STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik poarnictwa Symbol cyfrowy: 515 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik poarnictwa konieczne jest zorganizowanie nastpujcych pracowni: I. Pracownia fizykochemii, II. Pracownia zaopatrzenia wodnego, urzdze ganiczych i zabezpieczajcych, III. Pracownia komputerowa, IV. Pracownia mechaniki, V. Pracownia wyposaenia technicznego, VI. Pracowania ratownictwa medycznego, VII. Pracownia taktyki działa ganiczych i ratowniczych, VIII. Pracownia urzdze i ratowniczych technik ochrony rodowiska, IX. Poligon, X. Sala gimnastyczna. I. Pracownia fizykochemii 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna biała z kompletem pisaków z płynem czyszczcym, ekran, rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem oraz napdem DVD, tablice pogldowe, dostp do Internetu, apteczka pierwszej pomocy, podrczny sprzt ganiczy. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko do wyznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu; stanowisko do oznaczania analizy sitowej badanych pyłów wytrzsarka; stanowisko do oznaczania wilgotnoci badanych pyłów wagosuszarka; stanowisko do oznaczania granic wybuchowoci pyłów, gazów i par cieczy; stanowisko do badania temperatury zapłonu cieczy; stanowisko do wytwarzania i badania pian ganiczych; stanowisko do pomiaru ciepła spalania paliw stałych kalorymetr; stanowisko do badania zdolnoci zwilajcych rodków powierzchniowo-czynnych; stanowisko do identyfikacji i neutralizacji kwasów, zasad i substancji ropopochodnych; stanowisko do badania chłonnoci sorbentów; stanowisko do oznaczania temperatury zapalenia cieczy metod dynamiczn; stanowisko do badania składu gazowych produktów spalania analizator spalin; stanowisko do badania temperatury w procesach spalania pirometr oraz zestawy termopar; stanowisko do oceny zagroenia wybuchowego gazów i par cieczy palnych eksplozymetr; stanowisko do badania lepkoci rodków pianotwórczych oraz ich roztworów; 1

2 stanowisko do badania napicia powierzchniowego rodków pianotwórczych oraz ich roztworów; stanowisko do badania temperatury krzepnicia rodków pianotwórczych oraz ich roztworów; stanowisko do badania wybranych parametrów proszków ganiczych; stanowisko do badania i obserwacji wybuchów mieszanin gazowo-powietrznych; stanowisko do badania i obserwacji wybuchów mieszanin par cieczy palnych z powietrzem; stanowisko do badania palnoci metod wskanika tlenowego; digestorium. 3. Opisy infrastruktury i wyposaenia stanowisk dydaktycznych 3.1. Stanowisko do wyznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu Opis infrastruktury wewntrz budynku; 4m 2 ; c. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: sprone powietrze, prd elektryczny ~230V, wentylacja wymuszona Opis wyposaenia a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: manometr, termometr laboratoryjny, zestaw do pomiaru temperatury termoelementem, pirometr, waga laboratoryjna, stoper; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie pyły przemysłowe, spoywcze, metali i tworzyw sztucznych; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska: komputer PC o parametrach umoliwiajcych uruchomienie aktualnego zestawu oprogramowania, monitor LCD minimum 17, klawiatura, mysz optyczna, urzdzenia peryferyjne do rejestracji pomiarów temperatury zapłonu, program do rejestracji temperatury płyty grzewczej i warstwy badanego pyłu; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne, okulary ochronne. 2

3 Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu opisuje PN-EN , stanowisko zgodne z obowizujcymi normami Stanowisko do oznaczania analizy sitowej badanych pyłów wytrzsarka Opis infrastruktury stanowiska 2m 2 ; a. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny ~230V Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga laboratoryjna; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie pyły przemysłowe, spoywcze, metali i tworzyw sztucznych (np. pył mczny, wglowy, drzewny, kauczukowy, celulozowy, aluminiowy); d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa fartuchy ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wytrzsarka laboratoryjna przeznaczona jest do przeprowadzania analiz granulometrycznych (oznaczania składu ziarnowego) substancji ziarnistych, przy uyciu specjalistycznych sit analitycznych. Jest to dodatkowe oznaczenie wymagane dla badania opisanego w pkt , dla którego wyposaenie stanowiska i przebieg opisuje PN-EN Stanowisko do oznaczania wilgotnoci badanych pyłów wagosuszarka Opis infrastruktury stanowiska 2m 2 ; c. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny ~230V Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: wagosuszarka; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie substancje stałe organiczne; 3

4 d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wagosuszarka słuy do szybkiego okrelania zawartoci wody w próbkach rónych materiałów. Jest to dodatkowe oznaczenie wymagane dla badania opisanego w pkt 3.1. zgodnie z PN-EN Stanowisko do oznaczania granic wybuchowoci pyłów, gazów i par cieczy Opis infrastruktury stanowiska 5 m 2 ; c. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: sprone powietrze, prd elektryczny ~230 V, wentylacja wymuszona Opis wyposaenia stanowiska: a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga laboratoryjna; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie gazy i ciecze palne, pyły i substancje rozdrobnione; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: komory badawcze z moliwoci tworzenia mieszanin wybuchowych pyłów, gazów lub par cieczy z powietrzem, wyposaone w urzdzenia pomiarowe słuce do pomiaru ste gazów lub par cieczy lub odwaenia badanych próbek pyłów Stanowisko do badania temperatury zapłonu cieczy Opis infrastruktury stanowiska: 2 m 2 ; c. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny ~230 V, instalacja gazowa, wentylacja wymuszona Opis wyposaenia stanowiska: a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: 4

5 zlewka, menzurka, kolba miarowa; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie ciecze palne; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: zapłon wg. PN-91/B moe by oznaczany za pomoc metod: w tyglu otwartym metod Marcussona, w tyglu zamknitym metod Martens-Pensky`ego, w tyglu otwartym metod Clevelanda, w tyglu zamknitym metod Abla-Pensky`ego, według normy EN Stanowisko do wytwarzania i badania pian ganiczych Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3 m 2 ; d. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: sprone powietrze, prd elektryczny ~230 V, zimna woda, kanalizacja Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: naczynia miarowe, waga laboratoryjna, stoper; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie rodki pianotwórcze, sól kuchenna; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne, okulary ochronne. 5

6 Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: generator laboratoryjny z układem dozowania powietrza i roztworu składajcy si z: komory doprowadzenia powietrza i roztworu, komory mieszania powietrza i roztworu, komory doprowadzenia piany, dyszy, siatki, rury szklanej, pompy roztworu, zbiornika roztworu (zlewka), zbiornika powietrza (butla, kompresor), rotametrów (do powietrza i roztworu) Stanowisko do pomiaru ciepła spalania paliw stałych kalorymetr Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3 m 2 ; d. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: sprony tlen, prd elektryczny ~230 V, woda zimna, kanalizacja Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: manometr, waga laboratoryjna, kalorymetr; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie substancje stałe organiczne; instrukcja wicze; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa fartuchy ochronne, okulary ochronne, rkawice ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: pomiar ciepła spalania w bombie kalorymetrycznej polega na całkowitym spaleniu próbki paliwa stałego w atmosferze tlenu pod cinieniem, przy czym zapłon uzyskuje si przez rozarzenie spiralki elektrycznej i pomiarze przyrostu temperatury wody w naczyniu kalorymetrycznym. 6

7 3.8. Stanowisko do badania zdolnoci zwilajcych rodków powierzchniowoczynnych Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3 m 2 ; d. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: woda zimna, kanalizacja Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: naczynia miarowe, stoper; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie rodki pianotwórcze, tkanina bawełniana; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wyposaenie stanowiska i przebieg badania opisuje norma PN-74/C Stanowisko do identyfikacji i neutralizacji kwasów, zasad i substancji ropopochodnych Opis infrastruktury stanowiska a. usytuowanie stanowiska; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 4 m 2 ; d. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: zimna woda, kanalizacja, wentylacja wymuszona Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: naczynia miarowe, pipety, pompki, pehametry, indykatory ph, termometry; 7

8 b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kwasy, zasady, neutralizatory, ciecze ropopochodne, sorbenty, dyspergenty; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne (kwaso- i ługoodporne), fartuchy ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: stanowisko wyposaone w: stół z blatem z blachy kwasoodpornej, szkło laboratoryjne Stanowisko do badania chłonnoci sorbentów Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 4 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny ~230 V Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: naczynia miarowe, waga laboratoryjna, stoper; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie ciecze ropopochodne, sorbenty; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: 8

9 stanowisko wyposaone w: sitka w kształcie stoków, statyw do mocowania, opuszczania i podnoszenia sitek, szkło laboratoryjne Stanowisko do oznaczania temperatury zapalenia cieczy metod dynamiczn Opis infrastruktury stanowiska 2 m 2 ; c. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: sprone powietrze, prd elektryczny ~230 V, wentylacja wymuszona Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: manometr, pirometr, przepływomierz, miliwoltomierz; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie ciecze palne; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wyposaenie stanowiska i przebieg badania opisuje norma PN/C Stanowisko do badania składu gazowych produktów spalania analizator spalin Opis infrastruktury stanowiska 2 m 2 ; c. wyposaenia stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny ~230 V, wentylacja wymuszona Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: analizator spalin; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały palne; 9

10 instrukcja wiczenia Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wymagany miernik pozwalajcy bada stenia podstawowych gazowych produktów spalania w temperaturze do 1000 o C (np. tlenek i dwutlenek wgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, cyjanowodór, chlorowodór) Stanowisko do badania temperatury w procesach spalania pirometr oraz zestawy termopar Opis infrastruktury stanowiska a. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1 m Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: pirometr, termopary; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały palne; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, okulary ochronne, fartuchy ochronne Stanowisko do oceny zagroenia wybuchowego gazów i par cieczy palnych eksplozymetr Opis infrastruktury stanowiska a. usytuowanie stanowiska; 1 m Opis wyposaenia stanowiska eksplozymetr; eksplozymetr; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie gazy i ciecze palne; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, okulary ochronne, 10

11 fartuchy ochronne Stanowisko do badania lepkoci rodków pianotwórczych oraz ich roztworów Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: zimna woda, kanalizacja Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga laboratoryjna, stoper, naczynia miarowe; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie rodki pianotwórcze; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wyposaenie stanowiska i przebieg badania opisuje norma PN-C Stanowisko do badania napicia powierzchniowego rodków pianotwórczych oraz ich roztworów Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: zimna woda, kanalizacja Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga laboratoryjna, stoper, naczynia miarowe; 11

12 b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie rodki pianotwórcze; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: badanie przeprowadzane metod stalagmometryczn, która polega na oznaczeniu liczby kropli tworzcych si przy wypływie okrelonej objtoci cieczy z kapilary stalagmometry Stanowisko do badania temperatury krzepnicia rodków pianotwórczych oraz ich roztworów Opis infrastruktury stanowiska a. usytuowanie stanowiska; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: zimna woda, kanalizacja Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga laboratoryjna, stoper, naczynia miarowe, termometr; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie rodki pianotwórcze; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: pojemnik z mieszanin chłodzc, kriometr z termopar i mieszadłem oraz rejestrator temperatury Stanowisko do badania wybranych parametrów proszków ganiczych Opis infrastruktury stanowiska 12

13 2 m 2 ; prd elektryczny ~230 V Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga laboratoryjna, stoper; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie proszki ganicze, ciecz sedymentacyjna; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa fartuchy ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: na stanowisku przeprowadza si badanie: oznaczania powierzchni właciwej powierzchniomierz Blaine`a, oznaczenia składu ziarnowego proszku metod sedymentacji, badania sypkoci proszku, badania odpornoci na zbrylanie Stanowisko do badania i obserwacji wybuchów mieszanin gazowopowietrznych Opis infrastruktury stanowiska 5 m 2 ; sprone powietrze, prd elektryczny ~230 V, wentylacja wymuszona Opis wyposaenia stanowiska eksplozymetr; eksplozymetry, stoper; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie gazy palne; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa 13

14 fartuchy ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: komora z przeszklonymi i wytrzymałymi na przyrost cinienia ciankami umoliwiajca tworzenie mieszanin wybuchowych oraz inicjowanie ich zapłonu. Komora umoliwia kontrol stenia gazu Stanowisko do badania i obserwacji wybuchów mieszanin par cieczy palnych z powietrzem Opis infrastruktury stanowiska: 5 m 2 ; sprone powietrze, prd elektryczny ~230 V, wentylacja Opis wyposaenia stanowiska eksplozymetry; naczynia miarowe, stoper; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie ciecze palne; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa fartuchy ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: komora z przeszklonymi i wytrzymałymi na przyrost cinienia ciankami umoliwiajca tworzenie mieszanin wybuchowych par cieczy (płyta grzejna) oraz inicjowanie ich zapłonu. Komora umoliwia kontrol stenia par cieczy Stanowisko do badania palnoci metod wskanika tlenowego Opis infrastruktury stanowiska 2 m 2 ; sprony tlen i azot, wentylacja wymuszona Opis wyposaenia stanowiska 14

15 butle z gazami technicznymi; manometry, stoper; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie tworzywa sztuczne próbki; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wyposaenie stanowiska i przebieg badania opisuje norma PN -76/C lub PN-ISO Digestorium Opis infrastruktury stanowiska 1 m 2 ; prd elektryczny ~230 V, zimna woda, kanalizacja, wentylacja wymuszona Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: waga laboratoryjna, naczynia miarowe; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie odczynniki chemiczne, materiały palne; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy ochronne, okulary ochronne. 15

16 II. Pracownia zaopatrzenia wodnego, urzdze ganiczych i zabezpieczajcych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie, tablica szkolna biała z kompletem pisaków z płynem czyszczcym, ekran, rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem i napdem DVD, tablice pogldowe, apteczka do udzielenia pierwszej pomocy. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko do obserwacji ruchu spokojnego oraz burzliwego podczas przepływu cieczy, stanowisko do obserwacji uderzenia wodnego podczas przepływu wody w przewodach pod cinieniem, stanowisko do obserwacji piezometrycznej linii cinie wywołanej przez straty miejscowe podczas przepływu wody, stanowisko do pomiaru wydajnoci i strat cinienia w sprzcie i armaturze wodnopianowej, stanowisko komputerowe do pomiaru temperatury i cinienia w instalacjach zasilajcych podczas poarów testowych przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym, stanowisko do badania wydajnoci hydrantów wewntrznych oraz stanowisko do badania rzutu strumienia wody, stanowiska do wicze laboratoryjnych z zakresu sygnalizacji alarmowo-poarowej na przykładzie rónych central sygnalizacji poarowej i osprztu, stanowisko do obserwacji monitoringu poarowego drog radiow i telefoniczn, stanowisko do pomiaru powierzchni zraszania tryskaczy i zraszaczy, stanowisko do obserwacji zadziałania urzdzenia ganiczego wodnego, pianowego i na dwutlenek wgla podczas poarów testowych, stanowisko do pomiaru gstoci optycznej dymu (densytometr) podczas poarów testowych, stanowisko obrazujce budow i zasad działania klap dymowych. 3. Opis infrastruktury i wyposaenia stanowisk 3.1. Stanowisko do obserwacji ruchu spokojnego oraz burzliwego podczas przepływu cieczy Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230V, woda zimna Opis wyposaenia stanowiska 16

17 a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: naczynia miarowe; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie barwnik spoywczy; instrukcja wiczenia Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu; stanowisko wykonane na przykładzie dowiadczenia Reynoldsa Stanowisko do obserwacji uderzenia wodnego podczas przepływu wody w przewodach pod cinieniem Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230V, woda zimna z sieci wodocigowej o cinieniu ok. 0,4 MPa Opis wyposaenia stanowiska poarnicze we tłoczne W-25, W-52, W75, rozdzielacz kulowy i grzybkowy; manometr, elektroniczny czujnik cinienia; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: fragment instalacji wodnej wykonanej z rur stalowych, na której zainstalowano zawory rónego typu; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer PC o parametrach umoliwiajcych uruchomienie aktualnego zestawu oprogramowania, monitor LCD minimum 17, klawiatura, mysz optyczna, urzdzenia peryferyjne do rejestracji zmian cinienia, oprogramowanie obrazujce wykres zmiany cinienia w instalacji wodnej; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa hełm straacki, rkawice ochronne, buty straackie. 17

18 3.3. Stanowisko do obserwacji piezometrycznej linii cinie wywołanej przez straty miejscowe podczas przepływu wody Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230V, woda zimna Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: przepływomierz, stoper, przymiar liniowy; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: fragment instalacji wodnej z zamontowanymi na niej elementami wytwarzajcymi straty miejscowe, tj.: zawory, załamania, zmiana rednicy przewodu; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie barwnik spoywczy; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja wiczenia Stanowisko do pomiaru wydajnoci i strat cinienia w sprzcie i armaturze wodno-pianowej Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 4 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 400V, woda zimna o cinieniu ok. 0,6 MPa Opis wyposaenia stanowiska we poarnicze W-25, W-52, W-75, przełczniki do wy, rozdzielacze, zbieracze, klucz hydrantowy, prdownice; przepływomierz, 18

19 manometr, stoper; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: plansze z rodzajami strat hydraulicznych; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa hełm straacki, rkawice ochronne, buty straackie Stanowisko komputerowe do pomiaru temperatury i cinienia w instalacjach zasilajcych podczas poarów testowych przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 400V, woda zimna Opis wyposaenia stanowiska hydrofor, pompa wodna; manometr, termopary, elektroniczny czujnik cinienia; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: instalacja zasilajca stałe urzdzenia ganicze; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie klocki drewniane o wymiarach 1cm x 2 cm x 25 cm, klocki drewniane o wymiarach 2cm x 2,5 cm x 7,5 cm, tworzywo sztuczne (poliuretan) o wymiarach 50 cm x 50 cm x 2 cm, knot bawełniany o gruboci ok. 4 6mm, spirytus metylowy lub n-heptan; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer PC o parametrach umoliwiajcych uruchomienie aktualnego zestawu oprogramowania, monitor LCD minimum 17, klawiatura, mysz optyczna, oprogramowanie przetwarzajce sygnał z czujnika cinienia i termopar na wykresy, 19

20 urzdzenia peryferyjne do rejestracji zmian cinienia i temperatury; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja wiczenia Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: pomiar przeprowadzany na zasilaniu wodnym urzdze i termoparach w komorze badawczej w czasie poarów testowych Stanowisko do badania wydajnoci hydrantów wewntrznych oraz stanowisko do badania rzutu strumienia wody Opis infrastruktury stanowiska badanie wydajnoci hydrantów wewntrznych przeprowadzane w pomieszczeniu, badanie rzutu strumienia wody przeprowadzane na zewntrz budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230V, woda zimna z instalacji wodocigowej Opis wyposaenia stanowiska prdownica wodna, we poarnicze 25, 52, 75, klucz hydrantowy; przepływomierz, manometr, tama miernicza; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: przekroje prdownic, przekroje hydrantów; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ubranie specjalne straackie, hełm straacki, buty straackie, rkawice straackie Stanowiska do wicze laboratoryjnych z zakresu sygnalizacji alarmowopoarowej na przykładzie rónych Central Sygnalizacji Poarowej i osprztu Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: 20

21 podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 20 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230V Opis wyposaenia stanowiska centrala sygnalizacji poaru oraz instalacja alarmowo-poarowa, czujki poarowe rónego typu, rczne ostrzegacze poarowe; densotymetr, termopary, stoper, waga laboratoryjna; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: przekroje czujek poarowych, modele czujek i rcznych ostrzegaczy poarowych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie klocki drewniane o wymiarach 1cm x 2 cm x 25 cm, klocki drewniane o wymiarach 2cm x 2,5 cm x 7,5 cm, tworzywo sztuczne (poliuretan) o wymiarach 50 cm x 50 cm x 2 cm, knot bawełniany o gruboci ok. 4 6mm, spirytus metylowy lub n-heptan; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja wiczenia. prospekty i katalogi z urzdzeniami sygnalizacji alarmowo-poarowej Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: pokaz przeprowadzany podczas poarów testowych w komorze badawczej Stanowisko do obserwacji monitoringu poarowego drog radiow i telefoniczn Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 20 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230V Opis wyposaenia stanowiska nadajnik radiowy, modem, stanowisko z central sygnalizacji poaru i czujkami, czujki poarowe rónego typu; 21

22 densytometr, termopary, stoper; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie klocki drewniane o wymiarach 1cm x 2 cm x 25 cm, klocki drewniane o wymiarach 2cm x 2,5 cm x 7,5 cm, tworzywo sztuczne (poliuretan) o wymiarach 50 cm x 50 cm x 2 cm, knot bawełniany o gruboci ok. 4 6mm, spirytus metylowy lub n-heptan; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer PC o parametrach umoliwiajcych uruchomienie aktualnego zestawu oprogramowania, monitor LCD minimum 17, klawiatura, mysz optyczna, centrala sygnalizacji poaru z instalacj alarmowo-poarow, oprogramowanie obrazujce odbiór alarmu poarowego w jednostce monitorujcej; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja wiczenia Inne szczególne wymagania dotyczce stanowiska: pokaz przeprowadzany podczas poarów testowych w komorze badawczej Stanowisko do pomiaru powierzchni zraszania tryskaczy i zraszaczy Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 20 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 400V, woda zimna o cinieniu ok. 0,6 MPa Opis wyposaenia stanowiska hydrofor z pomp lub inne urzdzenie podajce wod pod cinieniem, tryskacze, zraszacze; manometry, przymiar kreskowy, stoper, pojemniki pomiarowe 50cm x 50cm x 30cm 100 szt.; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele tryskaczy i zraszaczy rónego typu; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, 22

23 instrukcja wiczenia Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: pomiar wysokoci wody dokonywany w pojemnikach w komorze badawczej do przeprowadzania poarów testowych Stanowisko do obserwacji zadziałania urzdzenia ganiczego wodnego, pianowego i na dwutlenek wgla podczas poarów testowych Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 20 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 400V, woda zimna o cinieniu ok. 0,6 MPa, wodny roztwór rodka pianotwórczego o cinieniu ok. 0,6 MPa, dwutlenek wgla w butlach stalowych Opis wyposaenia stanowiska hydrofor z pomp lub inne urzdzenie podajce wod pod cinieniem, urzdzenie ganicze tryskaczowe, urzdzenie ganicze zraszaczowe, urzdzenie ganicze pianowe, urzdzenie ganicze gazowe, klucz hydrauliczny, stanowisko z central sygnalizacji osprztem, zawór kontrolno-alarmowy, czujki poarowe; densytometr, termopary, manometr, stoper; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: stałe instalacje ganicze, modele tryskaczy i zraszaczy rónego typu, przekrój zaworu kontrolno-pomiarowego, makiety z rónymi urzdzeniami ganiczymi; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie klocki drewniane o wymiarach 1cm x 2 cm x 25 cm, spirytus metylowy lub n-heptan, rodek pianotwórczy; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja wiczenia, prospekty i katalogi dotyczce urzdze ganiczych i zabezpieczajcych, filmy obrazujce działanie urzdze ganiczych; 23

24 Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: pokaz przeprowadzany podczas poarów testowych w komorze badawczej Stanowisko do pomiaru gstoci optycznej dymu (densytometr) podczas poarów testowych Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 20 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny 230V Opis wyposaenia stanowiska a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: czujniki do pomiaru gstoci optycznej dymu; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie klocki drewniane o wymiarach 1cm x 2 cm x 25 cm, tworzywo sztuczne (poliuretan) o wymiarach 50 cm x 50 cm x 2 cm, knot bawełniany o gruboci ok. 4 6mm; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer PC o parametrach umoliwiajcych uruchomienie aktualnego zestawu oprogramowania, monitor LCD minimum 17, klawiatura, mysz optyczna, karta pomiarowa czujników, urzdzenie peryferyjne rejestrujce sygnał z czujników do pomiaru gstoci optycznej dymu, oprogramowanie przetwarzajce sygnał z czujników na wykresy gstoci optycznej dymu; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja wiczenia Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: pomiar dokonywany w komorze badawczej Stanowisko obrazujce budow i zasad działania klap dymowych Opis infrastruktury stanowiska b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga nienasikliwa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: 24

25 prd elektryczny 230V Opis wyposaenia stanowiska klapa dymowa, centrala sygnalizacji poaru z osprztem, uruchamiajca automatycznie klap dymow, czujka poarowa, rczny ostrzegacz poarowy; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie knot bawełniany; instrukcja wiczenia, prospekty klap dymowych. 25

26 III. Pracownia komputerowa 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie, tablica szkolna biała z kompletem pisaków z płynem czyszczcym, ekran, komputer z oprogramowaniem oraz napdem DVD, rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, tablice pogldowe, drukarka laserowa kolor, skaner, ploter, noniki CD i DVD, toner do drukarki, papier. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko komputerowe 16 kpl. 3. Opis infrastruktury i wyposaenia stanowisk dydaktycznych 3.1. Stanowisko komputerowe Opis infrastruktury stanowiska 2 m 2 ; prd 230V, sie komputerowa z punktem dostpu do Internetu, klimatyzacja Opis wyposaenia stanowiska komputer klasy IBM PC; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer PC o parametrach umoliwiajcych uruchomienie aktualnego zestawu oprogramowania, monitor LCD minimum 17, klawiatura, mysz optyczna, oprogramowanie: systemowe: Windows XP lub nowszy, biurowe: pakiet Office, specjalistyczne wspomagajce dowodzenie stosowane w Pastwowej Stray Poarnej. 26

27 IV. Pracownia mechaniki 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie, tablica szkolna biała z kompletem pisaków z płynem czyszczcym, deska krelarska, ekran, rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem oraz napdem DVD, tablice pogldowe, apteczka pierwszej pomocy. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko do bada i demonstracji stanów odkształcenia i naprenia, stanowiska do prezentacji działania maszyn prostych oraz mechanizmów konstrukcyjnych przenoszenia napdów, stanowiska krelarskie. 3. Opis infrastruktury i wyposaenia stanowisk dydaktycznych 3.1. Stanowisko do bada i demonstracji stanów odkształcenia i naprenia Opis infrastruktury stanowiska 3 m 2 ; prd elektryczny 230V, gaz propan-butan butla 3 kg Opis wyposaenia stanowiska siłownik hydrauliczny, pompa hydrauliczna, wymienne kocówki, rama wyteniowa; termopary, czujnik mikrometryczny, manometr; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie profile z rónych materiałów (metale, tworzywa sztuczne, ceramika itp.), prty z rónych materiałów, o rónych kształtach przekrojów; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja wiczenia Stanowiska do prezentacji działania maszyn prostych oraz mechanizmów konstrukcyjnych przenoszenia napdów Opis infrastruktury stanowiska 27

28 3 m 2 ; prd elektryczny 230V Opis wyposaenia stanowiska wielokrki; dynamometr, przymiar liniowy; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: model mechanizmu rónicowego, układ rolek i dwigni, linki, wieszaki, model układu napdowego samochodu osobowego; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja wiczenia Stanowiska krelarskie Opis infrastruktury stanowiska w budynku w pracowni komputerowej; 2 m 2 ; instalacja elektryczna 230V Opis wyposaenia stanowiska zestaw podstawowych przyborów krelarskich 20 kpl.; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: przekroje brył, przekroje sprztu, modele prostych maszyn, mechanizmów i rozwiza konstrukcyjnych, przenoszenia napdu, makiety urzdze i sprztu stosowanego w działaniach ratowniczych, przekroje rónych czci maszyn i podzespołów; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie ołówki, tusz, pisaki; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer PC o parametrach umoliwiajcych uruchomienie aktualnego zestawu oprogramowania, monitor LCD minimum 17, klawiatura, mysz optyczna, oprogramowanie wspomagajce projektowanie (CAD), 28

29 ploter; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja wiczenia, rysunki wykonawcze, złoeniowe, zestawieniowe, montaowe, i schematyczne, normy, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi i konserwacji Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wiczenia na stanowisku komputerowym realizowane w pracowni komputerowej. 29

30 V. Pracownia wyposaenia technicznego 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie, tablica szkolna biała z kompletem pisaków z płynem czyszczcym, ekran, rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem oraz napdem DVD, tablice pogldowe, apteczka pierwszej pomocy. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko do testowania masek sprztu ochrony dróg oddechowych, stanowisko do napełniania butli powietrznych, stanowisko do mycia i przeprowadzania dezynfekcji ubiorów chronicych przed chemikaliami, stanowisko do przegldów i ogldzin linek ratowniczych, pasów straackich i zatrzaników oraz badanie ich wytrzymałoci, stanowisko do przegldów i ogldzin hełmów straackich oraz badanie ich odpornoci na płomie, stanowisko do przegldów i ogldzin hełmów straackich oraz badanie ich odpornoci na przebicie, stanowisko do przegldów i ogldzin hełmów straackich oraz badanie ich odpornoci na zgniatanie, stanowiska do diagnozowania i obsługi sprztu wyposaenia technicznego, wyposaone w cyfrowe urzdzenia diagnostyczne, sprzt pomiarowy i specjalistyczne oprogramowanie, stanowiska do komputerowej symulacji awarii sprztu i metod ich usuwania, stanowisko do symulacji podawania rodków ganiczych, stanowisko do czyszczenia, dezynfekcji oraz suszenia masek i sprztu ochrony dróg oddechowych, stanowisko do przeprowadzania kontroli szczelnoci chemoodpornych ubra gazoszczelnych, stanowisko do suszenia ubiorów ochrony przeciwchemicznej, stanowiska do przeprowadzania prób cinieniowych wy tłocznych, stanowiska do przeprowadzania prób cinieniowych wy ssawnych, stanowiska do tamowania wy oraz naprawy i konserwacji pozostałego sprztu i armatury wodnej i pianowej, stanowisko do diagnozowania podrcznego sprztu ganiczego, stanowiska do konserwacji pił do drewna oraz stali i betonu. 3. Opis infrastruktury i wyposaenia stanowisk dydaktycznych 3.1. Stanowisko do testowania masek sprztu ochrony dróg oddechowych Opis infrastruktury stanowiska 2 m 2 ; prd elektryczny 400V, wentylacja wymuszona. 30

31 Opis wyposaenia stanowiska maski butlowych aparatów powietrznych; urzdzenie do przeprowadzania kontroli szczelnoci masek; instrukcje eksploatacyjne masek butlowych aparatów powietrznych, instrukcja wiczenia, 3.2. Stanowisko do napełniania butli powietrznych Opis infrastruktury stanowiska 10 m 2 ; prd elektryczny 400 V, wentylacja wymuszona, czerpnia Opis wyposaenia stanowiska sprarka minimum 4 stanowiskowa, butle na sprone powietrze 20 szt.; miernik cinienia powietrza w butli szt. 2; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: przekrój butli powietrznej 4 i 6l; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja obsługi sprarki, dokumentacja techniczna sprarki, instrukcja bezpieczestwa; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, okulary ochronne Stanowisko do mycia i przeprowadzania dezynfekcji ubiorów chronicych przed chemikaliami Opis infrastruktury stanowiska: b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: podłoga i ciany nienasikliwe, łatwozmywalne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: woda ciepła i zimna, kanalizacja, 31

32 wentylacja wymuszona Opis wyposaenia stanowiska: ubiory chronice przed chemikaliami 10 szt.; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie specjalistyczne detergenty, płyny do dezynfekcji; c. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wanna do dezynfekcji o wymiarach co najmniej 1,8m x 0,5m Stanowisko do przegldów i ogldzin linek ratowniczych, pasów straackich i zatrzaników oraz badanie ich wytrzymałoci Opis infrastruktury stanowiska a. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 5 m Opis wyposaenia stanowiska wcigarka o udwigu co najmniej do 2,5 T, linki stalowe 1,5 m i 2,5m, pas straacki, zatrzanik, linka straacka; przymiar liniowy, przymiary techniczne sprztu; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: model drewniany do pasa straackiego; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcje wicze; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, hełm ochronny, okulary ochronne Stanowisko do przegldów i ogldzin hełmów straackich oraz badanie ich odpornoci na płomie Opis infrastruktury stanowiska 2 m 2 ; propan butan lub gaz ziemny, wentylacja Opis wyposaenia stanowiska 32

33 hełm straacki; stoper; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: hełmy do badania; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie gaz propan-butan; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcje wiczenia; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, fartuchy, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: badanie przeprowadzane zgodnie z PN-EN 443: Stanowisko do przegldów i ogldzin hełmów straackich oraz badanie ich odpornoci na przebicie Opis infrastruktury stanowiska 2 m Opis wyposaenia stanowiska hełm straacki; przymiar hełmu, manometr, ostrze o odpowiedniej wadze; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: hełmy do badania; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: badanie przeprowadzane zgodnie z PN-EN 443: Stanowisko do przegldów i ogldzin hełmów straackich oraz badanie ich odpornoci na zgniatanie Opis infrastruktury stanowiska 33

34 4 m Opis wyposaenia stanowiska manometr; przymiar hełmu; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: hełmy do przeprowadzania prób; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rkawice ochronne, okulary ochronne Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: badanie przeprowadzane zgodnie z PN-EN 443: Stanowiska do diagnozowania i obsługi sprztu wyposaenia technicznego, wyposaone w cyfrowe urzdzenia diagnostyczne, sprzt pomiarowy i specjalistyczne oprogramowanie Opis infrastruktury stanowiska 5 m 2 ; prd elektryczny 400V Opis wyposaenia stanowiska butlowe aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych, ratowniczy sprzt mechaniczny; urzdzenie do diagnozowania SODO, obrotomierz, analizator spalin; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: przekroje ratowniczych urzdze, przekroje aparatów oddechowych; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer PC o parametrach umoliwiajcych uruchomienie aktualnego zestawu oprogramowania, monitor LCD minimum 17, klawiatura, mysz optyczna, oprogramowanie diagnostyczne; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcje diagnozowanego sprztu, 34

35 instrukcje wiczenia Stanowiska do komputerowej symulacji awarii sprztu i metod ich usuwania Opis infrastruktury stanowiska 4 m 2 ; prd elektryczny 230V Opis wyposaenia stanowiska: a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer PC o parametrach umoliwiajcych uruchomienie aktualnego zestawu oprogramowania, monitor LCD minimum 17, klawiatura, mysz optyczna, programy symulacji awarii sprztu i metod ich usuwania; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcje wicze Inne szczegółowe wymagania dotyczce stanowiska: wiczenia realizowane w pracowni komputerowej Stanowisko do symulacji podawania rodków ganiczych Opis infrastruktury stanowiska na zewntrz; 6m Opis wyposaenia stanowiska ganice przenone i przewone; stoper; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały palne, rodki ganicze; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ubranie straackie specjalne, hełm straacki, rkawice straackie, buty straackie. 35

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik awionik Symbol cyfrowy: 314 [06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik awionik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO AU.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 311944 Technik ceramik PKZ(AU.b) OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO 818115 1. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY Załącznik Nr 3 WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY 1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w: dwupunktowy system przycisków wypinających, reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE warsztatu konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych Dräger. Rysunek poglądowy

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE warsztatu konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych Dräger. Rysunek poglądowy Załącznik nr 2 PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO INWESTYCJI Budowa obiektów spełniających funkcję Jednostki Ratowniczo Gaśniczej wraz Obsadą Kierowniczą w Świnoujściu i Miejskim Stanowiskiem Kierowania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wykaz odpadów powstających w Głównym Instytucie Górnictwa objętych przedmiotowym zamówieniem wraz z określeniem sposobu ich gromadzenia, odbioru oraz transportu Tabela

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r.

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r. Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.....

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..... Sprawa Nr: NA-P/33/2010 Załcznik nr 4 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.... CHŁODZIARKO-ZAMRAARKA 1. Pojemno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dentystyczny Symbol cyfrowy: 322 [09] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik dentystyczny powinna posiada nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

Paliwo/olej do samochodu i sprzętu 1 300,64 1 133,71 1 310,02 1 321,42 Części do samochodów i sprzętu (akumulatory, części do naprawy bramy

Paliwo/olej do samochodu i sprzętu 1 300,64 1 133,71 1 310,02 1 321,42 Części do samochodów i sprzętu (akumulatory, części do naprawy bramy Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Baby Zakup umundurowania i sprzętu 1 996,01 Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu ppoż. 932,00 2 039,60 Ekwiwalent za akcje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie następujących środków trwałych służących do utworzenia i uruchomienia stanowisk

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter systemów rurocigowych Symbol cyfrowy: 713 [04] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

Olsztynek, ul. Zamkowa 6 tel /fax OFERTA

Olsztynek, ul. Zamkowa 6 tel /fax OFERTA -05 Olsztynek, ul. Zamkowa 6 tel. 89 59 6 /fax. 89 59 35 zs.olsztynek@zamek.edu.pl www.zamek.edu.pl Dane Wykonawcy: Nazwa: OFERTA Załącznik nr do SIWZ.. Adres:... Numer telefonu:..nr faksu:.. e-mail:....

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji i urzdze sanitarnych Symbol cyfrowy: 713 [02] W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter izolacji budowlanych Symbol cyfrowy: 713 [08] W celu zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. SPRZĘT DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH POWIETRZA KOPALNIANEGO

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. SPRZĘT DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH POWIETRZA KOPALNIANEGO SPRZĘT DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH POWIETRZA KOPALNIANEGO 1. SPRZĘT DO OKREŚLANIA SKŁADU CHEMICZNEGO POWIETRZA KOPALNIANEGO WYKRYWACZ GAZÓW WG - 2M WYKRYWACZ GAZÓW WG - 2M Wykrywacze rurkowe

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOPROWADZENIA CZYNNIKA CHŁODU DO CELÓW CHŁODNICZYCH

INSTALACJA DOPROWADZENIA CZYNNIKA CHŁODU DO CELÓW CHŁODNICZYCH REGI ON ALNE CENTRUM OW I ATOWO SPORTOWE W DOBCZYC ACH P.B. S4 INSTALACJA DOPROWADZENIA CZYNNIKA CHŁODU DO CELÓW CHŁODNICZYCH REGI ON ALNE CENTRUM OW I ATOWO SPORTOWE W DOBCZYC ACH P.B. INSTALACJA DO CELÓW

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze do obróbki plastycznej Symbol cyfrowy: 812 [01]

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 System do wykonywania VAB 1 szt. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 System wyposaŝony w: - rękojeść biopsyjną do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG, z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: monter sieci komunalnych Symbol cyfrowy: 713 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo