MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE"

Transkrypt

1 MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) SPIS TREŒCI Paragraf Zakres standardu Data wejœcia w ycie... 7 Cele... 8 Definicje Wymogi Odpowiedzialnoœæ Przyjêcie i kontynuacja badania Ogólna strategia i plan badania Poznanie grupy, jej czêœci i ich otoczenia Ocena bieg³ego rewidenta czêœci grupy Istotnoœæ Reakcja na ocenione ryzyko Proces konsolidacji PóŸniejsze zdarzenia Komunikowanie siê z bieg³ym rewidentem czêœci grupy Ocena wystarczalnoœci i odpowiednioœci uzyskanych dowodów badania Ocena informacji uzyskiwanych od bieg³ych rewidentów czêœci grupy oraz odpowiedzialnœæ ich pracy Wystarczalnoœæ i odpowiednioœæ dowodów badania Komunikowanie siê z kierownictwem i osobami sprawuj¹cymi nadzór nad grup¹ Dokumentacja MSRF

2 Zastosowanie i inne materia³y objaœniaj¹ce Czêœci grupy podlegaj¹ce badaniu na mocy ustaw, regulacji lub z innych przyczyn... Definicje... Odpowiedzialnoœæ... Przyjêcie i kontynuacja badania... Ogólna strategia i plan badania... Poznanie grupy, jej czêœci i ich otoczenia... Ocena bieg³ego rewidenta czêœci grupy... Istotnoœæ... Reakcja na ocenione ryzyko... Proces konsolidacji... Komunikowanie siê z bieg³ym rewidentem czêœci grupy... Ocena wystarczalnoœci i odpowiednioœci uzyskanych dowodów badania... Komunikowanie siê z kierownictwem grupy i osobami sprawuj¹cymi nadzór nad grup¹... Za³¹cznik 1: Przyk³ad opinii z zastrze eniem, ze wzglêdu na niemo noœæ uzyskania przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania, na których móg³by oprzeæ opiniê z badania grupy Za³¹cznik 2: Przyk³ady spraw, które poznaje zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy Za³¹cznik 3: Przyk³ady okolicznoœci lub zdarzeñ mog¹cych wskazywaæ na ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy Za³¹cznik 4: Przyk³ady potwierdzeñ bieg³ego rewidenta czêœci grupy Za³¹cznik 5: Wymagane i dodatkowe sprawy zawarte w instrukcji dla zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy A1 A2 A7 A8 A9 A10 A21 A22 A23 A31 A32 A41 A42 A46 A47 A55 A56 A57 A60 A61 A63 A64 A66 Miêdzynarodowy Standard Rewizji Finansowej (MSRF) 600 Badanie sprawozdañ finansowych grupy (w tym praca bieg³ych rewidentów czêœci grupy) uwagi szczególne nale y odczytywaæ w powi¹zaniu z MSRF 200 Ogólne cele niezale nego bieg³ego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. 220 MSRF 600

3 Wprowadzenie Zakres standardu 1. Miêdzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) maj¹ zastosowanie przy badaniu grupy. Niniejszy standard obejmuje szczególne rozwa ania dotycz¹ce badañ grupy, a zw³aszcza tych, w których uczestnicz¹ biegli rewidenci czêœci grupy. 2. Bieg³y rewident mo e uznaæ niniejszy MSRF, dostosowany w miarê potrzeb do danych okolicznoœci, za przydatny równie wtedy, gdy bieg³y rewident anga- uje innych bieg³ych rewidentów do badania sprawozdañ finansowych, które nie s¹ sprawozdaniami finansowymi grupy. Przyk³adowo bieg³y rewident mo e zaanga owaæ innego bieg³ego rewidenta do obserwacji spisu z natury zapasów lub do inspekcji rzeczowych aktywów trwa³ych znajduj¹cych siê w odleg³ym miejscu. 3. Bieg³y rewident czêœci grupy mo e byæ zobowi¹zany ustawowo, na mocy regulacji lub z innych przyczyn do wyra enia opinii o sprawozdaniach finansowych czêœci grupy. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy mo e zdecydowaæ o wykorzystaniu dowodów badania, na których oparto opiniê o sprawozdaniach finansowych czêœci grupy, jako dowody badania na potrzeby badania grupy, tym niemniej wymogi okreœlone w niniejszym MSRF maj¹ zastosowanie. (Zob. par. A1) 4. Zgodnie z MSRF partner odpowiedzialny za badanie grupy ma obowi¹zek upewniæ siê, e osoby wykonuj¹ce badanie grupy, w tym biegli rewidenci czêœci grupy, posiadaj¹ ³¹cznie odpowiednie kompetencje i przygotowanie. Partner odpowiedzialny za badanie grupy jest tak e odpowiedzialny za ustalenie kierunku, nadzorowanie i wykonanie badania grupy. 5. Partner odpowiedzialny za badanie grupy stosuje wymogi MSRF 220 niezale - nie od tego, czy prace zwi¹zane z informacjami finansowymi czêœci grupy wykonuje zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy b¹dÿ te bieg³y rewident czêœci grupy. Niniejszy MSRF pomaga partnerowi odpowiedzialnemu za badanie grupy w stosowaniu wymogów MSRF 220 w przypadku, gdy biegli rewidenci czêœci grupy wykonuj¹ prace zwi¹zane z informacjami finansowymi czêœci grupy. 6. Ryzyko badania jest zale ne od ryzyka istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych oraz ryzyka, e bieg³y rewident nie wykryje tego zniekszta³cenia. 2 W przypadku badania grupy obejmuje ono ryzyko niewykrycia przez bieg³ego rewidenta czêœci grupy zniekszta³cenia informacji finansowych czêœci grupy, które mog³o spowodowaæ istotne zniekszta³cenie sprawozdañ finansowych grupy, a tak e ryzyko, e zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy nie wykryje tego zniekszta³cenia. Niniejszy MSRF wyjaœnia sprawy, które zespó³ wyko- 1 MSRF 220 Kontrola jakoœci badania sprawozdañ finansowych, paragrafy 14 i MSRF 200 Ogólne cele niezale nego bieg³ego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, paragraf A32. MSRF

4 nuj¹cy badanie grupy rozwa a ustalaj¹c rodzaj, czas przeprowadzenia i zakres swego zaanga owania w procedury oceny ryzyka oraz dalsze procedury badania informacji finansowych przeprowadzane przez bieg³ych rewidentów czêœci grupy. Celem tego dzia³ania jest uzyskanie wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania, jako podstawy opinii z badania sprawozdañ finansowych grupy. Data wejœcia w ycie 7. Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych grupy sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. Cele BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY 8. Celami bieg³ego rewidenta s¹: (a) Ustalenie, czy podj¹æ siê funkcji bieg³ego rewidenta badaj¹cego sprawozdania finansowe grupy oraz (b) Wystêpuj¹c w roli bieg³ego rewidenta badaj¹cego sprawozdania finansowe grupy: (i) Komunikowanie siê w jasny sposób z bieg³ymi rewidentami czêœci grupy co do zakresu i czasu przeprowadzenia prac zwi¹zanych z informacjami finansowymi czêœci grupy oraz w sprawie rezultatów tych prac oraz (ii) Uzyskanie dowodów badania informacji finansowych czêœci grupy oraz procesu konsolidacyjnego wystarczaj¹cych i odpowiednich do wyra enia na ich podstawie opinii, czy sprawozdania finansowe grupy zosta³y, we wszystkich istotnych aspektach, sporz¹dzone zgodnie z maj¹cymi zastosowanie ramowymi za³o eniami sprawozdawczoœci finansowej. Definicje 9. Na potrzeby MSRF poni sze terminy stosuje siê w nastêpuj¹cym znaczeniu: (a) Czêœæ grupy jednostka lub dzia³alnoœæ gospodarcza, dla której kierownictwo grupy lub czêœci grupy sporz¹dza informacje finansowe wymagaj¹ce w³¹czenia do sprawozdañ finansowych grupy. (Zob. par. A2-A4) (b) Bieg³y rewident czêœci grupy bieg³y rewident, który na proœbê zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy, przeprowadza badanie informacji finansowych dotycz¹cych czêœci grupy w zwi¹zku z badaniem grupy. (Zob. par. A2-A4) (c) Kierownictwo czêœci grupy kierownictwo odpowiedzialne za sporz¹dzenie informacji finansowych dotycz¹cych czêœci grupy. 222 MSRF 600

5 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Istotnoœæ czêœci grupy istotnoœæ czêœci grupy ustalona przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy. Grupa wszystkie czêœci grupy, których informacje finansowe s¹ w³¹czone do sprawozdañ finansowych grupy. Grupa obejmuje zawsze wiêcej ni jedn¹ czêœæ. (Zob. par. A4) Badanie grupy badanie sprawozdañ finansowych grupy. Opinia z badania grupy opinia z badania sprawozdañ finansowych grupy. Partner odpowiedzialny za badanie grupy partner lub inna osoba z firmy audytorskiej, która odpowiada za podjête zlecenie badania grupy i jego wykonanie oraz za wydane w imieniu firmy audytorskiej sprawozdanie bieg³ego rewidenta na temat sprawozdañ finansowych grupy. Je eli badanie grupy przeprowadzaj¹ we wspó³dzia³aniu biegli rewidenci, wspó³dzia³aj¹cy partnerzy odpowiedzialni za badanie i ich zespo³y wykonuj¹ce badanie staj¹ siê ³¹cznie partnerem odpowiedzialnym za badanie grupy i zespo³em wykonuj¹cym badanie grupy. Niniejszy MSRF nie zajmuje siê relacjami miêdzy wspó³dzia³aj¹cymi bieg³ymi rewidentami lub prac¹, któr¹ jeden ze wspó³dzia³aj¹cych bieg³ych rewidentów wykonuje w zwi¹zku z prac¹ innego wspó³dzia³aj¹cego bieg³ego rewidenta. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy partnerzy, w tym partner odpowiedzialny za badanie grupy oraz pracownicy ustalaj¹cy ogóln¹ strategiê badania grupy, komunikuj¹cy siê z bieg³ymi rewidentami czêœci grupy, przeprowadzaj¹cy prace zwi¹zane z procesem konsolidacji oraz oceniaj¹cy wnioski wyci¹gniête w oparciu o dowody badania stanowi¹ce podstawê formu³owania opinii o sprawozdaniach finansowych grupy. Sprawozdania finansowe grupy sprawozdania finansowe grupy obejmuj¹ce informacje finansowe wiêcej ni tylko jednej czêœci grupy. Termin sprawozdania finansowe grupy odnosi siê tak e do po³¹czonych sprawozdañ finansowych obejmuj¹cych informacje finansowe sporz¹dzone przez czêœci, które nie maj¹ jednostki dominuj¹cej, ale znajduj¹ siê pod wspóln¹ kontrol¹. Kierownictwo grupy kierownictwo odpowiedzialne za sporz¹dzenie sprawozdañ finansowych grupy. Kontrole na poziomie grupy kontrole nad sprawozdawczoœci¹ finansow¹ grupy zaprojektowane, wdro one i sprawowane przez kierownictwo grupy. Znacz¹ca czêœæ grupy czêœæ grupy zidentyfikowana przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy, która a) ma szczególne znaczenie finansowe dla grupy lub b) co do której istnieje prawdopodobieñstwo, e ze wzglêdu na specyficzny charakter lub okolicznoœci zawiera znacz¹ce ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy. (Zob. par. A5-A6) MSRF

6 10. Zwrot maj¹ce zastosowanie ramowe za³o enia sprawozdawczoœci finansowej oznacza ramowe za³o enia sprawozdawczoœci finansowej, które maj¹ zastosowanie do sprawozdañ finansowych grupy. Zwrot proces konsolidacji obejmuje: (a) Ujêcie, wycenê, prezentacjê i ujawnianie informacji finansowych dotycz¹cych czêœci grupy w sprawozdaniach finansowych grupy w drodze konsolidacji, konsolidacji proporcjonalnej lub zgodnie z metod¹ praw w³asnoœci b¹dÿ ceny nabycia oraz (b) Agregacjê w po³¹czonych sprawozdaniach finansowych informacji finansowych dotycz¹cych czêœci grupy, które nie maj¹ jednostki dominuj¹cej, ale znajduj¹ siê pod wspóln¹ kontrol¹. Wymogi Odpowiedzialnoœæ 11. Partner odpowiedzialny za badanie grupy odpowiada za wyznaczenie kierunków, nadzór i wykonanie badania grupy zgodnie z zawodowymi standardami i obowi¹zuj¹cymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi oraz za zapewnienie, e wydane sprawozdanie bieg³ego rewidenta jest odpowiednie do okolicznoœci. 3 Dlatego sprawozdanie bieg³ego rewidenta na temat sprawozdañ finansowych grupy nie powo³uje siê 4 na bieg³ego rewidenta czêœci grupy chyba, e wymaga tego prawo lub regulacje. Je eli takie powo³anie jest wymagane przez prawo lub regulacje, to w sprawozdaniu bieg³ego rewidenta zaznacza siê, e nie ogranicza ono odpowiedzialnoœci partnera odpowiedzialnego za badanie grupy ani jego firmy audytorskiej za wyra on¹ opiniê z badania grupy. (Zob. par. A8-A9) Przyjêcie i kontynuacja badania 12. Stosownie do postanowieñ MSRF220 partner odpowiedzialny za badanie grupy ustala, czy zasadne jest oczekiwanie, e w zwi¹zku z procesem konsolidacji oraz informacjami finansowymi czêœci grupy uzyska siê wystarczaj¹ce i odpowiednie dowody badania, które bêd¹ stanowiæ podstawê opinii z badania grupy. W tym celu zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy poznaje grupê, jej czêœci i ich otoczenie na tyle wystarczaj¹co, aby zidentyfikowaæ czêœci grupy, które mog¹ okazaæ siê znacz¹ce. Je eli biegli rewidenci czêœci grupy bêd¹ wykonywaæ prace zwi¹zane z informacjami finansowymi dotycz¹cymi takich czêœci grupy, partner odpowiedzialny za badanie ocenia, czy zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy bêdzie w stanie zaanga owaæ siê w prace wykonywane przez bieg³ego 3 MSRF 220, paragraf Uw. t³um. stosowne w ka dym MSRF w czêœci okreœlaj¹cej wymogi sformu³owanie auditor shall + czynnoœæ przet³umaczono na jêzyk polski za pomoc¹ czasu teraÿniejszego, bieg³y rewident wykonuje czynnoœæ, zgodnie z konwencj¹ t³umaczeniow¹ przyjêt¹ w Unii Europejskiej. Niezastosowanie formy nakazowej poprzez u ycie s³ów musi, ma, powinien itp. nie zmienia faktu, e wyra ona w ten sposób czynnoœæ wskazuje na zobowi¹zanie bieg³ego rewidenta do jej wykonania, a zwolnienie od tego wymogu mo e nast¹piæ jedynie w sposób przywidziany w danym MSRF. 224 MSRF 600

7 rewidenta czêœci grupy w zakresie koniecznym do uzyskania wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania. (Zob. par. A10-A12) 13. Je eli partner odpowiedzialny za badanie grupy stwierdzi, e: (a) Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy nie bêdzie móg³ uzyskaæ wystarczaj¹cych iodpowiednich dowodów badania na skutek ograniczeñ na³o onych przez kierownictwo grupy oraz (b) Mo liwym skutkiem niemo noœci uzyskania wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania bêdzie odst¹pienie od wyra enia opinii o sprawozdaniach finansowych grupy 5, partner odpowiedzialny za badanie grupy: W przypadku nowego zlecenia badania nie przyjmuje go, zaœ w przypadku kontynuacji badania wycofuje siê ze zlecenia, je eli wycofanie siê jest mo liwe w myœl obowi¹zuj¹cego prawa lub regulacji lub Je eli prawo lub regulacje zabraniaj¹ bieg³emu rewidentowi uchylenia siê od przyjêcia zlecenia badania lub wycofanie siê ze zlecenia w inny sposób nie jest mo liwe, to odstêpuje od wyra enia opinii o sprawozdaniach finansowych grupy po przeprowadzeniu badania sprawozdañ finansowych grupy w zakresie, w jakim to mo liwe. (Zob. par. A13-A19) Warunki badania 14. Partner odpowiedzialny za badanie grupy uzgadnia warunki zlecenia badania grupy spe³niaj¹ce wymogi MSRF (Zob. par. A20-A21) Ogólna strategia i plan badania 15. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ustala ogóln¹ strategiê badania i opracowuje plan badania grupy zgodnie z MSRF Partner odpowiedzialny za badanie grupy dokonuje przegl¹du ogólnej strategii badania grupy i planu badania grupy. (Zob. par. A22) Poznanie grupy, jej czêœci i ich otoczenia 17. Od bieg³ego rewidenta wymaga siê rozpoznania i oceny ryzyka istotnego zniekszta³cenia w wyniku poznania jednostki i jej otoczenia. 8 Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy: (a) Pog³êbia znajomoœæ grupy, jej czêœci i ich otoczenia, w tym kontroli na poziomie grupy, nabyt¹ na etapie przyjêcia zlecenia badania lub jego kontynuacji oraz 5 MSRF 705 Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezale nego bieg³ego rewidenta. 6 MSRF 210 Uzgadnianie warunków zlecenia badania. 7 MSRF 300 Planowanie badania sprawozdañ finansowych, paragrafy MSRF 315 Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekszta³cenia dziêki poznaniu jednostki i jej otoczenia. MSRF

8 (b) Poznaje proces konsolidacji, w tym instrukcje przekazane czêœciom grupy przez kierownictwo grupy. (Zob. par. A23-A29) 18. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy uzyskuje znajomoœæ grupy wystarczaj¹c¹ do tego, aby: (a) Potwierdziæ lub zrewidowaæ wstêpnie zidentyfikowane czêœci grupy uznane za znacz¹ce oraz (b) Oceniæ ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy spowodowanego oszustwem lub b³êdem 9. (Zob. par. A30-A31) Ocena bieg³ego rewidenta czêœci grupy 19. Je eli zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy zamierza zleciæ bieg³emu rewidentowi czêœci grupy przeprowadzenie prac zwi¹zanych z informacjami finansowymi czêœci grupy, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ocenia nastêpuj¹ce elementy: (Zob. par. A32-A35) (a) Czy bieg³y rewident czêœci grupy rozumie wymogi etyczne dotycz¹ce badania grupy i bêdzie postêpowaæ zgodnie z nimi, a w szczególnoœci, czy jest niezale ny. (Zob. par. A37) (b) Zawodowe kompetencje bieg³ego rewidenta czêœci grupy. (Zob. par. A38) (c) Czy zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy bêdzie w stanie zaanga owaæ siê w prace wykonywane przez bieg³ego rewidenta czêœci grupy w zakresie koniecznym do uzyskania wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania. (d) Czy bieg³y rewident czêœci grupy dzia³a w otoczeniu regulacyjnym, w którym biegli rewidenci podlegaj¹ aktywnemu nadzorowi. (Zob. par. A23-A29) 20. Je eli bieg³y rewident czêœci grupy nie spe³nia wymogów niezale noœci stosowanych przy badaniu grupy lub zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ma powa ne obawy, co do spraw wymienionych w paragrafie 19(a)-(c), to zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy uzyskuje wystarczaj¹ce i odpowiednie dowody badania informacji finansowych czêœci grupy, bez zlecania bieg³emu rewidentowi czêœci grupy wykonania prac zwi¹zanych z informacjami finansowymi czêœci grupy. (Zob. par. A39-A41) Istotnoœæ 21. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ustala: (Zob. par. A42) (a) Istotnoœæ sprawozdañ finansowych grupy jako ca³oœci okreœlon¹ przy formu³owaniu ogólnej strategii badania grupy. 9 MSRF MSRF 600

9 (b) Je eli, w charakterystycznych dla grupy okolicznoœciach istniej¹ szczególne klasy transakcji, sald lub ujawnieñ w sprawozdaniach finansowych grupy, w przypadku których mo na by zasadnie s¹dziæ, e zniekszta³cenia o kwotach ni szych od istotnoœci przyjêtej dla sprawozdañ finansowych grupy jako ca³oœci mog³yby wp³yn¹æ na decyzje gospodarcze u ytkowników podejmowane w oparciu o sprawozdania finansowe grupy, [zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy] ustala poziom lub poziomy istotnoœci stosowane do tych szczególnych klas transakcji, sald i ujawnieñ. (c) Istotnoœæ czêœci grupy, których badanie lub przegl¹d bêd¹ przeprowadzaæ biegli rewidenci czêœci grupy na potrzeby badania grupy. Aby sprowadziæ do odpowiednio niskiego poziomu prawdopodobieñstwo, e ³¹czne niepoprawione i niewykryte zniekszta³cenia w sprawozdaniach finansowych grupy przewy sz¹ istotnoœæ ustalon¹ dla sprawozdañ finansowych grupy jako ca³oœci, istotnoœæ czêœci grupy powinna byæ ni sza od istotnoœci ustalonej dla sprawozdañ finansowych grupy jako ca³oœci. (Zob. par. A43-A44) (d) Próg, powy ej którego zniekszta³cenie nie mo e byæ uznane za oczywiœcie niewa ne dla sprawozdañ finansowych grupy. (Zob. par. A45) 22. Je eli biegli rewidenci czêœci grupy przeprowadz¹ badania na potrzeby badania grupy, to zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ocenia istotnoœæ wykonawcz¹ na poziomie czêœci grupy. (Zob. par. A46) 23. Je eli na mocy ustawy, regulacji lub z innych przyczyn czêœæ grupy podlega badaniu, zaœ zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy chce wykorzystaæ to badanie jako dostarczaj¹ce dowodów dla badania grupy, to zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ustala, czy: (a) Istotnoœæ przyjêta dla sprawozdañ finansowych czêœci grupy jako ca³oœci oraz (b) Istotnoœæ wykonawcza na poziomie czêœci grupy. spe³niaj¹ wymogi niniejszego standardu. Reakcja na ocenione ryzyko 24. Od bieg³ego rewidenta wymaga siê zaprojektowania i podjêcia odpowiednich dzia³añ w celu uwzglêdnienia ocenionego ryzyka istotnego zniekszta³cenia sprawozdania finansowego 10. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ustala rodzaj prac, które wykona sam, lub w jego imieniu biegli rewidenci czêœci grupy, w zwi¹zku z informacjami finansowymi czêœci grupy (Zob. par ). Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ustala tak e rodzaj, czas i zakres swego zaanga owania w prace wykonywane przez bieg³ych rewidentów czêœci grupy. (Zob. par. A47) 10 MSRF 330 Postêpowanie bieg³ego rewidenta w odpowiedzi na ocenê ryzyka. MSRF

10 25. Je eli rodzaj, czas i zakres prac, które maj¹ byæ wykonane w zwi¹zku z procesem konsolidacji lub informacjami finansowymi czêœci grupy opieraj¹ siê na oczekiwaniu, e kontrole na poziomie grupy dzia³aj¹ skutecznie, albo je eli przeprowadzenie samych procedur wiarygodnoœci nie jest w stanie dostarczyæ wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeñ, to zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy sam przeprowadza lub zleca bieg³emu rewidentowi czêœci grupy przeprowadzenie testu skutecznoœci dzia³ania tych kontroli. Okreœlenie rodzaju prac, które nale y wykonaæ w zwi¹zku z informacjami finansowymi czêœci grupy (Zob. par. A47) Znacz¹ce czêœci grupy 26. W przypadku czêœci grupy, która jest znacz¹ca ze wzglêdu na jej szczególne finansowe znaczenie dla grupy, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy, lub w jego imieniu bieg³y rewident czêœci grupy, przeprowadza badanie informacji finansowych czêœci grupy stosuj¹c kryterium istotnoœci czêœci grupy. 27. W przypadku czêœci grupy, która jest znacz¹ca, gdy ze wzglêdu na jej specyficzny charakter lub okolicznoœci prawdopodobnie zawiera ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy lub w jego imieniu bieg³y rewident czêœci grupy, przeprowadza jedno lub wiêcej poni szych dzia³añ: (a) Badanie informacji finansowych czêœci grupy przy zastosowaniu poziomu istotnoœci czêœci grupy. (b) Badanie jednego lub wiêkszej liczby sald, klas transakcji lub ujawnieñ zwi¹zanych z mo liwym znacz¹cym ryzykiem istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy. (Zob. par. A48) (c) Specyficzne procedury badania dotycz¹ce mo liwego znacz¹cego ryzyka istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy. (Zob. par. A49). Czêœci grupy, które nie s¹ znacz¹ce 28. W stosunku do czêœci grupy, które nie s¹ znacz¹cymi czêœciami grupy zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy przeprowadza procedury analityczne na poziomie grupy. (Zob. par. A50) 29. Je eli zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy nie jest przekonany, e uzyska wystarczaj¹ce i odpowiednie dowody badania, stanowi¹ce podstawê wyra enia opinii o sprawozdaniach finansowych grupy, w wyniku: (a) Prac wykonanych w zwi¹zku z informacjami finansowymi znacz¹cych czêœci grupy, (b) Prac wykonanych w zwi¹zku kontrolami na poziomie grupy oraz procesem konsolidacji oraz 228 MSRF 600

11 (c) Procedur analitycznych przeprowadzonych na poziomie grupy, to wybiera czêœci grupy, które nie s¹ znacz¹ce i przeprowadza samemu lub prosi bieg³ego rewidenta czêœci grupy o przeprowadzenie jednego lub kilku z poni - szych dzia³añ zwi¹zanych z informacjami finansowymi dotycz¹cymi wybranych czêœci grupy: (Zob. par A51-A53) Badanie informacji finansowych czêœci grupy przy zastosowaniu poziomu istotnoœci czêœci grupy. Badanie jednego lub wiêkszej liczby sald, klas transakcji lub ujawnieñ. Przegl¹d informacji finansowych czêœci grupy przy zastosowaniu poziomu istotnoœci czêœci grupy. Zastosowanie specyficznych procedur. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy na przestrzeni pewnego czasu zmienia wybrane czêœci grupy. Zaanga owanie w prace wykonywane przez bieg³ych rewidentów czêœci grupy (Zob. par. A54-A55) Znacz¹ce czêœci grupy ocena ryzyka 30. Je eli bieg³y rewident czêœci grupy przeprowadza badanie informacji finansowych znacz¹cej czêœci grupy, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy uczestniczy w ocenie ryzyka czêœci grupy po to, aby rozpoznaæ znacz¹ce ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy. Rodzaj, czas i zakres zaanga- owania zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy zale y od oceny przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy bieg³ego rewidenta czêœci grupy, ale obejmuje przynajmniej: (a) Omówienie z bieg³ym rewidentem czêœci grupy lub z kierownictwem czêœci grupy tych dzia³alnoœci gospodarczych czêœci grupy, które s¹ istotne dla grupy. (b) Omówienie z bieg³ym rewidentem czêœci grupy jej podatnoœci na istotne zniekszta³cenie informacji finansowych wywo³ane oszustwem lub b³êdem oraz (c) Przejrzenie dokumentacji bieg³ego rewidenta czêœci grupy dotycz¹cej rozpoznanego znacz¹cego ryzyka istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy. Dokumentacja taka mo e mieæ formê memorandum zawieraj¹cego wnioski bieg³ego rewidenta czêœci grupy dotycz¹ce rozpoznanego znacz¹cego ryzyka. Rozpoznane znacz¹ce ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy dalsze procedury badania 31. Je eli znacz¹ce ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy zosta³o rozpoznane w czêœci grupy badanej przez bieg³ego rewidenta tej MSRF

12 czêœci, to zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ocenia odpowiednioœæ dalszych procedur badania wymagaj¹cych przeprowadzenia, jako reakcji na znacz¹ce ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy. Na podstawie oceny bieg³ego rewidenta czêœci grupy, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ustala, czy niezbêdne jest jego zaanga owanie siê w dalsze procedury badania. Proces konsolidacji 32. Zgodnie z paragrafem 17, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy poznaje kontrole na poziomie grupy oraz proces konsolidacji, w³¹cznie z instrukcjami przekazanymi czêœciom grupy przez kierownictwo grupy. W myœl z paragrafu 25, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy lub na jego zlecenie bieg³y rewident czêœci grupy, przeprowadza test skutecznoœci dzia³ania kontroli na poziomie grupy, je eli rodzaj, czas i zakres prac, które maj¹ byæ wykonane w zwi¹zku z procesem konsolidacji opieraj¹ siê na oczekiwaniu, e kontrole na poziomie grupy dzia³aj¹ skutecznie, albo je eli wy³¹cznie procedury wiarygodnoœci nie s¹ w stanie dostarczyæ wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeñ. 33. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy projektuje i przeprowadza dalsze procedury badania procesu konsolidacji, odpowiednie do ocenionego ryzyka istotnego zniekszta³cenia sprawozdania finansowego wynikaj¹cego z procesu konsolidacji. Procedury te obejmuj¹ ocenê, czy wszystkie czêœci grupy zosta³y w³¹czone do sprawozdañ finansowych grupy. 34. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ocenia odpowiednioœæ, kompletnoœæ i dok³adnoœæ korekt i przeklasyfikowañ wynikaj¹cych z konsolidacji, jak te, czy wystêpuj¹ czynniki ryzyka oszustwa lub znamiona mo liwej stronniczoœci kierownictwa. (Zob. par. A47) 35. Je eli informacje finansowe czêœci grupy nie zosta³y sporz¹dzone zgodnie z tymi samymi zasadami (polityk¹) rachunkowoœci, które maj¹ zastosowanie do sprawozdañ finansowych grupy, to zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ocenia, czy informacje finansowe tej czêœci grupy zosta³y dla potrzeb sporz¹dzenia i prezentacji sprawozdañ finansowych grupy odpowiednio skorygowane. 36. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ustala, czy informacje finansowe rozpoznane w wiadomoœciach przekazanych przez bieg³ego rewidenta czêœci grupy (Zob. paragraf 41 (c)) s¹ tymi informacjami, które zosta³y w³¹czone do sprawozdañ finansowych grupy. 37. Je eli sprawozdania finansowe grupy obejmuj¹ sprawozdania finansowe czêœci grupy, które maj¹ inn¹ datê zakoñczenia okresu sprawozdawczego ni grupa, to zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ocenia, czy do tych sprawozdañ wprowadzono odpowiednie korekty zgodnie z maj¹cymi zastosowanie ramowymi za³o eniami sprawozdawczoœci finansowej. 230 MSRF 600

13 PóŸniejsze zdarzenia 38. W przypadku, gdy zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy lub biegi rewidenci czêœci grupy przeprowadzaj¹ badanie informacji finansowych czêœci grupy, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy lub biegi rewidenci czêœci grupy przeprowadzaj¹ procedury zaprojektowane dla rozpoznania zdarzeñ maj¹cych miejsce w tych czêœciach grupy, które nast¹pi³y miêdzy dat¹ sporz¹dzenia informacji finansowych czêœci grupy a dat¹ sprawozdania bieg³ego rewidenta na temat sprawozdañ finansowych grupy, gdy zdarzenia te mog¹ wywo³ywaæ potrzebê dokonania poprawek lub ujawnienia na ich temat informacji w sprawozdaniach finansowych grupy. 39. Je eli biegli rewidenci czêœci grupy przeprowadzaj¹ prace inne ni badanie informacji finansowych czêœci grupy, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy prosi bieg³ych rewidentów czêœci grupy o powiadomienie go na piœmie, jeœli uœwiadomili sobie wyst¹pienie póÿniejszych zdarzeñ, które mog¹ wywo³ywaæ potrzebê dokonania poprawek lub ujawnienia na ich temat informacji w sprawozdaniach finansowych grupy. Komunikowanie siê z bieg³ym rewidentem czêœci grupy 40. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy na czas komunikowaæ swoje wymogi bieg³emu rewidentowi czêœci grupy. Zakomunikowane wiadomoœci te wskazuj¹ prace, które nale y wykonaæ, u ytek, któremu maj¹ s³u yæ te prace oraz formê i zakres komunikowania siê bieg³ego rewidenta czêœci grupy z zespo³em wykonuj¹cym badanie grupy. Obejmuj¹ one równie (Zob. par. A57, A58, A60): (a) Proœbê, aby bieg³y rewident czêœci grupy, znaj¹c u ytek jakiemu zespo³owi wykonuj¹cemu badanie grupy s³u yæ bêdzie jego praca, potwierdzi³, e bêdzie wspó³pracowa³ z zespo³em wykonuj¹cym badanie grupy. (Zob. par. A59) (b) Wymogi etyczne, odpowiednie dla badania grupy, a w szczególnoœci wymóg niezale noœci. (c) W przypadku badania lub przegl¹du informacji finansowych czêœci grupy, istotnoœæ czêœci grupy (oraz, jeœli to ma zastosowanie, poziom lub poziomy istotnoœci dla poszczególnych klas transakcji, sald lub ujawnieñ) oraz próg, powy ej którego zniekszta³cenia nie mog¹ byæ uznane za oczywiœcie niewa ne dla sprawozdañ finansowych grupy. (d) Rozpoznane znacz¹ce ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy spowodowane oszustwem lub b³êdem, które jest wa ne dla pracy bieg³ego rewidenta czêœci grupy. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy poprosi bieg³ego rewidenta czêœci grupy o przekazywanie na czas MSRF

14 wiadomoœci o ka dym innym rozpoznanym znacz¹cym ryzyku istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy spowodowanym oszustwem lub b³êdem w czêœci grupy oraz o sposobie reakcji bieg³ego rewidenta czêœci grupy na to ryzyko. (e) Listê podmiotów powi¹zanych sporz¹dzon¹ przez kierownictwo grupy, oraz wszelkich innych podmiotów powi¹zanych, których istnienia jest œwiadomy zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy prosi bieg³ego rewidenta czêœci grupy o przekazywanie na czas wiadomoœci o podmiotach powi¹zanych, które nie zosta³y wczeœniej wskazane przez kierownictwo grupy lub zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ustala, czy informacje o dodatkowych podmiotach powi¹zanych nale y przekazaæ innym bieg³ym rewidentom czêœci grupy. 41. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy prosi bieg³ego rewidenta czêœci grupy o informowanie go o sprawach istotnych dla formu³owanych przez zespó³ wniosków zwi¹zanych z badaniem grupy. Tego rodzaju wiadomoœci obejmuj¹: (Zob. par. A60) (a) Informacje, czy bieg³y rewident czêœci grupy przestrzega wymogów etycznych dotycz¹cych badania grupy, w tym wymogu niezale noœci i kompetencji zawodowych. (b) Informacje, czy bieg³y rewident czêœci grupy przestrzega wymogów okreœlonych przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy. (c) Identyfikacjê informacji finansowych czêœci grupy, której dotyczy sprawozdanie bieg³ego rewidenta. (d) Informacje o przypadkach nieprzestrzegania prawa lub regulacji, które mog³y prowadziæ do istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy. (e) Listê nieskorygowanych zniekszta³ceñ informacji finansowych dotycz¹cych czêœci grupy (lista nie musi zawieraæ zniekszta³ceñ uznanych za oczywiœcie niewa ne, które znajduj¹ siê poni ej progu zakomunikowanego przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy (Zob. par. 40 (c)). (f) Znamiona wskazuj¹ce na mo liw¹ stronniczoœæ kierownictwa. (g) Opis wszelkich wykrytych istotnych niedoci¹gniêæ kontroli wewnêtrznej nad sprawozdawczoœci¹ finansow¹ na poziomie czêœci grupy. (h) Inne znacz¹ce sprawy, które bieg³y rewident czêœci grupy zakomunikowa³ lub zamierza zakomunikowaæ osobom sprawuj¹cym nadzór nad czêœci¹ grupy, w tym o oszustwie lub podejrzeniu oszustwa z udzia³em kierow- 232 MSRF 600

15 nictwa czêœci grupy, pracowników pe³ni¹cych znacz¹ce role w kontroli wewnêtrznej lub innych osób, je eli oszustwo doprowadza do istotnego zniekszta³cenia informacji finansowych czêœci grupy. (i) (j) Wszelkie inne sprawy, które mog¹ mieæ znaczenie dla badania grupy lub sprawy, na które bieg³y rewident czêœci grupy chce zwróciæ uwagê zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy, w tym na wyj¹tki zauwa one w pisemnych oœwiadczeniach, o które bieg³y rewident czêœci grupy poprosi³ kierownictwo czêœci grupy. Ogólne spostrze enia, wnioski i opinie bieg³ego rewidenta czêœci grupy. Ocena wystarczalnoœci i odpowiednioœci uzyskanych dowodów badania Ocena informacji uzyskanych od bieg³ych rewidentów czêœci grupy oraz odpowiednioœci ich pracy 42. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ocenia informacje uzyskane od bieg³ego rewidenta czêœci grupy (Zob. par. 41). Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy: (a) Omawia znacz¹ce sprawy wynikaj¹ce z tej oceny z bieg³ym rewidentem czêœci grupy, kierownictwem czêœci grupy lub z kierownictwem grupy oraz (b) Ustala, czy konieczny jest przegl¹d innych wa nych czêœci dokumentacji badania bieg³ego rewidenta czêœci grupy. (Zob. par. A60) 43. Je eli zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy stwierdzi, e praca wykonana przez bieg³ego rewidenta czêœci grupy nie jest wystarczaj¹ca, to zespó³ okreœla, jakie dodatkowe procedury nale y przeprowadziæ i czy powinien je przeprowadziæ bieg³y rewident czêœci grupy czy sam zespó³. Wystarczalnoœæ i odpowiednioœæ dowodów badania 44. Od bieg³ego rewidenta wymaga siê uzyskania wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania, aby zmniejszyæ ryzyko badania do akceptowalnego niskiego poziomu, co umo liwi mu wyci¹gniêcie racjonalnych wniosków, na których oprze opiniê z badania 11. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ocenia, czy dowody badania uzyskane w wyniku procedur badania przeprowadzonych w zwi¹zku z procesem konsolidacji i prac wykonanych przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy oraz prac wykonanych przez bieg³ych rewidentów czêœci grupy s¹ wystarczaj¹ce i odpowiednie do oparcia na nich opinii z badania grupy. (Zob. par. A62) 45. Partner odpowiedzialny za badanie grupy ocenia skutki, jakie dla opinii z badania grupy maj¹ nieskorygowane zniekszta³cenia (zarówno rozpoznane przez 11 MSRF 200, paragraf 19. MSRF

16 zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy, jak i te, o których poinformowali biegli rewidenci czêœci grupy) oraz wszelkie przypadki niemo noœci uzyskania wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania. (Zob. par. A63) 46. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy ustala, które rozpoznane niedoci¹gniêcia kontroli wewnêtrznej nale y zakomunikowaæ osobom sprawuj¹cym nadzór i kierownictwu grupy zgodnie z MSRF Ustalaj¹c to zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy analizuje: (a) Niedoci¹gniêcia kontroli wewnêtrznej na poziomie ca³ej grupy rozpoznane przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy, (b) Niedoci¹gniêcia kontroli wewnêtrznej, które zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy rozpozna³ w kontrolach wewnêtrznych w czêœciach grupy oraz (c) Niedoci¹gniêcia kontroli wewnêtrznej, na które biegli rewidenci czêœci grupy zwrócili uwagê zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy. 47. Je eli zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy rozpozna³ oszustwo lub zosta³ o nim poinformowany przez bieg³ego rewidenta czêœci grupy (Zob. par. 41(h)) lub te informacje wskazuj¹ na mo liwoœæ pope³nienia oszustwa, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy na czas przekazuje wiadomoœæ kierownictwu odpowiedniego szczebla grupy w celu poinformowania osób, których podstawowym obowi¹zkiem jest zapobieganie i wykrywanie oszustw, o wa nych sprawach zwi¹zanych z ich odpowiedzialnoœci¹. (Zob. par. A64) 48. Bieg³y rewident czêœci grupy mo e byæ zobowi¹zany ustawowo, na mocy regulacji lub z innych przyczyn do wyra enia opinii o sprawozdaniach finansowych czêœci grupy. W takim przypadku zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy zwraca siê do kierownictwa grupy o poinformowanie kierownictwa czêœci grupy o sprawach, które zdaniem zespo³u mog¹ byæ znacz¹ce dla sprawozdañ finansowych czêœci grupy, o których istnieniu kierownictwo czêœci grupy mo e nie wiedzieæ. Je eli kierownictwo grupy odmawia poinformowania o tych sprawach kierownictwa czêœci grupy, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy omawia tê sprawê z osobami sprawuj¹cymi nadzór nad grup¹. Jeœli sprawa pozostaje w dalszym ci¹gu nierozwi¹zana, zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy, maj¹c na uwadze prawne i zawodowe wymogi zachowania poufnoœci, rozwa a, czy doradziæ bieg³emu rewidentowi czêœci grupy wstrzymanie siê z wydaniem sprawozdania bieg³ego rewidenta na temat sprawozdañ finansowych czêœci grupy do czasu rozwi¹zania sprawy. (Zob. par. A65) 12 MSRF 265 Informowanie osób sprawuj¹cych nadzór i kierownictwa o niedoci¹gniêciach kontroli wewnêtrznej. 234 MSRF 600

17 Komunikowanie siê z osobami sprawuj¹cym nadzór nad grup¹ 49. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy przedstawi osobom sprawuj¹cym nadzór nad grup¹ oprócz spraw, o których mowa w MSRF i innych MSRF nastêpuj¹ce sprawy: (Zob. par. A66) (a) (b) (c) (d) (e) Ogólny zarys rodzajów prac do wykonania w zwi¹zku z informacjami finansowymi czêœci grupy. Ogólny zarys charakteru planowanego zaanga owania zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy w prace, które biegli rewidenci czêœci grupy maj¹ wykonaæ w zwi¹zku z informacjami finansowymi znacz¹cych czêœci grupy. Przypadki, gdy ocena pracy bieg³ych rewidentów czêœci grupy przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy daje podstawy do obaw, co do jakoœci pracy tych bieg³ych rewidentów. Wszelkie ograniczenia zakresu badania grupy, na przyk³ad, gdy dostêp zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy do informacji zosta³ ograniczony. Oszustwo lub podejrzenie oszustwa z udzia³em kierownictwa grupy, kierownictwa czêœci grupy, pracowników maj¹cych znacz¹cy udzia³ w kontrolach na poziomie grupy oraz innych osób, gdy oszustwo doprowadzi³o do istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy. Dokumentacja 50. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy tak e zamieszcza w dokumentacji badania nastêpuj¹ce sprawy: 14 (a) (b) (c) Analizê czêœci grupy wraz ze wskazaniem, które z nich s¹ znacz¹ce oraz rodzaj prac wykonanych w zwi¹zku z informacjami finansowymi czêœci grupy. Rodzaj, czas i zakres zaanga owania zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy w prace wykonywane przez bieg³ych rewidentów znacz¹cych czêœci grupy, w tym, gdzie to mo liwe, dokonany przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy przegl¹d wa nych czêœci dokumentacji badania bieg³ych rewidentów czêœci grupy oraz zawartych w nich wniosków. Pisemne informacje wymieniane miêdzy zespo³em wykonuj¹cym badanie grupy a bieg³ymi rewidentami czêœci grupy na temat wymogów okreœlonych przez zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy. *** 13 MSRF 260 Komunikowanie siê z osobami sprawuj¹cymi nadzór. 14 MSRF 230 Dokumentacja badania, paragrafy 8-11 i paragraf A6. MSRF

18 Zastosowania i inne materia³y objaœniaj¹ce Czêœci grupy podlegaj¹ce badaniu na mocy ustaw, regulacji lub z innych przyczyn (Zob. par. 3) A1. Czynniki, które mog¹ wp³yn¹æ na decyzjê zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy o wykorzystaniu wymaganego ustawowo, przez regulacje lub z innych przyczyn badania czêœci grupy w celu uzyskania dowodów badania na potrzeby badania grupy obejmuj¹: Ró nice miêdzy ramowymi za³o eniami sprawozdawczoœci finansowej stosowanymi przy sporz¹dzaniu sprawozdañ finansowych czêœci grupy oraz sprawozdañ finansowych grupy. Ró nice miêdzy standardami rewizji finansowej i innymi stosowanymi przez bieg³ego rewidenta czêœci grupy a standardami, które s¹ stosowane przy badaniu sprawozdañ finansowych grupy. Czy badanie sprawozdania finansowego czêœci grupy bêdzie zakoñczone w terminie zgodnym z haromonogramem sprawozdawczoœci grupy. Definicje Czêœæ grupy (Zob. par. 9(a)) A2. Struktura grupy wp³ywa na sposób identyfikacji czêœci grupy. Przyk³adowo system sprawozdawczoœci finansowej grupy mo e opieraæ siê na strukturze organizacyjnej, zgodnie z któr¹ informacje finansowe s¹ sporz¹dzane przez jednostkê dominuj¹c¹ oraz jedn¹ b¹dÿ wiêcej jednostek zale nych, wspólnych przedsiêwziêæ, lub inwestycji ujmowanych zgodnie z metod¹ praw w³asnoœci lub wed³ug ceny nabycia, albo przez centralê lub delegatury b¹dÿ oddzia³y grupy; albo poprzez kombinacjê tych rozwi¹zañ. Niektóre grupy mog¹ jednak organizowaæ swój system sprawozdawczoœci w oparciu o funkcje, procesy, produkty lub us³ugi (b¹dÿ grupy produktów lub us³ug) lub po³o enie geograficzne. W tych przypadkach jednostkê lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dla której grupa lub kierownictwo czêœci grupy sporz¹dza informacje finansowe w³¹czane do sprawozdañ finansowych grupy, mog¹ stanowiæ funkcje, procesy, produkty lub us³ugi (lub grupy produktów lub us³ug) lub po³o enie geograficzne. A3. W ramach systemu sprawozdawczoœci finansowej grupy mog¹ istnieæ ró ne poziomy czêœci grupy; w przypadku takim lepszym rozwi¹zaniem jest identyfikowanie czêœci grupy na pewnych poziomach agregacji ani eli indywidualnie. A4. Czêœci grupy zagregowane na pewnym poziomie mog¹ stanowiæ na potrzeby badania grupy czêœæ grupy; taka czêœæ grupy mo e jednak tak e sporz¹dzaæ sprawozdania finansowe grupy obejmuj¹ce informacje finansowe wchodz¹cych w jej sk³ad czêœci grupy (tj. podgrupa). Dlatego niniejszy standard mo e byæ 236 MSRF 600

19 stosowany przez ró nych partnerów odpowiedzialnych za badanie grupy oraz zespo³y na potrzeby badania ró nych podgrup wchodz¹cych w sk³ad wiêkszej grupy. Znacz¹ce czêœci grupy (Zob. par. 9(m)) A5. Wraz ze wzrostem znaczenia finansowego pojedynczej czêœci grupy, wzrasta zwykle ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy mo e przyj¹æ okreœlony procent w stosunku do obranego wzorca jako pomoc przy ustalaniu czêœci grupy, które pojedynczo maj¹ znaczenie finansowe. Dobór wzorca i stosowanie okreœlonego procentu wymaga kierowania siê os¹dem. Zale nie od rodzaju i sytuacji grupy, w³aœciwym wzorcem mog¹ byæ aktywa grupy, zobowi¹zania, przep³ywy pieniê ne, zyski lub obroty. Na przyk³ad zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy mo e uznaæ, e czêœci grupy przewy szaj¹ce 15% kwoty ustalonego wzorca stanowi¹ znacz¹ce czêœci grupy. Zale nie od okolicznoœci mo e jednak zostaæ przyjêty wy szy lub ni szy procent. A6. Zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy mo e równie uznaæ czêœæ grupy za prawdopodobnie obarczon¹ znacz¹cym ryzykiem istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych grupy, ze wzglêdu na jej specyficzny charakter lub okolicznoœci (tj. ryzyko wymagaj¹ce szczególnej uwagi podczas badania 15 ). Na przyk³ad czêœæ grupy mo e odpowiadaæ za handel w walutach obcych, co nara a grupê na znacz¹ce ryzyko istotnego zniekszta³cenia, mimo, i ta czêœæ grupy pojedynczo nie posiada znaczenia finansowego dla grupy. Bieg³y rewident czêœci grupy (Zob. par. 9(b)) A7. Cz³onek zespo³u wykonuj¹cego badanie grupy mo e na zlecenie zespo³u wykonywaæ na potrzeby badania grupy prace zwi¹zane z informacjami finansowymi czêœci grupy. W przypadku takim, taki cz³onek zespo³u jest tak e bieg³ym rewidentem czêœci grupy. Odpowiedzialnoœæ (Zob. par. 11) A8. Choæ biegli rewidenci czêœci grupy mog¹ przeprowadzaæ badanie informacji finansowych czêœci grupy na potrzeby badania grupy i jako tacy s¹ odpowiedzialni za ogó³ poczynionych przez siebie ustaleñ, wniosków i opinii, to jednak partner odpowiedzialny za badanie grupy lub firma audytorska, z ramienia której dzia³a, s¹ odpowiedzialni za opiniê z badania grupy. A9. Je eli opinia z badania grupy zosta³a zmodyfikowana, gdy zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy nie by³ w stanie uzyskaæ wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania dotycz¹cych informacji finansowych jednej lub kilku czêœci grupy, to w sprawozdaniu bieg³ego rewidenta na temat sprawozdañ finansowych 15 MSRF 315, paragrafy MSRF

20 grupy, w paragrafie uzasadniaj¹cym modyfikacjê, opisuje siê przyczyny braku tej mo liwoœci, bez wskazywania bieg³ego rewidenta czêœci grupy chyba, e wskazanie to jest niezbêdne dla w³aœciwego wyjaœnienia okolicznoœci. 16 Przyjêcie i kontynuacja badania Poznanie grupy na etapie przyjêcia lub kontynuacji badania (Zob. par. 12) A10. W przypadku nowego zlecenia badania zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy poznaje grupê, jej czêœci i ich otoczenia na podstawie: Informacji przedstawionych przez kierownictwo grupy. Komunikowania siê z kierownictwem grupy oraz Komunikacji je eli to mo liwe z poprzednim zespo³em wykonuj¹cym badanie, kierownictwem czêœci grupy lub bieg³ymi rewidentami czêœci grupy. A11. Sprawy, które zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy poznaje, mog¹ m.in. obejmowaæ: 16 MSRF 705, paragraf 20. Strukturê grupy, w tym prawn¹ i organizacyjn¹ (tj. jak zorganizowany jest system sprawozdawczoœci finansowej grupy). Dzia³alnoœci czêœci grupy, które s¹ znacz¹ce dla grupy, w tym œrodowisko bran owe i regulacyjne, ekonomiczne i polityczne, w których dzia³alnoœci te s¹ prowadzone. Korzystanie z us³ug firm us³ugowych, w tym ze wspólnych centrów us³ug. Opis kontroli na poziomie grupy. Z³o onoœæ procesu konsolidacji. Czy biegli rewidenci czêœci grupy, którzy nie dzia³aj¹ z ramienia firmy audytorskiej partnera odpowiedzialnego za badanie grupy ani sieci (firm audytorskich), przeprowadz¹ prace zwi¹zane z informacjami finansowymi którejkolwiek z czêœci grupy oraz uzasadnienie kierownictwa grupy dotycz¹ce wyznaczenia wiêcej ni jednego bieg³ego rewidenta. Czy zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy: Bêdzie mia³ nieograniczony dostêp do osób sprawuj¹cych nadzór nad grup¹, do kierownictwa grupy, osób sprawuj¹cych nadzór nad czêœci¹ grupy i do kierownictwa czêœci grupy, do informacji czêœci grupy i do jej bieg³ych rewidentów (w tym do stosownej dokumentacji badania, któr¹ chce wykorzystaæ zespó³ wykonuj¹cy badanie grupy) oraz Bêdzie w stanie wykonaæ niezbêdne prace dotycz¹ce informacji finansowych czêœci grupy. 238 MSRF 600

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW

SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW Tadeusz MALINOWSKI 1 SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW 1. Wstêp Od pocz¹tku dzia³alnoœci Polskiej Izby In ynierów Budownictwa zakres uprawnieñ budowlanych elektryków wg interpretacji

Bardziej szczegółowo

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 3, 267 287 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Free time activities and adolescents risk behaviours Krzysztof Bobrowski

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo