GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A."

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

2

3

4

5

6

7 32'67$:2:(,1)250$&-( 2 63Ðâ&( '20,18-ć&(- )LUPD 6SyãNL :$6.2 6 $ 6LHG]LED *OLZLFH XO %HUEHFNLHJR 6 $ :$6.2 6 $ ]DWUXGQLD SRQDG SUDFRZQLNyZ UR]SRF]čãD G]LDãDOQRĤþ Z GQLX JUXGQLD D *UXSD.DSLWDãRZD :$6.2 MXİ SRQDG U SUDFRZQLNyZ ] F]HJR ZLčNV]RĤþ WR RVRE\ -HGQRVWND 'RPLQXMĈFD Z NWyU\P 5HMRQRZHJR 5HMHVWURZ\ :$6.2 SRVWDQRZLHQLHP :\G]LDã 9,,, Z.DWRZLFDFK 6ĈGX *RVSRGDUF]R :$6.2 6 $ ] Z\İV]\P Z\NV]WDãFHQLHP SRVLDGDMĈFH FHUW\ILNDW\ GRNXPHQWXMĈFH Z\VRNLH NZDOLILNDFMH ZyZF]DV +2*$ 3/ 6 $ ]RVWDãD ZSLVDQD GR ]DZRGRZH 5HMHVWUX +DQGORZHJR SRG V\JQDWXUĈ 5+% 6LHG]LED =DU]ĈGX :$6.2 6 $ PLHĤFL VLč QU 6SyãNč Z *OLZLFDFK 1D WHUHQLH NUDMX SRVLDGDP\ ]DUHMHVWURZDQR Z.UDMRZ\P 5HMHVWU]H 6ĈGRZ\P RGG]LDãyZ ]ORNDOL]RZDQ\FK JãyZQLH Z PLDVWDFK SRG ZRMHZyG]NLFK 1DMZLčNV]H ] QLFK ]QDMGXMĈ VLč Z 'QLD QXPHUHP U.56 ZãDĤFLZ\P VĈGHP UHMHVWURZ\P 5HMRQRZ\ Z *OLZLFDFK 2EHFQLH MHVW 6ĈG.UDNRZLH :DUV]DZLH :URFãDZLX L *OLZLFDFK :\G]LDã ; *RVSRGDUF]R 5HMHVWURZ\ $NFMH 6SyãNL QRWRZDQH VĈ QD *LHãG]LH 3DSLHUyZ :DUWRĤFLRZ\FK Z :DUV]DZLH 6 $ 6SyãND ]DNODV\ILNRZDQD MHVW GR VHNWRUD LQIRUPDW\F]QHJR &]DV WUZDQLD 6SyãNL MHVW QLHRJUDQLF]RQ\ :$6.2 6 $ WR MHGQD ] F]RãRZ\FK VSyãHN WHOHLQIRUPDW\F]Q\FK Z 3ROVFH 'RVWDUF]DP\ UR]ZLĈ]DQLD GOD SU]HGVLčELRUVWZ L LQVW\WXFML SXEOLF]Q\FK ģzldgf]\p\ NRPSOHNVRZH XVãXJL Z L ]DNUHVLH SURMHNWRZDQLD ZGUDİDQLD GHG\NRZDQ\FK UR]ZLĈ]Dę XWU]\PDQLD LQIRUPDW\F]Q\FK -DNR DXWRU\]RZDQ\ SDUWQHU QDMZLčNV]\FK ĤZLDWRZ\FK SURGXFHQWyZ VSU]čWX NRPSXWHURZHJR L WHOHNRPXQLNDF\MQHJR RUD] RSURJUDPRZDQLD GRVWDUF]DP\ QDV]\P NOLHQWRP UR]ZLĈ]DQLD Z\NRU]\VWXMĈFH VWDELOQH L QRZRF]HVQH WHFKQRORJLH 6LHG]LED :$6.2 6 $ *OLZLFH 3RVLDGDP\ P LQ FHUW\ILNDW,62,62,62 3U]HP\VãRZHJR &HUW\ILNDW 3LHUZV]HJR %H]SLHF]HęVWZD 6WRSQLD RUD] &HUW\ILNDW $4$3 1DV]H XPLHMčWQRĤFL XPRİOLZLDMĈ UHDOL]DFMč RJyOQRSROVNLFK V\VWHPyZ PDMĈF\FK QD FHOX SRSUDZč EH]SLHF]HęVWZD L REURQQRĤFL NUDMX LQIRUPDW\F]QH -HVWHĤP\ MHGQ\P ] ZLRGĈF\FK NUDMRZ\FK GRVWDZFyZ XVãXJ VHUZLVRZ\FK 1DV]D G]LDãDOQRĤþ REHMPXMH SURMHNWRZDQLH V\VWHPyZ DXWRPDW\NL SU]HP\VãRZHM RUD] PRQWDİ DSDUDWXU\ NRQWUROQR ² SRPLDURZHM L WHOHWUDQVPLV\MQHM 5HDOL]XMHP\ XVãXJL Z ]DNUHVLH EXGRZ\ ]LQWHJURZDQ\FK V\VWHPyZ ]DU]ĈG]DQLD WUDQVSRUWHP PLHMVNLP V]HURNRSDVPRZ\FK RUD] EXGRZ\ VLHFL 2GG]LDã :$6.2 6 $ :DUV]DZD XO &]DFNLHJR 635$:2='$1,( =$5=ć'8 :$6.2 6 $ = '=,$â$/12ģ&, *583<.$3,7$â2:(- : %5272:<0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 2.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 5 SKONSOLIDOWANY BILANS... 6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH... 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH... 8 Zasady (polityki) rachunkowoci oraz dodatkowe noty objaniajce Informacje ogólne Skład Zarzdu Grupy Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Skład Grupy Kapitałowej Zmiany w Grupie Kapitałowej Istotne wartoci oparte na profesjonalnym osdzie i szacunkach Profesjonalny osd Niepewno szacunków Podstawa sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Owiadczenie o zgodnoci Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego Zmiany stosowanych zasad rachunkowoci Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w ycie Istotne zasady rachunkowoci Zasady konsolidacji Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Przeliczanie pozycji wyraonych w walucie obcej Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomoci Inwestycyjne Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeday Wartoci niematerialne Warto firmy Leasing Utrata wartoci niefinansowych aktywów trwałych Koszty finansowania zewntrznego Aktywa finansowe Utrata wartoci aktywów finansowych Zapasy Nalenoci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nalenoci rodki pienine i ekwiwalenty rodków pieninych Oprocentowane kredyty bankowe, poyczki i papiery dłune Zobowizania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowizania Rezerwy Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe Przychody Podatki Zysk netto na akcj Informacje dotyczce segmentów operacyjnych Informacje dotyczce umów o usług budowlan Przychody i koszty Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Koszty według rodzajów Koszty amortyzacji ujte w rachunku zysków i strat Koszty wiadcze pracowniczych Składniki innych całkowitych dochodów Podatek dochodowy Obcienie podatkowe Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej Odroczony podatek dochodowy Działalno zaniechana

66 16. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday Majtek socjalny oraz zobowizania ZFS Zysk przypadajcy na jedn akcj Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Rzeczowe aktywa trwałe Leasing Grupa jako leasingobiorca Grupa jako leasingodawca Zobowizania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierawy z opcj zakupu NIeruchomoci inwestycyjne Wartoci niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metod praw własnosci Nabycie jednostki zalenej w poprzednim okresie Podstawowe informacje o połczeniu Udziały niedajce kontroli Warto godziwa przekazanej zapłaty Warto firmy Zobowizanie do wykupu pozostałych akcji Warto firmy Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) Poyczki wiadczenia pracownicze wiadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe Zapasy Nalenoci z tytułu dostaw i usług,nalenoci z tytyłu biecego podatku oraz pozostałe nalenoci Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Poyczki Certyfikaty inwestycyjne rodki pienine i ich ekwiwalenty Kapitał podstawowy i pozostałe kapitały Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy Kapitały akcjonariuszy niekontrolujcych Kredyty, poyczki i pozostałe zobowizania finansowe Rezerwy Zmiany stanu rezerw Rezerwa na naprawy gwarancyjne Rezerwa na odprawy emerytalne Rezerwa na nagrody jubileuszowe Inne rezerwy kredyty Zobowizania krótkoterminowe Rozliczenia midzyokresowe Zobowizania warunkowe Zobowizania inwestycyjne Sprawy sdowe Rozliczenia podatkowe Informacje uzupełniajce do rachunku przepływów pieninych Informacje o podmiotach powizanych Podmiot o znaczcym wpływie na Spółk Jednostka stowarzyszona Wspólne przedsiwzicie, w którym Grupa jest wspólnikiem Warunki transakcji z podmiotami powizanymi Poyczka udzielona członkowi Zarzdu Inne transakcje z udziałem członków Zarzdu Wynagrodzenie kadry kierowniczej Grupy Informacje o wynagrodzeniu biegłego Rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Cele i zasady zarzdzania ryzykiem finansowym ryzyko

67 45.1. Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Ryzyko cen towarów Ryzyko kredytowe Ryzyko zwizane z płynnoci Instrumenty finansowe Wartoci godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych Ryzyko stopy procentowej Zabezpieczenie Zarzdzanie kapitałem Struktura zatrudnienia Zdarzenia nastpujce po dniu bilansowym

68 Działalno kontynuowana Nota Rok zakoczony 31 grudnia 2013 roku Rok zakoczony 31 grudnia 2012 roku Przychody ze sprzeday ogółem Sprzeda produktów 10, Sprzeday towarów i materiałów Koszty własny sprzeday Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzeday Koszty ogólnego zarzdu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto w tym przypisany Akcjonariuszom jednostki dominujcej Akcjonariuszom niekontrolujcym Zysk (strata) na akcj (wyraony w złotych na jedn akcj) - podstawowy i rozwodniony z zysku przypadajcego akcjonariuszom jednostki dominujcej - podstawowy i rozwodniony z zysku z działalnoci kontynuowanej przypadajcego akcjonariuszom jednostki dominujcej 18 0,09 0, ,09 0,10 4 4

69 Nota Rok zakoczony 31 grudnia 2013 roku Rok zakoczony 31 grudnia 2012 roku Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Podatek odroczony dotyczcy aktywów finansowych dostpnych do sprzeday Inne całkowite dochody netto Całkowity dochód za okres w tym przypisany Akcjonariuszom jednostki dominujcej Akcjonariuszom niekontrolujcym

70 Nota 31 grudnia 2013 roku 31 grudnia 2012 roku Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne 23, Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje w jednostki stowarzyszone Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) Nalenoci długoterminowe Rozliczenia midzyokresowe Inne inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci Nalenoci z tytułu podatku biecego - - Rozliczenia midzyokresowe Pozostałe aktywa finansowe rodki pienine i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday Aktywa razem Kapitał własny ogółem Kapitał własny przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominujcej Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitały akcjonariuszy niekontrolujcych Zobowizania Długoterminowe Oprocentowane kredyty i poyczki 36, Zobowizania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy Pozostałe zobowizania finansowe 21, Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowizania Oprocentowane kredyty i poyczki 36, Pozostałe zobowizania finansowe 21, Zobowizania z tytułu podatku biecego Pozostałe zobowizania budetowe Rozliczenia midzyokresowe Rezerwy Pasywa razem

71 Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej Nota Rok zakoczony 31 grudnia 2012 roku Rok zakoczony 31 grudnia 2010 roku Zysk/strata brutto Korekty razem Udział w zyskach/stratach inwestycji w jednostki stowarzyszone wyceniane metod praw własnoci Amortyzacja Odsetki i dywidendy, netto (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiza z wyjtkiem kredytów i poyczek Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe rodki pienine netto z działalnoci operacyjnej Sprzeda aktywów trwałych i wartoci niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartoci niematerialnych Wpływy z wykupu aktywów finansowych Nabycie aktywów finansowych -7-6 Nabycie jednostek zalenych, po potrceniu przejtych rodków pieninych Odsetki otrzymane Spłata udzielonych poyczek Udzielenie poyczek rodki pienine netto z działalnoci inwestycyjnej Spłata zobowiza z tytułu leasingu finansowego Wpływy z tytułu zacignicia kredytów/poyczek Spłata kredytów Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominujcej Odsetki zapłacone rodki pienine netto z działalnoci finansowej Zwikszenie/Zmniejszenie stanu rodków pieninych Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: rodki pienine na pocztek okresu rodki pienine na koniec okresu, w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania

72 Pozycje kapitału własnego: Przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominujcej Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Razem Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Kapitał własny ogółem Na dzie 1 stycznia Zysk za okres Inne całkowite dochody za okres Dywidenda Podział zysku za 2012 rok Na dzie 31 grudnia Pozycje kapitału własnego: Przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominujcej Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Razem Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Kapitał własny ogółem Na dzie 1 stycznia Zysk za okres Inne całkowite dochody za okres Dywidenda Podział zysku za 2011 rok Nabycie udziałów niekontrolujcych Na dzie 31 grudnia

73 Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. obejmuje rok zakoczony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakoczony dnia 31 grudnia 2012 roku. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. ( Grupa ) składa si z WASKO S.A. ( jednostka dominujca, Grupa ) i jej spółek zalenych (patrz Nota 4). WASKO S.A. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 16 listopada 1999 roku. Siedziba Grupy mieci si w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6. WASKO S.A. jest spółk akcyjn, której akcje znajduj si w publicznym obrocie. Jednostka dominujca jest wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS Jednostce dominujcej nadano numer statystyczny REGON Czas trwania jednostki dominujcej oraz jednostek wchodzcych w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działania Grupy Kapitałowej jest: projektowanie, wdraanie i integracja systemów informatycznych, projektowanie oraz budowa systemów informatycznych dla operatorów telekomunikacyjnych, przeprowadzanie audytów informatycznych i telekomunikacyjnych, projektowanie sieci transmisji danych oraz wdraanie technologii sieciowych, przechowywanie, przetwarzanie i alokacja danych, dostarczanie sprztu i infrastruktury informatycznej wiatowych producentów, usługi utrzymania i serwisu sprztu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej, serwis sprztu komputerowego i oprogramowania, outsourcing w zakresie pełnej obsługi systemów informatycznych oraz asysty technicznej, budowa sieci transmisji danych oraz kompletnych stacji bazowych i linii radiowych, instalacja telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostpu i systemów przeciwpoarowych,, projektowanie oraz monta aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej, budowa systemów wspomagania dowodzenia dla centrów powiadamiania ratunkowego integrujcych działania pogotowia ratunkowego, policji, stray poarnej oraz stray miejskiej, monitoring systemów przeciwpoarowych i włamaniowych, wykonywanie ekspertyz z zakresu ochrony rodowiska oraz przegldów ekologicznych, przeprowadzanie audytów projektów finansowanych ze rodków pomocowych, e-learning, wdraanie zintegrowanego systemu klasy ERP, usługi kolokacji szaf i serwerów, utrzymywanie internetowych serwisów informacyjnych Gmin i Powiatów. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, WASKO S.A. jak równieadna z jednostek zalenych nie połczyła si z adn inna jednostk. 9

74 W skład Zarzdu jednostki dominujcej na dzie 31 grudnia 2013 roku wchodzili: Wojciech Wajda - Prezes Zarzdu Paweł Kuch - Wiceprezes Zarzdu Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarzdu Tomasz Macalik - Członek Zarzdu Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarzdu uległ nastpujcym zmianom: W okresie zakoczonym 31 grudnia 2013 w składzie Zarzdu WASKO S.A. miały miejsce nastpujce zmiany: - dnia 8 lutego 2013 roku pan Aleksander Nawrat złoył rezygnacj z pełnienia funkcji Członka Zarzdu; - dnia 18 lutego 2013 roku na stanowisko Członka Zarzdu powołany został Pan Tomasz Macalik. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzd jednostki dominujcej w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Na dzie 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wchodzi WASKO S.A. oraz nastpujce Spółki zalene: COIG S.A. Jednostka Siedziba Zakres działalnoci ISA Sp. z o.o. *COIG-SOFTWARE Sp. z o. o. D2S Sp. z o.o. Katowice Dbrowa Górnicza Kompleksowe, dedykowane usługi informatyczne Wdraanie zintegrowanego systemu klasy ERP Udział w kapitale na dzie 31 grudnia 2013 Udział w kapitale na dzie 31 grudnia % 85% 100% 100% Katowice Usługi informatyczne *85% *85% Gliwice Projektowanie, wykonawstwo sieci wiatłowodowych *COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. jest jednostk bezporednio zalen od COIG S.A. 50,05% 50,05% Na dzie 31 grudnia 2013 roku oraz na dzie 31 grudnia 2012 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Spółk w podmiotach zalenych i stowarzyszonych jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek. W 2013 roku skład Grupy nie uległ zmianie. W okresie zakoczonym 31 grudnia 2012 roku w składzie Grupy Kapitałowej wystpiły nastpujce zmiany: w dniu 28 maja 2012 roku WASKO S.A. objło 1001 udziałów o wartoci nominalnej 1000 PLN kada w Spółce D2S Sp. z o.o. Kapitał zakładowy D2S Sp. z o.o. wynosi PLN i dzieli si na udziałów, z czego 1001 udziałów naley do WASKO S.A. Kady udział uprawnia do wykonywania 1 głosu na walnym zgromadzeniu wspólników. Siedziba Spółki mieci si w Gliwicach, przy ulicy Berbeckiego 6, a czas trwania spółki jest nieoznaczony. Przedmiotem działalnoci D2S Sp. z o.o. jest m.in. projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci wiatłowodowych. w dniu 20 wrzenia 2012 roku WASKO S.A. roku nabyła akcji COIG S.A. o wartoci nominalnej 10 zł kada. Łczna nominalna warto nabytych akcji wynosi złotych i stanowi 85,00% kapitału zakładowego spółki. 10

75 w dniu 16 padziernika 2012 roku COIG S.A., spółka zalena wobec WASKO S.A., dokonała nabycia 60% udziałów w spółce COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzib w Katowicach, zwikszajc tym samym do 100% swój udział w kapitale Spółki COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowoci wobec zagadnie podanych poniej, najwiksze znaczenie, oprócz szacunków ksigowych, miał profesjonalny osd kierownictwa. Klasyfikacja umów leasingowych Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocen, w jakim zakresie ryzyko i poytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadaj w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera si na treci ekonomicznej kadej transakcji. Grupa uytkuje nieruchomo zlokalizowan w Gliwicach. Umowa obowizujca do 31 grudnia 2013 roku na podstawie której Grupa uytkuje nieruchomo była klasyfikowana jako umowa leasingu finansowego, gdy przenosiła ona zasadniczo całe ryzyko i poytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu na Leasingobiorc (WASKO S.A.) oraz warto bieca opłat leasingowych przekracza warto godziw leasingowanego budynku na dzie rozpoczcia leasingu. Od dnia 1 stycznia 2014 Grupa uytkuje nieruchomo na podstawie umowy, która klasyfikowana jest jako umowa najmu. Poniej omówiono podstawowe załoenia dotyczce przyszłoci i inne kluczowe ródła niepewnoci wystpujce na dzie bilansowy, z którymi zwizane jest istotne ryzyko znaczcej korekty wartoci bilansowych aktywów i zobowiza w nastpnym roku finansowym. Test na utrat wartoci firmy Grupa przeprowadziła testy na utrat wartoci firmy zidentyfikowanej na skutek transakcji połczenia spółek WASKO S.A. oraz HOGA.PL S.A., które miało miejsce w 2006 roku. Wymagało to oszacowania wartoci uytkowej orodka wypracowujcego rodki pienine, do którego została przypisana warto firmy. Załoenia przyjte do wyliczenia wartoci firmy zostały opisane w nocie nr 25. Oszacowanie wartoci uytkowej polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieninych generowanych przez orodek wypracowujcy rodki pienine i wymaga ustalenia stopy dyskontowej do zastosowania w celu obliczenia biecej wartoci tych przepływów. Wycena rezerw Rezerwy z tytułu wiadcze pracowniczych zostały oszacowane za pomoc metod aktuarialnych. Rezerwy z tytułu napraw gwarancyjnych zostały oszacowane w oparciu o wskaniki ustalane na podstawie danych historycznych o poniesionych kosztach. Wskaniki s wyznaczane jako relacja poniesionych kosztów napraw gwarancyjnych w okresie do wartoci sprzeday produktów, towarów objtych gwarancj. Dla działalnoci handlowej, rezerwa jest ustalana dla przychodów, dla której obsługa gwarancyjna ley po stronie WASKO S.A. Wysoko tej rezerwy ustalana jest na poziomie około 1% wartoci przychodów z działalnoci handlowej. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazujc na załoeniu, e w przyszłoci zostanie osignity zysk podatkowy pozwalajcy na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłoci mogłoby spowodowa, e załoenie to stałoby si nieuzasadnione. Ujmowanie przychodów Grupa stosuje metod procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. Stosowanie tej metody opiera si na szacowaniu przez Grup proporcji dotychczas wykonanych prac do 11

76 całoci usług do wykonania. Jeli na podstawie analizy wynika, i szacunkowe koszty całkowite kontraktu przewysz wiarygodne przychody z kontraktu (tzn. całkowity wynik na kontrakcie bdzie strat), wtedy cała strata na kontrakcie rozpoznawana jest w danym okresie obrotowym. Rezerwy na szacowane straty wykazuje si jako Pozostałe rezerwy długo lub krótkoterminowe. Jeeli nie mona w wiarygodny sposób oszacowa wyniku na kontrakcie to przychody ujmuje si wyłcznie do wysokoci poniesionych kosztów, dla których istnieje prawdopodobiestwo ich odzyskania. Koszty z tytułu kontraktu ujmuje si jako koszty tego okresu, w którym zostały poniesione. Stawki amortyzacyjne Wysoko stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej uytecznoci składników rzeczowego majtku trwałego oraz wartoci niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjtych okresów ekonomicznej uytecznoci na podstawie biecych szacunków. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone zgodnie z zasad kosztu historycznego, z wyjtkiem aktywów finansowych dostpnych do sprzeday oraz aktywów finansowych wycenianych do wartoci godziwej przez wynik finansowy. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartoci, o ile nie wskazano inaczej, podane s w tysicach PLN. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci gospodarczej przez jednostki Grupy w dajcej si przewidzie przyszłoci, w okresie co najmniej 12 miesicy od dnia bilansowego, czyli 31 grudnia 2013 roku. Na dzie zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza si istnienia okolicznoci wskazujcych na zagroenie kontynuowania działalnoci przez jednostki Grupy w okresie co najmniej 12 miesicy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bd istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalnoci. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej ( MSSF ) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzie zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorc pod uwag toczcy si w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzon przez Grup działalno, w zakresie stosowanych przez Grup zasad rachunkowoci nie ma rónicy midzy standardami MSSF, które weszły w ycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmuj standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Midzynarodowej Sprawozdawczoci finansowej ( KIMSF ). Niektóre jednostki Grupy prowadz swoje ksigi rachunkowe zgodnie z polityk (zasadami) rachunkowoci okrelonymi przez Ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci, Dz. U. nr 330 z 2013 r.( Ustawa ) z póniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami ( polskie standardy rachunkowoci ). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w ksigach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozda finansowych tych jednostek do zgodnoci z MSSF. Walut pomiaru Grupy i walut sprawozdawcz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 12

77 Zasady (polityki) rachunkowoci zastosowane do sporzdzenia sprawozdania finansowego s spójne z tymi, które zastosowano przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego Grupy za rok zakoczony 31 grudnia 2012 roku, z wyjtkiem zastosowania nastpujcych zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowizujcych dla okresów rocznych rozpoczynajcych si w dniu 1 stycznia 2013 roku: Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 lipca 2012 roku lub póniej. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuacj finansow, wynik działalnoci Grupy, ani te na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupy. Grupa nie zdecydowała si na wczeniejsze zastosowanie adnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w ycie. Nastpujce standardy i interpretacje zostały wydane przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci lub Komitet ds. Interpretacji Midzynarodowej Sprawozdawczoci Finansowej, a nie weszły jeszcze w ycie: Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena z póniejszymi zmianami wejcie w ycie zostało odroczone przez Rad MSSF bez wskazania planowanego terminu zatwierdzenia, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiza finansowych - majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku lub póniej, Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27 Jednostki inwestycyjne (opublikowane dnia 31 padziernika 2012 roku) majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku. KIMSF 21 Opłaty publiczne majca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, Zmiany do MSR 36 Ujawnienia dotyczce wartoci odzyskiwalnej aktywów niefinansowych (opublikowano dnia 29 maja 2013 roku) - majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku lub póniej, Zmiany do MSR 39 Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowoci zabezpiecze (opublikowane dnia 27 czerwca 2013 roku) - majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku lub póniej, Zmiany do MSR 19 Programy okrelonych wiadcze: Składki pracownicze (opublikowano dnia 21 listopada 2013) majca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 lipca 204 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikajce z przegldu MSSF niektóre ze zmian maj zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 lipca 2014 roku lub póniej, a niektóre prospektywnie dla transakcji majcych miejsce dnia 1 lipca 2014 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikajce z przegldu MSSF majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 lipca 2014 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia midzyokresowe majcy zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2016 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzony przez UE. Zarzd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grup zasady (polityk) rachunkowoci. 13

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie finsowe Boryszew S.A. 1 SPIS TREŚCI Boryszew S.A. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SPRAWOZDANIE ZE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo