Klaster sposób na lepszą współpracę przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klaster sposób na lepszą współpracę przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Klater poób na lepzą wpółpracę przediębiortw Tworzenie klatrów w Polce od niedawna tało ię tematem modnym. Jako innowacyjne przedięwzięcie idea taka daje możliwość dofinanowania ze środków Unii Europejkiej. Biorąc pod uwagę, że niektóre inwetycje w ramach inicjatywy klatrowej mogą uzykać 100 proc. dofinanowanie, warto uważnie prześledzić jak te pieniądze pozykać. W niniejzym artykule kupimy ię na określeniu czym jet klater, jakich korzyści możemy podziewać ię inicjując takie powiązanie oraz jak powołać klater do życia. Przediębiorcy z Zachodniej Europy docenili już dawno, że można owocnie wpółpracować ze woją konkurencją. W nazym kraju świadomość tego tanu rzeczy dopiero ię rozwija. W literaturze i praktyce znane ą różnorodne formy wpółpracy przediębiorców. Tradycyjnie ą to wzelkiego rodzaju aliane trategiczne, zintegrowane łańcuchy dotaw czy wpólne przedięwzięcia badawczo-rozwojowe. Zależnie od intenywności wpółpracy oraz rodzaju wytępujących powiązań można mówić o porozumieniach, licencjach, franchiingu, konorcjach B+R czy ieciach wpółpracy. Tak amo różnie jet z formami podejmowanej wpółpracy: formalna i nieformalna, jednotkowa i ponawiana, krótko- lub długoterminowa. Zgodnie z definicją Portera 1 klater to: Geograficzne kupiko wzajemnie powiązanych firm, wypecjalizowanych dotawców, jednotek świadczących uługi, firm działających w pokrewnych ektorach i związanych z nimi intytucji w pozczególnych dziedzinach, konkurujących między obą, ale również wpółpracujących. Poza definicją itnieją pewne oznaki, po których można poznać klater: na określonym terytorium wytępuje koncentracja małych i średnich przediębiortw MSP, 1 M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warzawa Klatry w branży pożywczej trudne początki Klatry w branży pożywczej w Polce zaczęły powtawać całkiem niedawno. W PPiC pialiśmy o klatrze Bioprodukt powołanym w 2007 r. i o klatrze Żywność z Pomorza, którego założenie ogłozono w 2008 r. Ta nowa forma wpółpracy firm i intytucji natrafia na przezkody, o których mowa w artykule. W praktyce ą jezcze inne, o których warto wiedzieć. Na brak zrozumienia ze trony władz amorządowych narzeka preze klatra Naturalnie z Podlaia Elżbieta Puławka-Breś. Ten klater pożywczy ma pomył na markę o tej amej nazwie. W 2007 r. zotał on uhonorowany przez urząd marzałkowki wyróżnieniem w dorocznym konkurie Podlaka marka roku w kategorii pomył. Dotychcza tworzono koncepcję i logo marki, która w założeniu poza żywnością (wyelekcjonowanymi produktami) ma również promować region. Klater potrzebuje wparcia, choćby w potaci lokalu na biuro mówi preze Puławka-Breś, i nie może ię doczekać odpowiedniej decyzji władz. Katarzyna Cupryś wytępujące zgrupowanie MSP jet względnie jednorodne (np. należą do tych amych egmentów rynku), itnieją ilne i trwałe relacje (interakcje) miedzy przediębiortwami (w różnych formach), przediębiortwo działające w ytemie ma dotęp do uług handlowych i niehandlowych, itnieje wpólna kultura. Główne motywy tworzenia klatrów to globalizacja rynków, internacjonalizacja działalności przediębiortw, wzrot koztów (funkcjonowania i rozwoju przediębiortw), gwałtowne zmiany techniczne i technologiczne, a w konekwencji krócenie cyklu życia produktów, a także czynniki polityczne i regionalne. Nie itnieje jeden model klatra podobnie jak nie ma całościowej typologii klatrów. Powiązania kztałtują ię zależnie od możliwości danej gopodarki, w określonych warunkach połeczno-gopodarczych. Klatry powtają w więkzości ektorów gopodarki, zarówno w przemyśle jak i uługach czy rzemiośle. O powiązaniach można mówić na poziomie regionu lub kraju (itnieją także klatry międzynarodowe). Zależnie od kładu podmiotów klatra różny jet poziom innowacyjności i zaawanowania technologicznego oraz jego perpektywy rozwoju. Model tworzenia powiązań kooperacyjnych Budowanie klatra odbywa ię najczęściej intuicyjnie, gdyż innowacyjna firma, która kreuje popyt na woje produkty czy uługi, mui kupić wokół iebie zaoby naturalne czy zaoby rozwijane w regionie, a ponadto pecyficzną wiedzę, tradycyjny know-how lub korzytać z lokalnej bazy naukowej. Kolejnym Klater Żywność z Pomorza jak informuje Sylwia Badowka z Intytutu Badań nad Gopodarką Rynkową (który jet jedną z 52 intytucji i firm, których przedtawiciele zdecydowali ię założyć klater), za jedną z ważniejzych trudności uważa wybór formy prawnej wpółpracy. Należy ją dotoować do dalekoiężnych celów organizacji oraz poobów finanowania działalności. Po dość długiej dykuji zdecydowano ię na powołanie towarzyzenia. Obecnie organizacja czeka na rejetrację w ądzie. W grudniu 2008 r. złożyła wnioek do Agencji Rozwoju Pomorza o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. pomorkiego (grant na wparcie klatrów). Obecnie opracowywane jet logo nowej marki i trona internetowa. Na drugie półrocze 2009 r. zaplanowano rozegranie konkuru na produkt pomorki. Docelowo ma być organizowany w dwóch edycjach: wioennej i jeiennej, by objąć produkty jednego i drugiego ezonu. Marta Stu 6

2 7

3 Klater poób na lepzą wpółpracę... c.d. etapem budowy powiązania kooperacyjnego jet przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników (co w więkzym wymiarze może przekładać ię na tworzenie pecjalitycznego rynku pracy) i umiejętne korzytanie z ytemu finanowego. Nowe inwetycje przyciągają nowych dotawców i nowe firmy. Powiązanie zaczyna być opłacalne. Generowane zyki ą inwetowane w infratrukturę, powiązanie zykuje aprobatę władz regionalnych i równocześnie natępuje rozwój intytucji okołobizneowych (branżowe, pośredniczące itp.). O dojrzałym klatrze możemy mówić, gdy w wyniku wymiany informacji natępuje tworzenie ię wiedzy ukrytej, przypiezenie proceu uczenia ię, przepływu informacji i wiedzy, czyli generalnie poprawa wpółpracy. Partnerami powiązań kooperacyjnych ą zatem przediębiortwa, intytucje pośredniczące w tranferze technologii, nauka i fera badań (prywatne i publiczne uczelnie wyżze oraz intytuty naukowe), a także władze publiczne w topniu w jakim inpirują badania i wprowadzają innowacje. Pomiędzy partnerami wytępują różnego rodzaju zależności. Część z nich może tanowić kanały tranferu wiedzy. Do wymiany informacji, która towarzyzy wpółpracy, dochodzi najczęściej jeśli pomiędzy przediębiortwami zachodzą różnego rodzaju interakcje. W tranfer wiedzy może być także zaangażowana publiczna fera B+R. Na kolejnym etapie dojrzewania klatra może zaitnieć rynkowa dyfuzja technologii, a wraz z nią tranfer i zwiękzenie mobilności pracowników. Wzytkie te czynniki wpływają na tworzenie nowej jakości w danej branży. Można obie zadać pytanie, czy dla inicjacji i prężnego rozwoju klatra nie wytarczy udział amych przediębiorców? Odpowiedź jet tylko z pozoru oczywita. Z jednej trony wydaje ię, iż dla kreowania nowych rozwiązań, które dają przewagę na rynku wytarczy ilna koalicja firm z branży i dopływ pieniędzy. Szybko można przekonać ię, że korzytniej znaleźć ojuzników, którzy będą wpierać naze inicjatywy w poób intytucjonalny. Dzięki polityce prowadzonej przez władze publiczne, na przykład: poprzez utawodawtwo możliwa jet zczelniejza ochrona praw intelektualnych czy wpierająca branżę regionalna polityka innowacyjna. W zależności od potrzeb otoczenie intytucjonalne może oddziaływać na ytem nauki i zkoleń, a dzięki temu wpływać na ytem kztałcenia niezbędnych nam pracowników. Wrezcie, wyłącznie na poziomie władz możliwe ą zmiany w infratrukturze innowacji ytem komunikacyjny czy tranportowy na danym terenie. Wzelkie tego typu interakcje powinny cechować ię otwartością. Przykładowo: utrzymując kontakty z ośrodkami innowacji do klatra wpływa wiedza poza danego ytemu, co może przekładać ię na nowe rozwiązania gwarantujące rozwój. Należy brać pod uwagę cechy intytucji wynikające z zakorzenienia w danym środowiku: kultura zachowań na poziomie firm, natawienie władz publicznych, połeczności lokalnej. Na dalzą metę nie ma enu formowanie klatra na iłę, tylko dlatego, że kuzą dotacje ze środków europejkich. Inicjatywy podejmowane w ramach ieci Inicjatorami powiązania najczęściej ą przediębiortwa. Wpółpraca początkowo opiera ię na budowaniu wpólnej trategii marketingowej. W ramach wpółpracy pionowej przediębiorcy mogą układać łańcuch wartości (podwykonawtwo produkcyjne, wpólna realizacja określonych tadiów proceu produkcyjnego czy wpółtworzenie produktów finalnych na zaadach partnertwa) lub w relacji producent/konument działalność komercyjna (zakup produktów i uług, zamówienia na prace B+R, ekpertyzy zlecane intytucjom B+R, zakup aparatury badawczej). Wpółpraca pozioma w zakreie działalności B+R to prowadzenie wpólnych badan (badania podtawowe, toowane, prace rozwojowe), zawieranie porozumień licencyjnych, wpólne patenty, zakup/przedaż patentów. Ponadto w ramach klatra przediębiorcy realizują zereg działań nieformalnych: organizują potkania wymiana wiedzy i doświadczeń, wpólnie biorą udział w konferencjach, zkoleniach, eminariach naukowych, targach branżowych, wydają wpólne publikacje naukowe, tworzą konorcja badawczo-rozwojowe, uczetniczą w towarzyzeniach, izbach branżowych, prowadzą działania lobbingowe. Inne mniej popularne działania to: świadczenie/zakup uług zkoleniowych, informacyjnych i doradczych; tworzenie firm odprykowych (pin-off); wynajmowanie/udotępnianie powierzchni lokalowych, oprzyrządowania, infratruktury; dokonalenie zawodowe; zatrudnianie, organizacja praktyk pracowników naukowych w przediębiortwach; działania podejmowane przez firmy w ramach edukacji tudentów (wykłady w intytucjach B+R, zkolenia, praktyki, granty, taże itp.) Bariery rozwoju klatrów w Polce Trudno mówić o wpółpracy, jeśli wokół itnieje tylko czyhająca na naze potknięcie konkurencja. Właśnie tak potrzegana filozofia konkurencji dominuje w polkiej tradycji i światopoglądzie. Barierą mentalną jet także niki poziom zaufania i brak wiedzy na temat klatrów. Kolejnym ograniczeniem ą łabe powiązania formalne między firmami oraz płytkie formy wpółpracy. Sporadycznie potyka ię wpółpracę firm w zakreie działalności badawczo-rozwojowej czy tałe relacje z ektorem B+R. Okazjonalnie realizowana jet wpółpraca z władzami regionalnymi. Barierą powtawania klatrów jet niki poziom innowacyjności w polkich przediębiortwach. Przejawem tego tanu rzeczy jet brak innowacji o kali międzynarodowej oraz bardzo nika liczba uzykiwanych patentów. Otatecznie Polka wciąż boryka ię z problemami intytucjonalnymi: niezreformowany ektor B+R oraz niedotateczny rozwój intytucji pośredniczących i infratruktury finanowej. Przełanki za wytępowaniem klatrów w Polce Wyraźne tendencje do koncentracji pewnych obzarów działalności, Uwarunkowania hitoryczne rozwój branż opartych na zaobach naturalnych regionu oraz zaobach rozwijanych w regionie w dłużzej perpektywie czaowej, Tradycyjne zagłębia okręgi przemyłowe, Kztałcenie kadr w danych regionach funkcjonowanie uczelni o wyprofilowanych kierunkach tudiów zgodnie z tradycjami regionu, w odpowiedzi na rozwój określonych 8

4 9

5 Klater poób na lepzą wpółpracę... c.d. gałęzi gopodarki w regionie, zgodnie z trendami światowymi, Wyniki badań, Wiedza powzechna, Pierwze doświadczenia w zakreie inicjatyw klatrowych. Korzyści z funkcjonowania klatra Korzyści związane z regionalną koncentracją działalności: uzykanie przewagi logitycznej regionu, tworzenie w regionie lokalnej ieci dotawców i nabywców, uzykanie logitycznych korzyści z blikości lokalizacyjnej, wykorzytanie itniejącego w regionie potencjału naukowego, pozykiwanie i zatrzymanie pecjalitów wyokiej klay, przyciągnięcie kapitału niezbędnego do prowadzenia działalności bizneowej, tworzenie kutecznych mechanizmów wparcia działalności przez władze regionu, promocja regionu. Bezpośrednie korzyści dla przediębiortw: ograniczenie ryzyka działalności, korzyści kali produkcji, racjonalizacja produkcji, wymiana i/lub badania i rozwój komplementarnych zaobów (kapitał, wiedza, technologia, patenty), tymulowanie konkurencji, rozwój kluczowych kompetencji partnerów, pokonywanie barier adminitracyjnych, unikanie dublowania wyiłków, dotęp do ieci powiązań i kontaktów partnera, zwiękzenie potencjału innowacyjnego, zybza dyfuzja innowacji, tranfer technologii, krócenie cyklu życia produktów, uzykanie wyżzej produktywności, niżze kozty działalności, podział koztów, dotęp do źródeł finanowania, tworzenie nieformalnych kontaktów (potkania, wpólny język, kultura). Forma prawna Spółka cywilna Spółki oobowe (jawna, partnerka, komandytowa, komandytowo-akcyjna) Spółki kapitałowe (z o.o. i S.A.) Stowarzyzenie Fundacja Umowa, konorcjum Spółdzielnia Rolnicza grupa producencka Podtawa prawna funkcjonowania Utawa z dnia 15 września 2000 roku Kodek półek handlowych Utawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny Utawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o towarzyzeniach Utawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Utawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny Utawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo półdzielcze Utawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych utaw Związek pracodawców Utawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Zalety i wady pozczególnych form prawnych klatra Forma Zalety Wady Finanowanie Stowarzyzenie tania" oobowość prawna bez odpowiedzialności majątkowej członków non-profit trudne zarządzanie w zmiennym gronie członków kładki członkowkie, działalność tatutowa, funduze publiczne Umowa cywilnoprawna, konorcjum elatyczność zaad wpółpracy brak oobowości prawnej brak przejrzytej formy organizacyjnej i rozliczeniowej każdorazowo przez grupę podmiotów zaintereowanych realizacją danego projektu, funduze publiczne Spółka cywilna zybkie i tanie" założenie pełna odpowiedzialność majątkowa wpólników, brak oobowości prawnej wkłady wpólników działalność gopodarcza finanowanie zewnętrzne (kredyty, leaing, funduze publiczne) Spółka kapitałowa tabilna i przejrzyta w zarządzaniu, oobowość prawna bez odpowiedzialności majątkowej wpólników/ akcjonariuzy koztowna i długotrwała rejetracja oraz wyżze kozty funkcjonowania wkłady wpólników, działalność gopodarcza, finanowanie zewnętrzne (kredyty, leaing, funduze publiczne i prywatne) 10

6 11

7 Podtawy prawne działania klatra w Polce Aktualnie w polkim prawie gopodarczym nie ma żadnych regulacji prawnych działania klatrów (nie ma określonej utawowo, prawnej formy organizacyjnej klatra). Polkie prawo przewiduje zereg form organizacyjnych, które można wykorzytać do ich tworzenia. Aby aplikować o dofinanowanie ze środków UE konieczne jet poiadanie oobowości prawnej, czyli klater powinien mieć formę towarzyzenia lub półki kapitałowej. Wymóg ten jet niezbędny niezależnie od planowanego zaięgu klatra (regionalny lub ogólnopolki). W przypadku aplikowania o dotację na klater ponadregionalny (w ramach PO IG, Działanie 5.1) należy pamiętać o konieczności formalnego itnienia klatra co najmniej 12 mieięcy przed aplikowaniem o dotację. Klater poób na lepzą wpółpracę... c.d. Przykładowo, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM, Działanie 1.6) itnieje możliwość aplikowania jako itniejący klater lub dopiero tworzone powiązanie, które będzie rezultatem projektu. Jak zorganizować prawny klater Koordynator, czyli lider powiązania powinien w porozumieniu z pozotałymi członkami klatra opracować plan dla pozczególnych obzarów działalności. Plan działań może przybrać potać matrycy lub pozczególnych opiów. Poniżej zaprezentowany jet podział na kluczowe obzary oraz przypiane do nich przykładowe działania 2. Działanie Definicja Przykład działania ZARZĄDZANIE jako obzar pracy kadry kierowniczej mającej na celu wprowadzić w życie wzelkie apekty organizujące grupę klatrową Sprawne i kuteczne zarządzanie inicjatywą klatrową oraz informacją i komunikacją w grupie, w tym np. uruchomienie intranetu portalu wymiany informacji, opracowanie harmonogramu realizacji działań MARKETING + PR Marketing jako proce planowania i realizacji koncepcji, ceny, dytrybucji i promocji idei, dóbr i uług w celu doprowadzenia do wymiany, która daje atyfakcję jednotce, a jednocześnie realizuje cele firmy (grupy) prowadzącej (wpólny) marketing 4 PR jako przemyślane, planowane i ytematyczne tarania wytworzenia i podtrzymania wzajemnego zrozumienia między organizacją a jej publicznością 3 Zdobywanie nowych rynków zbytu poprzez uprawnienie działań promocyjnych i dytrybucyjnych oraz wykreowanie wpólnej, ilnej marki regionalnej np. opracowanie trategii marketingowej dla inicjatywy klatrowej; Budowanie wizerunku grupy, np. opracowanie zaad wpółpracy z partnerami, mediami i jednotkami amorządu terytorialnego. KAPITAŁ LUDZKI pozaekonomiczny warunek rozwoju gopodarczego, rozwój kapitału ludzkiego jako proce budowania zaufania połecznego w grupie Pozykiwanie i rozwój niezbędnych zaobów ludzkich dla branży, np. nawiązanie wpółpracy z cechem rzemieślniczym i placówkami oświatowymi w apekcie kztałcenia teoretycznego i praktycznego pracowników zgodnie z potrzebami branży TECHNOLOGIA jako wykorzytywane procey oraz warunki, w jakich wytwarzane ą produkty grupy oraz pooby wprowadzania innowacyjnych rozwiązań Poprawa innowacyjności, dotępności do urowca oraz relacji z dotawcami, np. wzrot innowacyjności przediębiortw w apekcie technologicznym, produktowym i proceowym; tworzenie grup zakupowych FINANSE jako obzar uwzględniający możliwości finanowania działań grupy na podtawie opracowanych raportów Lobbowanie i nawiązanie wpółpracy z jednotkami finanowymi dla opracowania korzytnych dla przediębiorców ofert finanowych. INTER-NACJONALIZACJA jako obzar zajmujący ię planowaniem wizyt tudyjnych, opracowywaniem planów uczetniczenia w targach zagranicznych oraz pełnej obługi ekportowej Wybór kanałów dytrybucji produktów na rynkach zagranicznych (np. partnerka ieć dytrybucji); opracowanie planu udziału w targach zagranicznych 2 Na podtawie 3 definicja Amerykańkiego Stowarzyzenia Marketingu Wiśniewki A., Marketing, Warzawa J. Krawulki, Public Relation. Wybrane zagadnienia, Poznań

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (projekt)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (projekt) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolkiego na lata 2014-2020 (projekt) - poprawa jakości powietrza 4 kwietnia, 2014 r. Prace nad RPO WM 2014-2020 6 lutego 2014 - przyjęcie projektu RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych

EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych IX Kongre Ekonomitów Polkich Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypopolitej Polkiej Broniława Komorowkiego Polkie Towarzytwo Ekonomiczne EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI Odkrywać naturę i przyczyny zjawik gopodarczych

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

HiPath Wireless. Zapewniamy mobilność w przedsiębiorstwie

HiPath Wireless. Zapewniamy mobilność w przedsiębiorstwie HiPath Wirele Zapewniamy mobilność w przediębiortwie Nowa generacja mobilności przediębiortwa Siemen wprowadza bezprzewodowe lokalne ieci komputerowe (WLAN) nowej generacji na podtawowy rynek produktów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja formą lokaty kapitału

Prywatyzacja formą lokaty kapitału Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa Cel ćwiczenia wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 20 minut Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia własnościowe

Przekształcenia własnościowe Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 30 minut Cel ćwiczenia Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie. Opiekunowie projektów inżynierskich

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie. Opiekunowie projektów inżynierskich KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielkim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-0562 Seminarium i praca dyplomowa Seminar and diplom thei A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010 Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI NCBiR 11-0026-10 / 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zebranie KLUBU PARTNERA 14 maja 2012 Badania i rozwój to przemiana pieniędzy w wiedzę.

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szlachcic na zagrodzie

Szlachcic na zagrodzie Szlachcic na zagrodzie wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości 25 lekcje do dypozycji wychowawcy minut Cel ćwiczenia Zapoznanie uczniów z obowiązkami przediębiorcy wobec pracowników, a także z

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia

Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia 2015 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia Szczecinek, 24 września 2015 r. Klaster kilka słów teorii Klaster = współpraca

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012r. w prawie: uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki L Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes Klastry technologiczne jako narzędzia budowania wartości dodanej

Nauka i biznes Klastry technologiczne jako narzędzia budowania wartości dodanej Nauka i biznes Klastry technologiczne jako narzędzia budowania wartości dodanej Luk Palmen InnoCo Sp. z o.o. info@innoco-team.com www.innoco-team.com wrzesień 2009 Przebieg prezentacji Potencjał Unikatowe

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium i praca dyplomowa Seminar and diplom thesis. Niestacjonarne Wszystkie. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Seminarium i praca dyplomowa Seminar and diplom thesis. Niestacjonarne Wszystkie. Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielkim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Seminarium i praca dyplomowa Seminar and diplom thei A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A.

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. KLASTRY PRZEMYSŁOWE Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich Dr inż. Ignacy Pardyka ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. w Kielcach I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim 19 października

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Media o prywatyzacji. Cel ćwiczenia

Media o prywatyzacji. Cel ćwiczenia Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 30 minut Cel ćwiczenia Dokonalenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Fundacja Poszanowania Energii 2. Forma prawna prowadzonej działalności Fundacja 3. Status Wnioskodawcy - przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska Sieć Transferu Wiedzy Irena Łobocka

Projekt Małopolska Sieć Transferu Wiedzy Irena Łobocka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań

Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Katarzyna Capłap Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Biuro Wspierania Badań Z życia Instytutu Struktura i zakres badań Instytutu Nasza oferta w kontekście Regionalnej Strategii Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU IDEA Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

O giełdzie inaczej. Cel ćwiczenia

O giełdzie inaczej. Cel ćwiczenia Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 35 minut Cel ćwiczenia Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o.

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Józef Lewandowski Prezes Zarządu WAZE Sp. z o.o. 1 Powołanie WAZE Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE),

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna Warszawa 2020 Program wspierania przedsiębiorczości

Innowacyjna Warszawa 2020 Program wspierania przedsiębiorczości Program wspierania przedsiębiorczości Idea działania BIZNES NAUKA ADMINISTRACJA Eltzkowitz & Leyesdorff 1995 Organizacja działań w zakresie polityki innowacyjnej Deklaracja Prezydentów Miast Unii Metropolii

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI dr hab. Zbigniew Brodziński Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe i europejskie możliwości finansowania inicjatyw PPTN. Inauguracja Polskiej Platformy Technologii Nuklearnych 2007.09.

Programy krajowe i europejskie możliwości finansowania inicjatyw PPTN. Inauguracja Polskiej Platformy Technologii Nuklearnych 2007.09. Programy krajowe i europejskie możliwości finansowania inicjatyw PPTN 1 I. MAPA PROGRAMOWA FUNDUSZE STRUKTURALNE 7 PROGRAM RAMOWY INICJATYWA TECHNOLOGICZNA ŚRODKI BUDŻETOWE LIFE + TIK-Program na rzecz

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo