WND POIG /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WND POIG.08.02.00-26-141/12"

Transkrypt

1 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG /12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji biznesowej i zwiększenia integracji Quickpack Polska Sp. z o.o. z Partnerami Biznesowymi Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B ZAPYTANIE OFERTOWE Quickpack Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 47; Jędrzejów ogłasza postępowanie ofertowe (postępowanie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych) na zakup sprzętu, licencji oraz usługi wdrożeniowej pozwalających na realizację projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji biznesowej i zwiększenia integracji Quickpack Polska Sp. z o.o. z Partnerami Biznesowymi WND-POIG /12. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: 1.1 dostawę platformy serwerowej Specyfikacja wymagań dotyczących sprzętu i licencji serwerowych: platforma serwerowa dowolnej konfiguracji (złożona z jednej lub kilku maszyn) o łącznej wydajności nie mniejszej niż: parametry dysków twardych - 12 dysków 6Gbps 15000rpm oczekiwana pojemność robocza macierzy min. 1TB. parametry pamięci operacyjnej - 192GB min. 1.3GHz parametry procesorów 48 rdzeni z czego 24 rdzenie 2 GHz i 24 rdzenie 1.8GHz parametry dostępowe (licencje) Microsoft Windows Server min. 50 użytkowników parametry dostępowe (licencje) Microsoft SQL Server min. 50 użytkowników Konfiguracja platformy powinna być zoptymalizowana do pracy z 50 użytkowników na oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV with Microsoft SQL Server 1.2 dostawę licencji dodatkowych Specyfikacja zapotrzebowania na licencje dodatkowe: licencje rozszerzające podstawową funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV: Microsoft Dynamics Nav External Connector, Microsoft Dynamics Nav WebUser.

2 1.3 usługa wymiany oprogramowania do zarządzania firmą Specyfikacja dotycząca usługi wymiany oprogramowania do zarządzania firmą: prace może wykonać podmiot posiadającego licencje/certyfikaty Microsoft uprawniające go do wdrażania i programowania systemu Microsoft Dynamics NAV, prace może wykonać podmiot posiadający doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstwa produkcyjnego (w przedmiotowym zakresie). Należy wykonać prace: instalacja na platformie serwerowej systemu do zarządzania firmą Microsoft Dynamics NAV 2009 (lub nowszy) wraz z elementami rozszerzającymi, konfiguracja całości oprogramowania pracującego na platformie, migracja danych z Microsoft Business Solutions Navision do Microsoft Dynamics NAV, migracja customizacji z Microsoft Business Solutions Navision do Microsoft Dynamics NAV (obejmuje zarówno konfigurację jak i programowanie dodatkowych funkcjonalności stworzonych i pracujących dotychczas w Microsoft Business Solutions Navision). Łącznie 352 roboczogodziny prac wdrożeniowych 1.4 usługa wdrożenia funkcjonalności gwarantujących elektroniczną wymianę danych B2B Specyfikacja dotycząca usługi wdrożenia funkcjonalności gwarantującej elektroniczną wymianę danych B2B: prace może wykonać podmiot posiadającego licencje/certyfikaty Microsoft uprawniające go do wdrażania i programowania systemu Microsoft Dynamics NAV, prace może wykonać podmiot posiadający doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstwa produkcyjnego (w przedmiotowym zakresie) Należy wykonać prace: (1) zaprogramowanie, wdrożenie, skonfigurowanie systemu zamówień dla klientów biznesowych (łącznie 1075 roboczogodzin prac wdrożeniowych) Wdrożenie funkcjonalności dotyczącej systemu zamówień dla klientów biznesowych - rozwiązanie informatyczne pozwalające na dostęp systemów partnera do systemów QUICKPACK POLSKA sp. z o.o. w zakresie obsługi procesów związanych z zamówieniami i ich realizacją. W rezultacie, w ramach utworzonych indywidualnych kont, będą oni mieli bieżący i stały dostęp do stanu rozrachunków i zamówień z możliwością śledzenia ich statusu tj.: treść, ilość, wartość, wystawiony, wysłany, przyjęty, zaksięgowany, zaawizowana płatność, zaksięgowanych płatność. W dowolnej chwili, z pozycji własnego komputera będą mogli sprawdzać tryb realizacji zamówienia lub płatności za zrealizowane zamówienia.

3 (2) zaprogramowanie, wdrożenie, skonfigurowanie systemu obsługującego automatycznie E- faktury wraz z podpisem elektronicznym (łącznie 550 roboczogodzin prac wdrożeniowych) Wdrożenie zaawansowanego podpisu elektronicznego (wraz z certyfikatem kwalifikowanym) oraz E-faktur - rozwiązanie informatyczne pozwalające wykorzystać podpis elektroniczny we wszystkich dokumentach stosowanych obecnie w formie papierowej, w których wymagany jest podpis osób do tego uprawnionych (np. faktura, korekta, zamówienie). Po zrealizowaniu omawianej inwestycji użytkownicy systemu będą mieli możliwość wystawiania zamówień, faktur, korekt z podpisem elektronicznym generowanych w formie pdf i automatycznie rozsyłanych pocztą elektroniczną. System ma usprawnić księgowanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentów (w tym udostępnianie faktur urzędowi skarbowemu). Wprowadzenie e-dokumentów w tym e-faktur bezpośrednio do systemu ułatwi i skróci czas dotarcia do ich treści poprzez skojarzenie zapisów magazynowych i księgowych z obrazem (oryginałem) dokumentu. (3) zaprogramowanie, wdrożenie, skonfigurowanie systemu portal dostawców (łącznie 700 roboczogodzin prac wdrożeniowych) Wdrożenie portalu dostawców - rozwiązanie informatyczne sprawiające że dostawcy będą mieli czynny udział w działaniach firmy zmierzających do zapewnienia ciągłości dostaw surowców wyrobów. bieżący i stały dostęp do stanu rozrachunków i zamówień z możliwością śledzenia ich statusu tj.: treść, wystawiony, wysłany, przyjęty, zaksięgowany, zaawizowana płatność, wykonana płatność. W dowolnej chwili, z pozycji własnego systemu, będą mogli sprawdzać tryb realizacji zamówienia lub płatności za zrealizowane zamówienia. Wdrożenie portalu dostawców zapewni zautomatyzowanie przepływu informacji w zakresie podglądu do stanów magazynowych z uwzględnieniem danych logistycznych wszystkich rodzajów opakowań, zapewniające Partnerom bieżące śledzenie aktualnych stanów magazynowych oraz wszelkich zmian logistycznych dotyczących produktów będących w obrocie handlowym. Wdrożenie portalu dostawców zapewni dostęp do katalogu zarządzającego kodami kreskowymi i pozwalającego na hurtową weryfikację podstawowych danych o produktach. Dane gromadzone w katalogu będą dostępne na serwerach QUICKPACK POLSKA sp. z o.o. QUICKPACK POLSKA sp. z o. o. będzie przechowywać dane zarówno własnych wyrobów jak i kupowanych surowców i produktów które występują w magazynach Firmy. Dane wyrobów i produktów sprzedawanych przez QUICKPACK POLSKA sp. z o.o będą też przesyłane elektronicznie do katalogu prowadzonego przez GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania. Wdrożenie portalu dostawców zapewni automatyczną wymianę dokumentów pomiędzy QUICKPACK POLSKA sp. z o.o. i Partnerami z wykorzystaniem standardu równoważnego standardowi EANCOM/EDIFACT tzn. standardu ebis XML opracowanego przez międzynarodową organizację zrzeszającą producentów oprogramowania The Business & Accounting Software Developers Associationss (4) zaprogramowanie, wdrożenie, skonfigurowanie systemu do automatycznej obsługi kontraktów (łącznie 220 roboczogodzin prac wdrożeniowych)

4 Wdrożenie automatycznej obsługi kontraktów (pod-kontraktów szczególnych) - rozwiązanie informatyczne obsługujące proces w którym w ramach stałej współpracy z partnerami QUICKPACK POLSKA sp. z o.o. zawiera długoterminowe kontrakty i pod-kontrakty szczególne (np. dostawy, promocje) na periodyczną realizację dostaw z określeniem dat, ilości, szczególnych warunków dostaw. Pod-kontrakty są realizowane do wyczerpania któregoś z warunków brzegowych (data, ilość, szczególne warunki) po czym dostawy przechodzą na warunki ogólne kontraktu. Rozwiązania zautomatyzują obsługę tych pod-kontraktów wewnątrz firmy ale przede wszystkim udostępnią partnerom kompletną informację dotyczącą treści (warunków) tych kontraktów oraz postępu ich realizacji np. czasu i ilości które pozostały do zrealizowania (wykorzystania). (5) zaprogramowanie, wdrożenie, skonfigurowanie systemu kontrola jakości dostaw i obsługi reklamacji (łącznie 810 roboczogodzin prac wdrożeniowych) Wdrożenie kontroli jakości dostaw i obsługa reklamacji - rozwiązanie informatyczne które umożliwiający partnerom bieżące śledzenie kontroli jakości dostaw i realizacji procedur związanych z reklamacją. W każdej chwili będzie możliwość śledzenia trybu postępowania w sytuacji występowania reklamacji. (6) zaprogramowanie, wdrożenie, skonfigurowanie systemu portal ofert tzw. aukcje odwrotne (łącznie 800 roboczogodzin prac wdrożeniowych) Wdrożenie portalu ofert - tzw. aukcje odwrotne - rozwiązanie informatyczne zapewniające automatyczną realizację zapytań ofertowych, bez konieczności obsługiwania tej czynności przez pracowników QUICKPACK POLSKA sp. z o.o. W momencie zdefiniowania i rozesłania zapytania ofertowego pozostałe czynności będą realizowane automatycznie, a system wybierze oferty o najkorzystniejszych warunkach dla Wnioskodawcy. Funkcjonalność dodatkowo poszerzy dostęp pracowników z innych działów do treści zapytań ofertowych i procesu wyłaniania oferenta II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia: Punkt I, ppkt : od dnia podpisania umowy do 10/07/2013 Punkt I, ppkt. 1.3: od dnia podpisania umowy do 23/09/2013 Punkt I, ppkt. 1.4: od dnia podpisania umowy do 15/07/2014 III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej specyfikacji, b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5 a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto wykonawcy musza spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia, do których zalicza się miedzy innymi: a) udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące, b) warunki płatności : 30 dni od daty złożenia faktury wraz dokumentami rozliczeniowymi; Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. IV. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą: Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert V. Informacje dotyczące warunków składania ofert 1. Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszystkie dokumenty dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. 5. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie oferty, które zostały odrzucone zostaną nie zostaną zwrócone oferentom VI. Procedura 1. Kryteria oceny ofert: cena 75% cena najkorzystniejsza X 75pkt cena rozpatrywana doświadczenie przy wdrożeniach Navision 15% najdłuższy okres doświadczenia przy wdrożeniach Navision (na podstawie liczby wykonanych kontraktów) 1-10 kontraktów 5pkt kontraktów 10 pkt. pow. 20 kontraktów 15 pkt.

6 X 15pkt. doświadczenie rozpatrywane gwarancja 10% najdłuższy okres gwarancji do 24 m-cy 5 pkt. powyżej 24 m-cy 10 pkt. X 10pkt. okres gwarancji rozpatrywany 2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie poza ustawą. VII. Informacje dotyczące miejsca oraz terminu składania ofert: 1. Termin składania pisemnych ofert do dnia: 27/06/2013, do godz. 17:00 2. Oferty należy składać w siedzibie spółki przy ul. Przemysłowa 47 w Jędrzejowie. 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: nazwa oferenta, adres i dane kontaktowe informacja, że przesyłka dotyczy zapytania ofertowego na zakup sprzętu, licencji oraz usługi wdrożeniowej pozwalających na realizację projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji biznesowej i zwiększenia integracji Quickpack Polska Sp. z o.o. z Partnerami Biznesowymi WND-POIG /12. dopisek nie otwierać do dnia 28/06/2013 do godziny 12: Miejsce i termin otwarcia ofert - siedziba Quickpack Polska sp. z o.o., ul. Przemysłowa 47, Jędrzejów, w dniu 28/06/2013 o godz. 12:00 5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską i jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na: stronie internetowej Zamawiającego tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego 7. Oferta powinna zawierać: propozycję cenową (wraz z kryteriami podlegającymi ocenie) należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1 oświadczenie złącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań załącznik nr 3

7 VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 1. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania (ewentualnych zmianach lub unieważnieniu) niezwłocznie przez wywieszenie wyników wyboru na stronie www Zamawiającego, tj. Załączniki: Formularz oferty załącznik nr 1 Oświadczenie załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 10.03.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o. 94-029 Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Kraków, 20.04.2015r. Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Zapytanie ofertowe nr 9 dotyczące zlecenia usługi pozycjonowania i reklamy kontekstowej AdWords Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo