BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA"

Transkrypt

1 BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano systemy klasy Business Intelligence (BI), które wspomagaj zarz dzanie wydajno ci przedsi biorstwa. W kolejnych punktach omówiono systemy BI czasu rzeczywistego oraz systemy oparte na koncepcji zrównowa- onej karty wyników. Systemy nale ce do pierwszej klasy wspomagaj zarz dzanie operacyjne, a do drugie zarz dzanie strategiczne. Rozwa ania zilustrowano dwoma przykładami produktów informatycznych klasy BI posiadaj cych cechy opisanych systemów. Słowa kluczowe: Business Intelligence, Real-time Business Intelligence, Business Activity Monitoring, systemy zarz dzania wydajno ci 1. Wprowadzenie Zarz dzanie wydajno ci przedsi biorstwa (Enterprise Performance Management EPM)1. mo na rozpatrywa na szczeblu operacyjnym strategicznym. Efektywnemu wspomaganiu zarz dzania wydajno ci słu nowe generacje systemów Business Intelligence. Na szczeblu operacyjnym s to systemy Business Intelligence czasu rzeczywistego, w szczególno ci narz dzia monitorowania procesów (Business Activity Monitoring), a na szczeblu strategicznym systemy wyposa- one w narz dzia realizacji koncepcji Zrównowa onej Karty Wyników, nazywanej te Strategiczn Kart Wyników. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki tych systemów. Rozwa ania poprzedzono przedstawieniem cech współczesnych systemów BI oraz przesłanek, które wyznaczaj ich rozwój w kierunku systemów wspomagaj cych zarz dzanie na szczeblu operacyjnym. 2. Rozwój systemów Business Intelligence w kierunku systemów czasu rzeczywistego Podobnie jak inne klasy systemów wspomagaj cych zarz dzanie, systemy BI s ci gle rozwijane. Współczesne systemy BI s nale ju do trzeciej generacji. Za pierwsz generacj przyjmuje si systemy zapyta i raportowania oparte na komputerach centralnych i korzystaj ce z baz operacyjnych, a za drug klasyczne systemy BI oparte na hurtowni danych [11]. Przewaga systemów BI trzeciej generacji nad tradycyjnymi systemami opartymi na hurtowniach danych przejawia si w trzech kluczowych aspektach systemy te dostarczaj pakiety gotowych aplikacji i rozwi za biznesowych, a nie tylko korzystaj z najnowszych technologii informatycznych; 1 EPM bywa te nazywane koncepcj Corporate Performance Management (CPM), Business Performance Management (BPM) lub Strategic Performance Management.

2 6 Bussines Intelligence jako system wspomagaj cy zarz dzanie wydajno ci przedsi biorstwa systemy te koncentruj si na zapewnieniu łatwego dost pu do informacji biznesowych ko cowym u ytkownikom (zawieraj nie tylko narz dzia wspieraj ce procesy pozyskiwania informacji z baz ródłowych jak to było w przypadku hurtowni danych, ale te narz dzia udost pniaj ce zgromadzone dane u ytkownikom); systemy te wspieraj dost p do wszystkich typów informacji biznesowej, nie tylko do informacji strukturalizowanej, przechowywanej w hurtowni danych. Kierunki rozwoju systemów Business Intelligence s wyznaczane przez trendy zwi zane z budowaniem "inteligentnych przedsi biorstw", w których pracownik knowledge worker - ł czy cechy pracownika, eksperta i decydenta [9]. Tworzenie inteligentnych przedsi biorstw wymaga decentralizacji procesów decyzyjnych, co z kolei poci ga za sob konieczno konsolidacji danych i informacji oraz dostarczenia wszystkim pracownikom podejmuj cym decyzje łatwych w u yciu narz dzi analitycznych. Narz dzia BI - zarezerwowane dotychczas dla wspomagania decyzji w cyklach biznesowych w sferze strategicznej i taktycznej (rozwój produktów, zarz dzanie finansami, zarz dzanie wydajno ci procesów) musz zosta zastosowane w cyklach operacyjnych, czyli tam, gdzie s realizowane procesy wytwórcze i logistyczne oraz obsługa klienta i operacyjna współpraca z partnerami biznesowymi. Opisane przesłanki wskazuj na jeden z wa niejszych kierunków rozwoju systemów BI - systemów BI czasu rzeczywistego (Real-time Business Intelligence). Do ich zada nale y przede wszystkim monitorowanie bie cej działalno ci biznesowej i automatyzacja podejmowania decyzji operacyjnych, czyli d enie w kierunku rozwi za tzw. zamkni tej p tli, w której wyniki analiz s przekazywane z powrotem do systemów produkcyjnych (transakcyjnych), w celu porównywania z wiedz kierownictwa. Systemy BI nowej generacji maj za zadanie udost pnienie informacji niezb dnej do podejmowania decyzji na szczeblu operacyjnym bez konieczno ci zatrudniania ekspertów [1]. Nowe narz dzia BI przeznaczone dla pracowników realizuj cych procesy operacyjne s oparte na automatycznych regułach decyzyjnych (automated rules based systems) i wykorzystuj technologi adaptacyjnego rozpoznawania wzorców (adaptive pattern recognition technology). Technologia ta wykorzystuje sieci neuronowe z mechanizmami uczenia si, co umo liwia przeprowadzanie na bie co analiz prognostycznych. Dzi ki temu mo liwa jest personalizacja w czasie rzeczywistym obsługiwanego procesu operacyjnego przedsi biorstwa. Systemy BI wyposa one, w opisane wy ej, silne narz dzia analityczne, odgrywaj szczególn rol we wspomaganiu tych pracowników, którzy pozostaj w bezpo rednim kontakcie z klientem, a wi c słu b marketingowych, handlowców, serwisantów czy telefonicznych punktów obsługi klienta [6]. Nowa generacja systemów BI jest przeznaczona dla wszystkich pracowników szczebla operacyjnego, którzy musz na bie co analizowa dane napływaj ce w czasie rzeczywistym z systemów transakcyjnych i na tej podstawie podejmowa decyzje. Do tej pory bez narz dzi analitycznych - jedynie pracownicy z du ym do wiadczeniem potrafili wła ciwie zanalizowa sytuacj i podj słuszn decyzj. Jak zauwa a Stokalski: Na mapie rozwoju architektur i rozwi za Business Intelligence hurtownie danych i platformy raportowe stanowi dzi "klasyk gatunku". Wa nym aktualnym trendem jest korporacyjna integracja danych i informacji, ł cz ca mo liwo ci tradycyjnych rozwi za ETL z wzorcami architektury i narz dziami typowymi dla integracji w czasie rzeczywistym. Bliska przyszło (a w pewnej mierze równie dzisiaj) to "Enterprise Decision Management" - automatyzacja procesów decyzyjnych, oparta na zbiorach reguł biznesowych, integracji aplikacji analitycz-

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, nych z operacyjnymi oraz sterowaniu w pełni zautomatyzowanymi procesami biznesowymi za pomoc tzw. motorów reguł [9]. 3. Systemy zarz dzania wydajno ci na szczeblu operacyjnym Opisane wy ej spostrze enia potwierdzaj analitycy z firmy IDC, według których najwi kszy wpływ na rynek rozwi za BI w przyszło ci b d miały nast puj ce narz dzia [10]: dedykowane urz dzenia analityczne, narz dzia do automatyzacji procesów decyzyjnych (Decision Process Automation - DPA), narz dzia do inteligentnej automatyzacji procesów (Intelligent Process Automation - IPA). Dedykowane urz dzenia analityczne to zoptymalizowane do celów analitycznych serwery z oprogramowaniem przeznaczonym do konkretnych zastosowa. Ich odbiorcami s małe zespoły u ytkowników, np. małe przedsi biorstwa lub pracownicy jednego działu. S to rozwi zania stosunkowo tanie, dlatego nale y si spodziewa, e b d coraz cz ciej stosowane w organizacjach. W systemach DPA cz decyzji jest podejmowana samodzielnie, bez udziału u ytkownika. Wykorzystuje si tu mechanizm automatycznych reguł decyzyjnych. Stosuje si je w powtarzalnych i łatwo definiowalnych procesach, takich jak ustalanie cen czy monitorowanie jako ci produktu. Przy pomocy narz dzi IPA procesy mo na na bie co monitorowa i wprowadza w nich usprawnienia. Zawieraj one mechanizmy automatycznej obsługi wyj tków, które s uruchamiane zanim system powiadomi u ytkownika o zaistnieniu zakłóce w wydajno ci procesów. Stopie skomplikowania oprogramowania sprawia, e technologia IPA nie jest jeszcze powszechnie stosowana i nie potwierdziła w pełni swojej skuteczno ci w podnoszeniu wydajno ci przedsi biorstwa. IDC wskazuje te na tendencj w upraszczaniu obsługi oprogramowania w taki sposób, eby analizy nie b d wymagały specjalistycznej wiedzy zaawansowanych u ytkowników (power users). Producenci systemów BI staraj si uatrakcyjni warstw prezentacyjn aplikacji. Ma to na celu zapewnienie łatwego dost pu do aplikacji analitycznych wszystkim pracownikom, którzy podejmuj jakiekolwiek decyzje. Jednym z ostatnich opracowa, które ukazuj dotychczasow ewolucj oraz dalsze kierunki rozwoju rozwi za Business Analytics BA (w tym Business Intelligence) jest raport przedstawiony przez IDC w roku 2007 (rys. 1). Wyró niono w nim 5 etapów rozwoju systemów BA: a. etap 1 raportowanie z systemów produkcyjnych (operacyjnych) i statystyki (production reporting and statistic); b. etap 2 zapytania, przetwarzanie OLAP i data mining; c. etap 3 pakiety Business Intelligence i aplikacje analityczne (BI suites and analytic applications); d. etap 4 automatyzacja procesów decyzyjnych (decision process automation - DPA); e. etap 5 automatyzacja procesów inteligentnych (intelligent process automation - IPA). Ostatni etap dotyczy przyszło ci, w której nadal b dziemy obserwowa nie tylko znacz ce zwi kszenie liczby danych, ale równie liczby u ytkowników systemów analitycznych. Do tej pory systemy BA i BI były przeznaczone dla stosunkowo niewielkiej grupy u ytkowników: głównie do- wiadczonych analityków i kierownictwa najwy szego szczebla zarz dzania. Coraz jednak cz ciej u ytkownikami tych narz dzi jest te kadra ni szych szczebli zarz dzania, która musi szybko podj wła ciw decyzj w oparciu o napływaj ce na bie co dane. Wymaga to wbudowania w syste-

4 8 Bussines Intelligence jako system wspomagaj cy zarz dzanie wydajno ci przedsi biorstwa my transakcyjne funkcjonalno ci analitycznych, w które s obecnie wyposa one systemy BA i BI, lub opracowania specjalnych modułów analitycznych rozszerzaj cych mo liwo ci monitorowania procesów zaimplementowane w systemach produkcyjnych. Funkcjonalno ci te maj zapewni przeprowadzanie szybkiej analizy wska ników wydajno ci monitorowanych procesów. Dane/ zawarto Mało Du o Zapytania ad-hoc OLAP Hurtownie danych Wzorce Modele danych ETL i jako danych Współpraca Workflow Kokpity kierownicze Statyczne, cykliczne raportowa- Wizualiza- Karty wyników Zarz dzanie cyklem ycia DW Analizy prognostyczne Alarmowanie Wiedza o procesach Analiza zawarto ci U ytkowni- Monitorowanie zdarze Zapytania OLAP data mining Pakiety BI Aplikacje analityczne Raportowanie z systemów produkcyjnych Automatyzacja procesów decyzyjnych Automatyzacja procesów inteligentnych Rys.1. Rozwój systemów Business Analytics według IDC ródło: [10] ( nieznacznie zmodyfikowany) Wymienione przez IDC narz dzia automatyzacji procesów inteligentnych (IPA) słu ce do monitorowania zdarze, alarmowania wyj tków i zarz dzania wiedz o procesach s cz sto okre- lane wspólnym terminem - Business Activity Monitoring (BAM). Mo na wskaza kilka cech, które odró niaj narz dzia BAM od klasycznych systemów BI [4]. W tradycyjnych rozwi zaniach Business Intelligence wspomaganie procesów podejmowania decyzji opiera si na analizie danych zgromadzonych w hurtowni, w celu ekstrapolacji przyszło ci i estymacji stanu obecnego poprzez wgl d w dane historyczne. Narz dzia Business Activity Monitoring zakładaj natomiast przetwarzanie danych, które napływaj na bie co danych z systemów obsługuj cych sfer wykonawcz przedsi biorstwa. Zapewniaj one bezpo redni monitoring stanu aktualnego. Z tego zało enia

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, wynika, e u ytkownikami systemów BAM s kierownicy liniowi, bezpo rednio nadzoruj cy procesy gospodarcze2. U ytkownikami tradycyjnych systemów BI s na ogół specjali ci i mened erowie zainteresowani analiz du ych zbiorów danych i jej wynikami. Informacje pozyskane w wyniku analiz przeprowadzanych za pomoc narz dzi BI mog zosta u yte do identyfikacji obszarów, które nast pnie mo na monitorowa za pomoc narz dzi BAM. Analizy BI pozwalaj bowiem na wskazanie niekorzystnych zjawisk czy trendów wyst puj cych w konkretnych procesach gospodarczych, natomiast wykorzystanie narz dzi BAM mo e umo liwi wskazanie przyczyn tych niekorzystnych zjawisk i unikni cie ich w przyszło ci. Po dan cech systemów BAM jest automatyczne przesyłanie informacji ostrzegawczych (alertów) w przypadku przekroczenia krytycznych warto ci. Narz dzia BAM rozszerzaj mo liwo ci monitorowania (i wysyłania alertów) zawarte w systemach transakcyjnych. Integruj one dane pomiarowe pochodz ce z ró nych aplikacji ERP, SCM czy CRM, które cz sto nie potrafi ze sob płynnie współdziała. Interfejs u ytkownika ko cowego systemu BAM najcz ciej korzysta z koncepcji tzw. kokpitu mened erskiego (management dashboard), w którym na jednym ekranie prezentowane s ró ne wska niki - cz sto w postaci animowanych obrazów graficznych, ilustruj cych zmiany zachodz ce w danych napływaj cych w czasie rzeczywistym (rys. 2). Rys. 2. Kokpit mened erski - przykład Cech opisanych wy ej systemów BAM jest integracja i analiza danych napływaj cych w czasie rzeczywistym z systemów produkcyjnych przedsi biorstwa. Koncepcj t okre la si jako Inte- 2 Ró nic mi dzy BAM i BI mo na zobrazowa poprzez porównanie podejmowania decyzji odno nie do portfela akcji giełdowych - mo na patrze zarówno na trendy z ostatnich tygodni, by po analizie tych danych historycznych podj decyzj o kupnie czy sprzeda y akcji, ale równie dobrze mo e to by bie cy kurs akcji - je li spada lub ro nie powy ej okre lonego poziomu decyzj podejmuje si natychmiast.

6 10 Bussines Intelligence jako system wspomagaj cy zarz dzanie wydajno ci przedsi biorstwa gracj Danych Korporacyjnych (Enterprise Information Integration - EII) [8]. Ró nica mi dzy EII a BI polega na tym, e w systemach EII dane do analiz nie s umieszczane w bazie hurtowni danych, lecz s pobierane bezpo rednio do analizy z systemów transakcyjnych. Mechanizm EII ł czy si automatycznie z ró nymi bazami danych systemów takich jak ERP, CRM, czy system bilingowy. Zalet systemów EII jest aktualno danych. Z tego wła nie wzgl du s one nazywane systemami BI czasu rzeczywistego (Real-time BI). Nale y pami ta, e systemy EII nie zapewniaj dost pu do danych historycznych. Tym samym nie mog by uwa ane za alternatyw dla hurtowni danych, lecz raczej za technologi komplementarn, która pozwala na zadawanie zapyta i przeprowadzanie analiz na danych bie cych, co pozwala szybko podj działania korekcyjne. 4. Strategiczna Karta Wyników jako element systemu BI wspomagaj cego zarz dzanie wydajno ci na szczeblu strategicznym Systemy BAM wspomagaj one zarz dzanie procesami operacyjnymi poprzez bie ce obliczanie mierników wydajno ci tych procesów i prezentowanie ich na tzw. kokpitach mened erskich. Według Gartner Group pakiety do zarz dzania wydajno ci klasy EPM powinny zawiera narz dzia maj ce zastosowanie w nast puj cych obszarach [7]: bud etowanie, planowanie i przewidywanie; modelowanie zyskowno ci i optymalizacja; aplikacje zrównowa onej karty wyników, ł czone ze specyficzn metodologi (np. BSC, Six Sigma); konsolidacja finansowa; raportowanie ustawowe i finansowe. Oprócz zrównowa onej karty wyników, narz dzia wspomagaj ce zarz dzanie we wszystkich z wymienionych wy ej obszarów, s od dłu szego czasu dost pne jako moduły systemów ERP lub osobne pakiety. Z tego wzgl du mo na przyj, e drugim kluczowym elementem BAM - systemów wspomagaj cych zarz dzanie wydajno ci jest koncepcja Zrównowa onej Karty Wyników (Balanced Score Card - BSC) [5]. Jest to metodologia pomiaru efektywno ci i kontroli organizacji, której istot jest powi zanie strategii przedsi biorstwa z działaniami operacyjnymi. Dokonuje si tego za pomoc zestawu mierników wspieraj cych bie ce monitorowanie dokona dla osi gni cia przyj tej przez firm strategii. Systemy transakcyjne i systemy BAM, które mierz dziennie setki parametrów, pozwalaj okre li efektywno bie cej działalno ci operacyjnej. Zrównowa ona Karta Wyników umo liwia ich poł czenie z celami strategicznymi organizacji. Dzi ki wkomponowaniu BSC w system BI i zintegrowaniu jej z miernikami wydajno ci działa operacyjnych zarz d firmy mo e szybko rozpozna wpływ tych działa na realizacj celów strategicznych i podejmowa działania koryguj ce. Jest to mo liwe, poniewa karta definiuje zwi zki przyczynowoskutkowe mi dzy tymi działaniami operacyjnymi i celami organizacji. Na Zrównowa on Kart Wyników składaj si cztery zestawy wska ników, które tworz cztery perspektywy widzenia biznesu: perspektywa finansowa, perspektywa klienta, perspektywa procesów gospodarczych, perspektywa rozwoju i wzrostu.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, Wska niki z ró nych perspektyw s ze sob powi zane i obrazuj zwi zki przyczynowoskutkowe. Perspektywa finansowa zawiera ró nego rodzaju wska niki finansowe, które odpowiadaj na pytanie: jak realizujemy oczekiwania udziałowców? Perspektywa klienta powinna operowa miarami pozwalaj cymi oceni, w jakim stopniu firma spełnia oczekiwania klientów. Miary te powinny koncentrowa si wokół satysfakcji, utrzymania i pozyskiwania klientów w wybranych segmentach rynku. Perspektywa procesów gospodarczych obejmuje miary zwi zane głównie z jako ci, czasem i kosztami procesów operacyjnych ze szczególnym uwzgl dnieniem obsługi klienta. Perspektywa rozwoju i wzrostu uwzgl dnia miary innowacyjno ci i doskonalenia. Miary te dotycz nowych produktów i usług, motywacji i poziomu umiej tno ci i wiedzy pracowników oraz dost pno ci informacji do podejmowania decyzji (poziomu informatyzacji). BSC została zaimplementowana w wi kszo ci wiod cych systemów BI, m.in. takich firm jak: SAS (Strategic Performance Management), Oracle (Oracle Balanced Scorecard), SAP (SAP Strategic Enterprise Management), Hyperion (Hyperion Performance Scorecard), Business Objects (Business Objects Performance Manager), Progress (CorVu Balance Scorecard), MicroStrategy. Systemy te wspomagaj implementacj koncepcji BSC i EPM oraz ich upowszechnienie w całym przedsi biorstwie. Zestawienie czterech perspektyw, przedstawiaj cych stan finansów, obsługi klientów, procesów wewn trznych i przyswajania wiedzy, daje znacznie pełniejszy obraz firmy, ni same wska niki finansowe. Kierownicy uzyskuj wiedz o zwi zkach przyczynowo-skutkowych mi dzy wska nikami wydajno ci a projektami i strategi firmy. Mo liwo jednoczesnej prezentacji strategii i wska ników zapewnia uzyskanie pełnego obrazu sytuacji podczas analizy konkretnego zagadnienia3. W kolejnym punkcie przedstawimy krótk charakterystyk dwóch z wymienionych wy ej systemów. 5. Przykłady systemów Business Intelligence wspomagaj cych zarz dzanie wydajno ci Pakiet SAS Strategic Performance Management jest systemem rozbudowanym, który pomaga zarz dza efektywno ci : pomiarem, analiz i ocen wyników pracy, w działalno ci operacyjnej i zarz dzaniu strategicznym. Rozwi zanie opiera si na metodyce BSC, ale pozwala wbudowa w system dowoln tak e inne metodyki zarz dzania efektywno ci, np. Total Quality Management, European Foundation Quality Management czy ISO. W systemie definiuje si cele, które s przedstawiane w postaci Map Strategii, a wska niki i parametry je opisuj ce w postaci Kart Wyników. Wska niki mog przyjmowa nie tylko warto ci liczbowe, lecz równie okre lenia jako ciowe (np. przeci tny, zły, zgodny z planem, kontrolowany). W zakresie zarz dzania wydajno ci przedsi biorstwa SAS SPM wspomaga prowadzenie4: planów rocznych (bud etów) i wieloletnich (strategii), dokumentów sprawozdawczo ci obowi zkowej (sprawozdania finansowego, sprawozdania dla regulatorów i organów nadzoru), kart wska ników zło onych o strukturze piramidy (np. piramidy DuPonta). systemów controllingowych (np. wielostopniowych rachunków mar y), 3 Na przykład mo na odkry, e zyskowno wzrasta, ale odbywa si to kosztem gorszego poziomu serwisu, co z kolei wpływa negatywnie na poziom satysfakcji klienta i w dłu szej perspektywie jest niekorzystne dla organizacji. 4 W systemie SAS SPM mo na te umie ci i udost pni ró ne inne dokumentów, np. prospekty emisyjne, biuletyny, dokumenty prawne. Ten zakres jego zastosowa wi e si z zarz dzaniem wiedz, co zostanie omówione w kolejnym punkcie.

8 12 Bussines Intelligence jako system wspomagaj cy zarz dzanie wydajno ci przedsi biorstwa systemów oceny pracy (np. warto ciowania pracy, oceny rocznej), systemów nadzorowania procesów (np. monitorowania procesów inwestycyjnych, monitorowania efektywno ci sprzeda y). Business Objects Performance Manager jest cz ci systemu Business Objects XI, którego struktur pokazano na rysunku 3. Raportowanie korporacyjne Interaktywne analizy Raportowanie wbudowane Platforma Business Intelligence Zapytania ad-hoc Integracja danych OLAP ERP, CRM, SCM Mainframe Inne aplikacje Dane lokalne Internet ródło:[2] Rys. 3. Struktura systemu Business Objects XI W skład tego systemu wchodz moduły raportowania, zapyta i analiz, pakiety aplikacji analitycznych, platforma BI oraz produkty do integracji danych [2, 3]. Performance Manager - podobnie jak SAS SPM ma zaimplementowane mechanizmy BSC i wspiera ró ne inne metodyki zarz dzania wydajno ci (Six Sigma, TQM). Obraz organizacji i jej wydajno ci jest tu przedstawiony w postaci kokpitów mened erskich zawieraj cych alerty biznesowe, karty wyników, analizy i raporty, dzi ki czemu u ytkownicy mog monitorowa stan kluczowych wska ników, analizowa wydajno procesów i podejmowa wiadome działania operacyjne. Kokpity mened erskie Business Objects mog by dowolnie projektowane z uwzgl dnieniem indywidualnych potrzeb i posiadaj

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, zaawansowane mo liwo ci wizualizacji danych. Korzysta z takich technik wizualizacji jak mapy strategii i celów oraz drzewa metryk. Za ich pomoc mo na w łatwy sposób wizualizowa zwi zki przyczynowo-skutkowe oraz status kluczowych wska ników wydajno ciowych wzgl dem celów operacyjnych. Mo liwe jest te powi zanie osób i działa ze strategi poprzez przydzielanie celów pojedynczym u ytkownikom lub ich grupom, a w konsekwencji wyznaczanie hierarchii celów i metryk dla ka dego poziomu organizacyjnego. Wa nymi elementami systemu zarz dzania wydajno ci w Business Objects s aplikacje analityczne, które zawieraj zestawy metryk biznesowych, gotowych kokpitów mened erskich oraz najlepsze metody analityczne dedykowane konkretnym dziedzinom biznesowym. Business Objects zawiera bibliotek ponad 100 takich wzorcowych kokpitów, stanowi cych zbiór najlepszych praktyk zarz dzania wydajno ci organizacji. Wzorce analiz obejmuj ró ne obszary funkcjonowania firmy (np. klientów, produkty, ła cuch dostaw, pracowników, finanse). Performance Manager umo liwia te zapami tywanie własnych cie ek analiz dla poszczególnych osób lub wi kszych grup, po to aby móc je wykorzysta w przyszło ci. Dzi ki aplikacjom analitycznym i własnym cie kom analiz w system BI zostaj wkomponowane najlepsze praktyki biznesowe powstałe na bazie do wiadcze ró nych organizacji oraz wynikaj ce z do wiadcze własnych. 5. Zako czenie Reasumuj c przedstawione w artykule rozwa ania mo na uzna, e rozwój systemów Business Intelligence w kierunku systemów wspomagaj cych zarz dzanie wydajno ci polega na: dostarczeniu narz dzi analitycznych na poziom zarz dzania operacyjnego, czyli rozwoju w kierunku systemów BI czasu rzeczywistego; wykorzystaniu koncepcji Zrównowa onej Karty Wyników, która pozwala poł czy strategi organizacji z działaniami operacyjnymi. Oczywi cie wspomaganie zarz dzania wydajno ci nie jest jedynym kierunkiem rozwoju tych systemów. Do innych cech nowych generacji systemów BI zalicza si m.in. oparcie na technologii internetowej (korporacyjne portale BI) oraz usprawnienie pozyskiwania informacji z Internetu, co prowadzi do ich traktowania jako wa nego elementu systemu zarz dzania wiedz. Bibliografia 1. Bracket M.H. (1999) Business Intelligence Value Chain. DM Review, March 2. Business Objects (2005) Business Objects XI wiod cy pakiet narz dzi Business Intelligence. Materiały informacyjne 3. Business Objects (2003) Business Objects Zarz dzanie wydajno ci. Materiały informacyjne 4. Gamdzyk P. (2004) By na bie co. Computerworld 20 grudnia 5. Kaplan R.S., Norton D.P. (1992) The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, stycze -luty 6. Łakomy M. (2000) Hurtownie danych dla przyszło ci. Computerworld 1 pa dziernika 7. Rayner N., Buytendijk F., Geishecker L. (2005) Magic Quadrant for CPM Suites, Gartner RAS Core Research Note G Słoniewski T. (2005) Wywiad w firmie. Computerworld 27 grudnia 9. Stokalski B. (2005) Plac budowy inteligentnych korporacji. Computerworld 27 grudnia

10 14 Bussines Intelligence jako system wspomagaj cy zarz dzanie wydajno ci przedsi biorstwa 10. Vasset D. i inni (2007) Worldwide Business Analytic Software [on-line] [Dost p 23 pa dziernika 2007] Dost pny w Internecie: idc_wwbusanalytics_0907.pdf 11. White C.J. (1998) The IBM Business Intelligence Software Solutions. Database Associates International Inc.. January [on-line][dost p 14 listopada 2007] Dost pny w Internecie BUSSINES INTELLIGENCE AS AN ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM Summary The article presents Business Intelligence (BI) systems, that support Enterprise Performance Management. There are two group of such systems describe: Real-time Business Intelligence and BI systems based on the conception of the Balanced Scorecard. The first class of BI supports managers with operational management and the second with the strategic management. The described class of BI systems are illustrated by too examples of software packages. Keywords: Business Intelligence, Real-time Business Intelligence, Business Activity Monitoring, Enterprise Performance Management Katedra In ynierii Zarz dzania, Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy W Bydgoszczy ul. Kaliskiego 7 bud.3.1., Bydgoszcz

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

RYNEK SYSTEMÓW WSPOMAGAJ CYCH ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

RYNEK SYSTEMÓW WSPOMAGAJ CYCH ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA RYNEK SYSTEMÓW WSPOMAGAJ CYCH ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Systemy zarz dzania wydajno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT Architektura i struktura funkcjonalna systemu TARGIT TARGIT Business Analytics BI System do samodzielnego tworzenia analiz, kokpitów raportów i ostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi. Samorządu Terytorialnego. Jacek Teska Manager Strategicznej Jednostki Biznesu Rozwiązania dla Samorządów

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi. Samorządu Terytorialnego. Jacek Teska Manager Strategicznej Jednostki Biznesu Rozwiązania dla Samorządów Zastosowanie nowoczesnych narzędzi w skutecznym zarządzaniu Jednostkami Samorządu Terytorialnego Jacek Teska Manager Strategicznej Jednostki Biznesu Rozwiązania dla Samorządów Jednostka Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Informacja zarządcza kluczem do podejmowania właściwych decyzji biznesowych

Informacja zarządcza kluczem do podejmowania właściwych decyzji biznesowych Informacja zarządcza kluczem do podejmowania właściwych decyzji biznesowych W dzisiejszych czasach szerokiej dostępności wszelkich zasobów materialnych maksymalizacja efektywności działania firm poprzez

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

GPW: Program Wspierania Płynności

GPW: Program Wspierania Płynności 2012-06-12 19:43 GPW: Program Wspierania Płynności Program Wspierania Płynności Uchwała Nr 550/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo