OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP tel.: , REGON: fax: Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-33/2014 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) Udzielenie i obsługa kredytu bankowego lub pożyczki z przeznaczeniem na spłatę wymagalnych zobowiązań Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w kwocie ,00 zł. INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: Rok: 2014, NR: 2014/S , ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Unii Europejskiej w dniu r, zmiany w dniu przesłane pod nr referencyjnym pod nr Zmiany w ogłoszeniu: I. W ogłoszeniu jest: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest Udzielenie i obsługa kredytu bankowego lub pożyczki z przeznaczeniem na bieżącą działalność Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w kwocie ,00 zł. na następujących warunkach: 1) Waluta kredytu bankowego lub pożyczki: w złotych polskich, 2) Kwota kredytu bankowego lub pożyczki: ,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów zł 00/100). 3) Uruchomienie kredytu bankowego lub pożyczki: jednorazowo w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy. 4) Okres kredytowania: 96 miesięcy. 5) Okres karencji w spłacie rat kapitału: 6-cio miesięczny okres karencji liczony od daty uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki. 6) Okres karencji w spłacie odsetek: brak.

2 7) Spłata rat kapitału kredytu lub pożyczki: po upływie 6-cio miesięcznego okresu karencji w 90 miesięcznych ratach, płatnych na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca. Raty kapitałowe stałe w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa zł) ostatnia rata w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa zł). 8) Spłata odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki: w 96 miesięcznych ratach płatnych na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca. Naliczanie odsetek wyłącznie od kwoty pozostałej do zapłaty. 9) Oprocentowanie i inne opłaty: a) oprocentowanie zmienne wg stawki WIBOR 3M (stawka bazowa) powiększona o marżę zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie, b) zmiana wysokości oprocentowania kredytu bankowego lub pożyczki dokonywana będzie kwartalnie na podstawie stawki bazowej (WIBOR 3M) ustalonej kwartalnie na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego kwartał, za który naliczone są odsetki, c) marża Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania, d) oprocentowanie kredytu będzie ustalone w stosunku rocznym; do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku i miesiącu, e) Zamawiający nie przewiduje innych opłat z tytułu udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego lub pożyczki, za wyjątkiem prowizji o której mowa w pkt. 10) oraz sytuacji, o której mowa w pkt. 11). 10) Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu bankowego lub pożyczki: płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki z bieżącego konta bankowego RSzS. 11) Powstanie zadłużenia przeterminowanego: W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu spłaty kapitału Wykonawca naliczy kary za zwłokę w spłacie wymagalnej części kapitału kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości obowiązującej w danym czasie u Wykonawcy dla zadłużenia przeterminowanego lub według zasad ustalonych w umowie. 12) Dopuszczalność spłaty kredytu bankowego lub pożyczki przed terminem: tak, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, odsetki liczone jak w pkt. 9) 13) Zabezpieczenie kredytu bankowego lub pożyczki: cesja na należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego z tytułu kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń

3 zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego na rok 2014 w wysokości ,00 zł oraz kolejnych kontraktów w zakresie lecznictwa szpitalnego zawartych przez Szpital w latach obowiązywania umowy kredytu bankowego lub pożyczki. 14) Dodatkowe zabezpieczenie kredytu bankowego lub pożyczki Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu bankowego lub pożyczki, z w formie: a)oświadczenia Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe z dnia r.(Dz.U.Nr 140 poz.939 z późn.zm.) i/lub b)weksla in blanco i/lub c)zastawu na ruchomości o wartości do 1/3 kwoty kredytu bankowego lub pożyczki. 15) Inne warunki a). wykluczone jest żądanie prowizji rekompensacyjnej od kwoty kredytu bankowego lub pożyczki spłaconej przed terminem, b).wykluczone jest żądanie innych opłat lub składek ubezpieczeniowych za czynności Wykonawcy pozostające w związku z przedmiotem zamówienia, W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego lub pożyczki z przeznaczeniem na spłatę wymagalnych zobowiązań Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego. 1) Waluta kredytu bankowego lub pożyczki: w złotych polskich 2) Kwota kredytu bankowego lub pożyczki: ,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów zł 00/100). 3) Uruchomienie kredytu bankowego lub pożyczki: jednorazowo w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem wcześniejszego łącznego spełnienia warunków uruchomienia, w szczególności po zapłacie prowizji oraz ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki, wymienionych w punktach opisu przedmiotu zamówienia. Ostateczny termin uruchomienia kredytu/pożyczki r.

4 4) Okres kredytowania: 96 miesięcy licząc od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpi uruchomienie kredytu/pożyczki. 5) Okres karencji w spłacie rat kapitału: 6-cio miesięczny okres karencji liczony od daty uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki. 6) Okres karencji w spłacie odsetek: brak. 7) Spłata rat kapitału kredytu lub pożyczki: po upływie 6-cio miesięcznego okresu karencji w 90 miesięcznych ratach, płatnych na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca. Raty kapitałowe stałe w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa zł) ostatnia rata w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa zł). 8) Spłata odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki: w 96 miesięcznych ratach płatnych na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpi uruchomienie kredytu/pożyczki. Pierwszy okres oprocentowania rozpoczyna się w dniu wypłaty kredytu lub pożyczki a kończy ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata pożyczki. Kolejne okresy odsetkowe / za wyjątkiem pierwszego/ będą zaczynać się pierwszego a kończyć ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Naliczanie odsetek wyłącznie od kwoty pozostałej do zapłaty. 9) Oprocentowanie i inne opłaty: a). oprocentowanie zmienne wg stawki WIBOR 3M (stawka bazowa) powiększona o marżę zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 3M z dnia otrzymania kredytu pożyczki. Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okresem rozliczeniowy jest kwartał kalendarzowy. b).zmiana wysokości oprocentowania kredytu bankowego lub pożyczki dokonywana będzie kwartalnie na podstawie stawki bazowej (WIBOR 3M) ustalonej kwartalnie na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego kwartał, za który naliczone są odsetki, c). marża Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania,

5 d). oprocentowanie kredytu/pożyczki będzie ustalone w stosunku rocznym; do formuły naliczania odsetek należy przyjąć 360 dni w roku i 30 dni w miesiącu, e). Zamawiający nie przewiduje innych opłat z tytułu udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego lub pożyczki, za wyjątkiem prowizji o której mowa w pkt. 10 oraz sytuacji, o której mowa w pkt ) Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu bankowego lub pożyczki: Maksymalna wartość prowizji w wysokości do 1% kwoty kapitału kredytu/pożyczki, płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu bankowego lub pożyczki z bieżącego konta bankowego RSzS. 11) Powstanie zadłużenia przeterminowanego: W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu spłaty kapitału Wykonawca naliczy odsetki za opóźnienie w spłacie wymagalnej części kapitału kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości obowiązującej w danym czasie u Wykonawcy dla zadłużenia przeterminowanego lub według zasad ustalonych w umowie. 12) Dopuszczalność spłaty kredytu bankowego lub pożyczki przed terminem: tak, w dacie płatności rat po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy- na 7 dni przed terminem wcześniejszej spłaty. Zamawiający z tego tytułu nie poniesie dodatkowych kosztów, odsetki liczone jak w pkt ) Zabezpieczenie kredytu bankowego lub pożyczki: a)cesja na należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego z tytułu kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego na rok 2014 w wysokości ,00 zł oraz kolejnych kontraktów w zakresie lecznictwa szpitalnego zawartych przez Szpital w latach obowiązywania umowy kredytu bankowego lub pożyczki. Kwota cesji obejmować będzie wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji. b)oświadczenie Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97. Ustawy Prawo Bankowe z dnia r. lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art pkt.5 k.p.c. c) weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym,

6 d) hipoteka na nieruchomości o wartości księgowej netto w wysokości kwoty kapitału kredytu/pożyczki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 14) Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczeń określonych w pkt.13 łącznie we wszystkich formach. Zależy to od wykonawcy. Koszty ustanowienia zabezpieczeń ponosi Zamawiający. Zabezpieczenia /w formach wybranych przez wybranego Wykonawcę/ zostaną ustanowione przed zawarciem umowy kredytu. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ustanowieniu zabezpieczeń. Zabezpieczenia umowy kredytu lub pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia. Umowa cesji oraz weksel In blanco wraz z porozumieniem wekslowym zostaną sporządzone według wzorów zamawiającego. 15. Inne warunki a) wykluczone jest żądanie prowizji rekompensacyjnej od kwoty kredytu bankowego lub pożyczki spłaconej przed terminem, b) wykluczone jest żądanie innych opłat lub składek ubezpieczeniowych za czynności Wykonawcy pozostające w związku z przedmiotem zamówienia, II. Data przekazania ogłoszenia do Urzędu Publikacji Wspólnot Europejskich: dnia pod nr Andrzej Pawluczyk... (podpis osoby uprawnionej) Sporządziła-Marzena Barwicka

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/ P-27/2015 Radom, dnia 2015.05.04 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym Załącznik nr 3 do Regulaminu Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym W Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - państwową osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki będą dochody własne Województwa Małopolskiego. 3 Uchwała Nr 560/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie S.P.Z.O.Z. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16302/14/VI/K z 30 września 2014 r. Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo