5. Analiza odchyleń plan - wykonano

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Analiza odchyleń plan - wykonano"

Transkrypt

1 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu Analiza odchyleń plan - wykonano Zgodność pomiędzy danymi rzeczywistymi a zaplanowanymi występuje rzadko (także przy konsekwentnym wykorzystywaniu planu jako instrument sterowania). Odchylenia są zatem regułą. Mogą mieć one (w sensie ekonomiki przedsiębiorstw) znaczenie pozytywne lub negatywne. Jednakże nie każde odchylenie jest powodem do podjęcia działań korygujących. Dlatego też w niniejszym rozdziale przedstawiono niektóre narzędzia controllingowe do mierzenia i interpretacji odchyleń. Ich wyboru dokonano ze względu na ich wykorzystanie w standardowym oprogramowaniu (w systemach informatycznych zarządzania) Konwencjonalne wskaźniki odchyleń Konwencjonalne wskaźniki odchyleń wykorzystują w zasadzie formę wskaźników omówioną w rozdziale Przy ich pomocy można dokonać przede wszystkim analizy odchyleń bezpośrednich. Konsekwencje takich odchyleń dla nadrzędnych zależności ekonomicznych lub całego przedsiębiorstwa szacuje się w sposób subiektywny poprzez zastosowanie kryteriów ostrzegawczych lub innych sposobów oceniania. Można wyróżnić następujące rodzaje odchyleń: Odchylenia absolutne i względne: Odchylenia absolutne przedstawiane są jako różnica wartość rzeczywista wartość planowana ; odchylenia względne jako iloraz wartość rzeczywista / wartość planowana lub ( wartość rzeczywista / wartość planowana ) 1, często w procentach. Przykłady: W rozwiązaniach wspomaganych komputerowo istnieje możliwość automatycznego wyznaczenia odchyleń absolutnych i względnych, jednak mają one wówczas ograniczone możliwości zastosowania (niem. Aussagekraft). Odchylenia średnie: Wyznaczenie odchyleń średnich jest uzasadnione zawsze wtedy, gdy istnieje potrzeba zagregowania odchylenia wielu porównywalnych procesów jednostkowych. Przykłady: - średnie odchylenie terminów w Zakupach, Produkcji lub Sprzedaży: - średnie odchylenie ilościowe w Zakupach, Produkcji lub Sprzedaży: - średnie odchylenie cenowe (głównie w Zakupach i Sprzedaży):

2 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 39 W rozwiązaniach wspomaganych komputerowo, pielęgnujących archiwa danych zakładowych 1, istnieje możliwość automatycznego wyznaczenia ww. odchyleń średnich. Ich znaczenie wynika przede wszystkim z tego, że stanowią one podstawę do formułowania hipotez dotyczących specyficznych dla przedsiębiorstwa zależności ekonomicznych. Przykłady: Odchylenia szacowane (niem. bewertete Abweichungen): Szacowanie odchyleń realizowane jest w rozwiązaniach wspomaganych komputerowo (jako wartości wejściowe) np. w formie: - wartości ostrzegających (niem. Warnwerte) w celu automatycznego wywołania wskazania na ewentualne odchylenia krytyczne; przykłady: - wartości skalujących (niem. Skalierungswerte) w celu porównania różnych odchyleń w sensie analizy wartości użytkowej 2 ; przykład oceny dostawców: 5.2. Analiza odchyleń na bazie elastycznego rachunku kosztów planowanych Przedstawione w rozdziale podstawowe zasady rachunku kosztów planowanych bazują w odniesieniu do struktury danych faktycznie na trzech filarach: - planowanie zatrudnienia (czynników produkcji), przyjmując za punkt wyjścia plan sprzedaży; - planowanie cen i stawek kosztowych; - planowanie ilości, czasów i wartości (niezależnych od zatrudnienia). Jeżeli zrealizowane są założenia przygotowania (niem. Aufbereitung) danych rzeczywistych 3, to dla celów analizy odchyleń tych trzech filarów są do dyspozycji także wartości rzeczywiste. Wówczas analiza odchyleń plan - wykonano może przebiegać, przy wykorzystaniu liniowego modelu kosztów znanego z rachunkowości zarządczej 4, wg różnych kryteriów. Sposób postępowania przedstawia rysunek 5.1.: 1 Das sind z.b. ERP-Lösungen; vgl. nachstehend Kapitel 6. 2 Zur Nutzwertanalyse vgl. Abschnitt vgl. vorstehend Abschnitt vgl. vorstehend Abschnitt sowie Skript Rachunkowość, Abschnitt

3 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 40 K IK GAW VAW MAW BAW PAW KIK BPK IK BPK stałe Legenda: BAW = Odchylenie zatrudnienia PB = Planowana baza zatrudnienia BPK = Planowana baza kosztów GAW = Odchylenie całkowite IB = Zatrudnienie rzeczywiste IK = Koszty rzeczywiste KIK = Koszty rzeczywiste kontrolowalne MAW = Odchylenie ilościowe PAW = Odchylenie cenowe VAW = Odchylenie zużycia Koszty stałe koszty postulowane koszty puste rozliczone koszty planowane koszty użyteczne IB BPK zmienne PB X 5.3. Integracja analizy odchyleń w narzędziu do planowania działalności przedsiębiorstwa w arkuszu kalkulacyjnym Excel Opisana powyżej koncepcja może dostarczać cennych informacji controllingowych także dla sektora MSP. Jednakże obecnie w formie przedstawianej w literaturze - znajduje ona stosunkowo niewielkie praktyczne zastosowanie w tego typu przedsiębiorstwach. Wynika to przede wszystkim z następujących powodów: - Rozwiązania klasy ERP, dedykowane MSP, dysponują w niewielkim zakresie funkcjami zintegrowanego planowania 5. Ich głównym zadaniem jest przed wszystkim ewidencja kosztów rzeczywistych. Dane planowane (w związku z potrzebą ich integracji) należałoby wyznaczyć poza systemem, a następnie wprowadzić ręcznie. - Pielęgnacja danych - niezbędna dla elastycznego rachunku kosztów planowanych bez rozwiązania klasy ERP lub innego komputerowo wspomaganego środka pomocniczego wiąże się ze zbyt dużym nakładem pracy. Dotyczy to w szczególności MSP (o względnie niskim potencjale obniżenia kosztów). Oznacza to konieczność opracowania koncepcji, która - bazując na zintegrowanym rozwiązaniu do planowania w arkuszu kalkulacyjnym Excel umożliwi realizację podstawowych zasad elastycznego rachunku kosztów planowanych bez istotnego zwiększenia nakładu pracy na utrzymanie danych. Takie rozwiązanie w odniesieniu do przedsiębiorstwa przykładowego, jak również do sporządzonego według rozdziału 3 programu do planowania można (na początku w ścisłym powiązaniu z koncepcją elastycznego rachunku kosztów planowanych) zrealizować w następujący sposób: 5 por. przedmiot Systemy informatyczne zarządzania

4 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 41 Ponieważ dla mniejszych przedsiębiorstw (od około 50 do 100 pracowników) niewskazanym jest wyodrębnianie miejsc powstawania kosztów, analiza odchyleń powinna przebiegać w tym wypadku w kontekście całego przedsiębiorstwa. Ponieważ wielkości sprzedaży pełnią funkcję głównego nośnika (nie tylko w odniesieniu do kosztów!), powinny one służyć także jako miara zatrudnienia dla całego przedsiębiorstwa. W związku z tym program do planowania program_pc_wzor_2005.xls dostarcza informacji o wartościach wszystkich planowanych wskaźników. W przypadku skopiowania programu do planowania, a następnie naniesienia w arkuszu Sprzedaż!, wiersz 5, rzeczywistych wielkości sprzedaży (przejętych ze statystyki artykułów), otrzymuje się po przeliczeniu (wartościowo) wszystkie wskaźniki postulowane (z modyfikacji stanów magazynowych tymczasowo zrezygnowano). Nowy plik przyjmuje nazwę program_pc_soll_wzor_2005.xls. Przykład wykorzystywanych rzeczywistych wielkości sprzedaży: W skopiowanym programie program_pc_soll_wzor_2005 należy wprowadzić średnie rzeczywiste ceny zakupu (w arkuszu Produkty!, kolumna 3), średnie rzeczywiste ceny sprzedaży (w arkuszy Produkty!, kolumna 11), jak również średnie stawki płac i wynagrodzeń (w arkuszu Wynagrodzenia!, wiersz 20 i 9). Do wyznaczenia średnich cen powinno się zapisać potrzebne ilości i wartości także w statystyce artykułów. Wyznaczenie średnich stawek płac i wynagrodzeń może nastąpić na bazie rachunku płac, dla którego demonstracji obowiązuje formuła: wykonano = plan. Przykłady wykorzystywanych cen średnich: Po wprowadzeniu danych i dokonaniu przeliczenia otrzymuje się (ilościowo) kontrolowalne wskaźniki rzeczywiste (niem. kontrollfähigen Ist-Kennzahlen). Nowy plik przyjmuje nazwę program_pc_kik_wzor_2005.xls. Wskaźniki rzeczywiste można, jak wiadomo, można uzyskać na podstawie rzeczywistego bilansu i rzeczywistego rachunku zysku i strat; w celu wyznaczenia średnich wartości bilansowych należy wykorzystać przynajmniej bilanse początkowe i końcowe. Zestawienia rzeczywistego systemu wskaźników ROI dla przedsiębiorstwa przykładowego przy wykorzystaniu danych z przedmiotu Rachunkowość finansowa : Por. arkusz dodatkowy. Następnie należy dokonać eksportu (bez kopiowania formuł) opisanych wyżej schematów wskaźników ROI z czterech plików do nowego narzędzia do planowania Analiza_UZ05.xls, odpowiednio do czterech arkuszy RoIPlan, RoISoll, RoIKIK i RoIIst. W pozostałych arkuszach tego programu (przynajmniej w jednym) ma miejsce zestawienie danych dotyczących odchyleń: Wskaźniki odchylenia całkowitego = wskaźniki rzeczywiste wskaźniki planowane

5 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 42 Wskaźniki odchylenia zatrudnienia = wskaźniki postulowane (niem. soll) wskaźniki planowane Wskaźniki odchylenia cenowego = wskaźniki kik wskaźniki postulowane (niem. soll) Wskaźniki odchylenia ilościowego = wskaźniki rzeczywiste wskaźniki KIK. Na podstawie powyższych wzorów można wyznaczyć następującą formułę: Odchylenie całkowite = Odchylenie zatrudnienia + Odchylenie cenowe + Odchylenie ilościowe. Dostarczenie danych na potrzeby analizy odchyleń na bazie elastycznego rachunku kosztów jest przeważnie sprawą czysto techniczną. Natomiast interpretacja wyznaczonych odchyleń wymaga umiejętności myślenia w kategoriach ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Przydatna jest tutaj wiedza o zależnościach ekonomicznych nabyta w ramach zintegrowanego planowania. Zdobycie tego rodzaju wiedzy może być łatwiejsze, jeżeli opisana powyżej metoda zostanie rozszerzona na wszystkie parametry modelu. W ramach tego rodzaju rozszerzenia należy zwrócić dodatkowo uwagę na następujące aspekty: a) zależności pomiędzy skutkami odchyleń w parametrach Teoretycznie skutki odchyleń mogą być określane oddzielnie dla poszczególnych parametrów (przy dostępnych danych rzeczywistych). Ze względu na ilość parametrów było by to jednak zbyt mało przejrzyste. Przykłady sensownych kryteriów dotyczących zależności: b) kolejność określenia skutków odchyleń Z teoretycznego punktu widzenia kolejność ma wpływ na ilościowo wyrażone skutki odchyleń i z tego względu należy na nią zwrócić uwagę. Przy dużej ilości grup parametrów (tak jak w poprzednim przykładzie) prowadzi to do znaczącego zwiększenia nakładów. W praktyce jednak małe odchylenia ze względu na nakłady ( metoda ABC ) i jakość danych nie muszą być z reguły uwzględniane. Dlatego też, przy określaniu kolejności powinny dominować argumenty rzeczowe. Propozycja przykładu:

6 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 43 c) interpretacja odchyleń podlegających wyjaśnieniom dla wielkości wynikowych w modelu Jeżeli parametry są pogrupowane (tak jak w poprzednim przykładzie), wówczas interpretacji podlegają tylko skutki grupowe. Jeżeli są one znaczące, zalecane jest przeprowadzenie analizy dodatkowej bez grupowania. Interpretacja odchyleń występujących w program_pc_wzor_2005_rok_odch.xls 6, arkusz Odchylenia : d) interpretacja odchyleń ilościowych Na początku należy sprawdzić, czy możliwości opisane w rozdziale 4. doprowadziły do oczekiwanych wyników związanych z odchyleniami ilościowymi. Wyniki sprawdzenia dla przykładu: Następnie należy określić potrzeby związane z Data-Mining. Wyniki sprawdzenia dla przykładu: 6 Program ten jest także rozszerzeniem programu Analiza_UZ05.xls

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PAUL DIETER KLUGE, PAWEŁ KUśDOWICZ Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę opłacalności

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne zarządzania

Systemy informatyczne zarządzania Prof. dr hab. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Paweł Kużdowicz Mgr inż. Paweł Orzeszko informatyczne zarządzania (Skrypt do przedmiotu stan: 02.02.2007) Literatura podstawowa Adamczewski P, Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości Wiesław Janik, Maria Paździor Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza i controlling i controlling Lublin 2012 Podręczniki Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu

Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu W obecnych warunkach gospodarczych prognozowanie sprzedaży i budowanie budżetów jest dla firm jednym z najważniejszych elementów

Bardziej szczegółowo

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom I Kontroling sprzedażowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Stanowisko w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach Elżbieta Małyszek Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach 1. Przedsięwzięcie, czyli projekt Zmiana jest obecnie nieodłącznym elementem życia gospodarczego. Dynamika

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo