Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28

2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 2. Stan funduszu na początek roku Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Akcje i udziały w spółkach 4 3. Zwiększenia funduszu Przychody z tytułu opłat i kar przekazane przez urzędy marszałkowskie Otrzymane nadwyżki z gminnych i powiatowych funduszy Przychody finansowe Przychody z oprocentowania udzielonych pożyczek i kredytów 7 4. Wykorzystanie funduszu Działalność dotacyjna Koszty działalności operacyjnej Koszty finansowe 9 5. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Stan środków dyspozycyjnych na koniec roku 1 6. Informacje dodatkowe Wypłaty pożyczek i kredytów Zwroty rat pożyczek Wynik finansowy Zawarte umowy Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin Podsumowanie: Załączniki 15 2

3 1. Wstęp Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prezentuje w niniejszej informacji zbiorcze wyniki działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 27 r. Fundusze wojewódzkie stanowią, wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminnymi i powiatowymi funduszami, istotną część systemu finansowego wspierania realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w oparciu o pozabudżetowe środki publiczne. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 21r. nr 62 z późniejszymi zmianami), podstawowym źródłem przychodów funduszy są wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymogów jego ochrony. Poniższa informacja przedstawia wielkości środków jakimi fundusze dysponowały na początku roku, osiągnięte przychody, kierunki rozchodów a także stan środków na koniec roku w poszczególnych funduszach. 2. Stan funduszu na początek roku Łączny stan funduszu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na początku 27 r. wynosił 4.541,8 mln zł. Średni stan funduszu wynosił 283,8 mln zł z tym, że występowały znaczące rozpiętości pomiędzy poszczególnymi województwami. Najwyższy stan funduszu występował w województwie śląskim 98,7 mln zł, a najniższy w podlaskim 57,7 mln zł. Najistotniejsze aktywa na początek roku 27 wynosiły: - należności z tytułu udzielonych pożyczek 3.231,7 mln zł - środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1.186,8 mln zł - akcje i udziały w spółkach 24,9 mln zł Tabela 1 Struktura stanu funduszu na początek roku 25, 26 i 27 (mln zł) Wyszczególnienie 25 r. 26 r. 27 r. Stan funduszu, z tego: 3.968, , ,8 - rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 58, 59,5 62,4 - udziały i akcje 12,1 123,1 24,9 - należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 3.73,7 3.9, ,7 - papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 243,2 343,8 367,7 - środki pieniężne 535,8 823,6 819,1 - pozostałe aktywa 31,5 2,8 3, - zobowiązania -94, -199,3-174, W załączniku nr 3 przedstawiono szczegółową strukturę stanów funduszy w poszczególnych województwach Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów ogółem wyniosły 3.231,7 mln zł i 3

4 stanowiły 71,2% stanu funduszu. W roku 26 i 25 stanowiły odpowiednio 72% i 77,5%. Średnio na każdy fundusz przypadało 22 mln zł należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów. Najwyższy stan należności w roku ubiegłym odnotowano w województwie śląskim (652,7 mln zł), a najniższy posiadały fundusze: podlaski (39,6 mln zł) i lubuski (41,4 mln zł) Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu na początku roku wynosiły 1.186,8 mln zł i stanowiły 26,1% stanu funduszy. W roku 26 27,9%, a w roku 25 stanowiły 19,6% stanu funduszy. Średnia na fundusz wynosiła 74,2 mln zł, z tym, że zauważono znaczne rozpiętości pomiędzy poszczególnymi funduszami. Najwyższymi środkami dysponowały fundusze: małopolski (19,4 mln zł), śląski (159,2 mln zł) i łódzki (139,6 mln zł). Najmniejszymi środkami dysponowały fundusze: warmińsko-mazurski (5,2 mln zł) i lubelski (11,6 mln zł). Rys.1 Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski 2.3. Akcje i udziały w spółkach Akcje i udziały w spółkach wyniosły na początek roku 367,7 mln zł i stanowiły 8,1% stanu funduszy. W latach ubiegłych (26 i 25 w roku) stanowiły 3,%. Należy zwrócić uwagę na znaczne zaangażowanie kapitałowe funduszy: małopolskiego (186,7 mln zł) i łódzkiego (124,5 mln zł), gdzie średnia dla pozostałych funduszy wynosi 23 mln zł. Najmniej akcji i udziałów posiadały fundusze z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego zł. 4

5 3. Zwiększenia funduszu W 27 roku zwiększenia ogółem funduszy wyniosły łącznie we wszystkich województwach 98,3 mln zł. Najistotniejsze pozycje stanowiły przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (685,2 mln zł) oraz przychody finansowe (185, mln zł). Stanowiły one 88,8% środków, które zwiększyły stan funduszy. Rys.2 Przychody ogółem (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski Tabela 2 Zwiększenia funduszu (mln zł) Tytuł 25 r. 26 r. 27 r. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian 523,4 66,9 685,2 Kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska 4,5 1,8 1,2 Przekazane nadwyżki gminnych i powiatowych funduszy 95,1 73,4 11,1 Przychody finansowe 185,9 161,4 185, Pozostałe zwiększenia 12,3 13,1 7,8 Razem 821,2 91,6 98,3 W załączniku 3 przedstawiono szczegółowe zastawienie zwiększeń funduszy w poszczególnych województwach. 5

6 3.1. Przychody z tytułu opłat i kar przekazane przez urzędy marszałkowskie Przychody z tytułu opłat i kar przekazane przez urzędy marszałkowskie w 27 roku wyniosły 686,4 mln zł i stanowiły 7% ogółu wpływów. W roku 26 stanowiły 72,8%, a w 25-63,7%. Średnia na fundusz wynosiła 42,9 mln zł, co z kolei stanowi ponad 3,6% wzrost w stosunku do roku 26. Najwyższe wpływy z tego tytułu osiągnęły fundusze śląski 133, mln zł i mazowiecki 84,1 mln zł, a najniższe w funduszu podlaskim 9,3 mln zł, lubuskim 11,4 mln zł i warmińsko-mazurskim 11,8 mln zł. Rys.3 Wpływy z tytułu opłat i kar (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski W załączniku nr 3 przedstawiono szczegółowy podział przychodów z opłat w poszczególnych województwach Otrzymane nadwyżki z gminnych i powiatowych funduszy W 27r. nadwyżki z gminnych i powiatowych funduszy wynosiły 11,1mln zł i stanowiły 1,3% wszystkich wpływów (w roku 26 wynosiły 8,1 %, a w 25 stanowiły 18,2%), z czego: - nadwyżki przekazane przez gminne fundusze wynosiły 89,3 mln. Nadwyżkę uzyskało i odprowadziło 1 funduszy, z czego najwyższe woj. dolnośląskie 29,4 mln zł i łódzkie 23,5 mln. 6

7 - siedem z powiatowych funduszy uzyskały wyższy przychód na jednego mieszkańca powiatu niż ogłoszony przez Ministra Finansów i odprowadziły z tego tytułu nadwyżkę do wojewódzkich funduszy w łącznej kwocie 11,8 mln zł. Najwyższe środki odprowadziły fundusze: łódzki 4,2 mln zł, mazowiecki 2,9 mln zł i wielkopolski 2,7 mln zł Przychody finansowe Przychody finansowe stanowią po przychodach z opłat i kar drugą istotną pozycję zwiększającą stan funduszu i wyniosły 185, mln zł co stanowiło 18,9% wpływów funduszy. W roku 26 stanowiły 17,7%, a w 25 stanowiły one 35,5% wpływów funduszy. Średnio na każdy wojewódzki fundusz przypadało 11,6 mln zł wpływów z działalności finansowej. Najwyższe przychody z tego tytułu odnotowały fundusze: śląski 37,9 mln zł, łódzki 26,2 mln zł i małopolski 19,9 mln zł natomiast najniższe odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim 2, mln zł, podlaskim 2,8 mln zł oraz lubuskim 3,3 mln zł. Tabela 3 Przychody finansowe wojewódzkich funduszy (mln zł) Tytuł 25 r. 26 r. 27 r. Oprocentowanie udzielonych pożyczek i kredytów 14,6 93,2 98,3 Oprocentowanie wolnych środków 58,6 55,3 57,8 Dywidendy,5,3,4 Sprzedaż udziałów i akcji 16,7 2,5 14,4 Pozostałe przychody finansowe 5,5 1,1 14,1 Razem 185,9 161,4 185, 3.4 Przychody z oprocentowania udzielonych pożyczek i kredytów Łączne wpływy z oprocentowania pożyczek i kredytów w 27 roku we wszystkich wojewódzkich funduszach wyniosły 98,4 mln zł. Rozpiętość wpływów pomiędzy poszczególnymi funduszami sięga 16 mln zł. Najwyższe wpływy z tego tytułu zanotowały fundusze: śląski (17,2 mln zł), mazowiecki (11,7 mln zł) i małopolski (1, mln zł), natomiast najniższe: lubuski (1,2 mln zł), podlaski (1,5 mln zł) i warmińsko-mazurski (1,8 mln zł). Przychody z oprocentowania pożyczek i kredytów stanowiły 1% przychodów ogółem. W roku 26 stanowiły 17,7%, a w 25 stanowiły 2%. Średnio na każdy fundusz przypadło 6,2 mln zł przychodów z oprocentowania pożyczek i kredytów. Wyraźny spadek przychodów z tego tytułu w 26 roku spowodowany jest zwiększaniem się udziału finansowania dotacyjnego, co w konsekwencji rzutuje na wielkość uzyskiwanych odsetek od udzielonych kredytów. 4. Wykorzystanie funduszu Wydatki funduszy wyniosły 581,9 mln zł i obejmowały przede wszystkim dotacje, umorzenia pożyczek i kredytów, które wyniosły 465,9 mln zł, co z kolei stanowiło 8,1% ogółu wydatków. W roku 26 i 25 wydatki w formie dotacji i umorzeń stanowiły 82,4% środków zmniejszających stan funduszu. 7

8 Rys.4 Wydatki ogółem (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski Tabela 4 Wykorzystanie funduszu (mln zł) Tytuł 25 r. 26 r. 27 r. Dotacje do realizacji zadań bieżących 98,9 89,8 94,5 Dotacje inwestycyjne 216,3 192,5 188,6 Dopłaty do oprocentowania kredytów 3,1 3,4 5,5 Umorzenia pożyczek i kredytów 185,6 171,5 182,8 Koszty działalności operacyjnej 78,8 78, 84,8 Koszty finansowe 22,3 12,8 19, Pozostałe zmniejszenia funduszu 3,1 2,2 6,7 Razem 68,1 55,2 581,9 W załączniku 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie wykorzystania funduszy w poszczególnych województwach Działalność dotacyjna W 27 roku na działalność dotacyjną wydatkowano 473,4 mln zł, co stanowiło 81,4% wydatków ogółem. W roku 26 wydatki dotacji stanowiły 83,3% i w roku 25 również 83,3% ogółu wydatków. Na działalność dotacyjną składają się: - dotacje na realizacje zadań bieżących, - dotacje inwestycyjne, - dopłaty do oprocentowania kredytów, - umorzenia pożyczek i kredytów, - inne wykorzystanie o charakterze bezzwrotnym (jak np. nagrody w konkursach ekologicznych). 8

9 Rys.5 Działalność dotacyjna funduszy (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski Najwyższe nakłady na bezzwrotne finansowanie zadań ekologicznych w 27 r. poniosły następujące fundusze: śląski 86,5 mln zł, mazowiecki 67,6 mln mln zł i dolnośląski 61, 2 zł, natomiast najmniejsze wydatki odnotowano w funuszu: podlaskim 4,3 mln zł, lubuskim 7, mln zł i świętokrzyskim 9,2 mln zł. Średnia dla wszystkich wojewódzkich funduszy wyniosła 29,6 mln zł Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej ponoszone na utrzymanie Rad Nadzorczych, Zarządów i biur funduszy wyniosły 84,8 mln zł, co stanowiło 14,6% wydatków ogółem. W roku 26 stanowiły 14,2%, a w 25 13% ogółu wydatków. W roku sprawozdawczym koszty te w przeliczeniu na jeden fundusz wyniosły 5,3 mln zł. Najwyższe wydatki na ten cel poniosły fundusze: śląski 1,3 mln zł oraz mazowiecki i dolnośląski po 9,9 mln zł. Najniższe koszty działalności odnotowano w funduszu: lubuskim 2,6 mln zł, oraz podlaskim i świętokrzyskim po 3, mln zł Koszty finansowe Koszty finansowe wojewódzkich funduszy wyniosły w roku sprawozdawczym 19, mln zł. Najwyższe odnotowano w funduszu: łódzkim 6,1 mln zł, śląskim 3,4 mln zł i małopolskim 3, mln zł, natomiast najniższe w kujawsko-pomorskim, lubuskim i świętokrzyskim, gdzie koszty finansowe nie występowały. 9

10 5. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Łączny stan funduszy na koniec 27 r. wyniósł 4.94,2 mln zł, a średni stan funduszu wynosił 38,8 mln zł. Najwyższe stany funduszu odnotowały fundusze: śląski 978,3 mln zł, mazowiecki 538, mln zł i małopolski 483,4 mln zł, a najniższy stan odnotowano w funduszu podlaskim 62,4 mln zł i warmińsko-mazurskim 75,6 mln zł. Najistotniejsze aktywa na koniec roku 27 wynosiły: - należności z tytułu udzielonych pożyczek 3.633,2 mln zł - środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1.157,6 mln zł - akcje i udziały w spółkach 28, mln zł Tabela 5 Struktura stanu funduszu na koniec roku (mln zł) Wyszczególnienie 25 r. 26 r. 27 r Stan funduszu, z tego: 4.181, ,8 4.94,2 - rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 59,5 62,4 61,7 - udziały i akcje 123,1 24,9 28, - należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 3.9, , ,2 - papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 343,8 367,7 238,9 - środki pieniężne 823,6 819,1 918,7 - pozostałe aktywa 2,8 3, 29,2 - zobowiązania -199,3-174,1-149,6 W załączniku nr 3 przedstawiono szczegółową strukturę stanów funduszy w poszczególnych województwach Stan środków dyspozycyjnych na koniec roku Na koniec 27 roku wojewódzkie fundusze dysponowały środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi Skarbu Państwa w kwocie 1.157,6 mln zł. Ich przyrost w porównaniu do stanu na początek roku wyniósł - 2,5%, co oznacza spadek. W roku 26 przyrost środków dyspozycyjnych wyniósł 1,7%, w roku 25 wyniósł 49,9%. Tak duży wzrost środków pieniężnych na koniec 25 roku był spowodowany: zaciągniętymi pożyczkami w Narodowym Funduszu przez fundusz dolnośląski i fundusz mazowiecki na współfinansowanie zadań dofinansowanyh środkami z Unii Europejskiej, niewykorzystanymi rezerwami na pożyczki przeznaczone na współfinansowanie projektów z dotacjami z Funduszu Spójności i przesunięciami wypłat przez beneficjentów w roku 25 na rok 26. 1

11 Rys.6 Środki dyspozycyjne na koniec 27 r. (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski 6. Informacje dodatkowe W rozdziale tym dokonano porównań na podstawie informacji dodatkowych zawartych w sprawozdaniu Oś-4w/n z lat Wypłaty pożyczek i kredytów W roku 27 ogólna kwota wypłat pożyczek i kredytów na rzecz podmiotów realizujących zadania związane z ochroną środowiska wyniosła 1.443,3 mln zł, stanowi to nominalny wzrost w stosunku do roku 26 o 16,2%. Najwyższe wypłaty zanotowano w funduszu śląskim 32, mln, mazowieckim 149,1 mln zł zł i łódzkim 13, mln zł. Najmniejsze wypłaty pożyczek wystąpiły w funduszach: podlaskim - 12,7 mln zł, lubuskim 27,7 mln zł i warmińsko-mazurski 29,6 mln zł. Średnia dla wszystkich wojewódzkich funduszy wyniosła 9,2 mln zł Spłaty rat pożyczek i kredytów Wielkość wpływów z tytułu zwrotu rat pożyczek wzrastała z każdym rokiem, co było efektem rozszerzania działalności pożyczkowej. Jednak w 26 roku wojewódzkie fundusze odnotowały spadek wpływów z tego tytułu. Przyczyną tego spadku jest udzielenie mniejszej ilości pożyczek i kredytów ze środków wojewódzkich funduszy w roku 25, co z kolei zaowocowało mniejszą ilością zwrotów rat pożyczek kredytów w roku 26. Wpływy z tego tytułu w 27 r. wyniosły 857,3 mln zł i były o 1,5% wyższe niż w roku 26 oraz o ponad 7% niższe niż w roku 25. Najwyższe wpływy z tego tytułu zanotowały fundusze: śląski 151,4 mln zł i mazowiecki 113,7 mln zł, natomiast najniższe: lubuski 13,9 mln zł, podlaski 14,6 mln zł i świętokrzyski 19,5 mln zł. Średnia dla wszystkich wojewódzkich funduszy wyniosła 53,6 mln zł. 11

12 6.3. Wynik finansowy Wszystkie wojewódzkie fundusze wykazały w 27 r. dodatni wynik finansowy. Łącznie wyniósł on 42, mln zł i był wyższy o 11,7%, niż w roku 26 oraz o 74,8% wyższy niż w roku 25. Najwyższy zysk osiągnęło w województwie śląskim 72,2 mln zł i łódzkim 58,5 mln zł, a najniższy: warmińsko-mazurskim 2,7 mln zł, podlaskim 4,7 mln zł i lubuskim 5,3 mln zł. Rys.7 Wynik finansowy (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski Dodatni wynik finansowy w 27 r. wynosił średnio 25,1 mln zł na każdy fundusz, w roku 26 wyniósł średnio 22,5 mln zł, natomiast w roku 25 jego poziom wynosił 12,9 mln zł Zawarte umowy Zaangażowanie się funduszy wojewódzkich w finansowanie ochrony środowiska w latach r. wyraża się tak w kwotach zawartych umów, jak i w wypłatach pożyczek, kredytów, dotacji, dopłat do kredytów bankowych i umorzeń. Ogólna wartość zawartych umów została przestawiona w tabeli 6: Tabela 6 Umowy zawarte wartość umów (mln zł) Wyszczególnienie 25 r. 26 r. 27 r. Pożyczki i kredyty za środków. funduszy 1.184,1 1.37, ,8 Kredyty ze środków banków z dopłatami 36,8 89,3 198,8 funduszu Dotacje 318,6 27,6 266, Dopłaty do kredytów ze środków banków 11, 7,1 16, Umorzenia 154,3 166,5 182,8 Razem 1.74,8 1.93, ,4 12

13 Rys.8 Struktura umów zawartych w 27r. Dopłaty do kredytów 1% Dotacje inwestycyjne 8% Dotacje na realizację zadań bieżących 4% Umorzenia 8% Kredyty dopłatowe 9% Pożyczki i kredyty 7% Struktura zawartych umów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się w pozycji działalności dopłat do kredytów, umorzeniowej oraz dotacyjnej na niekorzyść działalności pożyczkowej Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin Finansowanie ochrony środowiska w formie pożyczek i dotacji wg dziedzin w latach od 25 do 27 przedstawia się następująco: Tabela 7 Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny (mln zł) Wyszczególnienie 25 r. 26 r. 27 r. 1. Gospodarka wód i ochrona wód 99,1 98,9 1.76,1 2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 382,1 398,8 49,9 3. Gospodarka odpadami 125,1 122,4 121, 4. Pozostałe dziedziny 238,7 283,4 239,6 Razem 1.655, , ,6 13

14 Rys.9 Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin (mln zł) r 26r 27r Gospod. wód i ochrona wód Ochrona pow. atmosf. i klimatu Gospodarka odpadami Pozostałe Z przedstawionych wyżej danych wynika, że w roku 27 w porównaniu do roku 26 łączne wydatki na finansowanie ochrony środowiska zwiększyły się o 8,%. Z kolei w roku 26 łączne wydatki na finansowanie ochrony środowiska wzrosły o 7,9% w stosunku do roku Podsumowanie: Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 25 r wynikające ze zmiany Ustawy - Prawo ochrony środowiska zmniejszyły się o 26,3% i stanowiło bardzo poważne zmniejszenie się wpływów funduszy ochrony środowiska. W 26 roku wpływy z tego tytułu zaczęły rosnąć, aby w 27 r. osiągnąć wysokość porównywalną z 24 rokiem. W 27 roku we wszystkich formach finansowania, poza dotacjami inwestycyjnymi zwiększeniu uległy kwoty wydatków na finansowanie ochrony środowiska. Aktualny na koniec roku stan środków i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu wynosi 1.157,6 mln zł. Stan ten związany jest z: zarezerwowaniem kwot na dofinansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności w formie wkładu krajowego, przesunięciami wypłat pożyczek z końca roku 27 na

15 8. Załączniki 1. Roczne sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 27 - Dział I zawierający: stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego; zwiększenia funduszu w okresie sprawozdawczym; wykorzystanie funduszu w okresie sprawozdawczym; stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego; - część B - dane uzupełniające. 2. Roczne sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 27 - Dział II zawierający: - finansowanie ochrony środowiska wg województw w podziale na formy finansowania, dziedziny i rodzaje beneficjentów. 3. Roczne sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 27 Dział I wg województw. 4. Roczne sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 27 Dział II wg województw: Opracował: Bartłomiej Jeryszew, specjalista w Departamencie Planowania i Sprawozdawczości NFOŚiGW Warszawa, maj 28 r. 15

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 24 Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2016 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2016 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2016 rok Wrocław, listopad 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata Anna ElŜbieta Strzała Podsumowanie rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata 2003-2007 1 Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć naleŝny

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

2/15 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

2/15 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH Uchwała Nr 2/15 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Dz. 900 Rozdz ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004 Lp. W y s z

Załącznik Nr 1 Dz. 900 Rozdz ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004 Lp. W y s z UCHWAŁA NR XXX/590/04 zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 2/16 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

Kielce, dnia 3 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 2/16 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 486 UCHWAŁA Nr 2/16 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU W trakcie realizacji budżetu Województwa za III kwartały 2008 roku nastąpiły zmiany w stosunku do budżetu ustalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 1999 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przegotowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Związek Gmin Wiejskich RP 1

Opracowanie przegotowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Związek Gmin Wiejskich RP 1 Analiza dotacji z budżetu państwa dla gmin na zadania zlecone w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie Streszczenie: Niniejsza analiza jest odpowiedzią na sygnały z gmin wiejskich,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2015 Zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Nr 15/2016 z dnia 18 marca 2016 r. Spis treści I. WROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2015 Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 2490 UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 INFORMACJA DODATKOWA Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis WE WROCŁAWIU, PL. BISKUPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2017 Nr XXV/223/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 grudnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr /2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr /2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r. Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r., Mszczonów Podsumowanie oraz porównanie do 2014 r. Dane za 2015 rok (71

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. strona WSTĘP 3 SYNTEZA 4

SPIS TREŚCI. strona WSTĘP 3 SYNTEZA 4 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 strona SYNTEZA 4 I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2007 roku 8 1. Dochody 8 1.1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2014 Zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Nr 15/2015 z dnia 20 marca 2015 r. Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo