Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, Mińsk Mazowiecki, NIP: , REGON: , zwanym dalej Kredytobiorcą, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński- Starosta Miński Krzysztof Płochocki- Wicestarosta Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Teresy Bąk a.., z siedzibą:., NIP:., REGON:, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:.. została zawarta umowa o następującej treści: W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy., Bank zobowiązuje się do udzielenia Kredytobiorcy kredytu obrotowego do wysokości ,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych), z zastrzeżeniem zapisów 3 ust. 3 pkt 1 na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Mińskiego w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zwanego dalej Kredytem. 2. Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w formie przelewu środków z rachunku kredytowego Banku nr na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek bankowy zgodnie z przeznaczeniem Kredyt udzielony zostanie na okres do dnia 30 czerwca 2021 r. i zostanie wykorzystany przez Kredytobiorcę w następujących terminach i kwotach: 1) transza I w wysokości ,00 zł. (słownie: cztery miliony złotych)- do dnia 15 października 2014 r. 2) transza II w wysokości ,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych) - do dnia 31 października 2014 r. 3) transza III w wysokości ,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) - do dnia 30 listopada 2014 r. 4) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 30 listopada 2014 r.

2 2. Kredyt zostanie udzielony w transzach i terminach określonych w ust.1, na rachunek Kredytobiorcy Nr., po ustanowieniu zabezpieczeń określonych w 3 ust. 1, nie później niż 2 dni od pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu wraz z deklaracją wekslową. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 będące prawnym zabezpieczeniem kredytu stanowią integralną część niniejszej umowy. 3. Strony ustalają dodatkowo: 1) Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do: a) rezygnacji z ostatniej raty kredytu (w wysokości ,00 zł.) lub jej części. Od niewykorzystanej kwoty kredytu nie będzie naliczane oprocentowanie. Rezygnacja z ostatniej raty kredytu lub jej części nie będzie skutkowała powstaniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W sytuacji takiej spłata faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu dokonana zostanie w siedmiu równych rocznych ratach, w terminach określonych w 6 pkt 2, z zastrzeżeniem zapisów lit b) b) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania. Odsetki będą wówczas naliczane tylko za okres i od kwoty faktycznego zadłużenia. 2) Bank nie pobierze prowizji przygotowawczej za udzielenie Kredytu, o którym mowa w 1 ust W okresie korzystania z Kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do przedkładania w Banku Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o rocznych i półrocznych sprawozdaniach z wykonania budżetu oraz kwartalnych sprawozdań budżetowych Rb 27S, Rb- 28S, Rb- NDS, Rb- N, Rb- Z, niezwłocznie po ich sporządzeniu. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o każdej zmiany danych dotyczących osób uprawnionych do reprezentowania Kredytobiorcy w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz o zmianie siedziby Kredytobiorcy. 3. Nie zawiadomienie Banku o zmianach, o których mowa w ust. 2, spowoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Banku kierowane do Kredytobiorcy według danych przedłożonych Bankowi, będą uważane za skutecznie doręczone Kosztem kredytu jest: oprocentowanie kredytu, naliczone zgodnie z ust Oprocentowanie kredytu będzie ustalane kwartalnie wg stawki WIBOR 3 M notowanej w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, za który odsetki są naliczane +/- marża banku w wysokości..%, przy czym:

3 oprocentowanie za pierwszy okres kredytowania (obejmujący okres od udzielenia I transzy kredytu do dnia r.) zostanie wyliczone na podstawie stawki WIBOR przedstawionej przez Bank w formularzu oferty (2,68 % WIBOR 3M + % marża Banku). 3. Kredyt nie będzie obciążony innymi kosztami niż wymienione w ust.1 4. W całym okresie kredytowania marża Banku pozostanie na niezmienionym poziomie. 6. Spłata wykorzystanego kredytu oraz spłata odsetek dokonywana będzie wg następujących ustaleń: 1) Okres spłaty kapitału i odsetek: lata ) Spłata kapitału dokonana będzie w siedmiu rocznych ratach w okresie od 2015 do 2021 roku, w tym: 6 rat po ,00 zł. oraz jedna rata w wysokości ,00 zł. Przedmiotowe raty będą płatne od wartości uruchomionego kredytu w terminie do 30 czerwca każdego roku, tj.: a) I rata w wysokości ,00 zł: do dnia r. b) II rata w wysokości ,00 zł: do dnia r. c) III rata w wysokości ,00 zł: do dnia r. d) IV rata w wysokości ,00 zł: do dnia r. e) V rata w wysokości ,00 zł: do dnia r. f) VI rata w wysokości ,00 zł: do dnia r. g) VII rata w wysokości ,00 zł: do dnia r. - z zastrzeżeniem zapisów pkt 9. 3) Ostateczny termin spłaty kredytu: r. 4) Ostateczny harmonogram spłat kredytu zostanie ustalony niezwłocznie po zakończeniu okresu wykorzystania kredytu. 5) Spłata odsetek- dokonywana będzie w okresach kwartalnych, na ostatni dzień każdego kwartału (kalendarzowego), z zastrzeżeniem zapisów pkt 9. Odsetki naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu. 6) Bank zobowiązuje się do przekazania Kredytobiorcy informacji o wysokości rat odsetkowych przypadających do spłaty na koniec każdego kwartału, nie później niż 7 dni przed upływem terminu płatności. 7) Spłata odsetek i rat wykorzystanego kredytu będzie następowała za pośrednictwem rachunku. prowadzonego przez Bank... 8) Kredytobiorca jest zobowiązany zapewnić na rachunku, o którym mowa w pkt. 7), z którego ma być dokonywana spłata kredytu, środki wystarczające na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w terminach określonych w pkt 1) -5), z zastrzeżeniem zapisów pkt 9. 9) W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązań z tytułu kredytu (tj. raty kredytu lub odsetek) przypada na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę i odsetki w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty.

4 7. Kredytobiorca zobowiązuje się do kierowania korespondencji związanej z realizacją niniejszej umowy, składania dokumentów i informacji oraz dokonywania płatności wymaganych niniejszą Umową na następujący adres Banku: Za nieterminowe przekazanie środków Bank zapłaci Kredytobiorcy odsetki umowne w wysokości 0,04 % wartości transzy kredytu za każdy dzień opóźnienia. 2. Za nieterminowe spłaty rat kapitałowych lub odsetek Kredytobiorca zapłaci Bankowi odsetki ustawowe, liczone od kwoty niespłaconej w terminie raty kapitałowej lub kwoty odsetek. 3. Bank zapłaci Kredytobiorcy karę umowną w wysokości 1,5 % wartości udzielonego kredytu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Banku. 4. Kredytobiorca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1,5 % wartości udzielonego kredytu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kredytobiorcy. 5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Kredytobiorca zastrzega możliwość wprowadzania do umowy nieistotnych zmian, w razie zaistnienia takiej konieczności. 2. Stosownie do zapisów art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonywania istotnych zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Banku, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia w sposób zgodny z umową byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. 2) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa. 3) wystąpi zmiana Banku w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa. 4) nastąpi zmiana danych Banku bez zmian samego Banku (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 3. Ponadto dopuszcza się możliwość wprowadzenia do zawartej umowy zmian, które będą wynikały z następujących okoliczności: 1) skrócenia okresu spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy, 2) zmiany terminów spłat rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy, 3) zmiany wysokości transz kredytu 4) zmiany terminów uruchomienia transz kredytu

5 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz 121). 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z póżn. zm). 11. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kredytobiorcy. 12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kredytobiorcy i jeden dla Banku. 13. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Banku. Bank: Kredytobiorca:

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Janowice Wielkie, NIP 611-010-77-65, Regon 230821664 58-520 Janowie Wielkie, ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez: 1. Kamila Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie...

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie... UMOWA POŻYCZKI NR NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI REALIZOWANEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1)... [nr i nazwa] OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w województwie...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

2 1. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy, w okresie od... do..., Instytucja Wdrażająca uruchomi pożyczkę

2 1. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy, w okresie od... do..., Instytucja Wdrażająca uruchomi pożyczkę UMOWA pożyczki CEB/lp/mm/yyyy/ (pożyczka dla MŚP w ramach linii FdS II) W dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym Załącznik nr 3 do Regulaminu Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym W Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - państwową osobą prawną,

Bardziej szczegółowo