Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK"

Transkrypt

1 Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE

2 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z polityką lokacyjną i zarządzaniem środkami zgromadzonymi w Ubezpieczeniowych ach Kapitałowych. 2. Regulamin ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oferowanych przez Ubezpieczyciela. 3. Terminy zdefiniowane w OWU, o których mowa powyżej, mają odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie, o ile Regulamin nie stanowi inaczej Głównym kryterium, którym kieruje się Ubezpieczyciel, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest wzrost Ubezpieczeniowych y Kapitałowych w długim horyzoncie m. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu go. 2. Ubezpieczyciel lokuje aktywa Ubezpieczeniowych y Kapitałowych zgodnie z zasadami określonymi w Art. 276 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W zależności od danej Umowy, Ubezpieczyciel oferuje następujące Ubezpieczeniowe e Kapitałowe: 3 1) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny 2) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy 3) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 4) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 5) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek 6) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji 7) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BPH Parasolowy BPH Globalny Żywności i Surowców 8) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF Emerging Europe Fund 9) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF Global Opportunities Fund 10) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF Latin American Fund 11) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF US Basic Value Fund 12) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF World Gold Fund 13) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF World Healthscience 14) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF World Mining Fund 15) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Franklin European Total Return Fund 16) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN 17) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN 18) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL HSBC GIF Chinese Equity 19) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies 20) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL HSBC GIF Indian Equity 21) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych 22) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Gold Otwarty 23) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Indie i Chiny 24) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Obligacji 25) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Nowych Technologii 26) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Turcja 27) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL JPMorgan Funds Europe Equity Fund 28) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund 29) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund 30) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund 31) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny 32) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Akcji 33) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Akcji Środkowoeuropejskich 34) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Gotówkowy 35) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Japonia (L) 1

3 36) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Obligacji 37) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Noble Funds Noble Fund Akcji 38) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Noble Funds subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 39) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Noble Funds Noble Fund Timingowy 40) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Optimum Optimum Akcji 41) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Optimum Optimum Gotówkowy 42) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Optimum Optimum Obligacji 43) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Quercus Agresywny 44) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Quercus Lev 45) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Quercus Short 46) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN 47) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN 48) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja 49) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Skarbiec Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Obligacja 50) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Skarbiec Pieniężny Skarbiec-Kasa 51) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Templeton Frontier Markets Fund 52) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Templeton Global Total Return Fund 53) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Templeton Growth (Euro) Fund 54) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniAkcje Małych i Średnich Spółek 55) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniAkcje: Turcja 56) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniKorona Akcje 57) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniKorona Obligacje 58) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniKorona Pieniężny 59) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniObligacje: Nowa Europa 60) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniWIBID Plus 2

4 Nazwa VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy em jest wzrost Do realizacji celów em jest wzrost klas 4 Charakterystyki Ubezpieczeniowych y Kapitałowych owych i innych lokat m Altus Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny zarządzanym przez Altus Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. m Altus Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy Altus Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny są jednostki go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, którego co najmniej 70% stanowią obligacje i bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz depozyty bankowe. Nie więcej niż 30% stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery owe i rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje. Aktywami u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy są jednostki go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, który prowadzi politykę absolutnej stopy zwrotu. Inwestuje aktywa w zależności od oceny perspektyw spółek z siedzibą w Europie Środkowo-Wschodniej, Turcji lub na rynkach państw tworzących WNP, lub spółek prowadzących znaczną część swojej działalności na wskazanym obszarze. charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników portfela. Co najmniej 20% stanowią udziałowe. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny jest go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny zarządzanego przez Altus Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy jest go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy zarządzanego przez Altus Towarzystwo y dłużny. Średni poziom ryzyka 3

5 Nazwa VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego VL Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów owych i innych lokat Charakterystyka m Altus Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego Altus Towarzystwo y Aktywami u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego są jednostki go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, który prowadzi politykę absolutnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w zależności od oceny perspektyw spółek i branż polskiego rynku. charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. m Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych BZ WBK Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Aktywami u VL Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych są jednostki uczestnictwa funduszu go Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, którego przynajmniej 80% lokowana jest w dłużne papiery owe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. posiada w swoim portfelu głównie papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego jest go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarządzanego przez Altus Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych jest inwestowane funduszu go Arka BZ WBK Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarządzanego przez BZ WBK Towarzystwo y instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 4

6 Nazwa VL Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek VL Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat Charakterystyka m Aviva Investors subfundusz Aviva Investors Małych Spółek Aviva Investors Poland Towarzystwo y Aktywami u VL Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek są jednostki uczestnictwa funduszu go Aviva Investors subfundusz Aviva Investors Małych Spółek, którego aktywa inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. m Aviva Investors subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji Aviva Investors Poland Towarzystwo y Aktywami u VL Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji są jednostki go Aviva Investors Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji, który inwestuje od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek jest inwestowane funduszu go Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek zarządzanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji jest inwestowane funduszu go Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji zarządzanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo y akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 5

7 Nazwa VL BPH Parasolowy BPH Globalny Żywności i Surowców VL BGF Emerging Europe Fund em jest wzrost u VL BPH Parasolowy BPH Globalny Żywności i Surowców lokat. em jest wzrost klas owych i innych lokat m BPH Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Globalny Żywności i Surowców zarządzanym przez BPH Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. m BGF Emerging Europe Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Charakterystyka Aktywami u VL BPH Parasolowy BPH Globalny Żywności i Surowców są jednostki go BPH Parasolowy BPH Globalny Żywności i Surowców, który inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Aktywami u VL BGF Emerging Europe Fund są jednostki go BGF Emerging Europe Fund, który inwestuje nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rozwijających się rynków europejskich. może również inwestować w spółki mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Morza Śródziemnego. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% u VL BPH Parasolowy BPH Globalny Żywności i Surowców jest inwestowane funduszu go BPH Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Globalny Żywności i Surowców zarządzanego przez BPH Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 100% Aktywów u VL BGF Emerging Europe Fund jest go BGF Emerging Europe Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. VL BPH Parasolowy BPH Globalny Żywności i Surowców akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 6

8 Nazwa VL BGF Global Opportunities Fund VL BGF Latin American Fund VL BGF US Basic Value Fund em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m BGF Global Opportunities Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. m BGF Latin American Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. m BGF US Basic Value Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Charakterystyka Aktywami u VL BGF Global Opportunities Fund są jednostki go BGF Global Opportunities Fund, który inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek bez co do kapitalizacji rynkowej. Do 10% posiadanych fundusz może inwestować w chińskie Akcje A w ramach programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect ( Stock Connect ). W celu zabezpieczenia i wygenerowania dodatkowego zysku fundusz może stosować pochodne. Aktywami u VL BGF Latin American Fund są jednostki go BGF Latin American Fund, ktory inwestuje nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej. Aktywami u VL BGF US Basic Value Fund są jednostki go BGF US Basic Value Fund, którego założeniem jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. inwestuje nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL BGF Global Opportunities Fund jest inwestowane funduszu go BGF Global Opportunities Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 100% Aktywów u VL BGF Latin American Fund jest go BGF Latin American Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 100% Aktywów u VL BGF US Basic Value Fund jest go BGF US Basic Value Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 7

9 Nazwa VL BGF World Gold Fund VL BGF World Healthscience VL BGF World Mining Fund em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m BGF World Gold Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. m BGF World Healthscience BLACKROCK GLOBAL FUNDS. m BGF World Mining Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Charakterystyka Aktywami u VL BGF World Gold Fund są jednostki go BGF World Gold Fund, który inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota. może również inwestować w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali nieszlachetnych lub wydobycia minerałów. nie posiada złota ani metali. Aktywami u VL BGF World Healthscience są jednostki go BGF World Healthscience, którego założeniem jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii. Aktywami u VL BGF World Mining Fund są jednostki go BGF World Mining Fund, który inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek z sektora górniczego i wydobycia rud metali, prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali nieszlachetnych i minerałów przemysłowych, takich jak rudy żelaza oraz węgiel. może również posiadać papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota, wydobycia innych metali szlachetnych lub wydobycia minerałów. nie posiada złota ani metali. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL BGF World Gold Fund jest go BGF World Gold Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 100% Aktywów u VL BGF World Healthscience jest go BGF World Healthscience zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 100% Aktywów u VL BGF World Mining Fund jest go BGF World Mining Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 8

10 Nazwa VL Franklin European Total Return Fund owych i innych lokat em jest wzrost Do realizacji celów m Franklin European Total Return Fund Franklin Templeton International Services. Charakterystyka Aktywami u VL Franklin European Total Return Fund są jednostki go Franklin European Total Return Fund, którego minimum 2/3 inwestowane jest w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje z siedzibą w Europie. może również lokować swoje aktywa w papiery owe lub produkty strukturalne, w których instrument powiązany jest lub jego wartość jest pochodną innego papieru owego powiązanego z aktywami bądź walutami dowolnego kraju europejskiego. może nabywać obligacje wydane przez rządy i instytucje ponadnarodowe zorganizowane bądź wspierane przez szereg rządów krajowych. może również nabywać papiery owe emitowane w wyniku sekurytyzacji, oraz obligacje zamienne, jak i niektóre pochodne, w tym finansowe indeksowe pochodne, pozabilansowe transakcje kredytowe, kontrakty terminowe forward lub futures bądź opcje na takie kontrakty, w tym opcje na europejskie obligacje rządowe. Do 10% może być zainwestowane w papiery owe o nieterminowej obsłudze. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Franklin European Total Return Fund jest inwestowane funduszu go Franklin European Total Return Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka 9

11 Nazwa VL Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN VL Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton International Services. m Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin Templeton International Services. Charakterystyka Aktywami u VL Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN są jednostki go Franklin Natural Resources Fund, którego strategią inwestycyjną jest wzrost kapitału. będzie lokował aktywa głównie w udziałowe i papiery dłużne oraz świadectwa depozytowe spółek, które prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w sektorze bogactw naturalnych oraz spółek, które posiadają znaczną część swoich udziałów w takich spółkach, w tym w małych lub średnich. Na potrzeby funduszu, sektor bogactw naturalnych obejmuje spółki, które posiadają, produkują, rafinują, przetwarzają, transportują oraz wprowadzają do obrotu bogactwa naturalne oraz spółki, które świadczą usługi z tym związane. Dodatkowo fundusz może lokować aktywa w różnego rodzaju udziałowe i papiery dłużne emitentów amerykańskich i nieamerykańskich. Aktywami u VL Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN są jednostki go Franklin U.S. Opportunities Fund, który lokuje aktywa głównie w udziałowe emitentów amerykańskich, wykazujących się przyspieszonym wzrostem, zwiększoną zyskownością lub ponadprzeciętnym wzrostem czy też potencjałem wzrostu w porównaniu z całą gospodarką. Instrumenty udziałowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. Obejmują one akcje zwykłe, papiery zamienne i warranty papierów owych. lokuje aktywa przede wszystkim w spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji z dużym potencjałem wzrostu w szeregu rozmaitych branż. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN jest go Franklin Natural Resources Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. 100% Aktywów u VL Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN jest go Franklin U.S. Opportunities Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 10

12 Nazwa VL HSBC GIF Chinese Equity VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies VL HSBC GIF Indian Equity em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m HSBC GIF Chinese Equity HSBC Global Asset Management. m HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies HSBC Global Asset Management. m HSBC GIF Indian Equity HSBC Global Asset Management. Charakterystyka Aktywami u VL HSBC GIF Chinese Equity są jednostki go HSBC GIF Chinese Equity, który inwestuje co najmniej 2/3 swoich niepieniężnych w dobrze zdywersyfikowany portfel akcji, lub równoważnych akcjom papierów owych, emitowanych przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów owych lub innym regulowanym rynku w Chińskiej Republice Ludowej (Chiny) w tym SRA Hong Kong, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Chinach. Aktywami u VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies są jednostki go HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies, który inwestuje co najmniej 2/3 swoich niepieniężnych w mocno zdywersyfikowany portfel zawierający akcje, lub papiery owe równoważne z akcjami mniejszych spółek, emitowanych przez firmy o kapitalizacji rynkowej nieprzekraczającej 3 miliardów EUR w dniu zakupu, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów owych lub innym regulowanym rynku w dowolnym kraju Eurolandu (strefy euro). Aktywami u VL HSBC GIF Indian Equity są jednostki go HSBC GIF Indian Equity, który inwestuje co najmniej 2/3 swoich niepieniężnych w zdywersyfikowany portfel akcji, lub równoważnych akcjom papierów owych, emitowanych przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów owych lub innym regulowanym rynku w Indiach, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Indiach. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL HSBC GIF Chinese Equity jest go HSBC GIF Chinese Equity zarządzanego przez HSBC Global Asset Management. 100% Aktywów u VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies jest go HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies zarządzanego przez HSBC Global Asset Management. 100% Aktywów u VL HSBC GIF Indian Equity jest go HSBC GIF Indian Equity zarządzanego przez HSBC Global Asset Management. 11

13 Nazwa VL Investor Parasol Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych VL Investor Parasol Investor Gold Otwarty em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Investor Parasol Inwestor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych zarządzanym przez Investors Towarzystwo y m Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty subfundusz Investor Gold Otwarty Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Charakterystyka Aktywami u VL Investor Parasol Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych są jednostki go Investor Parasol Inwestor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych, który inwestuje środki w akcje oraz inne finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach u może wynosić od 70% do 100%. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek dokonujących dystrybucji zysków wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Pozostałe aktywa inwestuje w dłużne papiery owe i rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Aktywami u VL Investor Parasol Investor Gold Otwarty są jednostki uczestnictwa funduszu go Investor Parasol Specjalistyczny subfundusz Investor Gold Otwarty, którego od 70% do 100% lokowane jest w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Investor Parasol Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych jest go Investor Parasol Inwestycyjny Otwarty Inwestor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych zarządzanego przez Investors Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Investor Parasol Investor Gold Otwarty jest go Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty subfundusz Investor Gold Otwarty zarządzanego przez Investors Towarzystwo y akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 12

14 Nazwa VL Investor Parasol Investor Indie i Chiny VL Investor Parasol Investor Obligacji VL Investor Parasol Investor Nowych Technologii em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów em jest wzrost klas owych i innych lokat m Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Indie i Chiny Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. m Investor Parasol Inwestor Obligacji zarządzanym przez Investors Towarzystwo y m Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Nowych Technologii zarządzanym przez Investors Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL Investor Parasol Investor Indie i Chiny są jednostki go Investor Parasol Specjalistyczny Investor Indie i Chiny, którego od 70% do 100% jest lokowane następujących funduszy zagranicznych: DWS India, DWS Emerging Asia, DWS Invest Asian Small/Mid Cap, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest TOP 50 Asia. Aktywami u VL Investor Parasol Investor Obligacji są jednostki go Investor Parasol Inwestycyjny Otwarty Inwestor Obligacji, którego nie mniej niż 80% Aktywów Netto będzie lokowana w dłużne papiery owe denominowane w walucie polskiej. może nabywać akcje oraz inne oparte o akcje. Aktywami u VL Investor Parasol Investor Nowych Technologii są jednostki uczestnictwa funduszu go Investor Parasol Specjalistyczny Investor Nowych Technologii, którego nie mniej niż 70% lokowane jest w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% u VL Investor Parasol Investor Indie i Chiny jest go Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Indie i Chiny zarządzanego przez Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 100% Aktywów u VL Investor Parasol Investor Obligacji jest go Investor Parasol Inwestycyjny Otwarty Inwestor Obligacji zarządzanego przez Investors Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Investor Parasol Investor Nowych Technologii jest go Investor Parasol Specjalistyczny Investor Nowych Technologii zarządzanego przez Investors Towarzystwo y pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 13

15 Nazwa VL Investor Parasol Investor Turcja VL JPMorgan Funds Europe Equity Fund VL JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Turcja zarządzanym przez Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. m JPMorgan Funds - Europe Equity Fund zarządzanym przez JPMorgan Asset Management. m JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund zarządzanym przez JPMorgan Asset Management. Charakterystyka Aktywami u VL Investor Parasol Investor Turcja są jednostki go Investor Parasol Specjalistyczny Investor Turcja, którego od 70% do 100% lokowane jest w akcje, oparte o akcje i inne papiery owe emitentów z rynku tureckiego notowane na giełdach papierów owych krajów Unii Europejskiej, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Istanbul Stock Exchange) oraz emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Turkei. Aktywami u VL JPMorgan Funds Europe Equity Fund są jednostki go JPMorgan funds - Europe Equity Fund, którego co najmniej 67% funduszu inwestowane jest w papiery owe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w krajach europejskich. może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w pochodne. Aktywami u VL JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund są jednostki go JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund, którego minimum 67% inwestowane jest w akcje i inne papiery kapitałowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważająca część swojej działalności gospodarczej w USA oraz Kanadzie. Do 10% fundusz może inwestować w krótkoterminowe papiery owe oraz dodatkowo w gotówkę i ekwiwalenty. W celu zabezpieczenia fundusz będzie inwestować w pochodne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% u VL Investor Parasol Investor Turcja jest inwestowane funduszu go Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Turcja zarządzanego przez Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 100% Aktywów u VL JPMorgan Funds Europe Equity Fund jest inwestowane funduszu go JPMorgan funds - Europe Equity Fund zarządzanego przez JPMorgan Asset Management. 100% Aktywów u VL JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund jest go JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund zarządzanego przez JPMorgan Asset Management. 14

16 Nazwa VL Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund VL Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund VL Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny em jest wzrost Do realizacji celów em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów owych i innych lokat m Julius Baer Multibond- Dollar Bond Fund zarządzanym przez Julius Baer Investment Management LLC. m Julius Baer Multistock - Europe Small & Mid Cap Stock Fund Julius Baer Investment Management LLC. m Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund są jednostki go Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund, który inwestuje co najmniej 2/3 w papiery owe o oprocentowaniu stałym lub zmiennym, denominowane w USD, lub do 1/3 w dolarach kanadyjskich, wyemitowanych lub zagwarantowanych przez emitentów o dobrej zdolności kredytowej z uznanych krajów. Stosunkowo dużą część środków mogą stanowić papiery owe zabezpieczone aktywami. Aktywami u VL Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund są jednostki uczestnictwa funduszu go Julius Baer Multistock - Europe Small & Mid Cap Stock Fund, który inwestuje co najmniej 2/3 w akcje małych i średnich spółek europejskich o kapitalizacji nie mniejszej niż 2% całkowitej kapitalizacji z rynków krajowych. Proces charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem opartym na wnikliwej analizie spółek i rynkowej ich akcji. Aktywami u VL Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny są jednostki uczestnictwa funduszu go Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny, którego aktywa są lokowane głównie w dłużne papiery owe - głównie skarbowe i lokaty bankowe, z okresem wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy lub posiadające stałą stopę procentową o okresie naliczania odsetek również nie dłuższym niż 12 miesięcy. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund jest go Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund zarządzanego przez Julius Baer Investment Management LLC. 100% Aktywów u VL Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund jest inwestowane funduszu go Julius Baer Multistock - Europe Small & Mid Cap Stock Fund zarządzanego przez Julius Baer Investment Management LLC. 100% Aktywów u VL Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny jest inwestowane funduszu go Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo y instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 15

17 Nazwa VL NN Parasol NN Akcji VL NN Parasol NN Akcji Środkowoeuropejskich VL NN Parasol NN Gotówkowy em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów owych i innych lokat m NN Parasol NN Akcji NN Investment Partners Towarzystwo y m NN Parasol NN subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich NN Investment Partners Towarzystwo y m NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Gotówkowy NN Investment Partners Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL NN Parasol NN Akcji są jednostki go NN Parasol NN Akcji, który inwestuje do 100% w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Aktywami u VL NN Parasol NN Akcji Środkowoeuropejskich są jednostki uczestnictwa funduszu go NN Parasol NN subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich, którego od 70% do 100% może być inwestowane w udziałowe papiery owe, których emitentem są podmioty mające siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej. Od 0% do 30% fundusz może inwestować w papiery owe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Aktywami u VL NN Parasol NN Gotówkowy są jednostki go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Gotówkowy, który inwestuje swoje aktywa głównie w różnego rodzaju rynku pieniężnego, w tym bony skarbowe i inne papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, depozyty krótkoterminowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Udział papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bądź Narodowy Bank Polski nie może być niższy niż 40%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Akcji jest inwestowane funduszu go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Akcji zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Akcji Środkowoeuropejskich jest inwestowane funduszu go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Gotówkowy jest inwestowane funduszu go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Gotówkowy zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y pieniężny. Bardzo niskie 16

18 Nazwa VL NN Parasol NN Japonia (L) VL NN Parasol NN Obligacji VL Noble Funds Noble Fund Akcji em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów em jest wzrost klas owych i innych lokat m NN Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty NN Japonia (L) zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. m NN Parasol NN Obligacji NN Investment Partners Towarzystwo y m Noble Funds Noble Fund Akcji zarządzanym przez Noble Funds Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL NN Parasol NN Japonia (L) są jednostki go NN Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty NN Japonia (L), którego minimum 70% inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Japan Equity, którego główną kategorią lokat są udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów owych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii. Pozostała część może być lokowana w papiery dłużne, rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%). Aktywami u VL NN Parasol NN Obligacji są jednostki go NN Parasol NN Obligacji, który inwestuje do 100% zgromadzonych w dłużne finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym. Minimum 70% stanowią dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Aktywami u VL Noble Funds subfundusz Noble Fund Akcji są jednostki go Noble Funds Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Akcji, którego minimum 70% stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Wartość inwestycji w dłużne papiery i rynku pieniężnego nie może przekroczyć 30%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Japonia (L) jest inwestowane funduszu go NN Parasol Specjalistyczny NN Japonia (L) zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Obligacji jest inwestowane funduszu go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Obligacji zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Noble Funds Noble Fund Akcji jest go Noble Funds Noble Fund Akcji zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo y pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 17

19 Nazwa VL Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek VL Noble Funds Noble Fund Timingowy em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat Charakterystyka m Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zarządzanym przez Noble Funds Towarzystwo y Aktywami u VL Noble Funds subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek są jednostki uczestnictwa funduszu go Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, którego polityka inwestycyjna zakłada selektywny dobór akcji spółek działających na polskim rynku, charakteryzujących się małą kapitalizacją i dużymi perspektywami wzrostu. m Noble Funds Noble Fund Timingowy zarządzanym przez Noble Funds Towarzystwo y Aktywami u VL Noble Funds Noble Fund Timingowy są jednostki go Noble Funds Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Timingowy, którego aktywa mogą być inwestowane w finansowe o charakterze udziałowym oraz w finansowe o charakterze dłużnym, w tym rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. nie posiada stałych limitów alokacji pomiędzy udziałowe oraz dłużne. Lokowanie w udziałowe może wahać się w przedziale od 0% do 100%. Lokowanie w dłużne oraz depozyty bankowe może wahać się od 0% do 100%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek jest go Noble Funds Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Noble Funds Noble Fund Timingowy jest go Noble Funds Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Timingowy zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo y akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka 18

20 Nazwa VL Optimum Optimum Akcji VL Optimum Optimum Gotówkowy VL Optimum Optimum Obligacji em jest wzrost klas em jest wzrost em jest wzrost Do realizacji celów owych i innych lokat m Optimum Inwestycyjny Otwarty Optimum Akcji zarządzanym przez Opera Towarzystwo y m Optimum Inwestycyjny Otwarty Optimum Gotówkowy Opera Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. m Optimum Inwestycyjny Otwarty Optimum Obligacji Opera Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Charakterystyka Aktywami u VL Optimum Optimum Akcji są jednostki go Optimum Optimum Akcji, który może lokować od 70% do 100% w akcje. Dłużne papiery owe oraz rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 30% subfunduszu. Aktywami u VL Optimum Optimum Gotówkowy są jednostki go Optimum Optimum Gotówkowy, który dokonuje lokat głównie w dłużne papiery owe, które stanowią do 100%, przy czym dłużne papiery krótkoterminowe (o terminie wykupu do jednego roku), stanowią co najmniej 50% funduszu. Udział dłużnych papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, lokat bankowych i środków pieniężnych wynosi co najmniej 60%. Aktywami u VL Optimum Optimum Obligacji są jednostki go Optimum Optimum Obligacji, którego do 100% inwestowane jest w dłużne papiery owe oraz rynku pieniężnego. Udział dłużnych papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, lokat bankowych i środków pieniężnych wynosi co najmniej 60%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Optimum Optimum Akcji jest inwestowane funduszu go Optimum Inwestycyjny Otwarty Optimum Akcji zarządzanego przez Opera Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Optimum Optimum Gotówkowy jest go Optimum Optimum Gotówkowy zarządzanego przez Opera Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Optimum Optimum Obligacji jest go Optimum Optimum Obligacji zarządzanego przez Opera Towarzystwo y pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 19

21 Nazwa VL Quercus Parasolowy Quercus Agresywny VL Quercus Parasolowy Quercus Lev VL Quercus Parasolowy Quercus Short em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Agresywny zarządzanym przez Quercus Towarzystwo y m Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Lev Quercus Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. m Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Short Quercus Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Charakterystyka Aktywami u VL Quercus Parasolowy Quercus Agresywny są jednostki go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Agresywny, który inwestuje aktywa w akcyjne (od 50% do 100%), w tym akcje nabywane w ramach pre-ipo - od 0% do 10%). Do 50% portfela go może inwestować w zagraniczne akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne dłużne. Aktywami u VL Quercus Parasolowy Quercus Lev są jednostki go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Lev, który głównie inwestuje w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (dowolnej serii, na długą pozycję). Pozostałe środki, które nie będą ulokowane w kontrakty terminowe, zostaną zainwestowane w dłużne (do 90%) oraz inne środki Do 20% może zostać ulokowane w akcyjne. Aktywami u VL Quercus Parasolowy Quercus Short są jednostki go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Short, który inwestuje aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (dowolnej serii, na krótką pozycję). Pozostałe środki inwestowane są w dłużne (do 90%) oraz inne środki Do 20% może zostać ulokowane w akcyjne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Quercus Parasolowy Quercus Agresywny jest go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Quercus Agresywny zarządzanego przez Quercus Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Quercus Parasolowy Quercus Lev jest go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Quercus Lev zarządzanego przez Quercus Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Quercus Parasolowy Quercus Short jest go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Quercus Short zarządzanego przez Quercus Towarzystwo y akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 20

22 Nazwa VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN VL Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Schroder ISF Asian Opportunities Schroder Investment Management m Schroder ISF EURO Equity Schroder Investment Management. m SKARBIEC Akcji SKARBIEC-AKCJA zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Charakterystyka Aktywami u VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN są jednostki go Schroder ISF Asian Opportunities, którego minimum 2/3 inwestowane jest w akcje i papiery oparte na akcjach spółek zarejestrowanych lub prowadzących swoją główną działalność w Azji (bez Japonii). Pozostałe środki mogą być inwestowane w pochodne, warranty oraz depozyty w instytucjach kredytowych. Aktywami u VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN są jednostki go Schroder ISF EURO Equity, którego co najmniej 75% jest inwestowanych w akcje przedsiębiorstw zarejestrowanych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto przynajmniej 2/3 funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) inwestuje się w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro. u nie cechuje orientacja na żaden konkretny sektor ani przedział kapitalizacji. Aktywami u VL Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja są jednostki go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Akcji SKARBIEC-AKCJA, którego co najmniej 50% lokowana jest w akcje, głównie renomowanych polskich spółek o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe środki mogą być inwestowane w dłużne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN jest go Schroder ISF Asian Opportunities zarządzanego przez Schroder Investment Management 100% Aktywów u VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN jest inwestowane funduszu go Schroder ISF EURO Equity zarządzanego przez Schroder Investment Management. 100% Aktywów u VL Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja jest go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Akcji SKARBIEC-AKCJA zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo y 21

23 Nazwa VL Skarbiec Instrumentów Dłużnych Skarbiec- -Obligacja VL Skarbiec Pieniężny Skarbiec-Kasa em jest wzrost Do realizacji celów em jest wzrost owych i innych lokat Charakterystyka m SKARBIEC Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Skarbiec Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Aktywami u VL Skarbiec Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Obligacja są jednostki go SKARBIEC Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA, którego aktywa lokowane są przede wszystkim w dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata. m SKARBIEC Pieniężny SKARBIEC-KASA zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo y Aktywami u VL Skarbiec Pieniężny Skarbiec-Kasa są jednostki go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Pieniężny SKARBIEC-KASA, którego aktywa inwestowane są w rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony ą lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela go subfunduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty subfunduszu powinny być nominowane w walucie polskiej. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Skarbiec Instrumentów Dłużnych Skarbiec- -Obligacja jest inwestowane funduszu go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Skarbiec Pieniężny Skarbiec-Kasa jest go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Pieniężny SKARBIEC-KASA zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo y pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 22

24 Nazwa VL Templeton Frontier Markets Fund em jest wzrost klas VL Templeton Global Total Return Fund em jest wzrost Do realizacji celów owych i innych lokat m Templeton Frontier Markets Fund Franklin Templeton International Services. m Templeton Global Total Return Fund Franklin Templeton International Services. Charakterystyka Aktywami u VL Templeton Frontier Markets Fund są jednostki go Templeton Frontier Markets Fund Co najmniej 2/3 kapitału inwestowane jest w zbywalne udziałowe papiery owe spółek zarejestrowany lub prowadzącą podstawowa działalność w krajach zaliczanych do rynków granicznych, o zróżnicowanej kapitalizacji rynkowej. Rynki graniczne są mniejsze, mniej rozwinięte i trudniej dostępne niż rynki wschodzące, ale oferują możliwość inwestowania w kapitałowe; do krajów granicznych zaliczyc należy m.in.: Bahrajn, Bułgaria, Kazachstan, Nigeria, Pakistan, Wietnam. może również inwestować w inne rodzaje zbywalnych papierów owych, w tym kapitałowe i o stałej stopie dochodu emitentów z całego świata. Aktywami u VL Templeton Global Total Return Fund są jednostki go Templeton Global Total Return Fund, którego minimum 2/3 inwestowane jest w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. może również wykorzystywać finansowe pochodne dla celów może inwestować do 10% swoich netto w papiery owe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach pochodne lub swapy kredytowe(cds). Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Templeton Frontier Markets Fund jest go Templeton Frontier Markets Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. 100% Aktywów u VL Templeton Global Total Return Fund jest inwestowane funduszu go Templeton Global Total Return Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka 23

25 Nazwa VL Templeton Growth (Euro) Fund em jest wzrost klas VL Unie UniAkcje Małych i Średnich Spółek em jest wzrost klas owych i innych lokat Charakterystyka m Templeton Growth (Euro) Fund Franklin Templeton International Services. Aktywami u VL Templeton Growth (Euro) Fund są jednostki go Templeton Growth (Euro) Fund, którego co najmniej 2/3 kapitału inwestowane jest w akcje spółek z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Do 25% fundusz może inwestować w dłużne papiery owe spółek i rządów z całego świata. inwestuje również w amerykańskie, europejskie i globalne kwity depozytowe. m Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo y Aktywami u VL Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek są jednostki uczestnictwa funduszu go Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który inwestuje swoje aktywa do 100% w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa przekracza równowartość 5 mld EURO w złotych. Udział akcji i innych papierów owych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 70%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Templeton Growth (Euro) Fund jest inwestowane funduszu go Templeton Growth (Euro) Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. 100% Aktywów u VL Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek jest inwestowane funduszu go Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo y akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 24

26 Nazwa VL Unie UniAkcje: Turcja VL Unie UniKorona Akcje VL Unie UniKorona Obligacje em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów owych i innych lokat m Unie subfundusz UniAkcje: Turcja zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo y m Unie subfundusz UniKorona Akcje zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo y m Unie subfundusz UniKorona Obligacje zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL Unie subfundusz UniAkcje: Turcja są jednostki go Unie Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja, który inwestuje środki przede wszystkim w akcje notowane na giełdzie w Stambule lub akcje emitentów z siedzibą w Turcji. Udział wymienionych akcji oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami stanowi co najmniej 60% funduszu. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery owe, rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Aktywami u VL Unie UniKorona Akcje są jednostki go Unie Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Akcje, który lokuje swoje aktywa do 100% w akcje, przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji. Aktywami u VL Unie UniKorona Obligacje są jednostki go Unie subfundusz UniKorona Obligacje, który inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery owe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70%. inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Unie subfundusz UniAkcje: Turcja jest inwestowane funduszu go Unie subfundusz UniAkcje: Turcja zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Unie UniKorona Akcje jest inwestowane funduszu go Unie subfundusz UniKorona Akcje zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Unie subfundusz UniKorona Obligacje jest go Unie Inwestycyjny Otwarty UniKorona Obligacje zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo y dłużny. Średni poziom ryzyka 25

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r. obejmujące

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Subfundusze pieniężne i dłużne

Subfundusze pieniężne i dłużne Subfundusze pieniężne i dłużne UniLokata - Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz Ryzyko inwestycyjne: Niskie Horyzont inwestycyjny: Min. 3 miesiące UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2013 r. Niniejszym, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 770,64 794,80 lokaty 770,64 794,80 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz moŝe uŝywać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online Wersja z 31 lipca 2010 r. Jedynym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych na grupy jest ich polityka inwestycyjna. Oznacza to, że zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, jak i fundusze inwestycyjne zamknięte

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo