Rozwiązania informatyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania informatyczne"

Transkrypt

1 ZCh Police S.A. - analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie: Informacje o spółce (http://money.pl): Zakłady Chemiczne Police SA to jedna z największych firm chemicznych w Polsce. Jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych mających zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Produkuje również biel tytanową potrzebną w produkcji farb, tuszy, materiałów ceramicznych oraz substancje chemiczne takie jak kwas fosforowy i siarkowy, amoniak, fluorokrzemian sodowy i siarczan żelazawy i inne. Znajdują one zastosowanie w budownictwie, przemyśle chemicznym, szklarskim i ceramicznym, celulozowo-papierniczym, przy produkcji nawozów, mieszanek paszowych dla zwierząt, środków oczyszczania wody i ścieków itp. Najważniejsze dane: Przychody: +37% EBIT: +778% EBITDA: +224% Zysk netto: +1089% EPS: 4,16zł vs 0,37zł w 2010 Analiza rachunku zysków i strat Przy 36,73% wzroście przychodów koszty wytworzenia wyrobów sprzedanych wzrosły o 26,48% - koszty sprzedaży spadły o 11,12% o W największym segmencie grupy - nawozowym - przychody wzrosły 36% o Koszty ogólnego zarządu wzrosły jedynie o 14,92% Nieco gorzej sytuacja wygląda w segmencie pozostałej działalności operacyjnej, gdzie przychody wzrosły o 11,9% natomiast koszty aż o 121% o Wzrosły PPO z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących o Spadły natomiast te z tytułu rozwiązania rezerw o W PKO pojawiła się ponad 9mln zł strata z tytułu sprzedaży aktywów trwałych (przed rokiem jedynie 900 tys. zł) o Martwi również dynamiczny wzrost "tajemniczych" PKO, określonych jako "zagregowane pozycje nieistotne" których wartość 17,5 mln zł jest kilkanaście razy większa niż przed rokiem (1,276 mln zł) W segmencie finansowym grupa odnotowała stratę w wysokości nieco ponad 20 mln zł - była jednak ona o 36% mniejsza niż rok wcześniej o Wśród przychodów finansowych zdecydowanie zmalały wpływy odsetkowe (947tys. zł wobec 2,897 mln zł rok wcześniej), mocno wzrosły natomiast, znowu tajemniczo określone, pozostałe przychody finansowe o Warto wspomnieć, iż w ostatnim roku obrotowym grupa nie dokonała żadnych transakcji sprzedaży posiadanych inwestycji finansowych o Wśród kosztów działalności finansowej zmalały wydatki na odsetki (spadek o prawie 8 mln zł do poziomu 25 mln zł na koniec 2011 roku) o Spadły również pozostałe koszty finansowe, w tym: strata na różnicach kursowych, prowizje factoringowe, odpisy aktualizujące posiadane udziały i akcje a także udzielone pożyczki, Ostatecznie, wynik brutto wyniósł ponad 244 mln zł wobec zaledwie 5 mln zł rok wcześniej Grupa zapłaciła jedynie 572 tys. zł podatku dochodowego o Wartość odroczonego w czasie podatku dochodowego wyniosła 68,4 mln zł - rok wcześniej było to 22,85 mln zł Wynik finansowy netto to ponad 312 mln zł co daje 4,16zł zysku na jedną akcję e emitentów lub wystawców (Dz.U. Z 2005 R. NR 206 POZ. 1715)." Strona 1

2 Analiza bilansu: Suma bilansowa wzrosła o 17,65% W aktywach trwałych mamy spadek o blisko 9,5% WNiP Rzeczowe aktywa trwałe, pomimo wysokiej amortyzacji, pozostały na względnie tym samym poziomie - ich zakup będzie zapewne widoczny w rachunku przepływów pieniężnych Należności długoterminowe zmalały o ponad 26% Grupa zmniejszyła także swoje zaangażowanie w inwestycje długoterminowe, rezygnując całkowicie z posiadanych długoterminowych aktywów finansowych, a także zmniejszając o 35% udział w jednostkach powiązanych Pomijając dynamiczny skok (z 58 do 127 mln zł) aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, grupa pozbyła się sporej części swojego majątku trwałego Majątek obrotowy grupy wzrósł o ponad 37% Wartość posiadanych zapasów urosła o 47% Do 40 mln zł (+39%) wzrosła wartość posiadanych aktywów pieniężnych Po stronie pasywów widać korzystne zmiany strukturalne Kapitały własne wzrosły o 55%, podczas gdy suma finansowania obcego zmalała o 11% Również w przypadku samych kapitałów obcych ich struktura uległa poprawie - zrezygnowano z zobowiązań krótkoterminowych, które zostały przekonwertowane na bardziej stabilne źródła o dłuższym terminie zapadalności (długoterminowe kredyty bankowe o wartości blisko 100 mln zł) Analiza rachunku przepływów pieniężnych W roku 2011 grupa wypracowała dodatnie przepływy gotówki na poziomie operacyjnym, ujemne natomiast w segmencie inwestycyjnym oraz finansowym W roku 2010 przepływy operacyjne inwestycyjne były ujemne, dodatnie natomiast finansowe (głównie w wyniku zaciągnięcia dużej ilości krótkoterminowych kredytów bankowych) Cieszy fakt, iż w poprzednim roku udało sie wypracować gotówkę z podstawowej działalności operacyjnej grupy Ujemne przepływy finansowe w 2011 to efekt spłaty zaciąganych wcześniej krótkoterminowych zobowiązań (o zmianach w strukturze kapitałów obcych pisałem powyżej) Łącznie przepływy pieniężne w 2011 roku były na plusie (8,159 mln zł) podczas gdy rok wcześniej środki pieniężne skurczyły się o ponad 11,5 mln zł) Płynność finansowa i stopień zadłużenia Analiza płynności i zadłużenia Wskaźnik płynności bieżącej 1,68 0,83 Wskaźnik płynności szybkiej 0,78 0,41 Wskaźnik wypłacalności gotówkowej 0,10 0,05 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,43 0,57 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,76 1,32 Grupa poprawiła poziom swojego bezpieczeństwa finansowego o Wskaźnik szybki i natychmiastowy (wypłacalność gotówkowa) nadal znajdują się nieco poniżej pożądanej normy Grupę cechuje niski, bezpieczny poziom zadłużenia Analiza wydajności i wystarczalności pieniężnej Widać poprawę na każdym wskaźniku, Szczególnie cieszą wysokie wartości wydajności pieniężnej zysku oraz wystarczalności pieniężnej inwestycji Szczegóły w tabeli na kolejnej stronie e emitentów lub wystawców (Dz.U. Z 2005 R. NR 206 POZ. 1715)." Strona 2

3 Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych Wydajność pieniężna sprzedaży 0,05-0,08 Wydajność pieniężna zysku 0,52-29,45 Wydajność pieniężna kapitału własnego 0,14-0,27 Wydajność pieniężna aktywów 0,09-0,11 Wydajność pieniężna aktywów obrotowych 0,22-0,27 Wystarczalność pieniężna zobowiązań 0,19-0,20 Dynamiczny wskaźnik płynności 0,32-0,26 Wystarczalność pieniężna inwestycji 1,73-3,59 Pieniężna samowystarczalność finansowa 0,00 0,00 Analiza cyklu operacyjnego i zasobów obrotowych Analiza zasobów obrotowych t1 t0 Kapitał pracujący ,00 zł ,00 zł Zapotrzebowanie na kapitał pracujący ,00 zł - zł Cykl należności 31 - Cykl zapasów 40 - Cykl zobowiązań 40 - Cykl konwersji gotówki 31 - Grupa w wyniku zmian źródeł finansowania majątku, zdołała wypracować dodatni kapitał pracujący, którego wartość obecnie nieznacznie przekracza realne zapotrzebowanie Warto dodać, że rok wcześniej kapitał obrotowy netto był ujemny Grupę cechuje krótszy od konkurentów cykl konwersji gotówki Korzystnie wypada również różnica pomiędzy cyklem należności a cyklem zobowiązań Analiza rentowności Na tym polu nastąpiła zdecydowana poprawa, chyba najbardziej widoczna spośród wszystkich spółek sektora chemicznego o Jest to jednak podyktowane efektem niskiej bazy z roku 2010 o Tym niemniej poprawa rentowności nastąpiła i jest ona imponująca Potwierdzają to poniższe wskaźniki Analiza rentowności Rentowność sprzedaży 11,21% 1,27% Rentowność sprzedaży brutto 8,85% 0,26% Rentowność sprzedaży netto 11,30% 1,30% Marża brutto 15,71% 8,88% ROA 20,30% 2,01% ROE 35,63% 4,66% ROI 16,73% 2,24% e emitentów lub wystawców (Dz.U. Z 2005 R. NR 206 POZ. 1715)." Strona 3

4 Analiza zagrożenia upadłością Model Altmana x1 0,17-0,08 x2 0,20 0,02 x3 0,16 0,00 x4 1,19 0,97 x5 1,80 1,54 Wartość modelu 3,53 2,07 Wartość modelu Altmana mocno wzrosła Grupę można obecnie zaliczyć do grona spółek o wysokiej płynności i bezpieczeństwa, nie widać symptomów zagrożenia upadłością Ryzyko operacyjne i finansowe Grupę obecnie cechuje niski poziom ryzyka zarówno finansowego jak i operacyjnego Łączny stopień dźwigni wyniósł na koniec poprzedniego roku jedynie 1,66 Dźwignia finansowa, operacyjna, łączna DFL 1,11 5,67 DOL 1,50 4,30 Dźwignia łącznie 1,66 24,40 Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe P/E 2,52 25,95 P/BV 0,90 1,28 P/S 0,28 0,36 EV/EBITDA 4,19 13,85 Po tak dobrych wynikach finansowych i spadku cen akcji w ostatnim roku można było spodziewać się korzystnych wartości wskaźników, co jest zresztą typowe dla całej branży Podsumowanie: Mocne strony: Zdecydowana poprawa wyników finansowych Niższa dynamika kosztów wytworzenia wyrobów sprzedanych od tempa wzrostu przychodów, spadek kosztów sprzedaży Poprawa struktury i jakości bilansu Wzrost środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych Poprawa struktury pasywów - wzrost kapitałów własnych i zobowiązań długoterminowych, spadek wartości krótkoterminowych kapitałów obcych Poprawa wyników w rachunku przepływów pieniężnych, dodatnie przepływy pieniężne w segmencie operacyjnym e emitentów lub wystawców (Dz.U. Z 2005 R. NR 206 POZ. 1715)." Strona 4

5 Wypracowanie dodatniego kapitału pracującego Krótki cykl konwersji gotówki Cykl należności krótszy od cyklu zobowiązań Zdecydowana poprawa rentowności Niski poziom zadłużenia, dobra płynność Brak zagrożenia upadłością Niski poziom ryzyka operacyjnego i finansowego Słabe strony: 15% wzrost kosztów ogólnego zarządu Słabe w wyniki z pozostałej działalności operacyjnej z działalności finansowej - wysoki poziom kosztów Niewystarczająca płynność szybka i natychmiastowa Ujemne przepływy finansowe i inwestycyjne Szanse: Przejęcie 66% akcji przez Azoty Tarnów - efekt synergii. Tarnów stawia na wzmocnienie i ekspansję na europejski rynek nawozów chemicznych - szansa dla Polic Wzrost cen i popytu wewnętrznego na nawozy - największy segment działalności grupy Realizowany obecnie program restrukturyzacyjny ( ), którego wyniki widać już po pierwszym roku od implementacji Ekspansja na rynki zagraniczne - obecnie sprzedaż na eksport stanowi jedynie 1/3 przychodów grupy Kryzysy polityczne w Afryce Północnej w 2011 roku spowodowały odcięcie od dostaw ważnego surowca - fosforytów Obecnie - w wynik złagodzenia sytuacji politycznej w regionie pojawia się szansa na wznowienie dostępu do taniego źródła surowca Zagrożenia: Obecne uzależnienie od dostawców i odbiorców (odcięcie od surowca z Afryki Północnej) Ryzyko polityczne w krajach Trzeciego Świata będących głównymi dostawcami - ryzyko wojny, zmiany władzy i przepisów prawnych Wzrost cen energii - głównie gazu (nowa taryfa gazowa już zatwierdzona - obowiązuje od 1 kwietnia) oraz ropy naftowej (napięta sytuacja w Iranie) Umocnienie złotego, co spowoduje spadek przychodów ze sprzedaży na rynki zagraniczne Ryzyko polityczne na rynku krajowym - zmiana przepisów prawnych, w szczególności w obrębie norm ochrony środowiska Silna konkurencja na krajowym rynku nawozów sztucznych Konsolidacja EuroChem oraz BASF zwiększenie udziału na rynku europejskim, wzrost konkurencji e emitentów lub wystawców (Dz.U. Z 2005 R. NR 206 POZ. 1715)." Strona 5

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY CIECH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY CIECH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY CIECH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU SPIS TREŚCI I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY CIECH... 4 1. Skrócone Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Analiza Spółki JSW przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO VISTULA GROUP S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 12 LISTOPADA 2013 R. Terminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Mirosław Kochalski Rafał Pasieka Marek Trosiński Wojciech Wardacki

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Mirosław Kochalski Rafał Pasieka Marek Trosiński Wojciech Wardacki INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Mirosław Kochalski Rafał Pasieka Marek Trosiński Wojciech Wardacki Rada Nadzorcza Grzegorz Miś Alicja Pimpicka Wiktor Cwynar Tomasz Karusewicz Dariusz Krajowski Kukiel Siedziba

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa 2009-06-09 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech... 3 1.1.Historia...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku Spis treści I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta i roku obrotowym... 4 Podstawowe dane o emitencie...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. 19 marca 2008 r. PEGAS NONWOVENS SA ma przyjemność przedstawić wstępne niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd POLICE SA-Q 2/2006 W kolumnie za II kwartał 2006 roku pokazano zadeklarowaną dywidendę wynikającą z podziału zysku za rok 2005 przypadającą na 75 000 000 akcji biorących udział w dywidendzie. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL w I półroczu 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 3 2. Ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2013 ROK ROPCZYCE, 5 marca 2014 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Analiza Spółki ZPC Mieszko przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.07.2004 30.06.2005 Sierpień 2005 Spis treści 1. Dane wstępne... 3 1.1. Informacje ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2014 r. Przemyśl, sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE... 3 1. Nazwa i siedziba...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo