Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 1 Strona www: Osoba odpowiedzialna: Dudek-Dyduch Ewa Osoby prowadzące: Grobler-Dębska Katarzyna Dutkiewicz Lidia Dudek-Dyduch Ewa Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 Zna podstawowe klasy systemów informatycznych zarządzania AR2A_W02, AR2A_W14 M_W002 Zna podstawowe typy organizacji produkcji, podstawowe problemy zarządzania produkcją i logistyką wraz z algorytmami ich rozwiązywania AR2A_W08, AR2A_W14 M_W003 Zna i rozumie standard zarządzania produkcją realizowany przez systemy MRPII AR2A_W08, AR2A_W14, Udział w dyskusji M_W004 Zna i rozumie systemy klasy MES AR2A_W02, AR2A_W08 M_W005 Zna i rozumie koncepcje i podstawowe funkcjonalności systemów klasy ERP/ERPII AR2A_W08, AR2A_W14, AR2A_W15 M_W006 Posiada podstawową wiedze o systemie informatycznym SAP oraz IFS Applications AR2A_W02, AR2A_W14, AR2A_W15 M_W007 Posiada wiedzę o systemach business intelligence AR2A_W08, AR2A_W15 M_W008 Posiada podstawową wiedze o SaaS AR2A_W14, AR2A_W15 1 / 6

2 M_W009 Posiada wiedzę o integracji systemów informatycznych AR2A_W14, AR2A_W15 M_W010 Rozumie proces wymiany danych z systemami zewnętrznymi przy użyciu standardu EDI. Potrafi zdefiniować proces wymiany danych pomiędzy systemami rozproszonymi. Zna narzędzia monitorowania transmisji danych. Umiejętności M_U001 Potrafi stworzyć plan przedsięwzięcia i opracować dokumentację realizacji. AR2A_U02, AR2A_U17 Wykonanie projektu M_U002 Potrafi stworzyć opis konstrukcyjnotechnologiczny produkcji określonego wyrobu i obliczyć na tej podstawie zapotrzebowanie materiałowe. AR2A_U02, AR2A_U17 Wykonanie projektu M_U003 Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i planowaniem produkcji. AR2A_U01, AR2A_U02, AR2A_U13, AR2A_U16 Wykonanie projektu, M_U004 Potrafi obsługiwać i administrować złożonym systemem informatycznym do zarządzania. AR2A_U02, AR2A_U16 M_U005 Potrafi zdefiniować połączenie i zalogować się do systemu SAP. Wykorzystuje program SAP GUI do komunikacji z systemem SAP. Uruchamia zadania do procesowania w tle. Komunikuje się z użytkownikami systemu przy użyciu narzędzia SAP Business Workplace. AR2A_U13 M_U006 Posiada umiejętność zarządzania użytkownikami systemu. Definiuje role, profile i obiekty autoryzacji. M_U007 Posiada umiejętność zarządzania użytkownikami systemu. Definiuje role, profile i obiekty autoryzacji. M_U008 Potrafi importować dane do systemu SAP, zna i rozumie pojęcie danych podstawowych. M_U009 Zna narzędzie administracji procesami archiwizacji danych systemu. Potrafi planować zadania archiwizacji oraz analizować statystyki archiwizacji danych. Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Konwersatori um seminaryjne praktyczne terenowe warsztatowe Inne E-learning Wiedza M_W001 Zna podstawowe klasy systemów informatycznych zarządzania 2 / 6

3 M_W002 M_W003 M_W004 M_W005 M_W006 M_W007 M_W008 M_W009 M_W010 Umiejętności M_U001 M_U002 M_U003 M_U004 Zna podstawowe typy organizacji produkcji, podstawowe problemy zarządzania produkcją i logistyką wraz z algorytmami ich rozwiązywania Zna i rozumie standard zarządzania produkcją realizowany przez systemy MRPII Zna i rozumie systemy klasy MES Zna i rozumie koncepcje i podstawowe funkcjonalności systemów klasy ERP/ERPII Posiada podstawową wiedze o systemie informatycznym SAP oraz IFS Applications Posiada wiedzę o systemach business intelligence Posiada podstawową wiedze o SaaS Posiada wiedzę o integracji systemów informatycznych Rozumie proces wymiany danych z systemami zewnętrznymi przy użyciu standardu EDI. Potrafi zdefiniować proces wymiany danych pomiędzy systemami rozproszonymi. Zna narzędzia monitorowania transmisji danych. Potrafi stworzyć plan przedsięwzięcia i opracować dokumentację realizacji. Potrafi stworzyć opis konstrukcyjno-technologiczny produkcji określonego wyrobu i obliczyć na tej podstawie zapotrzebowanie materiałowe. Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i planowaniem produkcji. Potrafi obsługiwać i administrować złożonym systemem informatycznym do zarządzania / 6

4 M_U005 M_U006 M_U007 M_U008 M_U009 Potrafi zdefiniować połączenie i zalogować się do systemu SAP. Wykorzystuje program SAP GUI do komunikacji z systemem SAP. Uruchamia zadania do procesowania w tle. Komunikuje się z użytkownikami systemu przy użyciu narzędzia SAP Business Workplace. Posiada umiejętność zarządzania użytkownikami systemu. Definiuje role, profile i obiekty autoryzacji. Posiada umiejętność zarządzania użytkownikami systemu. Definiuje role, profile i obiekty autoryzacji. Potrafi importować dane do systemu SAP, zna i rozumie pojęcie danych podstawowych. Zna narzędzie administracji procesami archiwizacji danych systemu. Potrafi planować zadania archiwizacji oraz analizować statystyki archiwizacji danych. Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład 1.Podstawowe pojęcia z zakresu systemów informatycznych zarządzania (2 godz) Architektury systemów informatycznych zarządzania, klasyfikacje systemów, charakterystyka informacyjna funkcjonalności, charakterystyka poziomów decyzyjnych 2.Podstawowe informacje z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym (4 godz.) Typy organizacji produkcji, problematyka zarządzania magazynami 3. Systemy informatyczne zarządzania produkcją klasy MRPII (6 godz.) Metoda MRP, model zarządzania produkcją w zamkniętej pętli, standard MRPII 4. Systemy informacyjne ERP/ERPII (2 godz.) Definicja systemów ERP, definicja systemów ERPII, podstawowe funkcjonalności 5. System SAP jako system klasy ERP/ERPII (4 godz.) Architektura systemu, charakterystyka systemu, platforma Netweawer, charakterystyka języka ABAP 6. Architektura systemu IFS Applications systemu klasy ERP (2 godz.) warstwa Foundation, warstwa modułów ogólnego przeznaczenia, poszczególne rozwiązania jako tematycznie powiązane zespoły modułów, powiązania informacyjne pomiędzy modułami, moduły zarządzania produkcją 7. Systemy zarządzania produkcją klasy MES (4 godz) Geneza systemów MES, charakterystyka systemów MES, systemy MES jako systemy wysokiej dostępności, system Wonderware MES, system FLEXNET 8. Integracja systemów informatycznych zarządzania (2 godz.) 9. Rozwiązania SaaS (Software as a service) (2 godz.) 4 / 6

5 10. Rozwiązania inteligencji biznesowej (2 godz.) Ćwiczenia laboratoryjne 1. Podstawy posługiwania się systemem SAP Użycie programu SAP Logon, definiowanie połączenia z systemem SAP, praca z programem SAP GUI, zapoznanie z elementami interfejsu programu SAP GUI, uruchamianie transakcji systemu. Definiowanie zadań do procesowania w tle. Komunikacja z użytkownikami systemu przy użyciu narzędzia SAP Business Workplace. 2. Wprowadzenie do zarządzania użytkownikami oraz uprawnienia SAP Tworzenie roli, profile autoryzacji, obiekty autoryzacji, dodawanie uprawnień do transakcji, tworzenie roli kompozytowych. 3. Metody transferu danych w systemie SAP Zapoznanie z pojęciem danych podstawowych, wprowadzenie dużego wolumenu danych przy wykorzystaniu narzędzia LSMW. 4. Przegląd narzędzi programistycznych Zapoznanie z repozytorium obiektów, debuggerem, narzędziem analizy wydajności, narzędziem analizy składni programów ABAP. Przeglądanie i wywołanie modułów funkcyjnych przy użyciu transakcji BAPI. 5. Metody archiwizacji danych w systemie SAP Wykorzystanie transakcji SARA do administracji procesami archiwizacji danych systemu. Zaplanowanie zadań archiwizacji. Utworzenie sesji archwizacji. Wyświetlenie statystyk archiwizowanych danych. 6. Modele komunikacji pomiędzy systemami SAP i systemami zewnętrznymi Zapozanianie ze standardem wymiany danych EDI. Konwersja danych z formatu SAP IDoc do formatu EDI. Wykorzystanie technologii SAP ALE do wymiany danych pomiędzy systemami rozproszonymi. Zdefiniowanie procesu ALE. Monitorowanie transmisji danych. 7. Natywny system raportowania Ćwiczenia projektowe W ramach zajęć projektowych realizowane są następujące tematy: 1.Stworzenie opisu konstrukcyjno-technologicznego produkcji dla określonego wyrobu (m.in. stworzenie grafu struktury i marszrut technologicznych). 2.Zdefiniowanie struktury produkcji i zaplanowanie produkcji powtarzalnej dla wybranego wyrobu (przeprowadzenie analiz MRP i CRP, zaplanowanie zakupów) przy wykorzystaniu w modułów Dystrybucja i Produkcja systemu IFS Applications. 3.Stworzenie harmonogramu realizacji projektu wraz z odpowiednim rozdziałem pracy za pomocą aplikacji MS Project. Sposób obliczania oceny końcowej Zasadniczo ocena końcowa pokrywa się ze średnią ocen uzyskanych z zajęć laboratoryjnych i projektowych, ale może być podwyższona za aktywny udział w dyskusjach na wykładzie Wymagania wstępne i dodatkowe Podstawowa wiedza z zakresu informatyki Zalecana literatura i pomoce naukowe [1] Auksztol J.: SAP zrozumieć system ERP, Warszawa PWN 2012 [2] Dudek-Dyduch E.: Systemy informatyczne zarządzania produkcją. POLDEX 2002, Kraków. [3] Jagodziński M.: IFS Applications 2002 wprowadzenie. WSIiZ 2001, Bielsko Biała. [4] Januszewski Arkadiusz, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1-2, Warszawa 5 / 6

6 PWN 2008 [5] Klomowski Z.: Systemy Informatyczne Zarządzania Przedsiębiorstwem: modele rozwoju i właściwości funkcjonalne. OWPW 2004, Wrocław. [6] Surma J.: Business Intelligence : systemy wspomagania decyzji biznesowych, Warszawa PWN Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Brak Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Samodzielne studiowanie tematyki zajęć Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. Udział w ćwiczeniach projektowych Wykonanie projektu Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 28 godz 22 godz 14 godz 12 godz 28 godz 15 godz 119 godz 4 ECTS 6 / 6