Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe. W pierwszej połowie r. została zlikwidowana jedna kasa, zatem na koniec czerwca br. działało 61 kas. Zaobserwowano dalszą rozbudowę sieci dystrybucji kas. Liczba oddziałów i punktów kasowych wzrosła z w 2008 r. do w 2009 r., do końca czerwca r. powstało dalszych 20 placówek. W związku z tym wzrosło przeciętne zatrudnienie w kasach. W 2009 r. zwiększyło się ono z do etatów, w połowie br. zmniejszyło się o 105 pracowników. Liczba członków kas zwiększyła się z tys. w końcu 2008 r. do tys. w końcu 2009 r., a w pierwszej połowie r. o kolejnych 79 tys. osób. Liczba członków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek wzrosła o w ciągu 2009 r., a w pierwszej połowie r. zmniejszyła się o 512 osób. Udział tej grupy członków w 2009 r. był w niewielki (0,92% wobec 0,78% w 2008 r.). Wraz ze wzrostem liczby członków wzrosła liczba umów depozytowych o 230 tys. w ciągu 2009 r. Wartość nowych umów zawartych w ciągu 2009 r. zwiększyła się o 55,2% do kwoty ,7 mln zł. Przeciętna kwota depozytu liczona na jednego członka SKOK zwiększyła się z 5,2 tys. zł w 2008 r. do 7,3 tys. zł w 2009 r. Kwota pożyczek udzielonych na okres powyżej dwunastu miesięcy stanowiła 76,6% wartości ogółem pożyczek. Przeciętne zadłużenie członka SKOK zmniejszyło się w ciągu 2009 r. z 3,1 tys. zł do 2,8 tys. zł. W strukturze depozytów SKOK na koniec 2009 r. 96,0% wartości stanowiły lokaty na okres nie przekraczający dwunastu miesięcy. Przeciętna wartość depozytu w okresie 2009 r. liczona na członka zwiększyła się z 4,8 tys. zł do 5,5 tys. zł. Liczba umów pożyczkowych według stanu na koniec 2009 r. była znacznie wyższa od liczby umów depozytowych i wyniosła tys. Wartość udzielonych pożyczek ogółem według stanu na koniec grudnia 2008 r. wzrosła z 6 884,9 mln zł do 8 357,4 mln zł w 2009 r. (o 21,4%). Wartość aktywów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych według stanu na koniec grudnia 2009 r. osiągnęła poziom ,3 mln zł, co oznacza wzrost o 23,2% w porównaniu do stanu z końca grudnia 2008 r. W strukturze aktywów dominował majątek 1 Dane źródłowe za I półrocze r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przekazała do GUS 20 sierpnia r., a 10 września r. dane za 2009 r. Badaniem objęto SKOK-i prowadzące działalność w dniu 31 grudnia 2009 r. oraz w dniu 30 czerwca r. Informacja nie zawiera danych o działalności i wynikach finansowych Kasy Krajowej.

2 obrotowy 93,3% (przed rokiem 91,9%), a jego wartość wzrosła o 25,0%. Udział należności krótkoterminowych w majątku obrotowym według stanu na koniec 2009 r. wyniósł 79,7% (81,9%), inwestycji krótkoterminowych 20,2% (18,0%). W 2009 r. majątek trwały SKOK-ów wzrósł o 2,2% i stanowił 6,7% aktywów (przed rokiem 8,1%). Największy udział w wartości majątku trwałego wykazały inwestycje długoterminowe 73,0% (62,2%) i rzeczowe aktywa trwałe 19,3% (30,2%). W pasywach dominowały zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (zobowiązania ogółem) i wyniosły 97,3% wartości pasywów (96,7% w 2008 r.). Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 24,2% (do kwoty ,9 mln zł) i stanowiły 98,8% zobowiązań ogółem. Na koniec 2009 r. kapitał własny spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych osiągnął poziom 311,6 mln zł (spadek o 0,2%), a jego udział w wartości pasywów wyniósł 2,7% (przed rokiem 3,3%). Kapitał podstawowy stanowił 35,9% kapitału własnego (31,5% w 2008 r.). Kapitał zapasowy zwiększył się o 19,5% i stanowił 69,2% kapitału własnego (57,8% w 2008 r.). Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe osiągnęły w 2009 r. przychody z całokształtu działalności (przychody ogółem) w wysokości 1 729,8 mln zł (wzrost o 17,2%). Udział pozostałych przychodów operacyjnych w przychodach ogółem zmniejszył się z 13,2% do 5,6%, a przychodów finansowych wzrósł z 4,0% w 2008 r. do 4,1% na koniec 2009 r. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (koszty ogółem) osiągnęły w 2009 r. poziom 1 724,0 mln zł (wzrost o 20,3%). Koszty działalności operacyjnej stanowiły 88,8% kosztów ogółem. W strukturze kosztów działalności operacyjnej 46,5% to koszty działalności podstawowej, a 23,5% koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (w 2008 r. odpowiednio 41,8% i 27,0%). W 2009 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe uzyskały dodatni wynik ze sprzedaży 31,6 mln zł (spadek o 26,6%). Wynik z działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 58,1 mln zł (7,6 mln zł w 2008 r.), a wynik z działalności gospodarczej 5,8 mln zł (przed rokiem 42,0 mln zł). Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe osiągnęły na koniec 2009 r. wynik finansowy brutto w wysokości 5,7 mln zł (w 2008 r. 42,0 mln zł), był on obciążony podatkiem dochodowym w kwocie 24,9 mln zł. Wynik finansowy netto wyniósł minus 19,2 mln zł (18,6 mln zł w 2008 r.). Dodatni wynik finansowy netto osiągnęło 49 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ujemny 13 kas. Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uzyskał poziom 99,7% (rok wcześniej 97,2%). Pogorszeniu uległy wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto (odpowiednio 0,3% i minus 1,1% (2,8% i 1,3% w 2008 r.). 2

3 Tabl. 1. Podstawowe informacje ogólne dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w okresie 2008 I półrocze 2008 Stan na dzień 30 VI VI Liczba SKOK Liczba oddziałów i punktów kasowych Przeciętne zatrudnienie Członkowie ogółem, w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Liczba rachunków członków prowadzących działalność gospodarczą Liczba zawartych umów depozytowych ogółem Liczba zawartych umów pożyczkowych ogółem Tabl. 2. Informacje ogólne zmiany do analogicznego okresu sprawozdawczego w okresie 2008 I półrocze 30 VI VI Liczba SKOK 2 2 Liczba oddziałów i punktów kasowych Przeciętne zatrudnienie Członkowie ogółem, w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Liczba rachunków członków prowadzących działalność gospodarczą Liczba zawartych umów depozytowych ogółem Liczba zawartych umów pożyczkowych ogółem

4 Tabl. 3. Wartość depozytów i pożyczek w okresie 2008 I półroczu w tys. zł Depozyty ogółem (stan na dzień, 30 VI) Przeciętna wartość depozytu na członka 4,8 5,4 5,5 5,7 Depozyty do 12 miesięcy włącznie Depozyty powyżej 12 miesięcy Depozyty z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość depozytu na umowę 16,4 17,7 18,2 19,1 Przeciętna wartość depozytu na członka 5,2 4,0 7,3 3,7 Pożyczki ogółem (stan na dzień, 30VI) Przeciętna wartość pożyczki na członka 3,7 3,9 4,1 4,4 Pożyczki do 12 miesięcy włącznie Pożyczki powyżej 12 miesięcy Pożyczki z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość pożyczki na umowę 3,9 3,9 4,0 4,6 Przeciętna wartość pożyczki na członka 3,1 1,4 2,8 1,5 Tabl. 4. Struktura depozytów i pożyczek w okresie 2008 I półroczu Depozyty ogółem (stan na dzień, 30VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 Depozyty do 12 miesięcy włącznie 94,9 96,4 96,0 96,1 Depozyty powyżej 12 miesięcy 5,1 3,6 4,0 3,9 Pożyczki ogółem (stan na dzień, 30 VI) 100,0 100,0 100,0 100,0 Pożyczki do 12 miesięcy włącznie 24,5 35,4 23,4 40,2 Pożyczki powyżej 12 miesięcy 75,5 64,6 76,6 59,8 w % 4

5 Tabl. 5. Bilans SKOK ogółem w okresie 2008 I półroczu 5 Stan na dzień VI VI w tys. zł Suma bilansowa Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik finansowy netto z okresu obrotowego Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe

6 Tabl. 6. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK-ów w okresie 2008 I półroczu Przychody z całokształtu działalności (ogółem) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: VI 2009 w tys. zł VI przychody netto ze sprzedaży produktów Pozostałe przychody operacyjne zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dotacje inne przychody Przychody finansowe, w tym: odsetki aktualizacja wartości inwestycji Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszty działalności operacyjnej amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe koszty działalności podstawowej Pozostałe koszty operacyjne, w tym: aktualizacja wartości aktywów niefinansowych inne koszty operacyjne Koszty finansowe, w tym: odsetki inne Wynik ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Wynik finansowy brutto Podatek dochodowy Wynik finansowy netto

7 Tabl. 7. Relacje ekonomiczne w SKOK-ach w okresie 2008 I półroczu w % Wskaźnik poziomu kosztów 1 97,2 100,3 99,7 89,9 Wskaźnik rentowności obrotu brutto 2 2,8 0,3 0,3 10,1 Wskaźnik rentowności obrotu netto 3 1,3 1,4 1,1 8,6 Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 4 17,3 22,9 19,6 19,2 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 5 96,3 96,3 96,9 97,6 Wskaźnik zwrotu na aktywach ROA 6 0,2 0,1 0,2 0,7 1 Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności. 2 Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. 3 Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. 4 Wskaźnik płynności finansowej I stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 5 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 6 Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) wyrażona w procentach relacja wyniku finansowego netto do średniej wielkości aktywów netto z końca roku poprzedniego i okresu sprawozdawczego. 7

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k Uchwała 383/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo