Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata (projekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (projekt)"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolkiego na lata (projekt) - poprawa jakości powietrza 4 kwietnia, 2014 r.

2 Prace nad RPO WM lutego przyjęcie projektu RPO WM werja trzecia po konultacjach połecznych lutego 2014 r. - pozytywne zaopiniowanie projektu programu przez Komiję Wpólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przez rządowy Zepół Międzyreortowy 1 kwietnia 2014 r. przyjęcie projektu RPO WM werja czwarta Kwiecieo przekazanie programu do Komiji Europejkiej i rozpoczęcie negocjacji

3 SCHEMAT RPO EFRR EFS 1. GOSPODAR KA WIEDZY 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. PRZEDSIĘBIO RCZAMAŁOPO LSKA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZN A 5. OCHRONA ŚRODOWISK A 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 7. INFRASTRUKTU RA TRANSPORTOW A 8. RYNEK PRACY 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJ E 11. REWITALIZAC JA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 12. INFRASTRUKT URA OCHRONY ZDROWIA POMOC TECHNICZNA

4 ZAŁOŻENIA FINANSOWE I STRUKTURALNE Alokacja MRPO euro: euro - środki EFRR (72,11%), euro - środki EFS (27,89%), 12 oi priorytetowych + Pomoc Techniczna Oie jednofunduzowe z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości cro-financingu Oie 1-4 (badania + rozwój i innowacje// ICT//wparcie MŚP//energetyka + ochrona powietrza + tranport miejki) 52% środków MRPO

5 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Wzrot poziomu wykorzytania odnawialnych źródeł energii Rozwój infratruktury łużącej do dytrybucji energii w celu przyłączania nowych intalacji OZE Poprawa efektywności energetycznej w przediębiortwach Poprawa efektywności energetycznej w ektorze publicznym i miezkaniowym Redukcja emiji zanieczyzczeo do powietrza Rozwój zrównoważonego tranportu miejkiego

6 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Poprawa jakości powietrza (PI 4.5) > działania bezpośrednio wpływające na obniżenie zanieczyzczenia: Redukcja emiji zanieczyzczeo z ektora miezkaniowego Likwidacja źródeł nikiej emiji (intalacje grzewcze, kotły, piece) Zakre wparcia wynikający z Programu Ochrony Powietrza województwa małopolkiego Wdrażanie w formie Zintegrowanej Inwetycji Terytorialnej i Subregionalnego Programu Rozwoju Realizacja projektów we wpółpracy z jednotkami amorządu terytorialnego oraz intytucjami finanowymi Wymagane opracowanie planów gopodarki nikoemiyjnej przez beneficjentów

7 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Poprawa jakości powietrza (PI 4.1, 4.2, 4.3) > działania pośrednio wpływające na obniżenie zanieczyzczenia: Poprawa efektywności energetycznej -> Komplekowa modernizacja energetyczna budynków miezkaniowych i użyteczności publicznej -> Wparcie rozwoju budownictwa energoozczędnego Rozwój OZE i infratruktury ieciowej -> Budowa i modernizacja jednotek wytwarzania energii z: wody, wiatru, biomay, łooca, geotermii, biogazu -> Budowa, rozbudowa i modernizacja ieci dytrybucyjnych -> Wparcie rozwoju planowania energetycznego w regionie Zrównoważony tranport miejki -> Rozwój publicznego tranportu nikoemiyjnego -> Zarządzanie ytemami miejkiego tranportu zbiorowego -> Inwetycje w ytem ruchu niezmotoryzowanego (piezego i rowerowego)

8 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilanu energetycznego województwa (PI 4.1) Wzrot poziomu wykorzytania odnawialnych źródeł energii -> 40 mln euro Budowa lub modernizacja jednotek o mniejzej mocy wytwarzania Generowanie energii w zczególności w ytemie rozprozonym Inwetycje wpierające produkcje urządzeo, intalacji dla OZE Wparcie wdrażania zintegrowanego ytemu planowania energetycznego w gminach en. łooca do 1 MW en. wiatru do 5 MW en. wodna do 2 MW en. biomay do 5 MW en. biogazu do 1 MW kogeneracja do 1 MW Rozwój infratruktury dytrybucyjnej -> 30 mln euro Budowa, rozbudowa i modernizacja ieci Inwetycje powiązane z rozwojem odnawialnych źródeł energii: -> przyłączanie nowych intalacji OZE -> przyłączanie kolejnych odbiorców energii -> ograniczenie trat ieciowych geotermia do 2 MW

9 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Poprawa efektywności energetycznej w przediębiortwach (PI 4.2) Główne obzary wparcia: a) zatoowania rozwiązao zwiękzających efektywnośd energetyczną, w tym zmniejzenie zapotrzebowania na energię, ciepło i wodę b) wzrot udziału wykorzytania odnawialnych źródeł energii (energia: łoneczna, wodna, wiatr, geotermia, biomaa, biogaz, kogeneracja) Szczegółowy zakre wparcia: - modernizacja energetyczna budynków, - wdrożenie energoozczędnych technologii produkcji (energia elektryczna, woda, ciepło, chłód) - wprowadzenie ytemów zarządzania energią - budowa, rozbudowa i modernizacja intalacji OZE, w tym również kogeneracji (jako integralna częśd przediębiortwa, ytemu produkcji) - modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie Wymogi tawiane projektom: - wykazanie pozytywnego wpływu na środowiko np. zmniejzenie zapotrzebowania na energię/ciepło/wodę - wcześniejze przeprowadzenie audytu energetycznego - wparcie dla MŚP

10 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Poprawa efektywności energetycznej w ektorze publicznym i miezkaniowym (PI 4.3) -> Komplekowa modernizacja energetyczna budynków wraz z wykorzytaniem OZE: - ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energoozczędne; - przebudowa ytemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), ytemów wentylacji i klimatyzacji, zatoowanie automatyki pogodowej i ytemów zarządzania budynkiem; - budowa lub modernizacja wewnętrznych intalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczaowych źródeł ciepła; - intalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby włane, - wykorzytanie technologii OZE w budynkach; - intalacja ytemów chłodzących, w tym również z OZE. -> Promowanie oraz inwetowanie w rozwój budownictwa energoozczędnego oraz paywnego Wparcie otrzymają projekty dotyczące budynków publicznych realizowane przez jednotki amorządu terytorialnego oraz ich związki Wparcie otrzymają projekty dotyczące budynków miezkaniowych o wartości poniżej 2 mln zł koztów kwalifikowalnych

11 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (4) Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Zrównoważony tranport miejki (PI 4.5) Zakre wparcia: -> modernizacja/zakup przyjaznego środowiku taboru autobuowego; uprawnienie działania tranportu miejkiego (np. węzły przeiadkowe, ytemy Park & Ride, telematyczne ytemy zarządzania ruchem i obługą podróżnych), -> rozwój tra rowerowych, -> rozwiązania z zakreu organizacji ruchu ułatwiające prawne poruzanie ię pojazdów komunikacji zbiorowej (np. budowa tzw. bupaów) oraz przedięwzięcia z zakreu budowy/ przebudowy dróg prowadzących do węzłów przeiadkowych i parkingów Park&Ride, -> budowa intalacji do dytrybucji biokomponentów i biopaliw lub innych nośników energii dla komunikacji zbiorowej, a także dotoowanie zaplecza technicznego do obługi i ekploatacji ekologicznego taboru Wymagane plany gopodarki nikoemiyjnej

12 Edukacja ekologiczna w MRPO - jako itotny element poprawy jakości środowika Działania informacyjne, promocyjne, edukacyjne w zakreie m.in.: gopodarka nikoemiyjna (PI 4.5) efektywnośd energetyczna (PI 4.5, 4.3) poprawa jakości powietrza (PI 4.5) zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej (PI 6.4) podnozenie efektywności nauczania przyrody i ekologii w ramach edukacji ogólnej dzieci i młodzieży (PI 10.1) jako element projektów np. w obzarach dotyczących zmian klimatu, gopodarki odpadami, gopodarki wodno-ściekowej

13 Dziękuję za uwagę

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 29.04.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Zasady ogólne dot. wszystkich projektów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo