Studium przypadku Bank uniwersalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium przypadku Bank uniwersalny"

Transkrypt

1 Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem na innowacyjnych produktach i na szybkim wchodzeniu na rynek. Rola IT w banku Generalnie bank ma duże opóźnienia w zakresie IT w stosunku do swoich konkurentów. Obszar technologii informatycznych przez wiele lat był niedoinwestowany. Obecnie zarządzający bankiem dostrzegają, że w ich przypadku technologie informatyczne mają istotną rolę i są krytyczne dla funkcjonowania głównych procesów przedsiębiorstwa. Dlatego też w ostatnim czasie w obszarze IT inwestuje się coraz większe kwoty pieniędzy. Bank nie korzysta z outsourcingu IT. W związku z koncentrowaniem się banku na budowie innowacyjnych produktów: menedżerowie poszczególnych linii biznesowych oczekują od IT bardzo szybkiej realizacji projektów i wprowadzania do eksploatacji nowych rozwiązao, menedżerowie poszczególnych linii biznesowych formułują oczekiwania w zakresie rozwoju, mając na uwadze maksymalizowanie wyników jedynie tej części biznesu, za którą odpowiadali, menedżerowie IT dysponujący ograniczonymi zasobami i zdolnościami oczekują od biznesu (jako całości) określenia priorytetów realizacji poszczególnych inicjatyw oraz przeznaczania środków na ich realizację oraz eksploatację, menedżerowie IT oczekują od biznesu doprecyzowania oczekiwao w zakresie umożliwiającym ocenę i zdefiniowanie projektu, Celem działu IT w najbliższym czasie jest przebudowa głównego systemu informatycznego, systemów wspomagających i narzędzi spełniających wymagania użytkowników wynikające z rozwoju działalności bankowej oraz przepisów prawa regulujących działalnośd bankową.

2 Cel ten będzie realizowany poprzez: wdrożenie aplikacji wspomagających zarządzanie sprzedażą, ryzykami bankowymi, dostarczanie informacji zarządczej oraz sprawozdawczości obowiązkowej, doskonalenie elektronicznych kanałów dystrybucji, zabezpieczenie bazy sprzętowej o odpowiednich parametrach, zapewnienie właściwego serwisu, utrzymanie wymaganego poziomu bezpieczeostwa eksploatowanych systemów oraz właściwej kontroli dostępu do nich. Działania informatyczne w kilku najbliższych latach będą wspierały poszczególne zadania biznesowe banku i obejmą trzy cele cząstkowe: Cel 1: Wspierane realizacji zadao biznesowych poprzez: przygotowanie narzędzi informatycznych zapewniających sprawną obsługę klientów (zakładając ich znaczny wzrost), gwarantujących ulepszenie jakości usług bankowych i ich postrzegania przez klientów, a także umożliwiające wprowadzenie nowych produktów, takich jak karty kredytowe, bancassurance, karty mikropocesorowe, czy też udostępnienie możliwości integracji usług z ofertami innych podmiotów (dom maklerski, fundusze inwestycyjne), udostępnianie systemów informatycznych zwiększających konkurencyjnośd oferty produktów bankowych poprzez uelastycznienie ich definiowania i kompleksowośd, skrócenie czasu wdrażania nowych produktów i rozszerzenie możliwości ich wprowadzania, szybkiego reagowania na potrzeby rynku; rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji usług, przy równoczesnym rozwoju sieci placówek oraz wprowadzeniu mobilności sprzedawców; wdrożenie aplikacji dostarczających informacje konieczne dla efektywnej sprzedaży (po przebudowie głównego systemu informatycznego) takich jak CRM korporacyjne i CRM detaliczne.

3 Cel 2: Zapewnienie wzrostu wartości banku i efektywności jego działania poprzez: zrealizowanie zadao inwestycyjnych związanych z wdrożeniem systemu scentralizowanego oraz aplikacji z nim współpracujących; umożliwienie wraz z wdrożeniem systemu optymalizacji organizacji Banku, automatyzacji procesów pracy i przepływu dokumentów, zmniejszenie pracochłonności (wdrożenie systemu gospodarki własnej); zakup i wdrożenie narzędzi wspierających realizację zadao wynikających z NUK; dostarczenie odpowiednich informacji zarządczych, zapewnienie odpowiednich struktury informacji i ich aktualności (metody ABC, aplikacje zarządzania ryzykami); ulepszanie dotychczasowych rozwiązao oraz ich dostosowywanie do zmian w wymaganiach zewnętrznych i wewnętrznych; efektywne zarządzanie kosztami informatycznymi, zagwarantowanie odpowiedniego, ekonomicznie uzasadnionego poziomu kosztów dla utrzymania posiadanych i wdrażanych rozwiązao informatycznych, ponoszenie nakładów odpowiadających wartości rynkowej świadczonych usług i dostarczanych produktów; zapewnianie akceptowalnego przez bank poziomu ryzyka. Cel 3: Zapewnienie bezpieczeostwa banku poprzez: realizację poziomów bezpieczeostwa wymaganych przez właścicieli poszczególnych aplikacji; podnoszenie bezpieczeostwa systemu kontroli dostępu do aplikacji bankowych; bieżące monitorowanie bezpieczeostwa eksploatacji systemów informatycznych; wdrażanie wewnętrznych mechanizmów rozliczania dostępności systemów i realizacji wymagao właścicieli aplikacji w tym zakresie; ulepszanie zasad współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi serwisowe dla banku.

4 Ocena luki dopasowania IT do strategii banku z wykorzystaniem mapy strategii Strategia banku zakłada, że jego wartośd będzie budowana poprzez większe przychody i większą produktywnośd (perspektywa finansowa) (rys. 1). Większe przychody bank chce uzyskad dzięki zaoferowaniu klientom odpowiedniego produktu i dzięki odpowiednim doświadczeniom zakupowym (perspektywa klienta). Większa produktywnośd wynikad będzie z nowych inicjatyw z obszaru procesów wewnętrznych. Na dostarczenie odpowiedniego produktu składają się dwie główne propozycje wartości z perspektywy klienta: wprowadzenie nowych produktów (na które bank zaobserwował zapotrzebowanie) oraz dopasowywanie produktów do oczekiwao wybranych grup klientów. Natomiast lepsze doświadczenia zakupowe dla klientów wynikad będą ze zwiększenia zasięgu geograficznego działalności banku, szybszej obsługi oraz z budowania trwałych relacji z klientami. Warunkiem dostarczenia klientom powyższych propozycji wartości jest efektywna realizacja odpowiednich procesów z perspektywy procesów wewnętrznych. Przykładowo w celu zaoferowania klientom produktów dopasowanych do ich oczekiwao niezbędna jest realizacja następujących procesów: aktywizacja produktów wysokomarżowych oraz karty kredytowe, pakietyzacja produktów, sprzedaż krzyżowa, analiza rynku i zwiększenie wykorzystania elektronicznych kanałów dostępu (czyli dostępu przez Internet). W celu realizacji procesów z perspektywy procesów wewnętrznych bank będzie potrzebował m.in. określonych zasobów IT, opisanych w perspektywie nauki i wzrostu, bez których procesy te nie będą mogły byd realizowane (rys. 2). Kontynuując poprzedni przykład, aby zrealizowad cel w postaci zaoferowania klientom produktów dopasowanych do ich oczekiwao wymagane będą następujące elementy portfolio kapitału informacyjnego (które będą wspierad realizację w/w procesów): aplikacje transakcyjne: karta kredytowa, płatności masowe, CRM korporacyjny i detaliczny (częśd transakcyjna), windykacja i restrukturyzacja oraz główny system informatyczny 1 ; aplikacje analityczne: CRM korporacyjny i detaliczny (częśd analityczna) oraz informacja zarządcza; 1 Główny system informatyczny jest niezbędny do realizacji większości procesów. Nie zostało to jednak zamieszczone na rysunku, ponieważ byłby nieczytelny.

5 aplikacje transformacyjne: elektroniczne kanały dystrybucji. Ze względu na braki w zakresie aplikacji IT na obecną chwilę bank nie jest w stanie realizowad tych procesów i w związku z tym nie może osiągnąd celu w postaci zaoferowania klientom produktów dopasowanych do ich oczekiwao. W przypadku części aplikacji nic jeszcze nie zrobiono, by je opracowad, zakupid lub uruchomid (CRM, windykacja i restrukturyzacja), inne są w trakcie budowy/uruchamiania (karta kredytowa, płatności masowe, główny system informatyczny). Częśd z pozostałych procesów odpowiedzialnych za budowę wartości banku również nie jest wspierana poprzez odpowiednie aplikacje i infrastrukturę IT. W większości przypadków prace są na początkowych etapach: wybór rozwiązania lub wdrożenie. Obecnie występuje zatem duża luka dopasowania strategicznego IT. Mapa strategii pozwala ocenid bieżące dopasowanie strategiczne IT (zakres w jakim IT wspiera realizację strategii przedsiębiorstwa), a także wskazad jakie nowe inwestycje są niezbędne, aby minimalizowad lukę tego dopasowania.

6 Rys. 1. Mapa strategii banku. Strona 6 z 7

7 Rys. 2. Strategiczne portfolio kapitału informacyjnego w banku. Strona 7 z 7

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Strategia rozwoju IT w firmie

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Strategia rozwoju IT w firmie Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Strategia rozwoju IT w firmie dr inż. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Możliwe korzyści z wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka PC GUARD S.A. 5 1.1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie Emitentem jest PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets

banking, insurance & capital markets banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeniowych Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2 Wstęp Globalne zmiany, nieustanny rozwój technologii oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej Optymalizacja kosztów - recepta na kryzys, czy długofalowa strategia? Jak Sage ERP X3 może w tym pomóc? Jeden z głównych celów przedsiębiorstw - zwiększanie przychodów - stanowi nie lada wyzwanie. Szczególnie

Bardziej szczegółowo