Dane techniczne do składu i łamania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane techniczne do składu i łamania"

Transkrypt

1 Dane techniczne do składu i łamania Autor Tytuł próbka testowa Redaktor wydawnictwa Seria Format książki (strony): 17x24 cm kolumny: 13,5x20 cm + 1 cm pagina dwa łamy szerokość łamu 6,5 cm Tekst podstawowy (czcionka, interlinia podane w punktach) Minion Pro 10,5x13, w dwóch łamach Tytuły 1 Myriad Pro Semibold Condensed 20 p. 2 Myriad Pro Semibold Condensed 14 p. 3 Myriad Pro Condensed Italic 13 p. Przypisy (czcionka, interlinia podane w punktach) przypisy u dołu kolumny, na szerokość kolumny Minion Pro 9/11 Bibliografia (czcionka, interlinia podane w punktach) Tabele (czcionka, ilość tabel, uwagi) piśmiennictwo Minion Pro 9,5/12, na szerokość kolumny 4 tabele, włamać u dołu lub u góry kolumny Myriad Pro Condensed 8/10, na szerokość kolumny, linie 0,25 p. Rysunki: wykresy, schematy (czcionka, ilość rysunków, uwagi) 2 rysunki usunąć szarości, czcionka opisu Myriad Pro Condensed 8/10, na szerokość kolumny, włamać u dołu lub u góry kolumny 1 wykres - wykonać w odcieniach szarości, czcionka opisu Myriad Pro Condensed 8/10, na szerokość kolumny, włamać u dołu lub u góry kolumny Materiał ilustracyjny (fotografie, ryciny w tekście, na wklejce, falcowany, liczba stron) czarno-biały: nie ma kolorowy: nie ma Uwagi Wprowadzić poprawki redakcyjne do tekstu i rycin, usunąć zbędne spacje, tabulatory i inne zbędne znaczniki formatowania. wykonać skład i łamanie według danych technicznych oraz szczegółowych informacji podanych bezpośrednio przy tekście w marginesie górnym wprowadzić paginę cyfrową zewnętrzną oraz paginę żywą na osi kolumny strona parzysta: imię i nazwisko autora, strona nieparzysta: tytuł artykułu

2 lo Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokol ich wprowadzenia w Polsce Irmina Jurkiewicz-Swi^tek (/tu^w?ro 4*1? ) Zaklad Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Spolecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydzial Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum fa-m**6"- Prc 4& p - ) Adres do korespondencji: Irmina Jurkiewicz-Swietek, Instytut Zdrowia Publicznego, Krakow, ul. Grzegorzecka 20, r ru Ci't''> Voluntary private health insurance)-the public discussion about proposals in Polandu<' ^-t \ fr ^\ The aim of each health care system is to protect citizens from ill health consequences and provide them with health care services they need. There are two main solutions to assure care (-^social health insurance system and budgetary model. Despite domination of universal public system, in many countries private solutions develop alongside. Private health insurance (PHI), in contrary to public systems, calculate premium according to individual risk and it is (usually) purchased voluntarily. PHI exists in all EU countries playing different role in each. In Poland PHI is not well developed yet. This article presents main characteristics of PHI and current situation of PHI on Polish health care market. A brief history of attempts to introduce PHI in Polish health care system are described, with special focus on the last bill prepared by the Ministry of Health in March The latest proposal is analysed in details, based on international experience in PHI. The paper also evaluates possible influence of proposed Polish regulations on main actors in health care sector. Conclusions present key problems and recommendations for the process of introducing/developing PHI in health care system. Keywords: health care system, medical subscriptions, private health insurance, PHI, regulations Slowa kluczowe: abonamenty medyczne prywatne ubezpieczenie zdrowotne, PUZ, system ochrony zdrowia, regulacje, \TAutorka pragnie podzighowac prof, dr hab. Stanislawie Golinowskiej za merytoryczne wsparcie w przygotowywaniu artykulu)^ A

3 Wprowadzenie Celem systemu ochrony zdrowia w kazdym kraju jest zabezpieczenie swiadczen zdrowotnych jego obywatelom. Zabezpieczenie to ma wymiar finansowy i rzeczowy. Zabezpieczenie finansowe polega na zorganizowaniu takich instytucji platniczych, ktore uchronia_ obywateli przed wysokimi oplatami za uslug^ zdrowotn^ w momencie korzystania z niej. Najcze-sciej s^ to systemy publicznej sluzby zdrowia lub spolecznych ubezpieczen zdrowotnych (SUZ). Podmiotowy zakres finansowania publicznego jest zazwyczaj powszechny. Natomiast zakres przedmiotowy jest zwykle zroznicowanyt zalezy od tradycji J ' instytucjonalnej danego kraju, prowadzonej polityki spolecznej i zdrowotnej oraz zamoznosci. W krajach OECD (zamozniejszych oraz instytucjonalnie dojrzalszych) zakres publicznego finansowania ochrony zdrowia zarowno pod wzgledem podmiotowym, jak i przedmiotowym jest wiekszy niz w biedniejszych regionach swiata. Jednoczesnie w tych krajach system ochrony zdrowia dostarcza zroznicowanej oferty uslug zdrowotnych, przestrzegaj^c na ogol rownego dost^pu do koszyka swiadczen gwarantowanych. Mimo dominacji publicznego zabezpieczenia finansowania ochrony zdrowiaj istniej^ \R prywatne instytucje finansowe, uzupelniaj^ce czy dopelniaj^ce system publiczny. Maja^ one najcze^ciej charakter dobrowolnych prywatnych ubezpieczen zdrowotnych (PUZ). Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to metoda finansowania opieki zdrowotnej, w odroznieniu od obowi^zkowego publicznie finansowanego i zarz^dzanego ubezpieczenia, gdzie polise^ nabywa si^ dobrowolnie u podmiotu dzialaj^cego dla zysku^puz w warunkach praktycznych moze ^^ przybierac wiele form, natomiast ogolna charakterystyka tego rozwi^zania opiera sie na zasadach zaleznosci skladki od ryzyka zdrowotnego, z reguly zarz^dzaniu przez podmiot prywatny oraz dobrowolnosci uczestnictw^- Reia i udzia'l PUZ w systemach zdrowotnych wielu krajow swiata, mimo ( t ograniczonego zakresu, pelni^ istotne funkcje. Zwi^kszaja^ mozliwosci wyboru, dopelniaj^ systemy publiczne i sprzyjaj^ kontroli popytu na uslugi zdrowotne. Rozwijaja_ si$ nie tylko w krajach wysoko rozwini^tych. Powstaj^ takze w krajach o srednich i niskich dochodach. yv* gtsc 1 Publiczne systemy opieki zdrowotnej finansowane s^ poprzez podatki ogolne (panstwowa sluzba zdrowia) lub obowi^zkowe skladki zalezne od dochodu (spoteczne ubezpieczenia zdrowotne SUZ) ). Wszystkie pozostale metody ubezpieczeniowe, finansowane w przewazaj^cym stopniu przez dobrowolne indywidualne lub grupowe skladki, okreslane sq jako pry watne >wedlug opracowania OECD ^Proposal for taxonomy of health insurance**- * 2 Zasada dobrowolnosci uczestnictwa PUZ nie zawsze jest regufa^/na przyklad w krajach, w ktorych grupy wyl^czone z systemu powszechnego obliguje si do zawarcia umowy z prywatnym ubezpieczycielem.

4 Wzrasta wiedza na temat czynnikow rozwoju PUZ i polityki zdrowotnej panstwa wobec nich [1]. Jako ze w Polsce prywatne ubezpieczenia zdrowotne s^ nadal przedmiotem deklarowanych piano w, to warte poznania s^ propozycje ich wprowadzenia na szerszym tie cd ^ teoretyczno^porownawczym. Temu zagadnieniu poswi?cony jest prezentowany tekst. Artykul sklada si? z szesciu cz?sci, w ktorych kolejno przedstawiono charakterystyk? prywatnych ubezpieczen zdrowotnych, rys historyczny rozwoju PUZ w Polsce wraz z propozycjami regulacji rynku pewnych form prywatnych ubezpieczen zdrowych dzialajacych o & - y od 1999 roku. Nastepnie dokonana jzestera ocen projektu Ministerstwa Zdrowia z 2011^: r~/ zapowiadaj^cego wprowadzenie nowego rodzaju PUZ. W ocenie tej uwzgl?dniane sq. odniesienia mi?dzynarodowd/a takze punkt widzenia roznych podmiotow polskiego sektora zdrowotnego oraz opinii spolecznej. Publikacj? zamykaja^ wnioski i rekomendacje ukierunkowane na kluczowe problemy wyst?puj^ce w procesie regulowania rynku PUZ Charakterystyka prywatnych dobrowolnych ubezpieczen zdrowotnych W historii prywatnych ubezpieczen zdrowotnych mozemy dostrzec dwie drogi. Pierwsza, gdy ta forma zabezpieczenia si? przed nadmiernymi wydatkami na leczenie byla oddolna i pierwotna w stosunku do rozwi^zan publicznycrvi druga, gdy prywatne ubezpieczenia powstawaly jako rozwiqzania dodatkowe w stosunku do systemu publicznego. Jako ze w Polsce mamy do czynienia z ewolucja_ charakterystyczn^ dla drugiej drogi rozwoju PUZ, to rozwazania koncentruj^ si? na rozwi^zaniach regulowanych przez panstwo. Jakie cele stawia si? przed tworzeniem PUZ? Zwykle podnosi si? dwa. Jako glowny argument podaje si?, ze dzi?ki tworzeniu dodatkowego ubezpieczenia nastajri wzrost srodkow w calym systemic ochrony zdrowia, z czego korzysci maja^ wszyscy. Drugi argument to konkurencyjnosc PUZ w stosunku do platnika publicznego. Oba te cele nie zawsze s^ w praktyce dostatecznie spelniane, ale mimo [eg^istnieje powszechne przekonanie o zasadnosci L\> u*s;twcl^ wprowadzania dodatkowych ubezpieczen zdrowotnych. froonosif si? bowiem takze inne argumentyj takie jak mozliwosc wyboru czy dywersyfikacja ryzyka. W tym celu na przyklad J ^ krajom rozwijaj^cym si? zaleca si? wielofilarowosc, ktora zaklada wspolwyst?powanie finansowania publicznego, bezposrednich oplat pacjentow oraz ubezpieczen prywatnych. Ponadto w krajach, w ktorych udzial prywatnych wydatkow na zdrowie jest wysoki, proponuje si? wprowadzanie i rozwqj dobrowolnych ubezpieczen przenosz^cych bezposrednie ryzyko rzadkich, aczkolwiek wysokich kosztow opieki zdrowotnej z pacjentow na prywatnych ubezpieczycieli [2,B]. { ft

5 Analizy rozwoju prywatnych ubezpieczen zdrowotnych pozwolily na dokonanie ich klasyfikacji. W literaturze podaje si? zwykle dwie glowne: zaproponowane przez OECD [4] oraz przez autorow z London School of Economics [5]. Klasyfikacja PUZ zaproponowana przez OECD zawiera cztery typy ubezpieczen zdrowotnych: (1) podstawowe (primary) Xktore moze zastapic ubezpieczenie publiczne; st^d pojawiaja^ si? dwa rodzaje: zast?pcze (substitutive) i zasadnicze (principal}, (2) rownolegte Rys-u (duplicate), (3) uzupelniaj^ce (complementary) oraz (4) dodatkowe (supplementary) (Ramka 1). J-, ci/y^^u^)c- ^l^y^uh^^ d- [ ^ do Ice sr, Typologia OECD jest przewaznie stosowana przy analizach polityki zdrowotnsjvhatomiast cz?sciej uzywa si? funkcjonalnego podzialu ubezpieczen na trzy rodzaje^ten podzial \ prezentuje kategorie PUZ pod wzgl?dem roli, jak^ ubezpieczenie pelni wzgl?dem powszechnego systemu (stosowany glownie w krajach europejskich). S^ to prywatne ubezpieczenia alternatywne (substitutive}, uzupelniaj^ce (complementary} i dodatkowe jc S E (supplementary) (framkffi. ^ juu^k I (lojdt) *$ & Przedstawione dwa sposoby definiowania prywatnych ubezpieczen zdrowotnych w zasadniczej mierzej pokrywaj^ jsie/ Wspolne jest rozroznianie ubezpieczen ze wzgl?du na charakter oferowanych swiadczen: znajduj^cych si? w koszyku swiadczen gwarantowanych, wymagaj^cych wspolplacenia, a takze jakosci i czasu uzyskania uslugi. Przy czym podzial sugerowany przez OECD rozroznia odr?bnie ubezpieczenia pokrywaj^ce koszty wspolplacenia p(1 C.jzVZ«<sf '/<hf I (uzupelniaj^ce), oferuj^ce swiadczenia spoza koszyka (dodatkowe) (- gozi^ttunkcjonalny podzial umieszcza te uslugi w jednym ubezpieczeniu uzupelniaj^cym. Ponadto typologia OECD sugeruje funkcjonowanie prywatnych ubezpieczen zdrowotnych jako jedynej formy zabezpieczenia ryzyka choroby w danym kraju (ubezpieczenie zasadnicze). Dotyczy to glownie krajow rozwijaj^cych si?, w ktorych struktury panstwowe nie wyksztalcily jeszcze sprawnie dzialaj^cej publicznej formy ochrony (powszechnych ubezpieczen czy systemu budzetowego). Na przyklad [22]

6 Podczas gdy trojpodzial LSE mowi o ubezpieczeniu altematywnynr zyli funkcjonuja_cym obok powszechnego systemu. Szczegolowe analizy rynkow ubezpieczen prywatnych w Europie oraz w krajach OECD wskazuja^ nierzadko na przenikanie si$ typow PUZ i powoduja^ trudnosci z ich klasyfikacjc. 2. Rys historyczny oraz stan obecny w dziedzinie prywatnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce Prywatne ubezpieczenia zdrowotne nie s^ nowoscia^ w historii opieki zdrowotnej w <#m Polsce. Jeszcze przed * wojna^ swiatowa^ obok przymusowego ubezpieczenia chorobowego (dla ludnosci pracuj^cej i ich rodzin) istnialo tzw. ubezpieczenie fakultatywne. Oferta byla skierowana do osob ponizej 4^foku zycia, ktore nie podlegaly obowi^zkowi ubezpieczenia (nie t^ Tjty wykony waif pracy najemnej) oraz wykazywap sie wyzszymi zarobkami (przekraczaj^cymi rocznie 30 tys. marek polskich) [6]. Wielu ekspertow uwaza, ze obecne przepisy prawne dotycz^ce dzialalnosci gospodarczej oraz ubezpieczen pozwalaj^ na tworzenie firm ubezpieczeniowych obejmuj^cych swym zakresem swiadczenia medyczne. S^ to tak zwane quasfyffbezpieczenia. Wszystkie firmy sektora ubezpieczeniowego dzialaj^ na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dzialalnosci ubezpieczeniowej*: Klasyfikacja ubezpieczen wyroznia ubezpieczenia na zycie V2> (dzial I) oraz pozostale ubezpieczenia osobowe i maj^tkowe (dzial II). Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne pojawiaj^ si$ na polskim rynku w ramach: a) ubezpieczen na zycie (z mozliwosci^ rozszerzenia zakresu umowy o ochrone^ zdrowia),? b) ubezpieczen osobowych (dotycza^ sytuacji chorobypp. swiadczenia pieni^zne za kazdy Utewj e. dzien pobytu w szpitalu). ^ eparciu przepisy^ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowejvfunkcjonuj^ polisy ubezpieczenia medycznego dol^czane do ubezpieczen na zycie lub calkowicie odr^bne w takich fiirnach/jak: PZU Zycie, Grupa Allianz, Signal Iduna, Medical Polska (ktore cieszq. si^ wi^kszym zainteresowaniem wsrod klientow indywidualnych). Forma^ po cz^sci realizuj^c^ funkcje PUZ s^ takze abonamenty zdrowotne oferowane przez pracodawcow swoim pracownikom (cz^sto stosuj^ je duze firmy dol^czaj^c do swiadczen medycyny pracy rowniez inne uslugi medyczne) [7,8]. Zapewnianie dostejm do uslug medycznych moze bye realize wane przez podmioty gospodarcze w ramach prowadzenia dzialalnosci gospodarczej^ Jest to klasyczna dzialalnosc Y f\ 4 Ustawa o dzialalnosci ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003J\ Nr 124fpoz. 1151). 5 Ustawa o swobodzie dzialalnosci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U Nr 173ppoz. 1807).

7 S/D pp't*' uslugowa, ktora^ moga^ prowadzic indywidualni przedsi^biorcy, spolki cywilne, spolki prawa handlowego, samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej [9]. Konstrukcja abonamentu zaklada przej^cie calosci ryzyka zwi^zanego z ochrona^ zdrowia pacjenta przez operatora medycznego swiadcz^cego uslugi na rzecz pracodawcy, co jest de facto dzialalnosci^ ubezpieczeniowa/qjednak niejpodlegaja^ nadzorowi ubezpieczeniowemu (prowadzon^ bez licencji i nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego) [10]. Instytucje para^ubezpieczeniowe to na przyklad grupa Lux Med, Enel-Med, Medicover. Wedlug danych z 2010 roku na polskim rynku dzialalo juz 12 firm ubezpieczeniowych oferuj^cych polisy zdrowotne oraz taka sama liczba instytucji operuj^cych abonamentami medycznymi [11]. Wartosc rynku oszacowano na2,2 mid z! zebranych skladek w ramach abonamentow, natomiast rynek polis ubezpieczeniowych wyceniono na 160 mln zl (szacunki Polskiej Izby Ubezpieczen) [12]. Podobnie jak w wielu krajach europejskich, rowniez w przypadku Polski posiadacze PUZ nabywaj^ je w przewazaj^cej cz?sci w ramach umow grupowych [13]. Obecnie szacuje si?, ze ok. 6,3%6 spoleczenstwa polskiego posiada dodatkow^ form? zabezpieczenia przed wysokimi kosztami opieki medycznej (w przewazaj^cej cz?sci s^ to posiadacze abonamentow medycznych) [14]. Wskaznik ten nie jest niski na tie innych krajow europejskich (porownuj^c Polsk? nie tylko z krajami na podobnym etapie rozwoju i o zblizonej historii) (Tabela 1). Wielkosc i role rynku PUZ w danym systemic, poza odsetkiem populacji posiadaj^cej takie ubezpieczenie, mozna ocenic na podstawie wielkosci udzialu wydatkow PUZ w calkowitych wydatkach na zdrowie. Nadaje to lepsza^ perspektyw? i pelniejszy obraz rynku. Statystyki przedstawiajaj?4 duzy udzial populacji posiadaj^cej PUZ a niski udzial finansowania PUZ w calkowitych wydatkach na zdrowiej/fnoze wskazywac de facto na znikoma_ rol? prywatnych ubezpieczycieli, ktorzy kontraktuj^ swiadczenia o malej istotnosci i niewielkich kosztach. Odwrotnie, jesli niewielka cz?sc populacji posiada PUZ, ale stanowi^ one spor^ cz?sc calkowitych wydatkow na zdrowie, sugeruje to, ze PUZ odgrywa wazn^ rol? w systemic zdrowotnym (np. ubezpieczenia alternatywne dla grup wyla_czonych z publicznego systemu stanowi^ce dla nich podstawowe zabezpieczenie). Tabela 1 c *" Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie [15, 16,17] oraz danych OECD ilibraiy Szacunki dotycz^ce wielkosci rynku PUZ w Polsce s^ zroznicowane. Pojawilo si^ wiele opracowah statystycznych zawieraj^cych informacje dotycz^ce korzystania ze swiadczen Dane z raportu Diagnoza Spoleczna^O^l 1, szacunki Polskiej Izby Ubezpieczen wskazujq na 6,5%.

8 fmansowanych z prywatnej polisy zdrowotnej (Tabela^). Dane w czesci opracowan s^ bardzo rozbiezne. Ostrozne estymacje podaj^ wartosci kilkuprocentowe (6,3/W^edlug Diagnozy Spolecznej)ypodczas gdy w innych zrodlach si^gajq. jednej piatej populacji. Przyczyn sporych rozbieznosci w uzyskiwanych wynikach nalezy^joszukiwacjsi^]w metodologii prowadzonych analiz (dobor grupy badanej, istotnosc statystyczna, forma i tresc zadawanych pytaii, narzedzia pomiarowe). Spojne s^ natomiast informacje dotyczace uprawnionych do korzystania ze swiadczen fmansowanych z prywatnego ubezpieczenia. 83. to: miejsce zamieszkania (duze miasto), wiek produkcyjny, wyzsze wyksztalcenie i lepsza sytuacja materialna. Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie [17, 18, 19] Wedlug raportu Diagnoza Spoleczna 2011 widoczny jest staly wzrost korzystania ze swiadczen finansowanych bezposrednio z kieszeni pacjenta oraz abonamentow (Wykres_l). Potwierdza to argumentacj^ za rozwojem rynku PUZ,\^4zi^ ubezpieczenia mialyby przej^c znaczn^ cz^sc bezposrednich wydatkow na zdrowie w postaci comiesi^cznej skladki, chroniac jednostki i gospodarstwa domowe przed katastroficznymi wydatkami czy koniecznosci^ rezygnacji z opieki (z powodu braku srodkow). Wykres Dzisiejszy stan regulacji dotycz^cych sektora opieki zdrowotnej jest tak skonstruowany, ze brakuje szczegolowych przepisow normujacych PUZ. Firmy abonamentowe i ubezpieczeniowe dzialaj^. w ramach ustaw dotyczacych dzialalnosci gospodarczej i ubezpieczeniowej. Jest to jednak niewystarczajace dla rozwoju rynku prywatnych ubezpieczen <^^) zdrowotnych. Z regulacyjnego punktu widzenia istotne byloby zdefiniowanie instytucji PUZ. Tymczasem w zadnym akcie prawnym dotycz^cym finansowania ochrony zdrowia nie okresla si$ tej formy finansowania swiadczen zdrowotnych. Istnieje tez wiele barier utrudniajacych rozwoj PUZ w Polsce. Do glownych zalicza sie: ~>,. \c P brak precyzyjnie zdefiniowanego koszyka swiadczen gwarantowanych, ktory wyznaczylby czytelne granice dzialalnosci (finansowania) powszechnego V

9 ubezpieczenia, pozostawiaj^c miejsce dla PUZ (jakie swiadczenia s^ obj^te finansowaniem z NFZ oraz jakie s^ standardy jakosci) [20] J /-~) niedostateczna liczba placowek medycznych, dzialaj^cych na zasadach rynkowych, mog^cych zapewnic odpowiedni standard using (bed^cych oferta^ prywatnego ubezpieczenia),'; */ slabe przygotowanie placowek publicznych do swiadczenia uslug odpowiedniej jakosci (standardu) obslugir istnienie szarej strefy uslug zdrowotnych, czyli nieformalnych oplat pacjentow, ktorzy w ten sposob probuja^ uzyskac swiadczenie medyczne szybciej czy wyzszej jakosci. xjo A 3. Propozycje wl^czenia prywatnych ubezpieczen zdrowotnych do polskiego systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu reformy systemu ochrony zdrowia w 1999 k. Ja/wspomniano wczesniej, juz w latach tezydziestych XX wieku funkcjonowaly w Polsce prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Na czas wojny oraz obowi^zywania budzetowego modelu finansowania opieki zdrowotnej (tzw. system Siemaszki) prywatny sektor organizowania i udzielania swiadczeii zanikl. Poprzez wdrozenie idei przej^cia przez panstwo odpowiedzialnosci za opiek^ zdrowotn^, pracownicy medyczni zostali funkcjonariuszami panstwo wymipnad zakladami opieki zdrowotnej funkcje^ wlasnosciow^ i kontroln^ sprawowal wojewoda. Jednak dopiero w latach 90. XX wieku (od pocz^tku wielkich zmian systemowych w Polsce) rozpocz^la si^ na no wo dyskusja na temat wdrozenia prywatnych ubezpieczen zdrowotnych. Rzeczywiscie wraz z reform^ systemu zdrowotnego w 1999 roku, zacz^to i rozwazacp nawet projektowac taki model systemu, w ktorym prywatne instytucje docelowo zarz^dzalyby obowi^zkow^ skladk^ ubezpieczenia zdrowotnego, konkuruj^c z Kasami Chorych. Jednak pomysl ten nie zostal wdrozony, a Kasy Chorych zostaly scentralizowane w Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednakze debata nad wprowadzeniem PUZ trwala. W ramach prac Mi^dzyresortowego Zespolu ds. Ubezpieczen Zdrowotnych pod przewodnictwem wicepremiera Jerzego Hausera przedstawiono w 2003 roku propozycj^ utworzenia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jako suplementarno-komplementarnego w stosunku do ubezpieczenia obowi^zkowego [21 oraz zrodla prasy internetowej^j. Prace nad tym projektem nie byly jednak kontynuowane. 7 Internetowe wydanie Gazety Wyborczej ]r. * ~ "" ^T~

10 ^ W latach 2005^007 w Ministerstwie Zdrowia pod przewodnictwem Zbigniewa Religi pracowano nad wielofilarowym modelem ubezpieczen [21 oraz zrodla prasy internetowef^f. W propozycji tej I filar oznaczal powszechne ubezpieczenie zdrowotne (w ramach NFZ), w filarze II wyodr^bnione podmioty mialy oferowac prywatne rownolegle ubezpieczenia zdrowotne (ktorych zakres b^dzie taki sam jak w systemie publicznym przy jednoczesnym podniesieniu standardu tych uslug). Drugi filar(jregulowanyjbylby \przez panstwo, a skladka miala bye oplacana na zasadzie solidaryzmu, z uwzgl^dnieniem systemu community rating-: Koszty swiadczen finansowanych w ramach drugiego filaru bylyby czesciowo refundowane zakladom ubezpieczen przez NFZ. Trzeci filar natomiast(pbejmowacjmial suplementarne ubezpieczenia, ktore rzeczywisciewerowane^byly }w ramach ubezpieczen na zyciefa byly poszerzone o opcje^ ochrony zdrowia. Wprowadzenie tego modelu mialo sprzyjac przeksztalcaniu uslug abonamentowych w polisy ubezpieczeniowe. Nastejmie pojawila sie^ propozycja zespolu ekspertow Rzecznika Praw Obywatelskich, ktora rowniez przewidywala model wielofilarowy [21]. Skladka mialaby bye podzielona mi^dzy platnika publicznego i platnikow prywatnych. Skladka przekazywana do I filara wynosilaby 7,75% wynagrodzenia, natomiast druga cze^c skladki uzalezniona miala bye od kondycji zdrowotnej ubezpieczonego. W ramach tego filaty flnansowane byloby leczenie schorzen, mog^cych wynikac z post^powania osoby ubezpieczonej. Trzeci filar w tym modelu byl dobrowolny i obejmowa! suplementarne ubezpieczenia zdrowotne (oferuj^ce procedury o nizszej efektywnosci kosztowej c- wyl^czone z finansowania w ramach systemu obowiajzkowego). Aktywna (z definicji) w dziedzinie ubezpieczen zdrowotnych jest Polska Izba Ubezpieczen. Zaproponowany w 2008 roku model zapewnia ubezpieczonym peln^ mozliwosc wyboru ubezpieczyciela kontraktuj^cego swiadczenia medyczne. Na rynku obok NFZ i ewentualnie innych platnikow publicznych, powinny funkcjonowac prywatne fundusze zdrowia. Podobnie jak w powyzszych propozycjach, fundusze otrzymywac maj^ stawk^ kapitacyjn^ i skladke^ dodatkow^ [21]. 8Internetowe wydanie tygodnika Wprost nr 22/2006 (1225) Religi/?pg-l#an , Puls Medycyny Prawna 2^ ly zdrowotne_korzysci_ijula pki.html C dusty f Li CV, M- 4$)- 9 Metoda okreslania wysokosci skladki dla okreslonej grupy populacji, nie bioraca pod uwage stanu zdrowia, wieku czy plci ubezpieczonych.

11 W 2011jr/w Ministerstwie Zdrowia przygotowano projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnynv(v Z t^ inicjatyw^ wi^zano wyjatkowo duze nadzieje. Ustawa definiuje dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i charakter swiadczen udzielanych w jego ramach. Ubezpieczenia mialyby pelnic funkcje^ zastepcz^, uzupelniaj^ca i dodatkowa (alternatywa dla nie obj$tych ^ obowicjzkiem placenia skladki do NFZ, szybszy dostej) do swiadczen flnansowanych rowniez przez NFZ, wyzszy standard udzielania swiadczen oraz uslugi spoza koszyka). Zapisy przewiduja^ ustalanie wysokosci skladki oraz jej indeksacje (do szczegolowego okreslenia w warunkach umowy z ubezpieczycielemj/a takze stawia pewne warunki swiadczeniodawcom, ktorzy posiadaj^ rowniez kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt ustawy wprowadza ulge^ podatkow^ w postaci odliczenia skladki na PUZ od dochodu oraz mozliwosc finansowania ich z zakladowych funduszy swiadczen socjalnyctya., takze wl^czenie swiadczen medycyny pracy do oferty ubezpieczycieli. Projekt w marcu 201 llr, - i 1 5 ' ~» oddany^ [zostal do konsultacji spolecznych[/otrzymuj^c wiele krytycznych uwa^-1. Po jego publikacji pojawilo si^ rowniez wiele opracowan analizuj^cych dokument pod wzgl^dem prawnym i praktycznynv. Wszystkie proponowane modele PUZ (Tabela 3) majq na celu zwiekszenie dostepu pacjentow do swiadczen medycznych (zwiekszenie wyboru swiadczeniodawcow i skrocenie czasu oczekiwania na uslugej. Duzy nacisk kladziony jest rowniez na uslugi znajdujace sie poza 1/- koszykiem gwarantowanym I/a takze poprawienie komfortu swiadczeniobiorcy. Propozycje '"f Y"^ poprzedzaj^ce 2011pywskazywaly takze na wlaczenie elementow konkurencji mi^dzy platnikiem (platnikami) publicznym a prywatnyrr4j/jak rowniez podzielenie skladki na spoleczn^ (taka sama dla wszystkich) i prywatn^ (zalezn^ od indywidualnego ryzyka). 10 Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym zaprezentowana , dostepna na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia z/index?mprm491 &ms^o&mhpl&rni=:::56&mx-'=0&mt:=::&tny= i 31 &ma= Zestawienie uwag do projektu - uzgodnienia miedzyresortowe, czerwiec struktura/docs/tabela uwagi duz l.pdf^f oraz opinie prawne wykonane dla Polskiej Izby Ubezpieczen wraz z ich wlasn^ propozycj^ tresci ustawy <^ (ctcsrf?p tf.oti.,} o i'h>) 12 Wiecej komentarzy na temat projektu ustawy m.in. w: Pustelnik A., Pj^watneubezpieczenia''zdrowotne w Pplsc^jstan^becny, otoczenie_rjrawne, scenariuszejtx)zwo[u, Polityka Zdrowotna^Sij^jiTiarzec 2012istti?7t Sordyl G., Niznik JT,^^aliza projektu ustawy o^3odatkqwyir ubezpieczeniu zdrowotoyin^ w: Sulkowteka W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i spoteczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Warszawa 2011,.

12 4. Uzasadnienie wprowadzenia dobrowolnych prywatnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce ze strony policy makers V Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, obok systemu podatkowego i spolecznych ubezpieczen zdrowotnych, sajedna z form spolecznej ochrony ryzyka wysokich kosztow opieki zdrowotnej. Eksperci i decydenci, ktorzy rozwazaja wprowadzenie PUZ do systemu zdrowotnego posluguja si? wieloma argumentami. Glowne cele przyswiecajace tym dzialaniom to mi?dzy innymi: f Gtagraniczenie publicznych wydatkow poprzez przeniesienie kosztow na prywatnych \i ijednostki/ i i. -i» (5judost?pnienie pacjentom wi?kszego wyboru swiadczen i swiadczeniodawcow/ ig stymulowanie rozwoju rynku prywatnych swiadczeniodawcowi' < >:ach?cenie do konkurencji pomi?dzy publicznymi i prywatnymi ubezpieczycielami. Wprowadzenie PUZ do systemu zdrowotnego jako znaczacego segmentu finansowania uslug zdrowotnych wymaga rozwazania nie tylko zalet takiego rozwiazania, ale takze wad. Wady polegaja na tym, ze prywatne ubezpieczenia zdrowotne, podobnie jak kazde ubezpieczenia sprzyjaja nadkonsumpcji uslug w wyniku wyst?powania pokusy naduzycia (nonszalancji wobec ryzyka). Prywatne ubezpieczenia zdrowotne charakteryzuja si? tendencja do tzw. spijania smietanki (cream skimming), polegajacego na sklonnosci do preferowania w ubezpieczaniu osob mlodszych i zdrowszych, czyli selekcji korzystnej dla ksztaltowania si? kosztow ubezpieczenia i w konsekwencji tworzenia zysku firm ubezpieczeniowych. Ta sklonnosc podwaza zasad? rownosci i solidarnosci. **** t Z drugiej strony istotnym jest argument, ze PUZ zwi?kszaja wybor i dost?p (bez kolejek) do swiadczen zdrowotnych, moga tez zapewnic lepszcj obslug? i wyzsz^ jakosc uslug zdrowotnych. Odpowiadaj^ na popyt tej grupy ludnosci, ktora jest zamozniejsza i bardziej swiadoma potrzeb zdrowotnych [22]. Mi?dzy innymi dlatego politycy wielu krajow decyduja si? na wprowadzenie i rozwqj PUZ w systemie zdrowotnym swojego kraju. W przypadku Polski glownym argumentem za wdrozeniem PUZ jest zwi?kszenie dost?pnosci do swiadczen oraz odciazenie budzetow gospodarstw domowych od ponoszenia bezposrednich oplat za swiadczenia zdrowotne. Podnoszony jest takze argument poprawy zadowolenia z funkcjonowania systemu zdrowotnego. A zadowolenie to w Polsce jest niskie. Wedhig Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (EHCI^-)Euro Health Consumer ^ Index) Polska uzyskala obecnie 2ymiejsce w rankingu (na 34 analizowane kraje)^3, co oznacza Health Cojisjimfij^o^eiiiousj^, Bruksela ^ f 2 v. v<i.^v/l)*

13 bardzo niska^ ocene, ktora^ obywatele wystawili systemowi ochrony zdrowia. Takze polskie K>t*\4,<J(/LJ<4 <<L statystyki ftrzcdaitawiaja, ze 78% spoleczenstwa jest niezadowolonych z opieki zdrowotnej. W opinii Polakow glownym problemem jest ograniczony dostep do opieki specjalistycznej i badan diagnostycznych, niska jakosc organizacyjna oraz skutecznosc zdrowotna udzielanych swiadczen. Wedlug licznych opinii zmiany, ktore mialyby nastapic w polskim systemic zdrowotnym powinny przede wszystkim skupiac si$ na zwiekszeniu doplywu srodkow na flnansowanie swiadczen. W duzej czesci opinii populacji (46%), naklady na opiek^ zdrowotn^ sa zbyt maleja~takze wskazuja na ich zle wykorzystywanie [23]. Juz w 2008 roku wyksztalcila si^ opinia, ze wprowadzenie dodatkowych dobrowolnych ubezpieczen zdrowotnych zapewniloby wlasciwa opiek^ zdrowotn^ kazdemu obywatelowi (47% badanych) a 33% /TV wykupiloby ubezpieczenie zapewniaj^ce swiadczenia nie\e przez NFZ oraz te o W_ ^ wyzszej jakosci [23]. Tabela^_prezentuje dane dotycz^ce zainteresowania prywatnymi polisami zdrowotnymi. W sh~t OfrAfrf. W"' TabelaT Zrodlo: opracowanie \vlasne na podstawie [17, 24,25,26] Dane prezentuj3.ce gotowosc do nabycia dodatkowego ubezpieczenia nie s^ jednolite. Roznice, podobnie jak w przypadku wartosci ubezpieczonych dodatkowo, wynikaj^ ze sposobu przeprowadzania analiz. Z ostatnich badan CBOS wynika, ze spora czesc respondentow (43%) ( zainteresowanajjest) zakupieniem dodatkowej polisy zdrowotnej. Analiza popytu jasno wskazuje na pozytywn^ korelacj^ z dochodem gospodarstwa domowego. Popyt przejawiaj^ mlodzi, lepiej wyksztalceni niieszkancy duzych aglomeracji., * jr xfe^^- o^t^^ & drugiej otronyj yialezy)^wzi^c pod uwag^ fakt, ze polskie spoteczenstwo j^eftefate^e nie. -'P charakteryzuje si^ jeszcze wystarczajaca^ awersjc^ do ryzyka w ogole i nie/czesto wykupuje ubezpieczenia nieobowi^zkowe (nadal male zainteresowanie ubezpieczaniem nieruchomosci, dobrze poznane po ubieglorocznych powodziach czy wichurach) [19]. Zatem me do konca mozna zawierzyc statystykom wskazuj^cym na spore zainteresowanie nabyciem PUZ, ktore w rzeczywistosci moga^ prezentowac znikomy procent posiadaczy (nie pozwalaj^cy ubezpieczycielom na sprawne funkcjonowanie). Pismiennictwo: A 2-

14 1. Sekhri N., Savedoff W., Private Health insurance: implications for developing countries, Bulletin of the World Health Organization? $3-(2^ 2005 ; - ** - s--v\_^--^- "t\ 2. Perker A., Scheffler R., Basset M, Private voluntary health insurance in development. Friend_orfoe?, The World Bank 2007, 3. Perker A., Zweifel P., Schellekens O., Global marketplace for private health insurance. Strength in numbers, The World Banki(2010* 4. OECD Proposal for taxonomy of health insurance, OECD Study on Private Health Insurance, OECD Health Project* Mossialos E., Thomson S., Voluntary health insurance in the European Union, European Observatory on Health Systems and Policies^ 2004 * 6. Golinowska S. (red.), Modele ubezpieczen zdrowotnych w systemic ubezpieczen spolecznych, Studia i materialy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnychf eszytf 3, > ~~"" // Warszawa 1 993» 7. Sowada C., Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Wy^zwania dla Polski w swietle doswiadczen krajow Unii Europe] skiej, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarz^dzanie fom I,, nr 1^2003 * _L 8. Wasem J., Regulacj a rynkow pry watnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Proj ekt Ministerstwa Zdrowia i Banku Swiatowego, 200 1, 9. Sobczak A., Dudzik E., Juszczyk G., Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce raport z badan, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Pukala R., Glowne bariery rozwoju ubezpieczen zdrowotnych jw Polsce, Polityka Zdrowotna, ^owr^, grudzien 2004 j JT '. Z^S* 11. Holly R., The development of the private health insurance and medical services market in Poland in the years_200g2010, Polityka Zdrowotna2aU 12. Pustelnik A., Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce (5)stan obecny, otoczenie prawne, scenariusze rozwoju, Polityka Zdrowotna ^C marzec 2012 ' X ' yj&qj * 13. Polska Izba Ubezpieczen, Rola prywatnych ubezpieczen zdrowotnych w systemic ochrony zdrowia. Jak wplywaj^ na dost^p do swiadczen, innowacji i lekow kluczowe tezy i rekomendacje, opracowanie przygotowane we wspolpracy z Zwi^zkiem Pracodawcow Innowacyjnych Firm Fajma^eutyjcznychJNPARMA, 201 1, 14. Owoc J., Czy wspolplacenie lub suplementarne ubezpieczenia zdrowotne mog^ poprawic dzialanie polskiego systemu ochrony zdrowia polemika z raportem Ernst & Young, Wiadomosci Ubezpieczeniowe, 4/2011, Warszawa clo/ltf L\ 4 ',

15 15. Thomson S., Mossialos E., Private health insurance in the European Union. Final report prepared for the European Union Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, London School of Economics and Political Science, czerwiec 2009_ 16. OECD Survey of Health System Characteristics , OECD Health Data Czapinski J., Panek T. (red), Diagnoza Spoleczna 2011, Rada Monitoringu Spolecznego, Warszawa 2011, 18. GUS,^hki_r^n^kj:ibezpieczeniowy 2011, Warszawa 2012^1 19. CBOS, Korzystanie ze swiadczen i ubezpieczen zdrowotnych, Warszawa, marzec Golinowska S., Sowada C., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz-Swi^tek I., Kocot E., Seweryn M., Rownowaga^ finansowa oraz efektywnosc w polskim systemic ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania, Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesalius, Krakow 2012.> 21. Polska Izba Ubezpieczen, Budowanie systemu Prywatnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce. Propozycja rozwi^zaii, Koncepcja Komisji Ubezpieczen Zdrowotnych i Wypadkowych PIU prz^gqtowana^ przez Fundacj^ Naukow^ Instytutu Badan Strukturalnych, Warszawa, luty 2008«22. Brunner G., Gottret P., Hansl B., Kalavakonda V., Nagpal S., Tapay N., Private voluntary health insurance. Consumer protection and prudential regulation, Bank Swiatowy, Waszyngton 2012^ 23. CBOS, Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, Warszawa, marzec 2012, 24. CBOS, Sytuacja w opiece zdrowotnej, Warszawa, marzec 2008«25. CBOS, Gotowosc do zmian w sluzbie zdrowia, Komunikat z badan, Warszawa,marzec CBOS, Polacy o panstwowej i prywatnej opiece zdrowotnej, Warszawa, kwiecien Colombo F., Tapay N., Private health insurance in OECD countries: the benefits and costs for individuals and health systems, OECD Health Working Papers, 2004 * 28. Magda I, Szczygielski K., Ocena mozliwosci poprawy dzialania polskiego systemu ochrony zdrowia. Wspolplacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Raport w ramach programu Sprawne Panstwo, Ernst & Young 2011* 29. Jurkiewicz L, Tinardon C., Rynek prywatnych ubezpieczen zdrowotnych w krajach europejskich. Przyklad rozwi^zan francuskich, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarz^dzanie, )^mfi^:rf^--20\0 ^ VHI A ; $5&> jo5,

16 30. Sordyl G., Niznik J., Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, w: Sulkowska W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i spoleczne. ^Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Warszawa 2011, 31. Lewis M., Whojs paying for health care in Eastern and Central Europe?, The World Bank Mossialos E., Dixon A., Figueras J., Kutzin J..jFunding health care: options for Europe, European Observatory on Health Systems and Policies Series, WHO Golinowska S., Oplaty nieformalne w ochronie zdrowia. Perspektywa i doswiadczenia polskie, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarz^dzanieJ-tem Wykresy i tabele ( Ramka IfPrywatne ubezpieczenia zdrowotne wedlug OECD I s~\z/~~^~- ^^ \^ ^^~*< x -x_---" ^_---> -\^-^ii--\_-~^-> - pjl^s Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Pro Podstawowe- zapewniajedyny dostqp do opieki zdrowotnej z powodu braku powszechnego ubezpieczenia (brak powszechnego systemu, nie objecie pewnych jednostek/grup, mozliwosc odstqpienia od Rownolegle- zapewnia swiadczenia objete rowniez przez powszechny system, ale z szybszytn dostepem i wiekszym wyborem (np. lekarza, placdwki); posiadanie tego ubezpieczenia nie zwalnia z oplat do systemu powszechnego. swiadczen ktore sq rowniez dostepne w powszechnym systemie...'v \ poh-ywa ko " <r Zasadnicze- jedyna dostepna forma zabezpieczenia przed kosztami opieki zdrowotnej. Uzupefnia/CfCe- pokrywa koszty, ktore pacjent mimo posiadania ubezpieczenia musi poniesc w momencie korzystania ze swiadczen medycznych (wspotptacenie). Doddtkowe- zapewnia dostep do swiadczen, ktore nie znajdujq sie w _ koszyku swiadczeh gwarantowanych w powszechnym systemie (np. opieka dentystyczna, leki, rehabilitacja; a takze lepszq jakosc dodatkowe udogodnienia w szpitalu)., be* ^ Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie Nfl ta -9\7jvistio

17 Funkcjonalny podziai prywatnych ubezpieczen zdrowotnych wedlug autorow z London School of Economics Alternatywne Piywatne ubezpieczenia zdrowotne Uzupetniajqce Dodatkowe Zapewnia swiadczenia, ktore dostepne sq w koszyku swiadczen gwarantowanych w powszechnym systemic osobom, ktore nie majq dostqpu lub mogq odstqpic od powszechnego systemu. Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie [5]. Zapewnia swiadczenia wylqczone z koszyka swiadczen gwarantowanych w powszechnym systemie oraz pokrywa koszty wspolplacenia. 3L Dotyczy swiadczen, ktore znajdujq sie w koszyku swiadczen g\varantowanych, zapewniajqc jednoczesnie szybszy dostep, wiekszy wybor (placowek, swiadczeniodawcow), wyzszq jakosc. : ; : : H)^ Tabela ^ P^pulacja posiadaj^ca prywatn^ polise ubezpieczeniow^ (w%) oraz udzial fmansowania PUZ w calkowitych ^ ^ "" UcTzial pry watnego fmansowania Udzial populacji Kraj w formie PUZ w calosci posiadajacej PUZ (2007r. lub wydatkow na ochron^ zdrowia ostatni dost^pny) ( %) (201 Or. lub ostatni dost^pny) (%) Austria 33,7 4,7 Belgia Bulgaria Cypr Czechy Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Lotwa Niemcy Norwegia Polska Portugal i a Slowenia 77,4 4,6 20 <1 15, ,9 0,2 15,6 27,9 3,5 6,3** 15,7 73,8 4,8 0,4 6,7 0,6 1,7 2,2 14,2 1,6 6,5 5,2 8,4 0,4 1,0 9,3 0,1 0,7 4,6 13,3

18 Szwecja W?gry Wielka Brytania Wlochy 3,3 8,3* 10,6 6,1 Uwagi: *auma ubezpieczonych w firmach komercyjnych (2,1%) i organizacjach wzajemnych (6,2); **dane wedhig raportu Diagnoza Spoleczna 201^1 Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie [15,16,17] oraz danych OECD ilibrary "jp. *\, 'p&'"*&<i i* jvi :> <uxxi (MU^tx Tabela'I^Zestawienie d^nych dotyczacych^odsetka i cech posiadaczyj^uz w^polsce wgdhig zrodja infprmacji Zrodo Rok i wartosc^ DoSatkowe informacje Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych 2006r: 2,2% 201 Or: 3, 9% 0,3 2,5 3,3 0,9 Odsetek osob maj^cych uprawnienia do swiadczen w ramach Przewazaj^ca cze^c posiadaczy byla w wieku 25^4 lata, w dobrym stanie zdrowia j, charakteryzuj^ce sie wysokimi zarobkami, zamieszkuj^ca duze miasta, dla 26% posiadaczy polise wykupil pracodawca. & flfjl Diagnoza Spoleczna CBOS ,9% 2003r: 4,3% 4,3% 200r. 5,0% 2009ir: 5,1% 201l r. 6,3% 2012r: "S 19% Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie [17, 18, 19] Korzystanie z placowek opieki zdrowotnej finansowanej z abonamentow/^ Charakterystyka gospodarstw domowych: wyzsze wyksztalcenie, malzenstwa z dziecmi, mieszkaj^cy w najwiekszych miastach, z wyzszymi zarobkami. Zadane pytanie: Czy ma Pan/Pani wykupione dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (abonament, polise zdrowotn^)? Cechy deklaruj^cych: wiek \&~$4 lata, karda kierownicza i specjalisci, lepiej wyksztalceni, w lepszej sytuacji materialnej; W tym 6% to polisy wykupione przez pracodawce.

19 ~»** u H Srodki prywatne Axnamenty 2011 * Wykres 1/Odsetek gospodarstw domowych korzystaj^cych z placowek opieki zdrowotnej wedhig zrodla ftt«-f'' Jinan so wania'usltrg "^-'~x~-~- ^ v %v_ - v_^_ v -->. - ~-~ ^ C$ p Zrddto: opracowanie wtasne na podstawie [17] vo Tabela p Zgsj;a}\uenie jgrojektow dotycz^cych prywatnych ubezpieczen zdrowotnych na przestrzeni 12 lat Projekt -' - - Zatezema- = ^~ Od 1999roku Project,,Hausnera" 2003 r. ^ Projekt,,Religi" 200^007 Projekt RPO 2008 r. n Projekt PIU Projekt MZ 2011k-. n Wt^czenie prywatnych jednostek do zarz^dzania obowi^zkow^ skladk^ ubezpieczenia zdrowotnego. Wprowadzenie prywatnych ubezpieczen o charakterze suplementarnokomplementarnym (swiadczenia o podwyzszonym standardzie, spoza koszyka swiadczeh gwarantowanych). Wprowadzenie rownoleglych dodatkowych ubezpieczen zdrowotnych tj. gwarantuj^cych dostep do swiadczen w ramach ubezpieczenia obowi^zkowego. Wielofilarowy system (I-obowiazkowy, II- obowi^zkowy prywatny, II- prywatny dobrowolny), gdzie kazdy z platnikow moze na podstawie listy procedur z koszyka skonstruowac wlasny produkt ubezpieczeniowy. Wprowadzenie altematywnego systemu prywatnych ubezpieczen zdrowotnych (ze stawk^ kapitacyjna^ i dodatkowa). Szeroki wybor opcji ubezpieczeniowych oferowany przez prywatne fundusze zdrowia. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne maj^ce spemiac potrojn^ funkcje substytucyjn4, komplementam^ i suplementarn^. Ulgi podatkowe dla plac^cych skladki na PUZ, wl^czenie skladek na PUZ do zakladowych funduszy socjalnych, finansowanie medycyny pracy w ramach polisy pracowniczej. L Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie [21] oraz projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym z 201 f A, ' ok A 8

20 Tabela ^Inforrnacje na temat gotowosci zakupu PUZ w Polsce wediug wybranych zrodej^. Zrodlo danych ""Wartosc Gotowosc wykupienia Tfooatkowe informacje Zadano pytanie czy istnieje zainteresowanie wykupieniem dobrowolnego ubezpieczenia polis dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na zdrowotnego w prywatnym pokrycie kosztow leczenia oraz jakq sume gospodarstwa Diagnoza I/ zakladzie ubezpieczen: bylyby gotowe przeznaczyc miesiecznie na ten eel. Spoleczna, 200lr. 15%przycenie<100& 51% gospodarstw domowych nie jest zainteresowanych, 4% przy cenie > % uwaza, ze ich na to nie stac CBOS, 201 Of, Ochrona zdrowiajv gospodarstwach v-' domowych w 2010Jr. (GUS) * CBOS, 2012r. n Gotowosc zakupu dodatkowego ubezpieczenia: Zdecydowanie tak: 8% Raczej tak: 28% Zadane pytanie: Powszechne ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje wszystkich swiadczen zdrowotnych. Czy zdecydowat(a)by sie Pan(i) na optacanie dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia, aby miec zagwarantowane w razie potrzeby nieodptatne leczenie na wyzszym poziomie oraz w takich przypadkach, ktorych nie obejmuje obowi jzkowe ubezpieczenie zdrowotne? Sklonnosc do zakupu PUZ wykazywaly osoby pracujcjce na wlasny rachunek Zamiar wykupienia ubezpieczenia poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wskazalo 4,2% badanych 200(]r.: 42% 2004r.: 35% 2007V.: 34% 2008r.: 33% 201 dr.: 36% % Zadane pytanie: Prosze powiedziec, czy zdecydowal(a)by sie Pan(i) na samodzielne optacanie dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia, aby miec zagwarantowane, w razie potrzeby, nieodplatne leczenie na wyzszym poziomie oraz korzystanie z ustug, ktorych nie obejmuje obowi^zkowe ubezpieczenie zdrowotne? Zrodlo: opracowanie wlasne napodstawie [17, 24,25,26]

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce

Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012; 10 (B): 156 170 2012, 10 (3): 154 168 doi: 10.4467/20842627OZ.13.017.1165 (online) Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk. Dr Alicja Sobczak,

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk. Dr Alicja Sobczak, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk Dr Alicja Sobczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce

Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce Irmina Jurkiewicz-Świętek Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego,

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI OPtATY FISKALNE OBCIAZENIA DZIAHALNOSCI GOSPODARCZEJ er ^ ^ % OFICYNA VVYDAWNICZA ^RSI^ SZKOtA GtÖWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 2014 Spis tresci

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia?

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? 16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? Marek Balicki Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków diagnoza sytuacji Warszawa, 16 października

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Krystyna Kietliriska. Rola trzeciego. sektora. w spofeczenstwie. obywatelskim. Diffira

Krystyna Kietliriska. Rola trzeciego. sektora. w spofeczenstwie. obywatelskim. Diffira Krystyna Kietliriska Rola trzeciego sektora w spofeczenstwie obywatelskim Diffira Spis tresci Przedmowa 9 Rozdziat 1 Rola spoteczenstwa obywatelskiego w realizacji potrzeb spofecznych 13 1. Spoleczenstwo

Bardziej szczegółowo

PAN ~'l'w01fa. Konin, dnia 2 wrzesnia 2014 r. PWSZ-III-AGOO-Pl-29020-S/2014

PAN ~'l'w01fa. Konin, dnia 2 wrzesnia 2014 r. PWSZ-III-AGOO-Pl-29020-S/2014 , PAN ~'l'w01fa ffyzsz.a SZKOLA ZAWODOWA "'~ 62-510 Konin, ul. Przyjazni 1 tel. 632497222. &x 6324.97211 Konin, dnia 2 wrzesnia 2014 r. PWSZ-III-AGOO-Pl-29020-S/2014 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI. Oczekiwania i rezultaty

Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI. Oczekiwania i rezultaty Prof. Juliusz Engelhardt WPLYW POLITYKI LIBERALIZACJI W EUROPEJSKIM TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA KONKURENCYJNOSC KOLEI Oczekiwania i rezultaty 1 Pierwsze dyrektywy ( PAKIET 0 ) - 91 / 440 w sprawie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 24 czerwca 2008 r.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 24 czerwca 2008 r. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 24 czerwca 2008 r. Kryzys państwa dobrobytu we wszystkich krajach UE Konieczność zmiany paradygmatu państwa dobrobytu!!! - b. niskie stopy urodzeń i wydłużenie czasu życia

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA MI^DZYNARODOWE REALIA POLSKIE REDAKCJA NAUKOWA BOZENA BALCERZAK-PARADOWSKA

DOSWIADCZENIA MI^DZYNARODOWE REALIA POLSKIE REDAKCJA NAUKOWA BOZENA BALCERZAK-PARADOWSKA 2ÄTRUDNIENIE PRZYJAZNE RODZINIE DOSWIADCZENIA MI^DZYNARODOWE REALIA POLSKIE REDAKCJA NAUKOWA BOZENA BALCERZAK-PARADOWSKA WARS AWA 2014 Spis tresci Iwona Zakrzewska SLOWO WST^PNE 15 Bozena Balcerzak-Paradowska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Dorota M. Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne -efektywny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA Doc. dr Alicja Sobczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych ALEKSANDER MAKSIMCZUK GRANICE PANSTWOWE, RELACJE Z SASIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE POGRANICZE POLSKI W DOBIE TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Luty 2008 Sytuacja obecna Nie wlewać pieniędzy do dziurawych naczyń - Donald Tusk, premier RP Pomimo rosnącego

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

OPINIE O REFORMIE SLUZBY ZDROWIA

OPINIE O REFORMIE SLUZBY ZDROWIA OPINIE O REFORMIE SLUZBY ZDROWIA Jedna czwarta Polaków deklaruje, ze bardzo interesuje sie informacjami o wprowadzanej reformie systemu opieki zdrowotnej, tyle samo osób twierdzi, ze specjalnie sledzi

Bardziej szczegółowo

Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych. Anna Janczewska - Radwan

Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych. Anna Janczewska - Radwan Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych Anna Janczewska - Radwan W ciągu ostatnich 25 lat dokonał się ogromny postęp w dostępie polskich pacjentów do innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Założenia budżetu państwa Budżet oparty jest na założeniach makroekonomicznych zakładających w 2013 r. m.in.

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Małgorzata Jeziorska* 1

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Małgorzata Jeziorska* 1 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1 (318), 2016 http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.318.03 * 1 DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE JAKO INSTRUMENT MOGĄCY USPRAWNIĆ FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Popyt i podaż w ochronie zdrowia. Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ)

Popyt i podaż w ochronie zdrowia. Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ) Popyt i podaż w ochronie zdrowia Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ) Ochrona zdrowia i ekonomia (zdrowia): -Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia -Ocena ekonomiczna w ochronie zdrowia Ochrona zdrowia i gospodarka

Bardziej szczegółowo

LEKARZ, DZIENNIKARZ, ADWOKAT - SPOLECZNA AKCEPTACJA TAJEMNICY ZAWODOWEJ -

LEKARZ, DZIENNIKARZ, ADWOKAT - SPOLECZNA AKCEPTACJA TAJEMNICY ZAWODOWEJ - LEKARZ, DZIENNIKARZ, ADWOKAT - SPOLECZNA AKCEPTACJA TAJEMNICY ZAWODOWEJ - * W opinii zdecydowanej wiekszosci Polaków - lekarz, dziennikarz i adwokat - to profesje, w których powinna obowiazywac tajemnica

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 PRZYKŁADOWE STRONY Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2012-2021 Struktura wydatków Na

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAMY NASZA WODE?

JAK OCENIAMY NASZA WODE? JAK OCENIAMY NASZA WODE? * Ponad dwie piate (44%) Polaków twierdzi, ze woda dostepna w ich domu nadaje sie do picia dopiero po przegotowaniu. * Przewazajaca wiekszosc Polaków (90%) uzywa do picia wody

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Wstęp Ogólny zamysł napisania książki wywodzi się ze stwierdzenia, iż dalszy rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce jest uzależniony od znacznego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o.

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Podstawowe tezy dokumentu Turystyka medyczna w Europie jest rynkiem

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzje: prof. dr hab. Stanisława Golinowska prof. dr hab. Jan Sobiech Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright

Bardziej szczegółowo

./ 56 000 zl w przypadku podatnika niepozostajqcego w zwictzku malzenskim, w tym r6wniez przez cz<rsc roku, UZASADNIENIE

./ 56 000 zl w przypadku podatnika niepozostajqcego w zwictzku malzenskim, w tym r6wniez przez cz<rsc roku, UZASADNIENIE I UZASADNIENIE I. Cz~sc ogolna Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p6zn. zm.), zwanej dalej,ustawa

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Źródła danych Podstawą przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze statystyki, SGH studia dzienne, II termin, luty TEMAT A.

Egzamin ze statystyki, SGH studia dzienne, II termin, luty TEMAT A. Egzamin ze statystyki, SGH studia dzienne, II termin, luty 2007. TEMAT A. Przy rozwiazywaniu zadan jesli to konieczne nalezy przyjac poziom istotnosci 0,05 i wspólczynnik ufnosci 0,95. Zadanie 1 Wartosci

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokol ich wprowadzenia w Polsce >, -^>Irmina Jurkiewicz-Swietek

Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokol ich wprowadzenia w Polsce >, -^>Irmina Jurkiewicz-Swietek Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokol ich wprowadzenia w Polsce >, -^>Irmina Jurkiewicz-Swietek, Zaklad Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Spolecznego, Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Spis treści Przedmowa... 13 Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Regulacje prawne (Stanisław Borkowski)... 17 1.1. Historia i rola

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Niekomercyjne Badania Kliniczne

Niekomercyjne Badania Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badan Klinicznych w Polsce (Association for Good Clinical Practice in Poland) Niekomercyjne Badania Kliniczne uwarunkowania prawne i faktyczne 24 marca 2015 r Piotr

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance www.pwc.pl Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport Kongres Consumer Finance 12 grudnia 2013 r. Zadłużenie Polaków w 2013 r. 0,7% całkowitej wielkości zobowiązań Polaków pochodzi z firm udzielających pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Leczenie Stwardnienia Rozsianego (SM) w Polsce na tle Europy. Aneta Augustyn

Leczenie Stwardnienia Rozsianego (SM) w Polsce na tle Europy. Aneta Augustyn www.korektorzdrowia.pl Leczenie Stwardnienia Rozsianego (SM) w Polsce na tle Europy. Na podstawie raportu Policy proposals to improve access to multiple sclerosis treatments in Europe. (CRA 2016) Aneta

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY Warszawa, maj 1998 Osrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. Polacy o sobie, dzieciach i mlodziezy 9 12 maja 98 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

POLISH WWW.PAHR.IE SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW WWW.PAHR.IE POLISH SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW Numer PPS Personal Public Service Number (odpowiednik numeru pesel), unikalny numer wydawany osobom, które

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemów ochrony zdrowia

Przegląd systemów ochrony zdrowia Przegląd systemów ochrony zdrowia Jakub Szulc Dyrektor EY VII Forum Ochrony Zdrowia Krynica-Zdrój, 6-8 września 2016 SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA NA ŚWIECIE przykłady rozwiązań korzyści i problemy System składkowy

Bardziej szczegółowo

POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU

POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU Ponad trzy piate Polaków (63%) twierdzi, ze jest za czlonkostwem Polski w NATO, przeciwny przystapieniu naszego kraju do Paktu Atlantyckiego jest tylko co dziesiaty

Bardziej szczegółowo

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Rozmowa z Pawłem Kalbarczykiem, Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w PZU Życie SA Jak ocenia Pan trwającą już kilka lat reformę polskiej służby zdrowia?

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Marek Rozkrut Główny Ekonomista Ernst & Young w Polsce Warszawa, 17 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci pozytku publicznego (Dz. U. Nr 80 poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewodzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewodzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2016 Dr n. med. ICrzysztof Wasiak. imi? i nazwisko konsultanta Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jezioma nazwa i adres zakiadu pracy Warszawa, dnia 10.02.2017

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Grupa PZU oraz polski rynek ubezpieczeniowy na tle Europy w 2012 roku w kontekście planowanego wejścia w życie unijnej dyrektywy Solvency II

Grupa PZU oraz polski rynek ubezpieczeniowy na tle Europy w 2012 roku w kontekście planowanego wejścia w życie unijnej dyrektywy Solvency II Grupa PZU oraz polski rynek ubezpieczeniowy na tle Europy w 2012 roku w kontekście planowanego wejścia w życie unijnej dyrektywy Solvency II Od Solvency I do Solvency II starania w kierunku stworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Anna Murdoch. Polska i Niemcy w strefie KLINIKA JQZYKA

Anna Murdoch. Polska i Niemcy w strefie KLINIKA JQZYKA Anna Murdoch Polska i Niemcy w strefie KLINIKA JQZYKA Spis tresci Slownik akronimöw i wybranych terminöw technicznych 9 Wst p 15 1 Warunki korzystnego obopölnego funkcjonowania krajöw w jednolitym obszarze

Bardziej szczegółowo

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego?

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? INICJATYWY SEKTORA PRYWATNEGO W ZAKRESIE UBEZPIE- W POLSCE Nr 3466- POL TOR 3.4.14/A). Zadanie 3 "#$ %&'(#)(* stem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? (Art. 4a Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym)

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4.

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4. Zalacznik 4 Analiza finansowa 2 Analiza finansowa Planowanie finansowe powinno zapewnic, ze w projekcie przewidziano wystarczajace fundusze, aby sfinansowac koszty powstajace podczas cyklu wdrozeniowego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo