³ceñ 14. W przypadku badañ szczegó³owych bieg³y rewident ekstrapoluje zniekszta³cenia wykryte w próbce na ca³¹ populacjê. (Zob. par. A18-A20) Ocena wyników badania próbki 15. Bieg³y rewident ocenia: (a) Wyniki próbki oraz (Zob. par. A21-A22) (b) Czy zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) dostarczy³o uzasadnion¹ podstawê dla sformu³owania wniosków na temat populacji objêtej badaniem. (Zob. par. A23) *** Zastosowania i inne materia³y objaœniaj¹ce Definicje Ryzyko niezwi¹zane z próbkowaniem (Zob. par. 5(d)) A1. Przyk³ady ryzyka niezwi¹zanego z próbkowaniem obejmuj¹ zastosowanie nieodpowiednich procedur badania lub b³êdn¹ interpretacjê dowodów badania lub nieuwzglêdnienie zniekszta³cenia lub odchylenia. Jednostka populacji (Zob. par. 5(f)) A2. Jednostki populacji mog¹ mieæ postaæ fizyczn¹ (na przyk³ad czeki wykazywane na odcinkach depozytowych, zapisy kredytowe na wyci¹gu bankowym, faktury sprzeda y, salda nale noœci od odbiorców) lub mog¹ byæ jednostkami pieniê - nymi. Dopuszczalne zniekszta³cenie (Zob. par. 5(i)) A3. Przy projektowaniu próbki bieg³y rewident okreœla dopuszczalne zniekszta³cenie jako reakcjê na ryzyko mo liwego znacz¹cego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych przez skumulowane pojedynczo nieistotne zniekszta³cenia oraz w celu stworzenia marginesu dla zniekszta³ceñ niewykrytych. Dopuszczalne zniekszta³cenie jest to zastosowanie poziomu istotnoœci w odniesieniu do danej procedury próbkowania, zgodnie z definicj¹ istotnoœci okreœlon¹ w MSRF MSRF 320 Istotnoœæ przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, paragraf MSRF 530

7 Dopuszczalne zniekszta³cenie mo e byæ t¹ sam¹ kwot¹ lub kwot¹ ni sz¹ od poziomu istotnoœci. Zaprojektowanie próbki, jej wielkoœæ i wybór pozycji do testów Zaprojektowanie próbki (Zob. par. 6) A4. Badanie wyrywkowe (próbkowanie) umo liwia bieg³emu rewidentowi uzyskanie i ocenê dowodów badania dotycz¹cych niektórych cech wybranych pozycji w celu sformu³owania lub przyczynienia siê do sformu³owania wniosku o populacji, z której dana próbka zosta³a pobrana. Badanie wyrywkowe (próbkowanie) mo e nast¹piæ przy u yciu niestatystycznych lub statystycznych metod próbkowania. A5. Przy projektowaniu próbki do badania bieg³y rewident rozwa a konkretny cel, jaki ma zostaæ osi¹gniêty oraz kombinacjê procedur badania, które wydaj¹ siê najlepsze do osi¹gniêcia tego celu. Rozwa enie, jakie rodzaje dowodów badania s¹ po ¹dane oraz uwarunkowañ sprzyjaj¹cych zaistnieniu ewentualnego odchylenia lub zniekszta³cenia lub innych cech zwi¹zanych z tymi dowodami badania, pomo e bieg³emu rewidentowi w ustaleniu, co nale y uznaæ za odchylenie lub zniekszta³cenie oraz jak¹ populacjê obj¹æ próbkowaniem. Zgodnie z wymogami paragrafu 10 MSRF 500 przy przeprowadzaniu badania wyrywkowego (próbkowania), bieg³y rewident stosuje procedury badania w celu uzyskania dowodów badania dotycz¹cych kompletnoœci populacji, z której pochodzi badana próbka. A6. Rozwa enie przez bieg³ego rewidenta celu procedury badania, zgodnie z wymogami paragrafu 6, polega na jasnym zrozumieniu tego, co sk³ada siê na odchylenie lub zniekszta³cenie tak, aby wszystkie uwarunkowania a nie tylko te, które odnosz¹ siê do celu procedur badania zosta³y uwzglêdnione przy ocenie odchyleñ lub ekstrapolacji zniekszta³ceñ. Na przyk³ad, przy badaniu szczegó³owym polegaj¹cym na potwierdzeniu istnienia nale noœci, p³atnoœci dokonane przez odbiorcê przed dat¹ potwierdzenia, ale otrzymane przez zleceniodawcê tu po tej dacie, nie s¹ uznawane za zniekszta³cenie. Równie zapisanie nale - noœci na koncie niew³aœciwego odbiorcy nie wp³ywa na ³¹czne saldo nale noœci. Dlatego niew³aœciwe mo e byæ uznanie tego za zniekszta³cenie przy ocenie wyników uzyskanych w rezultacie przeprowadzenia okreœlonej procedury badania na próbce, nawet jeœli mo e to znacz¹co wp³ywaæ na inne aspekty badania takie, jak ocena ryzyka oszustwa lub poprawnoœæ ustalenia odpisów na nale noœci w¹tpliwe. A7. Przy analizie cech populacji na potrzeby testów kontroli bieg³y rewident przeprowadza ocenê oczekiwanego wskaÿnika odchyleñ w oparciu o swoj¹ wiedzê o odnoœnych kontrolach lub poprzez sprawdzenie niewielkiej iloœci pozycji z populacji. Ocenê tê przeprowadza siê w celu ustalenia próbki do badania oraz MSRF

8 jej wielkoœci. Na przyk³ad, je eli spodziewany wysoki poziom wskaÿnika odchylenia jest niemo liwy do zaakceptowania, to bieg³y rewident zwykle nie decyduje siê na przeprowadzenie testów kontroli. Równie w przypadku badañ szczegó³owych bieg³y rewident szacuje oczekiwane zniekszta³cenie w danej populacji. Jednak e przy przeprowadzaniu badañ szczegó³owych, jeœli spodziewane zniekszta³cenie jest wysokie, odpowiednie mo e siê okazaæ 100% sprawdzenie lub zastosowanie du ej próbki. A8. Przy analizie cech populacji, z której zosta³a pobrana próbka, bieg³y rewident mo e uznaæ za odpowiednie zastosowanie stratyfikacji (warstwowania) lub wybór wed³ug wartoœci wa onych. Za³¹cznik 1 zawiera dalsze rozwa ania dotycz¹ce zastosowania stratyfikacji oraz wyboru wed³ug wartoœci wa onych. A9. Decyzja o zastosowaniu statystycznej lub niestatystycznej metody próbkowania zale y od os¹du bieg³ego rewidenta, jednak wielkoœæ próbki nie jest istotnym kryterium odró nienia metod statystycznych od niestatystycznych. Wielkoœæ próbki (Zob. par. 7) A10. Poziom ryzyka próbkowania, który bieg³y rewident sk³onny jest zaakceptowaæ, wp³ywa na wielkoœæ wymaganej próbki. Im ni sze jest ryzyko, jakie bieg³y rewident jest sk³onny zaakceptowaæ, tym wiêksza bêdzie musia³a byæ próbka. A11. Wielkoœæ próbki mo na ustaliæ na podstawie wzoru statystycznego lub kieruj¹c siê zawodowym os¹dem. Za³¹czniki 2 i 3 obrazuj¹ wp³yw, jaki ró ne czynniki wywieraj¹ zwykle na ustalenie wielkoœci próbki. W podobnych okolicznoœciach wp³yw na wielkoœæ próbki czynników takich, jak opisane w za³¹cznikach 2 i 3, bêdzie podobny niezale nie od tego, czy zosta³a wybrana metoda statystyczna czy niestatystyczna. Wybór pozycji do testowania (Zob. par. 8) A12. W próbkowaniu statystycznym pozycje sk³adaj¹ce siê na próbkê s¹ wybierane w taki sposób, aby by³o znane prawdopodobieñstwo wyboru ka dej jednostki populacji. W przypadku próbkowania niestatystycznego przy wyborze pozycji sk³adaj¹cych siê na próbkê stosuje siê os¹d. Ze wzglêdu na to, e celem próbkowania jest dostarczenie bieg³emu rewidentowi rozs¹dnej podstawy do sformu³owania wniosków o populacji, z której zosta³a pobrana próbka, istotne jest, aby bieg³y rewident wybra³ próbkê reprezentatywn¹ dziêki wybraniu do próbki pozycji o cechach typowych dla populacji i unikniêcie w ten sposób tendencyjnoœci. A13. Podstawowe metody wyboru próbek to stosowanie wyboru losowego, wyboru systematycznego oraz niesystematycznego (przypadkowego). Wszystkie te metody zosta³y omówione w Za³¹czniku MSRF 530

9 Przeprowadzanie procedur badania (Zob. par ) A14. Przyk³adem okolicznoœci, w których konieczne jest przeprowadzenie procedury dla pozycji zastêpczej jest wybór do testów uniewa nionego czeku w celu uzyskania dowodów na zatwierdzanie p³atnoœci. Je eli bieg³y rewident upewni siê, e czek ten zosta³ prawid³owo uniewa niony i e nie stanowi to odchylenia, to sprawdzeniu podlega odpowiednio wybrana pozycja zastêpcza. A15. Przyk³adem okolicznoœci, w których bieg³y rewident nie mo e zastosowaæ zaplanowanych procedur badania do wybranej pozycji, jest zagubienie dokumentacji dotycz¹cej tej pozycji. A16. Przyk³adem odpowiedniej procedury alternatywnej mo e byæ sprawdzenie póÿniejszych zap³at gotówkowych ³¹cznie ze Ÿród³em ich pochodzenia oraz pozycji, których wp³ywy te dotycz¹ w przypadku, gdy brak jest odpowiedzi na proœbê o potwierdzenie salda. Rodzaje oraz przyczyny odchyleñ i zniekszta³ceñ (Zob. par. 12) A17. Przy analizie wykrytych odchyleñ i zniekszta³ceñ bieg³y rewident mo e stwierdziæ, e wiele z nich ma wspóln¹ cechê, na przyk³ad typ transakcji, lokalizacjê, asortyment wyrobów lub okres. W takim przypadku mo e on zdecydowaæ o wyodrêbnieniu wszystkich pozycji w populacji posiadaj¹cych tê wspóln¹ cechê i rozszerzyæ procedury badania o te pozycje. Ponadto takie odchylenia i zniekszta³cenia mog¹ byæ zamierzone i wskazywaæ na mo liwoœæ oszustwa. Ekstrapolacja zniekszta³ceñ (Zob. par. 14) A18. Bieg³y rewident powinien dokonaæ ekstrapolacji zniekszta³ceñ na dan¹ populacjê w celu uzyskania pe³nego obrazu skali zniekszta³ceñ, ale ekstrapolacja ta mo e nie byæ wystarczaj¹ca do ustalenia kwoty, któr¹ nale y uj¹æ. A19. Je eli zniekszta³cenie zosta³o uznane za anomaliê, mo na wy³¹czyæ je przy ekstrapolacji zniekszta³ceñ na dan¹ populacjê. Jednak oprócz ekstrapolacji zniekszta³ceñ nie bêd¹cych anomaliami, nale y ponownie rozwa yæ wp³yw, jaki wszelkie tego rodzaju zniekszta³cenia bêd¹ mia³y, je eli nie zostan¹ skorygowane. A20. Przy testach kontroli nie ma potrzeby dokonywania adnej bezpoœredniej ekstrapolacji odchyleñ, gdy wskaÿnik odchyleñ próbki jest jednoczeœnie ekstrapolowanym wskaÿnikiem odchylenia populacji jako ca³oœci. MSRF zawiera dalsze wytyczne dotycz¹ce przypadków, kiedy odchylenia wykrywane s¹ dla kontroli, na których zamierza polegaæ bieg³y rewident. 3 MSRF 330 Dostosowanie postêpowania bieg³ego rewidenta do oceny ryzyka, paragraf 17. MSRF

10 Ocena wyników badania wyrywkowego (Zob. par. 15) A21. W przypadku testów kontroli niespodziewanie wysoki wskaÿnik odchylenia w próbce mo e zwiêkszyæ ocenione ryzyko istotnego zniekszta³cenia, chyba e zosta³y uzyskane dalsze dowody badania uwiarygodniaj¹ce pierwotn¹ ocenê. Dla badañ szczegó³owych je eli nie istniej¹ dalsze dowody badania dotycz¹ce braku istotnego zniekszta³cenia nieoczekiwanie wysoka kwota zniekszta³cenia w próbce mo e wywo³aæ u bieg³ego rewidenta przekonanie, e dana grupa transakcji lub saldo konta zawieraj¹ istotne zniekszta³cenie. A22. W przypadku badañ szczegó³owych ekstrapolowane zniekszta³cenie, wraz ze zniekszta³ceniem stanowi¹cym anomaliê, o ile takowe wystêpuje, stanowi najbardziej w³aœciw¹ ocenê zniekszta³cenia w populacji dokonan¹ przez bieg³ego rewidenta. Je eli ekstrapolowane zniekszta³cenie, wraz ze zniekszta³ceniem stanowi¹cym anomaliê, o ile takowe wystêpuje, przewy sza dopuszczalne zniekszta³cenie, próbka nie dostarcza uzasadnionej podstawy do sformu³owania wniosków na temat populacji objêtej badaniem. Im bardziej ekstrapolowane zniekszta³cenie, wraz ze zniekszta³ceniem stanowi¹cym anomaliê, zbli aj¹ siê do dopuszczalnego zniekszta³cenia, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, e faktyczne znieszta³cenie w populacji mo e przewy szaæ dopuszczalne zniekszta³cenie. Równie, je eli ekstrapolowane zniekszta³cenie jest wiêksze od oczekiwanego zniekszta³cenia stosowanego przez bieg³ego rewidenta do ustalenia wielkoœci próbki, bieg³y rewident mo e stwierdziæ, e wystêpuje niemo - liwe do zaakceptowania ryzyko, i faktyczne zniekszta³cenie w populacji przewy sza dopuszczalne zniekszta³cenie. Analiza wyników innych procedur badania pomaga bieg³emu rewidentowi w ocenie ryzyka, czy faktyczne zniekszta³cenie w populacji przewy sza dopuszczalne zniekszta³cenie, a uzyskanie dodatkowych dowodów badania pozwala zmniejszyæ to ryzyko. A23. Je eli bieg³y rewident stwierdzi, e zastosowanie badania wyrywkowego (próbkowania) nie dostarczy³o uzasadnionej podstawy do sformu³owania wniosków na temat populacji objêtej badaniem, mo e on: Zwróciæ siê do kierownictwa o sprawdzenie rozpoznanych zniekszta³ceñ oraz okreœlenie prawdopodobieñstwa zaistnienia dalszych zniekszta³ceñ oraz dokonanie koniecznych korekt lub Dopasowaæ rodzaj, czas przeprowadzenia i zakres dalszych procedur badania w celu uzyskania wymaganego poziomu pewnoœci. Na przyk³ad, w przypadku testów kontroli, bieg³y rewident mo e zwiêkszyæ próbkê, zbadaæ kontrole zastêpcze lub zmodyfikowaæ odpowiednie procedury wiarygodnoœci. 88 MSRF 530

11 Stratyfikacja (warstwowanie) i wybór wed³ug wartoœci wa onych Za³¹cznik 1 (Zob. par. A8) Analizuj¹c cechy populacji, z której zostanie pobrana próbka, bieg³y rewident mo e ustaliæ, e odpowiednia jest stratyfikacja lub wybór wed³ug wartoœci wa onych. Niniejszy Za³¹cznik dostarcza bieg³emu rewidentowi wytyczne dotycz¹ce stosowania stratyfikacji lub wyboru wed³ug wartoœci wa onych. Stratyfikacja 1. Efektywnoœæ badania mo na zwiêkszyæ, je eli bieg³y rewident podzieli populacjê na warstwy, poprzez rozdzielenie jej na autonomiczne podzbiory o okreœlonych cechach. Celem stratyfikacji jest ograniczenie ró norodnoœci pozycji objêtych poszczególnymi warstwami, co pozwala na zmniejszenie wielkoœci próbki i unikniêcie zwiêkszenia ryzyka próbkowania. 2. Przy przeprowadzaniu badañ szczegó³owych kryterium podzia³u populacji stanowi¹ czêsto wartoœci pieniê ne. Dziêki temu wiêkszoœci¹ prac rewizyjnych mo na obj¹æ pozycje o wy szej wartoœci, w przypadku których prawdopodobieñstwo zniekszta³cenia w postaci zawy enia wartoœci jest najwiêksze. W podobny sposób, populacja mo e zostaæ podzielona na warstwy w oparciu o okreœlon¹ cechê zwiêkszaj¹c¹ ryzyko zniekszta³cenia; na przyk³ad, w przypadku badania odpisów na nale noœci w¹tpliwe salda mog¹ byæ podzielone na warstwy zró nicowane pod wzglêdem terminów p³atnoœci. 3. Wyniki procedur badania próbki zawieraj¹cej pozycje pochodz¹ce z danej warstwy mo na ekstrapolowaæ wy³¹cznie na pozycje wchodz¹ce w sk³ad tej e warstwy. Aby sformu³owaæ wniosek o ca³ej populacji, bieg³y rewident powinien uwzglêdniæ ryzyko istotnego zniekszta³cenia dotycz¹ce wszystkich pozosta³ych warstw sk³adaj¹cych siê na ca³¹ populacjê. Na przyk³ad 20% pozycji w populacji mo e stanowiæ 90% wartoœci salda danego konta. Bieg³y rewident mo e zdecydowaæ siê na zbadanie próbki tych pozycji. Powinien on nastêpnie oceniæ wyniki badania tej próbki i wyci¹gn¹æ wniosek o 90% wartoœci salda, który bêdzie odrêbny od wniosku dotycz¹cego pozosta³ych 10% salda (z którego zostanie pobrana kolejna próbka lub w inny sposób zostan¹ zgromadzone dowody badania, wzglêdnie zostan¹ one uznane za nieistotne). 4. Je eli dana grupa transakcji lub dane saldo konta zosta³y podzielone na warstwy, zniekszta³cenia ekstrapoluje siê osobno na ka d¹ warstwê. Rozwa aj¹c mo liwy wp³yw zniekszta³ceñ na ³¹czne saldo konta lub ca³¹ grupê transakcji, nale y dodaæ do siebie ekstrapolowane zniekszta³cenia stwierdzone w ka dej z warstw. MSRF

12 Wybór wed³ug wartoœci wa onych 5. Przy przeprowadzaniu badañ szczegó³owych efektywne mo e okazaæ siê przyjêcie jako jednostek populacji okreœlonych jednostek pieniê nych sk³adaj¹cych siê na populacjê. Po wybraniu konkretnych jednostek pieniê nych z populacji, na przyk³ad z salda nale noœci, bieg³y rewident mo e sprawdziæ okreœlone pozycje, na przyk³ad salda kont analitycznych, w których znalaz³y siê te wybrane jednostki pieniê ne. Jedn¹ z korzyœci p³yn¹cych z tej metody okreœlania jednostki populacji jest fakt, i prace rewizyjne s¹ skierowane na pozycje o wiêkszej wartoœci, poniewa prawdopodobieñstwo ich wyboru jest wiêksze, co mo e przyczyniæ siê do zmniejszenia wielkoœci próbki. Metoda ta mo e byæ stosowana w po³¹czeniu z metod¹ systematycznego wyboru próbki (opisan¹ w Za³¹czniku 4) i jest najbardziej skuteczna, kiedy pozycje wybiera siê stosuj¹c wybór losowy. 90 MSRF 530

13 Za³¹cznik 2 (Zob. par. A11) Przyk³ady czynników wp³ywaj¹cych na wielkoœæ próbki w przypadku testów kontroli Poni ej przedstawiono czynniki, jakie bieg³y rewident mo e uwzglêdniæ ustalaj¹c wielkoœæ próbki przy testach kontroli. Czynniki te nale y rozwa aæ ³¹cznie przy za³o eniu, e bieg³y rewident nie zmienia rodzaju ani czasu przeprowadzenia testów kontroli, ani te nie modyfikuje w inny sposób podejœcia do procedur wiarygodnoœci w reakcji na ocenione ryzyko. WP YW NA CZYNNIK WIELKOŒÆ PRÓBKI 1. Zwiêkszenie zakresu, w jakim dokona- Zwiêkszenie na przez bieg³ego rewidenta ocena ryzyka uwzglêdnia odnoœne kontrole 2. Zwiêkszenie dopuszczalnego wskaÿ- Zmniejszenie nika odchyleñ Im wiêksz¹ pewnoœæ chce uzyskaæ bieg³y rewident na podstawie skutecznoœci dzia- ³ania kontroli, tym ni sze bêdzie ocenione przez bieg³ego rewidenta ryzyko istotnego zniekszta³cenia i tym wiêksza bêdzie musia³a byæ próbka. Je eli z dokonan¹ przez bieg³ego rewidenta ocen¹ ryzyka istotnego zniekszta³cenia na poziomie stwierdzeñ wi¹ e siê oczekiwanie, e kontrole dzia³aj¹ skutecznie, bieg³y rewident przeprowadza testy kontroli. Im bardziej bieg³y rewident polega przy ocenie ryzyka na skutecznoœci dzia³ania kontroli, tym wiêkszy powinien byæ zakres przeprowadzonych przez niego testów kontroli (a zatem zwiêkszeniu ulega wielkoœæ próbki). Im ni szy jest wskaÿnik dopuszczalnego odchylenia, tym wiêksza musi byæ próbka. MSRF

14 3. Zwiêkszenie oczekiwanego wskaÿnika odchylenia w badanej populacji 4. Zwiêkszenie po ¹danego przez bieg³ego rewidenta poziomu pewnoœci, e rzeczywisty wskaÿnik odchylenia w populacji nie przewy- szy dopuszczalnego wskaÿnika odchylenia 5. Zwiêkszenie iloœci jednostek populacji w populacji Zwiêkszenie Zwiêkszenie Wp³yw nieistotny (znikomy) Im wy szy jest oczekiwany wskaÿnik odchylenia, tym wiêksza musi byæ próbka, co zapewnia mo liwoœæ racjonalnej oceny rzeczywistego wskaÿnika odchylenia. Do czynników wp³ywaj¹cych na uwzglêdnienie przez bieg³ego rewidenta wskaÿnika spodziewanego odchylenia zalicza siê wiedzê bieg³ego rewidenta o dzia³alnoœci gospodarczej jednostki (w szczególnoœci procedury oceny ryzyka przeprowadzane w celu zapoznania siê z kontrol¹ wewnêtrzn¹), zmiany kadrowe lub zmiany w systemie kontroli wewnêtrznej, wyniki procedur badania przeprowadzonych w poprzednich okresach oraz wyniki innych procedur badania. Wysoki wskaÿnik spodziewanego odchylenia dla testów kontroli zapewnia zazwyczaj minimalne, o ile w ogóle, obni enie ocenionego ryzyka istotnego zniekszta³cenia. Im wy szy jest po ¹dany przez bieg³ego rewidenta poziom pewnoœci, e wyniki badania próbki faktycznie wskazuj¹ na rzeczywiste istnienie odchyleñ w populacji, tym wiêksza musi byæ próbka. W przypadku wiêkszych populacji, rzeczywista wielkoœæ danej populacji ma minimalny, o ile jakikolwiek, wp³yw na wielkoœæ próbki. Jednak w przypadku ma³ych populacji badanie wyrywkowe (próbkowanie) mo e byæ mniej wydajne ni alternatywne sposoby uzyskiwania wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania. 92 MSRF 530

15 Za³¹cznik 3 (Zob. par. A11) Przyk³ady czynników wp³ywaj¹cych na wielkoœæ próbki w przypadku badañ szczegó³owych Poni ej przedstawiono czynniki, jakie bieg³y rewident mo e uwzglêdniæ ustalaj¹c wielkoœæ próbki przy badaniach szczegó³owych. Czynniki te nale y rozwa aæ ³¹cznie, przy za³o eniu, e bieg³y rewident nie zmienia podejœcia do testów kontroli ani nie zmienia w inny sposób rodzaju ani czasu przeprowadzenia procedur wiarygodnoœci w reakcji na ocenione ryzyko. WP YW NA CZYNNIK WIELKOŒÆ PRÓBKI 1. Zwiêkszenie ocenionego przez bieg³ego Zwiêkszenie rewidenta ryzyka istotnego zniekszta³cenia 2. Zwiêkszenie wykorzystania innych procedur wiarygodnoœci ukierunkowanych na to samo stwierdzenie Zmniejszenie Im wy sze jest ocenione przez bieg³ego rewidenta ryzyko istotnego zniekszta³cenia, tym wiêksza musi byæ próbka. Na ocenê ryzyka istotnego zniekszta³cenia wp³ywa ryzyko nieod³¹czne oraz ryzyko kontroli. Na przyk³ad, je eli bieg³y rewident nie przeprowadza testów kontroli, ocenione przez niego ryzyko nie mo e byæ zmniejszone w zwi¹zku ze skutecznym dzia³aniem kontroli wewnêtrznej dotycz¹cej okreœlonego stwierdzenia. Dlatego te w celu obni enia ryzyka badania do mo liwego do zaakceptowania niskiego poziomu, konieczne jest zapewnienie niskiego ryzyka przeoczenia oraz zwiêkszenie udzia³u procedur wiarygodnoœci. Im wiêcej dowodów badania pochodzi z badañ szczegó³owych (czyli im ni sze jest ryzyko przeoczenia), tym wiêksza musi byæ próbka. W im wiêkszym stopniu bieg³y rewident polega na innych procedurach wiarygodnoœci (badaniach szczegó³owych lub analitycznych procedurach wiarygodnoœci) w celu obni enia do mo liwego do zaakceptowania poziomu ryzyka przeoczenia dotycz¹cego okreœlonej populacji, tym mniejsze znaczenie ma dla bieg³ego rewidenta próbkowanie jako Ÿród³o uzyskiwania pewnoœci, co umo liwia zmniejszenie próbki. MSRF

16 3. Zwiêkszenie po ¹danego przez bie- Zwiêkszenie g³ego rewidenta poziomu pewnoœci, e rzeczywiste zniekszta³cenie w populacji nie przewy szy dopuszczalnego zniekszta³cenia 4. Zwiêkszenie dopuszczalnego znie- Zmniejszenie kszta³cenia 5. Zwiêkszenie kwoty zniekszta³cenia, jakiego bieg³y rewident spodziewa siê w populacji 6. Stratyfikacja (warstwowanie) populacji, w razie potrzeby Zwiêkszenie Zmniejszenie Im wy szy jest wymagany przez bieg³ego rewidenta poziom pewnoœci, e wyniki badania próbki faktycznie wskazuj¹ na rzeczywiste zniekszta³cenie w populacji, tym wiêksza musi byæ próbka. Im ni sze jest dopuszczalne zniekszta³cenie, tym wiêksza musi byæ próbka. Im wy sza jest kwota zniekszta³cenia, jakiego bieg³y rewident spodziewa siê w populacji, tym wiêksza musi byæ próbka, aby zapewniæ mo liwoœæ dokonania racjonalnego szacunku rzeczywistej kwoty zniekszta³cenia w populacji. Do czynników wp³ywaj¹cych na ustalenie przez bieg³ego rewidenta kwoty spodziewanego zniekszta³cenia nale y stopieñ, w jakim wartoœci pozycji s¹ ustalane subiektywnie, wyniki procedur oceny ryzyka, wyniki testów kontroli, wyniki przeprowadzonych w poprzednich okresach procedur badania oraz wyniki innych procedur wiarygodnoœci. Je eli wartoœci pieniê ne poszczególnych pozycji w populacji wykazuj¹ szeroki zakres (ró norodnoœæ), przydatna mo e okazaæ siê stratyfikacja (warstwowanie). Je eli populacjê mo na odpowiednio podzieliæ na warstwy, to suma wielkoœci próbek pobranych z warstw bêdzie zazwyczaj mniejsza od wielkoœci próbki, która by³aby konieczna do osi¹gniêcia danego poziomu ryzyka próbkowania, w przypadku gdyby pobrano jedn¹ próbkê z ca³ej populacji. 94 MSRF 530

17 7. Iloœæ jednostek populacji w populacji Wp³yw nieistotny (znikomy) W przypadku wiêkszych populacji, rzeczywista wielkoœæ danej populacji ma minimalny, o ile jakikolwiek, wp³yw na wielkoœæ próbki. Natomiast w przypadku ma³ych populacji badanie wyrywkowe (próbkowanie) jest czêsto mniej wydajne ni alternatywne sposoby uzyskiwania wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania. (Jednak w przypadku stosowania próbkowania opartego o jednostki pieniê ne, zwiêkszenie wartoœci pieniê nej populacji powoduje zwiêkszenie wielkoœci próbki, chyba e zosta³oby to zrównowa one przez proporcjonalny wzrost poziomu istotnoœci dla sprawozdañ finansowych jako ca³oœci [lub, jeœli ma to zastosowanie, poziomu lub poziomów istotnoœci dla poszczególnych grup transakcji, sald i ujawnieñ]). MSRF

18 Metody wyboru próbki Za³¹cznik 4 (Zob. par. A13) Istnieje wiele metod wyboru próbek. Podstawowe metody s¹ nastêpuj¹ce: (a) Wybór losowy (zastosowanie generatora liczb losowych na przyk³ad tablic liczb losowych). (b) Wybór systematyczny, w przypadku którego liczbê jednostek populacji w populacji dzieli siê przez wielkoœæ próbki, aby okreœliæ przedzia³ próbkowania wynosz¹cy na przyk³ad 50, a nastêpnie wybiera siê ka d¹ co 50-t¹ jednostkê populacji, ustaliwszy najpierw punkt startu w ramach pierwszych 50-ciu jednostek. Chocia punkt startu mo e zostaæ okreœlony niesystematycznie (przypadkowo), to prawdopodobieñstwo uzyskania próbki rzeczywiœcie wybranej losowo wzroœnie, je eli punkt startu zostanie okreœlony przy zastosowaniu komputerowego generatora liczb losowych lub tabel liczb losowych. Stosuj¹c wybór systematyczny bieg³y rewident musi ustaliæ, czy struktura jednostek populacji w populacji nie powoduje pokrywania siê przedzia³u próbkowania z jakimœ konkretnym uk³adem populacji. (c) Próbkowanie oparte o jednostki pieniê ne jest rodzajem wyboru wed³ug wartoœci wa onych (zgodnie z opisem przedstawionym w Za³¹czniku 1) w którym wielkoœæ próbki, wybór i ocena prowadz¹ do wyra enia wniosków w wartoœciach pieniê nych. (d) Wybór niesystematyczny (przypadkowy), w którym bieg³y rewident nie stosuje adnej usystematyzowanej techniki. Chocia bieg³y rewident nie stosuje adnej techniki strukturalnej, powinien unikaæ tendencyjnoœci b¹dÿ przewidywalnoœci (na przyk³ad opuszczania pozycji trudnych do zlokalizowania lub wybierania b¹dÿ opuszczania za ka dym razem pierwszych lub ostatnich zapisów na stronie), a tym samym staraæ siê zapewniæ, aby wszystkie pozycje w populacji mog³y zostaæ wybrane do próbki. Wybór niesystematyczny (przypadkowy) nie jest odpowiedni, je eli stosuje siê próbkowanie statystyczne. (e) Wybór blokowy polega na wyborze z populacji bloku(ów) kolejno nastêpuj¹cych po sobie pozycji. Wybór blokowy zazwyczaj nie mo e byæ stosowany do badania wyrywkowego (próbkowania), gdy wiêkszoœæ populacji posiada tak¹ strukturê, e mo na siê spodziewaæ, i pozycje w jakiejœ sekwencji bêd¹ mia³y podobne cechy, ale bêd¹ to cechy odmienne od pozycji w innym miejscu w populacji. Chocia w pewnych okolicznoœciach sprawdzenie bloku pozycji mo e byæ odpowiedni¹ procedur¹ badania, to rzadko bêdzie to odpowiednia technika wyboru próbki, je eli bieg³y rewident zamierza na podstawie próbki sformu³owaæ prawid³owe wnioski o ca³ej populacji. 96 MSRF 530

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530. w brzmieniu BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE)

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530. w brzmieniu BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) Załącznik nr 1.20 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 530 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPORZ DZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZA O ENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 805 BADANIE POJEDYNCZYCH SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ OKREŒLONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Paragraf

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Paragraf MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 720 ODPOWIEDZIALNOŒÆ BIEG EGO REWIDENTA DOTYCZ CA INNYCH INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACH ZAWIERAJ CYCH ZBADANE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 402 OKOLICZNOŒCI WYMAGAJ CE UWZGLÊDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJ CEJ Z ORGANIZACJI US UGOWEJ

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 402 OKOLICZNOŒCI WYMAGAJ CE UWZGLÊDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJ CEJ Z ORGANIZACJI US UGOWEJ MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 402 OKOLICZNOŒCI WYMAGAJ CE UWZGLÊDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJ CEJ Z ORGANIZACJI US UGOWEJ Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê od dnia 15 grudnia 2009 r.) Paragraf. Wprowadzenie

SPIS TREŒCI. (Stosuje siê od dnia 15 grudnia 2009 r.) Paragraf. Wprowadzenie MIÊDZYNARODOWY STANDARD KONTROLI JAKOŒCI 1 KONTROLA JAKOŒCI FIRM PRZEPROWADZAJ CYCH BADANIA I PRZEGL DY SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ WYKONUJ CYCH INNE ZLECENIA US UG ATESTACYJNYCH I POKREWNYCH Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013 Zaù¹cznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy - UMOWA nr /2013 W dniu...2013 r. w Nowym S¹czu: pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego 136 zwanym dalej ZAMAWIAJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 3 z³ 30 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. Nr 24 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 54- nr 11/98 w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A. zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 r.

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A. zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 r. zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 r. str. 10, pkt 3.2. 3.2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wp³ywów pieniê nych Wp³ywy z emisji Akcji Serii B Spó³ka przeznaczy na nastêpuj¹ce cele: 26

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 720. w brzmieniu

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 720. w brzmieniu Załącznik nr 1.33 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 720 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 720 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 3 Maciej Nowak*, Grzegorz Nowak* Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji 1. Wprowadzenie 1.1. Kolory Zmys³ wzroku stanowi

Bardziej szczegółowo

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE SYSTEM SK ADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŒWIADCZEŃ STUDENCKICH W roku akademickim 2006/2007 uruchomiony zosta³ internetowy system zg³aszania wniosków o wydanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do mo liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do mo liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Warszawa Karta Podarunkowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do umów kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Wp³yw fuzji Walczak i przejêæ uzje i przejêcia na zatrudnienie zak³adów pracowników... pracy maj¹ bardzo

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12.

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12. UMOWA nr... do postêpowania nr... zawarta w dniu... roku w Poznaniu pomiêdzy: Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznañ, zwan¹ dalej Zamawiaj¹cym, reprezentowan¹

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego. I. Podstawy prawne Regulaminu

Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego. I. Podstawy prawne Regulaminu Zaù¹cznik do zarz¹dzenia R-4/2006 z dnia 5.05.2006 r. Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego Regulamin opracowano na podstawie: I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Nauczyciele mog¹ stosowaæ ró ne gry i zabawy matematyczne:

Przedmowa. Nauczyciele mog¹ stosowaæ ró ne gry i zabawy matematyczne: Przedmowa Ksi¹ ka jest kontynuacj¹ mojej poprzedniej ksi¹ ki Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szko³y podstawowej. Tak jak i ona adresowana jest do nauczycieli, uczniów szkó³ podstawowych i ich rodziców.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 505. w brzmieniu POTWIERDZENIA ZEWNĘTRZNE

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 505. w brzmieniu POTWIERDZENIA ZEWNĘTRZNE Załącznik nr 1.17 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 505 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 505 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI PREZENTACJA DOPASOWANA DO OSOBOWOŒCI ROZMÓWCY Psychograf to metoda okreœlenia, kim jest mój partner. Za jej pomoc¹ jesteœmy w stanie lepiej dostosowaæ siê i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

Glosa. do wyroku S¹du Najwy szego z dnia 11 stycznia 2001 r. IV CKN 150/00*

Glosa. do wyroku S¹du Najwy szego z dnia 11 stycznia 2001 r. IV CKN 150/00* Rejent * rok 11 * nr 12(128) grudzieñ 2001 r. Glosa do wyroku S¹du Najwy szego z dnia 11 stycznia 2001 r. IV CKN 150/00* Si³a wy sza wyznacza granicê odpowiedzialnoœci na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Witamy w naszej Stacji Dializ Dlaczego potrzebujê przeszczepienia nerki? Kiedy nerki przestaj¹ funkcjonowaæ istniej¹ trzy dostêpne metody leczenia: Hemodializa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com.

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com. C U K I E R N I A ZAAWANSOWANE CH ODZENIE I MRO ENIE HI-TECH Od wielu lat, IRINOX jest g³ównym partnerem dla Profesjonalnych Cukierników, tworz¹c i produkuj¹c systemy ch³odzenia i mro enia uderzeniowego.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510. w brzmieniu ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZĄTKOWE

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510. w brzmieniu ZLECENIE BADANIA PO RAZ PIERWSZY STANY POCZĄTKOWE Załącznik nr 1.18 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 510 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 510 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 330. w brzmieniu

KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 330. w brzmieniu Załącznik nr 1.12 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. KRAJOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 330 w brzmieniu MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 330 (IAASB)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

./.../Wn... /...-... - /M

./.../Wn... /...-... - /M Zaù¹cznik nr 15 do SIWZ PROMESA Nr./.../Wn... /...-... - /M (nale y przyj¹ã oznaczenie symbolami dziedzin tak jak w umowie po yczki lub dotacji) z dnia 1. Na podstawie uchwaùy Zarz¹du Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie trzeciego oka

Umiejscowienie trzeciego oka Umiejscowienie trzeciego oka Tilak czerwony, cynobrowy znak, wprowadzono jako wskaÿnik i symbol nieznanego œwiata. Nie mo na go na³o yæ gdziekolwiek i tylko ktoœ, kto potrafi przy³o yæ rêkê do czo³a i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej OZE

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej OZE Załącznik Nr 1 do Komunikatu Nr 2/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2015 r. Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej OZE Odpowiedzialność zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki *

jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki * AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Wojciech Janicki * Jakoœæ bazy danych 1. Wprowadzenie Powszechny rozwój informatyki sprawia, e wkracza ona w coraz to nowe dziedziny ycia, systemy informatyczne staj¹ siê

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZD-NI.261.21.2015.WZ 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA którego wartoœã jest mniejsza ni kwoty okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, zwana w niniejszym opracowaniu

Bardziej szczegółowo

7 Oparzenia termiczne

7 Oparzenia termiczne 7 Oparzenia termiczne Nastêpstwa i zagro enia... 162 Jak oparzenie penetruje w g³¹b skóry?.... 163 Zagro enia przy rozleg³ych oparzeniach.... 164 Kiedy nale y iœæ do lekarza?... 164 Preparaty naturalne

Bardziej szczegółowo

============================================================================

============================================================================ Czy po fiskalizacji nale y rejestrowaæ sprzeda Autor: Sylwek - 2015/01/27 21:24 Czy zaraz po fiskalizacji nale y obowi±zkowo rejestrowaæ sprzeda na kasie? Za³o enia: 1. podatnik traci zwolnienie z obowi±zku

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe działania w rachunku macierzowym

Podstawowe działania w rachunku macierzowym Podstawowe działania w rachunku macierzowym Marcin Detka Katedra Informatyki Stosowanej Kielce, Wrzesień 2004 1 MACIERZE 1 1 Macierze Macierz prostokątną A o wymiarach m n (m wierszy w n kolumnach) definiujemy:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ Komunikaty 97 ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ W organizacjach dzia³aj¹cych na rynku polskim w ostatnim czasie znacz¹co wzrasta zainteresowanie koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

5/1. Zasady oceny ryzyka zawodowego karta oceny ryzyka Leszek Pietrzak

5/1. Zasady oceny ryzyka zawodowego karta oceny ryzyka Leszek Pietrzak 5/1. Zasady oceny ryzyka zawodowego karta oceny ryzyka Leszek Pietrzak Rozdzia³ 5/1. 5. sierpieñ Ryzyko Zasady 2007 5/1. zawodowe oceny ryzyka zawodowego karta oceny ryzyka OPINIE Spis treœci 1. Kto, kiedy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 15 z³ 40 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 1998 r. Nr 14 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 27- nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Test do oceny spostrzegania u m³odych pi³karzy

Test do oceny spostrzegania u m³odych pi³karzy 17 Celowe jest wprowadzanie do treningu æwiczeñ kszta³tuj¹cych spostrzeganie, równolegle z takimi, które maj¹ s³u yæ rozwojowi sprawnoœci fizycznej, kszta³towaniu techniki oraz umiejêtnoœci taktycznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych. dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych. dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. (dawniej: Regulamin przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu

Bardziej szczegółowo

Temat: Zasady pierwszej pomocy

Temat: Zasady pierwszej pomocy LEKCJA 1 Temat: Zasady pierwszej pomocy Formy realizacji: œcie ka edukacyjna. Cele szczegółowe lekcji: rozwijanie umiejêtnoœci dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowañ w otoczeniu i yciu codziennym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2216/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Piotr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo e byæ

Dziennik Urzêdowy. cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo e byæ 9021 1560 UCHWA A Nr XXXV/259/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego, zasobu gminy Krotoszyn Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym...

Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym... Andrzej Szopa * Andrzej Szopa Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym... Wstêp Ryzyko finansowe jest

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia podatku w z³. Podatek wynosi. ponad 43.405. 19% podstawy obliczenia minus kwota 572,54 z³ 43.405 85.528

Podstawa obliczenia podatku w z³. Podatek wynosi. ponad 43.405. 19% podstawy obliczenia minus kwota 572,54 z³ 43.405 85.528 Urz±d Skarbowy Po otrzymaniu potwierdzenia o wpisie do ewidencji dzia³alno ci gospodarczej, nale y zg³osiæ siê do Urzêdu Skarbowego w³a ciwego dla miejsca zamieszkania, celem dokonania: " nadania numeru

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic

Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic www.fundacja.dandy-walker.org.pl Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera 64-100 Leszno ul. Bu³garska 5/10 tel./fax +48 65 520 02 33 mob. +48 662 015 362 fundacja@dandy-walker.org.pl

Bardziej szczegółowo

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Ekonomia w twoim yciu 207 1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Gospodarstwa domowe z jednej strony s¹ g³ównym podmiotem dostarczaj¹cym zasobów pracy, a z drugiej najwa niejszym motorem konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01. Białystok, dn. 24.04.2015 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie 24 A 15-276 Białystok do kontaktu : ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel. centr. 85-7409401 fax 7409600

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo