Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU."

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A Łódź, ul. Gdańska 132 tel , fax Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacon y : PLN Fundusz & Perspektywa Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin RUF-006 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych dalej OWU, zgodnych z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o Działalności Ubezpieczeniowej (Dz. U z późniejszymi zmianami) oraz będących integralną częścią każdej umowy ubezpieczenia zawartej na ich podstawie. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, zwany dalej Regulaminem, określa cel i zasady działania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (UNIQA, UNIQA TUnŻ S.A.) w ramach ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Fundusz &Perspektywa : 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Pieniężny, 2. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Zrównoważony, 3. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Akcje, 4. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniKorona Obligacje, 5. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniBezpieczna Alokacja, 6. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Nowa Europa, 7. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniTotalTrend 8. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek, 9. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Pieniężny, 10. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski, 11. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Akcji, 12. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Obligacji, 13. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Waga, 14. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Akcja, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Kasa, 16. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Obligacja, 17. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Ochrony Kapitału, 18. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Ochrony Kapitału inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Ochrony Kapitału FIO, 19. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Zrównoważony inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Zrównoważony FIO, 20. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Akcji inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Akcji FIO, 21. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Obligacji inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Obligacji FIO, 22. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Stabilnego Wzrostu FIO, 23. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Akcji Środkowej i Wschodniej Europy inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, 24. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Rozwoju Nowej Europy inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Rozwoju Nowej Europy FIO, 25. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania, 26. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania, 27. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania, 28. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, 29. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Budownictwo 2012, 30. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji, 31. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Agresywny, 32. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Selektywny, 33. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Premium, 34. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Akcji, 35. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Obligacji, 36. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu, 37. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Surowce Plus Rozdział Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Bank Powiernik - bank przechowujący aktywa Funduszu. 2) Dzień Wyceny - dzień, na który UNIQA ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu. 3) Fundusz - UNIQA Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. 4) Papiery wartościowe - akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, a także inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. Papierami wartościowymi są również zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Papierami wartościowymi są również prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, o których mowa w zdaniach poprzednich. 5) Rynek regulowany - działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. 6) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej - ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U z póÿniejszymi zmianami). 7) Wartość Aktywów Netto Funduszu - całkowita wartość aktywów Funduszu pomniejszona o jego zobowiązania. 8) Zlecenie Transferu - złożony zgodnie z postanowieniami OWU wniosek o dokonanie Transferu. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. Rozdział 3: Jednostki Funduszu 3 1. Jednostki Funduszu nie stanowią odrębnego od umowy ubezpieczenia prawa materialnego. 2. Jednostki Funduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. 3. Jednostki Funduszu nie mogą być przedmiotem dziedziczenia. 4. Jednostki Funduszu nie są oprocentowane. Rozdział 4: Zasady i terminy wyceny Jednostek Funduszu 4 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. 2. Wartość Jednostki Funduszu w Dniu Wyceny obliczana jest przez podzielenie Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przez liczbę wszystkich Jednostek Funduszu w Dniu Wyceny. 3. Wartość Jednostki Funduszu obliczana jest w każdym dniu roboczym. 4. Wartość Jednostki Funduszu obliczana jest w ciągu najpóźniej 1 dnia roboczego następującego po dniu, na który została ustalona wartość aktywów netto wchodzących w skład Funduszu. 5. Wycena Jednostki Funduszu może zostać opóźniona lub może nie zostać dokonana z przyczyn niezależnych od UNIQA. 6. Liczba Jednostek Funduszu zaokrąglana jest do pięciu miejsc po przecinku, natomiast ich cena zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 5 Aktywa Funduszu wycenia się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie ich wartości, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 6 Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu. 1

2 Rozdział 5: Zasady nabywania Jednostek Funduszu 7 1. Jednostki Funduszu są nabywane ze środków pieniężnych pochodzących z Transferów lub składki alokowanej w dniu przekazania środków pieniężnych do aktywów Funduszu. 2. Nabyta liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty przekazanej do aktywów Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w tym dniu. 3. Liczbę nabytych Jednostek Funduszu określa się z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Rozdział 6: Zasady umarzania Jednostek Funduszu 8 1. Jednostki Funduszu są umarzane w dniu wycofania środków pieniężnych z aktywów Funduszu. 2. Umorzona liczba Jednostek Funduszu jest równa ilorazowi kwoty wycofanej z aktywów Funduszu i wartości Jednostki Funduszu w Dniu Wyceny dokonanej nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 3. Umorzenie Jednostek Funduszu następuje w przypadku dokonywania wypłat z tytułu Umowy Ubezpieczenia oraz w przypadku dokonania Transferu. Rozdział 7: Terminy nabywania i umarzania Jednostek Funduszu 9 1. Nabycie Jednostek Funduszu następuje nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpłaty składki. 2. Zamiana Jednostek Funduszu na środki pieniężne, to jest umorzenie Jednostek Funduszu, w przypadku dokonywania wypłat z tytułu Umowy Ubezpieczenia następuje w terminach określonych w OWU. 3. W następnym dniu roboczym po dniu doręczenia Zlecenia Transferu do UNIQA dokonywane jest umorzenie Jednostek Funduszu, z którego transferowane są środki i nabycie Jednostek Funduszu, do którego środki są transferowane. 4. Rejestracja nabytych Jednostek Funduszu na Rachunku UNIQA lub rachunku pomocniczym następuje z datą nabycia Jednostek Funduszu jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu nabycia Jednostek Funduszu. 5. Rejestracja umorzonych Jednostek Funduszu na Rachunku UNIQA lub rachunku pomocniczym następuje z datą umorzenia Jednostek Funduszu jednak nie póÿniej niż w ciągu następnego dnia roboczego po dniu umorzenia Jednostek Funduszu. 6. Terminy określone w ustępach 1 do 5 mogą ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od UNIQA. Rozdział 8: Wysokość opłat pobieranych z Funduszu Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem jest określona w Tabeli Opłat i Limitów stanowiącej załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia. 2. Wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem może być różna dla poszczególnych Funduszy. Rozdział 9: Obowiązki informacyjne UNIQA UNIQA ogłasza nie rzadziej niż raz w roku w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wartość jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ustaloną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest dokonywane ogłoszenie. 2. UNIQA sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdania Funduszu zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 2 Rozdział 10: Kryteria doboru aktywów Funduszu 12 Przy podejmowaniu decyzji o doborze aktywów Funduszu uwzględniane są m.in.: 1. Ocena sytuacji gospodarczej kraju. 2. Ocena możliwości wzrostu ceny papieru wartościowego. 3. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki oraz perspektyw jej rozwoju w przypadku inwestycji w akcje. 4. Aktualny i przewidywany poziom inflacji oraz rynkowych stóp procentowych. 5. Ocena płynności papierów wartościowych. 6. Ocena ryzyka niewypłacalności emitenta. Rozdział 11: Wycofanie Funduszu W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia UNIQA ma prawo tworzyć nowe Fundusze oraz likwidować Fundusze istniejące. 2. W przypadku likwidacji/przekształcenia Funduszu w wyniku likwidacji/przekształcenia funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki lokowane są aktywa Funduszu, UNIQA niezwłocznie zawiadamia o fakcie likwidacji/przekształcenia Funduszu Ubezpieczających i Ubezpieczonych, posiadających środki w likwidowanym/przekształcanym Funduszu. Ubezpieczający i Ubezpieczeni, którzy nie posiadają środków w likwidowanym/przekształcanym Funduszu, lecz złożyli Zlecenie Transferu do powyższego Funduszu albo wskazali likwidowany/przekształcany Fundusz przy zmianie procentowego podziału Składki Alokowanej, są zawiadamiani o likwidacji/przeksztalceniu Funduszu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji do UNIQA. 3. W przypadku likwidacji/przekształcenia Funduszu z przyczyn innych niż opisane w ustępie 2, UNIQA zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczających i Ubezpieczonych posiadających środki w likwidowanym/przekształcanym Funduszu na co najmniej 1 miesiąc przed likwidacją/przekształceniem. Ubezpieczający i Ubezpieczeni, którzy nie posiadają środków w likwidowanym/przekształcanym Funduszu, lecz złożyli Zlecenie Transferu do powyższego Funduszu albo wskazali likwidowany/przekształcany Fundusz przy zmianie procentowego podziału Składki Alokowanej, są zawiadamiani o likwidacji/przeksztalceniu Funduszu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji do UNIQA. 4. Ubezpieczający i Ubezpieczeni do dnia likwidacji/przekształcenia Funduszu powinni złożyć Zlecenie Transferu środków lokowanych w likwidowanym/przekształconym Funduszu oraz odpowiednio zmienić procentowy podział Składki Alokowanej. Jeżeli do dnia wskazanego w zawiadomieniu o likwidacji/przekształceniu Funduszu nie wpłynie do UNIQA dyspozycja, o której mowa w zdaniu poprzednim, UNIQA dokona Transferu środków oraz zamieni likwidowany/przekształcany Fundusz w procentowym podziale Składki Alokowanej na inny Fundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego z grupy funduszy rynku pieniężnego lub obligacyjnych, przy czym takie działanie nie wiąże się z pobraniem jakiejkolwiek opłaty przez UNIQA. 5. Począwszy od daty ogłoszenia informacji o likwidacji/przekształceniu Funduszu na stronie internetowej, UNIQA nie będzie realizować Zleceń Transferu do likwidowanego/przekształcanego Funduszu oraz nie będzie nabywać Jednostek Funduszu w związku ze wskazaniem likwidowanego/przekształcanego Funduszu przy zmianie procentowego podziału Składki Alokowanej. Rozdział 12: Charakterystyki Funduszy 14 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Pieniężny zwany dalej Funduszem UNIQA-UniKorona Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniKorona Pieniężny: Wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA UniKorona Pieniężny: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Uni- Korona Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Pieniężny jest UniKorona Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego

3 4. Limity wielkości inwestycji i inne ograniczenia inwestycyjne w UNIQA - UniKorona Pieniężny: Fundusz UNIQA-UniKorona Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 15 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Zrównoważony zwany dalej Funduszem UNIQA-UniKorona Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniKorona Zrównoważony: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Zrównoważony 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Zrównoważony: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Uni- Korona Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Zrównoważony: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Zrównoważony jest UniKorona Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA-UniKorona Zrównoważony nie stosuje żadnych ograniczeń 16 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA-UniKorona Akcje zwany dalej Funduszem UNIQA-UniKorona Akcje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Uni- Korona Akcje Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje: do 100% aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Akcje jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Uni- Korona Akcje Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA-UniKorona Akcje nie stosuje żadnych ograniczeń 17 Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA-UniKorona Obligacje zwany dalej Funduszem UNIQA-UniKorona Obligacje. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-UniKorona Obligacje: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Obligacje 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Obligacje: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Uni- Korona Obligacje Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-UniKorona Obligacje do 100% aktywów Funduszu UNIQA UniKorona Obligacje jest UniKorona Obligacje Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego Fundusz UNIQA-UniKorona Obligacje nie stosuje żadnych ograniczeń 18 Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA - UniBezpieczna Alokacja zwany dalej Funduszem UNIQA - UniBezpieczna Alokacja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja UNIQA nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UniBezpieczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja : do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniBezpieczna Alokacja jest UniBezpieczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego Fundusz UNIQA - UniBezpieczna Alokacja nie stosuje żadnych ograniczeń 19 Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Nowa Europa zwany dalej Funduszem UNIQA - UniAkcje Nowa Europa. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym UniAkcje Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Nowa Europa jest UniAkcje Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego Fundusz UNIQA - UniAkcje Nowa Europa nie stosuje żadnych ograniczeń 20 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniTotal Trend, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniTotalTrend. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniTotalTrend: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniTotalTrend w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniTotalTrend: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniTotalTrend zarządzanym 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniTotalTrend: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniTotalTrend jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu UniTotalTrend zarządzanego 4. Limity wielkości inwestycji Fundusz UNIQA - UniTotalTrend nie stosuje żadnych ograniczeń 21 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek, zwany dalej Funduszem UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek 3

4 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek: jednostki uczestnictwa w subfunduszu inwestycyjnym UniAkcje Małych i Średnich Spółek zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 4. Limity wielkości inwestycji Fundusz UNIQA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek nie stosuje 22 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Pieniężny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Pieniężny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Pieniężny jest Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 4. Limity wielkości inwestycji Fundusz UNIQA - Legg Mason Pieniężny nie stosuje żadnych ograniczeń 23 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Zrównoważony środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 24 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Akcji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń 25 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Legg Mason Obligacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Legg Mason Obligacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Legg Mason Obligacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Obligacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Obligacji: jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA-Legg Mason Obligacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Legg Mason Obligacji jest Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Fundusz UNIQA - Legg Mason Obligacji nie stosuje żadnych ograniczeń 26 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Waga zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Waga. 1. Cel inwestycyjny UNIQA - Skarbiec Waga: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Waga w wyniku 2. Charakterystyka aktywów UNIQA - Skarbiec Waga: Waga Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów UNIQA - Skarbiec Waga: do 100% aktywów UNIQA - Skarbiec Waga jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Waga Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna fundusz Skarbiec Waga jest funduszem zrównoważonym. Fundusz UNIQA - Skarbiec Waga nie stosuje żadnych ograniczeń 27 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Akcja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Akcja. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Akcja: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Akcja w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Akcja: Akcja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Akcja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Akcja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Akcja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Skarbiec Akcja nie stosuje żadnych ograniczeń 4

5 28 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Kasa, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Kasa. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA-Skarbiec Kasa: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Kasa w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Kasa: Kasa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Kasa: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Kasa jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Kasa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna fundusz Skarbiec Kasa jest funduszem pieniężnym. Fundusz UNIQA - Skarbiec Kasa nie stosuje żadnych ograniczeń 29 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Obligacja, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Obligacja: 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja. wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: Obligacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Instrumentów Dłużnych zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Obligacja jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Obligacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Instrumentów Dłużnych zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Skarbiec Obligacja nie stosuje żadnych ograniczeń 30 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Skarbiec Ochrony Kapitału, zwany dalej Funduszem UNIQA - Skarbiec Ochrony Kapitału. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Skarbiec Ochrony Kapitału: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA-Skarbiec Ochrony Kapitału 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Ochrony Kapitału: Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Ochrony Kapitału: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Skarbiec Ochrony Kapitału jest Skarbiec Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Skarbiec Ochrony Kapitału nie stosuje żadnych ograniczeń 31 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Ochrony Kapitału inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Ochrony Kapitału FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału: BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK AIB Asset Management 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału jest Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK AIB Asset Management Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału nie stosuje żadnych ograniczeń 32 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Zrównoważony inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Zrównoważony FIO zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony: BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK AIB Asset Management 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony jest Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK AIB Asset Management Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony nie stosuje żadnych ograniczeń 33 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Akcji inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Akcji FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji: BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK AIB Asset Management 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK AIB Asset Management Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń 34 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Obligacji inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Obligacji FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Obligacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Obligacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Obligacji

6 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Obligacji: BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK AIB Asset Management 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Obligacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Obligacji jest Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK AIB Asset Management Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Obligacji nie stosuje żadnych ograniczeń 35 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Stabilnego Wzrostu inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Stabilnego Wzrostu FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK AIB Asset Management 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu jest Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK AIB Asset Management Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. 36 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Akcji Środkowej i Wschodniej Europy inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK AIB Asset Management 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK AIB Asset Management Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 37 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Rozwoju Nowej Europy inwestujący w Fundusz BZ WBK Arka Rozwoju Nowej Europy FIO, zwany dalej Funduszem UNIQA - Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy 6 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy: BZ WBK Rozwoju Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez BZ WBK AIB Asset Management 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez BZ WBK AIB Asset Management Fundusz UNIQA - Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy nie stosuje 38 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania: jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne, polskie instrumenty pieniężne takie jak certyfikaty depozytowe emitowane przez podmioty prawne, papiery komercyjne, etc. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, opcje, w tym opcje egzotyczne. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania: do 100% aktywów Funduszu UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokaty w inne typy aktywów będą dokonywane jedynie pomocniczo tj. wówczas, gdy inwestycja taka znacznie podniesie parametry Portfela a uzyskany cel nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych funduszy inwestycyjnych. Fundusz UNIQA Portfel Bezpiecznego Inwestowania nie stosuje 39 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne, polskie instrumenty pieniężne takie jak certyfikaty depozytowe emitowane przez podmioty prawne, papiery komercyjne, etc, akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, opcje, w tym opcje egzotyczne. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania: do 100% aktywów Funduszu UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, podstawowym składnikiem aktywów portfela będą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - lokaty w inne typy aktywów będą dokonywane jedynie pomocniczo tj. wówczas, gdy inwestycja taka znacznie podniesie parametry Portfela a uzyskany cel nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych funduszy inwestycyjnych. Fundusz UNIQA Portfel Zrównoważonego Inwestowania nie stosuje

7 40 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, obligacje komercyjne, polskie instrumenty pieniężne takie jak certyfikaty depozytowe emitowane przez podmioty prawne, papiery komercyjne, etc, akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, opcje, w tym opcje egzotyczne. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania: do 100% aktywów Funduszu UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, podstawowym składnikiem aktywów portfela będą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - lokaty w inne typy aktywów będą dokonywane jedynie pomocniczo tj. wówczas, gdy inwestycja taka znacznie podniesie parametry Portfela a uzyskany cel nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu dostępnych funduszy inwestycyjnych; Fundusz UNIQA Portfel Aktywnego Inwestowania nie stosuje żadnych ograniczeń 41 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Fundusz UNIQA - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek nie stosuje 42 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Budownictwo 2012, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Budownictwo Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Budownictwo 2012: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Budownictwo Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Budownictwo 2012: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Budownictwo 2012, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Budownictwo 2012: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Budownictwo 2012 jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Budownictwo 2012, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Fundusz UNIQA - Allianz Budownictwo 2012 nie stosuje żadnych ograniczeń 43 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Aktywnej Alokacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Fundusz UNIQA - Allianz Aktywnej Alokacji nie stosuje żadnych ograniczeń 44 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Agresywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Agresywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Agresywny zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Agresywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Quercus Agresywny zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Quercus Agresywny nie stosuje żadnych ograniczeń 45 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Quercus Selektywny, zwany dalej Funduszem UNIQA - Quercus Selektywny. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: jednostki uczestnictwa w subfunduszu Quercus Selektywny zarządzanym przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Quercus Selektywny jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Quercus Selektywny zarządzanego przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz UNIQA - Quercus Selektywny nie stosuje żadnych ograniczeń 46 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Premium, zwany dalej Funduszem UNIQA - Idea Premium. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Idea Premium: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Idea Premium w wyniku 7

8 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Idea Premium: jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanym przez Dom Maklerski IDM 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Idea Premium: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Idea Premium jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Dom Maklerski IDM Fundusz UNIQA - Idea Premium nie stosuje żadnych ograniczeń 47 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Akcji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Idea Akcji. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Idea Akcji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Idea Akcji w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Idea Akcji: jednostki uczestnictwa subfunduszu Idea Akcji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Idea Akcji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Idea Akcji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Idea Akcji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM Spółka Fundusz UNIQA - Idea Akcji nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy nabywaniu jednostek 48 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Obligacji, zwany dalej Funduszem UNIQA - Idea Obligacji. Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM Fundusz UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu nie stosuje żadnych ograniczeń 50 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Surowce Plus, zwany dalej Funduszem UNIQA - Idea Surowce Plus. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Idea Surowce Plus: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Idea Surowce Plus 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Idea Surowce Plus: jednostki uczestnictwa subfunduszu Idea Surowce Plus, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Idea Surowce Plus: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Idea Surowce Plus jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Idea Surowce Plus, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM Fundusz UNIQA - Idea Surowce Plus nie stosuje żadnych ograniczeń Rozdział 13: Postanowienia końcowe Zmiany Regulaminu następują w drodze uchwał Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. 2. Niniejsze Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych został zatwierdzony Uchwałą Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nr 81/2010 z dnia 3 września 2010 r. i wchodzi w życie z dniem 13 września 2010 r. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Idea Obligacji: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Idea Obligacji w wyniku 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Idea Obligacji: jednostki uczestnictwa subfunduszu Idea Obligacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM Spółka 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Idea Obligacji: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Idea Obligacji jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Idea Obligacji, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM Fundusz UNIQA - Idea Obligacji nie stosuje żadnych ograniczeń 49 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu, zwany dalej Funduszem UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu. 1. Cel inwestycyjny Funduszu UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu: wzrost wartości aktywów Funduszu UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu 2. Charakterystyka aktywów Funduszu UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu: jednostki uczestnictwa subfunduszu Idea Stabilnego Wzrostu, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Dom Maklerski IDM 3. Zasady dywersyfikacji aktywów Funduszu UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu: do 100% aktywów Funduszu UNIQA - Idea Stabilnego Wzrostu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Idea Stabilnego Wzrostu, wchodzącego w skład funduszu inwestycyjnego 8

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. PKOBP/Regulamin_UFK/01-2016/D REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/01-2016/H REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w Sopocie do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Euro Kompas Kod OWU: UB_OLIJ118 Kod Funduszu: FOLOB011 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Kod OWU: UB_OLIJ111 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH6

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH6 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ168 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ159 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 24 946 694 148 726 755 1. Lokaty 24 946 694 148 726 755 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 2 września 2010 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-RUFK02 08/13

PEKAOPIP-RUFK02 08/13 Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S. A. Regulamin Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR. (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR. (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo