Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl"

Transkrypt

1 Aper CMS DVRPlayer SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA Oprogramowanie Aper CMS DVRPlayer OBSŁUGI zarzdzajce INSTRUKCJA Oprogramowanie OBSUGI zarzdzajce INSTRUKCJA OBSUGI Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer V2.00_PL Informacje zawarte w tej instrukcji uwaane s za aktualne w czasie publikacji. Informacje mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Poprawki i nowe edycje instrukcji odzwierciedlaj wprowadzane zmiany. zmiany. Informacje zawarte w tej instrukcji uwaane s za aktualne w czasie publikacji. Informacje m zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Poprawki i nowe edycje instrukcji odzwierciedlaj wpro 1 1 Oprogramowanie zarzdzajce

2 SPIS TRECI 1. Wstp Instalacja i uruchamianie Wymagania sprztowe i programowe Obsugiwane urzdzenia Instalacja Uruchamianie Logowanie Ustawienia wstpne Dodawanie rejestratorów Dodawanie jednostek wirtualnych Obsuga Okno gówne Podgld obrazu na ywo Monitorowanie stanu systemu Odtwarzanie i pobieranie nagra Sterowanie kamerami obrotowymi Dzienniki zdarze Aplikacja Rejestrator POS Konfiguracja rejestratora Konfiguracja ustawie Oprogramowanie zarzdzajce 2 2

3 1. WSTP CMS jest oprogramowaniem sucym do zdalnego monitorowania i obsugi rejestratorów poprzez sie IP. Oprogramowanie pozwala na zarzdzanie prac i konfiguracj rejestratorów, podgld i nagrywanie obrazu w czasie rzeczywistym, dostp do zapisanego materiau wideo (odtwarzanie lub archiwizacja na komputer), nadzorowanie stanu urzdze oraz sterowanie kamerami obrotowymi. CMS moe suy do obsugi pojedynczych rejestratorów, jak równie umoliwia stworzenie zdalnego centrum monitorowania (obsuga do 300 rejestratorów). CMS jest oprogramowaniem darmowym doczanym do kadego rejestratora. Aktualizacje CMS-a s równie udostpniane bezpatnie. Oprogramowanie wspópracuje z rejestratorami linii PDR-M, PDR-S, PDR-J i PDR-H. Instrukcja przedstawia informacje na temat instalacji, uytkowania i konfiguracji oprogramowania CMS. 3 Oprogramowanie zarzdzajce 3

4 2. 2. INSTALACJA I URUCHAMIANIE 2.1. WYMAGANIA SPRZTOWE I PROGRAMOWE Jeeli komputer nie spenia minimalnych wymaga oprogramowanie moe dziaa niepoprawnie. Oprogramowanie wchodzce w skad CMS zostao przetestowane w rodowisku jednozadaniowym, uruchamianie wielu zada jednoczenie moe powodowa nieoczekiwane bdy. Program moe równie dziaa nieprawidowo w przypadku zainstalowania nieodpowiednich kodeków wideo. Minimalne Zalecane System operacyjny Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista Windows XP, Vista Procesor Pentium II, Celeron 333 Pentium IV 2,8 GHz lub wyszy Pami RAM 128 MB 512 MB Karta graficzna 4 MB 16 MB Wolne miejsce na dysku 20 MB 2 GB Rozdzielczo ekranu 1024 x x 768 Inne DirectX 6.0 DirectX 8.0 lub wyszy Obsuga Overlay YUY2 Surface Oprogramowanie CMS moe nie dziaa poprawnie z bibliotekami DirectX 6.0 lub wczeniejszymi. Naley pobra najnowszy pakiet DirectX z witryny firmy Microsoft OBSUGIWANE URZDZENIA Oprogramowanie obsuguje rejestratory Aper serii PDR-M, PDR-S, PDR-J i PDR-H. W przypadku rejestratorów serii PDR- H oprogramowanie dziaa poprawnie z poniszymi wersjami firmware u lub nowszymi: Model Wersja systemu rejestratora Wersja oprogramowania rejestratora 4-kanaowy A kanaowy B kanaowy C Oprogramowanie zarzdzajce 4 4

5 2.3. INSTALACJA 1) Woy pyt Client Install CD do odtwarzacza CD komputera lub pobra najnowsz wersj oprogramowania ze strony Odnale plik DvrPlayerInstaller.exe i uruchomi podwójnym klikniciem na ikon. 2) Na poniszym ekranie klikn Dalej: 3) Klikn Zainstaluj(mona równie dokona zmiany katalogu docelowego instalacji). 4) Klikn Zamknijpo pojawieniu si poniszego ekranu. 5) Na pulpicie pojawi si ikona DvrPlayer. 5 Oprogramowanie zarzdzajce 5

6 2.4. URUCHAMIANIE W celu uruchomienia aplikacji naley klikn dwukrotnie na jej ikon znajdujc si na Pulpicie: LOGOWANIE Po uruchomieniu aplikacji pojawi si ekran logowania. W celu uzyskania dostpu naley poda haso, a nastpnie klikn przycisk OK. Domylnym hasem jest 0 (jedno zero). Ze wzgldów bezpieczestwa zalecana jest zmiana hasa po uruchomieniu programu. Klawisz Esc zamyka okno logowania. Oprogramowanie zarzdzajce 6 6

7 USTAWIENIA WSTPNE Po pierwszym uruchomieniu programu zalecana jest zmiana niektórych domylnych ustawie, co zapewni poprawn i bezpieczn prac programu. Zmiana trybu wideo Domylnym trybem wideo jest NTSC. W celu zmiany trybu na PAL naley: 1) Klikn lewym przyciskiem myszy na w celu otwarcia ekranu ustawie programu. 2) Nastpnie w zakadce uywajc lewego przycisku myszy zaznaczy tryb wideo PAL. 7 Oprogramowanie zarzdzajce 7

8 Zmiana domylnego hasa Domylnym hasem dostpu do program jest 0 (jedno zero). Dla bezpieczestwa zalecana jest jego zmiana. W tym celu naley: 1) Klikn lewym przyciskiem myszy na w oknie gównym programu 2) Nastpnie w zakadce poda stare haso i dwukrotnie nowe. Znaki wpisywanych hase s ukrywane w celu uniemoliwienia jego podpatrzenia. Oprogramowanie zarzdzajce 8 8

9 DODAWANIE REJESTRATORÓW 1) Klikn lewym przyciskiem myszy na w celu uruchomienia Menadera DVR. 2) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Nazwa i wpisa dowoln nazw dla dodawanego rejestratora. W celu poprawnego wywietlania nazwa nie powinna skada si z wicej ni 8 znaków. 3) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Adres IP i poda numer IP (np ) lub nazw DNS (np. demo.dvrhost.com) rejestratora. 4) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Port i poda numer portu, na którym pracuje dodawany rejestrator. Wartoci fabryczne znajduj si poniej: Seria rejestratorów Numer portu PDR-S, -M10xx, -M50xx, -J 7000 PDR-M30xx 80 PDR-H Oprogramowanie zarzdzajce 9

10 5) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Haso i poda haso dostpu do rejestratora (haso jakie zostao ustawione lokalnie na rejestratorze). Znaki wpisywanego hasa s ukrywane w celu uniemoliwienia jego podpatrzenia. Wpisanie hasa administratora daje osobie korzystajcej z aplikacji pene prawa dostpu do rejestratora. Wpisujc haso zwykego uytkownika rejestratora, zakres uprawnie osoby obsugujcej aplikacj (wzgldem danego rejestratora) zaley od uprawnie danego uytkownika ustawionych lokalnie na rejestratorze. 6) Klikn lewym przyciskiem myszy na. 7) Jeeli wprowadzone informacje s poprawne i rejestrator jest widoczny w sieci, zostanie on dodany do listy rejestratorów. 8) W celu otwarcia menu ustawie danego zaznaczonego rejestratora naley klikn lewym przyciskiem myszy na. Wicej informacji w rozdziale ) W celu otwarcia okna z informacjami o zaznaczonym rejestratorze naley klikn lewym przyciskiem myszy na. Wicej informacji w rozdziale ) Chcc usun rejestrator naley wybra go (podwietli) w oknie Menadera DVR i klikn lewym przyciskiem myszy na. Oprogramowanie zarzdzajce

11 11) Automatyczne wyszukiwanie rejestratorów uruchamia si klikajc lewym przyciskiem myszy na. Funkcja znajduje tylko te rejestratory, które maj ustawione domylne haso i numer portu oraz s podczone do tej samej podsieci co komputer z oprogramowaniem CMS. 12) Wprowadzane zmiany w ustawieniach dodanych wczeniej rejestratorów (Nazwa, Adres IP, Port, Haso) potwierdza si klikajc lewym przyciskiem myszy na. 13) W celu zapisania wprowadzonych zmian i zamknicia Menadera DVR klikn lewym przyciskiem myszy na. W celu wyjcia bez zapisywania zmian klikn lewym przyciskiem myszy na. 14) W przypadku zatwierdzenia zmian rejestratory skonfigurowane w Menaderze DVR zostan wywietlone na pasku rejestratorów w oknie gównym programu i uruchomiony zostanie podgld obrazu z kamer podczonych do jednego z nich. 11 Oprogramowanie zarzdzajce 11

12 15) W celu dodania kolejnych rejestratorów naley powtórzy kroki (2)~(6). 16) Podwójne kliknicie lewym przyciskiem myszy na ikonie rejestratora powoduje automatyczne rozmieszczenie podczonych do niego kamer na ekranie aplikacji. Wybrany rejestrator zostanie podwietlony i oznaczony znakiem. 17) W celu rcznego rozmieszczenia kamer naley klikn i przytrzyma lewy przycisk myszy na wybranym polu ekranu, przecign kursor na inne pole i puci klawisz myszy. Zawartoci pól zostan zamienione. Oprogramowanie zarzdzajce

13 DODAWANIE JEDNOSTEK WIRTUALNYCH Rejestrator wirtualny jest kombinacj lub grup zarejestrowanych w programie CMS rejestratorów. Umoliwia on jednoczesne wywietlanie obrazu z kamer podczonych do rónych rejestratorów. Jeden rejestrator wirtualny moe skada si z 64 rejestratorów rzeczywistych, przy zaoeniu, e wywietlany bdzie obraz z jednej kamery z kadego rejestratora. Rejestrator wirtualny zachowuje si tak samo jak rzeczywisty z wyjtkiem informacji o ostrzeeniach. 1) Klikn lewym przyciskiem myszy na w celu otwarcia Menadera VDVR (menader rejestratorów wirtualnych). 2) Klikn lewym przyciskiem myszy na polu obok etykiety Nazwa i wpisa dowoln nazw dla dodawanego rejestratora wirtualnego. W celu poprawnego wywietlania nazwa nie powinna skada si z wicej ni 8 znaków. 13 Oprogramowanie zarzdzajce 13

14 Opcjonalnie mona wybra jedn z funkcji, zaznaczajc lewym przyciskiem myszy pole obok etykiety: Auto. rozmieszczenie Automatyczne rozmieszczanie kamer wywietlanych w oknie rejestratora wirtualnego. Kamera, na której wystpio zdarzenie, umieszczana jest na polu nr 1, a kolejne wedug priorytetu. Auto. wstawianie i rozmieszczenie Automatyczne dodawanie i rozmieszczanie kamer wywietlanych w oknie rejestratora wirtualnego. Pod uwag bd brane zdarzenia z kamer ze wszystkich rejestratorów skonfigurowanych w aplikacji. Kamera, na której wystpio zdarzenie, zostanie dodana do rejestratora wirtualnego i umieszczona na polu nr 1. Kolejne kamery rozmieszczane s wedug priorytetu. Dodatkowo mona wybra, które zdarzenia bd powodoway dodanie i/lub rozmieszczenie kamer. W tym celu naley zaznaczy lewym przyciskiem myszy jedno lub wicej pól obok etykiet: Alarmy, Ruch, Utrata wizji. Usunicie zaznacze z tych pól spowoduje wyczenie funkcji automatycznego dodawania i/lub rozmieszczania kamer. 3) Klikn lewym przyciskiem myszy na. 4) Rejestrator wirtualny o wprowadzonej nazwie zostanie dodany do listy. 14Oprogramowanie zarzdzajce 14

15 5) Wprowadzane zmiany w ustawieniach dodanych wczeniej rejestratorów wirtualnych (Nazwa, Auto. rozmieszczenie itd.) potwierdza si klikajc lewym przyciskiem myszy na. 6) Chcc usun rejestrator wirtualny naley wybra go (podwietli) w oknie Menadera VDVR i klikn lewym przyciskiem myszy na. 7) W celu zapisania wprowadzonych zmian i zamknicia Menadera VDVR klikn lewym przyciskiem myszy na. W celu wyjcia bez zapisywania zmian klikn lewym przyciskiem myszy na. 8) W celu dodania kamer do rejestratora wirtualnego naley w pierwszej kolejnoci dwukrotnie klikn na ikon wybranego rejestratora wirtualnego. 9) Wybra jeden z dostpnych podziaów ekranu. Tryby podziau ekranu opisane s w rozdziale Oprogramowanie zarzdzajce 15

16 10) Istniej dwie moliwoci dodania kamer do rejestratora wirtualnego: Dodanie wszystkich kamer z rejestratora rzeczywistego 1. Upewnij si, e wybrany jest podgld z rejestratora wirtualnego. 2. Kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszy na ikonie rejestratora rzeczywistego. 3. Przecignij kursor na wybrane pole ekranu i pu klawisz myszy. Poniszy przykad ilustruje dodanie 8 kamer (z rejestratora 8-kanaowego) poczynajc od pola nr 5. pole nr 5 3 pole nr pole nr 5 pole nr 2 1 Dodanie pojedynczej kamery 1. Upewnij si, e wybrany jest podgld z rejestratora wirtualnego. 2. Kliknij na ikon wybranego rejestratora, spowoduje to pojawienie si paska z informacjami o kamerach. 3. Nastpnie kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszy na ikonie z numerem wybranej kamery. 4. Przecignij kursor na wybrane pole ekranu i pu klawisz myszy. Poniszy przykad ilustruje umieszczenie kamery nr 1 z rejestratora REJ. 2 na polu nr 6. pole nr 5 pole nr Uwaga! Przecignicie kamery na zajte ju pole spowoduje umieszczenie na nim nowej kamery. 16 Oprogramowanie zarzdzajce 16

17 11) Usuwanie kamer Istniej dwie moliwoci usunicia kamery z podgldu. A. Wybierz dowoln kamer w celu usunicia podczas podgldu w czasie rzeczywisty. Kliknij prawym klawiszem myszki w celu uaktywnienia menu podrcznego. Wybierz opcj Usu. B. Wybierz kamer i przecignij j trzymajc lewy przycisk myszki w pasek rejestratorów lub rejestratorów wirtualnych. Uwaga! Moe si zdarzy, e kamera zostanie usunita z rejestratora wirtualnego, ale jej podgld bdzie nadal aktywny. Naley wtedy ponownie otworzy podgld rejestratora wirtualnego klikajc podwójnie na jego ikonie. 17 Oprogramowanie zarzdzajce 17

18 3. OBSUGA 3.1. OKNO GÓWNE Podgld obrazu z kamer Wybór podziau ekranu Aktualny tryb pracy Data i czas Przecznik trybu pracy Dodatkowe funkcje / Ustawienia aplikacji Kamera / Nr kanau Gono Przyciski odtwarzania Sterowanie PTZ Zamknicie programu Stan systemu Pasek rejestratorów Pasek rejestratorów wirtualnych Dodaj / Usu Rejestrator (1) Tryby podziau ekranu A. Peny ekran. G. Podzia na 10 pól. B. Podzia na 4 pola H. Podzia na 16 pól. C. Podzia na 6 pól. I. Podzia na 25 pól. D. Podzia na 7 pól. J. Podzia na 36 pól. E. Podzia na 8 pól. K. Podzia na 49 pól. F. Podzia na 9 pól. L. Podzia na 64 pola. Oprogramowanie zarzdzajce

19 (2) Wywietlanie daty i czasu W trybie Na ywo pokazana jest bieca data i czas lub czas odtwarzania w trybie Odtwarzanie. Miesic Dzie miesica Dzie tygodnia Godzina Minuta Sekunda 18) Obraz na ywo / odtwarzanie A. Obraz na ywo. B. Odtwarzanie / Pobieranie nagra. 19) Przyciski funkcyjne A. Rejestracja bieca obrazu. W przypadku uaktywnienia zdalnego zapisu, ikona zmienia kolor na óty. (Domylne miejsce przechowania plików: C:\Program Files\DvrPlayer\Download) B. Przechwytywanie (zapis / drukowanie) ekranów z obrazem. C. Zaczenie / Wyczenie menu ekranowego. D. Ustawienia programu CMS. 19 Oprogramowanie zarzdzajce 19

20 3.2. PODGLD OBRAZU NA YWO (1) Podgld danego rejestratora Kliknij podwójnie na ikon lub (Niebieska ikona bez znaków, pomaraczowa ze znakiem zapytania) w celu podgldu biecego obrazu z danego rejestratora. (2) Informacje na ekranie Dostpne s cztery typy informacji na ekranie. Wygld informacji ekranowych moe by ustawiony w menu Ustawienia dostpnym w oknie gównym programu. A. Nazwa kamery B. Czas C. Status rejestratora D. Ilo klatek na sekund A. Nazwa kamery: Wywietla informacje w nastpujcej kolejnoci: Numer kamery, Nazwa rejestratora, lub nazwa hosta B. Czas: Wywietla czas. C. Status rejestratora: Wywietla: stan rejestracji, poczenia sieciowego, utrat sygnau wizji, zdarzenia i inne informacje. Ikona REC Wait Close Alarm Motion PB Live Oznaczenie Zapis normalny Poczenie lub utrata sygnau wideo Odczony od rejestratora Zapis alarmowy Zapis ruchu Odtworzenie wybranego kanau Podgld na ywo D. Ilo klatek na sekund: Prdko transmisji sieciowej. Warto moe róni si od prdkoci zapisu rejestratora! (3) Podzia ekranu Wybierz jedn z ikon odpowiadajc podziaowi ekranu. Oprogramowanie zarzdzajce

21 Instrukcja obsługi oprogramowania CMS - DVRPlayer (4) Zmiana kamery Kliknij na kamerĕ w celu uzyskania bezpoķredniego podglċdu. (5) Wyķwietlanie peânoekranowe obrazu z kamery SĊ dwie moʼnliwoķci wâċczenia wyķwietlania peânoekranowego obrazu z kamery: 1) 2) Wybierz dowolnċ kamerĕ i podwójnie kliknij w pole przypisane danej kamerze. (Ponowne klikniĕcie powrót do poprzedniego trybu wyķwietlania) Wybierz dowolnċ kamerĕ za pomocċ prawego klawisza myszki. (6) Wyķwietlanie peânoekranowe aplikacji Klawisz F11 przeâċcza tryb peânoekranowy aplikacji, w którym wszystkie elementy interfejsu graficznego aplikacji i systemu operacyjnego sċ ukrywane. Wyķwietlany jest wtedy tylko obraz z kamer. (7) PodglĊd dualny (Jednoczesne odtwarzanie i podglċd na ʼnywo) Indywidualne kanaây mogċ odtwarzaă wczeķniej nagrane obrazy w czasie, kiedy reszta kanaâów pokazuje obraz na ʼnywo. Dualny podglċd dostĕpny jest zarówno dla kaʼndego rejestratora rzeczywistego, jak równieʼn dla rejestratora wirtualnego. Odtwarzanie Podgląd Podgląd / Zapis Podgląd Szczegóâowe informacje na temat podglċdu dualnego znajdujċ siĕ w rozdziale Oprogramowanie zarządzające 21

22 (8) Menu podrczne Menu podrczne pozwala na dostp do menu podrzdnych dla danego kanau, rejestratora lub rejestratora wirtualnego. Menu podrzdne pozwala na dostp do wielu dodatkowych moliwoci. A. Dostpne s dwa poziomy menu podrcznego, wywoywanego za pomoc prawego klawisza myszki. Odtwarzaj: Zdalne szukanie nagra do odtwarzania. (Patrz rozdzia 3.4) Peny ekran: Wywietlanie na penym ekranie. Oprogramowanie zarzdzajce

23 B. Dostpne s trzy poziomy menu podrcznego dotyczce odtwarzania podczas podgldu na ywo. Menu pokazuje si po klikniciu prawym klawiszem myszki. Odtwarzaj: Zdalne szukanie danych do odtwarzania - Patrz rozdzia 3.4. Na ywo: Zatrzymanie odtwarzania i powrót do podgldu na ywo. Peny ekran: Wywietlanie na penym ekranie. C. Dostpnych jest siedem poziomów menu podrcznego dla kadego z rejestratorów. Na ywo: Podgld na ywo z danego rejestratora. Waciwoci: Informacje o rejestratorze - Patrz rozdzia 3.3. Dziennik zdarze CMS: Otwarcie dziennika zdarze CMS - Patrz rozdzia 3.6. Dziennik zdarze rejestratora: Otwarcie dziennika zdarze rejestratora - Patrz rozdzia 3.6. Dziennik transakcji POS: Otwarcie dziennika transakcji POS - Patrz rozdzia 3.6. Ustawienia: Zdalny dostp do ustawie rejestratora - Patrz rozdzia 3.7. Usu: Usunicie danego rejestratora z paska rejestratorów. 23 Oprogramowanie zarzdzajce 23

24 3.3. MONITOROWANIE STANU SYSTEMU Pasek rejestratorów Stan kadego rejestratora jest uwidoczniony w sposób atwy do oceny. Poniej przedstawione s opisy znaczenia ikon obrazujcych stan rejestratora. A. Stan normalny Ikona przedstawiajca rejestrator w kolorze niebieskim znaczy, e rejestrator dziaa poprawnie i nie zgasza adnych zdarze. Uaktywnienie tej ikony powoduje wywietlenie biecego obrazu. B. Poczenie sieciowe w toku Ikona w kolorze ótym ze znakiem wykrzyknika oznacza, e program CMS próbuje poczy si z rejestratorem poprzez sie. Uaktywnienie ikony pokazuje informacje: Nawizywanie poczenia prosz czeka oraz przyciski Ponów prób i Anuluj. C. Bd sieci / Rozczenie Ikona w kolorze czerwonym oznacza odczenie rejestratora z powodu bdu poczenia sieciowego lub wprowadzenia zego hasa. Program CMS stara si poczy z rejestratorem co 30 s. Uaktywnienie ikony pokazuje informacje: Bd poczenia sieciowego lub Nieprawidowe haso. Waciwe haso mona wprowadzi w oknie Menader DVR. D. Zdarzenia alarmowe / systemowe óta ikona ze znakiem zapytania oznacza odnotowanie przez rejestrator zdarzenia lub awarii. Uaktywnienie tej ikony powoduje wywietlenie Dziennika zdarze CMS, prezentujcego dokadn informacj o zaistniaych zdarzeniach. Oprogramowanie zarzdzajce

25 Pasek kamer Raport stanu rejestratora uzupeniony jest o dodatkowe informacje powizane z ikonami rejestratora dotyczce stanu kadej z podczonych kamer. Kamery pokazywane s w sposób przyporzdkowany do kanaów. 1) Wybra dany rejestrator 2) Na ekranie pojawi si informacje o kamerach. 3) Kada ikona oznacza: A. (Niebieski): Wejcie wideo podczone, brak zapisu. B. (Granatowy): Utrata sygnau wideo. C. (Czerwony): Zapis danego kanau. 25 Oprogramowanie zarzdzajce 25

26 Okno waciwoci rejestratora Informacje o stanie rejestratora s dostpne równie w oknie Waciwoci. Okno otwiera si przez podwójne kliknicie w pole nazwy lub numeru rejestratora Nr, Nazwa w oknie Stan systemu. Okno mona równie otworzy klikajc prawym przyciskiem na ikon rejestratora i wybierajc pozycj Waciwoci. Ekran pokazuje informacje opisane poniej: A. Nazwa, Adres IP, Port, Model rejestratora B. Czas systemowy: Data i czas rejestratora. C. Czas dziaania: Czas od zaczenia zasilania. D. Rejestracja: Rejestrowane aktualnie kanay w trybie zapisu cigego (R). E. Alarm: Rejestrowane aktualnie kanay w trybie zapisu alarmowego (A). F. Ruch: Rejestrowane aktualnie kanay w trybie detekcji ruchu (M). G. Utrata wizji: Kanay zgaszajce brak sygnau wizji (N). H. Pami dyskowa: Dostpna / cakowita pojemno dysków. I. Rozmiar archiwum: Dostpna / cakowita pojemno nonika archiwum. J. Cykl rejestracji: Przewidywany czas cyklu zapisu. K. Dyski: Stan dysków twardych. L. Wentylator gówny: Stan wentylatora gównego. (tylko seria PDR-M) M. Wentylator proc.: Stan wentylatora procesora. (tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) N. Temp. urzdz.: Temperatura urzdzenia (OK / Awaria / b.d.). (tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) O. Temperatura proc.: Temperatura procesora (OK / Awaria / b.d.). (tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) P. Rejestracja normalna: Stan zapisu normalnego (Za / Wy). Q. Rejestracja harmon.: Stan zapisu w harmonogramie (Za / Wy). R. Archiwizacja: Stan procesu archiwizacji (Za / Wy). Oznaczenia: OK poprawny stan / warto monitorowanego urzdzenia / parametru. Bd / Awaria awaria / niewaciwa warto monitorowanego urzdzenia / parametru b.d. brak danych na temat urzdzenia / parametru (jeeli rejestrator nie monitoruje stanu / wartoci danego urzdzenia / parametru) Oprogramowanie zarzdzajce

27 Panel Stan systemu Panel wywietla nazwy ostatnich rejestratorów, w przypadku których odnotowano zdarzenie lub awari. Kolor ta zmienia si w zalenoci od powagi zaistniaego problemu lub zdarzenia. A. Czerwony B. óty Kolor zmienia si na czerwony w przypadku problemów krytycznych: brak poczenia, przekroczenie czasu oczekiwania na poczenie, odczenie z powodu braku zasilania, awaria wentylatora, awaria systemu, awaria dysku, przegrzanie rejestratora, powrót zasilania, usuniecie awarii wentylatora, usunicie awarii systemowej, usunicie awarii dysków. Kolor zmienia si na óty w przypadku detekcji zdarze alarmowych lub zwizanych z zapisem: utrata sygnau wideo, powrót sygnau wideo, alarm, detekcja ruchu, zatrzymanie zapisu, normalnego lub w harmonogramie, zatrzymanie archiwizacji. C. Niebieski Kolor pozostanie niebieski, kiedy aden z rejestratorów nie zgasza informacji o wanych zdarzeniach lub awariach. Na ekranie pojawi si dane rejestratora jedynie w przypadku: uruchomienia zapisu, uruchomienia kopii bezpieczestwa, wczenia harmonogramu. 27 Oprogramowanie zarzdzajce 27

28 Okno Stan systemu Raport stanu dostpny jest po podwójnym klikniciu na panel Stan systemu. Szczegóowa lista pokazana jest po klikniciu w wybran nazw lub ikon w oknie rejestratora. Raport stanu tworzony jest w celu szybkiego dostpu do informacji o stanie nadzorowanych rejestratorów. Pozwala na zebranie informacji o 300 rejestratorach w zakresie uszkodze, zdarze i trybu zapisu itp. Kolor bloku Czerwony Migajcy czerwony óty Stan Zdarzenie lub awaria odnotowane w przeszoci. Biece zdarzenie lub awaria Obecny stan rejestratora Uwaga! W przypadku problemów z komunikacj sieciow lub zasilaniem, numer i nazwa rejestratora migaj na czerwono. D. Awaria dysku: Uszkodzenie dysku twardego. E. Awaria went. - gówn.: Defekt bocznego wentylatora (*tylko seria PDR-M) - proc.: Defekt wentylatora procesora (*tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) F. Zdarzenie - alarm: Wystpienie alarmu - ruch: Wykryty ruch - utr. wiz.: Utrata sygnau wideo G. Przekr. temp. (*tylko seria PDR-M50xx i PDR-M30xx) - urzdz.: Temperatura rejestratora - proc.: Temperatura procesora H. Brak rejestracji: Zatrzymanie rejestracji normalnej I. Brak harmon.: Zatrzymanie rejestracji w harmonogramie J. Brak archiwizacji: Zatrzymanie archiwizacji Kliknicie w obszarze kratki zgaszanego zdarzenia i potwierdzenie tym samym przyjcia informacji o zdarzeniu powoduje, e sygnalizacja danego zdarzenia znika (do czasu wystpienia kolejnego). Oprogramowanie zarzdzajce

29 3.4. ODTWARZANIE I POBIERANIE NAGRA Odtwarzanie nagra w trybie Na ywo podgld dualny Indywidualne kanay mog odtwarza wczeniej nagrane obrazy w czasie, kiedy reszta kanaów pokazuje obraz na ywo. Dualny podgld dostpny jest zarówno dla kadego rejestratora rzeczywistego, jak równie dla rejestratora wirtualnego. 1. Wybierz dowoln kamer z dostpnych na ekranie podgldu. Prawy klawisz myszki uruchomi menu: Menu podrczne 2. Wybierz Odtwarzaj. Na ekranie pojawi si okno Odtwarzanie zdalne: 29 Oprogramowanie zarzdzajce 29

30 3. Wybierz dat i czas odtwarzania z rejestratora, kliknij przycisk Odtwarzaj w celu odtwarzania. (patrz sekcja Odtwarzanie ). Uwaga! Brak danych w polach minuty dla wybranej godziny oznacza brak nagra dla kanau. Oprogramowanie zarzdzajce

31 Instrukcja obsługi oprogramowania CMS - DVRPlayer 4. Rozpocznie siĕ odtwarzanie nagranych obrazów, podczas, gdy reszta kamer bĕdzie pokazywaă obraz na ʼnywo. MOTION: Odtwarzanie nagrania po wykryciu ruchu LIVE: Na Īywo PB: Odtwarzanie 5. W celu zatrzymania odtwarzania naleʼny wcisnċă prawy przycisk myszki. 6. Z menu wybraă Na ʼnywo. 31 Oprogramowanie zarządzające 31

32 Odtwarzanie i pobieranie nagra w trybie Odtwarzanie Rejestratory dodane do listy w oknie rejestratorów za pomoc menadera DVR s dostpne w zakresie odtwarzania zdalnego lub transferu plików do zdalnego komputera. W przeciwiestwie do trybu Na ywo, w trybie Odtwarzanie dostpny jest tylko jeden rejestrator w danym momencie i odtwarzane s wszystkie kanay. W trybie Odtwarzanie, w przeciwiestwie do pracy dualnej, nie ma moliwoci jednoczesnego podgldu obrazu na ywo. 1) Przejcie do trybu odtwarzania przycisk. Ekran przeczy si na widok pokazany poniej: 2) Przycinicie powoduje pokazanie si okna wyszukiwania: Oprogramowanie zarzdzajce

33 3) Wybierz przycisk lub w celu odtwarzania. Zdalne odtwarzanie Zdalne odtwarzanie udostpnia moliwo odtworzenia za pomoc oprogramowania CMS nagra zapisanych na dysku danego rejestratora. 1. Wybierz przycisk i odpowiedni rejestrator. 2. Zdalne przeszukiwanie pokae w formie graficznej dane zapisane na rejestratorze. Kategorie nagra oznaczone s kolorami: Alarmy (Czerwony), Ruch (Zielony), Cige (óty). 3. Wybierz dat i czas i nacinij przycisk w celu rozpoczcia odtwarzania. 33 Oprogramowanie zarzdzajce 33

34 Zdalne pobieranie Za pomoc programu CMS moliwe jest zdalne pobieranie nagra z podczonego rejestratora. 1. Wybierz przycisk i odpowiedni rejestrator. 2. Zdalne przeszukiwanie pokae w formie graficznej dane zapisane na rejestratorze. 3. Wybierz dat i zaznacz przedzia czasu i nacinij przycisk w celu rozpoczcia pobierania. Pobrane nagrania (pliki) domylnie zostan zachowane w katalogu C:\Program Files\DvrPlayer\Download. Katalog docelowy moe by zmieniony w menu ustawie CMS. A. Pocztek, Koniec: Pokazuje czas pocztku i zakoczenia dla wybranego fragmentu nagra (plików). B. Postp: Postp pobierania zaznaczonego fragmentu. C. Anulowanie pobierania: Wybierz w celu przerwania pobierania. D. Pobieranie ukoczone: Aktualny czas zostanie zmieniony na Pobieranie ukoczone po zakoczeniu pobierania (jak pokazano poniej). Kliknij Oprogramowanie zarzdzajce

35 Odtwarzanie lokalne Do odtwarzania nagra (plików) pobranych uprzednio z danego rejestratora i znajdujcych si obecnie na dysku komputera uywane jest menu Lokalny. 1. Wybierz przycisk. 2. Lokalne przeszukiwanie pokae w formie graficznej nagrania zapisane na komputerze. 3. Wybierz rejestrator, dat i czas a nastpnie nacinij przycisk w celu rozpoczcia odtwarzania. 4. : Usu dany fragment nagrania z komputera. 5. : Zachowaj plik w innym katalogu komputera (kopiowanie nagra). 6. : Otwórz zapisane wczeniej nagranie poprzez wyszukanie pliku. Przyciski odtwarzania Przyciski te s aktywne w przypadku zdalnego lub lokalnego odtwarzania plików. 1. Odtwarzanie wstecz 2. Stop 3. Odtwarzanie 4. Ramka wstecz 5. Ramka do przodu 6. Suwak kontroli prdkoci odtwarzania lokalnego rejestratora. 35 Oprogramowanie zarzdzajce 35

36 3.5. STEROWANIE KAMERAMI OBROTOWYMI Panel sterowania Wywietlenie caego sterownika. Wywietlenie minimalnego sterownika Przybli Oddal A. Obracanie Ikona Funkcja Ikona Funkcja Podniesienie Opuszczenie Obrót w lewo Obrót w prawo Ustawienie góra- lewo. Ustawienie prawo - góra. Ustawienie dó - lewo. Ustawienie prawo dó.. Oprogramowanie zarzdzajce

37 B. Ogniskowa / Regulacja ostroci Ikona Funkcja Wyduenie ogniskowej Skrócenie ogniskowej Ogniskowa automatyczna / Automatyczna ostro C. Przysona Ikona Funkcja Otwarcie przysony Przymknicie przysony Automatyczna przysona D. Trasa Ikona Funkcja Zapamitanie pozycji kamery (preset set) Wywoanie zapamitanej pozycji kamery (preset) Uruchomienie trasy E. Klawisze funkcji specjalnych Wykonuj róne funkcje w zalenoci od zastosowanej kamery PTZ (szczegóowe informacje w instrukcji rejestratora i kamery). F. Obrót automatyczny Ikona Funkcja Obrót w lewo do koca. Obrót w prawo do koca 37 Oprogramowanie zarzdzajce 37

38 G. Automatyczne wychylanie Ikona Funkcja Maksymalne wychylenie w gór. Maksymalne wychylenie w dó. H. Zatrzymanie Stan wstrzymania obrotu lub wczenie/wyczenie dodatkowego urzdzenia wykonawczego podczonego do kamery obrotowej. Oprogramowanie zarzdzajce

39 3.6. DZIENNIKI ZDARZE APLIKACJA Dziennik zdarze aplikacji CMS jest dostpny po klikniciu prawym przyciskiem myszy na ikon rejestratora w oknie gównym i wybraniu pozycji Dziennik zdarze CMS. Umoliwia on podgld zdarze zwizanych z dziaaniem programu. 39 Oprogramowanie zarzdzajce 39

40 REJESTRATOR Dziennik zdarze rejestratora jest dostpny po klikniciu prawym przyciskiem myszy na ikon rejestratora w oknie gównym i wybraniu pozycji Dziennik zdarze rejestratora. Pokazuje list zdarze wybranego rejestratora z okrelonego przedziau czasu z dostpn filtracj wedug kamery lub zadanego klucza. Oprogramowanie zarzdzajce

41 POS Dziennik transakcji POS jest dostpny po klikniciu prawym przyciskiem myszy na ikon rejestratora w oknie gównym i wybraniu pozycji Dziennik transakcji POS. Pokazuje list zapisanych transakcji wybranego rejestratora z okrelonego przedziau czasu. 41 Oprogramowanie zarzdzajce 41

42 3.7. KONFIGURACJA REJESTRATORA Menu rejestratora umoliwia zmiany wielu parametrów i ustawie systemowych rejestratorów nadzorowanych przez program CMS. W dalszej czci przedstawione s informacje na temat parametrów, które mog by konfigurowane zdalnie. Parametry te zale od modelu rejestratora i ich szczegóowy opis znajduje si w instrukcji obsugi danego rejestratora. Wybierz dowolny rejestrator w celu zmiany ustawie. Na ekranie pojawi si menu podrczne patrz rozdzia 3.2. Chcc wywoa okno konfiguracji rejestratora naley wybra pozycj Ustawienia : Uwaga! Zakres ustawie i wygld menu moe si róni od przedstawionego dalej poniewa jest to zalene od modelu rejestratora (1) Wywietlanie a. Pasek stanu: Przeczanie wywietlania paska stanu. b. Kamera: Wywietlane informacje o kamerze. c. Kolory obramowania i ta. Oprogramowanie zarzdzajce

43 (2) Sekwencja a. Interwa: Czas pomidzy przeczeniami sekwencji. b. Tryby: Uywane tryby podziau ekranu. c. Kamery: Kamery wywietlane w sekwencji. (3) Kamery a. Wybór kamery: 1~16. b. Ukrycie: Wyczenie kamery z podgldu c. Ustawienie jasnoci, kontrastu i nasycenia koloru: (0% ~ 100%) d. Ustawienie nazwy kamery, rodzaju protokou sterowania kamer obrotow oraz numeru sterowania kamer 43 Oprogramowanie zarzdzajce 43

44 (4) Detekcja ruchu Czas rejestracji: Czas zapisu po detekcji ruchu. Wybór kamery: 1~16. Czuo detekcji: Wiksza czuo oznacza wykrywanie mniejszych zmian w obrazie. Pole detekcji: Wybór predefiniowanych pól detekcji. Konfiguracja siatki detekcji Rczne ustawienie pola detekcji. Konfiguracja siatki detekcji z poziomu programu CMS jest bardziej precyzyjna (mniejsze pola) ni podczas ustawiania lokalnie w rejestratorze. (5) Rejestracja normalna a. Uyj: Zaczenie/wyczenie zapisu obrazu z danej kamery. b. Jako: Ustawienie jakoci (stopnia kompresji) zapisywanego obrazu. c. Prdko: Ilo klatek na sekund zapisywanego obrazu. d. Audio: Zaczenie/wyczenie zapisu dwiku. e. Ruch: Zaczenie/wyczenie zapisu po detekcji ruchu. Oprogramowanie zarzdzajce

45 (6) Rejestracja alarmowa a. Uyj: Zaczenie/wyczenie zapisu alarmowego z danej kamery. b. Jako: Ustawienie jakoci (stopnia kompresji) zapisywanego obrazu. c. Prdko: Ilo klatek na sekund zapisywanego obrazu. d. Audio: Zaczenie/wyczenie zapisu dwiku. e. We: Tryb pracy wej alarmowych. (7) Sygnalizacja zdarze alarmowych Czas rejestracji: Czas zapisu alarmowego. Tryb rejestracji: Wszystkie zapis obrazu ze wszystkich kamer, 1:1 zapis obrazu z kamery, na której wystpi alarm. Sygna dwikowy: Zaczenie/wyczenie sygnalizowania zdarzenia alarmowego dwikiem. Wyjcie alarmowe 1~4: Zaczanie/wyczanie wyj alarmowych i okrelenie typów zdarze sygnalizowanych przez wyjcia. Ruch jako alarm: Zaczenie/wyczenie funkcji reagowania na detekcj ruchu tak jak na zdarzenie alarmowe. 45 Oprogramowanie zarzdzajce 45

46 (8) Tryby rejestracji alarmowej Cige: Zaczenie/wyczenie rejestracji alarmowej dla trybu zapisu cigego. Tryb 1~4: Zaczenie/wyczenie rejestracji alarmowej dla harmonogramu (tryby zapisu 1~4). (9) Rejestracja w hamronogramie Wybierz dowolny dzie w celu ustawienia harmonogramu. Na ekranie pojawi si okno ze szczegóowymi ustawieniami. Wprowad czas rozpoczcia, zakoczenia i tryb rejestracji. Oprogramowanie zarzdzajce

47 Menu harmonogramu pokazuje w formie graficznej przyporzdkowane tryby zapisu od 1 do 4. Zobrazowane s wycznie harmonogramy odpowiadajce zdefiniowanym trybom. (10) Tryby rejestracji w harmonogramie a. Uyj: Zaczenie/wyczenie zapisu obrazu z danej kamery. b. Jako: Ustawienie jakoci (stopnia kompresji) zapisywanego obrazu. c. Prdko: Ilo klatek na sekund zapisywanego obrazu. d. Audio: Zaczenie/wyczenie zapisu dwiku. e. Ruch: Zaczenie/wyczenie zapisu po detekcji ruchu. 47 Oprogramowanie zarzdzajce 47

48 (11) Parametry sieciowe Uwaga! Zdalna zmiana adresu IP, numeru portu, bramy i maski podsieci nie jest moliwa. Typ: Typ adresu IP. Adres IP, Brama, Maska, Port Podstawowe parametry sieciowe rejestratora. Pasmo: Ograniczenie szybkoci wysyania danych. Blokuj PING: Zaczenie/wyczenie blokady odpowiadania na wywoania PING. (12) Powiadamianie przez poczt elektroniczn Blokuj wyszuk.: Zaczenie/wyczenie moliwoci automatycznego wyszukania rejestratora w sieci IP z poziomu okna Menadera DVR. a. 1~5: Adresy na które bd wysyane powiadomienia. b. Serwer SMTP: Wyczenie lub wybór typu serwera SMTP. c. Adres, Port, Uwierzytelnianie, Uytkownik, Haso: Ustawienia dostpu do serwera poczty wychodzcej. 48 Oprogramowanie zarzdzajce 48

49 (13) Ogólne parametry systemowe Nr urzdzenia: Numer identyfikacyjny urzdzenia dotyczcy pilota lub pulpitu zdalnego sterowania. Auto. blok. przyc.: Automatyczna blokada przycisków na panelu przednim rejestratora. Dwik przycisk: Zaczenie/wyczenie dwiku przycisków. Dyski wewntrzne/dysk zewntrzny: Tryb zapisu danych. Auto. usuwanie: Usuwanie danych przechowywanych duej ni podany czas. (14) Czas Parametry systemowe rejestracji: Rozdzielczo zapisywanego obrazu. Zmiana wymaga zatrzymania rejestracji. Synchr. czasu: Zaczenie/wyczenie automatycznej synchronizacji czasu. Serwer: Adres IP serwera synchronizacji czasu. Data: Ustawienie daty na rejestratorze. Czas: Ustawienie czasu na rejestratorze. Uwaga! Rczna zmiana czasu wymaga zatrzymania rejestracji. 49 Oprogramowanie zarzdzajce 49

50 (15) Sterowanie prac rejestratora Za./Wy. rejestracj: Sterowanie rejestracj normaln. Za./Wy. harmonogram: Sterowanie rejestracj w harmonogramie. Alarm 1~4: Zaczenie/wyczenie wyjcia alarmowego. (16) Archiwizacja FTP Tryb pracy: Cigy archiwizacja wszystkich nagra na serwer FTP, Zdarzenia archiwizacja tylko zdarzeniowych nagra. Serwer, Port, Uytkownik, Haso, Poczenie: Ustawienia dla poczenia FTP. Katalog: Katalog na serwerze FTP do którego dokonywany bdzie zapis. 50 Oprogramowanie zarzdzajce 50

51 4. KONFIGURACJA USTAWIE Konfiguracja parametrów pracy oprogramowania CMS jest dostpna po wywoaniu okna Ustawienia za pomoc przycisku w oknie gównym aplikacji. Zakadka ogólne A. Opisy ekranowe Wybra informacje wywietlane na ekranie takie jak: Czas, Nazwa rejestratora, Nr kamery, Nazwa kamery, prdko klatek dla kadej kamery. B. Tryb wyw. W celu osignicia wikszej wydajnoci wywietlania obrazu zaleca si stosowanie opcji OVERLAY. Funkcj Overlay naley wyczy w przypadku problemów z wywietlaniem obrazów spowodowanych przez niepoprawny sterownik karty graficznej. Jeeli problemy z obrazem powtarzaj si, naley zmniejszy warto wspomagania sprztowego wideo. C. Tryb wideo Wybra NTSC lub PAL D. Pobieranie Wskazanie katalogu, w którym umieszczane bd pobierane nagrania (pliki). E. Wersja Wersja aplikacji CMS. Ustawienie wspomagania sprztowego karty graficznej: Otworzy okno konfiguracji ekranu. Wybra zakadk Zaawansowane na ekranie Waciwoci: Ekran. Wybra Rozwizywanie problemów i zmniejszy przyspieszanie sprztowe. 51 Oprogramowanie zarzdzajce 51

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer

Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5516(S)/DVD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR5516(S)/DVD. Utworzono : 19 wrzesie Model : - NV-DVR5516(S)/DVD

NV-DVR5516(S)/DVD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR5516(S)/DVD. Utworzono : 19 wrzesie Model : - NV-DVR5516(S)/DVD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie pentapleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Karta DVRX8audio Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-10-2016 Karta DVRX16audio Absolutna nowość

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo