Media o prywatyzacji. Cel ćwiczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media o prywatyzacji. Cel ćwiczenia"

Transkrypt

1 Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 30 minut Cel ćwiczenia Dokonalenie umiejętności analizowania publikacji ekonomicznych oraz łączenia treści analizowanego tektu z poiadaną wiedzą o prywatyzacji przediębiortw. Przebieg ćwiczenia 1. Wprowadzenie. Wyświetlamy na ekranie lajd ze chematem prywatyzacji przediębiortw i krótko go omawiamy. Rozdajemy uczniom tekt źródłowy. 2. Praca w grupach. Zadanie grupy to: analiza otrzymanych tektów źródłowych; przygotowanie odpowiedzi na pytanie: Jaki rodzaj prywatyzacji (bezpośrednią czy pośrednią) za- toowano w przediębiortwach opianych w artykułach? prezentacja opracowanej w zepole wypowiedzi. 3. Podumowanie. Chętni uczniowie na forum klay udzielają odpowiedzi na pytanie: W jakim celu media informują na o prywatyzowanych przediębiortwach? Materiały dla nauczyciela 1. Slajd Uprozczony chemat proceu prywatyzacji - może być wykorzytany z użyciem rzutnika multimedialnego lub jako foliogram. 2. Tekt źródłowy Prywatyzacja. 3. Rozwiązanie zadania. PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI 1

2 Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa 1. Uprozczony chemat proceu prywatyzacji PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE KOMERCJALIZACJA PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA PRYWATYZACJA POŚREDNIA Oferta ogłozona publicznie. Przetarg publiczny. Sprzedaż przediębiortwa. Wnieienie do półki. Oddanie do odpłatnego korzytania. Negocjacje podjęte na podtawie publicznego zaprozenia. Przyjęcie oferty w odpowiedzi na wezwanie. Aukcja ogłozona publicznie. Sprzedaż akcji na rynku regulowanym. Opracowanie włane na podtawie: wtep.html PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI 2

3 Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa 2. Tekt źródłowy Prywatyzacja. Prywatyzacja jet to proce przekztałceń włanościowych w gopodarce rozpoczęty w Polce w okreie tranformacji utrojowej i gopodarczej po roku Obowiązują dwie metody prywatyzacji: Prywatyzacja bezpośrednia Źródło: Prywatyzacja bezpośrednia umożliwia dokonywanie zybkich zmian włanościowych w przediębiortwach pańtwowych, określanych jako małe i średnie. Prywatyzacja bezpośrednia natępuje poprzez przedaż, wnieienie do półki lub oddanie do odpłatnego korzytania przediębiortwa. Prywatyzacja ta ma charakter bezpośredni, to znaczy: realizowana jet bez przyjmowania przez przediębiortwo pańtwowe formy organizacyjno - prawnej w potaci jednooobowej półki Skarbu Pańtwa. Podmiotami uczetniczącymi w proceie prywatyzacji bezpośredniej przediębiortwa pańtwowego mogą być zarówno ooby fizyczne, jak i ooby prawne. Cechą wyróżniającą prywatyzację bezpośrednią jet dokonywanie jej przez organy założycielkie przediębiortw pańtwowych w imieniu Skarbu Pańtwa, za zgodą Minitra Skarbu Pańtwa. Proce przygotowania i realizacji prywatyzacji bezpośredniej jet zdecentralizowany. Decydującą rolę odgrywają tu organy założycielkie, przeważnie ą nimi wojewodowie. Miniter Skarbu Pańtwa w utawowym zakreie kontroluje i nadzoruje prywatyzację bezpośrednią przez wyrażenie zgody na uruchomienie realizacji pozczególnych projektów. W getii wojewodów leży inicjowanie proceu prywatyzacji bezpośredniej, przygotowanie przediębiortwa pańtwowego do prywatyzacji, wyłanianie inwetorów, utalanie warunków tranakcji, a po uzykaniu zgody Minitra Skarbu Pańtwa na prywatyzację danego przediębiortwa pańtwowego finalizowanie proceu prywatyzacji i podpianie w imieniu Skarbu Pańtwa odpowiednich umów z inwetorem. Prywatyzacja bezpośrednia realizowana jet z uwzględnieniem zobowiązań wobec pracowników (utrzymanie miejc pracy, pakiety ołon ocjalnych) i inwetycji, w tym ochrony środowika. Wyróżnia ię 3 formy prywatyzacji bezpośredniej: przedaż przediębiortwa; wnieienie przediębiortwa do półki; oddanie przediębiortwa do odpłatnego korzytania półce. Na podtawie: prywatyzacja.mp.gov.pl/portal/pr/267/6862/prywatyzacja_bezporednia.html Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja pośrednia, w rozumieniu utawy z dnia 30 ierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, polega na zbywaniu należących do Skarbu Pańtwa akcji/udziałów w półkach. Zanim zainicjowany zotanie proce prywatyzacji pośredniej przediębiortwa pańtwowego, mui zotać przeprowadzona komercjalizacja danego podmiotu. Polega ona na przekztałceniu przediębiortwa pańtwowego w jednooobową półkę (akcyjną albo z ograniczoną odpowiedzialnością) Skarbu Pańtwa. Komercjalizacji przediębiortwa pańtwowego dokonuje Miniter Skarbu Pańtwa na wnioek organu założycielkiego, dyrektora przediębiortwa pańtwowego i rady pracowniczej lub z włanej inicjatywy. PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI 3

4 Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa W półce powtałej w wyniku komercjalizacji, do czau finalizowania jej prywatyzacji, Skarb Pańtwa obejmuje 100 procent akcji lub udziałów. Miniter Skarbu Pańtwa reprezentuje Skarb Pańtwa (jako jedynego akcjonariuza/wpólnika takiej półki) na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wpólników. Przed zaoferowaniem zbycia akcji lub udziałów półki Skarbu Pańtwa Miniter Skarbu Pańtwa zleca dokonanie analizy ytuacji prawnej majątku półki oraz ozacowania wartości przediębiortwa. Zapewnienie publicznego charakteru zbywania akcji/udziałów Skarbu Pańtwa wymaga ogłozenia oferty zbycia akcji, zaprozenia do kładania ofert w przetargu, zaprozenia do negocjacji lub do wzięcia udziału w aukcji co najmniej w jednym dzienniku o zaięgu ogólnopolkim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na tronie internetowej Minitra Skarbu Pańtwa. Wyboru jednego z publicznych trybów zbywania akcji dokonuje Miniter Skarbu Pańtwa, biorąc pod uwagę w zczególności topień komplikowania planowanej tranakcji zbycia akcji/udziałów, a także wielkość i kondycję ekonomiczno - finanową podmiotu, którego akcje/udziały będą przedmiotem zbycia. Wkazane tryby prywatyzacji pośredniej: oferta ogłozona publicznie; przetarg publiczny; negocjacje podjęte na podtawie publicznego zaprozenia; przyjęcie oferty złożonej przez podmiot ogłazający wezwanie; aukcja ogłozona publicznie; przedaż akcji na rynku regulowanym. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji Uprawnionym pracownikom półki powtałej w wyniku komercjalizacji przyługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Pańtwa w dniu wpiania półki do rejetru. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powtaje po upływie trzech mieięcy od dnia zbycia przez Skarb Pańtwa pierwzych akcji na zaadach ogólnych i wygaa z upływem 24 mieięcy od dnia powtania tego prawa. Powyżze uprawnienie przyługuje również rolnikom lub rybakom w rozumieniu Utawy. 3. Rozwiązanie zadania Prywatyzacja bezpośrednia: 1. Zakłady Kokownicze Przyjaźń - wnieienie do półki Prywatyzacja pośrednia: Na podtawie: prywatyzacja.mp.gov.pl /portal/pr/266/6891/prywatyzacja_porednia.html 2. Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop - przetarg publiczny 3. Centrozłom Wrocław - negocjacje podjęte na podtawie publicznego zaprozenia 4. PGNiG - przedaż akcji na rynku regulowanym 5. Bogdanka - przedaż akcji na rynku regulowanym PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI 4

5 Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa 6. FOD Bydgozcz - negocjacje podjęte na podtawie publicznego zaprozenia 7. Cefarm S.A. - przetarg publiczny * 8. Metalplat Złotów - aukcja ogłozona publicznie 9. PZU- przedaż akcji na rynku regulowanym 10. Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. - aukcja ogłozona publicznie 11. Kozalińkie Przediębiortwo Przemyłu Drzewnego (KPPD) - przyjęcie oferty w odpowiedzi na wezwanie * Od negocjacji odtąpiono r. Uwaga! Materiały do kerowania dla zepołów (należy poprzecinać wzdłuż przerywanych linii i włożyć zetawy do oddzielnych kopert dla każdego z zepołów). PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI 5

6 1. W tym roku prywatyzacja Zakładów Kokowniczych Przyjaźń Prywatyzacja Zakładów Kokowniczych»Przyjaźń«w Dąbrowie Górniczej zakończy ię w tym roku zacuje zarząd kokowni.»według nazych zacunków rozmowy z potencjalnymi inwetorami mogą być finalizowane do września, a do prywatyzacji dojdzie w tym roku«- powiedziała w czwartek Maria Brajer, wicedyrektor zakładów d. finanowych. Przed kilkoma tygodniami reort Skarbu Pańtwa ogłoił zaprozenie do rokowań dla inwetorów zaintereowanych prywatyzacją kokowni. Zgodnie z zamierzeniami przediębiortwo ma być wnieione przez Skarb Pańtwa do półki z udziałem inwetorów. Źródło: proc. udziałów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop z iedzibą w Krakowie kupiła warzawka półka Invetga Spółka wygrała przetarg publiczny zorganizowany przez Minitertwo Skarbu Pańtwa. Ceny, którą zaoferował Invetga MSP, nie podało w komunikacie. Minimalna cena przedaży podana w zaprozeniu do przetargu wynoiła 9,69 mln zł. Spółka powtała jako baza naukowa, projektowa i konultacyjna dla polkiego przemyłu urowców chemicznych. Zatrudnia 42 ooby. W ubiegłym roku miała 4,7 mln zł zyku i 131 ty. zł zyku netto. W Polce Chemkop ciezy ię praktycznie monopolityczną pozycją konultanta w dziedzinach: inżynierii magazynowania podziemnego, technologii górnictwa oli metodą ługowania, pomiarów echoondą ultradźwiękową oraz uług laboratoryjnych związanych z mechaniką i ługowaniem kał olnych. Firma oferuje podziemne magazynowanie paliw gazowych i ciekłych w kałach olnych; górnictwo i przeróbkę urowców chemicznych, w zczególności ekploatację oli kamiennej metodą otworową; ekploatację ody naturalnej; geologię złóż urowców chemicznych i hydrogeologię. Spółka oferuje również uługi polegające na zatoowaniu geofizyki w górnictwie, geologii i podziemnym magazynowaniu, podziemnym kładowaniu odpadów radioaktywnych i przemyłowych, geotechnice oraz mechanice kał i gleby dla potrzeb górnictwa oraz inżynierii lądowej, wodnej i przemyłowej. Źródło: chemia.wnp.pl/chemkop-przedany,114172_1_0_0.html

7 3. KGHM Ecoren dopuzczony do dalzej prywatyzacji Centrozłomu Wrocław Po ocenie ofert wiążących do kolejnego etapu prywatyzacji półki Centrozłom Wrocław zotały dopuzczone: KGHM Ecoren, półka zależna KGHM Polka Miedź, oraz CMC Zawiercie - poinformowało w komunikacie Minitertwo Skarbu Pańtwa.»Miniter Skarbu Pańtwa informuje, iż w wyniku oceny złożonych przez Potencjalnych Inwetorów wiążących propozycji warunków umowy zakupu akcji Spółki Centrozłom Wrocław S.A. z iedzibą we Wrocławiu do kolejnego etapu prywatyzacji zotały dopuzczone natępujące podmioty: KGHM Ecoren S.A. z iedzibą w Lubinie, CMC Zawiercie S.A. z iedzibą w Zawierciu«- napiano. Na początku marca wiążące oferty na Centrozłom Wrocław złożyły wzytkie cztery półki dopuzczone wcześniej do dalzego etapu prywatyzacji. Poza KGHM Ecoren i CMC Zawiercie były to: giełdowy Stalprodukt i TSR Recycling GmbH & Co. KG z iedzibą w Bottrop. Badanie Centrozłomu Wrocław, w proceie przedaży 85 proc. udziałów przez MSP, trwało do 22 tycznia.na zaprozenie do negocjacji w prawie przedaży 85 proc. akcji Centrozłomu Wrocław wpłynęło do reortu karbu ześć odpowiedzi, w tym także od Energopolu -Południe oraz Cela»Huta Otrowiec«. Centrozłom Wrocław zajmuje ię m.in. kupem i przerobem złomu talowego oraz dytrybucją wyrobów hutniczych i materiałów budowlanych. W 2008 roku półka oiągnęła 623,2 mln zł przychodów ze przedaży oraz 31,4 mln zł zyku netto. Źródło: gielda.onet.pl/kghm-ecoren-dopuzczony-do-dalzej-prywatyzacjice,18726, ,1,new-detal 4. Prywatyzacja PGNiG poprzez giełdę Najpóźniej w czerwcu na warzawkiej giełdzie zadebiutuje Polkie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - poinformował wczoraj w Poznaniu preze półki. Marek Koowki, preze PGNiG, podkreśla, że kapitał półki zotanie podnieiony i ulokowany na rynku w drodze emiji i przedaży akcji.»skarb Pańtwa utrzyma jednak kontrolę nad półką, zachowując co najmniej 51 proc. akcji«- mówi Koowki. Program retrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG rząd przyjął 5 października. Zobowiązuje on półkę do przekazania Skarbowi Pańtwa udziałów w półce zajmującej ię przeyłem gazu, czyli w PGNiG Przeył. Dzięki temu pańtwo zachowa kontrolę nad ytemem przeyłowym. Kolejnym krokiem będzie wydzielenie ze truktur PGNiG działalności pozukiwawczo-wydobywczej.»ma to natąpić do końca 2006 r., już po wprowadzeniu półki na giełdę«- mówi Koowki. Dzięki prywatyzacji półka zotanie dokapitalizowana, co pozwoli jej na zmniejzenie zadłużenia i przypiezenie realizacji inwetycji.»dzięki tym środkom możliwa będzie rozbudowa podziemnych magazynów gazu oraz infratruktury przeyłowej«- zaznacza preze PGNiG. Zotanie też zwiękzone wydobycie krajowego gazu ziemnego z 4,1 mld m ześc. w 2003 r. do 5,5 mld m ześc. w latach proc. akcji dotanie też załoga półki (razem ponad 61 ty. oób).»nie tanie ię to jednak zaraz po debiucie, ale dopiero po przedaniu przez Skarb Pańtwa pierwzego pakietu akcji, a więc mniej więcej po ześciu mieiącach od debiutu«- mówi Koowki. Dodaje, że półki zależne od PGNiG nie będą prywatyzowane.»zachowamy w nich 100 proc. udziałów«- wyjaśnia. Źródło: gopodarka.gazeta.pl/gopodarka/1,33207, html

8 5. Świetny debiut Bogdanki na GPW Miniter karbu Alekander Grad ma powody do zadowolenia, bo pierwzy etap prywatyzacji półki Lubelki Węgiel»Bogdanka«pozedł jak po maśle. W czaie łabej koniunktury na warzawkiej giełdzie inwetorzy dopiali w ofercie publicznej i wykupili na pniu całą emiję wartą ponad pół miliarda złotych. Zaintereowanie drobnych inwetorów było tak duże, że ich zamówienia zredukowano aż o prawie 89 procent. Debiut wypadł równie okazale, bo Prawa do Akcji (PDA) Bogdanki podrożały na otwarciu 17 procent. W ofercie akcje koztowały 48 zł, a pierwze tranakcje PDA zawarto po 56,10 zł. Bogdanka koncentrowała na obie uwagę graczy bardziej niż np. KGHM i PKO BP. Obrót papierami kopalni był gigantyczny i ięgnął aż 382 mln zł. Właściciela zmieniła z grubza co trzecia akcja przedana w ofercie publicznej. Źródło: wyborcza.pl/1,76842, ,swietny_debiut_bogdanki_na_gpw.html 6. FOD Bydgozcz wytawiony na przedaż Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z iedzibą w Bydgozczy zotała wytawiona na przedaż przez Minitra Skarbu Pańtwa, który chce przedać w trybie negocjacji udziały w półce tanowiące 85% jej kapitału. Spółka jet najtarzym na polkim rynku podmiotem zajmującym ię produkcją mazyn do obróbki i przerobu drewna, w tym kompletnych linii technologicznych dla przemyłu drzewnego. Skarb Pańtwa poiada 100% udziałów w FOD. Zgodnie z przepiami dotyczącymi prywatyzacji przediębiortw pańtwowych, uprawnionym pracownikom przyługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów półki. Skarb Pańtwa chce przedać pozotałe 85% udziałów półki. Potencjalny inwetor będzie mógł również otrzymać bezpłatnie udziały, które nie zotaną nabyte przez pracowników półki. Sprzedaż półki odbywać ię będzie w drodze negocjacji, które w zczególności dotyczyć będą ceny za nabywane udziały, programu rozwoju półki obejmującego m.in. zobowiązania inwetycyjne, zobowiązania w zakreie ochrony środowika, zobowiązania dotyczące ochrony intereów pracowników i innych oób związanych ze półką oraz poób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań. Termin kładania piemnych odpowiedzi na publicznie ogłozone zaprozenie do negocjacji upływa w dniu 26 marca 2010 roku. Miniter Skarbu Pańtwa dopuzcza zapłatę ceny za nabywane udziały w ratach, pod warunkiem zapewnienia przez inwetora zabezpieczenia kwoty pozotałej do zapłaty po uizczeniu pierwzej raty. Pierwza rata nie może być mniejza niż 20% całkowitej ceny za nabywane udziały. Pozotała kwota podlegać będzie płacie w okreie nie dłużzym niż 5 lat od dnia zawarcia umowy nabycia udziałów i będzie oprocentowana w wyokości nie niżzej niż wkaźnik wzrotu cen dóbr inwetycyjnych, ogłazany co kwartał przez Prezea GUS. Źródło:

9 7. Prywatyzacja białotockiego Cefarmu S.A Białotocki Cefarm idzie pod młotek. Zaintereowani kupnem ą giełdowi dytrybutorzy leków: Polka Grupa Farmaceutyczna, Farmacol oraz Orfe Póki co Cefarm jet jednooobową półką Skarbu Pańtwa, co oznacza, że reort ma 100 proc. jego akcji. Akt komercjalizacji przediębiortwa Miniter Skarbu Pańtwa podpiał półtora roku temu. Teraz reort zdecydował ię na dalzą prywatyzację tej półki. Do 14 litopada czeka na oferty na doradcę przy tej prywatyzacji. Już wcześniej zaintereowanie kupnem Cefarmu wyrażali trzej giełdowi gracze: PGF, Orfe i Farmacol. Pierwi dwaj zgodnie potwierdzają woje zamiary również teraz. Z kolei Krzyztof Gadzała, dyrektor biura zarządu Farmacolu, zaznacza, że chce najpierw poznać warunki oferty i mieć więcej informacji o firmie. Cefarm Białytok jet najwiękzym dytrybutorem farmaceutyków w regionie północnowchodnim. Atuty białotockiej firmy to pokaźny majątek, wyoka rentowność i bardzo duża przedaż (półka ma 2 proc. udział w krajowym rynku leków). To otatnie możliwe jet m.in. dzięki dużej ieci aptek (48 w całym regionie). Źródło: erwiy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586, htm 8. Kęty mają wyłączność na kupno Metalplatu Złotów Miniter Skarbu Pańtwa przyznał należącej do Grupy Kęty półce Aluprof S.A. wyłączność w rokowaniach w prawie zakupu akcji Metalplat Złotów S.A. do dnia 19 tycznia 2007 roku - poinformował MSP. Reort informował w marcu 2006 roku, że chce przedać od 51 proc. do 85 proc. akcji Metalplatu Złotów. Pod koniec litopada ubiegłego roku reort wyłonił do dalzych rokowań trzy firmy: Katler Sp. z o.o., Przediębiortwo Uługowe Utech Sp. z o.o. oraz Zakłady Elementów Wypoażenia Budownictwa Metalplat Bielko S.A. (obecnie Aluprof S.A.).Ofertę złożyły również: FAM Technika Odlewnicza S.A. oraz Aluron Sp. z o.o., jednak te półki zotały wyłączone z rokowań. Aluprof S.A. powtał poprzez połączenie dwóch firm zależnych od Kęt Zakładów Elementów Wypoażenia Budownictwa Metalplat Bielko i Aluprof Sp. z o.o. Rejetracja połączenia natąpiła 1 grudnia 2006 roku. Metalplat Złotów jet producentem m.in. zawiaów i okuć okiennych oraz wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia. Źródło: wylacznoc;na;kupno;metalplat;zlotow,71,0, html

10 9. PZU: Wielki ukce oferty Wielka międzynarodowa promocja polkiego rynku kapitałowego oraz budowa akcjonariatu obywatelkiego to jedne z głównych celów debiutu giełdowego PZU jakie tawiał obie reort karbu Tak maowych zapiów na akcje nie było w Polce od 17 lat i oferty Banku Śląkiego. W tranzy dla inwetorów indywidualnych złożono 256 ty. zapiów, a 251,3 ty. inwetorów rzeczywiście otrzymało akcje. Redukcji nie było, ale część zleceń odrzucono z powodu próby zakupu więcej akcji poprzez kilka rachunków. Jedna ooba mogła złożyć jeden zapi na 3 do 30 akcji. Średnio zapiy kładano na 28 walorów. Na akcje PZU kuili ię nie tylko doświadczeni inwetorzy. Ponad połowa drobnych graczy była debiutantami na rynku kapitałowym, bo liczba rachunków maklerkich w czaie IPO wzroła o ponad 140 ty. I nie zawiedli ię. Mimo burzliwej ytuacji na giełdzie (w tygodniu poprzedzającym debiut były znaczne padki) w dniu giełdowego debiutu notowania PZU zybko pozybowały w górę. W ofercie za akcje płacono po 312,5 zł (tyle ile wynoiła cena makymalna), a już na otwarciu w dniu debiutu (12 maja) koztowały 349 zł, o 11,7 proc. więcej niż cena emiyjna. Ale wkrótce cena przekroczyła 350 zł i na zamknięciu wynioła 360 zł. Kur wzrół więc w dniu debiutu o ponad 15 proc. Źródło: 10. Pierwza aukcja w karbie Energomontaż-Północ wylicytował najwyżzą cenę za akcje Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. Wczoraj w reorcie karbu odbyła ię pierwza aukcja, która ma być nowym poobem prywatyzacji. Za cały pakiet akcji Zakładów Remontowych Energetyki Lublin półka zapłaci ponad milion złotych. To najwyżza oferta podcza licytacji. Tranakcja zotanie finalizowana, jeśli nabywca dziś przeleje pieniądze za akcje na konto minitertwa. Reort ma trzy dni na podpianie umowy. Źródło: info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/aukcja+w+gazecie

Prywatyzacja formą lokaty kapitału

Prywatyzacja formą lokaty kapitału Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa Cel ćwiczenia wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 20 minut Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

O giełdzie inaczej. Cel ćwiczenia

O giełdzie inaczej. Cel ćwiczenia Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 35 minut Cel ćwiczenia Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia własnościowe

Przekształcenia własnościowe Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 30 minut Cel ćwiczenia Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

Szlachcic na zagrodzie

Szlachcic na zagrodzie Szlachcic na zagrodzie wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości 25 lekcje do dypozycji wychowawcy minut Cel ćwiczenia Zapoznanie uczniów z obowiązkami przediębiorcy wobec pracowników, a także z

Bardziej szczegółowo

Prężnym krokiem na giełdowy parkiet

Prężnym krokiem na giełdowy parkiet Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa Prężnym krokiem na giełdowy parkiet wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz ws. informacji dotyczącej środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz ws. informacji dotyczącej środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz ws. informacji dotyczącej środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Wsparcie procesu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Mienie państwowe i jego prywatyzacja. PPwG 2015

Mienie państwowe i jego prywatyzacja. PPwG 2015 Mienie państwowe i jego prywatyzacja PPwG 2015 1 Mienie Skarbu Państwa dobra kultury, zasoby archiwalne, zasoby naturalne bez wyceny grunty ( 35,4% powierzchni Polski) 325 mld budynki, budowle, obiekty

Bardziej szczegółowo

Klaster sposób na lepszą współpracę przedsiębiorstw

Klaster sposób na lepszą współpracę przedsiębiorstw Klater poób na lepzą wpółpracę przediębiortw Tworzenie klatrów w Polce od niedawna tało ię tematem modnym. Jako innowacyjne przedięwzięcie idea taka daje możliwość dofinanowania ze środków Unii Europejkiej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku Warszawa, 22 września 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku Raport bieżący nr 67/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE. Stanisław Zając*, Dariusz Kusz"

OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE. Stanisław Zając*, Dariusz Kusz ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 97, z. 3, 010 OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Staniław Zając*, Dariuz Kuz" 'Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obzarów Wiejkich Pańtwowej Wyżzej

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 46/2015. Data: 29.06.2015 r. 17:54

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 46/2015. Data: 29.06.2015 r. 17:54 FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 46/2015 Data: 29.06.2015 r. 17:54 Tytuł: Stanowisko Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Warszawa, 29 lipca 2016 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Raport bieżący nr 77/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych

U S T A W A. o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych Projekt U S T A W A z dnia o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, zasadach zamiany posiadanych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 30 września 2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym TP S.A.

Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym TP S.A. Zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w TP S.A. I. W dniu 6 listopada 1998 r. Skarb Państwa posiadał 1 400 000 000 akcji TP S.A., stanowiących 100 % kapitału zakładowego TP S.A., uprawniających do wykonania

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Uchwała nr

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Uchwała nr PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr.. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zastosowania metody CBR oraz algorytmów genetycznych w systemie obsługującym windykację ubezpieczeniową

Koncepcja zastosowania metody CBR oraz algorytmów genetycznych w systemie obsługującym windykację ubezpieczeniową Rozdział monografii: 'Bazy Danych: truktury, Algorytmy, Metody', Kozielki., Małyiak B., Kaprowki P., Mrozek D. (red.), WKŁ 2006 Rozdział 40 Koncepca zatoowania metody CBR oraz algorytmów genetycznych w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r.

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r. Dz.U.94.98.473 1997-01-07 zm. Dz.U.1996.152.724 art. 1 1997-10-22 zm. Dz.U.1997.121.770 art. 74 2002-01-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2002-10-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.42.386

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych

EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych IX Kongre Ekonomitów Polkich Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypopolitej Polkiej Broniława Komorowkiego Polkie Towarzytwo Ekonomiczne EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI Odkrywać naturę i przyczyny zjawik gopodarczych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania Ofert upływa w dniu

Bardziej szczegółowo

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BIULETYN WAT VOL LV, NR 3, 2006 Makymalny błąd ozacowania prędkości pojazdów uczetniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BOLESŁAW PANKIEWICZ, STANISŁAW WAŚKO* Wojkowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 29 czerwca 2017 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 57/2017 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 28 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych leasing prywaty. Wpisany przez Grażyna Zaremba

Szczególne zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych leasing prywaty. Wpisany przez Grażyna Zaremba Przepisy ustaw o podatku dochodowym pozwalają w przypadku leasingu prywatyzacyjnego na dokonywanie przyspieszonej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Projekty uchwał Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się na przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE OFERTY PUBLICZNE (IPO) JAKO ELEMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE

PIERWSZE OFERTY PUBLICZNE (IPO) JAKO ELEMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 1-2 2001 PRZEMYSŁAW SIWEK PIERWSZE OFERTY PUBLICZNE (IPO) JAKO ELEMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE 1. WSTĘP W ramach rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDENDY. Podstawowy dylemat: ile zysku przeznaczyć na dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na potrzeby jej dalszego rozwoju?

POLITYKA DYWIDENDY. Podstawowy dylemat: ile zysku przeznaczyć na dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na potrzeby jej dalszego rozwoju? POLITYKA DYWIDENDY Treść wyładu politya dywidendy jao element trategii formy wypłaty dywidendy teorie polityi politya dywidendowa polich półe Polityę dywidendą oreśla ię jao decyzje roztrzygające o tym,

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r. Debiut na NewConnect Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak Warszawa, 31 sierpnia 2011 r. Historia spółki 1949 rozpoczęcie działalności Spółdzielnia Farmaceutyczna POLON. 2001 przekształcenie

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa poboru. Jesteś tu: Bossa.pl

Realizacja prawa poboru. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Podwyższając kapitał zakładowy Spółka może wyemitować nowe akcje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi podjąć jednak decyzję, komu zaproponować ich objęcie. Zgodnie z Kodeksem Spółek

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Raport bieżący nr 4/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA USPRAWNIENIA PROCESU PRYWATYZACJI

PROPOZYCJA USPRAWNIENIA PROCESU PRYWATYZACJI PROPOZYCJA USPRAWNIENIA PROCESU PRYWATYZACJI składana przez Business Centre Club Warszawa, kwiecień 2012 r. 1 Z planów prywatyzacyjnych przedstawionych przez Ministerstwo Skarbu na najbliższe dwa lata

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GK PEM ZA 1Q 16

WYNIKI FINANSOWE GK PEM ZA 1Q 16 Venture DebtFund July205 WYNIKI FINANSOWE GK PEM ZA Q 6 WARSZAWA, 23 MAJA 206 Agenda TSR naza oferta dla inwetorów Wyniki finanowe Q 6 Nowe inwetycje 2 D Y W I D E N D A 206 PLN 4,4 na jedną akcję 2,8%

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

dr inż. Drabik Maciej Smyła Tomasz N Projekt wymiennika ciepła dla odzysku ciepła w wentylacji budynku

dr inż. Drabik Maciej Smyła Tomasz N Projekt wymiennika ciepła dla odzysku ciepła w wentylacji budynku Temat pracy Charakterytyka pracy Promotor tudent / Tematy magiterkie 2014/15 Opracowanie i przedtawienie ankiety na temat roli nanometali w medycynie i kometologii Omówienie właściwości bakteriobójczych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

OGŁOSZENIE. ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 27, 15 062 Białystok (zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 05.10.2011-04.11.2011 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji. 20.12.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 16/2012 Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych Data: 17:50, 25.04.2012r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1098, z 2002 r. Nr 37, poz. 330. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Spółka publiczna: z NC na GPW

Spółka publiczna: z NC na GPW Spółka publiczna: z NC na GPW Spółka publiczna +/ Na co liczę? Kapitał Dla firmy na jej rozwój wzrost wartości Dla siebie na wakacje, samochód, podreperowanie budżetu, Z czym muszę się liczyć? Nowi akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

III. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu. Cena Akcji w Wezwaniu

III. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu. Cena Akcji w Wezwaniu Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Bipromet S.A. ogłoszonego przez KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 29 stycznia 2015 r. Zarząd Bipromet S.A. (dalej jako Spółka ), działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GK PEM ZA 2015 ROK

WYNIKI FINANSOWE GK PEM ZA 2015 ROK Venture Debt Fund July 2015 WYNIKI FINANSOWE GK PEM ZA 2015 ROK WARSZAWA, 10 MARCA 2016 Agenda Główne wydarzenia 2015 TSR naza oferta dla inwetorów Wyniki finanowe 2015 Otatnie 4 lata w liczbach Nowe inwetycje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2010 roku

Uchwała nr 32/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2010 roku Uchwała nr 32/V/2010 Senatu Uniwerytetu Jagiellońkiego z 26 maja 2010 roku w prawie: utalenia zczegółowych warunków i trybu naboru na pierwzy rok jednolitych tudiów magiterkich oraz tudiów pierwzego i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. Przyjęty przez Zarządu INDATA S.A. w dniu 08 lutego 2017 roku Preambuła Zarząd INDATA S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Minister

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została Odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Spółka ) w trybie art. 428 1 kodeksu spółek handlowych ( KSH ) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

Bardziej szczegółowo

Prawnoadministracyjne oddziaływanie państwa na rynek: przedsiębiorstwa państwowe

Prawnoadministracyjne oddziaływanie państwa na rynek: przedsiębiorstwa państwowe Prawnoadministracyjne oddziaływanie państwa na rynek: przedsiębiorstwa państwowe PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA dr Maciej M. Sokołowski Rola państwa w gospodarce Zarządca Kontroler / Nadzorca Regulator

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. Termin składania pisemnych odpowiedzi w dniu

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend przewidywane na 2014

Bardziej szczegółowo

Rola NewConnect w drodze TESGAS na rynek regulowany GPW. Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku

Rola NewConnect w drodze TESGAS na rynek regulowany GPW. Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku 1 Rola NewConnect w drodze TESGAS na rynek regulowany GPW Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku 2 Informacje na temat GK TESGAS TESGAS funkcjonuje na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 r.o godzinie 14.00

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRYWATYZACJI PRACOWNICZEJ

PRZEWODNIK PO PRYWATYZACJI PRACOWNICZEJ PRZEWODNIK PO PRYWATYZACJI PRACOWNICZEJ SPIS TREŚCI SPIS ILUSTRACJI 4 I. WSTĘP 5 II. SPÓŁKA PRACOWNICZA 8 1. CO TO JEST SPÓŁKA PRACOWNICZA... 8 2. JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ PRACOWNICZĄ I JAKIE MUSI ONA SPEŁNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (projekt)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (projekt) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolkiego na lata 2014-2020 (projekt) - poprawa jakości powietrza 4 kwietnia, 2014 r. Prace nad RPO WM 2014-2020 6 lutego 2014 - przyjęcie projektu RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. (Dz. U. z dnia 7 października 1996 r.

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. (Dz. U. z dnia 7 października 1996 r. USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. (Dz. U. z dnia 7 października 1996 r.) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r.

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2002.171.1397 (t.j.) 2002.10.27 zm. Dz.U. 2002.113.984 2003.01.01 zm. Dz.U. 2002.169.1387 2003.01.15 zm. Dz.U. 2002.240.2055 2003.04.24 zm. Dz.U. 2003.60.535 2003.10.01 zm.

Bardziej szczegółowo

motocykl poruszał się ruchem

motocykl poruszał się ruchem Tet powtórzeniowy nr 1 W zadaniach 1 19 wtaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi Inforacja do zadań 1 5 Wykre przedtawia zależność prędkości otocykla od czau Grupa B 1 Dokończ zdanie, określając,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009

Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009 Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009 Połączone Grupy TORFARM oraz PROSPER z przychodami ok. 6 miliardów zł znalazłyby się w pierwszej 30 największych firm w Polsce, wyprzedzając

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zachowaj trzeźwy umysł

Zachowaj trzeźwy umysł Mieięcznik rozdawany bezpłatnie nr 10 (38) październik 2012 r. nakład 800 egz., ISSN 2080 1149 Kolejne pieniądze dla Gminy Kranoielc Nowy ytem gopodarki odpadami tr. 2 Wójt Paweł Ruzczyńki podpiał kolejne

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej * : listopad/grudzień 2006r.

Przewidywany termin wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej * : listopad/grudzień 2006r. PROGRAM PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH WOJEWODA ŚLĄSKI PEŁNI FUNKCJĘ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA OKRES DO 2007 r. Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2006r., Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE

ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE Grażyna Trzpiot Anna Ojrzyńka Uniwerytet Ekonomiczny w Katowicach ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE Wtęp Starzenie ię populacji to pochodna przede wzytkim dwóch czynników:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego PROJEKT 25.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE 2011

RAPORTY BIEŻĄCE 2011 RAPORTY BIEŻĄCE 2011 L.p. Temat Data przekazania 1 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2010 roku nie przekroczyły równowartości 5.000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r.

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych Kanada McCreedy (Cu, Ni, TPM*) Morrison (Cu, Ni,

Bardziej szczegółowo