STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ"

Transkrypt

1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą Bydgoszcz 2008

2 2 Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz prof. dr hab. Andrzej Straszak prof. dr hab. Stanisław Urban Opracowanie redakcyjne i korekta: inŝ. Waldemar Kępa ISSN X Drukarnia yyyyyyyyyyyy Zam. Nr ccccccc

3 3 Spis treści ARKADIUSZ JANUSZEWSKI... Bussines Intelligence jako system wspomagający zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa... 5 JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA... Zastosowanie metody CHAID do poznawania klientów i rynku PAWEŁ MICKIEWICZ... Źródła informacji oraz poziom wiedzy rolników z zakresu programów rozwojowych gospodarstw rolnych WIESŁAW MIGDAŁ... Informacja techniczna w kształtowaniu wiedzy menedŝerskiej na przykładzie przedsiębiorstwa wysokiej specyfiki LESZEK MISZTAL... ZaangaŜowanie pracowników w projekty informatyczne ARKADIUSZ PIWOWAR... Transfer wiedzy w zakresie nowych nawozów mineralnych OREST POPOV, ANNA BARCZ, PIOTR PIELA... Weryfikacja i walidacja modeli matematycznych procesów w bazie wiedzy dynamicznych inteligentnych systemów nauczania IZABELA REJER... Przegląd podejść stosowanych do integracji wiedzy w procesie budowy modeli rozmytych IZABELA ROJEK... Inteligentne zarządzanie preferencjami poboru wody w sieci wodociągowej OLGA SOBOLEWSKA... Miejsce e-nauczania w procesie transferu wiedzy ANDRZEJ STRASZAK... Systemowo-informatyczne oparte na e-wiedzy narzędzia do wspomagania walki o wysoko sprawne i przyjazne państwo JAN STUDZINSKI... Wspomaganie zarządzania miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym za pomocą informacji z systemów monitoringu i mapy numerycznej EWA SZKIC CZECH... Immanentność relacji procesów gospodarczych środowiskiem zastosowań outsourcingu na przykładzie biur podróŝy i banków

4 4 TATIANA TRETYAKOVA... Czynniki determinujące wymogi dla wiedzy stosowanej w dynamicznych inteligentnych systemach nauczania JOANNA PAWŁOWSKA-TYSZKO, EWA KORELESKA... System jakości a potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa STANISŁAW URBAN... Zarządzanie wiedzą w gospodarstwach rolnych AGNIESZKA WIĄCEK... Zagadnienia selekcji i porządkowania treści w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego JACEK WINIARSKI... Analiza technik stosowanych do gromadzenia informacji o ryzyku w przedsięwzięciach z branŝy IT WALDEMAR WOLSKI... Kierunki rozwoju outsourcingu informatycznego w działalności organizacji gospodarczych MIROSŁAW WOŹNIAKOWSKI... Analiza wykorzystania technologii e-learningowej w przedsiębiorstwie MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ... Analiza zabezpieczeń systemów informatycznych

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Seria: Studia i Materiały, nr 14, ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Streszczenie W artykule zaprezentowano systemy klasy Business Intelligence (BI), które wspomagają zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa. W kolejnych punktach omówiono systemy BI czasu rzeczywistego oraz systemy oparte na koncepcji zrównowa- Ŝonej karty wyników. Systemy naleŝące do pierwszej klasy wspomagają zarządzanie operacyjne, a do drugie zarządzanie strategiczne. RozwaŜania zilustrowano dwoma przykładami produktów informatycznych klasy BI posiadających cechy opisanych systemów. Słowa kluczowe: Business Intelligence, Real-time Business Intelligence, Business Activity Monitoring, systemy zarządzania wydajnością 1. Wprowadzenie Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (Enterprise Performance Management EPM)1. moŝna rozpatrywać na szczeblu operacyjnym strategicznym. Efektywnemu wspomaganiu zarządzania wydajnością słuŝą nowe generacje systemów Business Intelligence. Na szczeblu operacyjnym są to systemy Business Intelligence czasu rzeczywistego, w szczególności narzędzia monitorowania procesów (Business Activity Monitoring), a na szczeblu strategicznym systemy wyposa- Ŝone w narzędzia realizacji koncepcji ZrównowaŜonej Karty Wyników, nazywanej teŝ Strategiczną Kartą Wyników. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki tych systemów. RozwaŜania poprzedzono przedstawieniem cech współczesnych systemów BI oraz przesłanek, które wyznaczają ich rozwój w kierunku systemów wspomagających zarządzanie na szczeblu operacyjnym. 2. Rozwój systemów Business Intelligence w kierunku systemów czasu rzeczywistego Podobnie jak inne klasy systemów wspomagających zarządzanie, systemy BI są ciągle rozwijane. Współczesne systemy BI są naleŝą juŝ do trzeciej generacji. Za pierwszą generację przyjmuje się systemy zapytań i raportowania oparte na komputerach centralnych i korzystające z baz operacyjnych, a za drugą klasyczne systemy BI oparte na hurtowni danych [11]. Przewaga systemów BI trzeciej generacji nad tradycyjnymi systemami opartymi na hurtowniach danych przejawia się w trzech kluczowych aspektach systemy te dostarczają pakiety gotowych aplikacji i rozwiązań biznesowych, a nie tylko korzystają z najnowszych technologii informatycznych; 1 EPM bywa teŝ nazywane koncepcją Corporate Performance Management (CPM), Business Performance Management (BPM) lub Strategic Performance Management.

6 6 Arkadiusz Januszewski Bussines Intelligence jako system wspomagający zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa systemy te koncentrują się na zapewnieniu łatwego dostępu do informacji biznesowych końcowym uŝytkownikom (zawierają nie tylko narzędzia wspierające procesy pozyskiwania informacji z baz źródłowych jak to było w przypadku hurtowni danych, ale teŝ narzędzia udostępniające zgromadzone dane uŝytkownikom); systemy te wspierają dostęp do wszystkich typów informacji biznesowej, nie tylko do informacji strukturalizowanej, przechowywanej w hurtowni danych. Kierunki rozwoju systemów Business Intelligence są wyznaczane przez trendy związane z budowaniem "inteligentnych przedsiębiorstw", w których pracownik knowledge worker - łączy cechy pracownika, eksperta i decydenta [9]. Tworzenie inteligentnych przedsiębiorstw wymaga decentralizacji procesów decyzyjnych, co z kolei pociąga za sobą konieczność konsolidacji danych i informacji oraz dostarczenia wszystkim pracownikom podejmującym decyzje łatwych w uŝyciu narzędzi analitycznych. Narzędzia BI - zarezerwowane dotychczas dla wspomagania decyzji w cyklach biznesowych w sferze strategicznej i taktycznej (rozwój produktów, zarządzanie finansami, zarządzanie wydajnością procesów) muszą zostać zastosowane w cyklach operacyjnych, czyli tam, gdzie są realizowane procesy wytwórcze i logistyczne oraz obsługa klienta i operacyjna współpraca z partnerami biznesowymi. Opisane przesłanki wskazują na jeden z waŝniejszych kierunków rozwoju systemów BI - systemów BI czasu rzeczywistego (Real-time Business Intelligence). Do ich zadań naleŝy przede wszystkim monitorowanie bieŝącej działalności biznesowej i automatyzacja podejmowania decyzji operacyjnych, czyli dąŝenie w kierunku rozwiązań tzw. zamkniętej pętli, w której wyniki analiz są przekazywane z powrotem do systemów produkcyjnych (transakcyjnych), w celu porównywania z wiedzą kierownictwa. Systemy BI nowej generacji mają za zadanie udostępnienie informacji niezbędnej do podejmowania decyzji na szczeblu operacyjnym bez konieczności zatrudniania ekspertów [1]. Nowe narzędzia BI przeznaczone dla pracowników realizujących procesy operacyjne są oparte na automatycznych regułach decyzyjnych (automated rules based systems) i wykorzystują technologię adaptacyjnego rozpoznawania wzorców (adaptive pattern recognition technology). Technologia ta wykorzystuje sieci neuronowe z mechanizmami uczenia się, co umoŝliwia przeprowadzanie na bieŝąco analiz prognostycznych. Dzięki temu moŝliwa jest personalizacja w czasie rzeczywistym obsługiwanego procesu operacyjnego przedsiębiorstwa. Systemy BI wyposaŝone, w opisane wyŝej, silne narzędzia analityczne, odgrywają szczególną rolę we wspomaganiu tych pracowników, którzy pozostają w bezpośrednim kontakcie z klientem, a więc słuŝb marketingowych, handlowców, serwisantów czy telefonicznych punktów obsługi klienta [6]. Nowa generacja systemów BI jest przeznaczona dla wszystkich pracowników szczebla operacyjnego, którzy muszą na bieŝąco analizować dane napływające w czasie rzeczywistym z systemów transakcyjnych i na tej podstawie podejmować decyzje. Do tej pory bez narzędzi analitycznych - jedynie pracownicy z duŝym doświadczeniem potrafili właściwie zanalizować sytuację i podjąć słuszną decyzję. Jak zauwaŝa Stokalski: Na mapie rozwoju architektur i rozwiązań Business Intelligence hurtownie danych i platformy raportowe stanowią dziś "klasykę gatunku". WaŜnym aktualnym trendem jest korporacyjna integracja danych i informacji, łącząca moŝliwości tradycyjnych rozwiązań ETL z wzorcami architektury i narzędziami typowymi dla integracji w czasie rzeczywistym. Bliska przyszłość (a w pewnej mierze równieŝ dzisiaj) to "Enterprise Decision Management" - automatyzacja procesów decyzyjnych, oparta na zbiorach reguł biznesowych, integracji aplikacji analitycz-

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Seria: Studia i Materiały, nr 14, nych z operacyjnymi oraz sterowaniu w pełni zautomatyzowanymi procesami biznesowymi za pomocą tzw. motorów reguł [9]. 3. Systemy zarządzania wydajnością na szczeblu operacyjnym Opisane wyŝej spostrzeŝenia potwierdzają analitycy z firmy IDC, według których największy wpływ na rynek rozwiązań BI w przyszłości będą miały następujące narzędzia [10]: dedykowane urządzenia analityczne, narzędzia do automatyzacji procesów decyzyjnych (Decision Process Automation - DPA), narzędzia do inteligentnej automatyzacji procesów (Intelligent Process Automation - IPA). Dedykowane urządzenia analityczne to zoptymalizowane do celów analitycznych serwery z oprogramowaniem przeznaczonym do konkretnych zastosowań. Ich odbiorcami są małe zespoły uŝytkowników, np. małe przedsiębiorstwa lub pracownicy jednego działu. Są to rozwiązania stosunkowo tanie, dlatego naleŝy się spodziewać, Ŝe będą coraz częściej stosowane w organizacjach. W systemach DPA część decyzji jest podejmowana samodzielnie, bez udziału uŝytkownika. Wykorzystuje się tu mechanizm automatycznych reguł decyzyjnych. Stosuje się je w powtarzalnych i łatwo definiowalnych procesach, takich jak ustalanie cen czy monitorowanie jakości produktu. Przy pomocy narzędzi IPA procesy moŝna na bieŝąco monitorować i wprowadzać w nich usprawnienia. Zawierają one mechanizmy automatycznej obsługi wyjątków, które są uruchamiane zanim system powiadomi uŝytkownika o zaistnieniu zakłóceń w wydajności procesów. Stopień skomplikowania oprogramowania sprawia, Ŝe technologia IPA nie jest jeszcze powszechnie stosowana i nie potwierdziła w pełni swojej skuteczności w podnoszeniu wydajności przedsiębiorstwa. IDC wskazuje teŝ na tendencję w upraszczaniu obsługi oprogramowania w taki sposób, Ŝeby analizy nie będą wymagały specjalistycznej wiedzy zaawansowanych uŝytkowników (power users). Producenci systemów BI starają się uatrakcyjnić warstwę prezentacyjną aplikacji. Ma to na celu zapewnienie łatwego dostępu do aplikacji analitycznych wszystkim pracownikom, którzy podejmują jakiekolwiek decyzje. Jednym z ostatnich opracowań, które ukazują dotychczasową ewolucję oraz dalsze kierunki rozwoju rozwiązań Business Analytics BA (w tym Business Intelligence) jest raport przedstawiony przez IDC w roku 2007 (rys. 1). WyróŜniono w nim 5 etapów rozwoju systemów BA: a. etap 1 raportowanie z systemów produkcyjnych (operacyjnych) i statystyki (production reporting and statistic); b. etap 2 zapytania, przetwarzanie OLAP i data mining; c. etap 3 pakiety Business Intelligence i aplikacje analityczne (BI suites and analytic applications); d. etap 4 automatyzacja procesów decyzyjnych (decision process automation - DPA); e. etap 5 automatyzacja procesów inteligentnych (intelligent process automation - IPA). Ostatni etap dotyczy przyszłości, w której nadal będziemy obserwować nie tylko znaczące zwiększenie liczby danych, ale równieŝ liczby uŝytkowników systemów analitycznych. Do tej pory systemy BA i BI były przeznaczone dla stosunkowo niewielkiej grupy uŝytkowników: głównie doświadczonych analityków i kierownictwa najwyŝszego szczebla zarządzania. Coraz jednak częściej uŝytkownikami tych narzędzi jest teŝ kadra niŝszych szczebli zarządzania, która musi szybko podjąć właściwą decyzję w oparciu o napływające na bieŝąco dane. Wymaga to wbudowania w syste-

8 8 Arkadiusz Januszewski Bussines Intelligence jako system wspomagający zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa my transakcyjne funkcjonalności analitycznych, w które są obecnie wyposaŝone systemy BA i BI, lub opracowania specjalnych modułów analitycznych rozszerzających moŝliwości monitorowania procesów zaimplementowane w systemach produkcyjnych. Funkcjonalności te mają zapewnić przeprowadzanie szybkiej analizy wskaźników wydajności monitorowanych procesów. Dane/ zawartość Mało DuŜo Zapytania ad-hoc OLAP Hurtownie danych Wzorce Modele danych ETL i jakość danych Współpraca Workflow Kokpity kierownicze Statyczne, cykliczne raportowa- Wizualiza- Karty wyników Zarządzanie cyklem Ŝycia DW Analizy prognostyczne Alarmowanie Wiedza o procesach Analiza zawartości UŜytkowni- Monitorowanie zdarzeń Zapytania OLAP data mining Pakiety BI Aplikacje analityczne Raportowanie z systemów produkcyjnych Automatyzacja procesów decyzyjnych Automatyzacja procesów inteligentnych Rys.1. Rozwój systemów Business Analytics według IDC Źródło: [10] ( nieznacznie zmodyfikowany) Wymienione przez IDC narzędzia automatyzacji procesów inteligentnych (IPA) słuŝące do monitorowania zdarzeń, alarmowania wyjątków i zarządzania wiedzą o procesach są często określane wspólnym terminem - Business Activity Monitoring (BAM). MoŜna wskazać kilka cech, które odróŝniają narzędzia BAM od klasycznych systemów BI [4]. W tradycyjnych rozwiązaniach Business Intelligence wspomaganie procesów podejmowania decyzji opiera się na analizie danych zgromadzonych w hurtowni, w celu ekstrapolacji przyszłości i estymacji stanu obecnego poprzez wgląd w dane historyczne. Narzędzia Business Activity Monitoring zakładają natomiast przetwarzanie danych, które napływają na bieŝąco danych z systemów obsługujących sferę wykonawczą przedsiębiorstwa. Zapewniają one bezpośredni monitoring stanu aktualnego. Z tego załoŝenia

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Seria: Studia i Materiały, nr 14, wynika, Ŝe uŝytkownikami systemów BAM są kierownicy liniowi, bezpośrednio nadzorujący procesy gospodarcze2. UŜytkownikami tradycyjnych systemów BI są na ogół specjaliści i menedŝerowie zainteresowani analizą duŝych zbiorów danych i jej wynikami. Informacje pozyskane w wyniku analiz przeprowadzanych za pomocą narzędzi BI mogą zostać uŝyte do identyfikacji obszarów, które następnie moŝna monitorować za pomocą narzędzi BAM. Analizy BI pozwalają bowiem na wskazanie niekorzystnych zjawisk czy trendów występujących w konkretnych procesach gospodarczych, natomiast wykorzystanie narzędzi BAM moŝe umoŝliwić wskazanie przyczyn tych niekorzystnych zjawisk i uniknięcie ich w przyszłości. PoŜądaną cechą systemów BAM jest automatyczne przesyłanie informacji ostrzegawczych (alertów) w przypadku przekroczenia krytycznych wartości. Narzędzia BAM rozszerzają moŝliwości monitorowania (i wysyłania alertów) zawarte w systemach transakcyjnych. Integrują one dane pomiarowe pochodzące z róŝnych aplikacji ERP, SCM czy CRM, które często nie potrafią ze sobą płynnie współdziałać. Interfejs uŝytkownika końcowego systemu BAM najczęściej korzysta z koncepcji tzw. kokpitu menedŝerskiego (management dashboard), w którym na jednym ekranie prezentowane są róŝne wskaźniki - często w postaci animowanych obrazów graficznych, ilustrujących zmiany zachodzące w danych napływających w czasie rzeczywistym (rys. 2). Rys. 2. Kokpit menedŝerski - przykład Cechą opisanych wyŝej systemów BAM jest integracja i analiza danych napływających w czasie rzeczywistym z systemów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Koncepcję tę określa się jako Inte- 2 RóŜnicę między BAM i BI moŝna zobrazować poprzez porównanie podejmowania decyzji odnośnie do portfela akcji giełdowych - moŝna patrzeć zarówno na trendy z ostatnich tygodni, by po analizie tych danych historycznych podjąć decyzję o kupnie czy sprzedaŝy akcji, ale równie dobrze moŝe to być bieŝący kurs akcji - jeśli spada lub rośnie powyŝej określonego poziomu decyzję podejmuje się natychmiast.

10 10 Arkadiusz Januszewski Bussines Intelligence jako system wspomagający zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa grację Danych Korporacyjnych (Enterprise Information Integration - EII) [8]. RóŜnica między EII a BI polega na tym, Ŝe w systemach EII dane do analiz nie są umieszczane w bazie hurtowni danych, lecz są pobierane bezpośrednio do analizy z systemów transakcyjnych. Mechanizm EII łączy się automatycznie z róŝnymi bazami danych systemów takich jak ERP, CRM, czy system bilingowy. Zaletą systemów EII jest aktualność danych. Z tego właśnie względu są one nazywane systemami BI czasu rzeczywistego (Real-time BI). NaleŜy pamiętać, Ŝe systemy EII nie zapewniają dostępu do danych historycznych. Tym samym nie mogą być uwaŝane za alternatywę dla hurtowni danych, lecz raczej za technologię komplementarną, która pozwala na zadawanie zapytań i przeprowadzanie analiz na danych bieŝących, co pozwala szybko podjąć działania korekcyjne. 4. Strategiczna Karta Wyników jako element systemu BI wspomagającego zarządzanie wydajnością na szczeblu strategicznym Systemy BAM wspomagają one zarządzanie procesami operacyjnymi poprzez bieŝące obliczanie mierników wydajności tych procesów i prezentowanie ich na tzw. kokpitach menedŝerskich. Według Gartner Group pakiety do zarządzania wydajnością klasy EPM powinny zawierać narzędzia mające zastosowanie w następujących obszarach [7]: budŝetowanie, planowanie i przewidywanie; modelowanie zyskowności i optymalizacja; aplikacje zrównowaŝonej karty wyników, łączone ze specyficzną metodologią (np. BSC, Six Sigma); konsolidacja finansowa; raportowanie ustawowe i finansowe. Oprócz zrównowaŝonej karty wyników, narzędzia wspomagające zarządzanie we wszystkich z wymienionych wyŝej obszarów, są od dłuŝszego czasu dostępne jako moduły systemów ERP lub osobne pakiety. Z tego względu moŝna przyjąć, Ŝe drugim kluczowym elementem BAM - systemów wspomagających zarządzanie wydajnością jest koncepcja ZrównowaŜonej Karty Wyników (Balanced Score Card - BSC) [5]. Jest to metodologia pomiaru efektywności i kontroli organizacji, której istotą jest powiązanie strategii przedsiębiorstwa z działaniami operacyjnymi. Dokonuje się tego za pomocą zestawu mierników wspierających bieŝące monitorowanie dokonań dla osiągnięcia przyjętej przez firmę strategii. Systemy transakcyjne i systemy BAM, które mierzą dziennie setki parametrów, pozwalają określić efektywność bieŝącej działalności operacyjnej. ZrównowaŜona Karta Wyników umoŝliwia ich połączenie z celami strategicznymi organizacji. Dzięki wkomponowaniu BSC w system BI i zintegrowaniu jej z miernikami wydajności działań operacyjnych zarząd firmy moŝe szybko rozpoznać wpływ tych działań na realizację celów strategicznych i podejmować działania korygujące. Jest to moŝliwe, poniewaŝ karta definiuje związki przyczynowoskutkowe między tymi działaniami operacyjnymi i celami organizacji. Na ZrównowaŜoną Kartę Wyników składają się cztery zestawy wskaźników, które tworzą cztery perspektywy widzenia biznesu: perspektywa finansowa, perspektywa klienta, perspektywa procesów gospodarczych, perspektywa rozwoju i wzrostu.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Seria: Studia i Materiały, nr 14, Wskaźniki z róŝnych perspektyw są ze sobą powiązane i obrazują związki przyczynowoskutkowe. Perspektywa finansowa zawiera róŝnego rodzaju wskaźniki finansowe, które odpowiadają na pytanie: jak realizujemy oczekiwania udziałowców? Perspektywa klienta powinna operować miarami pozwalającymi ocenić, w jakim stopniu firma spełnia oczekiwania klientów. Miary te powinny koncentrować się wokół satysfakcji, utrzymania i pozyskiwania klientów w wybranych segmentach rynku. Perspektywa procesów gospodarczych obejmuje miary związane głównie z jakością, czasem i kosztami procesów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klienta. Perspektywa rozwoju i wzrostu uwzględnia miary innowacyjności i doskonalenia. Miary te dotyczą nowych produktów i usług, motywacji i poziomu umiejętności i wiedzy pracowników oraz dostępności informacji do podejmowania decyzji (poziomu informatyzacji). BSC została zaimplementowana w większości wiodących systemów BI, m.in. takich firm jak: SAS (Strategic Performance Management), Oracle (Oracle Balanced Scorecard), SAP (SAP Strategic Enterprise Management), Hyperion (Hyperion Performance Scorecard), Business Objects (Business Objects Performance Manager), Progress (CorVu Balance Scorecard), MicroStrategy. Systemy te wspomagają implementację koncepcji BSC i EPM oraz ich upowszechnienie w całym przedsiębiorstwie. Zestawienie czterech perspektyw, przedstawiających stan finansów, obsługi klientów, procesów wewnętrznych i przyswajania wiedzy, daje znacznie pełniejszy obraz firmy, niŝ same wskaźniki finansowe. Kierownicy uzyskują wiedzę o związkach przyczynowo-skutkowych między wskaźnikami wydajności a projektami i strategią firmy. MoŜliwość jednoczesnej prezentacji strategii i wskaźników zapewnia uzyskanie pełnego obrazu sytuacji podczas analizy konkretnego zagadnienia3. W kolejnym punkcie przedstawimy krótką charakterystykę dwóch z wymienionych wyŝej systemów. 5. Przykłady systemów Business Intelligence wspomagających zarządzanie wydajnością Pakiet SAS Strategic Performance Management jest systemem rozbudowanym, który pomaga zarządzać efektywnością: pomiarem, analizą i oceną wyników pracy, w działalności operacyjnej i zarządzaniu strategicznym. Rozwiązanie opiera się na metodyce BSC, ale pozwala wbudować w system dowolną takŝe inne metodyki zarządzania efektywnością, np. Total Quality Management, European Foundation Quality Management czy ISO. W systemie definiuje się cele, które są przedstawiane w postaci Map Strategii, a wskaźniki i parametry je opisujące w postaci Kart Wyników. Wskaźniki mogą przyjmować nie tylko wartości liczbowe, lecz równieŝ określenia jakościowe (np. przeciętny, zły, zgodny z planem, kontrolowany). W zakresie zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa SAS SPM wspomaga prowadzenie4: planów rocznych (budŝetów) i wieloletnich (strategii), dokumentów sprawozdawczości obowiązkowej (sprawozdania finansowego, sprawozdania dla regulatorów i organów nadzoru), kart wskaźników złoŝonych o strukturze piramidy (np. piramidy DuPonta). systemów controllingowych (np. wielostopniowych rachunków marŝy), 3 Na przykład moŝna odkryć, Ŝe zyskowność wzrasta, ale odbywa się to kosztem gorszego poziomu serwisu, co z kolei wpływa negatywnie na poziom satysfakcji klienta i w dłuŝszej perspektywie jest niekorzystne dla organizacji. 4 W systemie SAS SPM moŝna teŝ umieścić i udostępnić róŝne inne dokumentów, np. prospekty emisyjne, biuletyny, dokumenty prawne. Ten zakres jego zastosowań wiąŝe się z zarządzaniem wiedzą, co zostanie omówione w kolejnym punkcie.

12 12 Arkadiusz Januszewski Bussines Intelligence jako system wspomagający zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa systemów oceny pracy (np. wartościowania pracy, oceny rocznej), systemów nadzorowania procesów (np. monitorowania procesów inwestycyjnych, monitorowania efektywności sprzedaŝy). Business Objects Performance Manager jest częścią systemu Business Objects XI, którego strukturę pokazano na rysunku 3. Raportowanie korporacyjne Interaktywne analizy Raportowanie wbudowane Platforma Business Intelligence Zapytania ad-hoc Integracja danych OLAP ERP, CRM, SCM Mainframe Inne aplikacje Dane lokalne Internet Źródło:[2] Rys. 3. Struktura systemu Business Objects XI W skład tego systemu wchodzą moduły raportowania, zapytań i analiz, pakiety aplikacji analitycznych, platforma BI oraz produkty do integracji danych [2, 3]. Performance Manager - podobnie jak SAS SPM ma zaimplementowane mechanizmy BSC i wspiera róŝne inne metodyki zarządzania wydajnością (Six Sigma, TQM). Obraz organizacji i jej wydajności jest tu przedstawiony w postaci kokpitów menedŝerskich zawierających alerty biznesowe, karty wyników, analizy i raporty, dzięki czemu uŝytkownicy mogą monitorować stan kluczowych wskaźników, analizować wydajność procesów i podejmować świadome działania operacyjne. Kokpity menedŝerskie Business Objects mogą być dowolnie projektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i posiadają

13 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Seria: Studia i Materiały, nr 14, zaawansowane moŝliwości wizualizacji danych. Korzysta z takich technik wizualizacji jak mapy strategii i celów oraz drzewa metryk. Za ich pomocą moŝna w łatwy sposób wizualizować związki przyczynowo-skutkowe oraz status kluczowych wskaźników wydajnościowych względem celów operacyjnych. MoŜliwe jest teŝ powiązanie osób i działań ze strategią poprzez przydzielanie celów pojedynczym uŝytkownikom lub ich grupom, a w konsekwencji wyznaczanie hierarchii celów i metryk dla kaŝdego poziomu organizacyjnego. WaŜnymi elementami systemu zarządzania wydajnością w Business Objects są aplikacje analityczne, które zawierają zestawy metryk biznesowych, gotowych kokpitów menedŝerskich oraz najlepsze metody analityczne dedykowane konkretnym dziedzinom biznesowym. Business Objects zawiera bibliotekę ponad 100 takich wzorcowych kokpitów, stanowiących zbiór najlepszych praktyk zarządzania wydajnością organizacji. Wzorce analiz obejmują róŝne obszary funkcjonowania firmy (np. klientów, produkty, łańcuch dostaw, pracowników, finanse). Performance Manager umoŝliwia teŝ zapamiętywanie własnych ścieŝek analiz dla poszczególnych osób lub większych grup, po to aby móc je wykorzystać w przyszłości. Dzięki aplikacjom analitycznym i własnym ścieŝkom analiz w system BI zostają wkomponowane najlepsze praktyki biznesowe powstałe na bazie doświadczeń róŝnych organizacji oraz wynikające z doświadczeń własnych. 5. Zakończenie Reasumując przedstawione w artykule rozwaŝania moŝna uznać, Ŝe rozwój systemów Business Intelligence w kierunku systemów wspomagających zarządzanie wydajnością polega na: dostarczeniu narzędzi analitycznych na poziom zarządzania operacyjnego, czyli rozwoju w kierunku systemów BI czasu rzeczywistego; wykorzystaniu koncepcji ZrównowaŜonej Karty Wyników, która pozwala połączyć strategię organizacji z działaniami operacyjnymi. Oczywiście wspomaganie zarządzania wydajnością nie jest jedynym kierunkiem rozwoju tych systemów. Do innych cech nowych generacji systemów BI zalicza się m.in. oparcie na technologii internetowej (korporacyjne portale BI) oraz usprawnienie pozyskiwania informacji z Internetu, co prowadzi do ich traktowania jako waŝnego elementu systemu zarządzania wiedzą. 6. Literatura 1. Bracket M.H. (1999) Business Intelligence Value Chain. DM Review, March 2. Business Objects (2005) Business Objects XI wiodący pakiet narzędzi Business Intelligence. Materiały informacyjne 3. Business Objects (2003) Business Objects Zarządzanie wydajnością. Materiały informacyjne 4. Gamdzyk P. (2004) Być na bieŝąco. Computerworld 20 grudnia 5. Kaplan R.S., Norton D.P. (1992) The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, styczeń-luty 6. Łakomy M. (2000) Hurtownie danych dla przyszłości. Computerworld 1 października 7. Rayner N., Buytendijk F., Geishecker L. (2005) Magic Quadrant for CPM Suites, Gartner RAS Core Research Note G Słoniewski T. (2005) Wywiad w firmie. Computerworld 27 grudnia 9. Stokalski B. (2005) Plac budowy inteligentnych korporacji. Computerworld 27 grudnia

14 14 Arkadiusz Januszewski Bussines Intelligence jako system wspomagający zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa 10. Vasset D. i inni (2007) Worldwide Business Analytic Software [on-line] [Dostęp 23 października 2007] Dostępny w Internecie: idc_wwbusanalytics_0907.pdf 11. White C.J. (1998) The IBM Business Intelligence Software Solutions. Database Associates International Inc.. January [on-line][dostęp 14 listopada 2007] Dostępny w Internecie BUSSINES INTELLIGENCE AS AN ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM Summary The article presents Business Intelligence (BI) systems, that support Enterprise Performance Management. There are two group of such systems describe: Real-time Business Intelligence and BI systems based on the conception of the Balanced Scorecard. The first class of BI supports managers with operational management and the second with the strategic management. The described class of BI systems are illustrated by too examples of software packages. Keywords: Business Intelligence, Real-time Business Intelligence, Business Activity Monitoring, Enterprise Performance Management Arkadiusz Januszewski Katedra InŜynierii Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy W Bydgoszczy ul. Kaliskiego 7 bud.3.1., Bydgoszcz

15 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Seria: Studia i Materiały, nr 14, JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA Akademia Rolnicza w Szczecinie ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU Streszczenie śadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich swoich potencjalnych klientów. Zamiast więc konkurować wszędzie, firmy szukają najbardziej atrakcyjnej grupy nabywców lub obszaru, który obsłuŝą lepiej niŝ konkurenci. W pracy pod tytułem,,zastosowanie metody CHAID do poznawania klientów i rynku przedstawiono praktyczne zastosowanie jednej z wielu metod ilościowych do segmentacji klientów firmy,,a. Zastosowanie tego instrumentu pozwala na poznanie klientów oraz sprecyzowanie i ukierunkowanie działań producenta/handlowca. Słowa kluczowe: marketing, metoda CHAID, typy segmentacji 1. Segmentacja w marketingu Według najprostszej definicji marketing oznacza wprowadzenie na rynek róŝnego rodzaju produktów i usług, a takŝe ich sprzedawanie i kupowanie; polega na dostarczaniu na właściwe miejsce, we właściwym czasie, przy właściwej promocji i po właściwej cenie odpowiednich produktów i usług właściwemu nabywcy 1. Współcześnie funkcjonują róŝne style marketingu, tj. marketing masowy, marketing produktów zróŝnicowanych i marketing segmentacyjny. Pierwszy styl polega na tym, Ŝe decyzje marketingowe firmy nastawione są na seryjne wytwarzanie produktów, masową sprzedaŝ jednego produktu, który przyciąga uwagę róŝnych klientów. Ten typ marketingu ma tę zaletę, Ŝe pozwala firmie osiągnąć niskie koszty wytwarzania i najniŝszą moŝliwą cenę, a tym samym wykreować największy potencjalny rynek. Niestety producent nie przywiązuje wagi do róŝnicowania się popytu na jego produkty, co moŝe w przyszłości zawaŝyć na jego pozycji rynkowej. Marketing zróŝnicowany jest wyŝszym stadium rozwoju marketingu w przedsiębiorstwie. Zgodnie z nazwą polega na róŝnicowaniu wytwarzanych przez siebie produktów, tak by zwrócić uwagę klientów na róŝnice występujące między nimi. Kolejnym stadium ewolucyjnym marketingu jest marketing segmentacyjny. Narzędzia marketingu ukierunkowane zostają na odbiór przez róŝne grupy nabywców tworzących rynek. Przedsiębiorstwo świadomie więc podejmuje działania zmierzające do określenia grup (segmentów) funkcjonujących na rynku i rozpoznając ich potrzeby, rozwija juŝ ofertę i program marketingowy odpowiednio do wybranego rynku docelowego 2. UwaŜa się, Ŝe ostatnie stadium rozwoju marketingu najlepiej pozwala odnaleźć firmie właściwą dla siebie drogę oddziaływania na rynek i stwarza podstawy do podejmowania racjonalnych decyzji. Sprecyzowanie pola oddziaływania firmy na otoczenie pozwala takŝe na zmniejszenie kosztów 1 S. Urban, Marketing produktów spoŝywczych. Wyd. AE. Wrocław 2 Marketing w agrobiznesie pod red. M. Duczkowskiej-Piaseckiej. Format A-B, Warszawa 1996, s.60

16 16 Jolanta Kondratowicz-Pozorska Zastosowanie metody CHAID do poznawania klientów i rynku funkcjonowania firmy, a przede wszystkim kosztów związanych z modyfikacją produktów, kanałów dystrybucji, promocją, itd. W badaniach marketingowych znane są liczne metody poznawania rynku, podziału na segmenty lub słuŝące pogłębianiu wiedzy o klientach. Praktykom zaleŝy jednak, by uŝyte metody były proste technicznie, ale bogate w wyniki i łatwe do interpretacji. Z tego to punktu widzenia do niniejszej pracy wybrano metodę CHAID, jako narzędzie spełniające te oczekiwania. 2. Metoda CHAID jako narzędzie segmentacji odbiorców firmy,,a Istota segmentacji rynku sprowadza się do dywersyfikacji polityki sprzedaŝy wobec róŝnych grup nabywców. Potrzeba segmentacji jest wynikiem uznania, iŝ odbiorcy, na których nakierowane są działania marketingowe firmy, tworzą odrębne pod względem atrakcyjności ekonomicznej grupy. Grupy te róŝnią się strukturą potrzeb oraz sposobem ich zaspokajania. Dostrzeganie tych odmienności wymusza uwzględnienie ich w realizowanej polityce marketingowej firmy3. Inna definicja segmentacji4 mówi, Ŝe jest to podział badanej struktury na jednorodne obszary, w których zróŝnicowanie między obiektami ze względu na poszczególne cechy jest mniejsze aniŝeli pomiędzy tymi obszarami. Procedura segmentacji obejmuje 4 rodzaje prac. Są to: Zdefiniowanie kryteriów segmentacji, Określenie tzw. zmiennych profilowych, czyli cech, które będą charakteryzowały określone segmenty. Wyznaczenie segmentów. Profilowanie wyznaczonych segmentów na podstawie wcześniej wybranych deskryptorów. Tematem dalszych rozwaŝań będzie określenie tzw. zmiennych profilowych i ich roli w kształtowaniu przynaleŝności jednostek do poszczególnych grup (segmentów) Metoda badawcza Zmienne profilowe odpowiadają na pytanie, kim są konsumenci zgrupowani w jeden segment ze względu na przyjęte kryterium segmentacji. Zmienne te powinny mieć określone własności: 1. być silnie powiązane z przyjętym kryterium segmentacji (wówczas kryterium to zmienna zaleŝna, zmienna profilowa zmienna niezaleŝna) 2. być czytelne i uŝyteczne w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa. Analiza segmentacyjna moŝe być prowadzona za pomocą: analizy dyskryminacji, regresji logistycznej i metoda detekcji interakcji AID. W przypadku, gdy zmienna zaleŝna jest typu nominalnego lub porządkowego (jak w przypadku podjętych przez autorkę badań) analiza przebiega zgodnie z zasadami pomiaru zaleŝności za pomocą statystyki χ 2 i badania jej istotności. Taka procedura nosi nazwę metody automatycznej detekcji interakcji za pomocą statystyki χ (CHAID). Warunkiem stosowania tej metody jest dysponowanie zmienną zaleŝną typu nominalnego. Zmienne niezaleŝne mogą być dowolnego typu. Procedura postępowania składa się z etapów: 2 3 M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa. 4 S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Fogra, Kraków.

17 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Seria: Studia i Materiały, nr 14, a) dla wyróŝnionych kategorii zmiennej zaleŝnej oraz kaŝdej z wybranych zmiennych niezaleŝnych wyznaczenie liczebności, odpowiadających i-tej kategorii zmiennej zaleŝnej nij i j-tej kategorii zmiennej niezaleŝnej. b) ocena zaleŝności statystycznej w kaŝdym z wyróŝnionych przypadków za pomocą statystyki χ 2 według wzoru: χ 2 ( n = c) wybór pierwszej zmiennej klasyfikującej, według poziomu istotności związanego z obliczonymi na podstawie danych empirycznych wartościami statystyki χ. Kryterium wyboru jest tu minimalizacja tego prawdopodobieństwa. d) dezagregacja zbioru jednostek na podgrupy według kategorii zmiennej niezaleŝnej wybranej w poprzednim kroku. e) da ustanowionych w poprzednim etapie grup na niŝszym szczeblu agregacji jednostek ponowne wyznaczenie wartości statystyki χ, mierzącej zaleŝność statystyczną między zmienną zaleŝną a kaŝdą z pozostałych zmiennych niezaleŝnych. f) etapy c) i d) powtarzane są tak długo, aŝ wyczerpie się zbiór deskryptorów lub dezagregacja jednostek doprowadzi do wydzielenia grup o liczebnościach niewystarczających do kontynuowania analizy zaleŝności między zmienną zaleŝną a deskryptorami, ewentualnie otrzymane wartości statystyki χ 2 i 2 j będą wskazywać na nieistotność zaleŝności Materiał badawczy i praktyczne zastosowanie wybranej metody badawczej W celu scharakteryzowania i ukierunkowania działań producenta a jednocześnie handlowca scharakteryzowano potencjalnych nabywców/odbiorców towarów z firmy o nazwie,,a *. Jest to spółka cywilna mająca swoją siedzibę i zakłady produkcyjne na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz szereg punków handlowych w całej Polsce. Chcąc nadąŝać za pragnieniami konsumentów (w pewnym sensie takŝe modą) przedsiębiorstwo chce wprowadzić do sprzedaŝy produkty ekologiczne. Jednak prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi wiąŝe się z bardzo wysokimi kosztami produkcji, czasochłonnością i w ostateczności z wyŝszą ceną dla konsumentów. Ciekawym tematem badań jest zatem poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy warto zainwestować w nową linię produkcji i podjąć promocję nowych towarów oraz do jakiej grupy odbiorców/nabywców powinna być zaadresowana podjęta kampania? Realizując temat 1495 osobom mieszkających w województwie zachodniopomorskim przedło- Ŝono ankietę. Zestaw pytań był tak skonstruowany, aby badacz tematu miał moŝliwość odpowiedzi, czy zaakceptuje, bądź teŝ nie nowy towar (czyli produkt ekologiczny). Dodatkowo zebrano informacje, które pozwoliły na charakterystykę dotychczasowych klientów firmy. Uwzględniono takie 5 M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa. * właściciele firmy nie zgodzili się na publiczne podawanie nazwy ij ^ n ij ^ n ij ) 2 2

18 18 Jolanta Kondratowicz-Pozorska Zastosowanie metody CHAID do poznawania klientów i rynku grupy zmiennych, jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zamoŝność, wykształcenie oraz odległość od sklepu firmowego. Wszystkie te grupy zawierają kilka kategorii. Dla przykładu: miejsce zamieszkania: miasto i wieś, wiek: młodzi (do 30 lat), w średnim wieku (od 30 do 60), osoby starsze (po 60- ce); płeć: męŝczyźni i kobiety; zamoŝność: niski dochód na członka rodziny (do 250 euro), średni (pomiędzy euro), wysoki dochód (powyŝej 500 Euro). wykształcenie: poniŝej średniego, średnie oraz wyŝsze; Odległość od sklepu: blisko i daleko. Po zebraniu ankiet i wstępnym, statystycznym ich opracowaniu otrzymano, Ŝe 74% osób jest zainteresowanych nowym produktem, 26% zdecydowanie odmówiło. Dla tak zdefiniowanej zmiennej zaleŝnej o dwóch nominałach przeprowadzono analizę zaleŝności statystycznej testem chi-kwadrat ze względu na wszystkie wyróŝnione deskryptory. Wyniki z przeprowadzonych testów przedstawia tab. 1. Tabela 1. Wyniki analizy zaleŝności stochastycznej między deklaracją akceptacji nowego produktu a wyróŝnionymi deskryptorami Deskryptor Wartość 2 statystyki χ 2 Istotność statystyki χ Miejsce zamieszkania 15,2 0,02023 Wiek 24,5 0,00022 Odległość od sklepu 34,9 0,00033 ZamoŜność 22,2 0,00005 Płeć 98,1 0,032 Wykształcenie 78,4 0,00015 Źródło: obliczenia własne Na podstawie dotychczasowych badań zakładamy, Ŝe dwa deskryptory nie mają istotnego wpływu na akceptację nowego towaru. Są to płeć i miejsce zamieszkania. Z pozostałych obliczeń wynika, Ŝe najmniejszą istotnością charakteryzuje się statystyka χ 2 obliczona dla deklaracji akceptacji nowej technologii produkcji w zaleŝności od zamoŝności. Pierwsza dezagregacja następuje według 3 wyróŝnionych poziomów zamoŝności. Zainteresowanie nowym towarem jest najwyŝsze wśród osób z wysokim dochodem (76%), ze średnim na poziomie 19% i z niskimi dochodami na granicy 5%. Kolejny etap polega na analizie kaŝdego z wyróŝnionych segmentów (3 klasy podziału) oddzielnie, pod względem zaleŝności złoŝonej akceptacji nowego produktu od pozostałych trzech zmiennych: wiek, wykształcenie oraz odległości od miejsca zakupu omawianego towaru. W rezultacie otrzymanych wyników wiek był istotnym deskryptorem dla osób średnio zamoŝnych, a wykształcenie było istotnym deskryptorem dla osób zamoŝnych. Kroki te były powtarzane tak długo, aŝ wartości liczebności odpowiadających i-tej kategorii zmiennej zaleŝnej i j-tej kategorii zmiennej niezaleŝnej stały się zbyt małe z punktu poprawności stosowania testu χ 2, bądź teŝ gdy wartości

19 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Seria: Studia i Materiały, nr 14, otrzymanej statystyki będą wskazywać na nieistotność zaleŝności. Wyniki kolejnych postępowań przedstawia rys. 1. Przejrzystość grafu pozwala na ocenę zainteresowania klientów nowymi towarami firmy,,a, a jednocześnie daje obraz przynaleŝności badanych jednostek do poszczególnych segmentów. Kolorem niebieskim zaznaczono zainteresowanie nowymi produktami z uwzględnieniem kolejnego wybranego deskryptora, natomiast kolorem czerwonym udział tej grupy ankietowanych z uwzględnieniem kolejnego wybranego deskryptora w całości badania, które dotyczyło 1495 osób wypełniających ankietę. Klienci zainteresowani produktami ekologicznymi 74% / 100% Zamoznosc niska 5% / 26% Zamoznosc srednia 19% / 61% Zamoznosc wysoka 76% / 13% Os. mlode 12% / 18% W srednim wieku 26% / 36% Os.starsze 23% / 7% W. ponizej sredniego 7% / 2% W. srednie 29% / 6% W. wyzsze 32% / 5% Blisko m. 37%/11% Daleko m. 6%/7% W. ponizej sredniego 10% / 10% W. srednie 41% / 20% W. wyzsze 32% / 6% Os. mlode 45% / 2% W srednim w. 36% / 2% Os. mlode 10% / 1% W srednim w. 31% / 2% Os. starsze 49% / 3% Daleko m. 17% / 1% Blisko m. 49% / 17% Daleko m. 6% / 3% Blisko m. 33% / 2% Daleko m. 12% / 1% Blisko m. 60% / 0,7% Daleko m. 4% / 0,3% Rys.1. Graf przedstawiający segmentację klientów firmy,,a, którzy są zainteresowani produkcją ekologiczną (ze względu na wybrane zmienne niezaleŝne) Źródło: opracowanie własne 3. Wnioski Wybrana metoda badawcza pozwala na wyodrębnienie - ze względu na wybrane zmienne niezaleŝne - grup klientów, którzy akceptują nową ofertę rynkową firmy,,a, która polega na wprowadzeniu na rynek produktów ekologicznych. Do deskryptorów tych zaliczono: zamoŝność, odległość od sklepów sprzedających ten towar, wiek i wykształcenie. Poznając bliŝej nabywców towaru, tzn. analizując ich cechy fizyczne i moŝliwości ekonomiczne łatwiej dotrzeć z nowymi produktami do odbiorcy docelowego, lepiej zaadresować kampanię reklamową, wzbogacić strukturę asortymentową lub podnieść jakość towarów. Pozwala to takŝe na podejmowanie decyzji przy znacznie mniejszym poziomie ryzyka, co sprzyja rozwojowi firmy i umacnianiu jej pozycji na rynku. Odczytując graf moŝna stwierdzić np., Ŝe nowym asortymentem najbardziej zainteresowane są osoby średnio -(19%) i dobrze uposaŝone (76%). Pośród średnio zamoŝnych, nowym towarem

20 20 Jolanta Kondratowicz-Pozorska Zastosowanie metody CHAID do poznawania klientów i rynku zaciekawione byłyby osoby przede wszystkim w wieku średnim i starsze. Osoby młode wykazywały oŝywienie tylko wówczas, kiedy towar byłby dostępny w niedalekim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Kolejnym poziomem badawczym dla osób w wieku średnim było wykształcenie. Produktami ekologicznymi firmy,,a zainteresowane były przede wszystkim osoby ze średnim (41%) i wyŝszym wykształceniem (32%). W grupie osób średnio zamoŝnych, w średnim wieku i ze średnim wykształceniem waŝnym argumentem przemawiającym za kupnem nowego towaru jest powszechna jego dostępność w najbliŝszym otoczeniu (49%). Osoby zamoŝne stanowią kolejną grupę objętą badaniem. Dla nich istotnym deskryptorem w rezultacie otrzymanych wyników było wykształcenie. 29% osób z wykształceniem średnim i 32% z wyŝszym wyraziło zainteresowanie nowym asortymentem. Byli to zazwyczaj ludzie w średnim (31%) lub starszym wieku (49%) w pierwszym obszarze lub młodzi (53%) i w średnim wieku (36%) w drugim obszarze zmiennych. Dla osób starszych waŝnym deskryptorem była odległość od miejsca zamieszkania. W pozostałych grupach uŝyty test nie wykazywał istotności. Za pomocą grafu moŝna stworzyć obraz grup tworzących segmenty, które róŝnią się między sobą a jednocześnie są jednolite wewnątrz. Dodatkowym atutem zastosowanej metody jest moŝliwość uzyskania informacji o wszystkich osobach wypełniających ankietę (a więc będących nabywcami towarów firmy,,a ). Są to osoby przewaŝnie średnio zamoŝne (61% respondentów) lub mało zamoŝne (26%). Tylko 13% przyznało, Ŝe ma dochody wyŝsze niŝ 0,5 tys. euro na osobę. Najczęściej kupującymi badany asortyment są osoby w średnim wieku (36%), ze średnim wykształceniem (20%) i mieszkające w pobliŝu sklepu (17%). Osoby dobrze uposaŝone to osoby młode (2%) lub w średnim wieku (2%) z wykształceniem wyŝszym (5%) lub starsze (3%) lub w średnim wieku (2%) z wykształceniem średnim (6%). 4. Literatura 1. Duczkowska-Piasecka M.(red.), Marketing w agrobiznesie, Format A-B, Warszawa Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Fogra, Kraków Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa Urban S., Marketing produktów spoŝywczych. Wyd. AE. Wrocław 2002

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. prowadzenie dr Adam Chmielewski

Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. prowadzenie dr Adam Chmielewski Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej prowadzenie dr Adam Chmielewski 1 Systemy controllingowe systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem dostarczają informacji do podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych dr Dominik Batorski inŝ. Paweł Kucharski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Podejście Leader w nowym okresie programowania 2007-2013 Konferencja pt. Aktywizacja środowisk lokalnych regionu świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU

ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie adne przedsi biorstwo nie jest w stanie zaspokoi potrzeb wszystkich swoich

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych

Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych Dr Jerzy ROSZKOWSKI Management Systems Consulting Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych TIAPiSZ 09 Definiowanie wymagań Główny problem: Jak definiować

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Omniwatch. Oferta badawcza

Badanie opinii Omniwatch. Oferta badawcza Badanie opinii Omniwatch Oferta badawcza Kim jesteśmy? SW Research Agencja badań rynku i opinii Rok założenia 2011 Wizerunek Firma oferująca profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Analityka biznesowa. Instytut Ekonomii i Informatyki

Prezentacja kierunku Analityka biznesowa. Instytut Ekonomii i Informatyki Prezentacja kierunku Analityka biznesowa Instytut Ekonomii i Informatyki Potrzeba (1) Raport McKinsey Global Institute (grudzień 2016) Z szacunków McKinsey wynika, że o ile globalnie liczba absolwentów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy controllingu marketingu

Praktyczne problemy controllingu marketingu nr 10/121 2009, 5 października Praktyczne problemy controllingu marketingu Michał Guzek managing partner w firmie Hicron Consulting; Albert Smektalski niezaleŝny konsultant w zakresie zarządzania i controllingu;

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania:

Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania: Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania: Systemy wspomagania decyzji w rolnictwie i w agrobiznesie. Zastosowania metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych w zarządzaniu produkcją.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo