Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński"

Transkrypt

1 Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

2 I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności podmiotów gospodarczych. Wykład obejmuje zagadnienia związane z definicją, klasyfikacją, źródłami powstawania ryzyka jak równieŝ elementarnymi metodami zarządzania nim. Z racji ukierunkowania na działalność finansowa podmiotów głównym przedmiotem wykładu jest jedna z form ryzyka gospodarczego ryzyko finansowe. W sposób szczególny skoncentrowano się na ryzyku rynkowym (ceny instrumentu finansowego, ryzyku stopy procentowej i ryzyku walutowym). Ich prezentacja odbywa się w pierwszej kolejności poprzez omówienie aspektów ryzyka finansowego inwestycji w akcje i obligacje. Wykład w kolejnych częściach poświęcony jest zagadnieniom podejmowania decyzji gospodarczych w warunkach niepewności i systematyce zagadnień ryzyka i niepewności ze szczególnym wskazaniem na rodzaje ryzyka finansowego. Kolejny cykl wykładów poświęcony jest w sposób szczegółowy omówieniu zagadnień ryzyka finansowego inwestycji w akcje, obligacje i inne 2

3 papiery wartościowe. W ramach pracy samodzielnej student moŝe pogłębić wiedzę z zakresu ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego, jak równieŝ z zagadnień dywersyfikacji i wykorzystania instrumentów pochodnych. Ramowy program: 1 Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności 1.1. Ryzyko jako zjawisko poŝądane w działalności gospodarczej 1.2. Definicja ryzyka z punktu widzenia przyczyn i skutków zjawiska 1.3. Ryzyko a niepewność 1.4. Zmienna losowa jako statystyczny instrument opisu ryzyka 1.5. Właściwości niepewności i ryzyka 1.6. Postawy wobec ryzyka 2 Ryzyko determinantą zmian wartości pieniądza w czasie 2.1. Zmienna losowa jako statystyczny instrument opisu ryzyka 3

4 2.2. Wartość oczekiwana jako zawodne kryterium podejmowania decyzji finansowych 2.3. Pozycjonowanie zjawisk finansowych na skali PEWNOŚĆ NIEPEWNOŚĆ z punktu widzenia opisu matematycznego 2.4. Ryzyko jako determinanta struktury rynkowych stóp procentowych 2.5. Ryzyko jako jedna z determinant zmian wartości pieniądza w czasie 3 Systematyka ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej 3.1. Rodzaje ryzyka z punktu widzenia przesłanek jego występowania 3.2. Ryzyko specyficzne a systematyczne 3.3. Ryzyko czyste a ryzyko spekulacyjne 3.4. Inne klasyfikacje ryzyka 3.5. Charakterystyka jakościowego i ilościowego ryzyka finansowego 3.6. Współczesne trendy w obszarze ryzyka finansowego 3.7. Wybrane aspekty z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym 4

5 4 Ryzyko rynkowe ceny instrumentu finansowego na przykładzie inwestycji w akcje 4.1. Charakterystyka akcji jako instrumentu rynku kapitałowego 4.2. Rodzaje cen akcji 4.3. Wycena akcji w oparciu o modele dyskontowe (model Gordona Shapiro) 4.4. Oczekiwana wartość stopy zwrotu z inwestycji w akcje 4.5. Analiza techniczna i fundamentalna jako metody oceny ryzyka inwestycji w akcje 5 Ryzyko zmienności cen akcji 5.1. Statystyczne przygotowanie danych dotyczących notowań giełdowych 5.2. Miary zmienności ryzyka rynkowego 5.3. Asymetria rozkładu i jej wpływ na ryzyko zmienności 6 Ryzyko wraŝliwości cen akcji 6.1. Statystyczna współzaleŝność zjawisk 6.2. ZałoŜenia konstrukcji modelu Sharpe'a 6.3. Strategie ograniczania ryzyka przy róŝnych wartościach współczynnika Beta 5

6 7 Miary zagroŝenia w ryzyku cen akcji 7.1. Koncepcja miary ryzyka VaR (Value at Risk) 7.2. Rozkład normalny Gaussa-Laplace a w ocenie zagroŝenia inwestycji 7.3. Normalizacja rozkładu i wykorzystanie tabel statystycznych do oceny zagroŝenia 8 Ryzyko stopy procentowej na przykładzie inwestycji w obligacje 8.1. Charakterystyka obligacji jako instrumentu rynku kapitałowgo 8.2. Efektywność rynku obligacji na tle rynku akcji 8.3. Determinanty ryzyka inwestycji w obligacje 8.4. Rodzaje ryzyka stopy procentowej inwestycji w obligacje 8.5. Duration jako miara ryzyka stopy procentowej Literatura: 1 K.Jajuga, T.Jajuga: Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa W.Tarczyński, M.Mojsiewicz: Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

7 3 Z.Zawadzka: Ryzyko bankowe - ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe; Poltext, Warszawa B.E.Gup, R.Brooks: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Warszawa Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, pod red. W.Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań J.Holliwell: Ryzyko Finansowe - metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Liber, Warszawa D.Bennett: Ryzyko walutowe, Dom wydawniczy ABC,

8 II. PROBLEMATYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE): 1 Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności Słowa kluczowe: ryzyko jako cecha działalności gospodarczej, definicja ryzyka, przyczyny i skutki ryzyka, ryzyko a niepewność, właściwości niepewności i ryzyka, postawy wobec ryzyka, uŝyteczność pieniądza, strategie postępowania w warunkach niepewności Pytania: Co jest źródłem ryzyka? Jakie mogą być skutki ryzyka? Co to jest niepewność i czym róŝni się od ryzyka? Jakie są rodzaje postaw wobec ryzyka? Jakie są typowe strategie postępowania w warunkach niepewności? 2 Ryzyko determinantą zmian wartości pieniądza w czasie 8

9 Słowa kluczowe: Zmienna losowa, zmienna losowa dyskretna i ciągła, rozkład zmiennej losowej, wartość oczekiwana zmiennej losowej, opis matematyczny zjawisk pewnych i ryzykownych, ryzyko jako determinanta stopy procentowej, determinanty zmian wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła i obecna kapitału w warunkach ryzyka Pytania: Czym jest zmienna losowa i jakie są jej rodzaje? Jak wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej? Jaki jest rozkład zmiennej losowej zjawiska pewnego i maksymalnie ryzykownego? Jakie są składniki rynkowej stopy procentowej (stopy zwrotu z kapitału)? Podaj i zinterpretuj z punktu widzenia ryzyka podstawowe zaleŝności matematyczne z zakresy wyznaczania wartości pieniądza w czasie. 3 Systematyka ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej Słowa kluczowe: 9

10 Ryzyko właściwe, ryzyko obiektywne, ryzyko subiektywne, ryzyko specyficzne, ryzyko systematyczne, ryzyko czyste, ryzyko spekulacyjne, ryzyko statyczne, ryzyko dynamiczne, ryzyko finansowe, ryzyko niefinansowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko ceny Pytania: Scharakteryzuj i podaj przykłady ryzyka właściwego, obiektywnego i subiektywnego. Scharakteryzuj i podaj przykłady ryzyka specyficznego i systematycznego. Scharakteryzuj i podaj przykłady ryzyka czystego i spekulacyjnego. Scharakteryzuj i podaj przykłady ryzyka statycznego i dynamicznego. Omów róŝnice pomiędzy ryzykiem finansowym i niefinansowym. Omów jakościowe i ilościowe rodzaje ryzyka finansowego. Scharakteryzuj odmiany ryzyka rynkowego. Omów współczesne trendy w obszarze ryzyka finansowego 10

11 Scharakteryzuj wybrane aspekty z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym w instytucji finansowej i niefinansowym podmiocie gospodarczym. 4 Ryzyko rynkowe ceny instrumentu finansowego na przykładzie inwestycji w akcje Słowa kluczowe: Rynek kapitałowy, efektywność informacyjna rynku, akcja, prawa akcjonariusza, cena nominalna, cena rynkowa, cena emisyjna, wycena akcji, model dyskontowy, model Gordona Shapiro, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje, analiza techniczna, analiza fundamentalna. Pytania: Omów pojęcie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego. Scharakteryzuj prawa korporacyjne i majątkowe posiadacza akcji. Omów potencjalne źródła zysku dla akcjonariusza. Podaj róŝne rodzaje ceny akcji i ich znaczenie w ocenie ryzyka inwestycji. Omów dyskontowe metody wyceny akcji. 11

12 Jakie załoŝenia dotyczą modelu Gordona Shapiro? Scharakteryzuj główne załoŝenia analizy fundamentalnej w procesie minimalizacji ryzyka. Scharakteryzuj główne załoŝenia analizy technicznej w procesie minimalizacji ryzyka. 5 Ryzyko zmienności cen akcji Słowa kluczowe: Statystyka opisowa a statystyka matematyczna, częstość a prawdopodobieństwo, populacja i jej cechy, szereg rozdzielczy, szereg wyliczeniowy, wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp, semiwariancja, semiodchylnie standardowe, zmienność, asymetria rozkładu, histogram Pytania: Podaj róŝnice pomiędzy celami statystyki opisowej a statystyki matematycznej. Omów znaczenie statystyki matematycznej w procesie oceny ryzyka rynkowego. Omów podstawowe miary zmienności. WykaŜ związek pomiędzy asymetrią rozkładu a semiwariancją i semiodchyleniem standardowym. 12

13 Jaka jest zaleŝność pomiędzy wariancją a semiwariancją w rozkładzie symetrycznym. Statystyczne przygotowanie danych dotyczących notowań giełdowych 6 Ryzyko wraŝliwości cen akcji Słowa kluczowe: WspółzaleŜność zjawisk, korelacja liniowa, diagram korelacyjny, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, kowariancja, determinacja liniowa, regresja liniowa, model Sharpe'a, współczynnik beta, strategie ograniczania ryzyka w oparciu o model Sharpe'a. Pytania: Na czym polega stochastyczna i deterministyczna współzaleŝność zjawisk? Co to jest korelacja liniowa? Co ilustruje diagram korelacyjny? Co to jest współczynnik korelacji liniowej Pearsona? Co to jest kowariancja? Co to jest równanie regresji liniowej? Jakie są załoŝenia modelu Sharpe'a? 13

14 Jakie SA strategie minimalizacji ryzyka zaleŝności dla róŝnych wartości współczynnika beta? 7 Miary zagroŝenia w ryzyku cen akcji Słowa kluczowe: VaR (Value at Risk), rozkład normalny Gaussa-Laplace a, normalizacja rozkładu, tablice rozkładu normalnego, prawdopodobieństwo zagroŝenia dla zadanego rozkładu Pytania: Co to jest miara ryzyka VaR (Value at Risk)? Omów znaczenie rozkładu normalnego Gaussa-Laplace a w opisie stochastycznej zmienności zjawisk finansowych. Na czym polega normalizacja rozkładu? Omów moŝliwość wykorzystania tabel statystycznych do oceny zagroŝenia inwestycji finansowej. 8 Ryzyko stopy procentowej na przykładzie inwestycji w obligacje Słowa kluczowe: Efektywność rynku obligacji, obligacji jako instrumentu rynku kapitałowgo, rodzaje obligacji. Modelmatematyczny 14

15 obligacji, ryzyko rynkowe ceny obligacji, ryzyko stopy procentowej, ryzyko reinwestycji, ryzyko ceny, duration Pytania: Porównaj efektywność informacyjną rynku akcji i obligacji. Wymień rodzaje obligacji ze względu na model finansowy. Jakie parametry wpływają na wycenę obligacji? Omów podstawowe cechy ryzyka stopy procentowej. Co to jest ryzyko reinwestycji i czym jest spowodowane? Co to jest ryzyko ceny i czym jest spowodowane? Co to jest Duration? 15

16 III. PROGRAM PRACY SAMODZIELNEJ 1 Ryzyko stopy procentowej Pojęcie ryzyka stopy procentowej; Kształtowanie się rynkowej stopy procentowej; Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej (metoda luki, analiza okresowa, elastyczność stopy procentowej); Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej; Literatura: W.Tarczyński, M.Mojsiewicz: Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 Z.Zawadzka: Ryzyko bankowe - ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe; Poltext, Warszawa 1995 B.E.Gup, R.Brooks: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Warszawa Ryzyko walutowe 16

17 Pojęcie ryzyka walutowego; Kształtowanie się kursów walutowych; Metody kwantyfikacji ryzyka walutowego; Zarządzanie ryzykiem walutowym za pomocą tradycyjnych transakcji dewizowych; Literatura: W.Tarczyński, M.Mojsiewicz: Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 Z.Zawadzka: Ryzyko bankowe - ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe; Poltext, Warszawa 1995 D.Bennett: Ryzyko walutowe, Dom wydawniczy ABC, Dywersyfikacja jako metoda zabezpieczania się przed ryzykiem Obszary zastosowania dywersyfikacji ryzyka; Ryzyko inwestycyjne związane z zakupem instrumentów finansowych; Konstrukcja portfela instrumentów finansowych; 17

18 Stopa zwrotu i ryzyko portfela; Warunki konstrukcji portfela optymalnego Literatura: K.Jajuga, T.Jajuga: Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Instrumenty pochodne w procesie zarządzania ryzykiem Podstawowe załoŝenia inŝynierii finansowej Podstawowe zagadnienia związane z opcjami. Kntrakty financial futures i forward Swapy walutowe i procentowe Literatura: W.Tarczyński, M.Zwolankowski: InŜynieria finansowa, PLACET, Warszawa 1999 IV. WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Egzamin pisemny. Pytania egzaminacyjne testowe. 18

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa 1. Wstęp Rozwój rynku kapitałowego, wprowadzenie nowych i coraz bardziej złożonych instrumentów oraz nowych reguł

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria

Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria Pytania do testów egzaminacyjnych na II stopień Informatyka i ekonometria Treści podstawowe Ekonomia 1. Prawo Engla stwierdza, Ŝe 2. Dochodowa elastyczność popytu na dobro konsumpcyjne pokazuje 3. Popyt

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Zależność wskaźnika zysk netto/suma bilansowa od ratingu jakości ZZR dla grupy badanych spółek z ratingiem powyżej 9

Rysunek 1 Zależność wskaźnika zysk netto/suma bilansowa od ratingu jakości ZZR dla grupy badanych spółek z ratingiem powyżej 9 32 Zbigniew Krysiak Wartość jest integralnym elementem działalności gospodarczej. Bez nie ma możliwości uzyskiwania przychodów i tworzenia wartości przedsiębiorstwa. jest fundamentem budowania i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Agenda 9.30 10.15 Wstęp do ORSA Cele i zakres ORSA Kluczowe cechy systemu ORSA ORSA a ICAAP (Basel II) - na ile można skorzystać

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Inwestorski marketing-mix

Inwestorski marketing-mix Katarzyna Mamcarz Inwestorski marketing-mix Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami F I N A N S E Inwestorski marketing-mix F I N A N S E Katarzyna Mamcarz Inwestorski marketing-mix Instrumenty

Bardziej szczegółowo