GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A."

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

2

3

4

5

6

7 32'67$:2:(,1)250$&-( 2 63Ðâ&( '20,18-ć&(- )LUPD 6SyãNL :$6.2 6 $ 6LHG]LED *OLZLFH XO %HUEHFNLHJR 6 $ :$6.2 6 $ ]DWUXGQLD SRQDG SUDFRZQLNyZ UR]SRF]čãD G]LDãDOQRĤþ Z GQLX JUXGQLD D *UXSD.DSLWDãRZD :$6.2 MXİ SRQDG U SUDFRZQLNyZ ] F]HJR ZLčNV]RĤþ WR RVRE\ -HGQRVWND 'RPLQXMĈFD Z NWyU\P 5HMRQRZHJR 5HMHVWURZ\ :$6.2 SRVWDQRZLHQLHP :\G]LDã 9,,, Z.DWRZLFDFK 6ĈGX *RVSRGDUF]R :$6.2 6 $ ] Z\İV]\P Z\NV]WDãFHQLHP SRVLDGDMĈFH FHUW\ILNDW\ GRNXPHQWXMĈFH Z\VRNLH NZDOLILNDFMH ZyZF]DV +2*$ 3/ 6 $ ]RVWDãD ZSLVDQD GR ]DZRGRZH 5HMHVWUX +DQGORZHJR SRG V\JQDWXUĈ 5+% 6LHG]LED =DU]ĈGX :$6.2 6 $ PLHĤFL VLč QU 6SyãNč Z *OLZLFDFK 1D WHUHQLH NUDMX SRVLDGDP\ ]DUHMHVWURZDQR Z.UDMRZ\P 5HMHVWU]H 6ĈGRZ\P RGG]LDãyZ ]ORNDOL]RZDQ\FK JãyZQLH Z PLDVWDFK SRG ZRMHZyG]NLFK 1DMZLčNV]H ] QLFK ]QDMGXMĈ VLč Z 'QLD QXPHUHP U.56 ZãDĤFLZ\P VĈGHP UHMHVWURZ\P 5HMRQRZ\ Z *OLZLFDFK 2EHFQLH MHVW 6ĈG.UDNRZLH :DUV]DZLH :URFãDZLX L *OLZLFDFK :\G]LDã ; *RVSRGDUF]R 5HMHVWURZ\ $NFMH 6SyãNL QRWRZDQH VĈ QD *LHãG]LH 3DSLHUyZ :DUWRĤFLRZ\FK Z :DUV]DZLH 6 $ 6SyãND ]DNODV\ILNRZDQD MHVW GR VHNWRUD LQIRUPDW\F]QHJR &]DV WUZDQLD 6SyãNL MHVW QLHRJUDQLF]RQ\ :$6.2 6 $ WR MHGQD ] F]RãRZ\FK VSyãHN WHOHLQIRUPDW\F]Q\FK Z 3ROVFH 'RVWDUF]DP\ UR]ZLĈ]DQLD GOD SU]HGVLčELRUVWZ L LQVW\WXFML SXEOLF]Q\FK ģzldgf]\p\ NRPSOHNVRZH XVãXJL Z L ]DNUHVLH SURMHNWRZDQLD ZGUDİDQLD GHG\NRZDQ\FK UR]ZLĈ]Dę XWU]\PDQLD LQIRUPDW\F]Q\FK -DNR DXWRU\]RZDQ\ SDUWQHU QDMZLčNV]\FK ĤZLDWRZ\FK SURGXFHQWyZ VSU]čWX NRPSXWHURZHJR L WHOHNRPXQLNDF\MQHJR RUD] RSURJUDPRZDQLD GRVWDUF]DP\ QDV]\P NOLHQWRP UR]ZLĈ]DQLD Z\NRU]\VWXMĈFH VWDELOQH L QRZRF]HVQH WHFKQRORJLH 6LHG]LED :$6.2 6 $ *OLZLFH 3RVLDGDP\ P LQ FHUW\ILNDW,62,62,62 3U]HP\VãRZHJR &HUW\ILNDW 3LHUZV]HJR %H]SLHF]HęVWZD 6WRSQLD RUD] &HUW\ILNDW $4$3 1DV]H XPLHMčWQRĤFL XPRİOLZLDMĈ UHDOL]DFMč RJyOQRSROVNLFK V\VWHPyZ PDMĈF\FK QD FHOX SRSUDZč EH]SLHF]HęVWZD L REURQQRĤFL NUDMX LQIRUPDW\F]QH -HVWHĤP\ MHGQ\P ] ZLRGĈF\FK NUDMRZ\FK GRVWDZFyZ XVãXJ VHUZLVRZ\FK 1DV]D G]LDãDOQRĤþ REHMPXMH SURMHNWRZDQLH V\VWHPyZ DXWRPDW\NL SU]HP\VãRZHM RUD] PRQWDİ DSDUDWXU\ NRQWUROQR ² SRPLDURZHM L WHOHWUDQVPLV\MQHM 5HDOL]XMHP\ XVãXJL Z ]DNUHVLH EXGRZ\ ]LQWHJURZDQ\FK V\VWHPyZ ]DU]ĈG]DQLD WUDQVSRUWHP PLHMVNLP V]HURNRSDVPRZ\FK RUD] EXGRZ\ VLHFL 2GG]LDã :$6.2 6 $ :DUV]DZD XO &]DFNLHJR 635$:2='$1,( =$5=ć'8 :$6.2 6 $ = '=,$â$/12ģ&, *583<.$3,7$â2:(- : %5272:<0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 2.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 5 SKONSOLIDOWANY BILANS... 6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH... 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH... 8 Zasady (polityki) rachunkowoci oraz dodatkowe noty objaniajce Informacje ogólne Skład Zarzdu Grupy Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Skład Grupy Kapitałowej Zmiany w Grupie Kapitałowej Istotne wartoci oparte na profesjonalnym osdzie i szacunkach Profesjonalny osd Niepewno szacunków Podstawa sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Owiadczenie o zgodnoci Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego Zmiany stosowanych zasad rachunkowoci Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w ycie Istotne zasady rachunkowoci Zasady konsolidacji Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Przeliczanie pozycji wyraonych w walucie obcej Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomoci Inwestycyjne Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeday Wartoci niematerialne Warto firmy Leasing Utrata wartoci niefinansowych aktywów trwałych Koszty finansowania zewntrznego Aktywa finansowe Utrata wartoci aktywów finansowych Zapasy Nalenoci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nalenoci rodki pienine i ekwiwalenty rodków pieninych Oprocentowane kredyty bankowe, poyczki i papiery dłune Zobowizania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowizania Rezerwy Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe Przychody Podatki Zysk netto na akcj Informacje dotyczce segmentów operacyjnych Informacje dotyczce umów o usług budowlan Przychody i koszty Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Koszty według rodzajów Koszty amortyzacji ujte w rachunku zysków i strat Koszty wiadcze pracowniczych Składniki innych całkowitych dochodów Podatek dochodowy Obcienie podatkowe Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej Odroczony podatek dochodowy Działalno zaniechana

66 16. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday Majtek socjalny oraz zobowizania ZFS Zysk przypadajcy na jedn akcj Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Rzeczowe aktywa trwałe Leasing Grupa jako leasingobiorca Grupa jako leasingodawca Zobowizania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierawy z opcj zakupu NIeruchomoci inwestycyjne Wartoci niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metod praw własnosci Nabycie jednostki zalenej w poprzednim okresie Podstawowe informacje o połczeniu Udziały niedajce kontroli Warto godziwa przekazanej zapłaty Warto firmy Zobowizanie do wykupu pozostałych akcji Warto firmy Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) Poyczki wiadczenia pracownicze wiadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe Zapasy Nalenoci z tytułu dostaw i usług,nalenoci z tytyłu biecego podatku oraz pozostałe nalenoci Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Poyczki Certyfikaty inwestycyjne rodki pienine i ich ekwiwalenty Kapitał podstawowy i pozostałe kapitały Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy Kapitały akcjonariuszy niekontrolujcych Kredyty, poyczki i pozostałe zobowizania finansowe Rezerwy Zmiany stanu rezerw Rezerwa na naprawy gwarancyjne Rezerwa na odprawy emerytalne Rezerwa na nagrody jubileuszowe Inne rezerwy kredyty Zobowizania krótkoterminowe Rozliczenia midzyokresowe Zobowizania warunkowe Zobowizania inwestycyjne Sprawy sdowe Rozliczenia podatkowe Informacje uzupełniajce do rachunku przepływów pieninych Informacje o podmiotach powizanych Podmiot o znaczcym wpływie na Spółk Jednostka stowarzyszona Wspólne przedsiwzicie, w którym Grupa jest wspólnikiem Warunki transakcji z podmiotami powizanymi Poyczka udzielona członkowi Zarzdu Inne transakcje z udziałem członków Zarzdu Wynagrodzenie kadry kierowniczej Grupy Informacje o wynagrodzeniu biegłego Rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Cele i zasady zarzdzania ryzykiem finansowym ryzyko

67 45.1. Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Ryzyko cen towarów Ryzyko kredytowe Ryzyko zwizane z płynnoci Instrumenty finansowe Wartoci godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych Ryzyko stopy procentowej Zabezpieczenie Zarzdzanie kapitałem Struktura zatrudnienia Zdarzenia nastpujce po dniu bilansowym

68 Działalno kontynuowana Nota Rok zakoczony 31 grudnia 2013 roku Rok zakoczony 31 grudnia 2012 roku Przychody ze sprzeday ogółem Sprzeda produktów 10, Sprzeday towarów i materiałów Koszty własny sprzeday Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzeday Koszty ogólnego zarzdu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto w tym przypisany Akcjonariuszom jednostki dominujcej Akcjonariuszom niekontrolujcym Zysk (strata) na akcj (wyraony w złotych na jedn akcj) - podstawowy i rozwodniony z zysku przypadajcego akcjonariuszom jednostki dominujcej - podstawowy i rozwodniony z zysku z działalnoci kontynuowanej przypadajcego akcjonariuszom jednostki dominujcej 18 0,09 0, ,09 0,10 4 4

69 Nota Rok zakoczony 31 grudnia 2013 roku Rok zakoczony 31 grudnia 2012 roku Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Podatek odroczony dotyczcy aktywów finansowych dostpnych do sprzeday Inne całkowite dochody netto Całkowity dochód za okres w tym przypisany Akcjonariuszom jednostki dominujcej Akcjonariuszom niekontrolujcym

70 Nota 31 grudnia 2013 roku 31 grudnia 2012 roku Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne 23, Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje w jednostki stowarzyszone Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) Nalenoci długoterminowe Rozliczenia midzyokresowe Inne inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci Nalenoci z tytułu podatku biecego - - Rozliczenia midzyokresowe Pozostałe aktywa finansowe rodki pienine i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday Aktywa razem Kapitał własny ogółem Kapitał własny przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominujcej Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitały akcjonariuszy niekontrolujcych Zobowizania Długoterminowe Oprocentowane kredyty i poyczki 36, Zobowizania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy Pozostałe zobowizania finansowe 21, Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowizania Oprocentowane kredyty i poyczki 36, Pozostałe zobowizania finansowe 21, Zobowizania z tytułu podatku biecego Pozostałe zobowizania budetowe Rozliczenia midzyokresowe Rezerwy Pasywa razem

71 Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej Nota Rok zakoczony 31 grudnia 2012 roku Rok zakoczony 31 grudnia 2010 roku Zysk/strata brutto Korekty razem Udział w zyskach/stratach inwestycji w jednostki stowarzyszone wyceniane metod praw własnoci Amortyzacja Odsetki i dywidendy, netto (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiza z wyjtkiem kredytów i poyczek Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe rodki pienine netto z działalnoci operacyjnej Sprzeda aktywów trwałych i wartoci niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartoci niematerialnych Wpływy z wykupu aktywów finansowych Nabycie aktywów finansowych -7-6 Nabycie jednostek zalenych, po potrceniu przejtych rodków pieninych Odsetki otrzymane Spłata udzielonych poyczek Udzielenie poyczek rodki pienine netto z działalnoci inwestycyjnej Spłata zobowiza z tytułu leasingu finansowego Wpływy z tytułu zacignicia kredytów/poyczek Spłata kredytów Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominujcej Odsetki zapłacone rodki pienine netto z działalnoci finansowej Zwikszenie/Zmniejszenie stanu rodków pieninych Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: rodki pienine na pocztek okresu rodki pienine na koniec okresu, w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania

72 Pozycje kapitału własnego: Przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominujcej Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Razem Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Kapitał własny ogółem Na dzie 1 stycznia Zysk za okres Inne całkowite dochody za okres Dywidenda Podział zysku za 2012 rok Na dzie 31 grudnia Pozycje kapitału własnego: Przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominujcej Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Razem Kapitał akcjonariuszy niekontrolujcych Kapitał własny ogółem Na dzie 1 stycznia Zysk za okres Inne całkowite dochody za okres Dywidenda Podział zysku za 2011 rok Nabycie udziałów niekontrolujcych Na dzie 31 grudnia

73 Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. obejmuje rok zakoczony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakoczony dnia 31 grudnia 2012 roku. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. ( Grupa ) składa si z WASKO S.A. ( jednostka dominujca, Grupa ) i jej spółek zalenych (patrz Nota 4). WASKO S.A. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 16 listopada 1999 roku. Siedziba Grupy mieci si w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6. WASKO S.A. jest spółk akcyjn, której akcje znajduj si w publicznym obrocie. Jednostka dominujca jest wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS Jednostce dominujcej nadano numer statystyczny REGON Czas trwania jednostki dominujcej oraz jednostek wchodzcych w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działania Grupy Kapitałowej jest: projektowanie, wdraanie i integracja systemów informatycznych, projektowanie oraz budowa systemów informatycznych dla operatorów telekomunikacyjnych, przeprowadzanie audytów informatycznych i telekomunikacyjnych, projektowanie sieci transmisji danych oraz wdraanie technologii sieciowych, przechowywanie, przetwarzanie i alokacja danych, dostarczanie sprztu i infrastruktury informatycznej wiatowych producentów, usługi utrzymania i serwisu sprztu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej, serwis sprztu komputerowego i oprogramowania, outsourcing w zakresie pełnej obsługi systemów informatycznych oraz asysty technicznej, budowa sieci transmisji danych oraz kompletnych stacji bazowych i linii radiowych, instalacja telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostpu i systemów przeciwpoarowych,, projektowanie oraz monta aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej, budowa systemów wspomagania dowodzenia dla centrów powiadamiania ratunkowego integrujcych działania pogotowia ratunkowego, policji, stray poarnej oraz stray miejskiej, monitoring systemów przeciwpoarowych i włamaniowych, wykonywanie ekspertyz z zakresu ochrony rodowiska oraz przegldów ekologicznych, przeprowadzanie audytów projektów finansowanych ze rodków pomocowych, e-learning, wdraanie zintegrowanego systemu klasy ERP, usługi kolokacji szaf i serwerów, utrzymywanie internetowych serwisów informacyjnych Gmin i Powiatów. W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, WASKO S.A. jak równieadna z jednostek zalenych nie połczyła si z adn inna jednostk. 9

74 W skład Zarzdu jednostki dominujcej na dzie 31 grudnia 2013 roku wchodzili: Wojciech Wajda - Prezes Zarzdu Paweł Kuch - Wiceprezes Zarzdu Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarzdu Tomasz Macalik - Członek Zarzdu Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarzdu uległ nastpujcym zmianom: W okresie zakoczonym 31 grudnia 2013 w składzie Zarzdu WASKO S.A. miały miejsce nastpujce zmiany: - dnia 8 lutego 2013 roku pan Aleksander Nawrat złoył rezygnacj z pełnienia funkcji Członka Zarzdu; - dnia 18 lutego 2013 roku na stanowisko Członka Zarzdu powołany został Pan Tomasz Macalik. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzd jednostki dominujcej w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Na dzie 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wchodzi WASKO S.A. oraz nastpujce Spółki zalene: COIG S.A. Jednostka Siedziba Zakres działalnoci ISA Sp. z o.o. *COIG-SOFTWARE Sp. z o. o. D2S Sp. z o.o. Katowice Dbrowa Górnicza Kompleksowe, dedykowane usługi informatyczne Wdraanie zintegrowanego systemu klasy ERP Udział w kapitale na dzie 31 grudnia 2013 Udział w kapitale na dzie 31 grudnia % 85% 100% 100% Katowice Usługi informatyczne *85% *85% Gliwice Projektowanie, wykonawstwo sieci wiatłowodowych *COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. jest jednostk bezporednio zalen od COIG S.A. 50,05% 50,05% Na dzie 31 grudnia 2013 roku oraz na dzie 31 grudnia 2012 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Spółk w podmiotach zalenych i stowarzyszonych jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek. W 2013 roku skład Grupy nie uległ zmianie. W okresie zakoczonym 31 grudnia 2012 roku w składzie Grupy Kapitałowej wystpiły nastpujce zmiany: w dniu 28 maja 2012 roku WASKO S.A. objło 1001 udziałów o wartoci nominalnej 1000 PLN kada w Spółce D2S Sp. z o.o. Kapitał zakładowy D2S Sp. z o.o. wynosi PLN i dzieli si na udziałów, z czego 1001 udziałów naley do WASKO S.A. Kady udział uprawnia do wykonywania 1 głosu na walnym zgromadzeniu wspólników. Siedziba Spółki mieci si w Gliwicach, przy ulicy Berbeckiego 6, a czas trwania spółki jest nieoznaczony. Przedmiotem działalnoci D2S Sp. z o.o. jest m.in. projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci wiatłowodowych. w dniu 20 wrzenia 2012 roku WASKO S.A. roku nabyła akcji COIG S.A. o wartoci nominalnej 10 zł kada. Łczna nominalna warto nabytych akcji wynosi złotych i stanowi 85,00% kapitału zakładowego spółki. 10

75 w dniu 16 padziernika 2012 roku COIG S.A., spółka zalena wobec WASKO S.A., dokonała nabycia 60% udziałów w spółce COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzib w Katowicach, zwikszajc tym samym do 100% swój udział w kapitale Spółki COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowoci wobec zagadnie podanych poniej, najwiksze znaczenie, oprócz szacunków ksigowych, miał profesjonalny osd kierownictwa. Klasyfikacja umów leasingowych Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocen, w jakim zakresie ryzyko i poytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadaj w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera si na treci ekonomicznej kadej transakcji. Grupa uytkuje nieruchomo zlokalizowan w Gliwicach. Umowa obowizujca do 31 grudnia 2013 roku na podstawie której Grupa uytkuje nieruchomo była klasyfikowana jako umowa leasingu finansowego, gdy przenosiła ona zasadniczo całe ryzyko i poytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu na Leasingobiorc (WASKO S.A.) oraz warto bieca opłat leasingowych przekracza warto godziw leasingowanego budynku na dzie rozpoczcia leasingu. Od dnia 1 stycznia 2014 Grupa uytkuje nieruchomo na podstawie umowy, która klasyfikowana jest jako umowa najmu. Poniej omówiono podstawowe załoenia dotyczce przyszłoci i inne kluczowe ródła niepewnoci wystpujce na dzie bilansowy, z którymi zwizane jest istotne ryzyko znaczcej korekty wartoci bilansowych aktywów i zobowiza w nastpnym roku finansowym. Test na utrat wartoci firmy Grupa przeprowadziła testy na utrat wartoci firmy zidentyfikowanej na skutek transakcji połczenia spółek WASKO S.A. oraz HOGA.PL S.A., które miało miejsce w 2006 roku. Wymagało to oszacowania wartoci uytkowej orodka wypracowujcego rodki pienine, do którego została przypisana warto firmy. Załoenia przyjte do wyliczenia wartoci firmy zostały opisane w nocie nr 25. Oszacowanie wartoci uytkowej polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieninych generowanych przez orodek wypracowujcy rodki pienine i wymaga ustalenia stopy dyskontowej do zastosowania w celu obliczenia biecej wartoci tych przepływów. Wycena rezerw Rezerwy z tytułu wiadcze pracowniczych zostały oszacowane za pomoc metod aktuarialnych. Rezerwy z tytułu napraw gwarancyjnych zostały oszacowane w oparciu o wskaniki ustalane na podstawie danych historycznych o poniesionych kosztach. Wskaniki s wyznaczane jako relacja poniesionych kosztów napraw gwarancyjnych w okresie do wartoci sprzeday produktów, towarów objtych gwarancj. Dla działalnoci handlowej, rezerwa jest ustalana dla przychodów, dla której obsługa gwarancyjna ley po stronie WASKO S.A. Wysoko tej rezerwy ustalana jest na poziomie około 1% wartoci przychodów z działalnoci handlowej. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazujc na załoeniu, e w przyszłoci zostanie osignity zysk podatkowy pozwalajcy na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłoci mogłoby spowodowa, e załoenie to stałoby si nieuzasadnione. Ujmowanie przychodów Grupa stosuje metod procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. Stosowanie tej metody opiera si na szacowaniu przez Grup proporcji dotychczas wykonanych prac do 11

76 całoci usług do wykonania. Jeli na podstawie analizy wynika, i szacunkowe koszty całkowite kontraktu przewysz wiarygodne przychody z kontraktu (tzn. całkowity wynik na kontrakcie bdzie strat), wtedy cała strata na kontrakcie rozpoznawana jest w danym okresie obrotowym. Rezerwy na szacowane straty wykazuje si jako Pozostałe rezerwy długo lub krótkoterminowe. Jeeli nie mona w wiarygodny sposób oszacowa wyniku na kontrakcie to przychody ujmuje si wyłcznie do wysokoci poniesionych kosztów, dla których istnieje prawdopodobiestwo ich odzyskania. Koszty z tytułu kontraktu ujmuje si jako koszty tego okresu, w którym zostały poniesione. Stawki amortyzacyjne Wysoko stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej uytecznoci składników rzeczowego majtku trwałego oraz wartoci niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjtych okresów ekonomicznej uytecznoci na podstawie biecych szacunków. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone zgodnie z zasad kosztu historycznego, z wyjtkiem aktywów finansowych dostpnych do sprzeday oraz aktywów finansowych wycenianych do wartoci godziwej przez wynik finansowy. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartoci, o ile nie wskazano inaczej, podane s w tysicach PLN. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci gospodarczej przez jednostki Grupy w dajcej si przewidzie przyszłoci, w okresie co najmniej 12 miesicy od dnia bilansowego, czyli 31 grudnia 2013 roku. Na dzie zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza si istnienia okolicznoci wskazujcych na zagroenie kontynuowania działalnoci przez jednostki Grupy w okresie co najmniej 12 miesicy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bd istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalnoci. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej ( MSSF ) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzie zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorc pod uwag toczcy si w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzon przez Grup działalno, w zakresie stosowanych przez Grup zasad rachunkowoci nie ma rónicy midzy standardami MSSF, które weszły w ycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmuj standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Midzynarodowej Sprawozdawczoci finansowej ( KIMSF ). Niektóre jednostki Grupy prowadz swoje ksigi rachunkowe zgodnie z polityk (zasadami) rachunkowoci okrelonymi przez Ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci, Dz. U. nr 330 z 2013 r.( Ustawa ) z póniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami ( polskie standardy rachunkowoci ). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w ksigach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozda finansowych tych jednostek do zgodnoci z MSSF. Walut pomiaru Grupy i walut sprawozdawcz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 12

77 Zasady (polityki) rachunkowoci zastosowane do sporzdzenia sprawozdania finansowego s spójne z tymi, które zastosowano przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego Grupy za rok zakoczony 31 grudnia 2012 roku, z wyjtkiem zastosowania nastpujcych zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowizujcych dla okresów rocznych rozpoczynajcych si w dniu 1 stycznia 2013 roku: Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 lipca 2012 roku lub póniej. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuacj finansow, wynik działalnoci Grupy, ani te na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupy. Grupa nie zdecydowała si na wczeniejsze zastosowanie adnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w ycie. Nastpujce standardy i interpretacje zostały wydane przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci lub Komitet ds. Interpretacji Midzynarodowej Sprawozdawczoci Finansowej, a nie weszły jeszcze w ycie: Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena z póniejszymi zmianami wejcie w ycie zostało odroczone przez Rad MSSF bez wskazania planowanego terminu zatwierdzenia, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiza finansowych - majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku lub póniej, Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27 Jednostki inwestycyjne (opublikowane dnia 31 padziernika 2012 roku) majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku. KIMSF 21 Opłaty publiczne majca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, Zmiany do MSR 36 Ujawnienia dotyczce wartoci odzyskiwalnej aktywów niefinansowych (opublikowano dnia 29 maja 2013 roku) - majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku lub póniej, Zmiany do MSR 39 Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowoci zabezpiecze (opublikowane dnia 27 czerwca 2013 roku) - majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2014 roku lub póniej, Zmiany do MSR 19 Programy okrelonych wiadcze: Składki pracownicze (opublikowano dnia 21 listopada 2013) majca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 lipca 204 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikajce z przegldu MSSF niektóre ze zmian maj zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 lipca 2014 roku lub póniej, a niektóre prospektywnie dla transakcji majcych miejsce dnia 1 lipca 2014 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany wynikajce z przegldu MSSF majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 lipca 2014 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia midzyokresowe majcy zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si dnia 1 stycznia 2016 roku lub póniej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzony przez UE. Zarzd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grup zasady (polityk) rachunkowoci. 13

Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat.

Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat. Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat. 1.1. Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Zakładów

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2010

Skonsolidowany raport roczny RS 2010 BBI DEVELOPMENT NFI skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

!" !" #$%& ' ( " ) * " +, + "-!"! )(!!"),,. ), "! ) / ) )+ )!!(!)-,"(!! " /),, / / ),! +!". +,! / )!,"( - ) ) (+),,! + *"+, !"#$%&'!" ( -+)) /!"% #$%&0% #$%&! ) " ( 1)!(

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNE Z MIÊDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŒCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU SPIS TREŒCI SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. za rok 2007 w tys. zł

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. za rok 2007 w tys. zł Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. za rok 2007 w tys. zł Podstawowe dane Emitenta: S.A. z siedzib w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje ogólne Podmiot dominujcy Grupy Kapitałowej RAFAMET Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. została utworzona w wyniku przekształcenia przedsibiorstwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Rachunek zysków i strat... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych... 6 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejonowy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r.

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Dane jednostki: a) Nazwa: TORFARM SA., b) Siedziba: ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toru, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejestrowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO P.A. NOVA S.A. skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Raport SA-PS 2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Raport SA-PS 2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Raport SA-PS 2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) (Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci (PKD),

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 1. FIRMA, FORMA PRAWNA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOCI Nazwa: Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe BOMI Spółka Akcyjna Siedziba : Gdynia Adres: ul. Gryfa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- - za okres zakończony 30 września 2015 r. -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- - LARQ Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ PRZEZ

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 BBI DEVELOPMENT NFI skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA NIEKA ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU LUBZINA, 21 MAJ 2007 ROKU WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku Raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Roczne sprawozdanie finansowe Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Midas Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Midas Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Midas Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr:

Bardziej szczegółowo

1 Załczone noty stanowi integraln cz niniejszego sprawozdania finansowego

1 Załczone noty stanowi integraln cz niniejszego sprawozdania finansowego BILANS Nota dzie 31/12/2008 dzie 31/12/2007 (Dane przekształcone) AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowy majtek trwały 5 25 504 108 780 Nieruchomoci inwestycyjne 6 99 862 102 359 Warto firmy 0 0 Wartoci niematerialne

Bardziej szczegółowo