Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl"

Transkrypt

1 Aper CMS DVRPlayer SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA Oprogramowanie Aper CMS DVRPlayer OBSŁUGI zarzdzajce INSTRUKCJA Oprogramowanie OBSUGI zarzdzajce INSTRUKCJA OBSUGI Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer V2.00_PL Informacje zawarte w tej instrukcji uwaane s za aktualne w czasie publikacji. Informacje mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Poprawki i nowe edycje instrukcji odzwierciedlaj wprowadzane zmiany. zmiany. Informacje zawarte w tej instrukcji uwaane s za aktualne w czasie publikacji. Informacje m zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Poprawki i nowe edycje instrukcji odzwierciedlaj wpro 1 1 Oprogramowanie zarzdzajce

2 SPIS TRECI 1. Wstp Instalacja i uruchamianie Wymagania sprztowe i programowe Obsugiwane urzdzenia Instalacja Uruchamianie Logowanie Ustawienia wstpne Dodawanie rejestratorów Dodawanie jednostek wirtualnych Obsuga Okno gówne Podgld obrazu na ywo Monitorowanie stanu systemu Odtwarzanie i pobieranie nagra Sterowanie kamerami obrotowymi Dzienniki zdarze Aplikacja Rejestrator POS Konfiguracja rejestratora Konfiguracja ustawie Oprogramowanie zarzdzajce 2 2

3 1. WSTP CMS jest oprogramowaniem sucym do zdalnego monitorowania i obsugi rejestratorów poprzez sie IP. Oprogramowanie pozwala na zarzdzanie prac i konfiguracj rejestratorów, podgld i nagrywanie obrazu w czasie rzeczywistym, dostp do zapisanego materiau wideo (odtwarzanie lub archiwizacja na komputer), nadzorowanie stanu urzdze oraz sterowanie kamerami obrotowymi. CMS moe suy do obsugi pojedynczych rejestratorów, jak równie umoliwia stworzenie zdalnego centrum monitorowania (obsuga do 300 rejestratorów). CMS jest oprogramowaniem darmowym doczanym do kadego rejestratora. Aktualizacje CMS-a s równie udostpniane bezpatnie. Oprogramowanie wspópracuje z rejestratorami linii PDR-M, PDR-S, PDR-J i PDR-H. Instrukcja przedstawia informacje na temat instalacji, uytkowania i konfiguracji oprogramowania CMS. 3 Oprogramowanie zarzdzajce 3

4 2. 2. INSTALACJA I URUCHAMIANIE 2.1. WYMAGANIA SPRZTOWE I PROGRAMOWE Jeeli komputer nie spenia minimalnych wymaga oprogramowanie moe dziaa niepoprawnie. Oprogramowanie wchodzce w skad CMS zostao przetestowane w rodowisku jednozadaniowym, uruchamianie wielu zada jednoczenie moe powodowa nieoczekiwane bdy. Program moe równie dziaa nieprawidowo w przypadku zainstalowania nieodpowiednich kodeków wideo. Minimalne Zalecane System operacyjny Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista Windows XP, Vista Procesor Pentium II, Celeron 333 Pentium IV 2,8 GHz lub wyszy Pami RAM 128 MB 512 MB Karta graficzna 4 MB 16 MB Wolne miejsce na dysku 20 MB 2 GB Rozdzielczo ekranu 1024 x x 768 Inne DirectX 6.0 DirectX 8.0 lub wyszy Obsuga Overlay YUY2 Surface Oprogramowanie CMS moe nie dziaa poprawnie z bibliotekami DirectX 6.0 lub wczeniejszymi. Naley pobra najnowszy pakiet DirectX z witryny firmy Microsoft OBSUGIWANE URZDZENIA Oprogramowanie obsuguje rejestratory Aper serii PDR-M, PDR-S, PDR-J i PDR-H. W przypadku rejestratorów serii PDR- H oprogramowanie dziaa poprawnie z poniszymi wersjami firmware u lub nowszymi: Model Wersja systemu rejestratora Wersja oprogramowania rejestratora 4-kanaowy A kanaowy B kanaowy C Oprogramowanie zarzdzajce 4 4

5 2.3. INSTALACJA 1) Woy pyt Client Install CD do odtwarzacza CD komputera lub pobra najnowsz wersj oprogramowania ze strony Odnale plik DvrPlayerInstaller.exe i uruchomi podwójnym klikniciem na ikon. 2) Na poniszym ekranie klikn Dalej: 3) Klikn Zainstaluj(mona równie dokona zmiany katalogu docelowego instalacji). 4) Klikn Zamknijpo pojawieniu si poniszego ekranu. 5) Na pulpicie pojawi si ikona DvrPlayer. 5 Oprogramowanie zarzdzajce 5

6 2.4. URUCHAMIANIE W celu uruchomienia aplikacji naley klikn dwukrotnie na jej ikon znajdujc si na Pulpicie: LOGOWANIE Po uruchomieniu aplikacji pojawi si ekran logowania. W celu uzyskania dostpu naley poda haso, a nastpnie klikn przycisk OK. Domylnym hasem jest 0 (jedno zero). Ze wzgldów bezpieczestwa zalecana jest zmiana hasa po uruchomieniu programu. Klawisz Esc zamyka okno logowania. Oprogramowanie zarzdzajce 6 6

7 USTAWIENIA WSTPNE Po pierwszym uruchomieniu programu zalecana jest zmiana niektórych domylnych ustawie, co zapewni poprawn i bezpieczn prac programu. Zmiana trybu wideo Domylnym trybem wideo jest NTSC. W celu zmiany trybu na PAL naley: 1) Klikn lewym przyciskiem myszy na w celu otwarcia ekranu ustawie programu. 2) Nastpnie w zakadce uywajc lewego przycisku myszy zaznaczy tryb wideo PAL. 7 Oprogramowanie zarzdzajce 7

8 Zmiana domylnego hasa Domylnym hasem dostpu do program jest 0 (jedno zero). Dla bezpieczestwa zalecana jest jego zmiana. W tym celu naley: 1) Klikn lewym przyciskiem myszy na w oknie gównym programu 2) Nastpnie w zakadce poda stare haso i dwukrotnie nowe. Znaki wpisywanych hase s ukrywane w celu uniemoliwienia jego podpatrzenia. Oprogramowanie zarzdzajce 8 8

9 DODAWANIE REJESTRATORÓW 1) Klikn lewym przyciskiem myszy na w celu uruchomienia Menadera DVR. 2) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Nazwa i wpisa dowoln nazw dla dodawanego rejestratora. W celu poprawnego wywietlania nazwa nie powinna skada si z wicej ni 8 znaków. 3) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Adres IP i poda numer IP (np ) lub nazw DNS (np. demo.dvrhost.com) rejestratora. 4) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Port i poda numer portu, na którym pracuje dodawany rejestrator. Wartoci fabryczne znajduj si poniej: Seria rejestratorów Numer portu PDR-S, -M10xx, -M50xx, -J 7000 PDR-M30xx 80 PDR-H Oprogramowanie zarzdzajce 9

10 5) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Haso i poda haso dostpu do rejestratora (haso jakie zostao ustawione lokalnie na rejestratorze). Znaki wpisywanego hasa s ukrywane w celu uniemoliwienia jego podpatrzenia. Wpisanie hasa administratora daje osobie korzystajcej z aplikacji pene prawa dostpu do rejestratora. Wpisujc haso zwykego uytkownika rejestratora, zakres uprawnie osoby obsugujcej aplikacj (wzgldem danego rejestratora) zaley od uprawnie danego uytkownika ustawionych lokalnie na rejestratorze. 6) Klikn lewym przyciskiem myszy na. 7) Jeeli wprowadzone informacje s poprawne i rejestrator jest widoczny w sieci, zostanie on dodany do listy rejestratorów. 8) W celu otwarcia menu ustawie danego zaznaczonego rejestratora naley klikn lewym przyciskiem myszy na. Wicej informacji w rozdziale ) W celu otwarcia okna z informacjami o zaznaczonym rejestratorze naley klikn lewym przyciskiem myszy na. Wicej informacji w rozdziale ) Chcc usun rejestrator naley wybra go (podwietli) w oknie Menadera DVR i klikn lewym przyciskiem myszy na. Oprogramowanie zarzdzajce

11 11) Automatyczne wyszukiwanie rejestratorów uruchamia si klikajc lewym przyciskiem myszy na. Funkcja znajduje tylko te rejestratory, które maj ustawione domylne haso i numer portu oraz s podczone do tej samej podsieci co komputer z oprogramowaniem CMS. 12) Wprowadzane zmiany w ustawieniach dodanych wczeniej rejestratorów (Nazwa, Adres IP, Port, Haso) potwierdza si klikajc lewym przyciskiem myszy na. 13) W celu zapisania wprowadzonych zmian i zamknicia Menadera DVR klikn lewym przyciskiem myszy na. W celu wyjcia bez zapisywania zmian klikn lewym przyciskiem myszy na. 14) W przypadku zatwierdzenia zmian rejestratory skonfigurowane w Menaderze DVR zostan wywietlone na pasku rejestratorów w oknie gównym programu i uruchomiony zostanie podgld obrazu z kamer podczonych do jednego z nich. 11 Oprogramowanie zarzdzajce 11

12 15) W celu dodania kolejnych rejestratorów naley powtórzy kroki (2)~(6). 16) Podwójne kliknicie lewym przyciskiem myszy na ikonie rejestratora powoduje automatyczne rozmieszczenie podczonych do niego kamer na ekranie aplikacji. Wybrany rejestrator zostanie podwietlony i oznaczony znakiem. 17) W celu rcznego rozmieszczenia kamer naley klikn i przytrzyma lewy przycisk myszy na wybranym polu ekranu, przecign kursor na inne pole i puci klawisz myszy. Zawartoci pól zostan zamienione. Oprogramowanie zarzdzajce

13 DODAWANIE JEDNOSTEK WIRTUALNYCH Rejestrator wirtualny jest kombinacj lub grup zarejestrowanych w programie CMS rejestratorów. Umoliwia on jednoczesne wywietlanie obrazu z kamer podczonych do rónych rejestratorów. Jeden rejestrator wirtualny moe skada si z 64 rejestratorów rzeczywistych, przy zaoeniu, e wywietlany bdzie obraz z jednej kamery z kadego rejestratora. Rejestrator wirtualny zachowuje si tak samo jak rzeczywisty z wyjtkiem informacji o ostrzeeniach. 1) Klikn lewym przyciskiem myszy na w celu otwarcia Menadera VDVR (menader rejestratorów wirtualnych). 2) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Nazwa i wpisa dowoln nazw dla dodawanego rejestratora wirtualnego. W celu poprawnego wywietlania nazwa nie powinna skada si z wicej ni 8 znaków. 13 Oprogramowanie zarzdzajce 13

14 Opcjonalnie mona wybra jedn z funkcji, zaznaczajc lewym przyciskiem myszy pole obok etykiety: Auto. rozmieszczenie Automatyczne rozmieszczanie kamer wywietlanych w oknie rejestratora wirtualnego. Kamera, na której wystpio zdarzenie, umieszczana jest na polu nr 1, a kolejne wedug priorytetu. Auto. wstawianie i rozmieszczenie Automatyczne dodawanie i rozmieszczanie kamer wywietlanych w oknie rejestratora wirtualnego. Pod uwag bd brane zdarzenia z kamer ze wszystkich rejestratorów skonfigurowanych w aplikacji. Kamera, na której wystpio zdarzenie, zostanie dodana do rejestratora wirtualnego i umieszczona na polu nr 1. Kolejne kamery rozmieszczane s wedug priorytetu. Dodatkowo mona wybra, które zdarzenia bd powodoway dodanie i/lub rozmieszczenie kamer. W tym celu naley zaznaczy lewym przyciskiem myszy jedno lub wicej pól obok etykiet: Alarmy, Ruch, Utrata wizji. Usunicie zaznacze z tych pól spowoduje wyczenie funkcji automatycznego dodawania i/lub rozmieszczania kamer. 3) Klikn lewym przyciskiem myszy na. 4) Rejestrator wirtualny o wprowadzonej nazwie zostanie dodany do listy. 14Oprogramowanie zarzdzajce 14

15 5) Wprowadzane zmiany w ustawieniach dodanych wczeniej rejestratorów wirtualnych (Nazwa, Auto. rozmieszczenie itd.) potwierdza si klikajc lewym przyciskiem myszy na. 6) Chcc usun rejestrator wirtualny naley wybra go (podwietli) w oknie Menadera VDVR i klikn lewym przyciskiem myszy na. 7) W celu zapisania wprowadzonych zmian i zamknicia Menadera VDVR klikn lewym przyciskiem myszy na. W celu wyjcia bez zapisywania zmian klikn lewym przyciskiem myszy na. 8) W celu dodania kamer do rejestratora wirtualnego naley w pierwszej kolejnoci dwukrotnie klikn na ikon wybranego rejestratora wirtualnego. 9) Wybra jeden z dostpnych podziaów ekranu. Tryby podziau ekranu opisane s w rozdziale Oprogramowanie zarzdzajce 15

16 10) Istniej dwie moliwoci dodania kamer do rejestratora wirtualnego: Dodanie wszystkich kamer z rejestratora rzeczywistego 1. Upewnij si, e wybrany jest podgld z rejestratora wirtualnego. 2. Kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszy na ikonie rejestratora rzeczywistego. 3. Przecignij kursor na wybrane pole ekranu i pu klawisz myszy. Poniszy przykad ilustruje dodanie 8 kamer (z rejestratora 8-kanaowego) poczynajc od pola nr 5. pole nr 5 3 pole nr pole nr 5 pole nr 2 1 Dodanie pojedynczej kamery 1. Upewnij si, e wybrany jest podgld z rejestratora wirtualnego. 2. Kliknij na ikon wybranego rejestratora, spowoduje to pojawienie si paska z informacjami o kamerach. 3. Nastpnie kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszy na ikonie z numerem wybranej kamery. 4. Przecignij kursor na wybrane pole ekranu i pu klawisz myszy. Poniszy przykad ilustruje umieszczenie kamery nr 1 z rejestratora REJ. 2 na polu nr 6. pole nr 5 pole nr Uwaga! Przecignicie kamery na zajte ju pole spowoduje umieszczenie na nim nowej kamery. 16 Oprogramowanie zarzdzajce 16

17 11) Usuwanie kamer Istniej dwie moliwoci usunicia kamery z podgldu. A. Wybierz dowoln kamer w celu usunicia podczas podgldu w czasie rzeczywisty. Kliknij prawym klawiszem myszki w celu uaktywnienia menu podrcznego. Wybierz opcj Usu. B. Wybierz kamer i przecignij j trzymajc lewy przycisk myszki w pasek rejestratorów lub rejestratorów wirtualnych. Uwaga! Moe si zdarzy, e kamera zostanie usunita z rejestratora wirtualnego, ale jej podgld bdzie nadal aktywny. Naley wtedy ponownie otworzy podgld rejestratora wirtualnego klikajc podwójnie na jego ikonie. 17 Oprogramowanie zarzdzajce 17

18 3. OBSUGA 3.1. OKNO GÓWNE Podgld obrazu z kamer Wybór podziau ekranu Aktualny tryb pracy Data i czas Przecznik trybu pracy Dodatkowe funkcje / Ustawienia aplikacji Kamera / Nr kanau Gono Przyciski odtwarzania Sterowanie PTZ Zamknicie programu Stan systemu Pasek rejestratorów Pasek rejestratorów wirtualnych Dodaj / Usu Rejestrator (1) Tryby podziau ekranu A. Peny ekran. G. Podzia na 10 pól. B. Podzia na 4 pola H. Podzia na 16 pól. C. Podzia na 6 pól. I. Podzia na 25 pól. D. Podzia na 7 pól. J. Podzia na 36 pól. E. Podzia na 8 pól. K. Podzia na 49 pól. F. Podzia na 9 pól. L. Podzia na 64 pola. Oprogramowanie zarzdzajce

19 (2) Wywietlanie daty i czasu W trybie Na ywo pokazana jest bieca data i czas lub czas odtwarzania w trybie Odtwarzanie. Miesic Dzie miesica Dzie tygodnia Godzina Minuta Sekunda 18) Obraz na ywo / odtwarzanie A. Obraz na ywo. B. Odtwarzanie / Pobieranie nagra. 19) Przyciski funkcyjne A. Rejestracja bieca obrazu. W przypadku uaktywnienia zdalnego zapisu, ikona zmienia kolor na óty. (Domylne miejsce przechowania plików: C:\Program Files\DvrPlayer\Download) B. Przechwytywanie (zapis / drukowanie) ekranów z obrazem. C. Zaczenie / Wyczenie menu ekranowego. D. Ustawienia programu CMS. 19 Oprogramowanie zarzdzajce 19

20 3.2. PODGLD OBRAZU NA YWO (1) Podgld danego rejestratora Kliknij podwójnie na ikon lub (Niebieska ikona bez znaków, pomaraczowa ze znakiem zapytania) w celu podgldu biecego obrazu z danego rejestratora. (2) Informacje na ekranie Dostpne s cztery typy informacji na ekranie. Wygld informacji ekranowych moe by ustawiony w menu Ustawienia dostpnym w oknie gównym programu. A. Nazwa kamery B. Czas C. Status rejestratora D. Ilo klatek na sekund A. Nazwa kamery: Wywietla informacje w nastpujcej kolejnoci: Numer kamery, Nazwa rejestratora, lub nazwa hosta B. Czas: Wywietla czas. C. Status rejestratora: Wywietla: stan rejestracji, poczenia sieciowego, utrat sygnau wizji, zdarzenia i inne informacje. Ikona REC Wait Close Alarm Motion PB Live Oznaczenie Zapis normalny Poczenie lub utrata sygnau wideo Odczony od rejestratora Zapis alarmowy Zapis ruchu Odtworzenie wybranego kanau Podgld na ywo D. Ilo klatek na sekund: Prdko transmisji sieciowej. Warto moe róni si od prdkoci zapisu rejestratora! (3) Podzia ekranu Wybierz jedn z ikon odpowiadajc podziaowi ekranu. Oprogramowanie zarzdzajce

21 Instrukcja obsługi oprogramowania CMS - DVRPlayer (4) Zmiana kamery Kliknij na kamerĕ w celu uzyskania bezpoķredniego podglċdu. (5) Wyķwietlanie peânoekranowe obrazu z kamery SĊ dwie moʼnliwoķci wâċczenia wyķwietlania peânoekranowego obrazu z kamery: 1) 2) Wybierz dowolnċ kamerĕ i podwójnie kliknij w pole przypisane danej kamerze. (Ponowne klikniĕcie powrót do poprzedniego trybu wyķwietlania) Wybierz dowolnċ kamerĕ za pomocċ prawego klawisza myszki. (6) Wyķwietlanie peânoekranowe aplikacji Klawisz F11 przeâċcza tryb peânoekranowy aplikacji, w którym wszystkie elementy interfejsu graficznego aplikacji i systemu operacyjnego sċ ukrywane. Wyķwietlany jest wtedy tylko obraz z kamer. (7) PodglĊd dualny (Jednoczesne odtwarzanie i podglċd na ʼnywo) Indywidualne kanaây mogċ odtwarzaă wczeķniej nagrane obrazy w czasie, kiedy reszta kanaâów pokazuje obraz na ʼnywo. Dualny podglċd dostĕpny jest zarówno dla kaʼndego rejestratora rzeczywistego, jak równieʼn dla rejestratora wirtualnego. Odtwarzanie Podgląd Podgląd / Zapis Podgląd Szczegóâowe informacje na temat podglċdu dualnego znajdujċ siĕ w rozdziale Oprogramowanie zarządzające 21

22 (8) Menu podrczne Menu podrczne pozwala na dostp do menu podrzdnych dla danego kanau, rejestratora lub rejestratora wirtualnego. Menu podrzdne pozwala na dostp do wielu dodatkowych moliwoci. A. Dostpne s dwa poziomy menu podrcznego, wywoywanego za pomoc prawego klawisza myszki. Odtwarzaj: Zdalne szukanie nagra do odtwarzania. (Patrz rozdzia 3.4) Peny ekran: Wywietlanie na penym ekranie. Oprogramowanie zarzdzajce

23 B. Dostpne s trzy poziomy menu podrcznego dotyczce odtwarzania podczas podgldu na ywo. Menu pokazuje si po klikniciu prawym klawiszem myszki. Odtwarzaj: Zdalne szukanie danych do odtwarzania - Patrz rozdzia 3.4. Na ywo: Zatrzymanie odtwarzania i powrót do podgldu na ywo. Peny ekran: Wywietlanie na penym ekranie. C. Dostpnych jest siedem poziomów menu podrcznego dla kadego z rejestratorów. Na ywo: Podgld na ywo z danego rejestratora. Waciwoci: Informacje o rejestratorze - Patrz rozdzia 3.3. Dziennik zdarze CMS: Otwarcie dziennika zdarze CMS - Patrz rozdzia 3.6. Dziennik zdarze rejestratora: Otwarcie dziennika zdarze rejestratora - Patrz rozdzia 3.6. Dziennik transakcji POS: Otwarcie dziennika transakcji POS - Patrz rozdzia 3.6. Ustawienia: Zdalny dostp do ustawie rejestratora - Patrz rozdzia 3.7. Usu: Usunicie danego rejestratora z paska rejestratorów. 23 Oprogramowanie zarzdzajce 23

24 3.3. MONITOROWANIE STANU SYSTEMU Pasek rejestratorów Stan kadego rejestratora jest uwidoczniony w sposób atwy do oceny. Poniej przedstawione s opisy znaczenia ikon obrazujcych stan rejestratora. A. Stan normalny Ikona przedstawiajca rejestrator w kolorze niebieskim znaczy, e rejestrator dziaa poprawnie i nie zgasza adnych zdarze. Uaktywnienie tej ikony powoduje wywietlenie biecego obrazu. B. Poczenie sieciowe w toku Ikona w kolorze ótym ze znakiem wykrzyknika oznacza, e program CMS próbuje poczy si z rejestratorem poprzez sie. Uaktywnienie ikony pokazuje informacje: Nawizywanie poczenia prosz czeka oraz przyciski Ponów prób i Anuluj. C. Bd sieci / Rozczenie Ikona w kolorze czerwonym oznacza odczenie rejestratora z powodu bdu poczenia sieciowego lub wprowadzenia zego hasa. Program CMS stara si poczy z rejestratorem co 30 s. Uaktywnienie ikony pokazuje informacje: Bd poczenia sieciowego lub Nieprawidowe haso. Waciwe haso mona wprowadzi w oknie Menader DVR. D. Zdarzenia alarmowe / systemowe óta ikona ze znakiem zapytania oznacza odnotowanie przez rejestrator zdarzenia lub awarii. Uaktywnienie tej ikony powoduje wywietlenie Dziennika zdarze CMS, prezentujcego dokadn informacj o zaistniaych zdarzeniach. Oprogramowanie zarzdzajce

25 Pasek kamer Raport stanu rejestratora uzupeniony jest o dodatkowe informacje powizane z ikonami rejestratora dotyczce stanu kadej z podczonych kamer. Kamery pokazywane s w sposób przyporzdkowany do kanaów. 1) Wybra dany rejestrator 2) Na ekranie pojawi si informacje o kamerach. 3) Kada ikona oznacza: A. (Niebieski): Wejcie wideo podczone, brak zapisu. B. (Granatowy): Utrata sygnau wideo. C. (Czerwony): Zapis danego kanau. 25 Oprogramowanie zarzdzajce 25

26 Okno waciwoci rejestratora Informacje o stanie rejestratora s dostpne równie w oknie Waciwoci. Okno otwiera si przez podwójne kliknicie w pole nazwy lub numeru rejestratora Nr, Nazwa w oknie Stan systemu. Okno mona równie otworzy klikajc prawym przyciskiem na ikon rejestratora i wybierajc pozycj Waciwoci. Ekran pokazuje informacje opisane poniej: A. Nazwa, Adres IP, Port, Model rejestratora B. Czas systemowy: Data i czas rejestratora. C. Czas dziaania: Czas od zaczenia zasilania. D. Rejestracja: Rejestrowane aktualnie kanay w trybie zapisu cigego (R). E. Alarm: Rejestrowane aktualnie kanay w trybie zapisu alarmowego (A). F. Ruch: Rejestrowane aktualnie kanay w trybie detekcji ruchu (M). G. Utrata wizji: Kanay zgaszajce brak sygnau wizji (N). H. Pami dyskowa: Dostpna / cakowita pojemno dysków. I. Rozmiar archiwum: Dostpna / cakowita pojemno nonika archiwum. J. Cykl rejestracji: Przewidywany czas cyklu zapisu. K. Dyski: Stan dysków twardych. L. Wentylator gówny: Stan wentylatora gównego. (tylko seria PDR-M) M. Wentylator proc.: Stan wentylatora procesora. (tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) N. Temp. urzdz.: Temperatura urzdzenia (OK / Awaria / b.d.). (tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) O. Temperatura proc.: Temperatura procesora (OK / Awaria / b.d.). (tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) P. Rejestracja normalna: Stan zapisu normalnego (Za / Wy). Q. Rejestracja harmon.: Stan zapisu w harmonogramie (Za / Wy). R. Archiwizacja: Stan procesu archiwizacji (Za / Wy). Oznaczenia: OK poprawny stan / warto monitorowanego urzdzenia / parametru. Bd / Awaria awaria / niewaciwa warto monitorowanego urzdzenia / parametru b.d. brak danych na temat urzdzenia / parametru (jeeli rejestrator nie monitoruje stanu / wartoci danego urzdzenia / parametru) Oprogramowanie zarzdzajce

27 Panel Stan systemu Panel wywietla nazwy ostatnich rejestratorów, w przypadku których odnotowano zdarzenie lub awari. Kolor ta zmienia si w zalenoci od powagi zaistniaego problemu lub zdarzenia. A. Czerwony B. óty Kolor zmienia si na czerwony w przypadku problemów krytycznych: brak poczenia, przekroczenie czasu oczekiwania na poczenie, odczenie z powodu braku zasilania, awaria wentylatora, awaria systemu, awaria dysku, przegrzanie rejestratora, powrót zasilania, usuniecie awarii wentylatora, usunicie awarii systemowej, usunicie awarii dysków. Kolor zmienia si na óty w przypadku detekcji zdarze alarmowych lub zwizanych z zapisem: utrata sygnau wideo, powrót sygnau wideo, alarm, detekcja ruchu, zatrzymanie zapisu, normalnego lub w harmonogramie, zatrzymanie archiwizacji. C. Niebieski Kolor pozostanie niebieski, kiedy aden z rejestratorów nie zgasza informacji o wanych zdarzeniach lub awariach. Na ekranie pojawi si dane rejestratora jedynie w przypadku: uruchomienia zapisu, uruchomienia kopii bezpieczestwa, wczenia harmonogramu. 27 Oprogramowanie zarzdzajce 27

28 Okno Stan systemu Raport stanu dostpny jest po podwójnym klikniciu na panel Stan systemu. Szczegóowa lista pokazana jest po klikniciu w wybran nazw lub ikon w oknie rejestratora. Raport stanu tworzony jest w celu szybkiego dostpu do informacji o stanie nadzorowanych rejestratorów. Pozwala na zebranie informacji o 300 rejestratorach w zakresie uszkodze, zdarze i trybu zapisu itp. Kolor bloku Czerwony Migajcy czerwony óty Stan Zdarzenie lub awaria odnotowane w przeszoci. Biece zdarzenie lub awaria Obecny stan rejestratora Uwaga! W przypadku problemów z komunikacj sieciow lub zasilaniem, numer i nazwa rejestratora migaj na czerwono. D. Awaria dysku: Uszkodzenie dysku twardego. E. Awaria went. - gówn.: Defekt bocznego wentylatora (*tylko seria PDR-M) - proc.: Defekt wentylatora procesora (*tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) F. Zdarzenie - alarm: Wystpienie alarmu - ruch: Wykryty ruch - utr. wiz.: Utrata sygnau wideo G. Przekr. temp. (*tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) - urzdz.: Temperatura rejestratora - proc.: Temperatura procesora H. Brak rejestracji: Zatrzymanie rejestracji normalnej I. Brak harmon.: Zatrzymanie rejestracji w harmonogramie J. Brak archiwizacji: Zatrzymanie archiwizacji Kliknicie w obszarze kratki zgaszanego zdarzenia i potwierdzenie tym samym przyjcia informacji o zdarzeniu powoduje, e sygnalizacja danego zdarzenia znika (do czasu wystpienia kolejnego). Oprogramowanie zarzdzajce

29 3.4. ODTWARZANIE I POBIERANIE NAGRA Odtwarzanie nagra w trybie Na ywo podgld dualny Indywidualne kanay mog odtwarza wczeniej nagrane obrazy w czasie, kiedy reszta kanaów pokazuje obraz na ywo. Dualny podgld dostpny jest zarówno dla kadego rejestratora rzeczywistego, jak równie dla rejestratora wirtualnego. 1. Wybierz dowoln kamer z dostpnych na ekranie podgldu. Prawy klawisz myszki uruchomi menu: Menu podrczne 2. Wybierz Odtwarzaj. Na ekranie pojawi si okno Odtwarzanie zdalne: 29 Oprogramowanie zarzdzajce 29

30 3. Wybierz dat i czas odtwarzania z rejestratora, kliknij przycisk Odtwarzaj w celu odtwarzania. (patrz sekcja Odtwarzanie ). Uwaga! Brak danych w polach minuty dla wybranej godziny oznacza brak nagra dla kanau. Oprogramowanie zarzdzajce

31 Instrukcja obsługi oprogramowania CMS - DVRPlayer 4. Rozpocznie siĕ odtwarzanie nagranych obrazów, podczas, gdy reszta kamer bĕdzie pokazywaă obraz na ʼnywo. MOTION: Odtwarzanie nagrania po wykryciu ruchu LIVE: Na Īywo PB: Odtwarzanie 5. W celu zatrzymania odtwarzania naleʼny wcisnċă prawy przycisk myszki. 6. Z menu wybraă Na ʼnywo. 31 Oprogramowanie zarządzające 31

32 Odtwarzanie i pobieranie nagra w trybie Odtwarzanie Rejestratory dodane do listy w oknie rejestratorów za pomoc menadera DVR s dostpne w zakresie odtwarzania zdalnego lub transferu plików do zdalnego komputera. W przeciwiestwie do trybu Na ywo, w trybie Odtwarzanie dostpny jest tylko jeden rejestrator w danym momencie i odtwarzane s wszystkie kanay. W trybie Odtwarzanie, w przeciwiestwie do pracy dualnej, nie ma moliwoci jednoczesnego podgldu obrazu na ywo. 1) Przejcie do trybu odtwarzania przycisk. Ekran przeczy si na widok pokazany poniej: 2) Przycinicie powoduje pokazanie si okna wyszukiwania: Oprogramowanie zarzdzajce

33 3) Wybierz przycisk lub w celu odtwarzania. Zdalne odtwarzanie Zdalne odtwarzanie udostpnia moliwo odtworzenia za pomoc oprogramowania CMS nagra zapisanych na dysku danego rejestratora. 1. Wybierz przycisk i odpowiedni rejestrator. 2. Zdalne przeszukiwanie pokae w formie graficznej dane zapisane na rejestratorze. Kategorie nagra oznaczone s kolorami: Alarmy (Czerwony), Ruch (Zielony), Cige (óty). 3. Wybierz dat i czas i nacinij przycisk w celu rozpoczcia odtwarzania. 33 Oprogramowanie zarzdzajce 33

34 Zdalne pobieranie Za pomoc programu CMS moliwe jest zdalne pobieranie nagra z podczonego rejestratora. 1. Wybierz przycisk i odpowiedni rejestrator. 2. Zdalne przeszukiwanie pokae w formie graficznej dane zapisane na rejestratorze. 3. Wybierz dat i zaznacz przedzia czasu i nacinij przycisk w celu rozpoczcia pobierania. Pobrane nagrania (pliki) domylnie zostan zachowane w katalogu C:\Program Files\DvrPlayer\Download. Katalog docelowy moe by zmieniony w menu ustawie CMS. A. Pocztek, Koniec: Pokazuje czas pocztku i zakoczenia dla wybranego fragmentu nagra (plików). B. Postp: Postp pobierania zaznaczonego fragmentu. C. Anulowanie pobierania: Wybierz w celu przerwania pobierania. D. Pobieranie ukoczone: Aktualny czas zostanie zmieniony na Pobieranie ukoczone po zakoczeniu pobierania (jak pokazano poniej). Kliknij Oprogramowanie zarzdzajce

35 Odtwarzanie lokalne Do odtwarzania nagra (plików) pobranych uprzednio z danego rejestratora i znajdujcych si obecnie na dysku komputera uywane jest menu Lokalny. 1. Wybierz przycisk. 2. Lokalne przeszukiwanie pokae w formie graficznej nagrania zapisane na komputerze. 3. Wybierz rejestrator, dat i czas a nastpnie nacinij przycisk w celu rozpoczcia odtwarzania. 4. : Usu dany fragment nagrania z komputera. 5. : Zachowaj plik w innym katalogu komputera (kopiowanie nagra). 6. : Otwórz zapisane wczeniej nagranie poprzez wyszukanie pliku. Przyciski odtwarzania Przyciski te s aktywne w przypadku zdalnego lub lokalnego odtwarzania plików. 1. Odtwarzanie wstecz 2. Stop 3. Odtwarzanie 4. Ramka wstecz 5. Ramka do przodu 6. Suwak kontroli prdkoci odtwarzania lokalnego rejestratora. 35 Oprogramowanie zarzdzajce 35

36 3.5. STEROWANIE KAMERAMI OBROTOWYMI Panel sterowania Wywietlenie caego sterownika. Wywietlenie minimalnego sterownika Przybli Oddal A. Obracanie Ikona Funkcja Ikona Funkcja Podniesienie Opuszczenie Obrót w lewo Obrót w prawo Ustawienie góra- lewo. Ustawienie prawo - góra. Ustawienie dó - lewo. Ustawienie prawo dó.. Oprogramowanie zarzdzajce

37 B. Ogniskowa / Regulacja ostroci Ikona Funkcja Wyduenie ogniskowej Skrócenie ogniskowej Ogniskowa automatyczna / Automatyczna ostro C. Przysona Ikona Funkcja Otwarcie przysony Przymknicie przysony Automatyczna przysona D. Trasa Ikona Funkcja Zapamitanie pozycji kamery (preset set) Wywoanie zapamitanej pozycji kamery (preset) Uruchomienie trasy E. Klawisze funkcji specjalnych Wykonuj róne funkcje w zalenoci od zastosowanej kamery PTZ (szczegóowe informacje w instrukcji rejestratora i kamery). F. Obrót automatyczny Ikona Funkcja Obrót w lewo do koca. Obrót w prawo do koca 37 Oprogramowanie zarzdzajce 37

38 G. Automatyczne wychylanie Ikona Funkcja Maksymalne wychylenie w gór. Maksymalne wychylenie w dó. H. Zatrzymanie Stan wstrzymania obrotu lub wczenie/wyczenie dodatkowego urzdzenia wykonawczego podczonego do kamery obrotowej. Oprogramowanie zarzdzajce

39 3.6. DZIENNIKI ZDARZE APLIKACJA Dziennik zdarze aplikacji CMS jest dostpny po klikniciu prawym przyciskiem myszy na ikon rejestratora w oknie gównym i wybraniu pozycji Dziennik zdarze CMS. Umoliwia on podgld zdarze zwizanych z dziaaniem programu. 39 Oprogramowanie zarzdzajce 39

40 REJESTRATOR Dziennik zdarze rejestratora jest dostpny po klikniciu prawym przyciskiem myszy na ikon rejestratora w oknie gównym i wybraniu pozycji Dziennik zdarze rejestratora. Pokazuje list zdarze wybranego rejestratora z okrelonego przedziau czasu z dostpn filtracj wedug kamery lub zadanego klucza. Oprogramowanie zarzdzajce

41 POS Dziennik transakcji POS jest dostpny po klikniciu prawym przyciskiem myszy na ikon rejestratora w oknie gównym i wybraniu pozycji Dziennik transakcji POS. Pokazuje list zapisanych transakcji wybranego rejestratora z okrelonego przedziau czasu. 41 Oprogramowanie zarzdzajce 41

42 3.7. KONFIGURACJA REJESTRATORA Menu rejestratora umoliwia zmiany wielu parametrów i ustawie systemowych rejestratorów nadzorowanych przez program CMS. W dalszej czci przedstawione s informacje na temat parametrów, które mog by konfigurowane zdalnie. Parametry te zale od modelu rejestratora i ich szczegóowy opis znajduje si w instrukcji obsugi danego rejestratora. Wybierz dowolny rejestrator w celu zmiany ustawie. Na ekranie pojawi si menu podrczne patrz rozdzia 3.2. Chcc wywoa okno konfiguracji rejestratora naley wybra pozycj Ustawienia : Uwaga! Zakres ustawie i wygld menu moe si róni od przedstawionego dalej poniewa jest to zalene od modelu rejestratora (1) Wywietlanie a. Pasek stanu: Przeczanie wywietlania paska stanu. b. Kamera: Wywietlane informacje o kamerze. c. Kolory obramowania i ta. Oprogramowanie zarzdzajce

43 (2) Sekwencja a. Interwa: Czas pomidzy przeczeniami sekwencji. b. Tryby: Uywane tryby podziau ekranu. c. Kamery: Kamery wywietlane w sekwencji. (3) Kamery a. Wybór kamery: 1~16. b. Ukrycie: Wyczenie kamery z podgldu c. Ustawienie jasnoci, kontrastu i nasycenia koloru: (0% ~ 100%) d. Ustawienie nazwy kamery, rodzaju protokou sterowania kamer obrotow oraz numeru sterowania kamer 43 Oprogramowanie zarzdzajce 43

44 (4) Detekcja ruchu Czas rejestracji: Czas zapisu po detekcji ruchu. Wybór kamery: 1~16. Czuo detekcji: Wiksza czuo oznacza wykrywanie mniejszych zmian w obrazie. Pole detekcji: Wybór predefiniowanych pól detekcji. Konfiguracja siatki detekcji Rczne ustawienie pola detekcji. Konfiguracja siatki detekcji z poziomu programu CMS jest bardziej precyzyjna (mniejsze pola) ni podczas ustawiania lokalnie w rejestratorze. (5) Rejestracja normalna a. Uyj: Zaczenie/wyczenie zapisu obrazu z danej kamery. b. Jako: Ustawienie jakoci (stopnia kompresji) zapisywanego obrazu. c. Prdko: Ilo klatek na sekund zapisywanego obrazu. d. Audio: Zaczenie/wyczenie zapisu dwiku. e. Ruch: Zaczenie/wyczenie zapisu po detekcji ruchu. Oprogramowanie zarzdzajce

45 (6) Rejestracja alarmowa a. Uyj: Zaczenie/wyczenie zapisu alarmowego z danej kamery. b. Jako: Ustawienie jakoci (stopnia kompresji) zapisywanego obrazu. c. Prdko: Ilo klatek na sekund zapisywanego obrazu. d. Audio: Zaczenie/wyczenie zapisu dwiku. e. We: Tryb pracy wej alarmowych. (7) Sygnalizacja zdarze alarmowych Czas rejestracji: Czas zapisu alarmowego. Tryb rejestracji: Wszystkie zapis obrazu ze wszystkich kamer, 1:1 zapis obrazu z kamery, na której wystpi alarm. Sygna dwikowy: Zaczenie/wyczenie sygnalizowania zdarzenia alarmowego dwikiem. Wyjcie alarmowe 1~4: Zaczanie/wyczanie wyj alarmowych i okrelenie typów zdarze sygnalizowanych przez wyjcia. Ruch jako alarm: Zaczenie/wyczenie funkcji reagowania na detekcj ruchu tak jak na zdarzenie alarmowe. 45 Oprogramowanie zarzdzajce 45

46 (8) Tryby rejestracji alarmowej Cige: Zaczenie/wyczenie rejestracji alarmowej dla trybu zapisu cigego. Tryb 1~4: Zaczenie/wyczenie rejestracji alarmowej dla harmonogramu (tryby zapisu 1~4). (9) Rejestracja w hamronogramie Wybierz dowolny dzie w celu ustawienia harmonogramu. Na ekranie pojawi si okno ze szczegóowymi ustawieniami. Wprowad czas rozpoczcia, zakoczenia i tryb rejestracji. Oprogramowanie zarzdzajce

47 Menu harmonogramu pokazuje w formie graficznej przyporzdkowane tryby zapisu od 1 do 4. Zobrazowane s wycznie harmonogramy odpowiadajce zdefiniowanym trybom. (10) Tryby rejestracji w harmonogramie a. Uyj: Zaczenie/wyczenie zapisu obrazu z danej kamery. b. Jako: Ustawienie jakoci (stopnia kompresji) zapisywanego obrazu. c. Prdko: Ilo klatek na sekund zapisywanego obrazu. d. Audio: Zaczenie/wyczenie zapisu dwiku. e. Ruch: Zaczenie/wyczenie zapisu po detekcji ruchu. 47 Oprogramowanie zarzdzajce 47

48 (11) Parametry sieciowe Uwaga! Zdalna zmiana adresu IP, numeru portu, bramy i maski podsieci nie jest moliwa. Typ: Typ adresu IP. Adres IP, Brama, Maska, Port Podstawowe parametry sieciowe rejestratora. Pasmo: Ograniczenie szybkoci wysyania danych. Blokuj PING: Zaczenie/wyczenie blokady odpowiadania na wywoania PING. (12) Powiadamianie przez poczt elektroniczn Blokuj wyszuk.: Zaczenie/wyczenie moliwoci automatycznego wyszukania rejestratora w sieci IP z poziomu okna Menadera DVR. a. 1~5: Adresy na które bd wysyane powiadomienia. b. Serwer SMTP: Wyczenie lub wybór typu serwera SMTP. c. Adres, Port, Uwierzytelnianie, Uytkownik, Haso: Ustawienia dostpu do serwera poczty wychodzcej. 48 Oprogramowanie zarzdzajce 48

49 (13) Ogólne parametry systemowe Nr urzdzenia: Numer identyfikacyjny urzdzenia dotyczcy pilota lub pulpitu zdalnego sterowania. Auto. blok. przyc.: Automatyczna blokada przycisków na panelu przednim rejestratora. Dwik przycisk: Zaczenie/wyczenie dwiku przycisków. Dyski wewntrzne/dysk zewntrzny: Tryb zapisu danych. Auto. usuwanie: Usuwanie danych przechowywanych duej ni podany czas. (14) Czas Parametry systemowe rejestracji: Rozdzielczo zapisywanego obrazu. Zmiana wymaga zatrzymania rejestracji. Synchr. czasu: Zaczenie/wyczenie automatycznej synchronizacji czasu. Serwer: Adres IP serwera synchronizacji czasu. Data: Ustawienie daty na rejestratorze. Czas: Ustawienie czasu na rejestratorze. Uwaga! Rczna zmiana czasu wymaga zatrzymania rejestracji. 49 Oprogramowanie zarzdzajce 49

50 (15) Sterowanie prac rejestratora Za./Wy. rejestracj: Sterowanie rejestracj normaln. Za./Wy. harmonogram: Sterowanie rejestracj w harmonogramie. Alarm 1~4: Zaczenie/wyczenie wyjcia alarmowego. (16) Archiwizacja FTP Tryb pracy: Cigy archiwizacja wszystkich nagra na serwer FTP, Zdarzenia archiwizacja tylko zdarzeniowych nagra. Serwer, Port, Uytkownik, Haso, Poczenie: Ustawienia dla poczenia FTP. Katalog: Katalog na serwerze FTP do którego dokonywany bdzie zapis. 50 Oprogramowanie zarzdzajce 50

51 4. KONFIGURACJA USTAWIE Konfiguracja parametrów pracy oprogramowania CMS jest dostpna po wywoaniu okna Ustawienia za pomoc przycisku w oknie gównym aplikacji. Zakadka ogólne A. Opisy ekranowe Wybra informacje wywietlane na ekranie takie jak: Czas, Nazwa rejestratora, Nr kamery, Nazwa kamery, prdko klatek dla kadej kamery. B. Tryb wyw. W celu osignicia wikszej wydajnoci wywietlania obrazu zaleca si stosowanie opcji OVERLAY. Funkcj Overlay naley wyczy w przypadku problemów z wywietlaniem obrazów spowodowanych przez niepoprawny sterownik karty graficznej. Jeeli problemy z obrazem powtarzaj si, naley zmniejszy warto wspomagania sprztowego wideo. C. Tryb wideo Wybra NTSC lub PAL D. Pobieranie Wskazanie katalogu, w którym umieszczane bd pobierane nagrania (pliki). E. Wersja Wersja aplikacji CMS. Ustawienie wspomagania sprztowego karty graficznej: Otworzy okno konfiguracji ekranu. Wybra zakadk Zaawansowane na ekranie Waciwoci: Ekran. Wybra Rozwizywanie problemów i zmniejszy przyspieszanie sprztowe. 51 Oprogramowanie zarzdzajce 51

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 UWAGA Aby zapewni niezawodn prac urzdzenia, przed przystpieniem do jego obsługi naley dokładnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsługi.

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA

SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA WERSJA 1.1 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 3 1.1. AKRONIMY I SKRÓTY... 4 1.2. WYMAGANIA SYSTEMU... 5 1.3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo